Page 1

9

nummer

IN DIT NUMMER

De Weetjes is het eigen klankbord voor iedereen gerelateerd aan de GGz en voor mensen met een binding met het RIBW, of sym­ pathiserend met de doelgroep. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Gratis, zowel op papier als internet!

Z O R G ­ SP E C IA L

Verkiezingen 2012 M e t d e s t a n d pu n t e n va n d e 8 g r o o t s t e p a r t i j e n o ve r w a t z i j w i l l e n m e t 'o n ze ' zo r g .

VVD SP P vd A P VV CDA D 66 G r o e n L i n ks C h r i s t en U n i e

Hét maandelijkse magazine van en voor alle mensen bij en in het RIBW

WWW.RIBWEETJES.WEBKLIK.NL

NR 9 SEPTEMBER 2012


GGZ

STuhbetm ekasntubmam lker: Politiek en verkiezingen

De politieke gedachtengang over de zorg CDA

juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang verleend. Uitgangspunt daarbij is dat de zorg rond de patiënt wordt georganiseerd en niet de patiënt rond de zorg. De nadruk ligt daarbij op het versterken van de eigen regie.

De geestelijke en de lichamelijke ge­ zondheidszorg zijn even belangrijk. Het is noodzakelijk dat er meer geestelijke gezondheidszorg in de buurt komt. Daarnaast wil het CDA, dat mensen thuis meer geestelijke gezondheidszorg kunnen krijgen (ambulantisering). Daar­ voor is afbouw van de bedden in de specialistische instellingen ook noodzakelijk. Ook moet er meer aan­ dacht komen voor re­integratie van psychiatrische patiënten in het arbeidsproces.

GROENLINKS

GroenLinks wil dat de ggz laagdrempe­ lig wordt en blijft, geestelijke gezond­ heidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat betekent ook dat mensen vroeg aan kunnen kloppen voor hulp en dat meer ingezet moet worden op het voorkomen van zware zorgvra­ gen. Verder wil GroenLinks dat wanneer mensen een beroep doen op zorg, zij deze zoveel mogelijk thuis, in de eigen omgeving moeten kunnen krijgen, ook wanneer het om geestelijke gezond­ heidszorg gaat.

CHRISTENUNIE

De ChristenUnie hecht aan een goede geestelijke gezondheidszorg. De zorg­ kosten lopen echter zo hoog op, dat we er niet aan ontkomen om te bezuinigen. Alleen dan kan de zorg ook in de toe­ komst gegarandeerd worden. Wel wil de ChristenUnie op zo’n manier bezuinigen dat de kwaliteit en toegankelijkheid ver­ betert, of in ieder geval niet ver­ slechtert. De ChristenUnie sluit zich aan bij de besparingsmaatregelen die het Landelijk Platform ggz heeft voorge­ steld.

PVDA

D66

Een goede en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg is essentieel. De uitga­ ven aan geestelijke gezondheid lopen echter snel op. D66 wil twee lijnen volgen om kwaliteit en toegankelijkheid te waarborgen en tegelijkertijd de kos­ ten te beheersen: het beperken van on­ nodige vraag en het verhogen van de efficiëntie in de bediening van die vraag. Zorg wordt op de juiste plek, door de

2

De kwaliteit van ggz moet omhoog, de ondersteuning tijdig, op de persoon gericht en uiteraard dichtbij huis. Hiervoor is nodig dat drempels naar zorg, zoals eigen bijdrage, van tafel gaat. Het stigma op ggz moet eraf. Mensen met een ziekte of beperking moeten gelijk behandeld worden. Beter worden doet men thuis. Daarvoor is nodig dat voldoende ggz professi­ onals in de wijk aanwezig zijn. En ook dat familieleden en specifiek kinderen van ouders met psychisch en/of verslavingsprobleem worden on­ dersteund. Zo wil de PvdA dat mensen zo snel mogelijk weer de regie over hun eigen leven krijgen.


PVDD

T h e m a n u m m e r : P o l i t i e k e n ve r k i e z i n g e n mensen die dat nodig hebben. Daarom wijzen wij marktwerking in de ggz af. Besparen in de ggz kan echter wel. De bureaucratie, verspilling en topsalaris­ sen moeten aangepakt worden en men­ sen zouden in een eerder stadium geholpen moeten worden, om te voor­ komen dat ze in de ‘duurdere’ tweede­ lijn behandeld moeten worden. Maar als het nodig is, moet je er terecht kun­ nen. Zonder financiële drempel.

Goede geestelijke gezondheidszorg is van groot belang voor de mensen die deze zorg nodig hebben en voor de samenleving als geheel. De Partij voor de Dieren wil de ggz dan ook handha­ ven op een kwalitatief hoogwaardig ni­ veau. Juist de kwetsbare groep mensen die kampen met psychische klachten verdient onze bescherming. De politiek grijpt te gemakkelijk naar het instru­ ment van ondoordachte bezuiniging, en dat is juist bij de ggz extra schrijnend. SGP

GGZ VVD

De VVD wil dat iedereen die dat nodig heeft, nu en in de toekomst toegang heeft tot goede geestelijke gezondheids­ zorg. Het recente bestuurlijk akkoord tussen minister Schippers en de ggz sector draagt daar aan bij, vanwege goede afspraken over het organiseren van de zorg rond de patiënt, het terug­ brengen van de zorg dicht bij mensen en het terugdringen van het gebruik van dwangtoepassingen. In de hele zorg moet het belang van de cliënt centraal staan. De cliënt moet kunnen kiezen uit verschillende zorgaanbieders. Dat houdt aanbieders scherp om de beste zorg te leveren. Doen zij dat niet, dan gaan patiënten naar een andere aanbieder. De VVD steunt het voorstel van minister Schippers om in de ggz over te gaan op prestatiebekostiging.

De SGP is van mening dat ook mensen met ernstige psychische beperkingen recht hebben op een zo volwaardig mogelijk leven en een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving. Voor veel cliënten van de geestelijke ge­ zondheidszorg geldt dat er sprake is van een veelal langdurige en soms zelfs levenslange zorgbehoefte op alle levens­ gebieden (school, werk, thuis, vrije tijd) die gedurende het leven kan variëren qua intensiteit en benodigde inzet van zorg of dienstverlening (behandeling, ondersteuning). SP

De ggz levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van onze samenleving. Het inzetten op preventie en het voor­ komen dat problemen erger worden is daarbij van groot belang. Het heffen van een eigen bijdrage past hier niet bij. De eigen bijdrage werpt juist een drempel op om hulp te vragen. De SP wil de ei­ gen bijdrage dan ook zo snel mogelijk afschaffen. In de zorg, dus ook in de ggz, moeten niet onderlinge concurrentie en het ma­ ken van winst centraal staan, maar het bieden van goede zorg in de buurt aan

PVV

3

De PVV vindt goede zorg erg belangrijk en is van mening dat de zorg in Neder­ land nu absoluut niet goed is. Dit zou voor een groot deel kunnen worden verholpen door extra geld vrij te maken voor de zorg. Er moet minder bureau­ cratie zijn en meer handen aan het bed. De PVV komt op voor oudere mensen en wil bijvoorbeeld niet dat de AOW­ leeftijd omhoog gaat.


Se ubptoelkitsitebkaelpklannen voor de Zorg D

Eigen Bijdrage / Eigen Risico Hoger eigen risico voor iedereen

Eigen risico fors verlagen

Huisarts onder eigen risico

Zorgpremies volle­ dig inkomensaf­ hankelijk

Geen eigen bijdra­ ge huisarts

Eigen bijdrage GGZ terugdraaien

Geen liggeld ziekenhuis

Zorgtoeslag alleen voor laagste inkomens

Eigen risico inkomensaf­ hankelijk

Geen verhoging eigen risico

Eigen bijdrage GGZ zorgmijders terugdraaien

Huisarts / Zorg locatie Meer zorg in eerste lijn. Naast huisarts ook praktijkonder­ steuners en verpleegkun­ digen. (inves­ tering) Wijkverpleegkun­ dige terug in de buurt, met zelfstandige financiering.

Meer zorg in de eerste lijn

Langdurige zorg naar gemeente

Eenvoudige taken in eerste lijn

Schaalverkleining en meer zorg in de buurt

Meer wijk­ verpleegkundigen

Buurtzorg ipv thuiszorg Kleinere zorginstellingen

Ondersteuning mantelzorgers Vrije tarieven tandarts terug­ draaien

4


D e p o l i t i e k e p l a n n e n vo o r d e Z o r g

Huisarts valt bui­ ten eigen risico

Verhogen eigen risico

Eigen risico inkomens­ afhankelijk Financiering van zorg meer inkomensaf­ hankelijk waardoor zorgtoe­ slag overbodig Geen eigen bijdrage GGZ

Zorg zo veel mogelijk dichtbij huis en in de eerste lijn Wijkverpleging in eerste lijn, on­ derdeel van huis­ artsenpraktijk Eén kaderstellend budget voor eerste en tweede lijn

Versterken eerstelijnszorg: Meer praktijkonder­ steuners en gespecialiseerde verpleegkundigen

Chronische­ en basiszorg inbedden in regio of wijk

5

Eigen bijdrage voor verblijf in ziekenhuis en EHBO zonder medische noodzaak

Versterken eerstelijnszorg.

Basiszorg dichtbij huis

Meer taken huisarts en wijkverpleeg­ kundige

Wijk­ verpleegkundige komt terug

Meer zorg in de buurt. Opzetten klein­ schalige gezondheidscentra

Huisarts flexibele openingstijden

Eigen betalingen en eigen risico inkomensaf­ hankelijk


Se ubptoelkitsitebkaelpklannen voor de Zorg D

Ziekenhuizen / Specialisten Geen apart honorarium voor medisch specialis­ ten

Geen bonussen meer

Medisch specialisten in loondienst

Marktwerking stoppen

Meer bevoegdhe­ den verpleegkun­ digen

Fusiestop in de zorg

Complexe medi­ sche zorg moet geconcentreerd. (verder reizen)

Volwaardige ziekenhuiszorg moet behouden blijven in regio

Geen marktwerking maar zorg­ coöperaties Fusietoets zorginstellingen

Uitbreiden concurrentie on­ der voorwaarden, toestaan winstuitkering door zorgaanbie­ ders Fusietoets zorginstellingen One­stop­visits in ziekenhuizen

Langdurige zorg (AWBZ) Versoberen AWBZ. Sommige taken overhevelen naar zorgverzekeraar en gemeente Scheiden van wo­ nen en zorg

Kleinschalige verpleeghuis­ locaties

Vermogens­ inkomenstelling voor langdurige zorg

PGB: eerst regulier kijken, dan pas PGB mogelijk

Zorg regionaal en lokaal verbinden met werk, on­ derwijs, en wonen

PGB vastgelegd in wet voor zelf or­ ganiseren van complexe en langdurige zorg

PGB­budget bljift

6

12.000 extra zorgmedewerkers


D e p o l i t i e k e p l a n n e n vo o r d e Z o r g

Honoraria van specialisten worden betaald en bepaald door ziekenhuis en hebben een omzetplafond

Aanpassen buitensporige honoraria medisch specialisten

Medisch specialisten in loondienst

Verminderen drempels in opleiding medisch specialisten

Medisch specialis­ ten in loondienst Wel competitie, geen marktwer­ king. Geen winstuitkering. Specialistische zorg concentreren Zorgbudgetten per verrichting

Alle niet­zorg elementen (o.a. wonen) uit AWBZ Begeleiding en welzijnswerk naar gemeenten Kortdurende verpl. en verz. uit AWBZ, naar verzekeraars Zorgverzekeraars doen AWBZ (eigen verzekerden) met gemeenten

Wonen en service uit AWBZ. Meer taken naar zorgverzekeraar en gemeenten

Wonen en zorg worden ge­ scheiden: wooncomponent uit AWBZ

Ouderen moet sparen en opge­ bouwd vermogen aanspreken (zorg)

Langdurige zorg (AWBZ) overge­ heveld naar basis­ verzekering of gemeenten

Ouderen zo lang mogelijk zelf­ redzaam en buiten instelling. Eerst familie, later 'collectief' voorz.

7

Grotere rol voor gemeenten. Zorg van AWBZ naar WMO Opzetten zorg­ spaarloonregeling, ter voorbereiding op ouder worden Meer woonzorg­ complexen en levensbestendi­ ge woningen. Ver­ blijf instelling voorkomen


Se ubptoelkitsitebkaelpklannen voor de Zorg D

Zorgverzekering / Pakketten Alleen noodzakelij­ ke, werkzame en zuinige zorg in basispakket Verzekeraars mogen kosten achteraf niet meer met elkaar verrekenen

Zorg via regionale zorgbudgetten

Effectieve preventiemaat­ regelen in basis­ pakket

Eén zorgverzeke­ raar regionaal hoofd­ verantwoordelijk voor voldoende zorg.

(geen informatie)

Ontwikkelen regio­ nale Basiszorg: op­ timaal zorgaanbod per regio

Verbod op fusies tussen zorgaanbie­ ders en zorgverze­ keraars

Medisch ethische standpunten

Geen embryo­ selectie op niet­ medische grond

Actief donorregistratie­ systeem

Ouderen moeten zelf kunnen kiezen voor waardig levenseinde

Geen EPD

Bewuste keuze orgaandonatie bevorderen

Actief donor­ registratiesysteem

Geen verplicht EPD

Meer aandacht voor vrijwillig levenseinde en stervensbegelei­ ding

Geen legalisering maar uitgebreid onderzoek ouderen met stervenswens

Op weg naar legalisering stervenshulp men­ sen die leven vol­ tooid achten

Tegen afstraffen ongezond gedrag

8


D e p o l i t i e k e p l a n n e n vo o r d e Z o r g

Basispakket wordt teruggebracht tot noodzakelijke zorg

Zorgverzekeraars moeten meer ruimte krijgen voor experimenten met vaststellen van ‘prestaties’.

Zorgverzekeraars Loskoppelen basis­ en gemeenten en aanvullende moeten verzekering: shop­ zorgvoorzieningen pen bij verschillen­ realiseren die de verzekeraars langer thuiswonen mogelijk maken

Experimenteren met verschillende vormen van zorg­ financiering. Bijv. regionale budgetten.

EPD als patiënt eigenaar is van informatie en met opt­in mogelijk­ heid

Zorgverzekeraars zonder winstoog­ merk centrale rol uitvoering publieke basisverzekering

Toestaan EPD, mits patient eigenaar van medische informatie en garantie privacy

Actief donor­ registratiesysteem Aparte wet voor abortus en eu­ thanasie en uit het Wetboek van straf­ recht.

Hulp aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn: opvanghuizen Mensen stimule­ ren keuze te ma­ ken betreft orgaandonatie

Seksuele Investeren in gezondheidszorg pijnbestrijding en en abortus toe­ stervensbegelei­ gankelijk voor ie­ ding als alternatief dereen, ongeacht voor euthanasie verblijfsvergunning

9


Se ubptoelkitsitebkaelpklannen voor de Zorg D

Overige thema's / Medisch Bureaucratie terugdringen

Bureaucratie terugdringen.

Als huisartsen, specialisten en verzekeraars samenwerken aan de behandeling van de patiënt (ketenzorg) moeten zij worden beloond op basis van de gezond­ heidsuitkomst.

Indicatie door huisarts en verpleegkundi­ ge i.p.v. CIZ

Antibioticatoe­ diening bij vee be­ perken

Dagopvang om mantelzorgers te ontlasten

Zorginstellingen regelarm of regelvrij

Terugdringen regels en administratie

Alleen acute hulp voor asielzoekers en illegalen

Aanpakken lobbypraktijken farmaceutische industrie

Gemeenten niet langer verplichte aanbesteding thuiszorg

Fraude met declaraties harder aanpakken

Inspectie meer taken

Investeren in zorgopleidingen en stages

Medisch letsel­ schadefonds

Samenvoegen jeugdzorgorganisa­ ties, ver­ antwoordelijkheid bij gemeente

Afschaffen Wet tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten. Chronisch zieken gerichter onder­ steunen

IQ­maatregel van tafel Ombudsman in zorg

10

Meer artsen door afschaffen Numerus Fixus medicijnen (in 10 jaar) Bestuurderstoets Demedicalisering kinderen


D e p o l i t i e k e p l a n n e n vo o r d e Z o r g

Zo snel mogelijk ratificeren van VN verdrag rechten van mensen met beperking

PGB behouden en versterken, goedkopere oplossingen stimuleren

PGB blijft bestaan

Bij langdurige zorg kiezen mensen zelf hun zorgverlener

Toestaan privaat kapitaal als financieringsbron zorg

Artsen moeten goedkope variant geneesmiddel voorschrijven

Minder administratieve verantwoording verzorgend per­ soneel

Afschaffen numerus fixus geneeskunde

Eén onafhankelijke indicatie­instelling voor zorg, on­ derwijs, werk en inkomen.

Belangrijker rol voor familie en mantelzorgers

Declaratiesysteem DBC drastisch vereenvoudigen

Stimuleren ge­ nerieke geneesmiddelen Casemanagers inschakelen om mantelzorgers en vrijwilligers te ont­ zien

Zo snel mogelijk ratificeren van VN verdrag rechten van mensen met beperking Versoepeling rookverbod terugdraaien

Afschaffen Centrum Indicatiestelling Zorg Roken ontmoedigen. Ook in kleine cafés verbieden.

PGB vastgelegd in wet. Maximum is bedrag behande­ ling in natura

11


internet: www.ribweetjes.webklik.nl

BELASTING

Een Amerikaanse toerist vraagt een voorbijganger naar de betekenis van de kleuren van de Nederlandse vlag. "Dat heeft alles te maken met de belastin­ gen," krijgt hij te horen, "als we de aan­ slag in de bus krijgen worden we rood van woede en wanneer we het te be­ talen bedrag lezen trekken we wit weg om ons vervolgens blauw te betalen." De Amerikaan antwoordt: "Bij ons is dat ongeveer het zelfde, alleen zien wij er nog sterretjes bij!"

L E K K E R M O P P IE NOTARIS

Een notaris zoekt iemand voor de ad­ ministratie van zijn bedrijfje die goed kan tellen. Komt de eerste persoon, de notaris vraagt of hij tot tien telt en de man be­ gint te tellen: 2, 4, 6, 8, 10. De notaris vraagt: 'waarom tel je de on­ even niet mee?' de man: 'sorry ik ben postbode geweest.' Dan komt de volgende sollicitant, en de notaris vraagt weer of hij tot 10 telt: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De notaris vraagt: 'Waar­ om tel je af?' Dan zegt de man: Ja sorry ik werkte bij de NAZA. En dan komt de laatste sollicitant,een ambtenaar, en weer het zelfde liedje van de Notaris. De man begint:'1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. No­ taris: kan je ook nog verder tellen? Man: Ja hoor, Boer, vrouw, heer, aas.

ELECTIONS

De Japanners hebben onlangs een scheepslading Viagra naar Amerika ge­ stuurd. Ze hadden gehoord dat de Amerikanen problemen hadden met hun 'elections'. HOOG BEZOEK

Jantje zet op voetbalclub zijn fiets te­ gen een paal, maar zijn coach zegt dat dat niet mag. "Hoezo niet?", vraagt Jantje. De coach legt het uit: "Er komt vanmiddag belangrijk bezoek. Er komen twee ministers langs." Jantje haalt zijn schouders op en zegt: "Nou en? Ik zet mijn fiets toch op slot!"

BALKENENDE STEMT

Er staat een lange rij in het stemlokaal, bijna achteraan een oud vrouwtje, en voor haar staat Jan Peter Balkenende. Langzaam schuifelen de mensen al­ lemaal naar het stemapparaat toe als het oude vrouwtje opeens voorover valt. Jan Peter loopt naar haar toe en helpt haar overeind. "Zo, zegt Jan Peter, nu ik u overeind geholpen heb, stemt u toch zeker wel op het CDA he?" Het vrouwtje kijkt Balkenende aan en zegt: "Nou Jan Peter, dan ben ik misschien wel op m'n kin gevallen, maar niet op m'n achterhoofd!"

12

September 2012  

Zorgspecial Verkiezingen!

September 2012  

Zorgspecial Verkiezingen!

Advertisement