Page 1

8

nummer

De Weetjes is het eigen klankbord voor iedereen gerelateerd aan de GGz en voor mensen met een binding met het RIBW, of sym­ pathiserend met de doelgroep. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Gratis, zowel op papier als internet!

IN DIT NUMMER

‘PK’s

E e n n i e u w e t o e k o m s t va n u i t S p a n j e D e W a l l en l oop i n N a a r d en E i g en Bi j d r a g e GGZ K l e i n e s t u kj e s g r o e n E r va r i n g s d e s k u n d i g h e i d E e n l e kke r m o e s t u i n t j e ! O l d t i m e r F e s t i va l H u i z e n K om n a a r d e # T w i t t er l u n c h i n L el ys t a d ! D u i kr e i s z o n d e r b e p e r ki n g e n ! W e r ke n i n d e z o r g

Hét maandelijkse magazine van en voor alle mensen bij en in het RIBW

WWW.RIBWEETJES.WEBKLIK.NL

NR 8 AUGUSTUS 2012


SCuoblutemknst balk

Pré-pensioen word NEE-pensioen

Natuurlijk worden we allemaal oud maar wat is oud nu nog eigenlijk. Nog niet zo lang geleden was je met 64 jaar oud te noemen en dat was toch een aardige aanleiding om te moeten stop­ pen met werken. Vroeger was in de ou­ de regeling een pré­pensioen snel haalbaar. In een groot aantal beroepen was het al mogelijk om met je 58ste met proef verlof te gaan en zo alvast van je oude­dag te gaan genieten. Eerst 50% werken 50% verlof en tegelijkertijd sparen voor je pensioen en oude lullen dagen opmaken. Tja mooie tijden zijn dat voor de huidige oudjes onder ons. Nederland vergrijst en daar mogen we blij om zijn. De huidige generatie pensi­ oen gerechtigden kunnen dan ook reke­ nen op een lang en gelukkig gezond pensioen. We worden immers volgens de statistieken zo maar 85 jaar. Helaas merken ze dat ook bij de pensioenver­ strekkers en zo rekenen we uit dat al die huidige en toekomstige ouderen mooi de kas leeg trekken. De baby­ Boemers van 60 jaar geleden met 6, 7, 8 en soms wel 12 kinderen zijn in de huidige generatie`s opgevolgd door gezinnen met maar 1 ½ kind pensioen betaler. Tja... En daar wringt de schoen. Een simpele rekensom levert op dat dit pas weer minder wringt als die 1 ½ kind zijn pensioen gaat halen en dan zelf weer 2 à 3 kinderen heeft die zijn pensioen gaan betalen. Anders gaat meer dan nog steeds meer uit dan er inkomt. Ons gedoog en inmiddels ex­ge­ doog kabinet heeft in korte tijd al wat plannen losgelaten op dit verhaal. In­ middels mogen we misschien door werken tot ons 68 ste verjaardag. Hoera.

Maar ook dat is alweer onzeker en zal in een volgende crisis en bezuinigings­ ronde alweer verhoogd gaan worden tot 75 jaar: genaamd het NEE­pensioen. En waarom ook niet... De huidige gene­ ratie word makkelijk 95 jaar oud, is al statistiek doorberekend. Dan kun je nog altijd 20 jaar van je verdiende pensioen genieten, toch? De uitzonderingen op de regel zijn natuurlijk de zware beroepen, met de vraagstelling of de bouwvakker (met in­ middels veel technische hulpmiddelen die het wat lichter maken) of de RIBW­ begeleider die 'diep in andermans geest moet graven', en dat doet zonder hulp­ middelen... Al met al komt het er op neer dat ik in­ middels ook maar aan mijn NEE­pensi­ oen ben begonnen. Nu ik het nog kan. Genieten van mijn vrije dag, en dan weer vrolijk naar mijn werk de komen­ de 35 jaar. Of word het de komende 40 jaar? Ik zie mezelf in 2052 74 jaar oud al op huisbezoek met de scootmobiel. Gelukkig is er een lift in het pand en met mijn bril op mijn neus en het ge­ hoorapparaat in... Wat ga ik hier ook al­ weer doen? Oh ja... Ik ben begeleider bij de RIBW en op een rehabiliterend begeleidingsgesprek bij... bij... Of kwam die thuiszorgdame nou bij mij thuis voor een onderbeurtje! Ach bijna 75 en toe aan mijn NEE­pensioen.

2

Ben Morsch Begeleider RIBW Huizen


I n b e w e g i n g b l i j ve n !

De Wallenloop in Naarden

De Wallenloop is een recreatieve loop die deel uit maakt van de top 10 lopen Gooi, Vecht­ en Eemstreek. Het par­ cours loopt over de wallen van de Naarden­Vesting. Elke ronde is ongeveer 3,5 km. Er kunnen maximaal 4 ronden gelopen worden. Met een groep van 8 RIBW­ers (medewerkers en cliënten) waagden we ons aan deze mooi loop. We kregen voor nog een uitgebreide warming­up van runningtherapeut “Roland Luykx”, zodat we allemaal met soepele spieren konden starten. Het weer zat ons die ochtend niet mee, maar dit had verder geen invloed op de gezellig sfeer. Iedereen had namelijk hetzelfde doel: “met plezier lopen”. Twee cliënten wilden wel iets zeggen over hun ervaringen met deze loop. Ar­ jen heeft een prestatie geleverd op het

4 kilometer onderdeel: “Ik was de 5 km nog gewend van de Spieren voor Spie­ ren Cityrun en voor ik het wist, was ik er al. Ik had nog wel een rondje kunnen lopen eigenlijk.” Eric heeft zelf twee rondes gelopen: “Het was gezellig om met elkaar de wal­ lenloop in Naarden te lopen. Met een groepje hebben we een mooi tijd neer­ gezet op de 7,5 km. Het is een mooi omgeving om hard te lopen. Helaas hebben we wel een buitje gehad, maar gelukkig klaarde het weer op. Ik zal de volgende keer weer mee doen.”

3


Sruebatetikvsittebitaklkan mooie beelden laten zien! C

Kleine stukjes groen...

Soms heb je het gevoel dat je al heel lang tegen de stroom in aan het zwemmen bent. Het is niet makkelijk en soms lijkt het of je er niet tegenin komt. Toch kom je elke keer een stukje verder en zie je een mooie waterlelie of een kwakende kikker die je op dat moment vrolijk maakt. En ondertussen zijn al die kleine stukjes vooruit samen een grote stap vooruit geworden op de weg omhoog. Alleen heb je dat niet altijd in de gaten. Want je bent te druk met het volgende stukje en het zoeken naar houvast. Totdat je wordt gewezen op je afgelegde weg, je kijkt om en ziet het enorme uitzicht met in de verte je beginpunt. Zo kwam ik dus vandaag iemand tegen waar ik vorig jaar een poosje mee opge­ trokken heb, we zaten in hetzelfde schuitje laten we maar zeggen. De pro­ fessionals geven het een mooie naam: een depressie. En zo’n matig of ernstig lagedrukgebied gaat je niet in de koude kleren zitten moet je weten. En je bent er ook niet ff met een weekje vanaf. Maar als ik nu omkijk dan zie ik langs mijn weg de lieve mensen die er voor me waren. Maar ook die vrolijke tekeningen die ik gemaakt heb en alle mooie en lieve reacties die ik daarop van jullie krijg. Samen vormen al die dingen die nieuwe groene plukjes langs

mijn pad omhoog en daar ben ik enorm dankbaar voor. Want als je het verdriet in andermans ogen ziet, de wanhoop, de strijd die nog lang niet gestreden is en het gemis van dat jonge groen, die nieuwe start. Dan merk je pas echt hoeveel je gewon­ nen hebt. En vandaag heb ik dat gezien. En wat zou ik graag een plukje jong groen planten op haar weg... Gabi Gaasenbeek

4


C r e a t i vi t e i t k a n m o o i e b e e l d e n l a t e n z i e n ! Het werk van Gabi Gaasenbeek kun je zien op haar website. En mocht je interesse hebben in haar werk dan kun je altijd kontakt opnemen.

www.dekleinekunstenaar.nl

Dat kan zowel via de site, alsook via Twitter en Facebook. Want ook daar is Gabi actief. Op Twitter kun je haar vinden via @KleineKunstenr of Facebook via De Kleine Kunstenaar. Neem gerust eens een kijkje, dat kost je niets!

over de rand… Over de oorzaken kan ik hier nog heel wat pagina’s volschrijven, maar dan wordt dit verhaal erg lang dus dat doen we nu maar even niet. Als je van het ene op het andere moment thuis komt te zitten en dingen nodig hebt om je hoofd van het denken af te houden zijn er allerlei mogelijkhe­ den: schrijven bijvoorbeeld, maar ook tekenen. Dus het begon met een klein schetsblokje en een bescheiden doosje kleurpotloden. Het werd een stapel tekeningen, de on­ derwerpen komen zomaar uit mijn hoofd rollen, of het nou kat­ tentekeningen zijn of gekke abstracte vor­ men.

Mijn naam is Gabi Gaasenbeek. Ik ben al mijn hele leven bezig met diverse vor­ men van creativiteit. Tekenen, schilde­ ren, mozaiek, muurschilderingen, grafisch ontwerpen, van alles kwam er uit mijn handen. Mijn opleiding heb ik gedeeltelijk aan de kunstacademie gevolgd en gedeeltelijk via prive­les van een kunstenaar. Omdat het in de kunst niet makkelijk is je brood te verdienen, ben ik via om­ wegen in de ICT beland en werd het creatieve een hobby die zo af en toe weer eens boven kwam drijven. Tot de burnout, die zat er al een tijdje aan te komen. Te veel moeten en te veel zorgen groeiden me boven het hoofd en er was geen ontkomen meer aan, ik ging

5


SVuebetlegkesm t beaelnkten zijn begripvol naar patiënten

Eigen Bijdrage GGZ

Op dit moment is er in heel Nederland veel te doen over de Eigen Bijdrage voor de GGZ. Het bedrag à €220,­ kan door velen niet (meer) opgebracht worden. Buiten alle an­ dere kosten die er voor velen zijn en vooral zij die van een minimum moeten rond­ komen. Veel gemeenten zijn nu bezig met een onderzoek of er een vergoeding kan plaatsvinden vanuit de wet 'Bijzondere Bij­ stand'. Verscheidene organisaties in het land, en GGz Centraal in de Gooi­ en Vechtstreek in het bijzonder, zijn in het land actief geweest met het onderhandelen en overleg tussen de verschillende gemeen­ tes.

gemeentehuis van Hilversum of Weesp. Let wel dat de gemeente uiteindelijk be­ paald of je er recht op hebt, volgens be­ paalde vastgelegde normen die worden gehanteerd bij het toekennen van Bijzondere Bijstand. Aanvraag en in­ formatie op werkdagen van 9­13u, bij het 'Infoloket Rondkomen', Wilhel­ minastraat 1­19, 1211 RH Hilversum. Dit geldt ook voor de mensen uit Weesp.

HILVERSUM EN WEESP

De beide gemeenten hebben inmiddels toegezegd dat vergoeding van de Eigen Bijdrage 'behandeling' mogelijk is door een beroep te doen op de Bijzondere Bijstand. Mensen moeten dan wel inge­ schreven zijn in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) van Hilversum en/of Weesp. Wordt aan deze voorwaar­ de voldaan en je hebt een 'minimum­ inkomen' dan kun je (ook in overleg met je begeleider) een aanvraag voor Bijzondere Bijstand indienen op het

HUIZEN, BLARICUM, EEMNES EN LAREN

6

Deze gemeenten hebben inmiddels toe­ gezegd dat vergoeding van de Eigen Bij­ drage 'behandeling' én 'verblijf' mogelijk is door een beroep te doen op de Bijzondere Bijstand van de gemeente. Ook hier moeten de aanvragers inge­ schreven staan in het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) van één van de gemeenten. Voor de patiën­ ten geldt dat alle aanvragen van Bijzon­ dere Bijstand verlopen via het gemeentehuis Huizen, Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen. En net als de gemeente Hilversum en Weesp, zal ook HBEL per individu be­ oordelen of iemand in aanmerking komt voor toekenning van de Bijzondere Bij­ stand voor de Eigen Bijdrage GGZ.


V e e l g e m e e n t e n z i j n b e g r i p vo l n a a r p a t i ë n t e n BUSSUM, NAARDEN EN MUIDEN

Deze gemeenten hebben aangegeven dat mensen die woonachtig zijn in één van deze plaatsen geen beroep kunnen doen op Bijzondere Bijstand voor de Ei­ gen Bijdrage van de GGZ. Zij zien dit als bovenwettelijk beleid, wat door de overheid is opgelegd. Het advies van GGZcentraal is dat wan­ neer voor die mensen de situatie finan­ cieel dusdanig zorgelijk word, dat de patiënt dan kontakt opneemt met de Sociale Zaken van de gemeente Bussum via nr. 035­6928568. Ook de mensen uit Naarden en Muiden kunnen dit nummer dan bellen met de vraag of er een uitzondering mogelijk is.

WIJDEMEREN

GGz Centraal is nog in overleg met de gemeente Wijdemeren (Ankeveen, Kor­ tenhoef, Loosdrecht, Nederhorst den Berg, 's­Graveland) of zij ook deze rege­ ling in gebruik gaan nemen. Op de site www.ggzcentraal.nl later hierover meer. Uiteraard staat het iedereen vrij om contact op te nemen met je eigen gemeente en zo te weten te komen wat je mogelijkheden zijn. Maak je situatie duidelijk en bespreekbaar, zodat de gemeente een goed inzicht krijgt en de noodzaak voor hulp gaat inzien.

'Werk in de zorg is minder aantrekkelijk door flexcontracten'

De vele flexibele arbeidscontracten in de zorg maken het minder aantrekkelijk om in die sector te werken. Dat vindt 61 procent van het zorgpersoneel, zo blijkt uit een eerder gepubliceerd onderzoek onder 889 zorgmedewerkers in op­ dracht van vakbond Abvakabo FNV. Bijna de helft van de ondervraagden ziet de onzekerheid van een flexcontract als een belangrijke reden voor flex­ werkers om te stoppen in de zorg.

7

Volgens ruim de helft heeft een variabel contract een negatieve invloed op het privéleven en leidt het tot stress. Van de ondervraagden vindt 64 procent dat werkgevers eerder een vast contract moeten aanbieden aan flexwerkers om de kwaliteit van de zorg te garanderen. Abvakabo FNV wil in de cao's afspraken maken met werkgevers om het aantal flexcontracten terug te brengen. Bron: ANP


teieksutwbeatlokekomst vanuit Spanje ESeunbn

Jaap & Aap

Voor alle bekenden van de RIBW een be­ richtje van Jaap uit Primadomus.

die exotische zoogdieren opvangt die door toedoen van mensen in Europa terecht zijn gekomen. Veel van deze die­ ren zijn apen, maar er worden ook neusberen, wasberen, eekhoorns, din­ go’s, enz. opgevangen. Kijk maar eens op de website van Aap als je wilt zien wat er zoal binnenkomt. Aap ontvangt geen subsidie, maar verkrijgt de inkom­ sten hoofdzakelijk via de leden van stichting Aap, giften en donaties. Om de kosten van de opvang zo laag mogelijk te houden is Aap in 2009 met een nieuwe locatie gestart in Villena­ Spanje, genaamd Primadomus. Kosten zoals grondprijs, bouwkosten en arbeidsloon zijn hier een stuk lager dan in Nederland en verder is het klimaat hier ook beter voor de opvang van tro­ pische dieren, wat weer scheelt in de stookkosten. Er werd gestart met drie soorten Apen, een groep chimpansees,

Hoe gaat het met jullie al­ lemaal daar in de RIBW? We horen dat er in Nederland op veel dingen bezuinigd wordt en ho­ pen maar dat dat voor bewoners en me­ dewerkers geen negatieve gevolgen heeft. Voor degenen die mij niet (meer) ken­ nen, na ruim 20 jaar bij de RIBW te hebben gewerkt hebben mijn vriendin en ik een baan bij Stichting Aap gevon­ den en wel bij de afdeling van deze stichting in Spanje. Inmiddels zijn er al weer negen maanden verstreken sinds we uit het Gooi vertrokken naar Villena­ Spanje en is er veel gebeurd. Voor mensen die niet bekend zijn met het werk van Aap, dit is een stichting

8


E e n n i e u w e t o e k o m s t va n u i t S p a n j e

Twitter: @aap_primadomus

een kleine groep Bavianen en een groep Berbermakaken. December vorig jaar zijn er 39 Java Ma­ kaken bijgekomen. In het Engels heten deze apen ook wel ‘Crab eating ma­ quakes’, omdat ze als een van de weini­ ge apen graag het water in gaan om tussen de stenen naar voedsel te zoeken. We zijn erg druk geweest met alle voorbereidingen zoals het gereed te maken van alle dierverblijven.

nerator nog wel eens bijspringen. De bouw van deze zonnepanelen was voor mij het eerste grote project dat ik hier op Primadomus mocht begeleiden. Vo­ rig jaar hebben we ook een nieuwe weg aangelegd, er was wel al een weg, maar die zat vol met gaten en kuilen. Omdat we hier in een natuurgebied wonen mag er geen asfalt worden gebruik, maar moesten natuurlijke materialen gebruiken, zoals klei en grindmengsels. Ook dit jaar staat er weer een groot project op stapel. Omdat we door de komst van de Java apen nu helemaal vol zitten gaan we dit jaar verder uit­ breiden en komt er nog een derde dierverblijf bij dat dit jaar nog gereed moet zijn. Dat wordt de volgende uitda­ ging.

Primadomus is niet aangesloten op het normale elektriciteitsnet, maar ‘maakt’ zelf stroom. Eerst ging dat via een grote generator en grote accu’s, maar in de­ cember hebben we stroom d.m.v. 132 grote zonnepanelen, waardoor we nu zomers geheel voorzien zijn van groene stroom. In de winter moet helaas de ge­

9

Het wonen hier in Spanje bevalt ons erg goed. We wonen in een mooi huis van Aap op de rand van het terrein van Primadomus, op de heuvel naast de in­ gang. Vanaf het terras hebben we een vergezicht naar Villena, het dichtst­ bijzijnde plaatsje 8 km. hier vandaan. Als we de achterdeur uitgaan dan staan we op het terrein van Primadomus, dat bestaat uit een bergachtig landschap met bossen erop van de beschermde boom ‘Pinos Pinonera’ (een pijnboom soort). We wonen samen met onze hond Yana, die we uit Nederland hebben meege­


E e n n i e u w e t o e k o m s t va n u i t S p a n j e nomen en een Spaanse hond ‘Trula’. Al snel nadat we hier woonden kwam een collega met twee heel jonge puppy’s die ze op straat gevonden had. Twee pup­ py’s waren voor haar iets te veel zodat wij een van de hondjes hebben overge­ nomen en inmiddels is het kleine hondje tweemaal groter dan Yana. Voor de honden is het hier een paradijs, ze hebben een bos als tuin en kunnen de hele dag buiten zijn. Sinds kort is de fa­ milie uitgebreid met het paard van For­ my. We dachten een goede oplossing in Nederland te hebben, maar door om­ standigheden kon ze niet langer bij haar oude stal blijven en hebben toen besloten haar naar Spanje te halen. Het paard is er ook op vooruitgegaan, ze kan hier hele dagen met andere paarden buiten staan, wat in Nederland vanwege het weer en de ruimte vaak niet mogelijk was. Spaans leren is nog een hele klus. Op Primadomus is de voertaal Engels dus daar leren we niet al werkende Spaans,

daarnaast lijken veel woorden erg op elkaar, maar betekenen totaal iets an­ ders. Er zijn meerdere verleden en toe­ komende tijden, woorden als ‘Hebben’ en ‘Zijn’ worden soms anders toegepast dan wij gewend zijn en dan hebben we nog te maken met het plaatselijke dia­ lect. Twee keer per week hebben we priveles van een Spaanse lerares en in­ middels kunnen we ons in eenvoudige bewoordingen op straat en in winkels redden. Al met al zijn we erg blij met de grote stap die we genomen hebben, we raken aardig ingeburgerd en daarnaast voelt Nederland minder ver weg dan ik van te voren gedacht had. In drie uurtjes vlie­ gen ben je in Nederland, vrienden komen regelmatig logeren en met ski­ pen praat je makkelijk bij. Voorlopig blijven we hier! Warme groet aan iedereen van Jaap Binnerts

10


I n f o r m a t i e vo o r d e c u r s u s va n 2 0 1 2 ­ 2 0 1 3

Van Herstel naar Ervaringsdeskundigheid

Herstelbijeenkomsten ­ Samen Deskundig

RIBW Gooi & Vechtstreek wil weer een groep starten waarbij herstelprocessen worden ondersteund en de inzet van ervaringsdeskundheid binnen de RIBW wordt bevorderd. In 2009/2010 nam de Cliëntenraad­ RIBW het initiatief om een training te starten onder de naam “Samen Deskun­ dig” (vanuit het Steunpunt GGz Utrecht). In 2011 is de cursus met suc­ ces herhaald. De goede resultaten van bovengenoemde bijeenkomsten zijn on­ der meer aanleiding om in het jaar 2012 voor de derde keer de cursus “Samen Deskundig” van start te doen gaan.

JE EIGEN ERVARINGEN INZETTEN

11

De meeste mensen die met de psychi­ atrie te maken hebben gehad, staan meestal voor de taak hun leven weer vorm en inhoud te geven. Het herstel is vaak een weg van vallen en opstaan en verloopt voor iedereen anders. Gedu­ rende het herstelproces ontwikkelen mensen een krachtige eigen deskundig­ heid over hun leven. Ze leren wat wel werkt en watniet. Sommige personen willen deze verkregen deskundigheid in­ zetten in (vrijwilligers)werk. De vraag is echter hoe doe je dat. De cursus “Samen Deskundig, cliënten in dialoog met hulpverleners e.a.”, gaat uitgebreid op deze vraag in. Deze cursus is opgebouwd uit twee blokken van in totaal 15 tweewekelijkse bijeenkomsten. In het eerste blok van 7 bijeenkomsten staat het HERSTEL centraal. De fases van herstel zullen worden besproken en het verloop van het eigen herstel zal eveneens aan de orde komen. Na het eerste blok kan men doorgaan met de lessen waarin er meer wordt toegewerkt naar het inzetten van je ervaringen in de GGZ. In het tweede blok van 8 bijeenkomsten staat de ERVARINGSDESKUNDIGHEID


SInufbotrem ksattibeavlkoor de cursus van 2012­2013 centraal en wordt de cursist verder op­ geleid tot ervaringsdeskundige. Het tweede blok is gericht op participatie en werken met eigen ervaring op het ge­ bied van de geestelijke gezondheidszorg en worden vaardigheden geoefend die nodig zijn om te kunnen werken met eigen ervaringen. En er wordt natuurlijk ook aandacht be­ steed aan de ervaringsdeskundige inzet binnen de RIBW. Gedurende de hele cursus wisselen de deelnemers onder­ ling hun ervaringen als cliënt uit om de eigen opgedane ervaringskennis te ver­ stevigen alsmede verder op te bouwen. Herstel en Empowerment is de rode draad die door de gehele cursus heen gaat.

VOOR WIE ZIJN DE BIJEENKOMSTEN BEDOELD?

Alle cliënten van de RIBW, die: ­ iets willen doen met hun ervaringen met de hulpverlening ­ hun problemen redelijk goed verwerkt hebben ­ over hun ervaringen willen praten ­ in staat zijn om naar de ervaringen van anderen te luisteren. INFORMATIE EN AANMELDING

12

De cursusbijeenkomsten vinden plaat­ sen in de maanden september t/m de­ cember 2012 en vervolgens van januari t/m april 2013, gedurende 2 ½ uur. (op maandagen in de middaguren). De cursus start op maandag 3 septem­ ber 2012. Locatie: Hoofdkantoor RIBW Gooi & Vechtstreek in Huizen, Botterstraat 55. Aanmelden bij Hilly Beuving: mail h.beuving@ggzutrecht.nl, telefoon 030­ 2369320 of bij Centia Vogels: mail ervaringsdeskundig­ heidsondersteuning@cenvog.nl, telefoon 035­7724311.


L e u k e n g e zo n d b e zi g zi j n !

‘Oei ik groei!’

Vanuit de moestuin zelf je eigen groentes kweken, het kan! Hou je ervan om lekker buiten te zijn en vind je het leuk om te zien hoe aard­ appels, uien, aardbeien, frambozen, sla etc. groeien kom dan een keer mee naar onze moestuin. Op donderdag van 15.00­16.30u. kun je met Berlinde mee naar de tuin. Hier zie je wat foto’s van de tuin, weet jij welke groenten dit zijn? Voor meer info kun je bij Berlinde of Simone van buurthuis de Meentamorfose terecht. Je bent van harte welkom!

Dinsdag 13.30­15.00u. kantoor Rijsbergenweg: Wisselend programma, zie hiervoor de affiches op de Rijsbergenweg. B.v. naar de Hoop een ijsje halen, een heerlijke zomerse salade maken en eten, barbecue, wandeling en zomers boeket plukken onderweg, inloop etc.

Leuk bezig zijn!

Donderdag, 11.00­13.00u. gedurende 26 juli t/m 23 aug. is er geen Sport om de Hoek bij buurtcentrum Holleblok. In plaats hiervan worden er vanuit de Rijsbergenweg sportieve activiteiten georganiseerd met hierna een gezamenlijke lunch op het kantoor van de Rijsbergenweg. Vrijdagmiddag gedurende 27 juli t/m 24 aug. is er geen Koffie om de Hoek. In plaats hiervan organiseren we op de Rijsbergenweg middagen met samen koken en eten b.v. een Afrikaanse, een Mexicaanse of een Chinese middag. Kom gezellig langs en doe mee!!

13


SEuebntperkasct hbtaiglkevenement in een oud Zuiderzeestadje

Oldtimer Festival Huizen

15 SEPTEMBER 2012

terende Gooi. De start van de Tourrit voor auto’s is individueel, er wordt ge­ start om de twee minuten, op basis van een eenvoudige routeaanduiding.

Er zijn meer festivals waar Oldtimers een hoofdrol spelen, maar er is geen enkel evenement waar ook boten (in dit geval Botters) en 150 klassieke voertui­ gen broederlijk naast elkaar te bewon­ deren zijn in een prachtig decor van een oud Zuiderzeestadje. Haal uw klas­ sieker uit de garage, kom naar het der­ de Oldtimer Festival Huizen en toon samen met uw mede­liefhebbers uw Oldtimer aan een grootschalig publiek.

STATIC SHOW

Het is ook mogelijk uw Oldtimer te plaatsen op de “static show “ waar voertuigen de hele dag op het festival terrein te bezichtigen zijn. OUD EN NIEUW

Als een unieke mix tussen verleden en heden zal tussen de geparkeerde klas­ siekers in, een aantal autodealers uit het Gooi hun nieuwste modellen showen.

TOURRIT

Er is een veertig kilometer lange ABN/AMRO tourrit uitgezet voor auto’s en bromfietsen en voert door het schit­

GRATIS DEELNAME

Deelname aan het Oldtimer Festival Huizen is gratis. INSCHRIJVING:

Inschrijving is mogelijk met voertuigen met een bouwjaar van 1987 of eerder. Zoals young­en oldtimers, klassiekers, personenauto’s, kleine vrachtauto’s (tot 3.000 kilo) scooters, motoren en brom­ fietsen. Afwijkende voertuigen die niet aan het leeftijdscriterium voldoen kun­ nen na beoordeling door de organisatie worden toegestaan. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website www.oldtimershuizen.nl waarop u ook het programma van die dag kunt zien.

14

Nadere informatie kunt u inwinnen bij Cees Alders telefoon 06 536 13 259 en Jeroen Kaijen telefoon 06 534 907 50 of per e­mail via info@oldtimershui­ zen.nl


15


SMuebttekesntgbraoltke camper verzorgd op vakantie

Duikreis zonder beperkingen! Speciaal voor mensen mèt een beperking.

PROGRAMMA

Altijd al eens willen leren duiken? Nooit gedacht dat je dat kon ondanks je be­ perking? Dan heb je nu de kans om het te leren, met een echte duikinstructeur oefen je 1 dag een aantal uren in een zwembad de beginselen van het duiken. Ook heb je de mogelijkheid om het 1 dag te proberen in het buitenwater.

Dag 1 25 augustus vertrek je met een grote camper samen met je valide vriend/vriendin man/vrouw kennis of verzorgende van Nijverdal naar Fries­ land waar we op een camping ver­ blijven. Dag 2 Ga je in een zwembad in Burdaard de beginselen van het duiken leren. Uiter­ aard met een erkende duikinstructeur die mensen met een beperking leert duiken. Dag 3 Duiken we ergens in Nederland in het buitenwater. Dag 4 Kunnen we in Friesland als we willen een boottochtje maken over de Friese meren of wat anders doen samen met de groep. Dag 5 De laatste dag alweer, we reizen weer met de camper richting Nijverdal.

Heb je een beperking en ben je niet bang van water en je hebt goede longen, dan is dit zeker een leuke camperreis voor jou. Deze reis is inclusief: eten, drinken, die­ sel, overnachting, campingkosten, verze­ kering en de duikkosten. En we starten in Nijverdal en vertrekken vanaf daar naar Friesland. Kortom; behalve de bekende 'watten' wordt je ook nog volle­ dig 'in het water' verzorgd! Zo kun je er heerlijk even tussenuit!

KOSTEN EN INFORMATIE

De prijs is €400,­ per persoon, voor 5 dagen all in. De reis start wanneer er 6­8 deel­ nemers zijn. Dus wie het eerst is, het eerste maalt. Wil je meer informatie dan kun je kij­ ken op de site www.handicamp.eu en vandaar kontakt opnemen. Of je kunt even naar mij bellen, via 054 657 94 34 of mailen via corma@xs4all.nl.

16

Corma Rijnders


Nieuw soort spuit maakt injectienaalden onnodig Injectienaalden behoren binnenkort wel­ licht tot het verleden dankzij een nieuw soort spuit die een medicijn met bijna de snelheid van het geluid onder de huid brengt. Een wetenschappelijk team van MIT heeft een spuit ontwikkeld waarmee medicijnen geïnjecteerd kunnen worden zonder dat er een naald voor nodig is. De spuit kan geprogrammeerd worden om geneesmiddelen op verschillende dieptes in de huid te laten doordringen. De nieuwe spuit is niet alleen goed nieuws voor patiënten die vanwege on­ gemak of angst injecties vermijden, zo­ als bijvoorbeeld diabetespatiënten die zichzelf regelmatig insuline moeten in­ spuiten. Ook de 385.000 ziekenhuismedewerkers die zich jaarlijks per ongeluk aan ge­ bruikte injectienaalden prikken lopen geen risico meer om ziek te worden door besmette naalden.

hun werking te behouden, moeten vloei­ bare medicijnen namelijk gekoeld be­ waard en vervoerd worden. KOSTEN

POEDERS

Met een lichte aanpassing brengt het in­ strument ook nieuwe toepassings­ mogelijkheden met zich mee. Met behulp van lichte trillingen kan de spuit namelijk een medicijn in poedervorm eigenschappen geven die meer lijken op een vloeibaar geneesmiddel. Hierdoor kan ook zulk poeder onder de huid worden geïnjecteerd. Dit is een vooruitgang voor de westerse geneeskunde, maar vooral warme derde­ wereldlanden zijn ermee gebaat. Om

M ed i s c h N i eu w s

17

De kosten die hiermee gemoeid zijn, be­ dragen veelal meer dan de kosten van het geneesmiddel zelf. Daarnaast kan de koeling uitvallen waardoor een hele la­ ding medicijnen onbruikbaar wordt. Medicijnen in poedervorm kunnen daar­ entegen wel in warmere temperaturen bewaard blijven zonder dat de werkzaamheid ervan verloren gaat. Omdat de nieuwe spuit medicijnen op verschillende dieptes kan inbrengen en ook poeders kan injecteren is het een enorme vooruitgang in vergelijking met eerdere naaldloze injectiespuiten.


V e r s l a g va n d e C l i ë n t e n r a a d R I B W G o o i e n V e c h t s t r e e k

Cliëntenraad

Aanwezig: Els van Kampen, Simon van Maaren, Dick ten Braak, Arnold Lemson, Johan Ghazi , Bart Holtz, René Runhaar (aspirant lid), Alette Colenbrander, Rob Joosten (directeur RIBW) en Afke van Halen (adviseur/ondersteuner). Marianne Suij (cliëntvertrouwenspersoon) is aanwezig bij punt 4. Afwezig met kennisgeving: Iris de Roock. 1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA

Rob opent en heet iedereen welkom met name Marianne Suij, cliëntvertrouwenspersoon en Afke van Halen, nieuwe ondersteuner van de cliëntenraad. Het onderwerp Voedingsgeld komt ook op de agenda. 2. VERSLAGEN

• Verslag 20 februari: Geen vragen of opmerkingen. Verslag vastgesteld. • Verslag 19 maart: Pagina 1 punt 3, ervaring in een bewonerscommissie hebben: Rob vraagt om dit als aanbeveling op te nemen, niet als eis. Pagina 2 punt 4, eigen bijdrage eigen risico: Rob vertelt dat door deze veranderingen wel 30% minder aanmeldingen in de GGZ zijn. Instellingen in het Gooi proberen met gemeentes af te spreken dat zij de eigen bijdrage betalen (en niet de cliënten zelf). Pagina 2 punt 4, alcohol- en verslavingsbeleid: René vraagt wat het beleid van het RIBW is over dealen op locaties. Rob vertelt dat gebruik, handel en bezit van harddrugs niet is toegestaan. Ontslag volgt dan. Softdrugs kan nog wel. Er komt nieuw beleid. De cliëntenraad krijgt nog meer informatie. Pagina 2, vergaderschema: Rob stelt voor om op 21 mei te vergaderen (en niet op 14 mei). 3. MEDEDELINGEN

• Afscheid Rik Post, ondersteuner: De cliëntenraad heeft in het vooroverleg afscheid genomen van Rik en hem bedankt voor zijn positieve inzet voor de cliëntenraad. • Wmo: Simon is naar 2 Wmo bijeenkomsten geweest, Johan naar 1. Er is nog veel onduidelijk (o.a. ambulante woonbegeleiding).

Het verslag van de Cliëntenraad, gehouden op 16 april 2012. Het onderwerp Wmo komt op de agenda van de mei vergadering. • Begeleidingsplan in taal van de cliënt: Els vindt het begeleidingsplan ingewikkeld voor cliënten én medewerkers. Rob legt uit dat dit door de nieuwe methode komt, SRH. Vraag je begeleider om uitleg. Cliënten moeten in hun eigen woorden in hun begeleidingsplan kunnen schrijven. • Project sport en beweging: Mascha Budel geeft info in mei vergadering. • Week van de Psychiatrie: Rob vond het een zeer geslaagde week, goed georganiseerd met veel verschillende onderwerpen en activiteiten. • Planetree: Rob geeft iedereen een folder met info over de menselijke zorg. 4. JAARVERSLAG 2011 CLIËNTVERTROUWENSPER­ SOON

Marianne Suij geeft uitleg. In vergelijking met andere zorginstellingen heeft het RIBW een gemiddeld aantal kwesties. Opvallend zijn de klachten in de Vluchtheuvel: er moeten cliënten weg, er zijn strakke huisregels. Simon vindt dat je bij de nieuwe manier van verslaglegging niet altijd het resultaat ziet. Marianne probeert op alle locaties minstens 1 x per jaar langs te gaan; dat werkt goed. Ze wil graag weten hoe ze in contact kan komen met ambulante cliënten. Een brief schrijven of themabijeenkomsten organiseren, is een oplossing. De cliëntenraad is positief over de resultaten over 2011 en vraagt wel aandacht voor de ambulante cliënten. 5. AANKONDIGING ADVIESAANVRAAG MEDICATIE­ VERSTREKKING (BEELDVORMING)

De meeste cliënten hebben hiermee te maken. Er zijn 2 mogelijkheden: of de cliënt doet de medicijnen zelf (en is zelf verantwoordelijk) of het RIBW heeft de medicijnen in beheer (en dan is het RIBW ook verantwoordelijk). De inspectie wil dat het RIBW een protocol heeft. Begeleiders hebben inmiddels een opleiding gekregen.

18


V e r s l a g va n d e C l i ë n t e n r a a d R I B W G o o i e n V e c h t s t r e e k Er zijn nu nog 2 dilemma’s: 1) Samenwerking met apotheken: het RIBW wil alleen met apotheken gaan werken die baxterverpakkingen gebruiken, maar niet alle apotheken gebruiken die verpakkingen. Maar hoe zit het dan met de vrijheid van keuze van apotheek voor cliënten? De baxterverpakkingen moeten vanaf 2012 worden gebruikt. 2) Zelfstandig wonende cliënten die medicijnen gebruiken: het RIBW wil een medicijnenlijst van de apotheek van deze cliënten. Het RIBW wil weten welke medicijnen worden gebruikt, zodat medewerkers kunnen ingrijpen als dat nodig is. Wijzigingen in de medicijnen wil het RIBW van de apotheek horen. Wie mag medicijnen uitdelen: verpleegkundigen; ziekenverzorgenden; degenen die de cursus medicatie hebben gevolgd. Stagiaires niet. Simon vraagt om de adviesaanvraag te voorzien van een begeleidende brief waarin duidelijk staat wat de gevolgen (kunnen) zijn voor cliënten en waarover Rob advies vraagt. Agenderen voor de mei vergadering.

Rob: volgens de administratie worden de juiste bedragen verstrekt. Iedereen mag zijn bankrekening inzien. Volgens de cliëntenraad (onder andere Els) is dat niet het geval. René en Johan zeggen geen inzage te hebben in hun rekening. Volgens Rob: - cliënten hebben recht op de genoemde bedragen (zie overzicht); - het geld is in principe het hele jaar beschikbaar, - als iemand verhuist, krijgen de overgebleven bewoners minder, - als minder wordt uitgegeven, blijft het restant beschikbaar, - maximaal 250 euro per jaar kun je overhouden; is het meer, dan moet je dat teruggeven. 7. W.V.T.T.K.

Dick zegt dat hij altijd prettig heeft vergaderd. Op 21 mei 2012 neemt hij afscheid. Rob regelt dat Els een pasje krijgt. Els krijgt per kwartaal afschriften. Rob onderneemt actie richting Wim Brons in verband met mogelijk dealen op de locatie.

6. INFORMATIE OVER AANLEVERING MEETGEGEVENS (ROM)

Dit is geen adviesaanvraag; het gaat om een verplichte invoering. Het RIBW moet gaan meten; Inspectie en Ministerie willen meetgegevens zien. De vraag is wat cliënten zelf als kwaliteit van leven ervaren. Bij de intake zullen vragen worden gesteld; deze worden elk jaar opnieuw gesteld. Los hiervan: over een paar weken komen de uitslagen van de CQ index. Dit onderwerp komt op de agenda te staan. 6a. Voedingsgeld

Volgende vergadering: Maandag 21 mei: Lorentzweg 81, Huizen Maandag 18 juni: Hoge Naarderweg, Hilversum Maandag 16 juli (of 20 augustus) Mariastraat, Bussum Maandag 17 september, De Vluchtheuvel, Hilversum. PM: Ervaringsdeskundigheid (Cintia) / CQ-index / AWBZ-recht.

Uitnodiging Twitterlunch

Lelystad 23 augustus 2012: Verkiezingen en Bezuinigingen Zorg Op 23 augustus 2012 organiseren medewerkers uit de GGZ en Maatschappelijke Opvang een Twitterlunch over de maatregelen om te bezuinigen op de AWBZ, ZZP1, 2, 3. Bij deze lunch, die wordt gehouden van 11.30 tot 13u in Lelystad, is iedereen uitgenodigd om samen met Lea Bouwmeester (PvdA), Linda Voortman (Groen Links) en Nine Kooiman (SP) mee te praten over de gevolgen van deze 'bezuinigingsdrift'. De lunch wordt verzorgd door de Soepbus Utrecht en in samenwerking met cliënten. Gesponsord door Kwintes en Iriszorg, instellingen voor wonen, zorg en opvang van kwetsbare mensen. Croan Consult, advies en coaching. Deelname is gratis, aanmelden kan tot 20 augustus 2012. Aanmelding via Richard Steenbergen, tel: 06-11628109 (twitter: @Richard_Lubeck) of via Yvon Jansma, tel: 06-48204199 (twitter: @yvonjansma)

19


internet: www.ribweetjes.webklik.nl

woordt: 'Nee,dat is mijn buik'. Lennart draait zich om en vraagt dezelfde vraag aan zijn opa waarop die antwoordt: 'Nee, dat is mijn buik, maar waarom vraag je dat aan ons?' Lennart ant­ woordt: 'Omdat mijn mama gezegd heeft dat ik tussen 2 oude dozen zal moeten slapen.'

L E K K E R M O P P IE

TRAM

TWEE FOUTEN

En man staat midden in de stad elke tram te kussen. Daarna gooit hij een bos bloemen naar binnen. Na een tijdje vraagt een voorbijganger waarom hij dat doet. “Gisteren is mijn schoon­ moeder aangereden door een tram maar ik weet niet welke...”

Een secretaresse op een detectivebureau bekijkt aan het eind van de maand haar salarisstrook en ziet met opwinding dat er vijfhonderd euro te veel is bijge­ schreven. Maar ze besluit er niets van te zeggen. Een maand later staat er vijf­ honderd euro te weinig op haar salaris­ strook. Boos stapt ze naar haar baas om zich te beklagen. Haar baas: 'Maar waarom heeft u vorige maand uw mond gehouden toen er teveel op stond?' Secretaresse: 'Eén fout wil ik door de vingers zien, maar twee wordt me te gortig!'

HANDJE VASTHOUDEN

Vlak voordat de ter dood veroordeelde op de elektrische stoel plaatsneemt, vraagt de gevangenisdirecteur of hij nog een laatste wens heeft. 'Ja, directeur. Wilt u zo dadelijk alstublieft mijn hand vasthouden?'

OOR

TERUGGAVE

Een vrouw komt bij de dokter en laat zien dat ze één heel lang oor heeft. “Ik denk dat dit komt omdat mijn man elke nacht mij oor vasthoud.” “Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk mevrouw.” ant­ woord de dokter. “We slapen in een stapelbed...”

Een man en vrouw staan onder de douche als opeens de bel gaat. De vrouw zegt: "Ik ga wel." Ze slaat een handoek om en doet open. Voor de deur staat haar buurman. Die ziet haar in haar handoek staan en zegt: "Je krijgt 500 euro als je die handdoek laat vallen..." De vrouw laat direct haar handoek vallen en krijgt even later 500 euro van de buurman. Als ze weer terug in de douche is vraagt haar man: "Wie was het?" ­ "De buurman." "Aha, heeft hij de 500 euro weer terug gegeven die ik hem geleend had?"

DOZEN

Lennart is 5 jaar en moet van zijn moeder het weekend bij zijn groot­ ouders doorbrengen. Maar er is een probleem: zijn grootouders hebben maar één slaapkamer dus hij zal in het midden moeten liggen. Die avond lig­ gen ze met zijn drieën te slapen en Lennart draait zich om en legt zijn arm op de buik van zijn oma en zegt: 'Oma, is dit karton?' Waarop de oma ant­

RAADSEL

20

Wat is wit en staat in de hoek? Een koelkast met straf!

Augustus 2012  
Augustus 2012  

Alle krachten verzamelen: Pk's!

Advertisement