Issuu on Google+

r Funkha i

Wh a twi l l y o ud oo na b a dh a i r d a y ? Elegante hai rwe come! PLU S !acel e br

Sc hool t i me ! what wi l lbe myhai r c ut ?

i t yhai rl ook!


Funkhair