Page 1

live as your life

Volume 1

Issue 4

February 2012

MAGAZINE

FREE COPY

RHY THM

BRASSBERRY

พวกเรารักกัน เราไมเคยทิ้งกัน ASK EXPERT

ชีวิตที่เดินมาไกลเกินฝน ดวยการ ถวายงานรับใชใตเบื้องพระยุคลบาท

CPO

มูลนิธิวงดุริยางค เยาวชนเชียงใหม

www.Rhythm-Magazine.com


EDITOR’’ S RHYTHM EDITOR สวัสดีอีกครั้งครับกับเพื่อน พี่ นอง

คนดนตรรที กุ คน ในเดือื นกมุ ภาพนั ธน คี้ นสว นใหญ ก็ กํ า ลั ง จั บ จ  อ ง กั บ วั น แ ห  ง ค ว า มรรั ก ที่ จ ะ มาถถึ ง ชางเปปนฤดูกาลแหงความสดใสและะเปลงปลลั่งไป ดวยพลังของคววามรักเสียจริงเชียว เชนเดียวกับ เรื่องราววตางๆ ที่ถูกนํามาจัดสรร รอยเรียงอยูใน ฉบับนี้ โดยเเริ่มจาก วง Brass Quinted ชื่อวา Bangkok Brassbeerrry ผมเขียนมาไดแคนี้ก็นึก ตลก อดหัวเราะไมไดกับแตละคนที่เปนสมาชิิก วง ก็ลองติดตามมดูนะครรับวาแตละคนจะหลุด โลกขนาดไหน อีกวงที่ภูมิใจเสนนอเปนอยางยยิ่ง คือ วงดุริยางคเยาวชนเชียงใหม หรือเรียกกกัน งายๆๆ วา CPO วงนี้มีความมโดดเเดนและแปลก ใหมกับวงกการดนตรีเปนอยางมากก โดยเฉพาะ แนวคคดิ ในการแสดงคอนเสริ ต ในแตล ะครงั้ เพราะ ถาสมมุตวาเราไมรูจักภาพพการแสดงดนตรีีแบบ Concertt Band มาากอน พวกคุณคุณจะตอง นึกจินตนนาการ สรางภาพหรือตกอยูในอารมณ ฮาแตกกันเลลยททีเดียว เ นื้ อ ห า ส า ร ะ แ ล ะ เรื่ อ ง ร า ว ต  า ง ๆ ใน ฉบับั นยี้ งั มอี กี หลาายเรอื่ งทนี่ า สนใจและชวนใหเ รา คิดตอยอดหรือตั้งคํําถามใหมๆ เกี่ยวกกับวงการ ดนตรี ไดอยางแนนอน ขอใหทุกคนชุมฉํ่าดวย ความรัก เต็มเปยมและสุขลนดวยความจริงใจที่ เราทั้งหลายมีความรักใหกันนะะครับ สวัสดีครับ บรรณาธิการอํานวยการ วสวัตติ์ วะดี editor-rhythm@hotmail.com

พุทธศักราช หรือ พ.ศ. คือ ชวงกําหนดเวลาซึ่ง กําหนดเอาป ที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน เป น เบื้ อ งต น ในการกํ า หนดนั บ ซึ่ ง พุ ท ธศั ก ราชนี้ ใ น ประเทศไทยเริ่มนับเมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว 1 ป

4 RHYTHM


ContentS Editor’s Rhythm ......................... 4 Calendar ................................10 Event News ............................12 The Chiang Mai Youth ..............14 Philharmonic Band And Symphony Orchestra Foundation มูลนิธิวงดุริยางคเยาวชนเชียงใหม

Cover Story ............................18 BRASSBERRY พวกเรารักกันมากครับ เราไมเคยทิ้งกัน

30 DID YOU KNOW .......................22 Winter Guard International

Music Technology ....................24 BAND RECORDING

Ask Expert ..............................26 ชีวิตที่เดินมาไกลเกินฝน ดวยการถวายงานรับใชใตเบื้องพระยุคลบาท

New Wave .............................28 Citrus Family Drumline

Art & Acting ...........................30 On Movements

Sectional ................................32 Leading instructors 8 RHYTHM

RHYTHM TEAM ที่ปรึกษา

ภราดามีศกั ดิ์ วองประชานุกลู ดร.ชัยพฤกษ เมฆรา อ.สุรพล ธัญญวิบูลย อ.นิพัทธ กาญจนะหุต อ.กิตติ เครือมณี ณรงค คองประเสริฐ บรรณาธิการอํานวยการ วสวัตติ์ วะดี บรรณาธิการบริหาร ธวัชชัย ใจมุข กองบรรณาธิการ จตุรภัทร อัสดรชัยกุล ผูชวยบรรณาธิการ เกษม ดวงสน Graphic Design ประมาณ จรูญวาณิชย ที่ปรึกษากฎหมาย ชนัญ บุญพุทธารักษา พิมพที่

บริษทั ครองชางพริน้ ติง้ จํากัด

บริษัท ริธมิคส จํากัด เลขที่ 106/126 หมู 7 หมูบานชัยพฤกษ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 โทร.053-334556 โทรสาร.053-334557 E-mail: rhythmmagazine@hotmail.com www.Rhythm-Magazine.com


CALENDAR

FEBRUARY 2012

OUR FAITH AND TRADITION

การประกวดวงดนตรีประเภท Symphonic Band ธนาคารออมสิน ประจําป 2555 ดวยทางธนาคารออมสินไดมีการจัดประกวดดนตรีประเภท นั่งบรรเลงขึ้นเปนประจําทุกป และในปนี้การประกวดจะจัดขึ้นใน วันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 โดยมีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศไทย มากมายเขารวมการประกวดในครัง้ นี้ วัตถุประสงคของการจัดงานใน ครั้งนี้เพื่อสงเสริมใหเยาวชนเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ ใชเวลาวางให เกิดประโยชน อีกทั้งยังสงเสริมใหเยาวชนไดแสดงศักยภาพที่ตนเอง ถนัด จัดขึน้ ที่ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารสํานักงานใหญ กรุงเทพฯ เริ่มการประกวดตั้งแตเวลา 09.00 -17.00 น.

คอนเสิรต “Romeo and Juliet”

วงดุ ริ ย างค ฟ  ล ฮ า ร  โ ม นิ ก แหงประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra หรือ TPO) ภายใตการ สนับสนุนของรัฐบาลไทย ในการดูแลของวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิรต “Romeo and Juliet” พบคํ่าคืน อันแสนพิเศษที่คุณจะประทับใจกับบทเพลง Romeo and Juliet: Suite No.2 op.64 ของ Sergei Prokofiev ซึ่งเปนเพลงประกอบ บัลเลยที่ดัดแปลงจากบทละครโศกนาฏกรรมเรื่องโรเมโอและจูเลียต ของวิลเลียม เชกสเปยร พรอมกันนี้ ทานจะไดพบกับ Koh Gabriel Kameda นักไวโอลินลูกครึง่ เยอรมนี-ญีป่ นุ ทีจ่ ะนําไวโอลิน Antonio Stradivari ที่มีอายุถึง 285 ป (ผลิตปค.ศ. 1727) มาโชวในบทเพลง Violin Concerto in A minor op.82 ของ Alexander Glazunov คอนเสิรตจัดขึ้นเพียง 2 รอบ คือ วันศุกรที่ 17 กุมภาพันธ 2555 เวลา 19.00 น. และ วันเสารที่ 18 กุมภาพันธ 2555 เวลา 16.00 น. ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัตรราคา 500, 300 และ 100 บาท (สําหรับนักเรียนนักศึกษา) สอบถามขอมูลเพิม่ เติม หรือสํารองทีน่ งั่ กรุณาโทร. 0 2800 2525-34 ตอ 153-154 หรือ พิเศษ! บริการ “ศาลายาลิงค” รถชัตเติลบัส จาก สถานีรถไฟฟาวงเวียนใหญ ถึงมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คาบริการ 25 บาทตอเที่ยว ตรวจสอบตารางการเดินรถที่ 0 2800 2525 - 34 ตอ 501 หรือ www.music.mahidol.ac.th/salayalink 10 RHYTHM

Chopin & Mahler วงดุริยางคฟลฮารโมนิกแหงประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra หรือ TPO) จัดคอนเสิรต “Chopin & Mahler” และเปน คอนเสิรตครั้งที่ 3 ฤดูกาลที่ 7 ของวง TPO พบ 2 ผลงานจาก 2 ดุริยกวีผูยิ่งใหญ โดยการควบคุมวงโดย Claude Villaret วาทยกร ชาวสวิตเซอรแลนด ในบทเพลง Symphony No.9 in D major ซึ่งเปน ผลงานซิมโฟนีชิ้นสุดทายของ Gustav Mahler ที่โดงดัง และบทเพลง Piano Concerto No.1 in E minor op.11 ของ Frederic Chopin โดยเด็กอัจฉริยะ กันต ไชยกิตติวัฒนา เยาวชนไทยวัย 13 ป เจาของ รางวัลหลากหลายไดแก รางวัลที่ 1 การประกวดเยาวชนดนตรีแหง ประเทศไทยในป 2551 และ 2553, รางวัลที่ 1 The Trinity Guildhall National Youth Piano Competition, และรางวัลพิเศษประเภท การ ตีความบทเพลงคลาสสิคยอดเยีย่ ม ในการประกวดInternatinal Franz Liszt Competition for Young Pianists ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเยอรมนี คอนเสิรต จัดขึน้ เพียง 2 รอบ คือ วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เวลา 19.00 น. และ วันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2555 เวลา 16.00 น. ณ หอแสดง ดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัตรราคา 500, 300 และ 100 บาท (สําหรับนักเรียนนักศึกษา) สอบถามขอมูล เพิ่มเติม หรือสํารองที่นั่งกรุณาโทร. 0 2800 2525 – 34 ตอ 153-154 หรือ www.music.mahidol.ac.th, www.thailandphil.com

เทศกาลงานไมดอก-ไมประดับ จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2555 เทศกาลงานไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม จัดไดวาเปนกิจกรรมที่มี วงโยธวาทิตที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม มารวมเดินขบวน บรรเลงเพลง อยางสนุกสนาน และถือเปนกิจกรรมที่มีผูชมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมา รอชมกันอยางหนาแนนตลอดเสนทาง จุดเริ่มตนขบวนจะอยู ณ บริเวณเชิง สะพานนวรัฐ ยาวไปจนถึงสวนบวกหาด ผูท สี่ นใจขบวนบุปผาชาติอนั อลังการ สามารถรับชมไดในวันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2555 เวลา 08.00 น. เปนตนไป


EVENT NEWS คอนเสิรต เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จบลงไปแลวกับงานคอนเสิรตที่นาประทับใจอีกงาน กับผลงานของ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ที่ไดรวบรวมกิจกรรมทางดาน ดนตรีทั้งหมดของโรงเรียนมาแสดงโชวเปน “คอนเสิรตเฉลิมพระเกียรติ เทิดไทองคราชันย 84 พรรษา” ถือไดวาเปนมหกรรมทางดานดนตรีเลยก็ วาได เพราะมีทั้ง วงดุริยางค วงเครื่องสายตะวันตก วงดนตรีไทย วงดนตรี พืน้ เมือง นักรองประสานเสียง และนักรองรับเชิญมากมาย บรรยากาศภายใน งานถือไดวามีผูคนใหความสนใจกันอยางคับคลั่ง เพราะการแสดงจัดขึ้นที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูคน 2 - 3 พันคน กันเลยทีเดียว ทานใด ทีไ่ มไดไปงานนี้ ตองรอคอยกันอีกป ถึงปหนากันเลยทีเดียว นาเสียดายมากๆ

คลาสสิคัล คิดซ @ สยามสมาคม วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 ที่ผานสดๆ รอนๆ กับกลิ่นไอ ของเพลงคลาสสิค ที่สยามสมาคม บรรเลงโดยวงดุริยางคเยาวชน สยามซิมโฟนีออเคสตรา เปดตัวดวยการบรรเลงดนตรีแนวบัลเลต Nutcracker Suite ซิมโฟนีของไฮเดิน้ และ Unfinished Symphony ซิมโฟนีอมตะของชูเบิรต อํานวยเพลงโดย สมเถา สุจริตกุล ซึ่งจะพา ทานเพลิดเพลินกับขอมูลและเกร็ดความรูเรื่องดนตรีและคีตกวี โดย รายไดทงั้ หมดสมทบกองทุนสยามซิมโฟนีออเคสตราทัวรยโุ รปในเดือน กรกฎาคม 2555 เพื่อเขารวมแขงขันออเคสตราเยาวชนในเทศกาล Summa Cum Laude อันมีเกียรติสงู สุด ณ “หอทอง” Golden Hall of the Musikverein กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

New Year Event 2012 ”

แถลงขาวเปดตัวงาน Thailand International Jazz Conference 2012 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงขาว เทศกาลดนตรีแจสนานาชาติเพือ่ การเรียนรูป ระจําป 2555 Thailand International Jazz Conference 2012 (TIJC) ณ รานกาแฟ สตารบัคส สาขาทองหลอ 2 โดยไดรับเกียรติจาก คุณกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว. พาณิชย เปนประธานในงาน พรอมทั้งคณะ ผูจัดงาน รวมแถลงขาวอยางเปนทางการ โดย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป ม. มหิดล กลาวถึงความสําคัญของการ จัดเทศกาลดนตรีแจสนานาชาติเพื่อการเรียนรู ในฐานะสถาบันการศึกษา อ. ดริน พันธุมโกมล หัวหนาแขนงวิชาดนตรีแจส กลาวถึงรูปแบบการ จัดงานโดยรวมและศิลปนทีน่ า จับตามองในปนี้ ดร. อเล็กซานเดอร เพาฟเลอร ประธานบริหาร บริษทั เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด กลาวถึง ความ รูสึกที่มีตอเทศกาลดนตรีแจสนานาชาติเพื่อการเรียนรู และเหตุผลที่ใหการ สนับสนุนกิจกรรม TIJC ตอเนือ่ งมาเปนปที่ 2 พรอมทัง้ มีการแสดงดนตรีแจส ของศิลปน ที่รวมแสดงในงาน TIJC 2012 อาทิ Pomelo Town ตอง-เทวัญ ทรัพยแสนยากร และเซอรไพรสพิเศษอีกมากมาย 12 RHYTHM

วันที่ 6-7 มกราคม 2555 ที่ผานมา วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด คอนเสิ ร  ต ครั้ ง แรกแห ง ฤดู ก าลที่ 7 ของ วงดุริยางคฟลฮารโมนิกแหงประเทศไทย ภายใตการสนับสนุนของ รัฐบาลไทย ในการดูแลของวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได Christopher Hughes วาทยกรชาวอเมริกามาวาดลวดลาย บาตองต อ นรั บ เทศกาลป ใ หม กั บ บทเพลงของราชาเพลงวอลทซ Johann StraussII ไดแก“Die Fledermaus” Overture, Emperor Waltz, Eljen a Magyar Polka Op.332, และวอลทซยอดนิยม The Blue Danube Waltz พรอมกันนี้ ยังไดรบั เกียรติจาก Qing Lin นักโอ โบชาวจีนที่มีรางวัลการประกวดโอโบจากการประกวดทั้งที่ จีน ญี่ปุน อังกฤษ และสวิสเซอรแลนด มาเปนศิลปนรับเชิญในบทเพลง Oboe Concerto in C major K.314 ของ Wolfgang Amadeus Mozart จัด เปนงานทีถ่ อื ไดวา หาดูไดยากมากๆ กับการเดีย่ ว โอโบ ทีไ่ พเราะมากๆ


Marcato Saxophone Pro Shop

สําหรับผูที่รักแซกโซโฟน เรามีแซกโซโฟนใหทานเลือกมากมาย ตั้งแตระดับนักเรียนถึงระดับมืออาชีพ พรอมทั้งอุปกรณและการรับประกัน

เชิญทดลอง Yanagisawa Saxophone A-992 นวัตกรรมตัวเครื่องบรอนซ พรอมการตอบสนองที่ชัดเจน ดวยชวงกวางของไดนามิค ที่ใหเสียงอันอบอุนและไพเราะ

Marcato Music Co.,Ltd. บริษัท มารคาโต มิวสิค จํากัด 3 ซอยรามคําแหง 12 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-7173976-77, 086-7990077 แฟกซ 02-7173975 www.marcato.co.th Email: info@marcato.co.th ตัวแทนจําหนาย Yamaha, kenneth, Yanagisawa, Hoffner String, Meyer Mouthpiece, Jody Jazz Mouthpiece, Otto Link Mouthpiece, Claude Lakey Mouthpiece, Best Brass, Sibelius Software, Bam Case


BAND VISIT

The Chiang Mai Youth Philharmonic Band And Symphony Orchestra Foundation

The Chaingmai Chamber Music

ÁÙŹԸÔǧ´ØÃÔÂÒ§¤ CPO àÂÒǪ¹àªÕ§ãËÁ‹

เริ่มจัดตั้งมูลนิธิในป 2552 โดยการรวมตัวของนักดนตรี จากกวา 10 สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหมเพื่อใหวง ดุริยางคเยาวชนเชียงใหม ใหเปนตนแบบแกสถานศึกษา เปน ศูนยรวมและพัฒนาการเรียนรู วงดุริยางคสากลของเยาวชน และเปนศูนยรวมเยาวชนที่สําเร็จการศึกษา แลวใหฝกปฏิบัติ ดนตรี ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดรูจักการเลน ดนตรี การฟงดนตรี และเขาใจดนตรีที่มีคุณคา เพื่อทําให จิตใจไดรับการกลอมเกลา ใหออนโยน โดยจะทําใหเยาวชน สามารถใชเวลาวาง ใหเกิดประโยชน ทําใหหางไกลจากสิ่งยั่วยุ 14 RHYTHM

ที่ไมพึงประสงค และยังสามารถ นําไปเปนพื้นฐาน ในการ ประกอบอาชีพตอไปได และเพือ่ ใหเกิดความสมดุลยในชีวติ ของ เยาวชนและบุคคลทั่วไป ภายใตชื่อมูลนิธิวงดุริยางคเยาวชนประกอบไปดวยวง ดนตรี 3 วง คือ • The Chiang Mai Symphony Orchestra • The Chiang Mai Philharmonic Band • The Chiang Mai Chamber Music


เรื่อง: วสวัตติ์ วะดี ภาพ: มูลนิธิวงดุริยางค เยาวชนเชียงใหม

สมาชิ ก จากวงดุ ริ ย างค เ ยาวชนเชี ย งใหม ไ ด นํ า ความ รูและประการณที่ไดจากการรวมทํากิจกรรมกลับไปชวย พัฒนาวงดนตรีจากตนสังกัด และสําหรับสมาชิกบางคนได นําความรูความสามารถเปนแนวทางในการเรียนในระดับที่ สูงขึ้นเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ถึงแมวาการดําเนินการ กิจกรรมดานดนตรีของมูลนิธิฯ จะดําเนินการไปไดดวยดีใน ระดับหนึง่ แตยงั ขาดความชวยเหลือทัง้ จากภาครัฐและเอกชน ผูที่ประสงคอยากจะสนับสนุนกิจกรรมดีๆ สําหรับเยาวชน ไทยสามารถติดตอไดที่ e-mail: jjcadenza@aol.com

Danzon Concert RHYTHM 15


ดร.ชัยพฤกษ เมฆรา คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ

สมาชิกของทุกวงดนตรีมาจากการคัดเลือก (Audition) โดยนักดนตรีจากหลากหลายสถาบัน การศึกษาและผูสนใจ เตรียมตัวฝกซอมเครื่อง ดนตรีที่ตนถนัด แลวเขารวมคัดเลือก สมาชิกที่ ผานการคัดเลือกจะมีโอกาสไดเขามารวมบรรเลง บทเพลงหลากหลายสไตลรวมกับนักดนตรีจาก ตางสถาบัน โดยการควบคุมดูแลจากคณาจารย จากวิทยาลัยดุริยศิลปมหาวิทยาลัยพายัพ และ จากผูควบคุมวงดนตรีจากสถาบันตางๆ เกือบ ทุกๆ ป จะมีผูเชี่ยวชาญมาเปนผูอํานวยเพลง ผูร ว มบรรเลง และรวมสอนหรือจัดทํา workshop และ master class จากตางประเทศใหแกสมาชิก ของวงดนตรีทุกวง เชน • Daniel Pittman – American conductor • Wojciech Czepiel –Polish conductor • Atsuko Seta – Japanese pianist

16 RHYTHM

CPO The Chiangmai Phiharmonic Band


Nodame Concert

The Chiangmai Symphony Orchestra

CPO ได จั ด แสดงการแสดงทางด า นดนตรี ป ระมาณป ล ะ 6-8 ครั้ ง รวมทั้ ง เป น เจ า ภาพร ว มจั ด แสดงดนตรี ใ นงาน Thailand International Composition Festival 2011 ที่ ผ  า นมา หรื อ ในการจั ด การแสดงคอนเสริ ต  ก ารกุ ศ ล Nodame Concert ในวั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ 2012 เพื่ อ หารายได ช  ว ยเหลื อ ผู  ป ระสบภั ย Tsunami ที่ ประเทศญี่ ปุ  น และผู  ป ระสบภั ย นํ้ า ท ว มในประเทศไทย ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารจั ด การแสดงจะมี ผู  ช มประมาณ 600-1000 คนและจั ด แสดงเป น ประจํ า ที่ โ รงละครกาดสวนแก ว เชี ย งใหม

ธีรดา นิติมณฑล โอม จันเตยูร พงศกร อรุณรัตนาเทวัญ ศิวนาถ บุญนิล ณัฐวุฒิ จันทรผอง

RHYTHM 17


Cover Story เรื่อง: จตุรภัทร อัสดรชัยกุล

BRASSBER

¾Ç¡àÃÒÃÑ¡¡Ñ¹ÁÒ¡¤

Brass Quintet … คืออะไร บางคนรูจักดี บางคน รูจักแบบผิวเผิน บางคนไมรูจักเลย … วันนี้เราจะพา ทุกคนไปทําความรูจักกับ วงที่เรียกวา Brass Quintet ทีม่ ชี อื่ เสียง มีฝม อื วงหนึง่ และถือวาเปนวงระดับแนวหนา ของเมืองไทย … “ BANGKOK BRASSBERRY ” BRASSBERRY กําเนิด เกิดขึ้นไดอยางไร ?

เริ่ ม จากการอยากเล น ดนตรี ใ น รูปแบบ Brass Quintet ครับ เลยสืบ เสาะแสวงหา ดวยความที่เราเพิ่งเริ่มตน จึงทําใหตอ งกําหนดคุณสมบัตกิ อ น ความ 18 RHYTHM

จําเปนคือตองเปนอาจารยที่เกษตรฯ จะดีมาก เพราะเนื่องจากการที่ถาเรา ไดเปนเกษตรฯเหมือนกัน แปลวาแทบ ทุกสิง่ ทุกอยางจะคลายๆกัน เพราะเรียน จากอ.สุรพลมาเหมือนกัน ไมวาจะเปน Intonation, Tone Color ผมประทับ

ใจมากตั้งแตครั้งแรกครับ ดวยการที่เรา มาจากที่เดียวกัน มันคลิ้กกันมากๆ หลัง จากนัน้ เราก็หยิบยืมเพลงจาก TPO Brass มาเลนเพลงจาก อ.กิตติมาเลน และบางที เวลาเราไปอบรมเมื่อกอนเราจะแยกๆ กันไปครับ อ.ลุงไปทีห่ นึง่ ผมไปอีกทีห่ นึง่ เราเลยมีความคิดที่จะอยากไปดวยกัน ทั้งวง เพราะวาถาเราไปทั้งวง เราก็จะได อบรมครบทุกเครื่อง แถมเรายังสามารถ เลนใหนอ งๆฟงเพือ่ เปนแรงบันดาลใจใน การเลนดนตรีอีกดวยครับหลังจากตั้งวง ไดสักพัก เราก็อยากออกไปตางประเทศ บาง อยากไปโชวชาวโลกวาเราก็มีดีครับ เราเลยตัดสินใจไปเขารวมเทศกาล Brass Week ในป 2010 ที่ประเทศ Italy ครับ


RY

¤ÃÑÃѺ àÃÒäÁ‹à¤Â·Ô駡ѹ อยูวง BRASSBERRY สนุกไหม ?

สนุ ก มากครั บ ทุ ก วั น นี้ เ รา ถือวาไปไดไกลกวาที่ฝนไวมาก ผม ถื อ ว า เราประสบความสํ า เร็ จ มาก ครับ ซึ่งจุดประสงคของเราตองการ เรื่องนี้ครับ คนเลนตองสนุก คนฟง ตองสนุก ผมวาผมไมไดสัมผัสความ รูสึกนี้มานานมาก ผมเลน Brass Quintet มาเยอะ ถาจะยอนไปนึกถึง ความสนุกครั้งแรกตองยอนไปตอน ผมเรียนปสองครับ นั่นคือการสนุก แบบการเริ่มตนเลน Brass Quintet แลวผมก็ไมไดสนุกแบบนีม้ านานมาก แลว จนกระทั่งมาเจอ BrassBerry

นี่ แ หละครั บ บางครั้ ง สาระดนตรี ก็ไมไดมากมายเทาไหรหรอกครับ แตผมวาถาคนฟงสนุกไปกับเราผม ถื อ ว า เราประสบความสํ า เร็ จ แล ว มีอยูครั้งนึงเราไดไปเลนงานวันชาติ ที่ดูไบ เราไดไปเดินเปาเลนรอบๆ หางกับฝรั่งจาก Austria คลายๆ กับ แตรวงบานเรานี่แหละ ปรากฏวา เชื่อมั๊ยครับ มีเด็กเดินตามเปนรอยๆ เดี๋ยวมาโผลขางๆ บาง มาโผลหนา แตรบาง มันสมากกกกกครับ ผม อยากทําวงอยางนี้ที่เมืองไทยมาก ครับ แตวายังไมมีใครจาง นี่แหละ BrassBerry ที่ผมอยากเห็นที่บาน เราครับ.

ปญหาของ BRASSBERRY คืออะไร ?

สมาชิ ก ของเราแต ล ะคนมี เวลา นอยครับ เวลานอยมาก คือเปนอยางนี้ ครับ บางทีเวลาเราจะไปเลนที่ไหน เรา ก็ตองดูกอนครับ เชน สมาชิกบางคน มีงาน ซึ่งถาการที่เคาจะตองไปเลนกับ เราแลวถาไมไดเงิน แตเคาตองยกเลิก งานเคา มันก็ยากครับ ถาชวงนั้นสมาชิก ทุกคนไมมงี านผมก็โอเค แตถา ทุกคนตอง สูญเสียรายไดเพราะตองมาเลนกับเรา เราก็คิดหนักครับ ถาไมได ไมเขาเนื้อก็ดี แตถาไดรายไดทดแทนก็จะดีมากครับ

RHYTHM 19


BANGKOK

20 RHYTHM


อะไรคือจุดเดนของ BRASSBERRY ?

ผมวาการที่เรามี Brass Quintet แลว มี Piano มีเครื่องนูนเครื่องนี้มา Added Up เขาไป มีการเลนดนตรีหลายประเภท Jazz, Classic มีอยูครั้งนึงเราก็เชิญอ.Steve Canon มาเลนกับเราครับ อ.Steve นี่ถือ เปนนัก Trumpet ระดับโลกครับ เราจะ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู  เรื่ อ ยๆ ครั บ และ อี ก อย า งนึ ง ที่ พิ เ ศษอยู  ใ นตั ว คื อ สมาชิ ก แทบทุ ก คนจะเล น เครื่ อ ง Brass ได ค รั บ ยิง่ หลายเครือ่ งยิง่ ดี บาง Concert อ.แปะเลน Percussion อยูด ดี ี ก็หยิบแตรมาเปา บางคน อยูดีดีเปาๆอยู ก็ไป Solo กลอง มันอาจ จะไมไดดีมากนะครับ แตมัน Variety ครับ มันสนุกมากกก ผมวาการที่คนดูไดเห็นอะไร ทีม่ นั แปลกๆใหมๆ นาตืน่ ตาตืน่ ใจบาง คนดูก็ ชอบก็เอ็นจอยไปกับเราดวยครับ … พวกเรา ไมไดเกงครับ แตที่พิเศษ คือ 'พวกเรารักกัน มากครับ เราไมเคยทิ้งกัน'

อ.สุรเชษฐ ชานกสกุล ภาควิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

ÁÕàËμؼÅÍÐäúŒÒ§·Õè BRASSBERRY ¨ÐÅŒÁàÅÔ¡ä» ? ตอนนี้ ผ มยั ง นึ ก ไม อ อกครั บ เพราะวาพวกเรายังสนุกอยูมาก เรา ยังมีอะไรที่อยากทําอีกเยอะ มีครั้ง หนึ่งที่นองแยมเขามาเปนสมาชิก ใหมกบั เรา โดนช็อตลองของเลยครับ เราไปเลนทีม่ .บูรพา นองแยมโดนให ออกไปโซโล สรรเสริญพระบารมีคน เดียวครับ และเพลงที่ BrassBerry สัก 70-80% เปนเพลงที่ยากมาก ครับถือวาอยูในระดับ Advance ซึ่ ง การที่ น  อ งแยมทํ า ได เ นี่ ย ผมก็ ถื อ ว า ไม ธ รรมดา เนี่ ย ครั บ เราจะ มี ก ารSurprise กั น เองอยู  บ  อ ยๆ

บางงานก็เหนือ่ ย แตสนุกครับ ผมเลย ยังนึกไมออกวาจะมีอะไรใหผมลม เลิกไป เรายังมีโครงการอีกเยอะครับ เราอยากเล น ดนตรี เ พื่ อ หาเงิ น ไป ชวยๆ นองๆ ดอยโอกาส ในอนาคต เราก็มีโครงการ Super Brass ที่ จะเลนกับวงดาวเดนเบญจแตร กับ TPO Brass Quintet และการเลน รวมกับวง KU WIND 2-3 โครงการ นี้มีแนนอนครับ ตอนนี้เรากําลังหา วันอยูครับ ติดตามใหใกลชิดเลย แตหลายๆโครงการก็จําเปนจะตอง ขอการสนับสนุนจากผูใหญหลายๆ

ทานนะครับ แตการที่เรามาถึงวันนี้ เราตองขอขอบคุณทุกๆ ทานที่คอย ชวยเหลือเรานะครับ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร บริษัท แบนดอินสตรู เมนท จํากัด พี่บุญยอด สุขถิ่นไทย และก็พเี่ อถาวรทีก่ าํ ลังจะเขามาชวย เราครับ ผมอยากบอกวาดนตรีเรา อยาแบงแยกครับ ใหเราคิดดี ชวย เหลือกัน แคนกี้ โ็ อเคแลวครับ ตอนนี้ เราก็กําลังยางเขาปที่ 4 แลวนะครับ ผมและทุกๆคนยังมีอะไรอยากทําอีก เยอะ ยังสนุกอยูครับ พวกเรารักกัน มากครับ และก็รักที่จะทําดวย.

BRASSBERRY RHYTHM 21


เรื่อง: จตุรภัทร อัสดรชัยกุล

DID YOU KNOW Winter Guard International

SPORT OF THE ARTS

WGI หรือ Winter Guard International คือการจัดประกวด ดนตรีประเภท Color Guard และ Indoor Percussion โดยเฉพาะ ไมมีเครื่องเปาทุกประเภท จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงฤดู หนาวกอนฤดูกาลของ Drum Corps International จะเริ่มตนขึ้น WGI จุดประสงคของการจัดก็เพื่อรวบรวมผูที่ชื่นชอบในกิจกรรม ประเภทนี้ไดเขารวมการประกวดแขงขัน และเพื่อใหไดแสดงศักยภาพ ของตัวเองใหประสบผลสําเร็จโดยผานการแขงขันนั่นเอง.

การแขงขันของ WGI มาตรฐานระดับความสามารถอยูใน ระดับที่เรียกวาสูงมาก ในแตละปจะมีวงเขารวมในรอบภูมิภาค ตางๆมากกวา 40 ครั้ง และ 3 วันสุดทายในระดับนานาชาติ ซึ่งใน แตละปจะมีวงเขารวมการแขงขันประมาณ 300 ทีม สําหรับ Color Guard และ มากกวา 150 ทีมสําหรับ Percussion ซึ่งการแขงขัน WGI จะแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแต Scholastic และ Independent รายละเอียดดังนี้

22 RHYTHM

Scholastic ผูเขารวมการแขงขันจะตองมาจากสถาบันการศึกษา 'เดียวกัน' เทานั้น (ระดับมัธยม) Independent ผูเขารวมการแขงขันจะสังกัดสถาบันเดียวกันหรือตาง กันก็ได หรือจะเปนองคกรก็ได ซึ่งการแขงขันในระดับ Independent แบง ออกเปนอีก 3 Class ดังนี้ • A Class สําหรับผูเขาแขงขันที่มีความสามารถในระดับเพิ่งเริ่มตน • Open Class สําหรับผูเขาแขงขันที่มีความสามารถในระดับปานกลาง • World Class สําหรับผูเขาแขงขันที่มีความสามารถในระดับสูงสุด แตในการประกวด Percussion จะมีรนุ แยกตางหากเพิม่ มาอีก 1 รุน คือ รุน Scholastic Concert Class สําหรับผูที่ไมตองการเดินแปรขบวนในสนาม ซึง่ การแขงขัน WGI กําลังจะกาวเขาสูป ท ี่ 35 ในเดือนเมษายนนี้ พอรูจ กั กับทาง ตางชาติไปแลว ทีนี้กลับมามองทางบานเราบาง ปจจุบันการใหความสําคัญกับ การประกวด Indoor Percussion หรือที่บานเราเรียกกันวาแขง Drumline คอนขางเปนไปไดดวยดี ซึ่งการแขงดนตรีประเภทนี้นั้นจําเปนตองใชความ ละเอียดในการทํางาน เนื่องจากสนามจะเล็กกวาดนตรีสนามประเภทวงใหญ เยอะ ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นในสนามคนดูจะเห็นหมด จึงตองละเอียดออน มาก แตอยางไรก็ตามทุกอยางกําลังไปไดดวยดี เราตองชวยกัน ญี่ปุนเองที่มี ความสามารถดานวงโยธวาทิตสูงมาก ยังไมมีการจัดประกวดเหมือนบานเรา ตองบินขามนํ้าขามทะเลไปแขงกันถึง อเมริกา นับไดวาบานเราเปนประเทศที่ 2 บนโลกนี้ที่มีการจัดประกวดดนตรีประเภทนี้อยางจริงจัง นาอิจฉาไหมละ ? อยากรูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WGI ก็ www.wgi.org


สนุกกับเทคโนโลยี ดนตรีงายนิดเดียว

Music

Technology

BAND RECORDING สวัสดีครับผูอานทุกทานคราวนี้ จะขอนํ า เสนอเรื่ อ งที่ น  า สนใจอี ก เรื่องที่คิดวาหลายๆ ทานคงสนใจ ไมมากก็นอ ยครับ นัน่ คือเรือ่ งของการ อัดเสียงวงโยธวาทิตนั่นเอง กอนอื่น หลายๆคนก็คงจะเคย ฟง CD เพลงของวง Wind Band ที่มีการอัดเสียงคุณภาพดีๆ อยาง Tokyo Kosei วง Orchestra ที่ มี ก ารอั ด เสี ย งดี ๆ อย า ง Berlin Philharmonic Orchestra และ อีกหลายๆ วง คอนเสิรตการแสดง สดใน Hall Concert ดีๆ ที่มักจะมี การบันทึกไวใหไดดกู นั ใน Youtube เสมอๆ หรือแมแต Drum Corps ที่ อั ด ขณะเดิ น แปรขบวนกั น สดๆ บนสนามกีฬาอยาง CDI แลวคงจะ สงสัยสินะครับวาทําไม เสียงมันถึงดี ไดขนาดนี้ แลวคําถามที่ตามมาก็คือ ทําไมบานเราไมมีแบบนี้บาง?

โดยส ว นมากการอั ด เสี ย งลง CD จะทํ า ใน หองบันทึกเสียง ซึ่งตองเปนหองขนาดใหญที่มี Channel สําหรับ Microphone 30 ชองขึ้นไป เหตุผลที่ตองใช Microphone เยอะๆ เนื่องจาก เพื่อที่จะไดมีการวาง Microphone ไวในแตละ section ครบทุก section ทุกๆ part แลวยังตอง มีการวาง Microphone ในตําแหนงที่เรียกวา “Room” และ “Overhead” ที่จะใชเก็บเสียง กลุมใหญทั้งวง ไมไดเจาะจง Section หรือเก็บ Ambience เสียงสะทอนของหอง (ในกรณีที่หอง ไดรับการทํา Acoustic Treatment มาอยางดี) โดยตําแหนงพวกนีม้ กั จะเปนตําหนงทีอ่ ยูเ หนือหัว Conductor หรืออยูไ กลจากขางหนาวง ทําใหเสียง ที่อัดเขาไปมีมิติที่กวางขึ้นของความเปนวงใหญๆ หองอัดแบบนี้ในประเทศไทยก็เห็นจะ มีที่เดียวคือ วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัย มหิดล ที่มี Auditorium ครบวงจร และมีการ ออกแบบ Acousticมาอยางดี เปนที่ใชอัดเสียงลง แผนของวง Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) นั่นเองครับ

เรื่อง : ปยทัศน เหมสถาปตย

สวนการอัด Concert สด ๆ ใน Hall จะมี วิธีการอัดที่เปนที่นิยมเลยคือการใชไมคเพียงแค สองตัว หอยลงมาจากดานบนแลวอัดเสียงทั้งวง ไปพรอมกันโดยไมมีการแยกชิ้น สวนใหญจะใช Condenser Microphone ที่มีความไวตอเสียง สูงวางเปน Pattern X+Y (รูปที่ 1) แตบางที่อาจ จะใช Ribbon Microphone ที่มีความสามารถ ในการรับเสียงรอบทิศทางเขามาใชในการอัดดวย เหตุผลที่ไมวางไมโครโฟนไวเยอะๆก็เปนเพราะวา จะขัดหูขัดตาตอภาพลักษณของการแสดงดนตรี ครับ ไมควรเปนอยางยิ่ง สุดทายกับการอัดเสียง On field ทีนา จะเปน เรือ่ งทีย่ ากทีส่ ดุ แลว จะใชหลักการคลายๆกับการอัด เสียงละคร หรือภาพยนตร โดยจะใช Microphone ประเภท Shotgun ทีจ่ ะมีการ Focus ในการรับเสียง เฉพาะจุด วางอยูท วั่ สนามสวนเรือ่ งจํานวนนัน้ ขึน้ อยู กับงบประมาณทีม่ คี รับสวนมากจะวางกันหนาสนาม แลวหันหนาไมคเขาไปในสนาม เชน DCI มีการวาง ไมคทดี่ มี ากๆ Focus หาจุดทีเ่ สียงจะตกกระทบหรือ สะทอนไดอยางลงตัว

Overhead Room

Shotgun Microphone Pattern XY

24 RHYTHM

ทั้งนี้การวางตําแหนงไมคหรือที่เรียก วา “Miking” นั้นมีความสําคัญเปนอยางมาก เปนขั้นตอนที่ Sound Engineer ทุกคนตอง เอาใจใสกนั เปนอยางมาก จะทําใหไดเสียงทีด่ ี ดัง นั้นการอัด Orchestra หรือ Wind band นั้นจึง มีคา ใชจา ยสูง อีกทัง้ ยังใชกาํ ลังคนมากในการอัด

ในตางประเทศยังมีหองอัด Orchestra สําหรับ Film Soundtrack ที่จะมีนักดนตรีประจําหอง อัดไวอยูแ ลวอีกดวย จึงทําใหคา ใชจา ยยิง่ แพงขึน้ ไปอีก สวนเมืองไทยบานเรานัน้ ก็ตอ งรอกันตอไป ครับ วาจะมี Sound Engineer หรือนายทุนคน ไหนมาบุกเบิกในดานนี้ตอไป


Amethyst Mallet Instruments

ผลิตและจัดจําหนาย Marimba Viibrapphone Xylophone โครงสนาม รับซอมเครื่อง Percussion ทุกประเภท Amethyst Mallet Instrument 54/3 หมู 4 ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 089-8923420 www.amethystmallets.com


เรื่อง: ธวัชชัย ใจมุข

ASK EXPERT

ªÕÇÔμ·Õèà´Ô¹ÁÒä¡Åà¡Ô¹½˜¹ ´ŒÇ¡ÒöÇÒ§ҹÃѺ㪌 ãμŒàº×éͧ¾ÃÐÂؤźҷ ทุ ก คนเกิ ด มา บนโลก เพื่อทําในสิ่งหนึ่ง ที่ พ ระเจ า ประทานมาให เปนสิง่ ทีท่ าํ แลวมีความสุข สิ่งนั้นเรียกวา Gift

㹤ÇÒÁ໚¹ à¡ÉÁ ·Ô¾ÂàÁ¸Ò¡ØÅ

ปรมาจารยทางดาน Percussion ทานหนึ่งของเมืองไทย ไดกลาวถึงความ หมายของ พรสวรรค (Gift) ไวอยางนา สนใจ นักกอลฟระดับโลก ไทเกอร วูดส ก็เจอ Gift ดานกีฬากอลฟตั้งแตยังเด็ก โดยที่ไมไดเรียนหนังสือ หรือ ไมเคิล แจ ค สั น นั ก ร อ งเพลงระดั บ โลกก็ เจอ Gift ทางดานรองเพลงตั้งแตเด็ก โดยที่ ไมเรียนหนังสือเชนกัน “Gift” ดังกลาว ใครหาเจอเร็ว ก็จะมีความสุขเร็ว เชน เดียวกับ เกษม ทิพยเมธากุล หรือที่เรา เรียกกันติดปากวา พี่เษม

26 RHYTHM

เกษมเริ่ ม สนใจดนตรี ม า ตั้งแตยังเด็ก โดยกอนเขามัธยมก็ เลนกลองชุดเปนแลว แตเปนแบบ กะโหลกกะลา อานโนตไมเปน แต สิ่ ง นั้ น เองที่ ทํ า ให พี่ เ ษมตอน เด็กเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะ เรียนตอดนตรีจริงจัง จึงมุงมั่นเขา มาเรียนตอทีโ่ รงเรียนวัดสุทธิวราราม ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีวงดุริยางคที่มีชื่อ เสียงระดับประเทศ โดยตั้งใจศึกษา เรียนรูขอมูลดาน Percussion อยาง จริงจัง สิ่งไหนที่อยากรูเพิ่มเติมก็จะ


สิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิต

Madison Scout 1999 ไปสอบถามรุนพี่ หรือไปศึกษาคนควาเอง ในหองสมุดและขยันฝกซอม โดยบอกวา “ตอนเชามาซอมกอนเปนคนแรก ตอนพัก เที่ยงก็จะมาซอมกอนแลวคอยไปกินขาว เที่ยงแลวกลับมาซอมตอ ตอนเย็นก็จะ อยูซอมตอจนดึก และจะเปนคนสุดทาย ที่ อ อกจากห อ งแบนด เพราะว า กุ ญ แจ หองแบนดอยูกับพี่ พี่เปนคนรับผิดชอบ” ตอน ม.2 ก็ไดมีโอกาสไปแขงขันดนตรี โลก World Music Contest (WMC) ณ ประเทศเนเธอรแลนด รวมกับโรงเรียน สุรนารี หลังจากนัน้ ม.3 ก็ไดออดิชนั่ เขาไป รวมเลนวงยูสออเคสตา ที่เมืองฮะมะมัตสึ ประเทศญี่ปุน แตจุดพลิกผันจริงจังคือตอนอยู ม.4 เพราะขณะนั้นเปนวันธรรมดาๆ วันนึง ที่ ซอมปกติ ไดมีรุนพี่ศิษยเกาของวงดุริยางค เขามาชวนรวมเลนวง BSO (Bangkok Symphony Orchestra) ซึ่งตอนนั้นยัง ไมรูเลยดวยซํ้าวา BSO คือวงอะไรเพราะ ยังเด็กมาก แตพอไดเขาไปรวมเลนกับวง ดนตรีอาชีพแลว ถือไดวาเปนบุคคลที่อายุ นอยที่สุดเพียง 16 ปเทานั้น โดยเลนใน ตําแหนง Percussion คอนเสิรตแรกที่ ไดเงินคาจางประมาณ 4,000 บาท เกิด แรงบันดาลใจวา สิ่งที่ตนเองเลือกมานั้น สามารถประกอบเปนอาชีพ เลี้ยงชีพ เลี้ยง ครอบครัวได ตั้งแตเรียน ม.4 เปนตนมา ขีวติ จึงไมเหมือนเด็กคนอืน่ ๆ ในรุน เดียวกัน เพราะสามารถหาเงินจายคาเทอม คาใช จายตางๆ ดวยตนเองไดโดยไมขอเงินจาก ทางบานเลย หลั ง จากนั้ น จึ ง ตั้ ง ใจ เอนทรานซ เข า ไปเรี ย นต อ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร

ดนตรีตะวันตก อยางเดียว โดยไมเลือก คณะอื่นแมแตอยางได ตอนเรียนป 1 ที่ มหาวิทยาลัยไดถูกชักชวนจากเพื่อนใหไป รวมเลนกับวง Madison Scouts ซึ่งเปน วง Drum Corps ของอเมริกาที่มีชื่อเสียง มากวงหนึง่ เพือ่ นทีม่ าชวน คือ จุมพล เตชะ ไกรศรี หรือเรียกกันงาย ๆ วา พี่จุม ทั้งสอง จึงไดมีโอกาสเขารวมเลนกับวง Madison Scouts ในป 1999 ซึ่งถือไดวาเปนคนไทย คูแรกที่ไปบุกเบิกวง DCI เลยก็วาได หลัง จากนั้นป 2000 ไดออดิชั่นเขาไปเลนอีก รอบ เพือ่ หาประสบการณ ตลอดระยะเวลา ดังกลาวนั้น ขอคิดวา จริงๆ แลวเด็กไทย ไมไดดอ ยไปกวาเด็กฝรัง่ เลย ซึง่ มีอยู 2 เรือ่ ง ที่คนไทยไมมี คือ 1. ความรู (knownlege) ที่นั่นถารู อะไรจะตองรูจริง รูเบื้องหลัง ความเปนมา ทําใหเวลาเลน จะเลนออกมาจากความรูส กึ ขางใน และพัฒนาไปโดยไมมีขีดจํากัด แต คนไทย “ไมใช” คนไทยเลนดนตรีเปน เลน เกงอยางเดียว แตไมสามารถอธิบายพืน้ ฐาน องคความรู ความเปนมาของเครื่องดนตรี ชนิดนั้นได จึงทําใหพัฒนาไดไมเต็มที่ 2.โอกาส (Opportunity) เด็กฝรั่งที่ ชอบดนตรี หลายๆ คนมักจะไดรับโอกาส ที่ ดี ไม ว  า จะเป น การสนั บ สนุ น จากทาง บาน ทางรัฐบาล สื่อตางๆ ที่ทําใหพัฒนา ทักษะมากขึน้ เรือ่ ยๆ ตางกับคนไทย ทีค่ าํ วา นักดนตรี ยังเปนอาชีพทีด่ ตู อ ยตํา่ เปนพวก เด็กไมเรียน เด็กขีย้ ามาเลนกัน จึงทําใหเด็ก ไทย ขาดโอกาสไมวาจะจากทางบาน หรือ หนวยงานองคกรตางๆ บุคคลากรดาน ดนตรีเมืองไทย จึงมีนอยและพัฒนาการ ดานดนตรีเลยคอนขางชา

วันหนึ่ง มีผูใหญทานหนึ่งไดโทรมา บอกวา สมเด็จพระเทพฯ อยากจะซื้อ ไวบราโฟน ดวยเงินสวนพระองค โดย การหาขอมูลจากทาง ebay ทางสํานัก พระราชวั ง จึ ง ได โ ทรมานั ด ว า จะมี ก าร ทูลเกลาฯ ถวาย ไวบราโฟนใหสมเด็จ พระเทพฯ ในวันเสารที่ 15 มกราคม 2554 โดยจะมีการทูลเกลาฯ ถวายทีโ่ รงพยาบาล ศิริราชชั้น 14 (ซึ่งตอมาทราบตอนหลังวา เปนหองดนตรีสวนพระองคของพระบาท สมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ กับสมเด็จพระเทพฯ และวง อ.ส.วันศุกร) ที่ตองไปถวายที่นั่น เพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทานทรงอยากทอดพระเนตรและฟงเสียง ด ว ย ตอนนั้ น เหมื อ นกั บ ว า ชี วิ ต ตั ว เอง อยูในความฝน วันที่ 15 มกราคม 2554 คือวันแหงความทรงจําที่ไมมีวันลืม หลัง จากที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จกลับมาจาก พระราชกรณียกิจฯ และเสด็จขึ้นมายัง หองทรงดนตรี ทานทรงรับสั่งวา “เราอยากจะซื้อไวบราโฟนตัวใหม เพราะตอนนีเ้ ราเลนตัวเกาของพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อยู ซึ่งมันเกา มากๆ แลว คิดวาเจาตัวนีม้ อี ายุมากกวา เราซะอีก” หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพฯ ทรง แสดงดนตรี (ไวบราโฟน) ใหฟง จึงไดมี โอกาสรวมแสดงดนตรีกับทานในเวลานั้น จากจุ ด เริ่ ม ต น เพี ย งแค คิ ด ว า เล น ดนตรีแลวเลีย้ งชีพไดและมีความสุขกับตัว เองเทานั้นก็พอ แตวันนี้ไดทําในสิ่งที่เกิน ฝนแลว ดวยการถวายงานรับใชใตเบื้อง พระยุคลบาท .. ขอพระองคทรงพระเจริญ

เกษม ทิพยเมธากุล • Director of Bangkok Society Drumline • Principal Percussion's Bangkok Symphony Orchestra • Pearl Drum (Thailand) Demonstrator • Majestic Artists (International) • Evans Drum Head Artists RHYTHM 27


เรื่อง: วสวัตติ์ วะดี ภาพ: YAMAHA BAND & ORCHESTRA

NEW WAVE

Citrus Family

Drumline

¤Ãͺ¤ÃÑÇÊŒÁ¨Õê´ àÁÅç´ กอตั้งเมื่อ

18 สิงหาคม 2010

ที่ตั้งสํานักงาน 78 หมู 4 ราษฏรพัฒนา 27 แขวงบางปะกอก ราษฏรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 กิจกรรมหลัก SPORTS OF THE ARTS พวกเราคือ

องคกรเยาวชนไมหวังผลกําไร (A Non Profit Youth Organization)

2010 มีจุดมุงหมายเพื่อสรางที่รองรับกลุมนักแสดง ดนตรีประเภท Drumline เพื่อการพัฒนาไปสูการแสดงระดับ มืออาชีพ ( World Class Professional) โดยจัดการแสดงใน รม (Indoor Performance) โดยไมขึ้นกับองคกรการศึกษา ใดๆ โดยจะมีการจัดแสดงทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนจัด งานเทศกาลดนตรี การอบรมเชิงปฏิบัติการและ เปนวงดนตรี กึ่งอาชีพในระยะแรก และพัฒนาเปนวงดนตรีอาชีพในอนาคต เรามีผูสนับสนุนใหเราใชเครื่องดนตรีดีๆโดยไมคิดคาใชจาย 28 RHYTHM

และมีศักยภาพในการแสดงการพัฒนากิจกรรมดนตรีสําหรับเด็กและ เยาวชน โดยกลุมผูฝกสอนและสมาชิกมืออาชีพทั้งในและตางประเทศ จากวงชั้นนํา เชน ในป 2010- 2011 ที่ผานมา • • • • •

The Rhythm X ( Center-Snare ) The Redline Percussion Ensemble The Madison Scouts Pit and Snare Members The Santa Clara Vanguard Pit Members Aimachi Band ( Conductor )

ในป 2010 -2011 Citrus เปนวงทีร่ บั การสนับสนุนและคัดเลือก ใหเปน Artists Drumline ของ Dynasty USA และในป 2012 Citrus กําลังจะเปนวงทีไ่ ดรบั การสนับสนุนอยาง เต็มรูปแบบจาก YAMAHA PERCUSSION และ SIAM YAMAHA MUSIC เรากําลังมองหา นักดนตรีสําหรับกลุม front ensemble ,Battery และ Color Guards เพือ่ กาวใหมๆของวงการดนตรีบา นเรากําลัง


จะเกิดขึน้ เพือ่ รองรับกลุม นักดนตรีทมี่ คี วามสามารถ ในการแสดงดนตรีในสไตลของเรา ^^ และ พวกเรามี แนวทางในการเลนดนตรีเพือ่ พัฒนาทักษะดนตรี และ การดํารงชีวติ ในสังคมและเหนือสิง่ อืน่ ใด "คุณคาของ โอกาสและการมีชีวิตอยู"

Citrus Family Drumline หรือครอบครัว ตนสมดรัมไลน "ครอบครัวสมจี๊ด" ที่พรอมจะเพาะตนกลาและเมล็ดพันธแหงความจี๊ดจาด ไปทุกที่ พบกับพวกเราในป 2012 นี้กับโชวที่ชื่อวา " YES NO MAYBE" พวกเราเชื่อวา พวกคุณจะสนุกและไมเสียเวลาที่จะมาดูมาชมพวกเรา

ผูสนับสนุนหลัก • • • •

DYNASTY USA (2010-2011) SIAM YAMAHA (2012-Now) FJM Uniform (2010-Now) RBS Percussion

ผลงานที่ผานมา

YES NO MAYBE

• ป 2011 : Thailand Drumline Contest 2011 • รางวัลสแนรไลท ยอดเยี่ยม BEST SNARE LINE TDC 2011 • รางวัลฉาบยอดเยีย่ ม BEST CYMBAL LINE TDC • รางวัลความสามารถในระดับเหรียญทอง • และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

´¾Ñ¹¸áË‹§¤ÇÒÁ¨Õê´¨Ò´ ติดตอเราไดที่

นายอภิวุฒิ มินาลัย และ นายพงษกร เรืองโรจน Email junt.minalai@gmail.com, mr.pongsakornrueangrot@gmail.com Website https://www.facebook.com/pages/Citrus-Family

RHYTHM 29


Art& Acting

เรื่อง: วรวรรณ ปนรัตนากร

On Mov จากหั ว ข อ “ บั ล เ ล  ต  ใ น ว ง โยธวาทิต” เลมที่แลว ไดมีเสียงตอบรับ ที่ดีมามากมาย เพราะมีหลายโรงเรียน เลยทีเดียวที่เพิ่งจะถึงบางออวาจริงๆ แลวองคประกอบของการแสดงโชวใน การแปรขบวนนัน้ ตองมีเรือ่ งพืน้ ฐานของ การเตนบัลเลตม าเกีย่ วของดวย ดังนัน้ จึง ทําใหมผี คู นทีส่ นใจจํานวนมากทีต่ อ งการ รูเรื่องราว ความเกี่ยวของของบัลเลต กับวงโยธวาทิตตอ ทางผูเขียนจึงคิดวา ดังนั้นเราควรจะมาทราบตั้งแตพื้นฐาน การเตนบัลเลตกันกอนเลยดีกวา จะได ทําใหผูอานไดเขาในมากขึ้น บัลเลต คือ ศิลปะการเตนที่เรียก ได ว  า เป น แม แ บบของการเต น ต า งๆ 30 RHYTHM

มากมาย บัลเลต คือการการเตนบนปลาย เทา หัวใจหลักของบัลเลตนั้น คือการใช เทิรนเอาท (Turn out หมายถึง การเปด ดานในของขาใหมากที่สุดโดยเริ่มจาก บริเวณตนขากอน) การตอตานแรงโนม ถวงของโลก เชน การกระโดดสูง การ ยกขาสูง เปนตน อีกทั้งยังตองมีการจัด ระเบียบรางกายใหถูกตองตามตําแหนง ของหลั ก สู ต รการเต น บั ล เล ต  ใ นทุ ก ๆ สวนของรางกาย ตั้งแตศีรษะไปจนถึง ปลายบริเวณเทาเลยทีเดียว จึงทําให ผู  ที่ เ รี ย นบั ล เล ต  นั้ น มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ชางสังเกต มีระเบียบ และมีสมาธิมาก ขึ้นอีกดวย ตอมาจึงเกิดการประยุกต การเต น บั ล เล ต  เ ป น การเต น แจ ส

ซึ่ ง คื อ การประยุ ก ต เ ทคนิ ค การเต น ใน รูปแบบของบัลเลตใ หเกิดความงาย และ สนุกสนานมากขึ้นนั่นเอง

Plies (พลี เ อ) คื อ ท า หนึ่ ง ใน บัลเลต แปลวายอ เริ่มดวยการยืนเทา ชิดเปดปลายเทาออกจากกัน จากนั้น ย อ ขาลงโดยตั ว จะต อ งตรงอยู  ต ลอด ไมแอนกนไปดานหลัง หัวเขาใหงอลงไป ในทิศทางเดียวกันกับปลายเทา และวง โยธวาทิตสวนใหญก็นําทา Plies มาใช เปนลักษณะทาทางทีใ่ ชแสดงในการแปร ขบวนวงโยธวาทิต ซึ่งปจจุบันสามารถ พบเห็นไดแทบทุกวงเลยทีเดียว เพราะ การยอในลักษณะนี้ จะทําใหนักดนตรี มีบุคลิกที่ดี จะทําใหตัวนิ่งไมทําใหเสียง


LeherDance is on the cusp of jazz/Modern fusion. Dance Magazine

vements สั่นหากตองทําใหขณะที่เลนดนตรีอยู และทําใหสมาชิก ทุกคนเขาใจตรงกันไดงาย เพียงคําวา “Plies” ก็จะเขาใจ ไดวาตองยออยางไร

Jazz run เปนอีกเทคนิคหนึ่งที่สําคัญมากใชในการ แปรขบวนภาพ หากเปนจุดที่คอนขางไกลและจังหวะ เร็วนั้น อาจจะตองถึงกับวิ่งกันเลย จึงตองอาศัยเทคนิคนี้ เขาชวย ซึ่งเปนการประยุกตมาจากทา Jazz walk ของ การเตน Jazz นั่นเอง Jazz walk คือการเคลื่อนที่ไกล กวาการเดินปกติ ตองยอตัวลงจะทําใหกาวไดใหญมากขึ้น และตองยืดตัวตรงแตแขนและศีรษะนัน้ สามารถแกวงหรือ เปลี่ยนแปลงไปตามผูออกแบบการแสดง แต Jazz Run นั้นจะเปนกาวที่ไกลมากกวาและลําตัวทอนบนทั้งหมดจะ ตองนิง่ ใหมากทีส่ ดุ เพราะเปนเทคนิคทีใ่ ชสาํ หรับเครือ่ งเปา จะชวยทําใหเสียงนิ่ง บุคลิกสงางาม และสามารถกาวเดิน ไดไกลมากขึ้นอีกดวย

วรวรรณ ปนรัตนากร

สําเร็จการศึกษา สาขา วิ ช านาฏยศิ ล ป ต ะวั น ตก จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เปนผูฝกสอนและออกแบบ การแสดงคั ล เลอร ก าร ด ให กั บ วงโยธวาทิ ต ชั้ น นํ า ใน ประเทศไทยและตางประเทศ ปจจุบันเปนอาจารยประจํา สอนบัลเลตและแจส โรงเรียน ดนตรีสยามกลการ สาขาลาด หญา อาจารยสอนเตนสถาบัน Workshop of Art RHYTHM 31


พื้นฐานการเลน แซกโซโฟน (1) โดย เสริมศักดิ์ แกวกัน

การฝกเปา Saxophone อยางถูกวิธนี นั้ ควรเปนอยางไร เรามาติดตามดูกันวาจะยาก งายขนาดไหน โดยเรื่องแรกที่ ตองทราบดังนี้ Tone ในที่นี้หมายถึงเสียงที่ เปลงออกมาจากแซกโซโฟน Embouchure คือลักษณะของรูปปากทีเ่ ราใชรวมถึงลักษณะ ภายในชองปากในขณะที่เราเปาแซกโซโฟน Air คือการใชลม การหายใจ เขา-ออก ขณะที่เปาแซกโซโฟน Dynamics คือความ ดัง-เบา ของเสียงที่เราเลน Intonation คือการออกเสียง หากเปรียบกับเวลาที่เราพูด ก็ คงเหมือนการออกเสียงพยัญชนะและสระตางๆ มีผลเปรียบ เสมือนคนพูดชัดหรือไมชัด นั่นเอง The Saxophone Tone ในขั้นแรกควรเริ่มจากการฝกเปาเสียงที่เรียบ และหนักแนน เปรียบ เสมือนเสนตรง (Straight Tone) เมื่อฝกออกเสียงใหราบเรียบเปนเสน ตรงไดแลวจะชวยใหพัฒนาการควบคุม Dynamics และ Intonation เปนไปไดงายยิ่งขึ้น ในการจะฝก straight tone ผูเ ลนควรคํานึงถึงการใช embouchure ที่ดีและการความคุมกระแสลมที่ใชในการเปา (air stream) Embouchure การใช embouchure ที่ดีจะชวยใหเสียง มี projection ที่ดี (Projection หรือการ Project เสียง คือการกําหนดจุดเปาหมายที่ ตองการใหผูฟงไดยินเสียงเราชัดเจน) ดังที่มีคํากลาววา “คุณตองเลนให เสียงดังไปถึงผูฟงที่นั่งอยูแถวหลังสุด แมขณะที่คุณกําลังเลนเสียงที่เบา ที่สุดอยูก็ตาม” การใชรูปปากที่เรียกกันวา Round Embouchure จะ ชวยใหสามารถโปรเจคเสียงได โดยเวลาเปานัน้ ใหหอ ริมฝปากเปนรูปตัว วงกลม การทําดังนี้จะชวยใหเราสามารถเก็บรักษาลมที่ใชเวลาเปาไวได โดยไมมกี ารรัว่ ไหลออกจากริมฝปาก นอกจากนีย้ งั ชวยใหลนิ้ แซกโซโฟน สามารถสั่นไดดียิ่งขึ้น Embouchure นั้นไมไดหมายถึงลักษณะของริม ฝปากเพียงอยางเดียว หากแตยังรวมไปถึงลักษณะภายในชองปากอีก ดวย หรือทีเ่ รามักไดยนิ นักดนตรีพดู วา “เปดคอ” โดยรวมก็หมายถึงการ ใหเราพยายามเปดโพลงในชองปากใหกวางออก มีลักษณะเหมือนเมื่อ เวลาเราเปลงเสียงตัว “O” (เชนเวลาออกเสียงคําวา “โอ” )

เกี่ยวกับผูเขียน เสริมศักดิ์ แกวกัน ผูเ ลนและปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรี Woodwind มานาน กวา 20 ป เปนผูควบคุมวง ผูอํานวยเพลงและเปนผูฝกสอนใหกับวงดุริยางค ชั้นนําในประเทศไทยพรอมรางวัลมากมายทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ปจจุบันเปนอาจารยประจําแผนการเรียนศิลปดนตรี และเปนผูฝกสอนวงโยธ วาทิตโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม

32 RHYTHM

with the leading Instructors

BRASS

WOODWIND

SECTIONALS

Provide practical tips

A Horn Player’s Study Guide

โดย ชนากร แปนเหมือน คํ า แนะนํ า สํ า หรั บ ผู  เลนฮอรน มีจุดมุงหมายที่ จะชี้แนวทางสําหรับผูเลน ฮอรนในความสามารถทุก ระดับ ผูเลนฮอรนและครู ผูสอน สามารถนําเนื้อหา และบทเพลง (Repertoire) ไปใชเปนแนวทางได แนวทางนี้จะ แบงระดับของทักษะออกเปน 6 ระดับ จากผูเ ริม่ ตนจนถึงมืออาชีพ ผูเลนสามารถพัฒนาทักษะตางๆ ในเวลาตางกัน เชนผูเลนบาง คนอาจจะมีทักษะการเลนเพลงในระดับ 6 แตคุณภาพเสียง และ เทคนิคอาจอยูในระดับที่ 3 หรือคุณภาพเสียงและเทคนิค อยูใน ระดับ 6 แตทักษะการเลนเพลงอยูในระดับ 3 บางครั้งหากผูเลน มุมานะและอุทศิ เวลาฝกซอมก็สามารถพัฒนาทักษะไปจนถึงระดับ 6 ได แตอาจจะยังขาดทักษะอื่นๆ เชน sight-reading (การอาน โนตที่ไมเคยเห็นมากอน) หรือความรูในเรื่องเพลง (Repertoire), สไตลของเพลง การมีทักษะเหลานี้จึงจะสามารถเลนเพลงในระดับ 6 ไดอยางแทจริง เราจะไดรับประโยชนมหาศาลจากการฝกซอมที่ทําเปน ประจําเพราะจะเสริมจุดแข็งของทักษะระดับตางๆแมแตผเู ลนฮอร นมืออาชีพเอง นอกจากฝกซอมเพื่อคอนเสิรตหรือการบันทึกเสียง แลว ยังตองฝกซอมการสรางคุณภาพเสียงทีด่ ี และแบบฝกหัดบันได เสียงเหมือนกับที่มือใหมตองฝกหัด คําแนะนํานี้ เปนเพียงแคแนวทางเทานั้น ไมไดครอบคลุม ทัง้ หมด ตัวอยางแบบฝกหัดและเพลงทีใ่ หมาเปนแคสว นหนึง่ เทานัน้ การศึกษาจากหนังสือแบบฝกหัดเปนสิ่งที่สําคัญและควรจะฝก ไปพรอมกับการฝกซอมประจําวัน แนวทางนี้ไมไดเปนการแทนที่ การเรียนจากครู ไมมีหนังสือเลมใดที่จะทดแทนครูที่มีคุณภาพได คุณภาพเทาครู ซึ่งครูสามารถที่จะสาธิต กระตุนผลักดัน และให ความรูตามความสามารถของแตละคน และตามที่นักเรียนแตละ คนตองการ เกี่ยวกับผูเขียน ชนากร แป น เหมื อ น อตี ต นั ก เล น ฮอร น วง Bangkok Symphony Orchestra และวง Siam Philharmonic ปริญญาตรีสาขาดนตรีสากล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกียรตินยิ ม อันดับสอง ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิต พัฒนาบริหารศาสตร (นิดา) ปจจุบันเปนผูบริหาร บริษัท มารคา โต มิวสิค จํากัดด


โดย อนุสรณ พรเนรมิต

Basic Stroke Type ลักษณะของการตีโดยทัว่ ไป แลวโนตทีเ่ ราเลนอยูป จ จุบนั นี้ จะใชลักษณะการตีอยูใน 4 ประเภทนี้ 1. Full Stroke หรือมี อีกชื่อ Legato Stroke หรือ Rebound Stroke สําหรับ วิธีการตี Stroke ชนิดนี้ใหเริ่มยกไมจากที่สูง ประมาน 12" หรือ15" แลวตีลงแลวไปใหไมเดงกับมาที่เดิมโดยใช การ Rebound โดยเราจะใช Stroke ประเภทในเวลาที่ เราเลนปกติโนตทั่วๆไป 2. Down Stroke หรือมีอกี ชือ่ นึงวา Marcato Stroke สําหรับ วิธีการตี Stroke ชนิดนี้ก็คือ ใหเราเริ่มยกไมจากที่สูงประมาน 12" หรือ 15" เหมือนกับ Full Strokeแลวตีลงไปแลวจบลงที่ ตํา่ ทีค่ วาม สูงประมาน 3" เราจะใช Strokeนี้เวลาที่เลนโนตจาก Accent ไป Tap และเวลาเลนโนตตัวสุดทายของประโยคเพลง 3. Tap Stroke สําหรับ Stroke ชนิดนีจ้ ะมีลกั ษณะการตีแบบ Full Stroke ก็คือใชการ Rebound ในการตีแตเราจะตีแค 3" นิ้ว เราจะใช Stroke ชนิดนี้ในเวลาที่เราตองการเลน Dynamic ที่เบา หรือโนตTap เวลาที่เราเลนโนต Accent Tap 4. Up Stroke สําหรับลักษณะการตี Stroke ชนิดนีจ้ ะลักษณะ กับการที่เราตี Tap Stroke ก็คือเริ่มตนการจากที่ตํ่าหรือประมาน 3" พอตีแลวใหดึงไมขึ้นไปจบที่สูงที่ความสูงประมาน 12" หรือ 15" เราจะใชลักษณะการตีประเภทนี้ในเวลาที่เราเลนโนตจาก Tap ไป Accent หรือจากโนตจากที่ตํ่าไปที่สูง เกี่ยวกับผูเขียน ผูเชียวชาญพิเศษทางดาน Percussion บ.สยามดนตรียามาฮา จํากัด ผูค วบคุมและฝกสอนวง Max Percussion หัวหนาผูฝ ก สอน กลุมเครื่อง Percussion Siamyth Drum and Bugle Corps ผูฝ ก สอน Percussion วงโยธวาทิต ร.ร.สตรีวทิ ยา 2 และสุรนารีวทิ ยา

GUARD

PERCUSSION

Basic Stroke Type

รูจักธง (Flag) 2 โดย ประพันธศักดิ์ ปานเสียง

Weights ทําไมเราตอง ถวงนํ้าหนักธง? แรงส ว นใหญ ที่ เราใช คือ แรงเหวี่ยงของธง แรง โมเมนตัมและแรงโนมถวง ถาเราไมมีการถวงนํ้าหนัก ธงเลย ผาธงก็เปรียบเสมือนรมชูชีพ เวลาเราเลนหรือโปกไปปะทะ กลับลม ก็จะทําใหผา ธงเกิดแรงเสียดทานกับอากาศ ธงเราก็จะเลน ไดยากขึ้นและหนักขึ้น แตถาเราเพิ่มนํ้าหนักที่ดามธงใหหนักขึ้น ก็จะชวยเรือ่ งแรงเสียดทาน ทําใหเราออกแรงในการเลนนอยลง โดย การใชหลักของ โมเมนตัมและแรงโนมถวงนัน้ เอง ประเภทของการ ถวงนํ้าหนักมีอยู 2 ประเภทใหญๆคือ 1. ถวงทีห่ วั กับทายดามธงเทากัน คือการถวงดวยนอตหรือสก รูที่มีขนาดและนํ้าหนักเทากันทั้ง 2 ดาน นิยมใชกับผาธงที่มีขนาด ครึ่งหนึ่งของดาม การเลนอาจจะออกแรงนิดหนอย แตเวลาโยน รอบจะคอนขางสวย เพราะจะขึน้ เร็วและตกชา ผาธงจะกางเต็มผืน 2. การถวงที่หัวหนักกวาดาม การถวงแบบนี้จะเพิ่มนํ้าหนักที่ หัวธงใหหนักขึน้ ดามธงจะถวงเบากวา จะทําใหชว ยเรือ่ งผาธงเสียด ทานกับอากาศไดมาก เพราะหัวหนักขึ้น เวลาเลนจะใชแรงนอยลง แตตองใชความแข็งแรงของกลามเนื้อมากขึ้น สวนใหญใชกับธงทุก ขนาด การเลนจะสบายกวาในการเหวี่ยงการโยน แตอาจจะตอง เสียแรงในการควบคุมความหนักบาง รอบโยนจะขึ้นเร็วตกเร็วกวา ถวงแบบหัวกับทายเทากัน แตก็ขึ้นอยูกับรอบและเทคนิคที่ใชดวย การควบคุมทิศทางและนํ้าหนักสามารถทําไดดีกับการถวงแบบนี้ เราจะรูไดอยางไรวานํ้าหนักธงของเราใชไดแลว ? ทดลองโดยการลองโยน สังเกตจุดกึง่ กลางของดามธง เมือ่ ปลอย มือแลว ดามธงจะไมสายหรือดิ้น จะลอยขึ้นไปและหมุนแบบนิ่งๆ ก็ใชไดแลว จุกธง(Pole Caps) สําคัญไฉน จุกธงชวยเพิม่ นํา้ หนักธงสวนหนึง่ แตหนาทีห่ ลักคือ ชวยปองกัน อันตรายที่จะเกิดจากตัวถวงหลุดหรือดามธงเกี่ยวหรือบาดตามผิว ของเราจนไดรับบาดเจ็บ เพราะฉะนั้นกอนใชธงทุกดามเราควรใส จุกธงใหครบถวน และตรวจเช็คสภาพจุกธงของเราเสมอ เพือ่ ความ ปลอดภัยของเพื่อนรวมทีมและผูเลนครับ เกี่ยวกับผูเขียน ประพันธศักดิ์ ปานเสียง ผูฝกสอนและออกแบบการแสดงการ ใชอุปกรณ Color Guard ใหกับวงดุริยางคชั้นนําของเมืองไทยทั้งใน ระดับประเทศและระดับนานาชาติอาทิเชน รายการการแขงขันดนตรี โลก และวงดรัมคอรปภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต RHYTHM 33


RHY THM

FREE COPY

AZINE November 2011 MAG Volume 1 Issue 1

Volume 1

Issue 3

January 2012

FREE COPY

live as your life

RHY THM life live as your

MAGAZINE

live as your life

Issue 2

FREE COPY

Volume 1

Volume 1 Issue 4 February

December 2011 MAGAZINE

2012

HM

MAGA

ZINE

FREE COPY

RHY T

RHY THM live as your life

DRUM D H DRU TH YT SIAMYTH C PS L COR UGLE BUG AND B ERNATIONAL THAILAND INT TION 2011 BLE COMPETI WIND ENSEM _'EYgO*GC

T*' $TE=ER$I6I*6ZEVD10 = 9WgCWCTDTI;T;$IT

A WIND I ORCHESTR

%O ER_9J E %O*= II**`E$ 6ESC 'OE I*`E$

II*6ZEVDT*'%O*';OT-WIR

_$$T ++EVE*V _$T_$CL _$

_LWLWD* +_77; __==; _L _CYgO_LWD*MSIb+_7 @OOEE'LS --SSg; _@ ……_@O

NONTR

CIAL ATTAWIT COMMER D C LEGE BAN COL

RT ER PERT XP X EXP ASK E

T RT ER PERT EXPE ASK EXP

of Amp ial o rria oria Memo In Mem G

www.R hythmM agazine

;TD$V77VJS$6V6kV @S;:Z6lTE*$Z

n ett ne.n a ggaa z iine.ne Ma Magaz ythm M www.R hythm

%O*aG$ _'L7ET IV;6 I*9Wg 9

.net

I*OO

BRAS BERR @I$_ETESS $$S;CT$' Y ES<_ETcC_ ASK EX 'D9Vh*$S; -WIV79Wg_6V; PERT

PHRANAKORN DRUM & BUGLE CORPS

6ESC'OE=CMTIV9DTGSD I*`E$%O*=ER_9J ASK EXPERT

<9_@G*`M*+V;7;T$TE

DIRECTOR

8ITD*T;ECTc$G_$V;?;6ID$ S<b-b7_<YhO*@ TE ERDZ'G<T9

;Wg'YO_@G*%O*@O _@G*9Wg_ET$lTGS*_G; www.Rhyth mMagazine .net

C

C[G;V:VI*6P O _DTI-;_-WDZEVDT*' *bMC hyt hm

ww w.R

Ma gaz

ine .ne t

www.Rhythm-Magazine.com  สมัครสมาชิกนิตยสาร ตองการสมัครสมาชิกนิตยสาร Rhythm Magazine จํานวน 12 ฉบับ (12 เดือน) เริ่มตั้งแตเดือน....................................... โดยยินดีเสียคาใชจายในการจัดสงเปนจํานวนเงิน 450 บาท

ขอมูลผูสมัครสมาชิก ชื่อ........................................................นามสกุล............................................ เพศ

ชาย

หญิง

อายุ............ป อีเมล........................................................... โทรศัพทบาน.............................................................................................. โทรศัพทที่ทํางาน.............................................โทรสาร........................................โทรศัพทมือถือ..........................................................

ที่อยูในการจัดสง บริษัท/หนวยงาน.....................................................หมูบา น.........................................เลขที่................................ซอย............................ ถนน............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย. .................

ที่อยูในการออกใบเสร็จ เหมือนที่อยูในการจัดสง บริษทั /หนวยงาน..................................................หมูบ า น.......................................... เลขที.่ ...............................ซอย.............................ถนน............................................... ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย. ........................................

สงใบสมัครสมาชิกพรอมสําเนาการโอนเงินมาที่ ฝายสมาชิก บริษัท ริธมิคส จํากัด เลขที่ 106/126 หมู 7 หมูบานชัยพฤกษ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 โทร.053-334556 โทรสาร.053-334557 E-mail:rhythmmagazine@hotmail.com สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.088-1380507

วิธีการชําระเงิน (ระยะเวลา 1 ป จํานวน 12 ฉบับ) เช็คสั่งจายนาม บริษัท ริธมิคส จํากัด โอนเงินเขาบัญชี ออมทรัพย ชื่อ บริษัท ริธมิคส จํากัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันปาขอย เลขที่บัญชี 253-4-41407-9

RHY THM MAGAZINE


RHYTHM MAGAZINE ISSUE 4  

RHYTHM MAGAZINE ISSUE 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you