Page 1

live as your life

Volume 1

Issue 2

December 2011 MAGAZINE

FREE COPY

RHY THM

PHRANAKORN DRUM & BUGLE CORPS

ดรัมคอรปมหาวิทยาลัย วงแรกของประเทศ ASK EXPERT

บทเพลงแหงจินตนาการ

DIRECTOR

นี่คือเพลงของพอ เพลงที่เรากําลังเลน www.RhythmMagazine.net


EDITOR’’ S RHYTHM EDITOR สวัสดีครับทุกทาน ในเดือนพฤศจิกายนนีผ้ มเขาใจวาตางมีเหตุการณผา นเขามาในชีวติ อยางมากมาย เหลือเกิน “นํ้าทวม” เหตุการณที่ไมคาดคิด ไมนาเชื่อวาจะรุนแรง ไมมีทางเปนไปไดเลยตลอดชั่วอายุคน คนหนึ่งดวยซํ้า แตมันก็เกิดขึ้นแลวและกําลังจะผานพนไป ยอนไปตอนเริ่มทํานิตยสารฉบับแรกทีมงาน ของเราเองก็ไมไดคาดคิดวาจะเปนเชนนี้เหมือนกัน ตอนที่นํ้ากําลังจูโจมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนเสนหลักเพื่อเดินทางขึ้นภาคเหนือก็กําลังถูกปด ตอนนั้นผมอยูกรุงเทพฯ จําไดวาทางบานไดโทรมา บอกดวยความเปนหวงวา อยานั่งรถกลับเด็ดขาด ซึ่งผมก็ตองเดินทางกลับโดยไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิ ไมนาเชื่อครับวาตอมาอีกไมกี่วัน นองนํ้าไดเดินพาเหรดมุงหนาสูเมืองหลวงอยางไมกลัวสิ่งใดจะขวางจน ปรากฎใหเห็นเปนขาวจนถึงปจจุบัน แต ..ฝนตกโดยไมมีฟารองไมไดหรอกครับ ฟาหลังฝนตางหากที่สวยงามเกินจะบรรยาย เดือนแหง ความปรีตยิ นิ ดีและเปนเดือนมหามงคลก็มาถึงครับ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพอหลวงไทย ครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันนีต้ า งหากทีท่ าํ ใหคนไทยทุกคนในประเทศมีความสุขทีส่ ดุ ในโลก ผมขออนุญาตนําเสนอเรือ่ ง ราวความรัก ความเชือ่ ความศรัทธาของคนดนตรีแตละคน แตละกลุม ผานนิตยสารฉบับทีส่ องนีค้ รับ เนือ้ หา และความหมายที่ซอนอยูในแตละคอลัมนลวนลึกซึ้งและมีความหมายอยางยิ่ง ขอใหทุกคนมีความสุขในเดือนมหามงคลนี้นะครับ ขอบคุณครับ บรรณาธิการอํานวยการ วสวัตติ์ วะดี editor-rhythm@hotmail.com

4 RHYTHM

Photo: hazmiai.wordpress.com


ContentS Editor’s Rhythm ......................... 4 Calendar ................................10 Event News ............................12 Cover Story ............................14 วงดรัมคอรปมหาวิทยาลัย วงแรกของประเทศ

Director .................................20 ดร.ชัยพฤกษ เมฆรา

30

RHYTHM TEAM

Ask Expert ..............................26

ภราดามีศกั ดิ์ วองประชานุกลู ดร.ชัยพฤกษ เมฆรา อ.สุรพล ธัญญวิบูลย อ.นิพัทธ กาญจนะหุต อ.กิตติ เครือมณี ณรงค คองประเสริฐ บรรณาธิการอํานวยการ วสวัตติ์ วะดี บรรณาธิการบริหาร ธวัชชัย ใจมุข กองบรรณาธิการ จตุรภัทร อัสดรชัยกุล ผูชวยบรรณาธิการ เกษม ดวงสน Graphic Design ประมาณ จรูญวาณิชย ที่ปรึกษากฎหมาย ชนัญ บุญพุทธารักษา

New Wave .............................28

พิมพที่

Did you know? ........................22 James Campbell

Music Technology ....................24 เทคโนโลยีการจูน

บทเพลงแหงจินตนาการ

แบบอยางของคนกลาฝน

Art & Acting ...........................30 Asian Beat

Sectional ................................32 Leading instructors

8 RHYTHM

ที่ปรึกษา

บริษทั ครองชางพริน้ ติง้ จํากัด

บริษัท ริธมิคส จํากัด เลขที่ 159/71 หมู 1 หมูบานอนุสารวิลลา ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 โทร.053-273600 โทรสาร.053-273601 E-mail: rhythmmagazine@hotmail.com www.rhythmmagazine.net http://www.facebook.com/rhythmmag


เพราะไดมีโอกาสพูดคุยเรื่องคลาริเน็ทกับนักดนตรีมืออาชีพ หลายทาน ทําใหไดทราบขอมูลที่ชัดเจนอยางหนึ่งคือองคประกอบ ของคลาริเน็ทที่ดีมีตัวแปรหลายอยางไมวาจะเปน ตัวเครื่องทําจาก ไมคุณภาพดี คียกดทําจากวัสดุที่มีคุณภาพ หรือแมกระทั่งปากเปา คุณภาพดีที่มีขนาดเหมาะสมกับผูเลน ในครั้งแรกที่เรามีโอกาสได พบกันนี้ “ผม...มิสเตอรมาย” จึงอยากนําเรื่องราวของ “นวมดํา” ชิ้นสวนสําคัญของเครื่องดนตรีคลาริเน็ท ที่เปนที่นิยมในหมูนักเลน คลาริเน็ททั่วโลกมานําเสนอครับ นวมดํา หรือ Silence Pads เกิดขึ้นและเริ่มรูจักในหมูนัก ดนตรีคลาริเน็ทในประเทศไทยโดย มิสเตอร Wolfgang Lohff ชาง ซอมเครื่องดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกชาวเดนมารก ซึ่งหลังจากที่ ทานไดใหความรูและทําการซอมเครื่องเปลี่ยนนวมชนิดนี้ใหกับนัก ดนตรีคลาริเน็ทในประเทศไทยหลายทาน ทําใหเกิดคําถามวา “ทําไม ถึงตองเปนนวมดํา” “นวมดําแตกตางและดีกวานวมปกติอยางไร” มิสเตอรมาย ขอใหขอมูลเพื่อตอบขอของใจดังนี้ครับ

ขอแตกตางขอนวมดํา (Silence Pad) กับนวมปกติ 1. นวมดํามีความเงียบมากกวาเวลากดคียและเงียบลด แรงกระแทกขณะเลน 2. นวมดํามีความเสถียรมากกวา หลังจากปรับจูนแลว จะ มีความคงที่และมีการทรุดตัวของนวมนอย 3. นวมดํามีความคงทนมากกวา โดยนวมปกติจะมีอายุ การใชงาน 2-3 ป แตนวมดําจะมีอายุการใชงานนาน 3-5 ป ใน สภาพการใชงานปกติ 4. นวมดํามีการปดของหนานวมสนิทกวา ทําใหเครื่อง ตอบสนองไดดีขึ้น เปาสบายขึ้น ซึ่งนวมปกติจะมีระดับการรั่ว ของลมในแตละจุดมากกวา ทําใหนักดนตรีตองพยายามมาก ขึ้นเพื่อใหไดเสียงที่ตองการ เชน การกัด Mouthpiece มากขึ้น การดันลมมากกวาที่ควรจะเปน อาจสงผลเสียแกการควบคุม Intonation ซึ่งนวมดําชวยทานได

วัสดุที่ใชผลิตนวมจริงๆแลวมีดวยกันหลายชนิดเชน หนัง ไม กอก ผนังลําไสของวัวหรือแกะ กระเพาะหรือหนังของปลา วัสดุ สังเคราะหตางๆเปนตน และนวมดําเปนหนึ่งในวัสดุสังเคราะหที่ พิสจู นไดวา มีประสิทธิภาพ และตอบสนองการใชงานไดดที สี่ ดุ อยาง หนึ่งในทุกวันนี้ครับ

นี่เปนเพียงขอแนะนําเล็กๆนอยๆเทานั้น หากทานยังมี ขอสงสัยเพิม่ เติม หรือตองการทดสอบคุณภาพของนวมดํา สามารถ ติดตอ มิสเตอรมาย ไดที่ มาย มิวสิค โปรดักชั่น 3331/56 ซ.แฉลมนิมติ ร ถ.สุดประเสริฐ แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 Tel: 02 688 4228 Fax: 02 688 4227 E-mail: sukitking@yahoo.com

ศูนยซอมและบริการทางดานอะไหล สําหรับเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตครบวงจร ใหคําปรึกษาในการดูแลรักษา ซื้อ – ขายเครื่องดนตรีโยธวาทิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรี (Workshop & Master class) ที่ปรึกษาและผูรวมจัดมหกรรมวงโยธวาทิตทางในและตางประเทศ ( Festival Artistic Coordinator)


CALENDAR Band Camp by The Blue Devils

ครัง้ แรกในเอเชียกับการเดินทางมาเยือนของวงดรัมคอรประดับ โลก The Blue Devils แชมปโลก 14 สมัยจากการแขงขัน Drum Corps International โดยในครั้งนี้เปนการฝกอบรมใหกับนักเรียน นักศึกษา ผูสนใจทั่วไปที่ตองการความรูและการปฏิบัติเครื่องดนตรี จากมืออาชีพ ประกอบดวย Battery Percussion , Color Guard , Bass Brass , Middle Brass , Soprano Brass และ Wood wind ประสบการณที่พลาดไมไดครั้งนี้ตองเดินทางไปสัมผัสถึง กรุง กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว เริ่มตั้งแตวันที่ 15- 18 ธันวาคม 2554 หรือ ติดตอสอบถามไดที่ wbcibc@gmail.com

DECEMBER 2011 Nutcracker, A Christmas Story

โรงเรียนรัสเซียบัลเลต รวมกับ เพลยเฮาส เอ็นเตอรเทน เมนทคอมเพล็กซ จัดการแสดงบัลเลตเรื่องเยี่ยม Nutcracker 2011 ออกแบบทาเตนและกํากับการแสดงโดย Mr.Ramon P.Vizmanos ระหวางวันที่ 18-20 ธันวาคม 2554 ณ โรงละครเพล ยเฮาสเธียเตอ สนับสนุนโดย Makador, Black Moss, Manathai Village สอบถามขอมูลเพิม่ เติม โทร.053 801375 , 053 410671 รอบที่ 1 วันอาทิตยที่ 18 ธันวาคม 2554 เวลา 18.30 น. รอบที่ 2 วันจันทที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 19.30 น. รอบที่ 3 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 19.30 น.

The 39th Japan Marching Band Baton Twirling Contest The All Japan Marching Band and Baton Twirling Contest will feature the participation of more than 100 selected bands and teams from elementary schools, junior high schools, high schools and Date: December 17 (Sat),2011 Primary and Junior High School / Color Guard community groups. December 18 (Sun),2011 High School and Community Bands Admission: General/Reserved (5,000 yen), The Venue is Saitama Super Arena, Saitama City for both days non-reserved (3,500 yen) For more Information http://www.japan-mba.org


มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2554

อีกครัง้ ของเมืองไทยกับมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2554 ระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ถึง 14 มีนาคม 2555 พบกับ อุทยาน แหงจินตนาการ 3 ความยิง่ ใหญ สวนแสงแหงจินตนาการ กระเชาราชพฤกษ ลอยฟา และสวนเยาวชนรักษโลก พรอมกับอีก 10 รายการความยิง่ ใหญทที่ กุ คนไมควรพลาด สอบถามรายละเอียดไดที่ ศูนยบริการทีพ่ กั และการทองเทีย่ ว อยางเปนทางการ กรุงเทพฯ 02 6102011 เชียงใหม 053 820773-5

“วางแผนอยางรอบคอบ คุมครองอยางครอบคลุม” เกราะคุมครองความมั่นคงของครอบครัว

“เกราะปองกันความเสียหาย ตอสุขภาพและเงินออม” เกราะคุมครองอนาคตบุตรหลาน มั่นคงดวยกองทุนการศึกษา

“เกราะคุ  ม ครองชี วิ ต หลังเกษียณมัน่ คงดวย กองทุนเกษียณอายุ” สอบถามผลิตภัณฑ 084-3654527 085-5498533 สมัครตัวแทน 084-6159115

Do It Yourself Messiah

On 18 December, we are inviting all musicians who would like to spend an afternoon playing and singing great music to come to Henry Luce Chapel at Payap University to participate in an impromptu performance of the choruses from Handel’s “Messiah.” Musicians are invited to gather at 2 PM. We will begin playing and singing the choruses at 3 PM. It will be an informal gathering of musicians to play and sing together just for the joy of playing and singing together. More information is available at this website www.doityourselfmessiah.org


EVENT NEWS

International Friendship Concert สําหรับงานคอนเสิรต International Friendship เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 จังหวัดเชียงรายทีผ่ า นมา ถือไดวา เปนคอนเสิรต ทีด่ ที สี่ ดุ คอนเสิรตหนึ่งของ CYO เลยทีเดียว ซึ่งงานนี้ตองมีคุณริชารดและทีม งาน (4 สาว sixteen wires string quartet) ที่มาใหความรูและรวม เลนคอนเสิรต และคุณ Bill Connor ที่มาเปน conductor ไดรับการ The Phantom of the Opera นั บ เป น ความโชคดี ของคอละครเวทีชาวไทย ที่จะไดมีโอกาสชมบันทึก การแสดงสด The Phantom of the Opera ละคร เวทีที่ถือเปนตนฉบับและ แรงบันดาลใจใหกับวงการ ละครเวทีทั่วทุกมุมโลก ถึง แมวา “The Phantom of the Opera ฉบับฉลองครบ 25 ป” นี้จะเปนเพียงเทป บันทึกจาก Royal Albert Hall แตจากหลายเสียงที่ เขาไปชมกอนหนานี้กลับพูดตรงกันวา “คุมมาก!”ซึ่งกระแสตอบรับดี เกินคาดจนเต็มจํานวนทุกรอบการฉาย เนื่องจาก The Phantom of the Opera จัดฉายนอยรอบและฉายเพียงสัปดาหเดียว ดวยกระแสที่ แฟนๆเรียกรองทําใหทาง United International Pictures Thailand และ Paragon Cineplex ตัดสินใจเพิ่มรอบฉาย The Phantom of the Opera ออกไปอีก และเพิม่ รอบพิเศษถึงวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้เทานั้น แตตองรีบๆตัดสินใจกันหนอยนะคะเพราะเต็มเร็วจริงๆ!!! 12 RHYTHM

ตอบรับจากคนดูเปนอยางมาก ขนาดที่นั่งที่เตรียมไว 600 กวาที่ ไมพอกันเลยทีเดียว ตองขอบอกวาเหมือน Sound tract หนัง Hollywood มาก !! และจะจัดขึ้นกันอีกทีในปหนาอีกแนนอน ตองคอยติดตามกันดวยนะครับ คอนเสิรต วงดุรยิ างคซมิ โฟนี (TUSO) เมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ทีผ่ า นมา วงดุรยิ างคซมิ โฟนี แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TUSO) ไดเดินทางมาแสดง คอนเสิรต ณ หองประชุมอาคาร 100 ป โรงเรียนปรินสรอยแยลส วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม เพื่อเผยแพรดนตรีคลาสสิกใหเปนที่ รูจ กั และชวยหาเงินบริจาคผูป ระสบภัยนํา้ ทวมทีก่ รุงเทพมหานคร ดวย ซึ่งไดรับการตอบรับอยางมากจากกลุมนักดนตรีคลาสสิก ในเชียงใหมและกลุมคนผูรักดนตรี อํานวยเพลงและวาทยากร โดย อ.วชิรวิชญ ปญญาลักษณ และบรรเลงเดี่ยวไวโอลินโดย สืบบุญ ไชยสิทธิ์


Marcato Saxophone Pro Shop

สําหรับผูที่รักแซกโซโฟน เรามีแซกโซโฟนใหทานเลือกมากมาย ตั้งแตระดับนักเรียนถึงระดับมืออาชีพ พรอมทั้งอุปกรณและการรับประกัน

เชิญทดลอง Yanagisawa Saxophone A-992 นวัตกรรมตัวเครื่องบรอนซ พรอมการตอบสนองที่ชัดเจน ดวยชวงกวางของไดนามิค ที่ใหเสียงอันอบอุนและไพเราะ

Marcato Music Co.,Ltd. บริษัท มารคาโต มิวสิค จํากัด 3 ซอยรามคําแหง 12 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-7173976-77, 086-7990077 แฟกซ 02-7173975 www.marcato.co.th Email: info@marcato.co.th ตัวแทนจําหนาย Yamaha, kenneth, Yanagisawa, Hoffner String, Meyer Mouthpiece, Jody Jazz Mouthpiece, Otto Link Mouthpiece, Claude Lakey Mouthpiece, Best Brass, Sibelius Software, Bam Case


Cover Story

PHRANAKORN DRUM & BUGLE CORPS ´ÃÑÁ¤ÍÏ»ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ǧáá¢Í§»ÃÐà·È

ราชภัฎ แปลวา คนของพระราชา

เราเลนเพลงใหแผนดิน เราเลนเพื่อพระราชา

เรื่อง: วสวัตติ์ วะดี 14 RHYTHM


RHYTHM 15


PHRANAKORN

พระนคร ดรั ม แอนด บู เ กิ ล คอร ป (Phranakorn Drum & Bugle Corps) กอตั้งขึ้นภายใตการอํานวยการของ รศ.ดร. เปรื่อง กิจรัตนภร มีวัตถุประสงคเพื่อสง เสริมใหนกั ศึกษามีความรูแ ละประสบการณ ทางดานดนตรี มีสวนรวมในการพัฒนา วงดนตรี ใ ห มี ม าตรฐานเที ย บเท า สากล อีกทั้งยังเปนสื่อทางวัฒนธรรมใหเห็นถึง เกียรติภูมิและศักยภาพ ของมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารยธรรมนูญ จิตตรีบตุ ร อาจารย ประจําสาขาวิชาดนตรีตะวันตก เปนผูดูแล และควบคุมการฝกซอม หลังจากอาจารย ธรรมนูญไดบรรจุเขามาเปนพอพิมพอยาง เต็ ม ตั ว จึ ง ได พั ฒ นาหลั ก สู ต รหลายด า น อันดับแรกไดแยกดนตรีไทยกับดนตรีตะวัน ตกออกจากกันเพื่อความเปนเอกเทศ ตอน นั้นมีนักศึกษาไมถึง 10 คน จึงทําเปนวง Ensemble เปนพื้นฐาน จากนั้นขอใหพี่ นองพองพี่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาชวยเพราะเสมือนเปนบานพี่เมืองนอง กัน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลมีการ แขงขัน Asian ครั้งที่ 4 จึงตัดสินใจสงวง เขาประกวด โดยมีแนวคิดวาเพียงคอนเสิรต ที่ เ ล น เพี ย งขอมี ค นนั่ ง ดู ค อนเสิ ร  ต แล ว ปรบมือใหในความกลาทีไ่ ดเลนและไดแสดง ตอสายตาผูชมก็ถือเปนสิ่งที่ดียิ่งแลว 16 RHYTHM

จากการพั ฒ นารู ป แบบวง เริ่ ม ตนจาก Phranakorn Wind Band มา เปน Phranakorn Drum line Phranakorn Percussion Ensemble จึ ง มาถึ ง Phranakorn Drum & Bugle Corpsวงมหาลัยวงแรกของประเทศไทย โดยไดรับความกรุณาและชวยเหลือเปน อยางยิ่งจากทานอธิการบดี รศ.ดร.เปลื้อง กิ จ รั ต น ภ ร สนามแรกของการเดิ น ทาง แสดงคือการไดรับเชิญจากสมาคม Hong Kong Marching Band Association ให เขารวมการประกวดวงโยธวาทิต ในรายการ Hong Kong Marching Band FestivalMarching Band Contest 2009 การ จัดการแขงขันในครัง้ นี้ แบงการแขงขัน ออก เปน 2 ประเภท ไดแก การแขงขันภายใน สมาคม Hong Kong Marching Band Associations จํานวน 3 ทีม และ ประเภท Open Class จํานวน 4 ทีม ผลการแขงขัน ได ร างวั ล ชนะเลิ ศ รางวั ล The Best Marching Band และรางวัล Gold Prize หลังจากนั้นไดเดินทางแสดงทั้งในประเทศ และตางประเทศหลายสนามอยางมากมาย และลาสุดคือ Nanchang International Tattoo 2011, China

คนทั่ ว ไปจะทราบหรื อ ไม ว  า คํ า ว า “ราชภัฏ” แปลวา คนของแผนดิน คนของ พระราชา คือการสรางบัณฑิตเพื่อใหกลับ ไปพัฒนาทองถิ่น เพราะฉะนั้นในฐานะที่นี่ เปนแหลงบมเพาะทางปญญาดานดนตรีอกี แหงหนึง่ ของประเทศ สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ คือการนํา บทเพลงของในหลวงมาสรางการถายทอด ผานการบรรเลงและการแสดงของวง ซึ่ง เพลงพระราชนิพนธสะทอนใหเห็นถึงพระ ปรีชาสามารถของในหลวง เพลงพระราช นิพนธเปนเพลงสูงสุดในชีวิตของคนไทย โลกจะตองไดรับรูโดยทั่วกันวาพระมหา กษัตริยไทยมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรี บทเพลง 40 กวาเพลงแทนความรูสึกของ พอมีตอ ลูกทุกคน เพือ่ นพีน่ อ งคนดนตรีทมี่ า รวมสรางวงดวยกันลวนมีแนวคิดเดียวกัน คือตองการสรางวง Drum Corps ระดับ มหาวิทยาลัยวงแรกของประเทศไทย และ เพื่อเปนตนแบบใหกับผูคน ผลงานที่เกิด ขึ้นและผานสายตาผูคนมาแลวนับไมถวนนี้ ใชชื่อวา The Sweat of KING แปลไดวา “หยาดเหงื่อของพระเจาแผนดิน” “ผมมีความเชื่อวา นักเรียนทุก คนต อ งได รั บ การเรี ย นการสอนจาก คนที่มีประสบการณจริง ไมใชแคตํารา แตตองเลนจริง บรรเลงจริง เดินจริง เพราะหลังจากจบมหาวิทยาลัยออก ไปเป น บั ณ ฑิ ต ก็ ต  อ งกลั บ ไปพั ฒ นา พื้ น แผ น ดิ น ที่ เขาจากมา ทั้ ง หมดที่ พวกเราทํ า ล ว นเป น การสร า งเมล็ ด พันธใหมทางดนตรีใหเกิดขึ้น ผมยัง มองอี ก ว า วงต อ งใช ค วามเสี ย สละ เป น อย า งมากนะเพราะเราเปรี ย บ เสมื อ นกุ ญ แจสํ า คั ญ ดอกหนึ่ ง ที่ จ ะ ไขใหรูวา เด็กมหาวิทยาลัยไมใชแค เรี ย นเสร็ จ แล ว เที่ ย วห า ง เรามี วุ ฒิ ทางป ญ ญาที่ ไ ม ไ ด แ ตกต า งจากฝรั่ ง นัน่ คือ “ความเปนไทย” สิง่ ทีท่ าํ ใหเขา เห็นวา “คุณคา” คือเอกลักษณเฉพาะ ทีม่ อี ยูบ นพืน้ แผนดินบานพอหลวงเรา” อ.ธรรมนูญกลาว ... และกอนจบ เพิ่ม เติมวา


DRUM & BUGLE CORPS ค น ไ ท ย โ ช ค ดี ที่ มี พ ร ะ ม ห า กษั ต ริ ย  ที่ มี พ ระอั จ ฉริ ย ภาพทาง ดนตรี เพราะดนตรี เ ป น ศาสตร ที่ ขัดเกลาจิตใจมนุษย ใหมีความเปน มนุษย ผลงานทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฎ พระนครสร า ง ได รั บ แรงบั น ดาล ใจจากในหลวงครั บ ทุ ก ครั้ ง ที่ เ รา เหนื่อย ออนลา เราคิดวาเราทําเพื่อ ทาน ทําเพื่อพระเจาแผนดิน เราจะ เสี ย แรงกาย แรงใจ หรื อ เสี ย เงิ น มากกวานีเ้ ราก็ตอ งเสีย แลวทําไมเรา ตองเลนเพลงนี้ ? เพราะเพลงนี้คือ เพลงของ..คนไทย ผูปดทองหลังพระ รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตนภร อาจารยธรรมนูญ จิตตรีบุตร อาจารยจิณณวัตร มั่นทรัพย อาจารยเผาพันธุ อํานาจธรรม อาจารยสุรเชษฐ ชานกสกุล อาจารยวุฒิพงศ ไตรรัตนวนิช อาจารยรัชตะ จันทรพิศ อาจารยครองยศ ศรีเพชร

RHYTHM 17


ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา คณะที่ปรึกษา บรรณาธิการ และทีมงาน บริษัท ริธมิคส จํากัด


ลายพระหัตถในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว In His Majesty’s own hand.

ที่มา : หนังสือประมวลบทเพลงพระราชนิพนธ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand


เรื่อง : วสวัตติ์ วะดี ภาพ: วิทยาลัยดุริยศิลป มหาวิทยาพายัพ

DIRECTOR

¹Õè¤×Íà¾Å§¢Í§¾‹Í à¾Å§·ÕèàÃÒ¡íÒÅѧàÅ‹¹ ´Ã.ªÑ¾ġɏ àÁ¦ÃÒ

คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริยที่ ทรงชื่นชอบดนตรีเปนชีวิตจิตใจ เมื่อพอ ชอบในสิ่งใด จะเปนบุญของลูกๆ ที่ไดรับ แบบอยางและการถายทอดทีด่ มี าจากพอ ครอบครัวผมมีสมาชิกประมาณ 15 คนเปนนักดนตรีกนั ทัง้ ครอบครัว เรามีคณะ นักรองครอบครัวที่รองประสานเสียงกันครบฮารโมนี่สี่แนวที่โบสถ เปนเพราะวาคุณ ลุงคุณปาสอนดนตรีและทํากิจกรรมดานดนตรีอยูทุกๆวัน เมื่อรุนเด็กๆ โตขึ้นอยาก เรียนดนตรี อยากทําอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีเปนอาชีพก็ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ จากสมาชิกในครอบครัว ถือวาเปนสิง่ ทีโ่ ชคดีอยางยิง่ ทีไ่ ดทาํ ในสิง่ ทีต่ นเองรักและถนัด ป จ จุ บั น ประเทศไทยผลิ ต นั ก ดนตรี นั ก ประพั น ธ เ พลงระดั บ นานาชาติ หลายคน ไมวา จะเปนการประพันธเพลงและการนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติกม็ อี ยู ไมนอย อาทิเชน รศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ ธรรมบุตร มีผลงานเพลงที่ไดรับการแสดงโดยวง ดนตรีชนั้ นํา อาทิ The Civic Orchestra of Chicago, The Japan Shinsei Symphony 20 RHYTHM

Orchestra, Hiroshima Symphony Orchestra, Melbourne Symphony Orchestra, Verdehr Trio (USA), IRCAM Ensemble (Paris), Ensemble Stella Nova (Tokyo), Ensemble Kochi, New York New Music Ensemble เปนตน ทานยังไดรับการประกาศ เกียรติคุณเปนศิลปนศิลปาธร (ศิลปนรวมสมัย ดีเดน) สาขาดนตรี ประจําป พ.ศ.2551 จาก กระทรวงวัฒนธรรม และนักประพันธเพลงอีก


ทานหนึ่งคือ ดร.ณรงค ปรางคเจริญ ไดรับ รางวัลการประพันธเพลงในระดับนานาชาติ หลายรางวั ล อาทิ รางวั ล Alexander Zemlinsky International Composition Competition Prize, รางวัล ACL Yoshiro Irino Memorial Composition Award, รางวัล Pacific Symphony’s American Composer Competition Prize, รางวัล Toru Takemitsu Composition Award และที่ ผ  า นมานี้ ไ ด รั บ รางวั ล ชมเชยของ Music Teacher National Association Distinguished Composer of the Year ที่ สหรัฐอเมริกา และรางวัลชนะเลิศจาก The Annapolis Charter 300 International Composers Competition Prize รวมถึง รางวัลศิลปาธร จากกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเปนรางวัลที่ทรงเกียรติรางวัลหนึ่งของ ประเทศไทย สําหรับผมแลวในหลวงทานทรงเปน แรงบันดาลใจ ทรงเปนแบบอยาง ใหกับ นักดนตรีรุนหลังๆ ทั้งในทางตรงและทาง ออม เพราะในหลวงทานทรงดนตรีทําให การดนตรีในประเทศไทยมีการพัฒนาอยาง มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งดนตรีตะวัน ตกไมวาจะเปนดนตรีแจส คลาสิก ปอป และอื่นๆ รวมถึงดนตรีประเภทวงดุริยางค ที่เราเรียกกันติดปากวาวงแบนด และวง ออรเคสตรา

ดนตรีเปนสวนหนึ่งของขาพเจา จะเปนแจสหรือไมแจสก็ตาม ดนตรีลวนอยูในตัวคนทุกคน เปนสวนที่ยิ่งใหญในชีวิตคนเรา สําหรับขาพเจา..ดนตรีคือสิ่งประณีตงดงาม และทุกคนควรนิยมในคุณคาของดนตรีทุกประเภท เพราะวาดนตรีแตละประเภทตางก็มีความเหมาะสม ตามแตโอกาส และอารมณที่แตกตางกันไป... พระราชดํารัสแกนักขาวชาวอเมริกันในรายการเสียงแหงวิทยุอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๓

สําหรับในจังหวัดเชียงใหม ก็มีนักดนตรีที่มีความเปนศิลปนในดาน ดนตรีอยูไมนอย ถึงแมจะอยูไกลจากกรุงเทพมหานครแตดนตรีตะวันตก ก็ไดมีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง ตัวอยางเชน มูลนิธิวงดุริยางคเยาวชน เชียงใหม (The Chiang Mai Youth Philharmonic Band and Symphony Orchestra Foundation) กอตั้งขึ้นโดยมีแกนนําคือ วิทยาลัย ดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ มูลนิธินี้เกิดจากการรวมตัวของนักดนตรี 10 กวาสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม มีการคัดเลือกนักดนตรีที่ มีฝมือจากสถาบันตาง ๆ เพื่อใหมีโอกาสไดเขามารวมเลนดนตรีดวยกัน ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีวาทยากรฝมือเยี่ยมมาชวยฝกสอนและ รวมแสดงดวยหลายทาน อาทิเชน Dr. Daniel Pittman วาทยากรจาก Georgia Southern Uniersity, USA และ คุณ Wojciech Czepiel วาทยากรชาวโปแลนดทาํ ใหนกั ดนตรีทมี่ ารวมแสดงไดรบั ความรูแ ละทักษะ ดานการบรรเลงบทเพลงในลักษณะการรวมวง และนําความรูน นั้ กลับไปใช ยังโรงเรียนตนสังกัดไดอยางดีทีเดียว

บทเพลงของพระราชาอาจไม ใชบทเพลงที่พอทาน ทรงประพันธโดยตรง แตทานไดหวานเมล็ดพันธดนตรี เมล็ดพันธแหงเสียงเพลงที่ไดทรงเปดทางถนนดนตรี ให กับปวงชนชาวไทยทุกคน คนไทยโชคดีทมี่ พี ระมหากษัตริย ที่ทรงชื่นชอบดนตรีเปนชีวิตจิตใจ เมื่อพอชอบในสิ่งใด จะเปนบุญของลูกๆ ที่ไดรับแบบอยางและการถายทอด ที่ดีมาจากพอ …. ขอจงทรงพระเจริญ

RHYTHM 21


Did you know เรื่อง : James Campbell แปล : จตุรภัทร อัสดรชัยกุล

?

James Campbell

การเลือกใชจํานวนเพอรคัสชั่นใหเหมาะสมกับจํานวน เครือ่ งเปาก็ดจู ะไมใชเรือ่ งงายสําหรับหลายๆวง ผูค วบคุมวงแตละ คนมักจะมีการตัดสินใจในการเลือกใชจํานวนเพอรคัสชั่นกับ เครื่องเปาแตกตางกันออกไป สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆ สําหรับ ประกอบการตัดสินใจก็คือการเลือกใชเพลง ควรจะตองเลือกให สอดคลองเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเ ลนในวงเพือ่ ให มีประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแมวาการเรียบเรียงเพลงของแตละวงจะสะทอนถึง ความเปนเอกลักษณของตัวเองก็ตาม แตก็ตองอยาลืมวาการ ตัดสินใจใชจํานวนคนใหเหมาะสมเพื่อควบคุม Ensemble ให อยูใน Balance ที่เหมาะสม โดยไมดังจนกลบวงเปนเรื่องที่ มองขามไมได ตารางนี้จะแนะนําใหเห็นถึงความเหมาะสนใน การเลือกใชจํานวนเพอรคัสชั่นและเครื่องเปา เพื่อความสมดุล อยางเหมาะสม Woodwind & Brasswind Percussion 35 50 65 80 100 150

11 15 20 22 27 32

Snare Drums

Marching Toms

Bass Drums

Cymbals

Pit

2 or 3 3 or 4 5 or 6 6 8 10+

1 or 2 2 2 or 3 3 4 5+

2 3 4 4 5 6

2 2 or 3 3 4 4 5+

2 2 or 3 3 or 4 4 or 5 5 or 6 6+

การพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดมากขึ้น ณ ปจจุบัน สําหรับดนตรีสนาม คือ กลองใหญ (Bass Drum) ปจจุบันการตั้งเสียงกลองใหญ ใหเปนคู 3 ไมเนอรดูจะไดรับความนิยมมากขึ้น กลองใหญสนาม ในปจจุบันสามารถเลนใหสอดคลองไดทั้งทํานองหรือ แนวประสาน ซึ่งสามารถทําใหประโยคเพลงมีความ ชัดเจนและเพลงฟงแข็งแรงขึน้ ดวยบทบาทของกลอง ใหญทกุ วันนีค้ อ นขางมีบทบาทตอบทเพลงพอสมควร ดังนัน้ คุณสมบัตขิ องผูเ ลนกลองใหญจงึ ควรจําเปนจะ ตองมีไหวพริบในการเลนสวนโนตทีแ่ ยกสวนยากๆ ได ดีดวยเชนกัน R Yamaha Coperation of America Band & Orchestra Division

22 RHYTHM


สนุกกับเทคโนโลยี ดนตรีงายนิดเดียว

Music

Technology

à·¤â¹âÅÂÕ¡Òèٹ (Tuning Technology) Heading

KGOT120-xl

: # ªÒÏ», b á¿Åμ, A=440, A=442 คําเหลานี้ คงเปนที่คุนหูกันดีในแวดวงดนตรี บานเรานะครับ เพราะไมวาเวลาจะวอรมอัพ หรือ ซาวดเช็คเครือ่ งดนตรีตา งๆ สิง่ ทีน่ กั ดนตรีจะหยิบออก มาจากกระเปาตอจากเครือ่ งดนตรีนนั้ ก็คงจะหนีไมพน เครือ่ งจูนเสียงนัน่ เอง แตถา วันนีเ้ ราจะมาพูดกันวาตอง ใชเครื่องจูนยังไงนั้น ก็คงเปนเรื่องที่ไมนาสนใจ เพราะ หลายๆทานคงใชกนั เปนอยูแ ลว แตวนั นีเ้ ราจะมาบอก ขอมูลทีห่ ลายๆ คน ยังอาจจะไมทราบหรือยังสงสัยกัน อยูนั่นคือเรื่อง “ความถี่” ของการจูนเสียงนั่นเอง วา ทําไมบางวงถึงใช A=440 Hz หรือบางวงใช A=442 Hz มันแตกตางกันอยางไร ??

โดยปกติแลวการจูนวงไมวาจะเปน Wind Band หรือ Orchestra โดยสวน ใหญ จ ะมี ม าตรฐานตั้ ง อยู  ที่ A=440Hz ซึ่งเจา A ตัวนี้ก็คือ A ที่อยูบน Octave ที่ 4 บนเปยโนนั่นเอง ซึ่งมาตรฐานนี้ไดมีการ กําหนดมาตั้งแตปชวงกลางศตวรรษที่ 19 โดยกอนหนาที่จะมีการกําหนดนั้น ทั่วโลก จะใช ก ารจู น อยู  ใ นช ว งความถี่ ป ระมาณ A=380 - 480 Hz แลวในทางยุโรปมีการตั้ง มาตรฐานครัง้ แรกเปน A=435 Hz แลวคอย มาเปน A=440 Hz อยางทุกวันนี้นี่เองครับ

แตจะวาไปแลวหลายคนก็คงสงสัยวา “อาว ทําไมวงเราอาจารยใหจูน A=442 Hz ละ?” คําตอบ มันอยูต รงนีค้ รับ การจูนสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงดวย หลายปจจัย เชน อากาศ, ความกวางของ Hall Concert ทีจ่ ะเลน, เครือ่ งดนตรีทจี่ ะเลน(เชนกรณีนาํ เครือ่ ง ดนตรีสากลไปเลนกับเครื่องดนตรีพื้นบานหรืออื่นๆ) ซึง่ โดยปกติแลวการจูนใหสงู ขึน้ จะทําใหเสียงโดยรวม มีความสวางขึ้นและจะใหความรูสึกดังขึ้น มักจะใช ใน Concert Hall ขนาดใหญกันเปนประจํา ตัวอยาง วง Orchestra หลายๆวงจะจูนกับเครื่องดนตรีโอโบ (Oboe) จูนที่ A=442Hz เชนกัน สวนการจูนตํ่าลงจะ ทําใหเสียงดูหมนหมองลง สวนมากใชกับนักรอง อาจ จะมีการ Drop ลงบางเพือ่ ความสบายของนักรอง สวน วงทีจ่ นู ตํา่ ลงตลอดก็เห็นจะมีแต Baroque Chamber ทีจ่ ะจูนที่ A=415 Hz ซึง่ เปนการ Drop ลงมา 1 semitone เต็มๆเลยทีเดียว หลายคนคงสงสัยวา “อาว? แลวทําไมไม Transpose ลงมาเลยละ” ผมจะขอลอง

ยกตัวอยางแทนคําตอบนะครับ สมมติวา เพลงหนูมาลี ตองเลนที่คีย A แลวมีวงอยู สองวง Conductor ของทั้งสองวงตองการ Drop คียของเพลงลงมาที่ Ab ใชวิธีการจูน A=440Hz กับอีกหนึง่ วงทีต่ อ งเลนคีย A แต ใชวิธีการจูนที่ A=415Hz วงที่ใชการจูนที่ A= 415 Hz เสียงที่ออกมา tone เสียงจะ ไมเหมือนกับวงแรกในหลักของทาง Physic อยางสิ้นเชิง เพราะวงที่จูน A= 415 hz จะ ทิง้ สายใหหยอนลง หรือดึงขนาดทอจูนของ เครื่องเปาออกใหมากขึ้น ทําใหเสียงจะตาง กับวงแรกไดอยางชัดเจนถึงแมจะเลนในคีย เดียวกันตามทฤษฎีก็ตาม ฉะนั้นบางทีการ จูนตํ่าก็ตองขึ้นอยูกับลักษณะของบทเพลง ดวย เพราะการจูนตํ่านั้นจะได tone เสียง ที่อบอุน และไมฉูดฉาดเกินไปครับ

Beating Frequency

24 RHYTHM


Bespoke Furniture Cabinets & Interiors

หรืออีกกรณีหนึ่งคือการจูนตามเครื่อง Pitch Percussion หรือ Piano ที่ไมสามารถเปลี่ยน Pitch ได

Inspire

โดย Pitch percussion บางเครือ่ งก็จะมีการกําหนดมาเปน A=442 Hz หรือ A=440 Hz ซึ่งจะมีการเขียนกํากับเอาไว ทําให วงเลือกจูนตามเครื่อง Pitch Percussion หรือ Piano

สุดทายนี้ฝากบอกวา การจูนนั้นไมจําเปนตองตรง 100% เลยทีเดียวนะครับ การเบี้ยวไปมาของความถี่อาจอยูระหวาง 0 -5 cents ถึงจะเปนธรรมชาติของดนตรีครับ โดยสวนตัวแลว ไมแนะนําใหพงึ่ การจูนดวยเครือ่ งจูนเพียงอยางเดียวเพราะมันคือ การจูนดวยตามอง จริงแลวเราควรจะจูนดวยหูของเราเองดวยการ ฟงคนขางๆ หรือ Concertmaster ดวย “อากาศเย็นจะทําให เสียงเพีย้ นตํา่ สวนอากาศรอนจะทําใหเสียงเพีย้ นสูง” ขอใหสนุก กับการเลือกจูนเนอรนะครับ สวัสดีครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

http://members.aon.at/fnistl/page2.html http://en.wikipedia.org/wiki/Concert_pitch

Design

Imagery

หจก.นพดลเฟอรนิเจอร

BOSS TU-80

เรื่อง : ปยทัศน เหมสถาปตย

193 หมู 6 ต.ศรีบัวงาม อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 โทร.053-553587 แฟกซ.053-553139

www.nop-furniture.com

E-mail:nop2009_99@hotmail.com


เรื่อง: กองบรรณาธิการ

ASK EXPERT ¡ÔμμÔ à¤Ã×ÍÁ³Õ

º·à¾Å§áË‹§¨Ô¹μ¹Ò¡ÒÃ

การเปนนักแตงเพลงถาเราหมดความตื่นเตนกับเพลงง ของเรา หรือไมมีความจริงใจกับงานเพลงที่ออกมา ก็คงไมตางกับหนังสือที่ไมนาอาน การที่ใครสักคนมีความฝนอยากจะ มีเพลงเปนของตัวเองนั้น อาจตองฝกเลน ดนตรีใหเปน รองเพลงใหได เขียนกลอนให ไพเราะ หรือตองอยูในภวังคความฝนและ จินตนาการอยางสูงสง แตก็เปนการยาก ที่จะบอกวาตองทําอะไรกอนหลัง เพราะไม นอยเลยทีเดียวที่นักแตงเพลงหลายคนก็ไม ไดเรียนดนตรีมาโดยตรง ถาถามวา ! รูจัก เพลงประกอบภาพยนตรเหลานี้หรือไม คน ผี ปศาจ ? 13 เกมสยอง? ฝน หวาน อาย จูบ ? ก็อาจจะพอคุน !! แลว รักแหงสยาม ?* ละครับ ใบหนานองโตงกับนองมิวคงลอย มาพรอมกับ .. ถาบอกวาเพลงนี้ แตงใหเธอ เธอจะเชื่อไหม... กันเลยทีเดียว ภาพยนต ทัง้ หมดทีพ่ ดู ถึงไดรบั การแตงเพลงประกอบ โดย กิตติ เครือมณี ทั้งหมดครับ 26 RHYTHM

การเริ่มตนชีวิตนักดนตรี? กิตติ เครือมณี หรือเอมมี่ เกิ ด เมื่ อ ป พ.ศ. 2521 ที่ จังหวัดเชียงใหม เปนนักดนตรี นักประพันธเพลง ผูควบคุมวง และนั ก ออกแบบภาพแปรขบวน ได เข า ศึ ก ษาระดั บ ประถมและมั ธ ยมที่ โรงเรี ย นมงฟอร ต วิ ท ยาลั ย โดยเริ่ ม เล น ดนตรี ในตําแหนง French Horn โดย ศึกษากับ Bro. Antonio Maria, ม. พินัย ปรีชาภรณ และ ม. ชุมพล ชาญณรงค จาก นั้นเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีที่ คณะ ศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวิชาเอกการประพันธเพลง กับ ศ.ดร. วีระชาติ เปรมานนท และ ศ.ดร.ณรงฤทธิ์ ธรรมบุตร และศึกษาตอระดับปริญญาโท จากทีเ่ ดียวกัน ในวิชาเอกการประพันธเพลง


ในขณะที่ เรี ย นที่ โรงเรี ย นมงฟอร ต วิ ท ยาลั ย ได มี โ อกาสแข ง กั บ วงดุ ริ ย างค และไดเดินทางไปเลนดนตรีทั้งในและตาง ประเทศ จึงเปนจุดเริ่มในการสนใจในการ เรียนดนตรีอยางจริงจังเพราะมีความรูสึก วาอยากพิสจู นตวั เองในถนนของการเปนนัก ดนตรีและจะมีความรูสึกทุกครั้งเวลาที่เลน เพลงวงดุริยางควา “สักวันหนึ่ง”จะตองมี เพลงทีเ่ ราแตง แลวมีคนมาเลนคงจะมีความ สุขไมนอ ย ในสมัยนัน้ มีเพียงคณะศิลปกรรม ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เปด สอนดานนี้จึงตั้งใจเขาเรียนตอที่สถาบันนี้ อยางจริงจัง ในขณะเรียนไดมีโอกาสเขา รวมชมรมดนตรีสากลของมหาวิทยาลัย ใน นาม CU Band ที่ชมรมนี้ไดเปดโลกทัศน และเปลี่ยนมุมมองโลกของดนตรีเปนอยาง มาก โดยเปลี่ยนวิธีการมองดนตรี ทําให เกิดความคิดและทัศนคติที่เปดรับและคน พบตัวเองมากขึ้น ระหวางที่เรียนก็ไดเริ่ม ตนสอนวงโยธวาทิตทีโ่ รงเรียนบดินทรเดชา สิงห สิงหเสนี และยังสอนตอมาจนปจจุบัน

ประสบการณ แ ละผลงานการ ประพันธเพลง ผลงานที่ผานมีทั้งการแตงเพลง การ เรียบเรียงเสียงประสานใหกับวงโยธวาทิต วงซิมโฟนีออรเคสตรา วงแจซบิกแบนด และวงอองซอมเบิลหลายๆประเภท รวม ถึงรางวัลสตารพกิ สไทยฟลม สอวอรดส ครัง้ ที่ 5 สาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยม จาก ภาพยนตรเรื่อง รักแหงสยาม ในป 2003 เปนสมาชิกวง Aimachi Marching Band, Nagoya, Japan ใน ตําแหนง French Horn จนถึงป 2007 และ ในป 2010 ไดศกึ ษาตอในระดับ Post graduate ที่ Royal Conservatoire of Antwerp เมือง Antwerp ประเทศเบลเยี่ยม โดยศึ ก ษาการประพั น ธ เ พลงกั บ Wim Henderickx และ Band Conducting กับ Dirk De Caluwe ปจจุบันเปนอาจารย ประจําที่ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาจารยพเิ ศษที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยสอน ทางดาน ทฤษฏีดนตรี การเรียบเรียงเสียง ประสาน และการประพันธเพลง มีคอนเสิรต

แสดงผลงานการประพันธเพลงใหกับวง ดนตรีชั้นนําตางๆ อาทิ Kasetsart wind symphony, Nontri wind orchestra, Chulalongkorn symphony orchestra, Bangkok symphony orchestra, Tanjong Katong symphonic band (Singapore), North Texas symphonic band (USA), UCLA wind ensemble (USA), Royal conservatoire of Antwerp wind symphony (Belgium), Harmonierotem wind ensemble (Belgium), Philharmonic winds (Singapore). เปนตน

มุมมอง ทัศนะและจิตวิญญาณ “นักแตงเพลงทุกคนมีจุดออนแตก ตางกันไป การที่สามารถรับรูถึงจุดนั้นและ พยามแก ไขเป น สิ่ง ที่ผ มรู สึ ก คุ มค า และมี ความสุขกับการเปนนักแตงเพลงมาก ทุก ครั้งที่ผมไดยินเสียงในหัวแลวจับมันออก มาจนกลายเป น เพลง เป น ความรู  สึ ก ที่ ทํ า ให ผ มตื่ น เต น ทุ ก ครั้ ง ที่ มั น เกิ ด ขึ้ น แต ในกระบวนการนั้น ความรูทางดานออร เคสเตรชั่น ฮารโมนี่ เคานทเตอรพอยท ประวั ติ ศ าสตร จะยิ่ ง ทํ า ให เสี ย งในหั ว ของผมออกมาได ส มบู ร ณ แ บบมากที่ สุ ด และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญกับผมมากที่สุดนั้น คือ ดนตรีไมมีประเภท จงอยาพยามแบง ประเภทใหมัน หรือ ตัดสินวาดนตรีแบบ ใดดีกวาแบบใด ประสบการณทั้งชีวิตของ ผมทําใหผมรูวาคนที่มีทัศนคติทางดนตรีที่ ปด จะไมมีทางมีความสุขกับดนตรีไดเลย ดนตรีทกุ ประเภทลวนมีวตั ถุประสงคทแี่ ตก ตางกันไป ไมมีสูงและตํ่ากวากัน ผมยึดถือ ทัศนคตินี้มาตลอดและมันทําให โลกดนตรี ของผมมีความหลากหลาย และทําใหผมมี ความสุขมาก” “การเป น นั ก แต ง เพลงถ า เราหมด ความตื่นเตนกับเพลงของเรา หรือ ไมมี ความจริงใจกับงานเพลงที่ออกมาก็คงไม ต า งกั บ หนั ง สื อ ที่ ไ ม น  า อ า นเล ม หนึ่ ง จึ ง เปนเหตุผลใหผมตองไปเรียนตอในระดับ ปริญญาโท ในขณะทีร่ อศึกษาตอทีป่ ระเทศ อเมริกาในป 2012 ผมมีเวลาวาง 1 ปเต็ม จึง เลือกไปเก็บเกี่ยวประสบการณที่ยุโรป การ เรียนดนตรีที่ยุโรปทําใหผมรูสึกวา ดนตรี เปนสวนหนึ่งของชีวิตโดยแทจริง โดยไม

วันไหนที่คุณดูถูกหรือเหยียดหยามดนตรีหรือนักดนตรีสักคน วันนั้นจะเปนจุดเริ่มตนของการไมมีความสุขในดนตรีของคุณ จงอยูกับ ดนตรีอยางมีความสุข แลวดนตรีจะทําใหคณ ุ มีความสุขตลอดกาล

สามารถตัดขาดซึ่งกันและกันได อาจจะ เปรียบเทียบกับคนในวัฒนธรรมใกลกับเรา ได อยางเชน คนไทยเราไปดูคอนเสิรตเพลง คลาสสิคหรือโอเปรา เพราะใหความรูส กึ วา อยูบนสังคมชั้นสูง หรือดูดี แตคนยุโรปไปดู ดนตรีเหมือนเปนสวนหนึ่งของชีวิต โดยไม ไดแบงแยกใดๆ และที่สําคัญการใหเกียรติ นักดนตรีเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับคนยุโรป ในมุมกลับกัน นักดนตรีเองก็ทํางานหนัก มากเพื่อใหความไววางใจของผูฟงไมสูญ เปลา ในประเทศของเราบางทีนักดนตรี เรียกรองสิง่ ตางๆเหลานีแ้ ตลมื มองตัวเองไป เหมือนกันวาก็ไมไดทาํ งานหนักดีเพียงพอที่ จะไดรับเกียรติเหลานั้นจากผูฟง ผมคิดวา ยังคงตองใชเวลาสักพักสําหรับศิลปะแขนง นี้ในบานเรา มิใชเฉพาะดนตรีสากลอยาง เดียวแตยงั รวมไปถึงดนตรีไทยดวย อาจารย สอนแตงเพลงผมบอกกับผมในชัน้ เรียนแรก วา อยาลืมวาคุณมาจากที่ใด เพราะสิ่งนั้น จะเปนสิ่งที่สะทอนถึงเพลงของคุณออกมา ในโลกของนักแตงเพลงปจจุบันดนตรีไทย ถือเปนสิ่งแปลกใหมเปนอยางยิ่ง โดยที่คน ไทยเองไมไดใหความสําคัญกับรากเหงา ของเราเองเลย สิ่ ง ที่ อ ยากจะฝากถึ ง ผู  อ  า น คื อ พยายามมีความสุขกับดนตรี ไมวาคุณจะ เปนคนเลน หรือคนฟงก็ตาม เปดใจใหกวาง กับโลกของดนตรีเพราะมันกวางใหญมาก และทีส่ าํ คัญอยาตัดสินวาใครเกงหรือไมเกง วินตัน มาซาลิส นักเปาทรัมเปตระดับโลก กลาววา คนทุกคนมีความเชีย่ วชาญในดนตรี แตกตางกันไป บางคนเปนนักเลน บางคน เปนนักแตง บางคนเปนผูเสพ จงชื่นชมใน สิ่งที่แตละคนทําไดดี และชวยเหลือในสิ่งที่ เขาทําไมได” R

RHYTHM 27


เรื่อง: วสวัตติ์ วะดี

NEW WAVE

ẺÍ‹ Ò §¢Í§¤¹¡ÅŒ Ò ½˜ ¹ àÅ×Í¡·íÒãËŒÊÔ觷Õèã¨ÃÑ¡ áÅÐäÁ‹à¤ÂËÂØ´¾Ñ¡μ‹Í໇ÒËÁÒ ¾§È¡Ã

Anton Bruckner Symphony Orchestra, Linz, Austria

àÅÔÈÈÑ¡´ÔìÇáØÅ

เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 อายุ 23 ป ปจจุบันศึกษาอยู ระดับชั้นปที่ 3 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเปนสมาชิกวง Anton Bruckner Symphony Orchestra Linz ประเทศออสเตรีย

การรูจักและเริ่มตนเลนดนตรี Siamyth Drum & Bugle Corps 2008

The Conrad Young Musician Competition of Thailand 2008

28 RHYTHM

ตนเองเริ่มเลนดนตรีครั้งแรกตอนอยูชั้น ป. 5 อายุ 8 ขวบได โดยเลือกเรียนอิเล็กโทนที่โรงเรียนดนตรีสยาม กลการเรียนจนจบเกรด 6 เลย (อายุประมาณ 14 ป) หลังจากนั้นไดเขาเปนนักดนตรีวงโยธวาฑิตของโรงเรียน เซนตคาเบรียลตอนอายุ 11 ป เพราะก็อยากเลนดนตรี อยูแลวนอกเหนือจากเรียนอิเล็กโทน โดยไดเลือกเครื่อง Percussion และกลองชุดกับมาสเตอรเลิศศักดิ์ รักสุจริต ผานประสบการณการประกวดก็มากมาย อาทิ Yamaha Marching Band พ.ศ.2545, ชนะเลิศถวยพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯ Rungsit Chamber Competition และ Hotwave Music Award เปนตน


จุดเปลี่ยนและเสนทาง การเปนนักดนตรี ตอนทีเ่ รียนอยู ม.5 เริม่ มีความคิดทีเ่ ปนตัว ของตัวเองมาก จึงตัดสินใจเลือกเรียน Marimba อยางจริงจังกับอาจารยเจษฎา เลิศภัทรสกุล จนถึงเวลาที่จะตองเรียนตอในมหาวิทยาลัย (นิ่ง สักพัก) ทั้ง ๆ ที่ตนเองตั้งใจอยากจะเปนหมอ เพราะทางบานเปนเภสัช พยาบาล หมอกันทั้ง นั้น แตผมฟงเสียงในหัวใจของผม ใหทําในสิ่ง ที่รัก ผมตองเปนนักดนตรี ผมขยันซอมมากครับ จนสามารถเขาศึกษาตอในโครงการศิลปะดีเดน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จนมา ณ เวลาหนึ่ง ผมไดมีโอกาสไปศึกษาตอที่ประเทศออสเตรีย ที่ Anton Bruckner University in Linz กับ นักมาริมบาระดับโลก Prof. Bogdan Bacanu และเครื่อง Percussion Prof.Leonard Schmidingger ตรงจุดนี้ทําใหผมไดเรียนรูความ หมายของชีวิตเปนอยางมาก เพราะการไปใน ครั้งนี้เปนการไปเริ่มตนเรียนปริญญาตรีใหมที่ ประเทศออสเตรีย จากระยะเวลา 4 ปที่กําหนด ผมใชเวลา 2 ปครับ ขยัน เรียนรูและอดทน จน รูตนเองวาขีดจํากัดและพื้นฐานของตนเองยังไม พรอมที่จะเดินตอ จึงตัดสินใจกลับมาเรียนตอที่ สถาบันเดิมที่ประเทศไทยครับ

Anton Bruckner Symphony Orchestra,Wels,Austria

Concert กับวง Saulzburg Junge Phillamonic,Italy

อยากบอกอะไรกับผูคน วันนี้ถาเราอยากทําอะไรสักอยางโดยเฉพาะการเปนนักดนตรี ผมวาเราจะตอง ดิ้นรน แสวงหา ถาอยากรูอะไรตองหาเอาเองใหได กวาที่ตัวผมจะเดินทางมายืนอยู ตรงนีไ้ ดตอ งผานผูค นมาเยอะมากครับ เริม่ ตัง้ แตอาจารยคนแรกทีส่ อนใหเรารูจ กั ดนตรี เครือ่ งดนตรี ชีแ้ นะใหเราไปหาใคร เรียนกับใคร จนกระทัง่ ประสบการณมากมายทีผ่ มได รับมาตองอาศัยผูค นรอบตัวผมทุกคน ผมเปนหนีบ้ ญ ุ คุณคนมากมายครับ และอีกอยาง ที่สําคัญผมเชื่อวาถาตัวเราอยากเกงตอง “อยาหยุด” การไมหยุดทําใหเราไดทํางาน ได ซอม ไดเดินทางและไดรอู ะไรมีมากมายทีเ่ ราไมเคยรูค รับ ผมอยากใหทกุ คนทีม่ คี วามฝน ดิ้นรนและไขวควาหามันใหเจอ ผมก็มีความฝน ความฝนในอนาคตอยากเปนอาจารย สอนเพื่อถายทอดความรูใหเด็กไทยครับ

ผลงานและประสบการณการรวมแสดงคอนเสิรต •

South East Asian Orchestra and Wind Ensemble 2006 – 2007 (SAYOWE)

Thailand Drumline Contest 2007 (Marimba Solo) ประเภท Individual, ชนะเลิศ

Thailand Drumline Contest 2008 และ 2009

The Conrad Young Musician Competition 2008, ชนะเลิศ ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

Siamyth Drum and Bugle Corps 2007 2008 และ 2009

การแสดงเดี่ยว Marimba ที่ Royal Albert Hall, London ประเทศอังกฤษ 2008

การแสดงเดี่ยว Marimba & Vibraphone ที่ Gulf Convention Center ประเทศบาเรนท 2008

การแสดงเดี่ยว Marimba ,The Project Unity โดย คุณบัณฑิต อึ้งรังสี

Chulalongkorn University Symphony Orchestra

Bangkok Symphony Orchestra (BSO)

World Music Contest, Kerkrade, Netherlands 2009 RHYTHM 29


Art& Acting เรื่อง: วสวัตติ์ วะดี

ผมคิดวา อัจฉริยะ ประกอบดวยความพยายาม 99 เปอรเซนต กับพรสวรรค 1 เปอรเซนต” โทมัส อัลวา เอดิสัน กลาวไวกอนจะเสียชีวิตใน ป 1931 ซึ่งตอนที่เสียชีวิต “ไฟ” ในหองเขาก็ยังเปดอยู

จ ะ มี ใ ค ร ทราบมากนอยหรือไมวา โรงเรียนดนตรีสยามกล การนครพิงค ภายใตการ บริหารองคกรโดย คุณทัต สั จ จะวาที ได ผ ลิ ต นั ก ดนตรี ใ นสั ง กั ด โรงเรียนฟาดฟนกับเหลาบรรดาโรงเรียน ในเครือจนสามารควารางวัลชนะเลิศเปน ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยเขารวมการ แขงขันที่ยิ่งใหญเชนนี้ถึง 3 ปซอน โรงเรียนดนตรี สยามกลการ นคร พิงค กอตั้งและดําเนินกิจการโดยกลุม คณะผูบริหารที่มีประสบการณในการ บริ ห ารจั ด การทางด า นการเรี ย นการ สอนดนตรีมากวา 30 ป สรางสรรค เยาวชนที่ มี คุ ณ ภาพสนั บ สนุ น ให เ ด็ ก และเยาวชนไทยไดใชเวลาวางใหเปน ประโยชนชว ยเพิม่ พูนทักษะในการเรียนรู สรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค 30 RHYTHM

สงเสริมบุคลิกภาพและจิตใจที่ออนโยน พัฒนาความฉลาดทางสติปญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ (EQ) ซึ่ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ผ ลั ก ดั น ให ป ระสบ ความสํ า เร็ จ ทั้ ง ในชี วิ ต ครอบครั ว และ การงานโดยปรารถนาที่จะเห็นเยาวชน ของชาติเติบใหญเปนบุคคลที่มีคุณคา ตอครอบครัวและตอสังคม ดวยปณิธาน ที่ แ น ว แน ทั้ ง หมดนี้ ส ง ผลให ผ ลผลิ ต นักเรียนของโรงเรียนไดแสดงศักยภาพ อั น เด น ชั ด ออกมาต อ ผู  ค นทั้ ง ประเทศ เพราะนักดนตรีที่รวมกันเลนเปนวงได นั้ น มาจากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ต  า งกั น ในจังหวัดเชียงใหม แตตางก็มาแสวงหา ความรูทางดนตรีที่ถูกตองซึ่งตองอาศัย ความเชือ่ และความศรัทธาอยางสูงเพราะ การเรี ย นการสอนคื อ หั ว ใจหลั ก ของ การนําพาพวกเขาเหลานีไ้ ปสูก ารเปนนัก ดนตรีที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้การไดรับความ

ไววางใจเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ สิง่ ทีว่ ดั มาตรฐานและบงบอกถึงการจับตอง ไดทางดานดนตรีก็คือเวทีการประกวด นั้นเอง “Asian Beat” คือหนึ่ง ในการประกวดวงดนตรีสมัครเลนที่ยิ่ง ใหญที่สุดซึ่งจัดขึ้นในหลายภูมิภาคของ เอเชีย เริ่มจากรอบคัดเลือกในประเทศ และภูมภิ าคทีเ่ ขารวมกิจกรรม โดยผูช นะ รอบสุดทายในแตละประเทศหรือภูมภิ าค จะผ า นเข า สู  ร อบสุ ด ท า ย ซึ่ ง บรรดา ผู  แข ง ขั น จะได ร  ว มแสดงฝ ไ ม ล ายมื อ บนเวทีเดียวกันและแขงขันสูความเปน หนึ่งแหงวงดนตรีสมัครเลนในเอเชีย ยา มาฮา คอรเปอเรชั่น ไดริเริ่มโครงการ “Band Alert” ในป 1998 ตอมาได เปลีย่ นชือ่ เปน “Asian Beat” ในป 2001


ทั้งนี้รางวัลหรือความสําเร็จ ที่ไดรับเปนผลลัพธปลายทางที่จับ ตองไดเพียงแคครูหนึ่ง แตตลอด ระยะทางที่ เ ขาได ฝ  ก ซ อ มเรี ย นรู  ซึ่งกันและกัน คุณพอคุณแมและ ผูปกครองที่ ใหการผลักดันเชิดชู และให เ กี ย รติ พ วกเขาไม ว  า เขาจะ เหน็ดเหนื่อยและทอถอย รวมทั้ง โรงเรี ย นสยามกลการนครพิ ง ค สถาบันดนตรีทปี่ ระสิทธิประสาทพร แสวงของเขา สิ่งเหลานี้ตางหากที่ ควรคาแกการยกยองและบมเพาะ ใหพวกเขาเปนคนอยางสมบูรณใน อนาคตอยางแทจริง

การแขงขันดนตรีอนั ยิง่ ใหญในภาคพืน้ เอเซียแปซิฟก โดยมีการรวมพลคนรักดนตรีเขารวมการแขงขัน และรวมเชื่อมความสัมพันธทําใหมิตรภาพงอกงามขึ้นมาจากผูที่รักดนตรีดวยกัน 10 ประเทศ สําหรับ เยาวชนที่เปนตัวแทนของประเทศไทย เปนผลงาน 3 ปซอนในนามของนักเรียนจาก โรงเรียนดนตรีสยาม กลการนครพิงค ที่ไดรวมโชวพลังเสียงบนเวทีไดแก

วง Zaitan งาน Tokyo Band Summit VS Asian Beat Grand Final Band Competition 2009 เมือง YOKOHAMA ประเทศญี่ปุน

R

วง Metal

Zone งาน Asian Beat Grand Final Band Competition 2010

วง Zaitan สมาชิก 1. นายตอพงศ เยาวพานนท...กลอง 2. นายภูนที ทาคํา..................กีตารไฟฟา 3. นายเพียว วาตานาเบะ .......กีตารเบส 4. นายทัตพงศ สัจจะวาที .....คียบอรด 5. นายธนาวุฒิ ศรีวัฒนะ ........เปยโน

ณ โรงละครอักษรา ประเทศไทย

วง Metal Zone สมาชิก 1. นายพรรษา ศรีศฤงคาร ..... กลอง 2. นายณัฏฐนันทน ปนทิม ..... กีตารไฟฟา 3. นายพดุงพงศ สาธร ............. กีตารเบส 4. นายจิตรพัชร แสงบุญ ......... คียบอรด 5. น.ส.ณัฐกานต ลิมปไพบูลย.. เปยโน

วง

Winning Plus งาน Asian Beat Grand Final Band Competition 2011 in SEOUL ประเทศเกาหลีใต

วง Winning Plus สมาชิก 1. นายพิสิฐ สุจริตธรรม ..............กลอง 2. นายชยปญญ จันทรานุสนธิ์ ....กีตารเบส 3. นายศุภปญญ จันทรานุสนธิ์ ..กีตาร 4. นายรัฐนันท มีจันทร .............กีตาร 5. นายเมธาสิทธิ์ เปงมัชยา ........เปยโน,คียบอรด 6. นายศุภกฤต วานิชกูล ...........คียบอรด 7. น.ส.ธัญพิชชา อรินตะ ...........รองนํา RHYTHM 31


เครือ่ งลิน้ เดีย่ ว โดย เสริมศักดิ์ แกวกัน

ฉ บั บ นี้ ข อ แ น ะ นํ า เรื่องลิ้นสําหรับเครื่องดนตรี ประเภทลิ้นเดี่ยว (Single Reed) กั น ก อ นนะครั บ เครื่ อ งประเภทนี้ ใ นวงโยธ วาทิ ต ก็ จ ะเป น เครื่ อ งใน ตระกูล Clarinet และ Saxophone ทั้งหมด ลิ้นมีใหเลือกมากมายหลายยี่หอซึ่งแตละยี่หอก็จะ มีลักษณะเดนและดอยตางกันไปไมมากนัก ที่เห็นนิยม ใชในบานเราก็จะมีอยู 2 ยี่หอหลักๆ คือ Rico จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนยี่หอยอดนิยมสําหรับนัก ดนตรีมือใหมเนื่องจากราคาไมสูงนัก อีกยี่หอหนึ่งคือ Vandoren จากประเทศฝรั่งเศสเปนที่นิยมสําหรับมืออาชีพ ราคาคอนขางสูง การเลือกซือ้ ลิน้ สําหรับมือใหม อันดับแรกเราตองทราบวาลิน้ ทั้งหลายจะมีตัวเลข (เบอร) ที่แสดงความบางและหนาอยู ตั้งแต เลข 1 – 5 (สําหรับบางยี่หอ) ซึ่งแบงไดดังนี้ • บาง (soft) เบอร 1, 1.5, 2, 2.5 • ปานกลาง (Medium) เบอร 3, 3.5 • หนา (Hard) เบอร 4, 4.5, 5 ลิ้นบาง จะเปางายใชลมนอย ใหเสียงสดใสแตขึ้นเสียงสูง ยากเหมาะสําหรับผูเ ริม่ ตนหัด ลิน้ หนา ใหเสียงทีเ่ ต็มหนาและหนัก แนน ขึน้ เสียงสูงไดดแี ตตอ งใชลมเยอะและบังคับลมยาก สวนใหญ ผูเ ริม่ ตนมักจะเริม่ ทีเ่ บอร 2 หรือ 2.5 ถากลามเนือ้ ปากและใบหนา พัฒนามีความแข็งแรงขึ้นคอยขยับไปใชเบอรที่หนาขึ้นไป แตก็ไม ถือเปนกฎเกณฑตายตัวนะครับวาใครควรจะตองใชลิ้นยี่หอหรือ เบอรอะไร ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับปจจัยตัวแปรอื่นๆประกอบดวย เชน ปาก และลมของผูเปาเปนตน เนื่องจะลิ้นเปนวัสดุที่ทํามาจากไมมีลักษณะที่บอบบางมาก ผูผลิตบางยี่หอจึงผลิตลิ้นที่ทําจากพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีลักษณะเดน เรื่องความทนทาน ก็อาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับนองๆ ที่ เริ่มตนนะครับ เกี่ยวกับผูเขียน เสริมศักดิ์ แกวกัน ผูเลนและปฏิบัติเครื่องดนตรี Woodwind มานานกวา 20 ป เปนผูควบคุมวง ผูอํานวยเพลงและเปนผู ฝกสอนใหกบั วงดุรยิ างคชนั้ นําในประเทศไทยพรอมรางวัลมากมาย ทั้ ง ระดั บ ประเทศและนานาชาติ ป จ จุ บั น เป น อาจารย ป ระจํ า แผนการเรียนศิลปดนตรี และเปนผูฝกสอนวงโยธวาทิตโรงเรียน มงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม

32 RHYTHM

BRASS

WOODWIND

SECTIONALS

Provide practical tips with the leading Instructors

เสียงกับทาทาง โดย จักรพันธ ชัยยะ

ท า ทางในการเป า เปนสิ่งสําคัญรองลงมาตอ จากเรื่ อ งการใช ล มหายใจ ถื อ เป น สิ่ ง ที่ ช  ว ยทํ า ให เสียงเราดีขึ้นอยางแนนอน ลักษณะทาทางในการเปา หรือของการเลนในแทบจะ ทุกเครื่อง โดยหลักแลวถูกแบงเปน 2 ประเภท คือ ทาทางขณะนั่ง เปา และทาทางขณะยืนเปา (ไมรวมขณะเดินสวนสนามนะครับ) หากสังเกตดีๆ ทัง้ สองแบบมีจดุ ทีเ่ หมือนกันอยูส องจุดใหญๆ คือลักษณะของกระดูกสันหลัง ตองตั้งตรงไมคุมงอ หรือไมเอนไป ทางดานหลังเยอะจนเกินไป และฝาเทาทั้งสองขางวางแนบสนิท ชิดพื้น กางขากวางเสมอไหลลงมา ความรูสึกที่ตองสัมผัสใหไดก็ คือตองรูสึกเหมือนกับมีเชือกหนึ่งเสนผูกติดอยูที่กลางศีรษะ ดึง ขึ้นไปดานบน สวนความแตกตางอยูที่ทาทางในขณะที่นั่งเปาจะมี จุดสัมผัสเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจุด คือ กนที่สัมผัสบนเกาอี้แคนั้นเอง สวนที่เหลือจะมีลักษณะเหมือนกับทายืน สําหรับเกาอี้ที่มีพนักพิง โดยการนั่งตามปกติสามารถพิงได ตามสะดวก แตในขณะที่เปาไมควรพิงเปนอยางยิ่ง เนื่องจากแผน หลังทีพ่ งิ เกาอีจ้ ะทําใหการขยายตัวของปอดและประสิทธิภาพการ ทํางานของกระบังลมลดลง อยาลืมวากระบังลมของคนเราอยูใต ปอดไปทางดานหลังนะครับ เมื่อลักษณะทาทางเราถูกตองแลวสิ่งที่จะตามมาคืออยา ทําใหรางกายเกิดอาการเกร็งจนเกินไปในขณะที่เปา เมื่อเริ่มทุก อยางถูกตองรางกายจะผอนคลายเองตามธรรมชาติ ตามความ เปนจริงแลวในขณะที่เราเปารางกายของเราอาจมีสวนที่ตองเกร็ง บางเปนบางสวนเปนเรื่องธรรมดาอยูแลว แตหากเราซอมเปน ประจํา และเรียนรูจักรางกายตัวเองอยางดี รวมกับการใชลมอยาง ถูกตอง อาการเกร็งจะลดนอยลงไป และเสียงที่เปาออกมาก็จะดี ขึ้นตามลําดับครับ อาจารยเลิศเกียรติ จงจิรจิต เคยสอนผมวา บางครั้งเวลาเรา เลนผิดบอยๆ สาเหตุอาจเกิดจากเรื่องแรกสุด คือ ทาทาง และการ หายใจ เมื่อแกไขสองสวนนี้ดีแลว จนรางกายเกิดความเคยชินจน สามารถทําไดอยางเปนธรรมชาติ เราก็ไมตองนําเรื่องนี้มาคิดใน ขณะเปาไดอกี ตอไป จึงทําใหเสียงและการเลนเรามีคณ ุ ภาพมากขึน้

เกี่ยวกับผูเขียน จั ก รพั น ธ ชั ย ยะ สมาชิ ก วง The Chiangmai Youth Philharmonic Band and Symphony Orhcestra (CPO) ตําแหนงทรัมเปต ปจจุบันเปนอาจารยประจําสอนทรัมเปตที่ วิทยาลัยดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม


โดย อนุสรณ พรเนรมิต

สวั ส ดี ค รั บ Sound Quality หรื อ วิ ธี ก ารสร า ง คุ ณ ภาพเสี ย งที่ ดี นั้ น มี อ งค ประกอบอยู 3 อยาง คือ

1. Rebound (การเดงของกลอง)

อันดับแรกในเวลาที่เราตองจะตีกลองแลวใหไดคุณภาพเสียง ที่ดี ก็คือการตีลงไปแลวไมมันเดงกลับขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ ลักษณะจะคลายกับเดงของลูกบอล เพราะเสียงทีเ่ กิดจากการ Rebound นั้นจะทําไดคุณภาพเสียงที่ดีในการตี

2. The Stroke (การใชขอมือ)

ถาเราจับไมแบบ Tradition Grip สําหรับมือขวานั้นเราจะใชวิธี การใชขอมือแบบเคาะ (Knock) ลักษณะเหมือนกับการเคาะประตู และ สําหรับมือซายเราจะใชวธิ กี ารขอมือแบบหมุน (Rotate)หรือบิดลักษณะ เหมือนกับการบิดลูกบิดประตู เวลาที่ใชขอมือในการตีกลองใหรูสึกวา เราสะบัดขอมือ โดยที่ใหเราออกแรงในการสะบัดขอมือใหเต็มที่ และ ใหสะบัดขอมือใหเร็วตอการตีหนึ่งครั้ง เพราะการสะบัดขอมือที่เร็วตอ จะทําเสียงมีนํ้าหนักที่เต็ม เวลาที่เราเลนโนตที่ตอเนื่องกันเราจะตองใช ความเร็วของการสะบัดขอมือและการออกแรงของทุกตัวโนตนั้นเทากัน ตองระวังวาหามเกร็งขอมือ แขน ขอศอก และหัวไหลในเวลาที่ตีโดย เด็ดขาดเพราะการเกร็งขอมือจะสงผลใหเวลาทีเ่ ราตีนนั้ ไมจะไมสามารถ Rebound ใหเรารูสึก Relax เวลาที่เราตี

3. Griping (การจับไม)

เราจะตองไมจับไมหรือบีบไมแนนมากจนเกินไป การบีบแนน จนเกินจะเปนการขัดขวางไมใหมันสามารถ Rebound ได จะทําให เสียงแข็งกระดาง และในทางกลับกันก็ไมควรจับหลวมจนเกินไป จะ ทําใหเสียงไมเต็ม เสียงบาง เราควรจับไมใหรูสึกกระชับคือไมแนนหรือ หลวมมากจนเกินไป ใหรูสึกวาไมสามารถขยับในมือเราได แลวอีกสิ่งที่ สําคัญคือตําแหนงของจับไม แบงเปน 3 สวนใหจับสวนที่ 3 จากปลาย ตําแหนงตรงนี้เรียกวา Balancing Point เปนตําแหนงที่ไมตอบสนอง และ Reboundไดดีที่สุด ถาจับไมลึกจนเกินไปการ Rebound จะไมดี หรือถาเราจับปลายจนเกินเราก็ควบคุมไมไดยาก ถาทําไดดังนี้แลว การตีของเราจะมีคุณเสียงที่ดีขึ้น อยาลืมเอา ไปฝกกันนะครับ

เกี่ยวกับผูเขียน อนุสรณ พรเนรมิต ผูเชี่ยวชาญพิเศษทางดาน Percussion บริษัท สยามดนตรียามาฮา จํากัด ผูควมคุมและฝกสอนวง Max Percussionหัวหนาผูฝกสอนกลุมเครื่อง Battery Siamyth Drum and Bugle Corps

GUARD

PERCUSSION

การสราง คุณภาพเสียงทีด่ ี

การเลนให Clean โดย ประพันธศักดิ์ ปานเสียง ส วั ส ดี ค รั บ น  อ ง ๆ หลายคนอาจจะเคยเจอกับ ป ญ หา เก็ บ ท า เท า ไรก็ ไ ม Clean ซั ก ที วั น นี้ ผ มเลย มี วิ ธี ง  า ยๆ และไม น  า เบื่ อ ดวยครับ

มีขั้นตอนงายๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การเลนทาที่ถูกตองและเหมือนกัน ทั้งการจับอุปกรณ ตําแหนงทีจ่ บั การโบก ควง โยน ตองแนใจกอนวา ไมมคี นไหนเลนทา อุปกรณผิด ตอนที่ผูฝกสอนตอทาใหเด็กๆในทีมตองมั่นใจวาเด็กๆทํา ถูกตองตามที่เราสอน เพราะถาปลอยใหเลนแบบผิดๆไปจนชิน แลว เวลาที่เรามาตามแกจะลําบากและเสียเวลามาก 2.จั ง หวะในการเล น ต อ งเหมื อ นกั น เราไม ไ ด พู ด ถึ ง เรื่ อ ง ความเร็ว-ชา แตพูดถึงจังหวะในการเลน เชน จับดามจังหวะที่ 1 เปลี่ยนมือจังหวะที่ 5 โยนจังหวะที่ 7 รับธงจังหวะที่ 1 ควรระวังใน ทาที่ตองการความลื่นไหลตอเนื่องและทาที่ตองใชความแข็งแรงล็อก ในจังหวะตางๆ ซึ่งทุกคนในทีมตองเขาใจตรงกัน ผูฝกสอนควรบอกอารมณและความรูสึก ของทอนนั้นๆที่เลน เพื่อใหเด็กๆในทีม แสดงออกมาดวยอารมณตรงกัน 3.การใชกลามเนื้อที่ถูกตอง ตองรูวาใชกลามเนื้อสวนไหนใช ในการเลนทานั้นๆ เชน ทานี้ใหยืดแขนใหสุดและใชขอมือ ทาตอไป ใหใชไหลขยับขึน้ ลง การเลนแบบนีจ้ ะทําใหไดเรียนรูเ ทคนิคการใชแรง ในการเลนทาตางๆ ไดถูกตอง ทําใหเวลาเลนอุปกรณดูมีมิติ และได Effect มากขึ้น ผลพลอยไดอีกอยางหนึ่งจะทําใหการเจ็บปวดกลาม เนื้อนอยลง จากการใชกลามเนื้อผิดสวนอีกดวย 4.การเลนแบบ Ensemble เปนการเลนแบบ ชําเรืองดู และ เรียนแบบกัน สมัยกอนเราอาจจะไดยินอาจารยบางทานดุวา “ทําไม นักแสดงไมมั่นใจเลย” “ทําไมเวลาเลนตองดูเพื่อนตลอดเวลา จําทา ไมไดเหรอ” ??? เราตองบอกวาสมัยนี้มันไมใชอยางนั้นแลว เพราะ เวลาเราแสดง พื้นที่สนามใหญมาก เสียงเพลงที่มาอาจจะมีดีเลยบาง มาไมพรอมกันบาง นอกจากการนับแลว เราควรจะมีการชําเรืองดูกนั และปรับทาใหเทากัน เปนเหมือนการฝกใหเชื่อใจเพื่อนๆในทีมอีกดวย *สิง่ สําคัญ เราควรรูถ งึ ทีม่ าทีไ่ ปของทา การใชแรงตางๆใหครบ ถวน อยาเลนทาแลวทําตามกันอยางเดียวเพราะจะไมไดรบั เทคนิคทีด่ ี และไมสามารถพัฒนาใหเกงขึ้นได ดวยวิธีงายๆแคนี้ก็จะ Clean และ พรอมเพียงกันอยางสวยงามครับ

เกี่ยวกับผูเขียน ประพันธศักดิ์ ปานเสียง ผูฝกสอนและออกแบบการแสดงการ ใชอุปกรณ Color Guard ใหกับวงดุริยางคชั้นนําของเมืองไทยทั้งใน ระดับประเทศและระดับนานาชาติอาทิเชน รายการการแขงขันดนตรี โลก และวงดรัมคอรปภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต RHYTHM 33


RHY THM

Volume 1

Issue 1

AZIN November 2011 MAG

FREE COPY

RHY THM

Volume 1

E

Issue 2

FREE COPY

live as your life

life live as your

December 2011 MAGAZINE

Educate

Entertain Inspire

PHRANAKORN DRUM & BUGLE CORPS ERNATIONAL THAILAND INT TION 2011 BLE COMPETI WIND ENSEM

T*'_'EYgO*GC $TE=ER$I6I*6ZEVD10 = 9WgCWCTDTI;T;$IT

STRA WIND NONTRI ORCHE g 9 %O*aG$

ASK EXPERT

D* _CYgO_LWD*MSIb+_7;_=E;'_LWSL-Sg; …_@O www.R hythm Magaz

6ESC'OE=CMTIV9DTGSD I*`E$%O*=ER_9J ASK EXPERT

<9_@G*`M*+V;7;T$TE

DIRECTOR

;Wg'YO_@G*%O*@O _@G*9Wg_ET$lTGS*_G; www.Rhyth mMagazine .net

ine.ne t

I*OO_'L7ET IV;6 I*9W

www.RhythmMagazine.net 

สมัครสมาชิกนิตยสาร ตองการสมัครสมาชิกนิตยสาร Rhythm Magazine จํานวน 12 ฉบับ (12 เดือน) เริ่มตั้งแตเดือน....................................... โดยยินดีเสียคาใชจายในการจัดสงเปนจํานวนเงิน 450 บาท

ขอมูลผูสมัครสมาชิก ชื่อ........................................................นามสกุล............................................ เพศ

ชาย

หญิง

อายุ............ป อีเมล........................................................... โทรศัพทบาน.............................................................................................. โทรศัพทที่ทํางาน.............................................โทรสาร........................................โทรศัพทมือถือ..........................................................

ที่อยูในการจัดสง บริษัท/หนวยงาน.....................................................หมูบา น.........................................เลขที่................................ซอย............................ ถนน............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย. .................

ที่อยูในการออกใบเสร็จ

สงใบสมัครสมาชิกพรอมสําเนาการโอนเงินมาที่ ฝายสมาชิก บริษัท ริธมิคส จํากัด บริษทั /หนวยงาน..................................................หมูบ า น.......................................... 159/71 หมู 1 หมูบานอนุสารวิลลา

เหมือนที่อยูในการจัดสง

เลขที.่ ...............................ซอย.............................ถนน............................................... ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 โทร. 0-5327-3600 แฟกซ.0-5327-3601 E-mail:rhythmmagazine@hotmail.com จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย. ........................................ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.088-1380507

ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต............................................

วิธีการชําระเงิน (ระยะเวลา 1 ป จํานวน 12 ฉบับ) เช็คสั่งจายนาม บริษัท ริธมิคส จํากัด โอนเงินเขาบัญชี ออมทรัพย ชื่อ บริษัท ริธมิคส จํากัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันปาขอย เลขที่บัญชี 253-4-41407-9

RHY THM MAGAZINE


RHYTHMMAGAZINE2  

RHYTHMMAGAZINE2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you