Page 1

บทสรุ ปสำหรั บผู้บริหำร โรงเรี ยนปรี ช านุศาสน์ ตาบลบางปลาสร้ อย อาเภอเมื อ ง จัง หวัดชลบุรี สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ สานักบริ หารงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน เปิ ดสอนตังแต่ ้ ชัน้ อนุบาล ๑ ถึง ชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ ๓ มีบคุ ลากรสายบริ หาร ๙ คน ได้ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ สาม เมื่อวันที่ ๑๕ ถึง ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ มีการจัดการศึกษา ๓ ระดับ คือ ๑. ระดับการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี ) มีครูหรื อผู้เลี ้ยงดูเด็ก จานวน ๔๐ คน เด็กจานวน ๗๘๒ คน ๒. ระดับการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จาแนกเป็ น - ประถมศึกษา มีบคุ ลากรครูจานวน ๘๓ คน ผู้เรี ยน จานวน ๒,๐๘๑ คน - มัธยมศึกษา

มีบคุ ลากรครูจานวน ๓๒ คน ผู้เรี ยน จานวน ๖๖๒ คน

รวมทังสถานศึ ้ กษา มีบคุ ลากรครูจานวน ๑๕๕ คน ผู้เรี ยน จานวน ๓,๕๒๕ คน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ แสดงในตำรำงสรุปผลได้ ดังนี ้ กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (๒-๕ ปี ) ตัวบ่ งชีท้ ่ มี ีคุณภำพระดับ้ ดีขนึ ้ ไป ได้ แก่ ลำดับที่ ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

๑๐ ๑๑

๑๑ ๑๒

๑๒

๑๐

ชื่อตัวบ่ งชี ้

ระดับคุณภำพ

เด็กมีพฒ ั นาการด้ านร่างกายสมวัย เด็กมีพฒ ั นาการด้ านอารมณ์และจิตใจสมวัย เด็กมีพฒ ั นาการด้ านสังคมสมวัย เด็กมีพฒ ั นาการด้ านสติปัญญาสมวัย เด็กมีความพร้ อมศึกษาต่อในขันต่ ้ อไป ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ทเี่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ ประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ ของการจัดตังสถานศึ ้ กษา ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ พัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศที่สอดคล้ องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีม ก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี


ตัวบ่ งชีท้ ่ มี ีคุณภำพต่ำกว่ ำระดับดี ได้ แก่ -ไม่มีจุดเด่ น ๑) ด้ ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ เด็กมีพัฒนาการด้ านร่ างกาย มีทักษะทางการเคลื่อนไหวร่ างกาย สามารถดูแลสุขอนามัยและ ความปลอดภัยของตนเองได้ เหมาะสมกับวัย มีพฒ ั นาการด้ านอารมณ์และจิตใจ มีการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สกึ จากการรับรู้ความรู้สกึ ของตนเองไปสูก่ ารรับรู้ความรู้สกึ ของผู้อื่นได้ เหมาะสมกับวัย สถานศึกษามีผลการดาเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ จัดตังสถานศึ ้ กษา ซึ่งกาหนดไว้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นและเป็ นข้ อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษา และหน่วยงานที่มีหน้ าที่กากับดูแลสถานศึกษาที่กาหนดเป็ นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา อย่าง มีประสิทธิภาพ ๒) ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สถานศึก ษาสามารถใช้ ท รั พ ยากรเพื่ อ การบริ ห ารจัด การและพัฒ นาอย่า งคุ้ม ค่า และบรรลุ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก โดยถือว่าเด็กมีความสาคัญที่สดุ มีการจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่ ส่งเสริมให้ เด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคล้ องกับพัฒนาการและเต็มตามศักยภาพ โดยผู้เกี่ยวข้ อง ทุกฝ่ าย ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูหรื อผู้เลี ้ยงดูเด็ก พ่อแม่หรื อผู้ปกครอง และ ชุมชนมีสว่ นร่วม ๓) ด้ ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญที่มีประสิทธิผล มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เพื่อ พัฒนาการด้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา อีกทังเสริ ้ มความสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็กและครอบครัว ๔) ด้ ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผลในการพัฒนาการศึกษา จุดที่ควรพัฒนำ ๑) ด้ ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ การมีสว่ นร่วมของเด็กและบุคลากรในการปฏิบตั งิ าน ยังไม่ตอ่ เนื่อง ๒) ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ


การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานทัว่ ไปของกรรมการสถานศึกษายังไม่ชดั เจน อีกทังจ ้ านวนครู /ผู้ เลี ้ยงดูเด็กต่อผู้เรี ยนไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ตลอดจนการจัดสถานที่พกั รอและมุมการเรี ยนรู้ สาหรับผู้ปกครองยัง ไม่ปรากฎชัดเจน ๓) ด้ ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ การบันทึกและประเมินพัฒนาการของเด็กไม่ต่อเนื่อง อีกทังการจั ้ ดโอกาสให้ เด็กเรี ยนรู้ การเป็ น ผู้นาและผู้ตามที่ดีไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ๔) ด้ ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน -ไม่มีข้ อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ ำด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓ ๑) ด้ ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ สถานศึกษาควรมีการกาหนดมาตรการส่งเสริมให้ เด็กและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง อีกทังควรจั ้ ดทาข้ อเสนอแนะจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อการปรับปรุ งแผนและแนว ทางการดาเนินงานพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานในปี การศึกษาต่อไป ๒) ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ กรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการบริ หารงานทัว่ ไป จัดครู ผู้ดแู ลให้ เพียงพอตามเกณฑ์ อีกทังควรจั ้ ดสถานที่พกั รอและมุมการเรี ยนรู้สาหรับผู้ปกครองให้ เป็ นรูปธรรม ๓) ด้ ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ ครูควรประเมินพัฒนาการของเด็กและบันทึกอย่างต่อเนื่อง และควรจัดโอกาสให้ เด็กเรี ยนรู้การเป็ น ผู้นาและผู้ตามที่ดี ๔) ด้ ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน สถานศึกษาควรจัดบทบาทหน้ าที่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกลุ่มต่างๆ ในการพัฒนาการ จัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครบวงจรพัฒนาคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง


ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำแนกตำมกลุ่มตัวบ่ งชี ้ กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (๒-๕ปี ) ประเภทโรงเรียน กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย กลุ่มตัวบ่ งชีพ้ นื ้ ฐำน ตัวบ่งชี ้ที่ ๑ เด็กมีพฒ ั นาการด้ านร่างกายสมวัย ตัวบ่งชี ้ที่ ๒ เด็กมีพฒ ั นาการด้ านอารมณ์และจิตใจสมวัย ตัวบ่งชี ้ที่ ๓ เด็กมีพฒ ั นาการด้ านสังคมสมวัย ตัวบ่งชี ้ที่ ๔ เด็กมีพฒ ั นาการด้ านสติปัญญาสมวัย ตัวบ่งชี ้ที่ ๕ เด็กมีความพร้ อมศึกษาต่อในขันต่ ้ อไป ตัวบ่งชี ้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ทเี่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ ตัวบ่งชี ้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ตัวบ่งชี ้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน กลุ่มตัวบ่ งชีอ้ ัตลักษณ์ ตัวบ่งชี ้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการจัดตังสถานศึ ้ กษา ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา กลุ่มตัวบ่ งชีม้ ำตรกำรส่ งเสริม ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ พัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศที่สอดคล้ องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คะแนนรวม สรุ ปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำปฐมวัย (๒-๕ ปี ) ประเภทโรงเรียน  ผลรวมคะแนนประเมินสถำนศึกษำ ๙๘.๓๕ คะแนน  มีคุณภำพระดับดีมำก กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำประเภทโรงเรียน  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี ้ ตัง้ แต่ ๘๐ คะแนนขึน้ ไป  ใช่  มีตัวบ่ งชีท้ ่ ไี ด้ ระดับดีขนึ ้ ไป ๑๐ ตัวบ่ งชี ้ จำก ๑๒ ตัวบ่ งชี ้  ใช่  ไม่ มีตัวบ่ งชีใ้ ดที่มีระดับคุณภำพต้ องปรับปรุ งหรือต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน

นำ้ หนัก คะแนน ระดับ คะแนน ที่ได้ คุณภำพ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๕.๐๐

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ๔.๘๕

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๐๐

ดี

๒.๕๐ ๒.๕๐

๒.๕๐ ๒.๕๐

ดีมาก ดีมาก

๑๐๐.๐๐ ๙๘.๓๕

ดีมำก

 ไม่ ใช่  ไม่ ใช่  ใช่

ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (๒-๕ ปี )  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่ สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ

 ไม่ ใช่


ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเป็ นรำยมำตรฐำนกำรศึกษำตำมกฎกระทรวงฯ ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (๒-๕ ปี ) ประเภทโรงเรี ยน ชื่อตัวบ่ งชี ้ มำตรฐำนที่ ๑ มำตรฐำนที่ว่ำด้ วยผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มตัวบ่ งชีพ้ นื ้ ฐำน ตัวบ่งชี ้ที่ ๑ เด็กมีพฒ ั นาการด้ านร่างกายสมวัย ตัวบ่งชี ้ที่ ๒ เด็กมีพฒ ั นาการด้ านอารมณ์และจิตใจสมวัย ตัวบ่งชี ้ที่ ๓ เด็กมีพฒ ั นาการด้ านสังคมสมวัย ตัวบ่งชี ้ที่ ๔ เด็กมีพฒ ั นาการด้ านสติปัญญาสมวัย ตัวบ่งชี ้ที่ ๕ เด็กมีความพร้ อมศึกษาต่อในขันต่ ้ อไป กลุ่มตัวบ่ งชีอ้ ัตลักษณ์ ตัวบ่งชี ้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการจัดตังสถานศึ ้ กษา ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา กลุ่มตัวบ่ งชีม้ ำตรกำรส่ งเสริม ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา มำตรฐำนที่ ๒ มำตรฐำนที่ว่ำด้ วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มตัวบ่ งชีพ้ นื ้ ฐำน ตัวบ่งชี ้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา กลุ่มตัวบ่ งชีม้ ำตรกำรส่ งเสริม ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ พัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศที่สอดคล้ องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มำตรฐำนที่ ๓ มำตรฐำนที่ว่ำด้ วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสำคัญ กลุ่มตัวบ่ งชีพ้ นื ้ ฐำน ตัวบ่งชี ้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ทเี่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ มำตรฐำนที่ ๔ มำตรฐำนที่ว่ำด้ วยกำรประกันคุณภำพภำยใน กลุ่มตัวบ่ งชีพ้ นื ้ ฐำน ตัวบ่งชี ้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ผลรวมคะแนนทัง้ หมด

นำ้ หนัก คะแนน ระดับ คะแนน ที่ได้ คุณภำพ

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๐๐

ดี

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๓๕.๐๐ ๓๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐ ๔.๘๕ ๑๐๐.๐๐ ๙๘.๓๕

ดีมาก ดีมำก


ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ตัวบ่ งชีท้ ่ มี ีคุณภำพระดับดีขนึ ้ ไป ได้ แก่ ลำดับที่ ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๗ ๔ ๘ ๕ ๙ ๖

๑๐

๑๒

๘ ๙ ๑๐ ๑๑

๓ ๔ ๖ ๑๑

ชื่อตัวบ่ งชี ้ ผู้เรี ยนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรี ยนมีคณ ุ ธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์ ประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้ นสังกัด ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ จัดตังสถานศึ ้ กษา ผลการพัฒ นาตามจุด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส่ง ผลสะท้ อ นเป็ นเอกลัก ษณ์ ของ สถานศึกษา ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับตัวบ่งชี ้รักษาตัวบ่งชี ้ และพัฒนา สูค่ วามเป็ นเลิศ ที่สอดคล้ องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ผู้เรี ยนมีความใฝ่ รู้และเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น ประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา

ระดับคุณภำพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี

ตัวบ่ งชีท้ ่ มี ีคุณภำพต่ำกว่ ำระดับดี ได้ แก่ ลำดับที่ ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ชื่อตัวบ่ งชี ้ ๑ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน

ระดับคุณภำพ พอใช้

จุดเด่ น ๑) ด้ ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ผู้เ รี ยนมี คุณ ธรรมจริ ย ธรรม และค่านิ ยมที่ พึง ประสงค์ เป็ นลูกที่ ดี ของพ่อแม่ ผู้ป กครอง เป็ น นักเรี ยนที่ดีของโรงเรี ยน และบาเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม นอกจากนี ้ ผู้เรี ยนเป็ นผู้มีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ ดี มี นา้ หนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู้ จักดูแลตนเองให้ มี ความปลอดภัยและเป็ นผู้มี สุนทรี ยภาพ ๒) ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สถานศึกษาทีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา อีกทังมี ้ ประสิทธิผล ในการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับตัวบ่งชี ้ รักษาตัวบ่งชี ้ และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศ ที่สอดคล้ องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา


๓) ด้ ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ สถานศึกษามีประสิทธิผลในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ๔) ด้ ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้ นสังกัดมีพฒ ั นาการตามเกณฑ์ จุดที่ควรพัฒนำ ๑) ด้ ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ผู้เรี ยนยังมีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และภาษาอังกฤษ ๒) ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ การส่งเสริมชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ การส่งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุ คล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษายังไม่ตอ่ เนื่อง และการส่งเสริ ม ให้ มีการพิทกั ษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้ อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ ได้ รับการพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ ยังไม่ปรากฎร่องรอยหลักฐานที่ชดั เจน ๓) ด้ ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ การนาผลประเมินผู้สอนไปพัฒนาครูแต่ละคนไม่เป็ นระบบ ครบวงจรการพัฒนาคุณภาพ(PDCA) ๔) ด้ ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน -ไม่มีข้ อเสนอแนะเพื่อ พัฒนำมำตรฐำนคุ ณภำพสถำนศึก ษำตำมมำตรฐำนกฎกระทรวงว่ ำ ด้ ว ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓ ๑) ด้ ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ สถานศึกษาควรยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของผู้เรี ยนในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และภาษาอังกฤษ โดยการแต่งตังคณะกรรมการ ้ พัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อ ง ร่ ว มวิเคราะห์ ส ภาพปั ญ หา อี กทัง้ จัด ทาแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม และนาไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม มีการกากับติดตาม ตลอดจนประเมินผลเป็ นระยะ อย่างชัดเจน ๒) ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริ มให้ มีการพิทกั ษ์ สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้ อยโอกาส และเด็กที่มี ความสามารถพิเศษให้ ได้ รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างเป็ นรูปธรรม


๓) ด้ ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ สถานศึกษาควรนาผลประเมินผู้สอนไปพัฒนาครู แต่ละคนอย่างเป็ นระบบ ครบวงจรการพัฒนา คุณภาพ (PDCA) ๔) ด้ ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน สถานศึกษาควรรักษาระดับคุณภาพ หรื อพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศ ในการประกันคุณภาพภายใน จน สามารถเป็ นแบบอย่างของการปฏิบตั ทิ ี่ดีแก่สถานศึกษาอื่นๆ ได้ อย่างยัง่ ยืน


ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำแนกตำมกลุ่มตัวบ่ งชี ้ ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ประถมศึกษำ และ/หรือ มัธยมศึกษำ กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (ประถมศึกษำ และ/หรือ มัธยมศึกษำ)

นำ้ หนัก คะแนน ระดับ (คะแนน) ที่ได้ คุณภำพ

กลุ่มตัวบ่ งชีพ้ นื ้ ฐำน ตัวบ่งชี ้ที่ ๑ ผู้เรี ยนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๔ ตัวบ่งชี ้ที่ ๒ ผู้เรี ยนมีคณ ุ ธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๘ ตัวบ่งชี ้ที่ ๓ ผู้เรี ยนมีความใฝ่ รู้และเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๕๒ ตัวบ่งชี ้ที่ ๔ ผู้เรี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ตัวบ่งชี ้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ๒๐.๐๐ ๑๑.๕๗ ตัวบ่งชี ้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรี ย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ นการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ตัวบ่งชี ้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ตัวบ่งชี ้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้ นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๘๕ กลุ่มตัวบ่ งชีอ้ ัตลักษณ์ ตัวบ่งชี ้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ ๕.๐๐ ๕.๐๐ การจัดตังสถานศึ ้ กษา ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของ ๕.๐๐ ๕.๐๐ สถานศึกษา กลุ่มตัวบ่ งชีม้ ำตรกำรส่ งเสริม ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๐๐ ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน ๕.๐๐ ๕.๐๐ และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศ ที่สอดคล้ องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๑๖ สถำนศึกษำมีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี ้ ตัง้ แต่ ๘๐ คะแนนขึน้ ไป  ใช่ สถำนศึกษำมีตัวบ่ งชีท้ ่ ไี ด้ ระดับดีขนึ ้ ไป ๑๐ ตัวบ่ งชี ้ จำกทัง้ หมด ๑๒ ตัวบ่ งชี ้  ใช่ สถำนศึกษำไม่ มตี ัวบ่ งชีท้ ่ มี ีระดับคุณภำพต้ องปรับปรุ ง หรือ ต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน  ใช่ สรุ ปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม  สมควรรั บรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่ สมควรรั บรองมำตรฐำนกำรศึกษำ

ดีมาก ดีมาก ดี ดี พอใช้ ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดี ดีมาก ดี  ไม่ ใช่  ไม่ ใช่  ไม่ ใช่


ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำแนกตำมมำตรฐำนกำรศึกษำตำมกฎกระทรวงฯ ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ประถมศึกษำ และ/หรื อ มัธยมศึกษำ ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน นำ้ หนัก คะแนน ระดับ (ประถมศึกษำ และ/หรือ มัธยมศึกษำ) (คะแนน) ที่ได้ คุณภำพ มำตรฐำนที่ ๑ ผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มตัวบ่ งชีพ้ นื ้ ฐำน ตัวบ่งชี ้ที่ ๑ ผู้เรี ยนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๔ ดีมาก ตัวบ่งชี ้ที่ ๒ ผู้เรี ยนมีคณ ุ ธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๘ ดีมาก ตัวบ่งชี ้ที่ ๓ ผู้เรี ยนมีความใฝ่ รู้และเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๕๒ ดี ตัวบ่งชี ้ที่ ๔ ผู้เรี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี ตัวบ่งชี ้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ๒๐.๐๐ ๑๑.๕๗ พอใช้ กลุ่มตัวบ่ งชีอ้ ัตลักษณ์ ตัวบ่งชี ้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก การจัดตังสถานศึ ้ กษา ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก สถานศึกษา กลุ่มตัวบ่ งชีม้ ำตรกำรส่ งเสริม ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี มำตรฐำนที่ ๒ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มตัวบ่ งชีพ้ นื ้ ฐำน ตัวบ่งชี ้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก กลุ่มตัวบ่ งชีม้ ำตรกำรส่ งเสริม ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศ ที่สอดคล้ องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสำคัญ กลุ่มตัวบ่ งชีพ้ นื ้ ฐำน ตัวบ่งชี ้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นคาสัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี มำตรฐำนที่ ๔ ว่ ำด้ วยกำรประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่ งชีพ้ นื ้ ฐำน ตัวบ่งชี ้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้ นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๘๕ ดีมาก ผลรวมคะแนนทัง้ หมด ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๑๖ ดี


ตอนที่ ๓ วิเครำะห์ สถำนศึกษำจำกผลกำรประเมิน (SWOT) ปั จจัยภำยในสถำนศึกษำ จุดเด่ น จุดที่ควรพัฒนำ ๑) ด้ ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ๑) ด้ ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เ รี ย นยัง มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาไม่ เ ป็ นไปตาม โดยเป็ นลูก ที่ ดี ข องพ่ อ แม่ ผู้ป กครอง เป็ นนัก เรี ย นที่ ดี ข อง เกณฑ์ ในกลุม่ สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุข โรงเรี ยนและบาเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม นอกจากนี ้ผู้เรี ยนเป็ น ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และภาษาอังกฤษ ผู้มี สุข ภาพกายและสุข ภาพจิ ต ที่ ดี มี น า้ หนัก ส่ว นสูง และ ๒) ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ การส่งเสริ มชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ การ สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู้ จัก ดูแลตนเองให้ มี ความ ส่ง เสริ ม และสนับ สนุ น งานวิ ช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว ปลอดภัยและเป็ นผู้มีสนุ ทรี ยภาพ องค์ ก ร หน่ ว ยงาน สถานประกอบการและสถาบัน อื่ น ที่ ๒) ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด การและการพัม นา จัดการศึกษายังไม่ต่อเนื่อง และการส่งเสริ มให้ มีการพิทกั ษ์ สถานศึกษา อีกทัง้ ผลการส่งเสริ มพัฒ นาสถานศึกษาเพื่ อ สิ ท ธิ เ ด็ ก ดูแ ลเด็ ก พิ ก าร เด็ ก ด้ อ ยโอกาส และเด็ ก ที่ มี ยกระดับตัวบ่งชีร้ ักษาตัวบ่งชี ้ และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่ ความสามารถพิเศษให้ ได้ รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพยัง สอดคล้ องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษามีประสิทธิภาพ ไม่ปรากฎร่องรอยหลักฐานที่ชดั เจน ๓) ด้ ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น ๓) ด้ ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น สำคัญ สำคัญ ๑. การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญที่มี การนาผลประเมินผู้สอนไปพัฒนาครู แต่ ละคนไม่เป็ น ประสิทธิผลตามเกณฑ์ ระบบ ครบวงจรการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ๒. ประสิท ธิ ผลของการด าเนิ น การของสถานศึก ษา ๔) มำตรฐำนด้ ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน -ไม่มีและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในการจัดการ เรี ยนการสอนที่มงุ่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ๔) มำตรฐำนด้ ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน การประกั น คุ ณ ภาพภายในโดยสถานศึ ก ษาและ ต้ นสังกัดมีพฒ ั นาการตามเกณฑ์ ปั จจัยภำยนอกสถำนศึกษำ โอกำส อุปสรรค์ - ผู้ ปกครองมี ค วามศรั ท ธาและเชื่ อ ถื อ ในชื่ อ เสี ย งของ - ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระบบแก่ชุมชน ยัง สถานศึกษามาเป็ นเวลายาวนาน น้ อยไป และไม่ได้ ไปในทิศทางเดียวกัน - สภาพแวดล้ อมด้ านเทคโนโลยี และการบริ หารด้ านต่างๆ - ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มุ่งแต่ความรู้ ทางวิชาการ ๘ กลุ่ม มี ค วามพร้ อมและเอื อ้ ต่ อ สภาพปั จจั ย ต่ า งๆ ชุ ม ชน สาระฯ เพียงด้ านเดียว หากแต่ยงั ไม่เข้ าใจในหลักปรัชญา ผู้ปกครองยอมรับ ไว้ ใจสถานศึกษาในการดูแลบุตรหลาน และวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู้ที่มงุ่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น สาคัญ ที่มงุ่ ให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาศักยภาพ ในด้ านคุณลักษณะ ที่พึง ประสงค์ ทัก ษะชี วิต และองค์ ค วามรู้ ๘ กลุ่ม สาระ อย่างสมดุลย์


บทสรุปผู้บริหาร  

บทสรุปผู้บริหาร