Page 1

ÅT ERF ÖRSÄL J ARE

RHM

KÖK

i nf o@r hm. s e www. r hm. s e


Hål l näs Enhal vöinor r aRos l agen.Härf i nnsvackerkus t medmagi s kakl i pporvi dhavet skant ,t r ol l s kog medi ns l agf r ånguckus kot i l lvi ndpi nadt al l ,f i s ker i kavat t en,got tom vi l tis kogochmar k,men i nt emi ns tenbef ol kni ngs om s t r ävs amtharbevar atdes ss könhet .


I nnehål l Förord Organi sati on Tradi ti on & Vi si on Ti l l baks ti l lrötterna 51 Lönnö 53 Si khj äl ma 54 Hj äl m unge 55 Hål l en 55iFågel sundet 56 Vavd 57 Sl ada Ti l l behör Krönl i ster Lj usram psl i ster Bänkski vor Besl ag Skåpfakta del1 Skåpfakta del2 Skåpfakta del3 Anteckni ngar


-RHM i Hål l näsAB RHM äret tf ör et ags om ut veckl adesf örat tt i l l möt es gå kundensbehovgenom at t( s edan1982)l är as i gr enover i ngenskons tochpr obl emat i k.Vis ammanf örr enover i ngochnypr odukt i ont i l lennyni vå,anpas s adef t er mi l j ön.

Renover i ng& L acker i ng

1982

T i er ps L ackver ks t ad öppnar upp por t ar na t i l ll okal en på 45m² .

F i l os of i

Vi s i on

RHM er bj uderkökikos t nads ef f ekt i val ös ni ngar därr enover i ng,ut byt esochnyt i l l ver kni ngkompl et t er arvar andr aochgeroändl i gaval möj l i ghet erochl ös ni ngarf örkunden.

Ens l i mmad or gani s at i ondärRHMsl ogi s t i koch pr odukt i onärhel tdat or s t yr d,ochendas tkval i t et s kont r ol ls köt smanuel l t .

Ut ökni ng

Ex pander ari ni 2000t al et

1985

Nydel ägar et r äderi n.

1997

Mapaz ,et tdat as ys t em s om s t yrMat er i al& Pr odukt i on, görs i t ti nt r äde.

2002

T i er ps L ackver ks t ad byt er namnt i l l RHM i Hål l näsAB

2009

Ri t pr ogr am bes t äl l s .

1991

Kr i s if as t i ghet s br ans chen. Ant al etor dr argårnermed 40%.

2000

F ör s t a CNCmas ki neni nf ör s kaf f as .F är gbut i ken ” F är gf or um i T i er p”s t ar t as .

2006

Nuvar ande VD bl i rens am ägar e if ör et aget .F ör f r ågan på et tköks r i t ni ngs pr ogr am f ör sf r am.

2010

F är gbut i ken byt ernamn t i l l HappyHomes .

2011

Webbut i kenRHM Onl i nes t ar t as .

2012

Ri t pr ogr ammet är nu f är di gut veckl at ,åt er f ör s äl j ar ehart r änat f är di gt .Nyaåt er f ör s äl j ar es kal l nu vär vast i l l RHM.

2007 2008

RHM bör j art i l l ver k ak ökoch harnu et tant alåt er f ör s äl j ar e.F är gbut i k en” F är gf or um i T i er p”bl i ret t dot t er bol ag. RHM bl i rendelavde 8% i S ver i ge med kr edi t vär der i ngenAAA.

03


Pr odukt i ons pl aner i ng S t eg1

F ör ar bet evi dr enover i ngochnyt i l l ver kni ng. S ert i l l at tdeol i kadel ar nai pr odukt i ons l aget ( l acker i ng,s ni cker i ochmont er i ng)s amar bet aroch hål l ers chemat .

VD Admi ni s t r at i vper s onal

S ni cker i S t eg2

Nyt i l l ver kni ngavex empel vi sl uckor ,s kåp,kök, s peci al byggdamöbl erm. m.

Mont er i ng/ L ager S t eg3

RHMKÖK

L ager hant er i ngs amtmont er i ngavnyt i l l ver kade pr odukt erochs peci al byggen.

L acker i ng S t eg4

Åt er f ör s äl j ar e

Dennadel avpr odukt i ont arhandom l acker i ngi bådenyt i l l ver kni ngochr enover i ng.

Kval i t et s kont r ol l S t eg5

Bes i kt ni ngavf är di gapr odukt i onerf örevent uel l a def ekt erel l eror der f el .Ut f ör si nnanvar j el ever anss ker .

T r ans por t

S t eg6 Hämt ni ngochl ever ansavköki Uppl andoch Gäs t r i kl andomr ådetf em dagari veckan.Övr i ga del aravl andetl ever er asavS chenkerT r ans por t .

04


T RADI T I ON F öros spåRHM ärT RADI T I ONdenbr os chyrdunuhål l eri di na händer . Detärer f ar enhet enviunderår enhars aml atpåos sochde vi l är tos sf unger arbäs t ,al l t i f r åndes i gnt i l l ut f ör ande.

VI S I ON VI SI ONärdetDUmeddi nai deer ,i nt r yckochpas s i onväl j erat t s kapa. Mångaharenbi l davhurder asdr ömköks kas eutochdetär därvårT r adi t i on s amver karmed di n Vi s i on.Di na i déerf ör vandl asi vår atköks pr ogr am t i l l et teget des i gnatkök.

05


1.

T I L L BAKAT I L L RÖTTERNA Hål l näsärgr undenochi ns pi r at i onenf örvårver ks amhetoch pr odukt er naharvuxi tf r am ut i f r åndes s af yr aut gångs punkt er . 1.J acobBr aunskar t af r ånår1701. 2.J acobBr aunsbes kr i vni ngavHål l näsS oken( s enedan)s amt des sbyar( s es i dan0713)år1701. 3.På den ekonomi s ka kar t an f r ån 1953 l et arvief t erpl at s er i nom byar na s om haret tnamn på en s j ö el l eren myrs om s edangers i t tnamnt i l l deol i kaköks l uckes er i er na. 4.Nor r a Ros l agens1:a Båt mans kompaniiHål l näsS ockenhar bi dr agi tmeds i naRot en( byar )f örat ts kapavårar t i kel s er i e: 50Edval l a 51L önnö 52Eds ät r a 53S i khj äl ma 54Hj äl munge 55Hål l en 56Vavd 57S l ada 58Göks når e 59Bar knår e 4. 3. 60Kär ven 61År böl e 2. Hål l näsSokensbes kr i f ni ng Hål l näsS okens om ärdenväs t r es i dani br eddemedL öf s t a S ohnl öper,ochåös t ers i dans åwähl s om dennor r ameds t or a Haf s s i danomhwäl wes,ärf r ånUps al aS t adnäs t ani s amma wäder s t r ekmedL öf s t a bel ägendochl i j t etos t l i ger e,ochi f r ån bet e.S t adt i l l S ochnensbegynnel s eär61/ 4mi j hl ,hwarf r ån s edant i l l Hål l näskyr kaär1½ mi j hl ,s t r äckandess i gi l ängden i f r ånS . O.t i l l N. W.21/ 4mi j hl ,ochi br eddenåS öderändanemot Wahl öS ohn3/ 4mi j hl ,ochbr eddeni Nor rändani f r ånHål l näs uddent i l l Gr önö1½ mi j hl ,ärmycketber gochafol ändi gmar k, s amtafs i öarocht r äs kmedmos s armycketgenoms kur ne.Denne S ohnmedal l as i neByer ågångarochs ki l l naderärafL ant mät ar en Gös t afS vebel l Ao1699ochS i ökant eni ämt ei ns i öar newi nt er en deref t erAo1700af mät t e. f öl l i andeHemmanochbyarär oi dennaS ohnbel ägne,nembl .

05


T RADI T I ONL ÖNNÖ

K3

P6

19mm

P7

K2

P6

19mm

19mm

K3

51G Mos s ar na

P8

K3

51FPr äs t bodar na( gr eppl . )

51E1L ångmos s en( t andem)

K3

19mm

51DL ångmos s en

16mm

51C1L i ngnår e( t andem)

P4

51BL i ngnår e

51AKaggbacken

K3

P8

S t andar dkul ör er

Vi t

L j us bl å Gul Gr ön

Gr å Cr eme

19mm

51L ÖNNÖ L önne bes t år af 3Hal f wa H: n2S k at t eochet tCr ono, S k at t eh: ndetena4½ör l : ddet 2: a41/ 3ör l : dochCr onoh: t8ör l : d under of : nnämbdek öpf r ånCr onan under L öf s r abr ukk omber s k at t r ät t en af detenaH: tunder br uk et , ochdet andr anoggr aver at; Haf wr er i ck es er del eswi j dut hmar k, k är acht i gochi bl andber i og, al l den gl . s k ogenaf k ohl at, ehur uwähl der i ck e s er del eswex l i gmar kär , bet i enas i gdoch nuaf ungk ohl s k ogef t er hands om han t i l l wex er , i f r ånL öf s t abr ukl i j k al ångts om Gi ul ö bel ägen, L önnes i ggör meddesut hl opi s i önF omer påE dwal l aägor .

KANT PROF I L K2

P8

19mm

1 2 3 4 5 6 7 K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

07


T RADI T I ONSI KHJ ÄL MA

K5

P5

19mm

K4

P4

16mm

53DMar s kär2

19mm

53C Mar s kär10

P5

53BÖr nber g2

53AÖr nber g4

K5

K4

P4

S t andar dkul ör er

Vi t

L j us bl å Gul Gr ön

Gr å Cr eme

16mm

53G Kappl as s eL

53FOs mos s en4

53S I KHJ ÄL M Dennebyhart ämmel i gs t or ut hmar ki nor emot s t or aS al t s i ön s t öt andes,öf weral tmes ts k ön ochCapi t al s k og,menel l i s tnog k är acht i g,s amtber gochs t eni g,Her i bl anddochgr oft i mber s k ogwex tär . Norom bynef t herS i ähl s i önef t er Hål l ensr ör gångi S al t s i önochwi j dar e ef t erMar ör enärhel adens k ogs t r ack t enunderL öf s t aBr ukafbönder ne s ål t,hwar pår edandel åt etdem begynnaatk ohl as om Engewr et aoch f l er es om i ngens k ogmehr ai genhaf waat k ohl aaf,denöf r i gedehl en,s åomk r i ngbyn, s om s öderemotEngewr et aähräf : nochbehål l en ochgodk ohl s k ogs om pås ombl i ges t el l enärwex l i g mar k,menpåwäs t ers i danom bynf r ånS i j k hi el ma S i önåt hÖr nber geti S al t s i öns k önf ur uocht i mber s k og, s åat tdennabyt i l l s i nf ul k ombl i genödt or f tal tf r amgentk ohl s k oghaf wer.

KANT PROF I L K6

P4

16mm

K7

P6

19mm

1 2 3 4 5 6 7 K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

08


T RADI T I ONHJ ÄL MUNGE

i s t *Kantl

54BC

16mm

K2

P2

16mm

54EBok

P1

54DEk

K2

54C Bj ör k

54BMel ami nVi t2, 0l i s t

*

K2

P2

16mm

K2

P2

54BD

54BE

54BF 54BG

54BH

54BI

ör er *Standardkul

Vi t

L j us bl å Gul Gr ön

Gr å Cr eme

16mm

54IWenge

54HKör s bär

54G Vi tAs k

54FVal nöt

54HJ ÄL MUNGE Hi el munge bes t åref t er Cr onanesJ or debokaf 5Hal f wa S k at t eh: nal l ai f r ånKungl :Maj t . ochCr onanunder L öf s t aBr ukk öpt e, om 7,51/ 3,41/ 3,62/ 3och41/ 3 ör l : dHwar t er a,al l aHem: nnogt i l l des s k at t r ät tunderBr uk etgr aver ade, des sut hmar kel l erägori br eddeNor ochs öders åmedS l adas om Edwal l a l öper½ mi j hl ,l ångaochs mal a, k är acht i gochs t eni gmar k,al l des ss k og afk ohl ati ngenf r odwex tut hant r ögwex t mar k,f ör s l årl i j t etel l eri nt etf örbönder neat t k ohl aaf,Haf werbegyntat tl i j t etom åhr etafden nywex t es k ogenat tk ohl at i l l L öf s t aBr uks om derf r ån wedpas1½ mi j hl bel ägetär,dennebysS i öl öperi S l adaåhnåtS al t s i ön.

KANT PROF I L K2

P2

16mm

K2

P2

16mm

K2

P3

16mm

K2

P3

16mm

1 2 3 4 5 6 7 K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

09


T RADI T I ONHÅL L EN

K2

P5

16mm

K2

P5

16mm

55FÖr ns t enen

16mm

55EHammar vi ken

P4

55C Mås ör ar na

55AKi l l s kär

K2

K2

P5

S t andar dkul ör er

Vi t

L j us bl å Gul Gr ön

Gr å Cr eme

16mm

55C Mås ör ar naVi t r i n8

55C Mås ör ar naVi t r i n6

55C Mås ör ar naVi t r i n4

55C Mås ör ar naVi t r i n1

55HÅL L EN Dennabyhar ens t or ochwi j d ut hmar kr untomk r i ngs i g,är medpas½ mi j hl i l ängd,ochaf l i j k abr eddgårut hi Haf wets om et t Nääs,hwi l k enS i önomhwel f wer,och i ös t er s i danenhophol marochs k är i ngr i per ,ochel l i s ts t or aÖs t er s i önel l er S i nusBot ni eusut hanf örs i ghaf wer , är äf wenochs ål ångti S i önRådandet i l l deut hom Näs etel l erCapel s bor gen bel ägneÿt t er s t aHaf s s k ärochHol mar, s om Bi ör nender es tS t r ömmi ngs f i s k eär, hwarut hanärs t or aS egel l edenf r ånWäs t er Nor l andenåt hÖr egr undochs åwi j dar et i l l S t ock hol m ,menS k ut l edens om J er netf ör esf r ån L öf s t aochWäs s l ands f i ähl engåremel l anhol men F ogel nochuddenochnorom Rööhät t anåt h Ör egr und,Haf wandesdennaS k är går df örde S i öf ar andei s ynner hetBi ör nens om l ängs tut hl i gger .

KANT PROF I L

1 2 3 4 5 6 7 K2

P5

16mm

K2

P5

16mm

Pr i s t i l l ägg:Vi t r i n1+250: -/Vi t r i n4+350: -/Vi t r i n6+450: -/Vi t r i n8+550: -

K2

P5

16mm

K2

P5

16mm

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

10


T RADI T I ONF ÅGEL SUNDET

K2

P6

19mm

K2

P5

19mm

55I 6L äns man

19mm

55I 5F ågel n

P6

55I 4Bj ör n

55I 3Käl l en

K2

K2

P6

S t andar dkul ör er

Vi t

L j us bl å Gul Gr ön

Gr å Cr eme

19mm

55I 6L äns man( Vi t r i n)

55I 7L ångör en

55IF ÅGEL S UNDET F ågel s undetäret tf i s k el äger s om t i l l hörHål l enby.Under40t al ethadec: a30f i s k el ags i n hemmhamnhär .Mängdenav s t r ömmi ngunderdennat i dvarhög, s åf ördes om i nt evarmobi l i s er ade underk r i getvardetgodat i der . L ångs amtmi ns k ades t r ömmi ngs f i s k et ochunder 70t al etl adesdethel tner ochi daganvändermanf i s k el äget f r äms tt i l l s ommar boende.

KANT PROF I L K2

P6

19mm

K2

P6

19mm

1 2 3 4 5 6 7 K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

11


T RADI T I ONVAVD

19mm

P11

19mm

EAs k

P11

DKaf f e

19mm

HKl ungs t en

FNougat

P11

P11

19mm

56VAVD

56B-Bl enda( 2s i dor ) 56A-Ar t ur ( 4s i dor )

2 4 5

56D-Er l i ng

56C -Di s a

56F-Gunbor g

56E-F ol ke

6 7

Waf d bes t åraf4hal f wa S k at t eh: nmedr änt anunder L öf s t aBr ukf r ånCr onank öpt e, bes t åendesaf13,12,9,och10 ör l : dhwar t er a,ochafdets amma bör ds r ät t enunderL öf s t abr uk,ochde 13och12ör sl andengr aver ade;Har ent ämmer l i gs t orochwi j d ut hmar k t wer töf werS ochnenemel l an S al t s i önochL öf s t aS ochens k i l l nadt l öpandes,någotöf wer3/ 4mi j hl l ång ochwedS i ök ant eni nmotHal fmi j hl br ed, menl i j t etmi ndr eän1/ 4mi j hl br edwed S ochens k i l l naden;Haf wermedGi ök s s når ett wi s t om ägos k i l l nadenweds i önS t r önni ngs wi j kk al l at, motS al t s i ön, derWaf dal l s k ogens om t wi s t asom och afGi ök s s når etpr ät ender asaf k ohl athaf wa, ehur uwähl dent r achtmes tbes r årafS i öarochk är, hwi l k et wi s t el i ni enpåChar t anut hs at t ef i nnes;Wi dar emotS ochens k i l l nan åt hÅhr böl epr at ender arWaf dat tÅhr böl es om s i negenr ågångs åafWaf d s om Gi ök s s når etens k i j l tom s i gpr at ender ar,s k al l pådesägorbel ägetwar a, hwi l k eal l apr at ens i onsl i ni erpåChar t annot er adef i nnes .

S amt l i gaavdes s akant pr of i l ergårat tf åpål uckor naovan.

12


T RADI T I ONSL ADA

P4

16mm

2S P

K1

2 P S 5 P

16mm

1S P

K1

P5

16mm

57D2Käl l s pongen

K1

57C1S t or häl l a

57B2S t or f j äder n

57AGammel bodar na

0S P

2S P

K1

P5

S t andar dkul ör er

Vi t

L j us bl å Gul Gr ön

Gr å Cr eme

16mm

57H2Gubbens höl l

57G1Byar äng

57F 2Kär r i ngs j ön

57E1Gl on

57S L ADA Dennabyharen t ämel i gwi j dut hmar k ½ mi j hl l ångi Norochs öderoch 1½ f i er di ngs wägbr edi f r ån Hi el munger ågångt i l l S al t s i önwi d S l adaf i ähl en,hwari nnom et tH: n Wedl ös aaf gär datbegr i pes , desmar k bes t årmes ti s ynner hetås öder s i dan motS i önochWedl ös aafKär,Mos s ar ochs måS i öars om derochwahrs må S k ogs hol mari bl andähr o,påNor r s i dan l i k al edesber i egochmos s i gmar k,al l s k ogennembs tomk r i ngbynaf k ohl atat t f ögaNågonk ohl s k ogmehr ai genär,menwed S i ök ant enärbi ör kochgr ans k ogs om bönder ne f ör yt t r aråt hdeS i öf ar ande,ut hurHi el mungeoch F omaS i öarmedal tdetöf r i geut hurs k ogens amman l öpandewat t netgöri genom S l adaägorochi ni S al t s i önochS l adaf i ähl en,dennebyäri f r ånL öf s t aBr uk1½ mi j hl bel ägen.

KANT PROF I L 1S P

K1

P5

16mm

2S P

K1

P5

16mm

1S P

K1

P5

16mm

2S P

K1

P5

16mm

1 2 3 4 5 6 7 K1

* Al l al uckorgårat tf åi 1s pårel l er2s pår .

K2

K3

K4

K5

K6

K7

13


T I L L BEHÖR

MedAVENT OSHFvi ksdent vådel ade f r ont enpåmi t t enochl yf t suppåt . Per f ektf örhögaväggs kåp,ef t er s om handt agetf ör bl i renkel t at tnå. MedAVENT OSHFkanmanäven pl aner af örol i kahögaf r ont er .

MedAVENT OSHSs vängerf r ont en uppövers kåpet .L yf t kl af f enf ör vi nkl adef r ont eräräven anpas s adf örs kåpmedkr önl i s t er .

AVENT OSHKSl ämpars i gf ör mi ndr eväggs kåp, t . ex.ovanf ör f ör r åds s kåpel l erkyloch f r ys .Om detf i nnst i l l r äckl i gtmed pl at sovanf örs kåpetärdetmöj l i gt at tmont er akr önl i s t er .

■S t ängermj uktocht ys t ,t ackvar e BL UMOT I ON ■Öppnasenkel tochbekvämt ■S t annari öns kadpos i t i on ■L ät t i l l gängl i gts kåps i nnehål l ■Enkel mont er i ngochj us t er i ng ■S t abi l ,ävenmedbr edaf r ont er ■L ångl i vs l ängd ■Val f r i handt ags pos i t i on ■Nyhet :S ERVODRI VEf örAVENT OS ,vår el ekt r i s kaöppni ngs -ochs t ängni ngs f unkt i on f örväggs kåp

■S t ängermj uktocht ys t ,t ackvar e BL UMOT I ON ■Öppnasenkel tochbekvämt ■S t annari öns kadpos i t i on ■L ät t i l l gängl i gts kåps i nnehål l ■Anpas s adf örväggs kåpmedkr önl i s t er ■Över s kådl i gts or t i ment ,många användni ngs omr åden ■S t abi l ,ävenmedbr edaf r ont er ■Nyhet :S ERVODRI VEf örAVENT OS ,vår el ekt r i s kaöppni ngs -ochs t ängni ngs f unkt i on f örväggs kåp

■S peci el l tanpas s adf örs må över hängdal uckor ■S t ängermj uktocht ys t ,t ackvar e BL UMOT I ON ■S t annari öns kadpos i t i on ■L ät t i l l gängl i gts kåps i nnehål l ■Anpas s adf örväggs kåpmed kr önl i s t er ■Över s kådl i gts or t i ment ,många användni ngs omr åden ■Enkel mont er i ngochj us t er i ng ■S t abi l ,ävenmedbr edaf r ont er

T I PON-Handt ags f r i af r ont er

AVENT OSHKl yf t erochs vänger f r ont enmj uktuppåtochl ämpar s i gs peci el l tf örkl af f ariväggs kåp medl ågf r ont höj d,ihögs kåpel l er överkyl s kåp.Vi dut veckl i ngent ogs häns ynt i l l s kåpmedkr önl i s t er .

MedAVENT OSHLl yf t erduf r ont enver t i kal t uppåt .Det t akl af f s ys t em äri del i s kti hög-el l er väggs kåpf örat tt . ex .döl j aenmi cr o.

■S t ängermj uktocht ys t ,t ackvar e BL UMOT I ON ■Öppnasenkel tochbekvämt ■S t annari öns kadpos i t i on ■L ät t i l l gängl i gts kåps i nnehål l ■Anpas s adf örväggs kåpmedkr önl i s t er ■Över s kådl i gts or t i ment ,många användni ngs omr åden ■Enkel mont er i ngochj us t er i ng ■S t abi l ,ävenmedbr edaf r ont er ■L ångl i vs l ängd ■Nyhet :S ERVODRI VEf örAVENT OS ,vår el ekt r i s kaöppni ngs -ochs t ängni ngs f unkt i on f örväggs kåp

■S t ängermj uktocht ys t ,t ackvar e BL UMOT I ON ■S t annari öns kadpos i t i on ■L ät t i l l gängl i gts kåps i nnehål l ■Anpas s adf örväggs kåpmedöver l i ggande s kåpel l erkr önl i s t er ■Över s kådl i gts or t i ment ,många användni ngs omr åden ■S t abi l ,ävenmedbr edaf r ont er ■L ångl i vs l ängd ■Nyhet :S ERVODRI VEf örAVENT OS ,vår el ekt r i s kaöppni ngs -ochs t ängni ngs f unkt i on f örväggs kåp

T I PONenhet enkan bor r asi ni s t ommens f r amkant

T I PONenhet enkan ävenmont er asi s kåpet medhj äl pavenr ak adapt er pl at t a

T I PONenhet enkan ävenmont er asi s kåpet medhj äl paven adapt er pl at t a37/ 32

Pl at t anärmont er ad mi t t emotT I PONenhet en ochl i mmasel l ers kr uvas f as tpål uckan

T I L L BEHÖR Detf i nnsenhel r ads måochs t or af ör bät t r i ngardukan gör af örat tf å di t tkökt i l lenmermoder ns t andar d.Ni s om hargaml at r äl ådorikökethart exmöj l i ghet enat t uppgr ader at i l lmet al l l ådor ,en avde s t ör s t af ör bät t r i ngar namankangör a. Pr eci ss om medr enover i ngavl uckor nagårdetäven at tbyt a utbas endvs .l ådor ,gångj är nochl uckdämpar e.

14


KRÖNL I ST KRÖN24MÅL AD5F ÄRGER

KRÖN24BOK

KRÖN24EK

KRÖNL I S T Kr önl i s tärendekor at i onpå väggs kåpet söver s i da,t i l l f örat tdöl j al j us käl l or ,gr enut t agm. m.

KRÖN24BJ ÖRK

S t andar dkul ör er5F är ger :

KRÖN24MÅL ADVI T

15


L J USRAMPSL I ST S t andar dkul ör er

L JRR2

L JRVR

K2

L JRR100

L JRV45

K5

K7

K3

L JRR10

Vi t

L j us bl å Gul Gr ön

Gr å Cr eme

K4

L JRR242

K1

L J US RAMPS L I S T Påbyggnad underväggs kåp f örat tdöl j a ex empel vi s l j us käl l ors ås om l ys r örel l ergr enut t agf örel .

KANT PROF I L

1 2 3 4 5 6 7 K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

16


BÄNKSKI VOR Bet ong

P2

Gr ani tr oyal

Eknat ur

P2

S ki f f er

Val nöt

P2

Vi t

Gr ani tl j us

P2

BÄNKS KI VOR Vår ts or t i mentavbänks ki vori 7s tut f ör andenäruppbyggdameds påni kär nan,l ami natpåt oppenf örs l i t aget ss kul l ochpapperpåunder s i danf örenf or ms äkers l ut pr odukt .Detgårat tf åbänks ki vori t vådj up,610 och640ut om i Vi ts om endas tf i nnsi 610dj up. Kant asef t eröns kemål . Bänks ki vorf i nnsävenat tbes t äl l ai mas s i vek,val nöt ochbok( s ebi l denovan) .Dennaf i nnsi et tf l er t al t j ockl ekars ås om 30,40,50mm.os v.

P2

P2

P2

17


BESL AG Peke

Bommen

Kupa

01

06

02

07

03

08

04

09

S t r i mma

10 12

11

13

14

15

05

BES L AG Ar t . nr . Mat er i alC/ C L ängd Höj d Br edd 01.10010207 Ek 96 02.100102407 Bok 96 03.100102707 Bj ör k 96 04.100102807 Kör s bär 96 05.100102707 Vi t Bok 96

131 131 131 131 131

28 28 28 28 28

19 19 19 19 19

06.10022707 07.10020207 08.10030408 09.10030708

111 111 143 143

35 35 35 35

16 16 16 16

10.10352106 Ox i d 64 92 11.10352506Ros t f r i L ook64 92 12.10352506Ant i kT en 64 92

24 24 24

17 17 17

13.11082410 S var t 14.11082408 S var t 15.11082407 S var t

192 227 128 149 96 111

28 28 28

10 10 10

20

16.10151807 17.10151907 18.10151808 19.10151908 20.10151810 21.10151910

96 96 128 128 192 192

111 111 145 145 220 220

28 28 30 30 26 26

10 10 10 10 10 10

21

22.10390908 M Ni ckel 128 152 23.10030708 M Ni ckel 96 120

27 27

10 10

24.20052016 T enn 25.20052116 Ox i d 26.20050016 M. ox i d

27 27 27

36 36 36

25 25 25

10 10 10

S t i ckan

Pol l ar en

Kl äppen

Bes s man

25 22

16

27

24

17 23

18

26

28

29

19

Vi t Bok 96 Ek 96 Bok 128 Bj ör k 128

Kr om Ni ck el Kr om Ni ck el Kr om Ni ck el

27.10252007 T enn 96 28.10252107 Ox i d 96 29.10252407 S var t 96

119 119 119

18


SKÅPF AKT A BÄNKS KÅP Höj d8 7 0mm i nk l . s ock el ( 1 5 0mm) . Dj up5 8 0mm. B änk s k åpenmont er aspå j us t er bar as t ödben. S t ödbenenochs ock el n bes t äl l ss epar at .

s k bän k s k åp Hör n di s k bän k Di s k bän k s k åp Di B = 1 0 0 , 1 2 0cm B = 6 0 m. s opu t dr ag B = 6 0 , 7 0 , 7 7 . 3 , 8 0 , 1 0 0cm medpar l u ck or

Hör n s k åp ½k ar u s el l B = 1 0 0cm

Gr y t s k åp 3gal l er h y l l or B = 4 0 , 5 0 , 6 0cm

2l ådor 1bl i n df r on t B = 6 0 , 8 0cm

Hör n di s k bän k B = 1 4 0cm ( 1 2 0cm med2 0cm t omt u t r y mmemot v ägg)

Hör ndi agon al Hör n bän k s k åp 2h y l l or al t . v i n k el l u ck or ½k ar u s el l ¾k ar u s el l B = 9 0x9 0cm

2h y l l or al t . Hel k ar u s el l B = 9 0x9 0cm

Hör n s k åp S pacecor n er

B än k s k åp

B än k s k åp

B än k s k åp

B än k s k åp

Di agon al bän k s k åp

B än k s k åp f ör i n by ggn ads u gn

B än k s k åp f ör s pi s h äl l

B än k s k åp f ör br i ck or

Av s l u t n i n gs h y l l a

3l ådor

2h y l l or 1u t dr agbar gal l er h y l l aB = 3 0cm

2h y l l or B = 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 B = 6 0 , 7 0 , 8 0 , 1 0 0cm medpar l u ck or

B . 6 0cm

5l ådor B = 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 9 0

3l ådor B = 6 0 , 8 0cm

1l åda1l u ck a B . 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 B = 7 0 , 8 0 , 9 0med par l u ck or

B = 1 0 , 2 0cm al t . h an du k t or k B = 2 0cm

3l ådor B = 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0

4 5gr ader B = 3 0cm

19


SKÅPF AKT A HÖGS KÅP Dj up5 8 0mm Khöj d: 2 0 9 8mm F höj d: 2 2 5 8mm T höj d: 2 3 8 6mm I nk l . s ock el h. 1 5 0

Högs k åp

S pecer i

S pecer i

Väggs k åp påbän k

Vi n h y l l a

P r y dn ads h y l l a

5h y l l or , B = 4 0 , 5 0 , 6 0 och8 0cm medpar l u ck or

5h y l l or , B = 6 0cm

4h y l l or och 3l ådor , B = 6 0cm

Högskåpf ör

Av s l u t n i n gs h y l l a

i n by ggn ads u gn / 4 5gr ader , B = 3 0cm mi cr omed i n dr agenr y ggf ör v en t i l at i on2u t dr ags l ådor , B = 6 0cm

DE KORS KÅP Khöj d: 7 0 0mm F höj d: 8 6 0mm T höj d: 9 8 8mm

B = 4 0 , 8 0cm H= 1 2 0 , 1 3 6 , 1 4 8 , 8cm

B = 2 0cm

B = 2 0cm

L åds k åp B = 2 0cm

Av s l u t n i n gs h y l l a 4 5gr ader B = 3 0cm

20


SKÅPF AKT A

VÄGGS KÅP Dj u p3 4 0mm K h öj d: 7 0 0mm F h öj d: 8 6 0mm T h öj d: 9 8 8mm

Väggs k åp

B = 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0cm

Väggs k åp B = 6 0 , 7 0 , 8 0 , 9 0 , 1 0 0cm

Hör n v äggs k åp Hör n v äggs k åp di agon al medv i k l u ck a B = 6 0x6 0cm

B = 6 0x6 0cm

T OP P S KÅP

ÖVE R S KÅPk y l / f r y s

Dj u p3 4 0 , 5 8 0mm H= 2 4 , 2 8 . 8 , 3 4 , 4 0 , 4 4 , 5 0 , 5 7 . 2 B = 4 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 9 0 , 1 0 0cm

Dj u p5 8 0mm H= 2 4 , 2 8 . 8 , 3 4 , 4 0 , 4 4 , 5 0 , 5 7 . 2 B = 6 0cm

Av en t osHK

Öv er h än gd

Av en t osHF

F l äk t s k åp

B = 5 0 , 6 0cm och 6 0 , 8 0cm med par l u ck or

S i doh än gd

F ör mi k r omed v en t i l at i on B = 6 0cm

Öv er h än gdl u ck a Av en t osHK

21


T RADI T I ON&VI SI ON Ant eckni ngarochs ki s s er :

22


RHM i Hål l näsAB T el ef on: 029313555 Epos t : i nf o@r hm. s e Webb:www. r hm. s e

RHMKÖK ÅT ERFÖRSÄL JARE

Broschyr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you