Page 1

TILASTOKIRJA 2010

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Hallintokeskus Kalevankatu 1 11100 RIIHIMÄKI


Julkaisija:

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Hallintokeskus Painopaikka: kaupungin monistamo 13.9.2010 Kuvat: Koivunurmi-Niemelä 2009


SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1.1 1.2 1.3 1.4

Yleistietoja kaupungista ....................................................................... 1 Vaakuna............................................................................................... 1 Riihimäen ystävyyskaupungit .............................................................. 1 Hallinnollinen aluejako ......................................................................... 2

2 ALUE JA YMPÄRISTÖ 2.1 Etelä-Suomen maakunnat ja seutukunnat........................................... 3 2.2 Kanta-Hämeen seutukunnat ................................................................ 4 2.3 Riihimäen taajama-alue ....................................................................... 5 2.4 Kaupungin alue.................................................................................... 6 2.5 Kaavoitettu maa-alue yhteensä ........................................................... 6 2.6 Kaupungin maaomistus Riihimäellä .................................................... 6 2.7 Kaupungin maaomistus muissa kunnissa ........................................... 6 2.8 Kaupungin omistama maa- ja metsätalousmaa .................................. 7 2.9 Kaupungin vuokraamat alueet ............................................................. 7 3 VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET 3.1 Väestö 31.12........................................................................................ 8 3.2 Väestö pääkielen mukaan ................................................................... 9 3.3 Väestö kansalaisuuden mukaan.......................................................... 9 3.4 Väestö siviilisäädyn mukaan................................................................ 9 3.5 Väestön ikäjakauma vuodenvaihde 2009/2010................................. 10 3.6 Väestön ikäjakauma vuodenvaihde 2009/2010................................. 10 3.7 Väestö osa-alueittain 31.12. .............................................................. 11 3.8 Väkiluku ja väestön muutokset 31.12. . ............................................. 13 3.9 Väestömuutosten ennakkotietoja vuonna 2009 ................................ 13 3.10 Muuttoliike kuntaan ja kunnasta kunnittain........................................ 14 3.11 Väestö pääasiallisen toiminnan ja sukupuolen mukaan 31.12.......... 15 3.12 Väestön koulutusaste 31.12.. ............................................................ 16 3.13 Väestöennusteet 2010, 2020, 2030, 2040......................................... 16 3.14 Kaupungin oma väestöennuste 2008. ............................................... 16 3.15 Väestönkehitys vuosina 1965-2009....................................................17 3.16 Kaavio väestön ikäjakaumasta vuodenvaihteessa 2009/2010..........17 4 TYÖPAIKAT JA TYÖVOIMA 4.1 Alueella työssäkäyvät elinkeinoittain ................................................. 18 4.2 Työssäkäynti ja työpaikkaomavaraisuus ........................................... 19 4.3 Riihimäellä työssäkäyvät asuinkunnan mukaan ................................ 19 4.4 Riihimäellä asuva työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan .... 20 4.5 Suurimmat työnantajat Riihimäellä ................................................... 21 4.6 Työttömät työnhakijat ja työttömyysaste............................................ 22 4.7 Avoimet työpaikat kuukausittain ........................................................ 23 4.8 Pitkäaikaistyöttömyys kuukausittain .................................................. 23 4.9 Alle 25-vuotiaat työttömät kuukausittain ............................................ 24 4.10 Kunnan työllistäminen ja siitä aiheutuneet menot ............................. 24 5 ASUMINEN 5.1 Asuntokunnat talo- ja huoneistotyypin mukaan ................................. 25 5.2 Asumista kuvaavia tunnuslukuja ...................................................... 25 5.3 Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen mukaan ........................... 26 5.4 Arava-asunnot ................................................................................... 26 5.5 Valmistuneet asunnot rahoitusmuodon mukaan ............................... 27 5.6 Perusparannetut asunnot rahoituksen mukaan................................. 27


6 RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 6.1 Myönnetyt rakennusluvat................................................................... 28 6.2 Valmistuneet rakennukset ................................................................. 28 6.3 Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan.......................................... 29 6.4 Maa-ainesten otto .............................................................................. 29 6.5 Kierrätyskeskus ................................................................................. 29 7 MAATALOUS 7.1 Maataloustoiminta.............................................................................. 30 8 LIIKENNE JA JÄRJESTYSTOIMI 8.1 Tietoliikenne....................................................................................... 31 8.2 Pelastuslaitos..................................................................................... 31 8.3 Poliisin tietoon tulleet tieliikenneonnettomuudet................................ 31 9 TERVEYDENHUOLTO 9.1 Riihimäkeläisten terveyden- ja ympäristöterveydenhuoltopalvelut... 32 9.2 Perusterveydenhuolto........................................................................ 33 9.3 Erikoissairaanhoito ............................................................................ 33 9.4 Terveydenhuollon menot ................................................................... 33 10 SOSIAALIPALVELUT 10.1 Lasten päiväkodit............................................................................... 34 10.2 Kunnallisten päiväkotien käyttömenot ............................................... 35 10.3 Päiväkotien käyttöastetietoja ............................................................. 35 10.4 Perhepäivähoito................................................................................. 36 10.5 Perhepäivähoidon käyttökustannukset.............................................. 36 10.6 Muu päivähoito .................................................................................. 37 10.7 Päivähoito .......................................................................................... 37 10.8 Lasten kotihoidon tuki ........................................................................ 37 10.9 Kotipalvelu ......................................................................................... 38 10.10 Vanhainkoti ........................................................................................ 39 10.11 Vanhainkotihoidon nettokäyttömenot................................................. 39 10.12 Suojatyö ja työhön kuntoutus............................................................. 40 10.13 Vammaispalvelut................................................................................ 41 10.14 Lastensuojelu ja perhehoito ............................................................... 42 10.15 Toimeentuloturva ............................................................................... 42 11 KOULUTUSPALVELUT 11.1 Peruskoulun oppilasmäärät .............................................................. 43 11.2 Peruskoulun opetustunnit .................................................................. 44 11.3 Peruskoulujen käyttömenot ............................................................... 45 11.4 Lukion oppilasmäärät, perusopetusryhmät ja opetustunnit ............... 46 11.5 Lukioiden käyttömenot....................................................................... 46 11.6 Riihimäen musiikkiopiston varsinaiset oppilaat ................................ 47 11.7 Musiikkileikkikoululaiset kotikunnittain............................................... 47 11.8 Oppilaiden ikäjakauma ...................................................................... 48 11.9 Riihimäen kansalaisopiston opetus- ja opiskelijamäärät ................... 48 11.10 Opetustunnit, opintoryhmät ja opiskelijat aineiden mukaan ............. 49 11.11 Opiskelijat ikäryhmittäin .................................................................... 49 11.12 Käynnit kirjastossa ............................................................................ 50 11.13 Lainaustoiminta ................................................................................. 50 11.14 Kirjastoaineisto ................................................................................. 50 12 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA 12.1 Kulttuuritoimen järjestämät tilaisuudet............................................... 51 12.2 Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden käyttö........................................ 51 12.3 Nuorisotilojen käyttö .......................................................................... 51 13 MUSEOT, TAPAHTUMAT JA NÄHTÄVYYDET 13.1 Suomen lasimuseo ............................................................................ 52 13.2 Taidemuseo ....................................................................................... 52


13.3 Kaupunginmuseo............................................................................... 52 13.4 Muut museot ...................................................................................... 52 13.5 Riihimäen teatteri............................................................................... 53 13.6 Kesäkonsertit ..................................................................................... 53 13.7 Kansainväliset erämessut.................................................................. 54 13.8 Pihamessut ........................................................................................ 54 13.9 Patsaat, veistokset, reliefit ................................................................. 55 13.10 Muistolaatat, muistomerkit ja seinämaalaukset ................................. 56 14 KUNNALLISTEKNIIKKA 14.1 Kaupungin hoidossa olevat kadut ja tiet ............................................ 57 14.2 Hoidettavat viheralueet ...................................................................... 57 14.3 Katuvalaistus ja liikennevalot............................................................. 57 14.4 Vesilaitos............................................................................................ 58 14.5 Vesijohtoveden käyttö........................................................................ 58 14.6 Vesi- ja jätevesimaksutaksat ............................................................. 58 14.7 Viemäriverkosto ja jätevedenpuhdistamo.......................................... 58 14.8 Kunnan järjestämä jätteenkuljetus..................................................... 58 15 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 15.1 Kaupungin johtoryhmä....................................................................... 59 15.2 Toimialojen johtajat............................................................................ 59 15.3 Johtavassa ja siihen rinnastettavassa sekä itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät ....................................... 60 15.4 Kauppalan- ja kaupunginvaltuustojen puheenjohtajat....................... 62 15.5 Kaupunginhallituksen puheenjohtajat................................................ 62 15.6 Kauppalan ja kaupunginjohtajat ........................................................ 62 15.7 Apulaiskaupunginjohtajat................................................................... 62 15.8 Kaupungin organisaatio ..................................................................... 63 15.9 Riihimäkikonserni............................................................................... 64 15.10 Kaupungin virat ja toimet sekä päätoimiset työntetekijät................... 65 15.11 Kaupungin henkilöstö ........................................................................ 65 15.12 Kaupungin henkilöstön poissaolot ..................................................... 65 15.13 Kaupungin henkilöstön ikäjakauma toimialoittain .............................. 66 15.14 Kunnalliset luottamustehtävät ............................................................ 66 16 VAALIT 16.1 Kunnallisvaalien äänimäärät 2000, 2004 ja 2008.............................. 68 16.2 Kunnallisvaaleissa valitut valtuutetut puolueittain 2000, 2004 ja 2008 ........................................................ 68 16.3 Tasavallan presidentin vaalit 2006 .................................................... 68 16.4 Kansanedustajain vaalit 1999, 2003 ja 2007..................................... 69 16.5 Europarlamenttivaalit 1999, 2004 ja 2009 ........................................ 69 17 KUNNALLISTALOUS 17.1 Tuloslaskelma .................................................................................... 70 17.2 Rahoituslaskelma .............................................................................. 71 17.3 Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit.................................................... 72 17.4 Verotulot............................................................................................. 72 17.5 Talousarviolainat................................................................................ 72


YLEISTIETOJA KAUPUNGISTA

1 YLEISTIETOJA 1.1 Yleistietoja kaupungista Asutusta Riihimäen nykyisellä alueella on ollut todennäköisesti jo 1300-luvulla. Riihimäki-nimi tuli tietoisuuteen Helsinki-Hämeenlinna radan valmistuttua vuonna 1862 ja erityisesti vuonna 1870, jolloin Riihimäki-Pietari rata otettiin käyttöön. Riihimäki kuului vuoteen 1922 saakka Hausjärven pitäjään. Vuoden 1919 alussa muodostettiin Riihimestä ns. taajaväkinen yhdyskunta, jolla oli oma valtuusto ja oikeus asettaa virkamiehiä ja toimikunta. Vuonna 1922 perustettiin Riihimäen kauppala. Kaupunki Riihimäestä tuli 1.1.1960. 2010 Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentit - yleinen - vakituiset asuinrakennukset - muut asuinrakennukset - yhdistys- ja seurantalot - voimalaitokset - rakentamattomat rakennuspaikat

19,75 0,85 0,32 0,80 0,00 2,50 3,00

Asukasluku 31.12.2009

25 587

Valtuuston kokoonpano Toimikausi 2009-2012 Kansallinen Kokoomus Sosiaalidemokraattinen puolue Vasemmistoliitto Suomen Kristillisdemokraatit Suomen Keskusta Vihreä liitto Perussuomalaiset

hlöä 13 12 6 5 4 2 1

% 30,2 27,9 14,0 11,6 9,3 4,7 2,3

43

100,0

1.2 Vaakuna Riihimäen kaupungin vaakuna on vahvistettu vuonna 1947 ja sen on suunnitellut Arttu Brummer.

Vaakuna on kultaisen vyön jakama kilpi, jonka hopeisessa yläkentässä on seitsemän ylöspäin nousevaa punaista tulenliekkiä ja punaisessa alakentässä kultainen lyhde.

1.3 Riihimäen ystävyyskaupungit ja yhteistyökunnat Maa Ruotsi Tanska Saksa Norja Venäjä Islanti Unkari Latvia Liettua Espanja Kiina

Tilastokirja

Kaupunki Karlskoga Aalborg Bad Segeberg Skedsmo Gus Hrustalnyi Husavik Szolnok Olaine Jonava La Granja de San Ildefonso Suzhou

Vuodesta 1940 1949 1954 1958 1960 1966 1969 1997 1999 2001 2004

1

n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.

Asukasluku 30 000 123 000 16 000 48 000 67 000 3 000 75 000 13 000 35 000 5 600 6 297 500


YLEISTIETOJA KAUPUNGISTA

1.4 Hallinnollinen aluejako 2009 Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Kanta-Hämeen maakunta Riihimäen seutukunta Hämeen vaalipiiri Tampereen hiippakunta Hämeenlinnan maistraatti Kouvolan hovioikeuspiiri Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiiri Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kanta-Hämeen syyttäjävirasto Kanta-Hämeen ulosottovirasto Sisä-Suomen verovirasto, Kanta-Hämeen verotoimisto Eteläinen tullipiiri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus Hämeen maaseutukeskus Läntinen maanpuolustusalue, Hämeen sotilaslääni Etelä-Suomen vakuutusalue, Hyvinkään-Riihimäen vakuutuspiiri Uudenmaan teleliikennealue Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Tilastokirja

2


2.1 Etelä-Suomen maakunnat ja seutukunnat

2 ALUE JA YMPÄRISTÖ

ALUE JA YMPÄRISTÖ

Tilastokirja

3


ALUE JA YMPÄRISTÖ 2.2 Kanta-Hämeen seutukunnat

051 Hämeenlinnan seutukunta 052 Riihimäen seutukunta 053 Forssan seutukunta

051

053

Tilastokirja

052

4

Lähde: Hämeen liitto


ALUE JA YMPÄRISTÖ 2.3 Riihimäen taajama-alue

Tilastokirja

5

Lähde: Tekninen keskus kartta- ja tonttiyksikkö


ALUE JA YMPÄRISTÖ 2.4 Kaupungin alue 31.12. Kokonaispinta-ala, km² Maapinta-ala, km² Vesipinta-ala, km² Asukkaita/maa-km²

2005 126 121 5 224

2006 126 121 5 226

2007 126 121 5 232

2008 126 121 5 236

2009 126 121 5 236

2005

2006

2007

2008

2009

2 129 232

2 171 232

2 246 232

2 295 232

2400 232

12 590 235

12 533 292

12 533 292

12 533 292

12 533 292

2005 1 869 226 842 71 285 445

2006 1 885 225 842 38 287 492

2007 1 969 273 885 30 290 491

2008 2 002 224 842 26 287 623

2009 2 028 225 842 15 288 658

2005 84,7 22,2 19,4 5,7 12,1 25,3

2006 84,7 22,2 19,4 5,7 12,1 25,3

2007 84,7 22,2 19,4 5,7 12,1 25,3

2008 66,8 22,2 1,5 5,7 12,1 25,3

2009 66,8 22,2 1,5 5,7 12,1 25,3

Lähde: Suomen kuntaliitto; tietoja kunnista

2.5 Kaavoitettu maa-alue yhteensä 31.12. Vahvistettu ympäristöministeriössä/ lääninhallituksessa, ha Asemakaava-aluetta Rantakaava-aluetta Hyväksytty valtuustossa, ha Yleiskaava-aluetta Osayleiskaava Lähde: Tekninen keskus

2.6 Kaupungin maaomistus Riihimäellä, ha 31.12. Yhteensä, ha Peltoa Metsää Tonttimaata Katua- ja puistoa Muuta maata Lähde: Tekninen keskus

2.7 Kaupungin maaomistus muissa kunnissa, ha 31.12. Yhteensä, ha Hausjärvi Janakkala Lammi (osuus virkistysalueesta) Loppi Renko Lähde: Tekninen keskus

Tilastokirja

6


ALUE JA YMPÄRISTÖ

2.8 Kaupungin omistama maa- ja metsätalousmaa 31.12. Maa- ja metsätalousmaa yhteensä, ha Metsän myynti kertomusvuonna, kiinto-m³ viljeltyä peltoa, ha kasvullista metsää, ha

2005 1 068 4 300 140 928

2006 1 102 5 500 140 948

2007 1 243 3 200 273 970

2008 1 283 2 900 273 1 010

2009 1320 3000 280 1040

2005 320 47 4 6 112

2006 370 52 4 6 112

2007 403 56 7 8 156

2008 445 60 8 9 156

2009 472 63 0 9 163

Lähde: Tekninen keskus

2.9 Kaupungin vuokraamat alueet 31.12. Asuintontit, lkm pinta-ala, ha Teollisuustontit, lkm pinta-ala, ha Pellot, pinta-ala, ha Lähde: Tekninen keskus

Tilastokirja

7


VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET

3 VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET 3.1 Väestö 31.12. Vuosi

Väestö

Muutos absol.

Muutos %

Miehiä

Naisia

Naisia miestä kohden

1980 1981 1982 1983 1984

23 971 24 005 24 046 24 196 24 292

89 34 41 150 96

0,4 0,1 0,2 0,6 0,4

11 548 11 536 11 550 11 616 11 634

12 423 12 469 12 496 12 580 12 658

1,076 1,081 1,082 1,083 1,088

1985 1986 1987 1988 1989

24 366 24 559 24 674 24 862 24 880

74 193 115 188 18

0,3 0,8 0,5 0,8 0,1

11 684 11 721 11 801 11 871 11 861

12 682 12 838 12 873 12 991 13 019

1,085 1,095 1,091 1,094 1,098

1990 1991 1992 1993 1994

25 000 25 298 25 559 25 674 25 754

120 298 261 115 80

0,5 1,2 1,0 0,4 0,3

11 895 12 072 12 224 12 279 12 292

13 105 13 226 13 335 13 395 13 462

1,102 1,096 1,091 1,091 1,095

1995 1996 1997 1998 1999

25 838 25 911 25 975 25 964 26 106

84 73 64 -11 142

0,3 0,3 0,2 0,0 0,5

12 321 12 393 12 436 12 470 12 572

13 517 13 518 13 539 13 494 13 534

1,097 1,091 1,089 1,082 1,077

2000 2001 2002 2003 2004

26 173 26 268 26 341 26 654 26 847

67 95 95 313 193

0,3 0,4 0,3 1,2 0,7

12 598 12 674 12 724 12 883 13 041

13 575 13 594 13 617 13 771 13 806

1,078 1,073 1,070 1,069 1,059

2005 2006 2007 2008 2009

27 069 27 503 28 023 28 536 28 587

222 434 520 513 51

0,8 1,6 1,9 1,8 0,2

13 175 13 400 13 662 13 920 13 975

13 894 14 103 14 361 14 616 14 612

1,055 1,052 1,051 1,050 1,046

Lähde: Väestörekisterikeskus

Tilastokirja

8


VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET 3.2 Väestö pääkielen mukaan 31.12. suomi venäjä viro vietnam muut ruotsi englanti thai kiina Puola espanja turkki Kurdi saksa tagalog, pilipino italia ranska Yhteensä

2005 26 535 138 83 80 65 86 25 11 13 0 9 8 0 5 6 5 0 27 069

2006 26 902 152 93 85 71 90 31 14 18 11 12 8 0 5 6 5 0 27 503

2007 27 307 164 113 104 95 95 32 14 19 19 15 14 8 11 7 6 0 28 023

2008 27 687 187 144 130 107 105 37 21 21 26 17 10 10 11 7 8 0 28 528

2009 27 676 186 147 138 137 110 42 28 25 21 17 15 14 10 9 6 6 28 587

2006 27 131 80 90 95 44 14 13 11 6 9 5 0 5 27 503

2007 27 571 128 110 102 44 13 15 11 12 8 9 0 0 28 023

2008 27 987 156 150 101 59 20 19 12 9 7 11 5 0 28 536

2009 28 007 171 143 101 58 26 19 15 14 9 9 6 4 28 587

2006 12 821 6 816 10 129 5 064 4 553 1 520 27 503

2007 13 174 6 998 10 220 5 110 4 629 1 554 28 023

2008 13 408 7 119 10 421 5 216 4 707 1 585 28 536

2009 13 445 7 162 10 424 5 211 4 718 1 602 28 587

Lähde: Tilastokeskus

3.3 Väestö kansalaisuuden mukaan 31.12. Suomi Muut Viro Venäjä Vietnam Thaimaa Ruotsi Kiina Turkki Britannia Intia Saksa Kanada Yhteensä

2005 26 741 62 76 99 40 10 12 6 6 7 5 0 5 27 069

Lähde: Tilastokeskus

3.4 Väestö siviilisäädyn mukaan 31.12. Naimaton josta miehiä Avioliitossa josta miehiä Leski/eronnut josta miehiä Yhteensä

2005 12 579 6 673 10 013 4 998 4 477 1 504 27 069

Lähde: Tilastokeskus

Tilastokirja

9


VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET 3.5 Väestön ikäjakauma, vuodenvaihde 2009/2010 Ikäluokka 0 - 6 v. 7-18 v. 19-64 v. 65v.Yhteensä

Miehiä 1 208 2 000 8 934 1 833 13 975

Naisia 1 131 1 982 8 685 2 814 14 612

Yht. 2 339 3 982 17 619 4 647 28 587

Naisten osuus, % 48,4 49,8 49,3 60,6 51,1

% -os. väest. 8,2 13,9 61,6 16,3 100,0

Yht. 334 345 332 359 331 311 327 320 282 312 278 302 353 340 347 339 319 394 396 381 1 736 1 758 1 780 1 704 2 002 2 099 2 053 2 105 2 001 1 283 1 104 891 740 436 148 41 4 28 587

Naisten osuus, % 44,6 50,4 47,9 48,7 42,0 54,0 51,1 49,7 46,1 51,0 47,8 54,0 54,7 47,4 47,8 50,7 46,7 45,4 55,1 50,1 46,5 46,4 49,7 47,5 49,8 49,5 49,8 50,9 52,3 53,3 56,9 60,4 66,8 73,6 76,4 80,5 0,0 51,1

% -os. väest. 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,4 1,4 1,3 6,1 6,1 6,2 6,0 7,0 7,3 7,2 7,4 7,0 4,5 3,9 3,1 2,6 1,5 0,5 0,1 0,0 100,0

Lähde: Tilastokeskus

3.6 Väestön ikäjakauma, vuodenvaihde 2009/2010

Ikä

Miehiä

Naisia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100Yhteensä

185 171 173 184 192 143 160 161 152 153 145 139 160 179 181 167 170 215 178 190 928 942 895 895 1 005 1 059 1 031 1 034 955 599 476 353 246 115 35 8 1

149 174 159 175 139 168 167 159 130 159 133 163 193 161 166 172 149 179 218 191 808 816 885 809 997 1 040 1 022 1 071 1 046 684 628 538 494 321 113 33 3

13 975

14 612

Lähde: Tilastokeskus

Tilastokirja

10


VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET 3.7 Väestö osa-alueittain 31.12. Kokonaisväestö 100 000 101 000 101 001 101 002

2005

2006

2007

2008

2009

27 069

27 503

28 023

28 536

28 587

1 011 121 92 29

989 118 87 31

981 109 83 26

973 109 81 28

969 107 85 22

65 65

67 67

59 59

64 64

61 61

635 38 233 111 80 98 21 54

621 39 233 106 81 86 20 56

631 41 236 109 81 85 20 59

618 43 220 96 90 85 21 63

615 45 223 94 94 80 19 60

190 7 183

183 7 176

182 7 175

182 5 177

186 5 181

25 794 7596 600 1116 256 387 1220 254 408 1110 733 28 894 579 11

26 265 7 642 601 1 158 266 374 1 218 259 411 1 131 724 23 907 560 10

26 769 7 635 584 1 150 258 385 1 237 277 408 1 092 742 27 910 555 10

27 262 7 762 612 1 206 256 383 1 233 276 426 1 140 742 22 898 558 10

27 313 7 684 592 1 180 279 363 1 223 273 435 1 153 718 22 890 547 9

1 510 94 73 396 136 158 161 240 158 94 0

1 554 97 80 412 151 154 166 249 157 88 0

1 580 97 71 405 164 156 173 270 161 83 0

1 673 94 84 439 129 178 185 309 169 86 0

1 676 78 75 442 127 172 160 360 175 87 0

Haja-asutusalue Siirtola-Sammalisto Siirtola Riihiviita-Sammalisto

102 000 Apilisto 102 003 Apilisto 103 000 103 001 103 002 103 003 103 005 103 006 103 007 103 010

Läntiset alueet Rajaportti Kernaala Hiivola Vähäjärvi Retkioja Kytäjä Järviseutu

104 000 Arolampi-Silmäkeneva 104 008 Silmäkeneva 104 010 Arolampi 200 000 205 000 205 009 205 010 205 011 205 012 205 013 205 014 205 015 205 016 205 017 205 018 205 019 205 020 205 021

Taajama-alue Kumela-Uramo-Juppala Lemmenmäki Kumela Lasitehtaan kerrostalot Uramo Otsola Suojala Jussila Sipusaari-Ilomäki Pohjois-Juppala Juppalan teollisuuusalue Juppalan omakotialue Kirjaus Kinturi

206 000 206 020 206 021 206 022 206 023 206 024 206 025 206 026 206 027 206 028 206 029

Vankila-Varuskunta-Kokko Haapahuhta Vankila Tienhaara Varuskunta Istuinkivi Huhtimo Kokko Taipale Hatlammi Kuuloja

Tilastokirja

11


VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET

31.12.

2005

2006

2007

2008

2009

... jatkuu 207 000 207 028 207 029 207 030 207 031 207 032 207 033 207 034 207 035 207 036 207 037 207 038 207 039 207 040 207 041

Hirsi-, Räätykän- ja Parooninmäki Polttosuo Mattilan teollisuusalue Lasinalue Pohjois-Hirsimäki Etelä-Hirsimäki Sakon alue Räätykänmäen omakotialue Räätykänmäen rivitaloalue Vasikkahaka Parooninmäen teollisuusalue Peltokylän teollisuusalue Pohjois-Korttionmäki Etelä-Korttionmäki Etelä-Mattila

4 773 0 66 241 1038 1354 158 461 388 251 39 2 320 324 131

4 834 0 71 227 1 014 1 332 166 457 439 254 37 0 331 359 147

4 955 0 61 305 1 004 1 334 157 456 449 255 40 0 330 403 161

5 065 0 59 330 1 013 1 335 159 464 443 247 39 0 329 484 163

5 033 0 62 348 985 1318 153 448 446 245 39 0 312 515 162

208 000 208 040 208 041 208 042 208 043 208 044 208 045 208 046 208 047 208 048 208 049 208 050 208 051 208 052

Keskusta Mäkikuja-AOL-HAKK Salpausseläntie-Urheilupuisto Kirkko-Koivistonkatu-Kalevankatu Koivistonmäki Kauppatori-Paloasema-Eteläinen koulu Terveyskeskus-Valtakäyrä Valtakatu-Kauppakatu-Valtakäyrä Kauppakatu-Keskuskatu Rautatienpuisto-Maantie-Riihikatu Hämeenkatu-Karankatu-kerrostaloalue Suokylä Rautatieasema-Piikinmäki Jokikylä

5 898 516 482 1123 268 1085 205 206 513 389 642 373 67 29

5 978 519 488 1 121 279 1 069 216 202 541 396 688 366 69 24

6 034 519 521 1 100 268 1 083 214 221 553 396 692 387 60 20

6 057 542 469 1 155 260 1 108 202 195 561 394 687 394 70 20

6 144 533 498 1 186 255 1 113 197 234 555 409 674 407 65 18

209 000 209 053 209 054 209 055 209 056 209 057 209 058 209 059 209 060

Peltosaari-Patastenmäki-Uhkola Pohjois-Peltosaari Peltosaaren kerrostaloalue Patastenmäki Uhkola Koivuranta Kumpula Vahteristo Etelä-Vahteristo

5 830 183 2652 691 1071 653 554 2 24

6 068 264 2 675 695 1 067 698 645 2 22

6 384 313 2 702 702 1 097 805 737 2 26

6 463 360 2 723 680 1 070 831 775 2 22

6 463 359 2 671 699 1 062 847 775 31 19

187 107 80 264

189 102 87 249

181 100 81 273

242 133 109 301

313 137 176 305

210 000 Herajoki 210 005 Länsi-Herajoki 210 006 Itä-Herajoki 999 999 Muut Lähde: Tilastokeskus

Tilastokirja

12


VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET 3.8 Väkiluku ja väestön muutokset 31.12. Vuosi Luonnollinen muutos elävänä kuolsyntyleet neet

Muuttoliike synty- kaupun- kaupunneiden kiin gista enem.

muutto voitto

nettosiirtolaisuus

Väkiluku muutos

Väkiluku korjaus

Väkiluku 31.12.

1985 1986 1987 1988 1989

306 292 300 323 316

240 274 268 240 287

66 18 32 83 29

1 090 1 067 1 114 1 232 1 132

1 066 904 1 034 1 167 1 130

24 163 80 65 2

20 19 19 1 18

110 200 131 149 49

-36 -7 -16 39 -31

24 366 24 559 24 674 24 862 24 880

1990 1991 1992 1993 1994

335 372 380 306 332

272 252 232 242 275

63 120 148 64 57

1 125 1 135 1 034 1 046 1 165

1 108 1 021 945 1 043 1 184

17 114 89 3 -19

49 55 32 48 25

129 289 269 115 63

-9 9 -8 0 17

25 000 25 298 25 559 25 674 25 754

1995 1996 1997 1998 1999

305 317 321 298 281

252 278 230 281 242

53 39 91 17 39

1 146 1 294 1 189 1 392 1 405

1 140 1 270 1 241 1 432 1 320

6 24 -52 -40 85

14 11 16 1 4

73 74 55 -22 128

11 -1 9 11 14

25 838 25 911 25 975 25 964 26 106

2000 2001 2002 2003 2004

293 253 304 295 282

277 286 254 247 292

16 -33 50 48 -10

1 397 1 597 1 493 1589 1773

1 347 1 490 1 476 1335 1593

50 107 17 254 180

6 24 -1 1 22

72 98 66 303 192

-5 -3 7 10 1

26 173 26 268 26 341 26 654 26 847

2005 2006 2007 2008 2009

304 331 310 338 331

290 239 266 256 288

14 92 44 82 43

1836 1899 1939 1840 1606

1629 1565 1466 1460 1627

207 334 473 380 -21

28 41 56 49 27

221 426 517 511 49

1 8 3 2 2

27 069 27 503 28 023 28 536 28 587

Netto maahanmuutto 4 -2 -5 7 1 -1 1 5 0 6 3 8 27 27

Väestön lisäys

Lähde: Tilastokeskus

3.9 Väestömuutosten ennakkotietoja vuonna 2009 (tapahtumakuukauden mukaan) Kuukausi

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä Yhteensä

Syntyneet

Kuolleet

26 27 29 22 36 20 23 34 28 27 31 28 331 331

19 28 27 21 29 24 23 20 30 26 21 20 288 288

Syntyneiden enemmyys 7 -1 2 1 7 -4 0 14 -2 1 10 8 43 43

Kuntien välinen nettomuutto -13 -7 0 0 39 44 -7 -27 -52 38 -43 7 -21 -21

Lähde: Tilastokeskus

Tilastokirja

13

-2 -10 -3 8 47 39 -6 -8 -54 45 -30 23 49 49

VäkiKokoluvun naiskor- muutos jaus -2 -10 -3 8 47 39 -6 -8 -54 45 -30 23 49 49


VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET 3.10 Muuttoliike kuntaan ja kunnasta kunnittain Riihimäelle muuttaneet Yhteensä Espoo Forssa Hausjärvi Helsinki Hollola Hyvinkää Hämeenlinna Janakkala Jyväskylä ja J.mlk Järvenpää Kerava Lahti Loppi Nurmijärvi Tampere Turku Tuusula Vantaa Muut kunnat yhteensä

2005 1 782 68 10 211 203 9 268 56 68 16 38 29 24 117 41 53 25 48 110 388

% 100 3,8 0,6 11,8 11,4 0,5 15,0 3,1 3,8 0,9 2,1 1,6 1,3 6,6 2,3 3,0 1,4 2,7 6,2 21,8

2006 1 838 67 6 187 193 2 252 69 93 20 53 43 38 126 51 31 18 36 92 461

% 100 3,6 0,3 10,2 10,5 0,1 13,7 3,8 5,1 1,1 2,9 2,3 2,1 6,9 2,8 1,7 1,0 2,0 5,0 25,1

2007 1 863 58 5 216 214 2 251 70 70 30 40 30 35 96 64 62 20 33 144 423

% 100 3,1 0,3 11,6 11,5 0,1 13,5 3,8 3,8 1,6 2,1 1,6 1,9 5,2 3,4 3,3 1,1 1,8 7,7 22,7

2008 1 859 63 2 142 276 2 219 101 120 20 47 42 39 140 31 54 23 32 127 379

% 100 3,4 0,1 7,6 14,8 0,1 11,8 5,4 6,5 1,1 2,5 2,3 2,1 7,5 1,7 2,9 1,2 1,7 6,8 20,4

2009 1 625 56 7 176 195 4 260 71 81 8 27 18 28 115 57 66 12 29 112 303

% 100 3,4 0,4 10,8 12,0 0,2 16,0 4,4 5,0 0,5 1,7 1,1 1,7 7,1 3,5 4,1 0,7 1,8 6,9 18,6

2005 % 1 599 100 41 2,6 8 0,5 189 11,8 156 9,8 166 10,4 74 4,6 150 9,4 19 1,2 28 1,8 30 1,9 7 0,4 50 3,1 12 0,8 112 7,0 16 1,0 13 0,8 15 0,9 10 0,6 52 3,3 23 1,4 16 1,0 65 4,1 2 0,1 345 21,6

2006 1 539 52 8 179 152 132 114 142 26 19 27 18 45 10 83 15 10 9 8 69 24 15 64 4 314

% 100 3,4 0,5 11,6 9,9 8,6 7,4 9,2 1,7 1,2 1,8 1,2 2,9 0,6 5,4 1,0 0,6 0,6 0,5 4,5 1,6 1,0 4,2 0,3 20,4

2007 1 442 40 5 138 136 174 106 103 16 24 16 10 37 5 101 18 3 4 9 76 19 27 63 7 305

% 100 2,8 0,3 9,6 9,4 12,1 7,4 7,1 1,1 1,7 1,1 0,7 2,6 0,3 7,0 1,2 0,2 0,3 0,6 5,3 1,3 1,9 4,4 0,5 21,2

2008 1 474 37 8 124 188 168 101 102 24 21 22 17 52 6 123 15 9 4 3 62 33 22 53 1 279

% 100 2,5 0,5 8,4 12,8 11,4 6,9 6,9 1,6 1,4 1,5 1,2 3,5 0,4 8,3 1,0 0,6 0,3 0,2 4,2 2,2 1,5 3,6 0,1 18,9

2009 1643 57 8 165 170 170 127 120 24 27 15 13 59 7 102 21 11 5 9 77 32 22 93 5 304

% 100 3,5 0,5 10,0 10,3 10,3 7,7 7,3 1,5 1,6 0,9 0,8 3,6 0,4 6,2 1,3 0,7 0,3 0,5 4,7 1,9 1,3 5,7 0,3 18,5

Lähde: Tilastokeskus

Riihimäeltä muuttaneet Yhteensä Espoo Forssa Hausjärvi Helsinki Hyvinkää Hämeenlinna Janakkala Jyväskylä ja J. mlk Järvenpää Kerava Kuopio Lahti Lappeenranta Loppi Nurmijärvi Oulu Porvoo Rovaniemi ja R.mlk Tampere Turku Tuusula Vantaa Vihti Muut kunnat yhteensä Lähde: Tilastokeskus

Tilastokirja

14


VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET 3.11 Väestö pääasiallisen toiminnan ja sukupuolen mukaan 1

31.12. Koko väestö Miehet % koko väestöstä Naiset % koko väestöstä

2005 27 069 13 175 49 13 894 51

2006 27 503 13 400 49 14 103 51

2007 28 023 13662 49 14361 51

2008 28 536 13920 49 14616 51

Väestö (15-74 v) % koko väestöstä Miehet Naiset

20 220 75 10 105 10 115

20 566 75 10 275 10 291

21 000 75 10524 10476

21 401 75 10711 10690

Työvoima % väestöstä (15-74 v) Miehet Naiset

13 417 66 6 925 6 492

13 721 67 7 017 6 704

14 063 67 7201 6862

14 304 67 7302 7002

Työlliset % työvoimasta Miehet Naiset

12 014 59 6 092 5 922

12 404 60 6 363 6 041

11 872 57 6579 5293

13 058 61 6621 6437

Työttömät % työvoimasta Miehet Naiset

1 501 7 819 682

1 317 6 654 663

1 191 6 622 569

1 246 6 681 565

13 554 50 6 264 7 290

13 782 50 6 383 7 399

13 960 50 6461 7499

14 232 50 6618 7614

0-14 vuotiaat % koko väestöstä Miehet Naiset

4 735 17 2 405 2 330

4 769 17 2 441 2 328

4 821 17 2442 2379

4 915 17 2488 2427

Opiskelijat % koko väestöstä Miehet Naiset

1 972 7 1 005 967

2 012 7 1 024 988

2 003 7 1012 991

1 978 7 999 979

Eläkeläiset % koko väestöstä Miehet Naiset

5 961 22 2 488 3 473

6 065 22 2 526 3 539

6 198 22 2617 3581

6 360 22 2699 3661

Muut % koko väestöstä Miehet Naiset

886 3 366 520

936 3 392 544

938 3 390 548

979 3 432 547

Työvoiman ulkopuolella % koko väestöstä Miehet Naiset

Lähde: Tilastokeskus 1

Ennakkotieto

Tilastokirja

15


VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET 3.12 Väestön koulutusaste 31.12. Tutkinnon suorittaneita

Keskiasteen tutkinnon suorittaneita

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita

59,00 58,00 60,20

35,60 36,10 36,40

23,40 21,90 23,80

59,60 58,80 61,00

36,00 36,50 36,80

23,60 22,30 24,20

61,80 59,70 61,90

37,20 37,00 37,30

24,60 22,70 24,60

61,90 60,60 62,70

37,60 37,40 37,70

24,30 23,20 25,00

62,50 61,50 63,40

37,70 37,90 38,00

24,80 23,60 25,40

63,20 62,30 64,10

38,10 38,30 38,30

25,10 24,00 25,80

63,90 63,10 64,70

38,50 38,70 38,50

25,40 24,40 26,20

64,50 63,90 65,50

38,90 39,10 38,60

25,60 24,80 26,90

2020 5 728 19 902 7 073 32 703

2030 5 860 20 650 8 946 35 456

2040 5 832 21 397 10 048 37 277

Riihimäki 2010 2015 2020 0-14 4 915 5 206 5 466 15-64 19 505 20 670 21 236 654 883 5 694 6 477 Yhteensä 29 303 31 569 33 179 Kaupungin omassa ennusteessa on väestön kasvuksi arvioitu 1,5 % vuoteen 2015 saakka ja tästä eteenpäin 1 %

2025 5 753 21 953 7 165 34 871

15 v. täyttäneiden koulutusaste, % 2001 Riihimäki Kanta-Hämeen maakunta Koko maa 2002 Riihimäki Kanta-Hämeen maakunta Koko maa 2003 Riihimäki Kanta-Hämeen maakunta Koko maa 2004 Riihimäki Kanta-Hämeen maakunta Koko maa 2005 Riihimäki Kanta-Hämeen maakunta Koko maa 2006 Riihimäki Kanta-Hämeen maakunta Koko maa 2007 Riihimäki Kanta-Hämeen maakunta Koko maa 2008 Riihimäki Kanta-Hämeen maakunta Koko maa Lähde: Tilastokeskus

3.13 Väestöennusteet Riihimäki 0-14 15-64 65Yhteensä

2010 5 037 119 390 4 851 129 278

Lähde:Tilastokeskus 2009

3.14 Kaupungin oma väestöennuste 2008

Tilastokirja

16


VÄESTÖ JA VÄESTÖNMUUTOKSET

3.15 Väestönkehitys vuosina 1965 - 2009 (31.12.)

Väestönkehitys

30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3.16 Kaavio väestön ikäjakaumasta vuodenvaihteessa 2009/2010

Väestön ikäjakauma, vuodenvaihde 2009/2010

65-

19-64

7-18

Naiset 0-6

Miehet

0

Tilastokirja

1000

2000

3000

4000

5000

17

6000

7000

8000

9000

10000


TYÖPAIKAT JA TYÖVOIMA

4 TYÖPAIKAT JA TYÖVOIMA 4.1 Alueella työssäkäyvät elinkeinoittain (=työpaikat elinkeinoittain) Elinkeino Yhteensä Maa- ja metsätalous Kaivostoiminta Teollisuus Sähkö- ja vesihuolto Rakennustoiminta Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoim. Liikenne Rahoitustoiminta Yhteiskunnallinen palvelu Tuntematon % Elinkeino Yhteensä Maa- ja metsätalous Kaivostoiminta Teollisuus Sähkö- ja vesihuolto Rakennustoiminta Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoim. Liikenne Rahoitustoiminta Yhteiskunnallinen palvelu Tuntematon

2003

2004

2005

2006

2007

11 171

11 127

10 889

11 227

12 050

82 1 2 042 23 648 2 305 821 1 281 3 860 108

82 2 2 090 27 635 2 230 859 1 311 3 780 111

94 1 2 006 30 643 2 054 845 1 318 3 826 72

88 1 2 004 28 680 2 101 982 1 397 3 868 78

79 0 2075 19 722 2373 1207 1543 3922 110

2003 100,0 0,7 0,0 18,3 0,2 5,8 20,6 7,3 11,5 34,6 1,0

2004 100,0 0,7 0,0 18,8 0,2 5,7 20,0 7,7 11,8 34,0 1,0

2005 100,0 0,9 0,0 18,4 0,3 5,9 18,9 7,8 12,1 35,1 0,7

2006 100,0 0,8 0,0 17,8 0,2 6,1 18,7 8,7 12,4 34,5 0,7

2007 100,0 0,7 0,0 17,2 0,2 6,0 19,7 10,0 12,8 32,5 0,9

2003 0,7 24,3 74,0 1,0

2004 0,7 24,8 73,5 1,0

2005 0,9 24,6 73,9 0,7

2006 0,8 24,2 74,4 0,7

2007 0,7 23,4 75,1 0,9

% Alkutuotanto Jalostus Palvelut Tuntematon Lähde:Tilastokeskus Ennakkotieto

1

Alueella työssäkäyvät elinkeinoittain 2007

80,0

Alkutuotanto

60,0

Jalostus

40,0

Tuntematon

Palvelut

20,0 0,0

Tilastokirja

18


TYÖPAIKAT JA TYÖVOIMA 4.2 Työssäkäynti ja työpaikkaomavaraisuus Omassa kunnassa työssä käyvät Kunnan ulkopuolella työssä käyvät Muualta kuntaan työhön tulevat Työpaikkaomavaraisuus, %¹

2003 6 726 5 107 4 445 94,41

2004 6 691 5 242 4 436 93,25

2005 6 448 5 566 4 441 90,64

2006 6 681 5 723 4 546 90,51

2007 7 024 5 848 5 026 93,61

Lähde: Tilastokeskus ¹Työpaikat/työllinen työvoima x 100

4.3 Riihimäellä työssäkäyvät asuinkunnan mukaan Sisäänpendelöinti 31.12. Yhteensä Riihimäki Espoo Hausjärvi Helsinki Hyvinkää Hämeenlinna Janakkala Järvenpää Lahti Loppi Nurmijärvi Tampere Vantaa Muu

% Asuinkunta Kunnassa työssäkäyvät yhteensä Riihimäki Espoo Hausjärvi Helsinki Hyvinkää Hämeenlinna Janakkala Järvenpää Lahti Loppi Nurmijärvi Tampere Vantaa Muu

2003 11 171 6 726 81 741 166 700 362 533 60 93 536 91 69 87 926

2004 11 127 6 691 58 714 162 685 367 534 59 116 525 86 75 85 970

2005 10 889 6 448 49 730 148 699 408 590 67 100 581 101 54 99 815

2006 11 227 6 681 56 765 153 729 414 609 61 85 93 572 67 85 857

2007 12 050 7 024 63 791 166 807 579 678 87 109 614 97 65 107 863

2003 100,0 60,2 0,7 6,6 1,5 6,3 3,2 4,8 0,5 0,8 4,8 0,8 0,6 0,8 8,3

2004 100,0 60,1 0,5 6,4 1,5 6,2 3,3 4,8 0,5 1,0 4,7 0,8 0,7 0,8 8,7

2005 100,0 59,2 0,4 6,7 1,4 6,4 3,7 5,4 0,6 0,9 5,3 0,9 0,5 0,9 7,5

2006 100,0 59,5 0,5 6,8 1,4 6,5 3,7 5,4 0,5 0,8 0,8 5,1 0,6 0,8 7,6

2007 100,0 58,3 0,5 6,6 1,4 6,7 4,8 5,6 0,7 0,9 5,1 0,8 0,5 0,9 7,2

Lähde: Tilastokeskus

Tilastokirja

19


TYÖPAIKAT JA TYÖVOIMA 4.4 Riihimäellä asuva työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan Ulospendelöinti 31.12. Työllisiä yhteensä Riihimäki Espoo Hausjärvi Helsinki Hyvinkää Hämeenlinna Janakkala Järvenpää Kerava Loppi Nurmijärvi Tuusula Vantaa Muu

% 31.12. Työllisiä yhteensä Riihimäki Espoo Hausjärvi Helsinki Hyvinkää Hämeenlinna Janakkala Järvenpää Kerava Loppi Nurmijärvi Tuusula Vantaa Muu

2003 11 833 6 726 248 268 1 727 1 023 322 165 123 57 129 106 92 398 449

2004 11 933 6 691 250 276 1 736 1 076 328 165 112 75 150 116 87 419 452

2005 12 014 6 448 286 347 1 743 1 140 357 176 129 78 167 133 116 425 469

2006 12 404 6 681 301 352 1 599 1 214 410 178 140 97 181 127 142 435 547

2007 12 872 7 024 306 337 1 558 1 316 474 187 142 92 190 152 124 461 509

2003 100,0 56,8 2,1 2,3 14,6 8,6 2,7 1,4 1,0 0,5 1,1 0,9 0,8 3,4 3,8

2004 100,0 56,1 2,1 2,3 14,5 9,0 2,7 1,4 0,9 0,6 1,3 1,0 0,7 3,5 3,8

2005 100,0 53,7 2,4 2,9 14,5 9,5 3,0 1,5 1,1 0,6 1,4 1,1 1,0 3,5 3,9

2006 100,0 53,9 2,4 2,8 12,9 9,8 3,3 1,4 1,1 0,8 1,5 1,0 1,1 3,5 4,4

2007 100,0 54,6 2,4 2,6 12,1 10,2 3,7 1,5 1,1 0,7 1,5 1,2 1,0 3,6 4,0

Lähde: Tilastokeskus

Tilastokirja

20


TYÖPAIKAT JA TYÖVOIMA 4.5 Suurimmat työnantajat Riihimäellä ja niiden keskimääräiset työpaikkamäärät Riihimäen kaupunki VR-yhtiöt Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Valio Oy Würth Oy K-HKS Riihimäen yksikkö Puolustusvoimat/Riihimäen varuskunta - Elektroniikkalaitos (ulkoistettiin 1.1.2009, osa henkilöstöstöä siirtyi perustettuun Millog Oy:öön) - Viestirykmentti - Puolustushallinnon Rakennuslaitos Riihimäen palvelupiste - PvTT, EI-osasto - Pv Ruokahuollon palvelukeskus, Riihimäen muonituskeskus - Sotilaslääketieteen keskus, Riihimäen varusk. terv.asema Ekokem konserni -Ekokem Oy - Ekokem-Palvelu Oy - Ekosiirto Oy - Ekopartnerit Osuuskauppa Hämeenmaa (Riihimäen toimipaikat yhteensä) Millog Oy Sako Oy Riihimäen ammattioppilaitos Kumera - Kumera Oy - Kumera Drives Oy Logica Oy Riihimäen vankila RTV-Yhtymä Oy Versowood Oy Valtion virastot - Kihlakunnan virasto - Kanta-Hämeen verotoimisto, Riihimäen toimipiste - Työ- ja elinkeinotoimisto - Käräjäoikeus - Arpajais- ja asehallintoyksikkö Riihimäen seurakunta City-Market ISS Palvelut Maintpartner Oy Oy Aga Ab Joutsen Finland Oy Itella, Riihimäen postitoimipaikat ja jakelu Sacotec Components Oy Suomen Kerta Oy Hämeen ammattikorkeakoulu, Riihimäen yksikkö Kastor Oy Riihimäen Seudun Osuuspankki Muoviura Oy Riihimäen Metallikaluste Oy Nordea Pankki Suomi Oy Konepaja Mankinen Oy BASF Oy Larmek Oy Paloheimo konserni - H.G.Paloheimo Oy - Paloheimo Oy - Fenestra Oy Tiedot perustuvat työnantajien antamiin lukuihin

Tilastokirja

21

2007 1 412 615 423 473 405 311 547

2008 1 479 632 421 445 400 339 567

239

233

240 25 43

243 20 44 19 8 234

167 49 13 5

317

226

169 115 196

181 125 202 32 170

74 21 32 23 25

314 264 50

253

149 160 149 152 175

253 190 182 180 180 30 150

152 156 150 148 151 60 19 26 23 23

86 65 115 75 70 58 66 65 46 55 57 43 50 35 29 30 40 29 36 19 17

251 20 45 19 8

271 46

25 171

2009 1 475 672 421 400 385 352 343

160 156 150 132 148 55 19 26 22 26

88 65 78 75 60 62 95 61 63 60 57 46 50 36 29 28 40 25 29 15 7 7

88 80 80 67 53 63 60 62 58 56 53 47 42 31 31 29 24 23 19 4 6 9


TYÖPAIKAT JA TYÖVOIMA 4.6 Työttömät työnhakijat (mukaan lukien henkilökohtaisesti lomautetut) ja työttömyysaste 31.12. Kuukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskiarvo

2005 1 541 1 533 1 506 1 437 1 377 1 478 1 569 1 426 1 416 1 404 1 427 1 506 1 468

2006 1 514 1 476 1 440 1 404 1 307 1 386 1 463 1 351 1 271 1 251 1 230 1 323 1 368

2007 1 303 1 272 1 214 1 173 1 084 1 173 1 225 1 102 1 063 1 059 1 112 1 190 1 164

2008 1 209 1 142 1 131 1 087 1 033 1 109 1 160 1 030 1 032 1 035 1 078 1 229 1 106

2009 1 302 1 350 1 385 1 377 1 289 1 409 1 494 1 415 1 379 1 386 1 495 1 605 1 407

Kuukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskiarvo

2005 11,5 11,4 11,2 10,7 10,2 11,0 11,7 10,6 10,5 10,4 10,7 11,3 10,9

2006 11,3 10,9 10,6 10,4 9,6 10,2 10,8 10,0 9,4 9,2 9,2 9,9 10,1

2007 9,7 9,5 9,0 8,7 8,0 8,6 9,0 8,1 7,8 7,8 8,2 8,8 8,6

2008 8,9 8,4 8,4 7,9 7,5 8,1 8,5 7,5 7,5 7,6 8,2 9,0 8,1

2009 9,5 9,6 9,9 9,8 9,2 10,0 10,6 10,1 9,8 9,9 10,6 11,4 10,0

Lähde: Hämeen työvoimapiiri, Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus

Työttömyysprosentin kehitys 12,0

10,9

10,1

10,0

10,0 8,6

8,1

8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2005

Tilastokirja

2006

2007

2008

22

2009


TYÖPAIKAT JA TYÖVOIMA 4.7 Avoimet työpaikat kuukausittain

Kuukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskiarvo

2005 80 201 153 98 93 45 63 85 68 93 98 93 98

2006 84 202 208 100 109 78 119 103 147 130 134 130 129

2007 199 333 378 294 173 133 131 192 304 184 170 107 217

2008 330 352 224 226 178 124 141 169 113 135 105 85 182

2009 231 282 222 169 89 66 76 103 98 62 83 64 129

2008 272 274 263 266 258 257 257 245 244 233 229 241 253

2009 241 231 236 236 231 233 233 232 225 232 243 251 233

2008 22,5 24,0 23,3 24,5 25,0 23,2 22,2 23,8 23,6 22,5 21,2 19,6 22,9

2009 18,5 17,1 17,0 17,1 17,9 16,5 15,6 16,4 16,3 16,7 16,3 15,6 16,8

Lähde: Hämeen työvoimapiiri, Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus

4.8 Pitkäaikaistyöttömyys kuukausittain Kuukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskiarvo

2005 405 411 433 436 428 437 430 424 437 411 402 409 422

2006 418 417 402 397 382 392 401 375 352 335 317 310 375

2007 293 278 272 272 277 277 281 282 275 291 273 266 278

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista Kuukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskiarvo

2005 26,3 26,8 28,8 30,3 31,1 29,6 27,4 29,7 30,9 29,3 28,2 27,2 28,8

2006 27,6 28,3 27,9 28,3 29,2 28,3 27,4 27,8 27,7 26,8 25,8 23,4 27,4

2007 22,5 21,9 22,4 23,2 25,6 23,6 22,9 25,6 25,9 27,5 24,6 22,4 24,0

Lähde: Hämeen työvoimapiiri, Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus

Tilastokirja

23


TYÖPAIKAT JA TYÖVOIMA 4.9 Alle 25-vuotiaat työttömät kuukausittain Kuukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskiarvo

2005 188 191 191 162 167 192 211 182 183 182 171 187 184

2006 187 173 166 157 143 154 187 166 146 153 139 153 160

2007 148 160 148 142 125 151 157 108 118 105 118 130 134

2008 141 115 121 113 113 137 158 127 138 136 139 173 134

2009 216 221 224 204 180 253 271 229 226 243 252 266 232

2007 11,4 12,6 12,2 12,1 11,5 12,9 12,8 9,8 11,1 9,9 10,6 10,9 10,6

2008 11,7 10,1 10,7 10,4 10,9 12,4 13,6 12,3 13,4 13,1 12,9 14,1 11,2

2009 16,6 16,4 16,2 14,8 14,0 18,0 18,1 16,2 16,4 17,5 16,9 16,6 15,2

2007 70 10 80 1 012 350 662

2008 62 19 86 1 100 386 714

2009 70 13 85 1152 385 767

Alle 25 vuotiaitten työttömien osuus työttömistä työnhakijoista Kuukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskiarvo

2005 12,2 12,5 12,7 11,3 12,1 13,0 13,4 12,8 12,9 13,0 12,0 12,4 11,6

2006 12,4 11,7 11,5 11,2 10,9 11,1 12,8 12,3 11,5 12,2 11,3 11,6 10,8

Lähde: Hämeen työvoimapiiri, Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus

4.10 Kunnan työllistäminen ja siitä aiheutuneet menot Työllistettyjen lukumäärä Oppisopimuksella olevat Kesätyöntekijät Menot (1 000 €) Tulot (1 000 €) Netto (1 000 €)

Tilastokirja

2005 41 10 70 773 276 497

2006 63 10 80 902 348 554

24


ASUMINEN

5 ASUMINEN 5.1 Asuntokunnat talo- ja huoneistotyypin mukaan Huoneistotyyppi

Vuosi 1990 1995 2000 2005

As.väestö As. kunnat 24 707 10 953 25 548 11 821 25 746 12 215 27 069 13 946

1-2h 2 506 2 664 2 697 3 258

3-4h 5 788 5 941 6 231 6 828

yli 4 h 2 659 3 216 3 287 3 707

Talotyyppi (asuinrakennukset) AsuinPienMuut kerrostalot rakentalot nukset 6 313 4 364 162 6 768 4 866 187 6 910 4 074 197 7 705 4 655 357

Lähde: Tilastokeskus

5.2 Asumista kuvaavia tunnuslukuja

Vuosi 1990 1995 2000 2005

Ahtaasti as. väestöstä¹ % 6,3 14,0 12,3 6,1

Huoneistoala /henkilö m² 31,2 33,1 34,4 36,3

Lähde: Tilastokeskus

¹Ahtaasti asuvat = yli 2 henkilöä huonetta kohti

Huoneistoala m² 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 1990

1995

2000 Huoneistoala/hlö

Tilastokirja

25

2005


ASUMINEN

5.3 Asuntokunnat rakenteen ja henkilöluvun mukaan Asuntokunnat yhteensä Henkilöitä/asuntokunta Henkilöitä Asuntokunnat henkilöluvuittain 1 2 3 4 5 yli 5

Asuntokunnat yhteensä % Asuntokunnat henkilöluvuittain 1 2 3 4 5 yli 5

2004 12 746 2,1 26 847

2005 12 911 2,1 27 069

2006 13 150 2,1 27 503

2007 13 378 2,1 28 023

2008 13 651 2,1 28 536

2009 13 722 2,1 28 587

5 211 4 141 1 528 1 250 455 161

5 320 4 216 1 492 1 261 481 141

5 447 4 276 1 543 1 256 477 151

5 562 4 336 1 545 1 299 467 169

5 725 4 404 1 565 1 307 481 169

5 775 4 465 1 540 1 306 455 181

2004 100,0

2005 100,0

2006 100,0

2007 100,0

2008 100,0

2009 100,5

40,9 32,5 12,0 9,8 3,6 1,3

41,2 32,7 11,6 9,8 3,7 1,1

41,4 32,5 11,7 9,6 3,6 1,2

41,6 32,4 11,5 9,7 3,5 1,3

41,9 32,3 11,5 9,6 3,5 1,2

42,3 32,7 11,3 9,6 3,3 1,3

2004 43 2 069 403 1 410 401 9,92 5,40

2005 33 2 127 421 1 111 387 9,11 6,79

2006 27 2 025 556 1 249 400 9,98 7,13

2007 24 2 025 810 1 529 362 9,94 7,64

2008 19 2 025 1 011 1 769 327 10,62 7,43

2009 15 2 019 954 1 566 334 10,62 7,93

Lähde: Tilastokeskus

5.4 Arava-asunnot

Omistusasunnot/lainoitetut 31.12. Kunnan valvomat aravavuokra-asunn Arava-asuntoa jonottaneet hakijaruok Arava-asuntoa hakeneet ruokakunna Arava-asunnon saaneet ruokakunnat Ylin aravavuokra €/m² Alin aravavuokra €/m² Lähde: Tekninen keskus

Tilastokirja

26


ASUMINEN 5.5 Valmistuneet asunnot rahoitusmuodon mukaan

Vuosi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valtion lainoittamat Vuokra-as. Lkm. 16 31 16 15 58 58 27 30 0

Vapaarahoitteiset % 14 21 29 8 25 24 11 12 0

Lkm. 100 120 40 175 170 185 217 220 138

Yhteensä

% 86 79 71 92 75 76 89 88 100

Lkm. 116 151 56 190 228 243 244 250 138

Lähde: Tekninen keskus, rakennusvalvontayksikkö

5.6 Perusparannetut asunnot rahoituksen mukaan Vuosi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valtion myöntämät korjausavustukset 1 000 € kpl 159 1 215 125 1 096 198 2 047 788 3 248 239 1 885 161 853 111 3 248 165 824 1 231 4 045

1)

2)

3) 3) 3)

Kunnan myöntämät SHL:n ja VPL:n korjausavustukset 1 000 € kpl 126 49 91 49 103 49 171 51 149 60 101 38 52 52 54 26 95 28

Lähde: Tekninen keskus, perusturvakeskus 1)

SHL=sosiaalihuoltolaki, VPL=vammaispalvelulaki sisältää energia-avustuksia 1.172 kpl 3) as.yhtiöille oli määrärahaa kuntotutkimuksiin ja suunnitteluun sekä energia-avustuksiin 2)

27 Tilastokirja


RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

6 RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 6.1 Myönnetyt rakennusluva

Myönnettyjä rakennuslupia yhteensä Asuinrakennukset yhteensä erilliset pientalot rivi- ja ketjutalot asuinkerrostalot Vapaa-ajan rakennukset Liikerakennukset Toimistorakennukset Liikenteen rakennukset Hoitoalan rakennukset Kokoontumisrakennukset Opetusrakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Palo- ja pelastustoimen rakennukset Maatalousrakennukset Muut rakennukset

2005 310 176 162 9 5 3 3 1 2 0 1 0 12 8 0 3 101

2006 240 138 122 11 5 2 6 1 2 3 0 1 13 3 0 2 69

2007 254 147 119 18 10 3 7 0 0 1 2 1 12 4 0 0 77

2008 144 84 77 6 1 1 2 1 2 2 0 3 2 3 0 2 42

2009 150 81 68 8 5 3 1 2 4 1 1 0 3 4 0 0 50

2005 378 65 264 28

2006 576 92 244 25

2007 461 82 280 27

2008 110 28 110 13

2009 143 32 146 13

2005 225 140 121 14 5 7 0 0 7 2 3 2 12 4 0 2 46

2006 225 153 140 7 6 1 1 0 1 1 0 0 4 2 0 2 60

2007 208 136 121 13 2 3 7 1 1 1 0 1 8 2 0 0 48

2008 200 115 89 17 9 1 3 0 1 2 2 1 8 3 0 1 63

2009 171 96 86 7 3 3 4 0 3 1 0 3 5 2 0 0 54

2005 255 56 228 23

2006 245 50 243 25

2007 431 74 244 24

2008 385 68 250 23

2009 216 43 138 15

Lähde: Rakennusvalvontayksikkö

Myönnettyjen rakennuslupien Tilavuus yhteensä, 1000 m³ Kerrosala yhteensä, 1000 m² Asuntojen lukumäärä Asuntojen kerrosala, 1000 m² Lähde: Rakennusvalvontayksikkö

6.2 Valmistuneet rakennukset

Valmistuneet rakennukset yhteensä Asuinrakennukset yhteensä erilliset pientalot rivi- ja ketjutalot asuinkerrostalot Vapaa-ajan rakennukset Liikerakennukset Toimistorakennukset Liikenteen rakennukset Hoitoalan rakennukset Kokoontumisrakennukset Opetusrakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Palo- ja pelastustoimen rakennukset Maatalousrakennukset Muut rakennukset Lähde: Rakennusvalvontayksikkö

Valmistuneiden rakennusten Tilavuus yhteensä, 1000 m³ Kerrosala yhteensä, 1000 m² Asuntojen lukumäärä Asuntojen kerrosala, 1000 m² Lähde: Rakennusvalvontayksikkö

Tilastokirja

28


RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 6.3 Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan Pääasiallinen käyttö

Yhteensä Asuinrakennukset Liikerakennukset Toimisto- ja hallinto Hoitoalan rakennukset Kokoontumisrakennukset Opetusrakennukset Teollisuusrakennukset Muut rakennukset

2007 2007 Kerrosala Yhteensä 1000 m² lkm 2 158 6 055 1 325 5 291 160 123 75 64 44 27 52 49 78 36 272 172 152 293

2008 Kerrosala 1000 m² 2 210 1 361 181 71 44 54 79 260 160

2008 Yhteensä lkm 6 185 5 398 126 62 28 50 37 173 311

Lähde: Tilastokeskus

6.4 Maa-ainesten otto

Voimassa olevat luvat Vuotuinen ottomäärä 1000 m³ Otettava kokonaismäärä 1000 m³

2005 1 0,0 2 425

2006 2 3,8 2 466

2007 2 0,5 2 466

2008 2 11 2 466

2009 2 14 2 466

2005 15 763 56 176 21 000 8 625

2006 10 061 55 621 18 300 7 042

2007 15 922 49 249 17 500 6 744

2008 18 822 59 225 19 000 7 217

2009 22 527 58 825 21 800 8 426

Lähde: Rakennusvalvontayksikkö

6.5 Kierrätyskeskus

Tavaranmyynti, kpl Tavaranmyynti, € Asiakasmäärä, kpl Ostavat asiakkaat, kpl Lähde: Ympäristönsuojeluyksikkö

Tilastokirja

29

2009 Kerrosala 1000 m² 2 195 1 361 182 72 44 54 76 258 148

2009 Yhteensä lkm 6 273 5 487 127 63 28 50 37 174 307


7 MAATALOUS 7.1 Maataloustoiminta Tuotantosuunnat, tiloittain kpl Lypsykarjatilat Lihanautojen kasvatus Viljanviljely Erikoiskasvintuotanto Puutarhakasvien viljely Muuta Viljelijöiden lukumäärä ikäryhmittäin alle 50 vuotiaita 50-63 vuotiaita yli 63 vuotiaita Tilakoko, ha alle 10 ha 10-30 ha yli 30 ha

2005

2006

2007

2008

2009

9 2 34 8 1 2 56

7 2 30 8 1 3 51

7 2 31 8 1 1 50

6 1 33 8 1 1 50

6 1 32 8 1 1 49

21 28 7

19 28 4

20 26 4

19 28 3

17 24 8

8 19 29

9 14 28

10 13 27

11 12 27

10 12 27

Lähde: Maataloustoimi

Tuotantosuunnat 2009 Muuta LypsykarjaPuutarha2% tilat kasvien viljely 12 % 2% Lihanautojen Erikoiskasvinkasvatus tuotanto 2% 16 %

Viljanviljely 66 %

Tilastokirja

30


LIIKENNE JA JÄRJESTYSTOIMI

8 LIIKENNE JA JÄRJESTYSTOIMI 8.1 Tietoliikenne 31.12. Postitoimipaikkoja Puhelinliittymiä, kpl Puhelinliittymiä/100 asukasta kohti Televisiolupia, kpl Televisiolupia/100 asukasta kohti

2005 1 15 161 56 11 051 41

2006 1 13 200 48 10 916 40

2007 1 11 497 41 10 885 39

2008 1 --- ¹

2009 1 ---

10 723 38

10 665 37

2005

2006

2007

2008

2009

90 372 23 4 428

86 400 19 4 542

73 472 16 4 613

67 459 14 4 748

70 475 20 5 083

783

672

670

737

678

3 128 331 27 512

1 28 353 29 382

1 16 363 29 824

2 33 369 30 911

2 23 373 31 180

2005

2006

2007

2008

2009

338 29 20 2

627 27 27 2

1135 30 18 4

613 25 37 1

523 27 42 1

Lähde:Posti, Viestintävirasto ¹ paikkakuntakohtaisia tietoja enää julkaista

8.2 Pelastuslaitos 31.12. Hälytykset Tulipalot Muut onnettomuudet Öljyvahinkojen torjuntatapaukset Sairaankuljetukset Palonehkäisy Palotarkastukset Väestönsuojelukoulutus Kurssit Osallistunut henkilöitä Väestönsuojat Suojapaikat yhteensä Lähde:Kanta-Hämeen pelastuslaitos

8.3 Poliisin tietoon tulleet tieliikenneonnettomuudet 31.12. Liikenteen turvallisuuden vaarantaminen/onnettomuuksia Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 1) Loukkaantuneet ¹) Kuolleet 1) Lähde: Poliisin tulostietojärjestelmä, Liikenneturva

Tilastokirja

31


TERVEYDENHUOLTO JA SAIRAANHOITO

9 TERVEYDENHUOLTO 9.1 Riihimäkeläisten terveydenhuolto ja ympäristöterveydenhuoltopalvelut Avohoitokäynnit yhteensä lääkärit terveyden- ja sairaanhoitajat muut Lääkärin avohoitokäynnit 0-6 vuotiaat 7-64 vuotiaat 65-74 vuotiaat 75-84 vuotiaat 85 ja yli 85- vuotiaat Laboratorio tutkimukset (avo+os) Röntgen tutkimukset Hammashuolto Hammaslääkäri, käynnit yhteensä * 0-17-vuotiaat * muut hoitoon oikeutetut Suuhygienisti ja hammashoitaja, käynnit yhteensä * 0-17-vuotiaat * muut hoitoon oikeutetut Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta tarkastukset Eläinlääkärin vastaanotto käynnit Elintarvike- ja vesilaboratorio analyysit näytteet

2005 129 551 46 020 67 845 15 686

2006 125 074 45 987 66 117 12 970

2007 119 103 45 885 63 885 9 333

2008 118 994 50 454 63 441 5 099

2009 119 176 48 879 66 220 4 077

46 020 6 624 29 115 4 557 4 398 1 326

45 987 5 675 29 061 5 052 4 597 1 602

45 885 6 536 28 819 4 680 4 309 1 541

50 454 6 760 32 624 4 975 4 428 1 667

48 879 5 851 31 993 4 907 4 459 1 669

105 571

103 409

121 296

120 614

119 773

5 924

6 021

5 353

5 184

4 991

22 406 7 887 14 519

21 199 6 705 14 494

21 231 6 822 14 409

21 756 7 103 14 653

21 869 6 913 14 956

7 119 3 785 3 334

7 336 3 863 3 473

7 030 3 442 3 588

7 128 3 865 3 263

6 603 3 563 3 040

810

760

719

551

475

674

593

757

982

1 166

21 285 5 079

20 422 4 951

22 655 4 898

20 093 3 905

18 615 3 710

Lähde: Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Tilastokirja

32


TERVEYDENHUOLTO JA SAIRAANHOITO 9.2 Perusterveydenhuolto Avohoitokäyntien lukumäärä asukasta kohden

2005 132 147 4,9

2006 127 379 4,6

2007 121 147 4,3

2008 126 560 4,4

Hammashuollon käyntimäärä asukasta kohden

29 741 1,1

28 762 1,0

28 258 1,0

29 102 1,0

Vuodeosaston hoitopäivät asukasta kohden

33 372 1,2

36 158 1,3

37 246 1,3

35 799 1,3

Avohoitokäyntien lukumäärä asukasta kohden

2005 41 387 1,5

2006 41 865 1,5

2007 42 420 1,5

2008 45 911 1,6

Vuodeosaston hoitopäivät asukasta kohden

35 345 1,3

39 215 1,4

36 951 1,3

34 039 1,2

2005

2006

2007

2008

2009

11 834 20 231 32 065

12 427 21 518 33 945

13 230 23 017 36 247

14 344 26 989 41 333

15 177 27 406 42 583

0

0

0

0

0

32 065

33 945

36 247

41 333

42 583

Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto

9.3 Erikoissairaanhoito

Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto

9.4 Terveydenhuollon menot (1000 € )

KÄYTTÖMENOT Terveyskeskus Erikoissairaanhoito Käyttömenot yhteensä INVESTOINTIMENOT Terveyskeskus Erikoissairaanhoito Investointimenot yhteensä Terveydenhuollon menot yhteensä Lähde: Riihimäen kaupungin tilinpäätös

Tilastokirja

33


SOSIAALIPALVELUT 10 SOSIAALIPALVELUT 10.1 Lasten päiväkodit 31.12. Lasten päiväkodit, lkm hoitopaikat yhteensä kokopäiväpaikat osapäiväpaikat1

2005 9 762 398 364

2006 9 731 423 308

2007 9 753 445 308

2008 9 875 482 393

2009 9 876 512 364

Kokopäiväpaikat, lkm Aluesairaalan päiväkoti Hirsimäen päiväkoti Jukolan päiväkoti Junailijankadun päiväkoti Kirjauksen päiväkoti Kontiontien päiväkoti Otavan päiväkoti Peltosaaren päiväkoti Uunilinnun päiväkoti Varuskunnan päiväkoti

398 39 54 54 72 33 35 54 36 21

423 38 54 87 72 33 35 54 29 21

445 38 54 87 72 33 35 72 33 21

482 38 54 87 102 40 35 72 33 21

512 38 54 87 105 33 33 63 33 66 -

Osapäiväpaikat, lkm 4 Aluesairaalan päiväkoti 3 Lasitehtaan koulu 4 Hirsimäen päiväkoti 3 Herajoen koulu 4 Jukolan päiväkoti 3 Patastenmäen ja Jukolan koulut 4 Kontiontien päiväkoti 4 Otavan päiväkoti 4 Peltosaaren päiväkoti 4 Junailijankadun päiväkoti 4 Kirjauksen päiväkoti 3 Pohjoinen ja Haapahuhdan koulut

209 13 20 13 31 31 19 14 21 21 26

151 20 25 31 19 14 21 21 -

151 20 25 31 19 14 21 21 -

203 21 35 42 21 21 42 21 -

186 21 39 42 21 21 21 21 -

Esikoulupaikat, lkm Hirsimäen päiväkoti Junailijankadun päiväkoti Kirjauksen päiväkoti Kontiontien päiväkoti Otavan päiväkoti Peltosaaren päiväkoti Aluesairaalan päiväkoti Jukolan päiväkoti

155 21 21 21 42 21 21 8

157 21 21 21 42 21 21 10

157 21 21 21 42 21 21 10

190 21 42 21 42 21 21 10 12

178 21 21 21 42 21 21 17 14

Lapsia kokopäiväisessä hoitosuhteessa 31.12. 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat

357

371

440

457

495

59 298

86 285

74 366

96 361

85 410

355

186

198

268

317

348 7

15 168 3

20 178 -

62 206 -

2 315 -

Lapsia osapäiväisessä hoitosuhteessa 31.12. 2 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat 7 ja yli vuotiaat

Lähde: Perusturvakeskus Esiopetus ja esiopetuksen iltäpäivähoito 2 osa esioppilaista on sijoitettu myös osapäiväryhmään 1

3

koulutoimen esiopetuksen iltapäivähoito

4

sosiaalitoimen esiopetuksen iltapäivähoito

Tilastokirja

34


SOSIAALIPALVELUT 10.2 Kunnallisten päiväkotien käyttömenot, 1000 € Päiväkodit 1) 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Aluesairaala 369 527 565 614 651 677

Hirsimäki 656 716 681 719 780 762

Jukola 715 700 973 961 1 111 1 241

Junailijankatu 821 875 854 893 1 213 1 286

Kirjaus Kontiontie 664 609 677 644 580 653 618 697 725 722 669 716

Otava 705 740 761 868 950 971

Peltosaari 486 520 506 559 624 584

Varuskunta 176 192 208 207 222 -

Uunilintu 839

Yhteensä 5 201 5 591 5 781 6 136 6 998 7 745

1)

sisältää hallinnon vyörytyserät keittiö koulutoimen alaisuuteen 1.8.2005 3) keittiö koulutoimen alaisuuteen 1.1.2009 2)

Käyttömenot €/hoitopaikka/v 1) 2004 7 688 2005 10 443 2006 13 000 2007 16 763 2008 14 730 2009 14 691

keskim. € / hoitopaikka/v

7 765 8 551 8 900 9 239 9 990 9 741

9 681 9 853 9 654 9 360 9 791 10 593

8 431 9 204 8 978 9 006 8 120 9 621

9 251 9 622 10 333 10 901 11 125 11 556

7 963 8 568 8 690 8 912 8 672 8 845

9 223 9 739 10 013 8 840 9 659 11 228

8 749 9 403 10 479 10 688 11 004 10 233

Lähde: Perusturvakeskus sisältää hallinnon vyörytyserät

1)

10.3 Päiväkotien käyttö

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Omat päiväkodit yhteensä 9 9 9 9 9 9

Läsnäolopäivät 127 669 125 209 114 743 140 903 151 845 163 434

Poissaolopäivät 35 614 37 647 21 716 23 324 25 435 30 581

Lähde: Perusturvakeskus

Tilastokirja

35

Sairauspäivät 5 141 6 838 5 782 6 938 8 221 8 383

8 357 9 130 9 906 9 495 10 518 -

12 603

8 594 9 347 9 758 9 848 9 857 10 701


SOSIAALIPALVELUT

10.4 Perhepäivähoito 31.12. Perhepäivähoitajat -Omassa kodissa -Ryhmäperhepäivähoidossa

2005 80 55 25

2006 88 60 28

2007 86 50 36

2008 98 51 47

2009 99 52 47

7

7

12

14

14

219 2 84

240 1 84

220 3 136

237 160

188 176

12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 8

12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 8 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 8 12 12

Lapsia hoitosuhteessa tavallinen perhepäivähoito kolmiperhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito

308 215 1 92

357 241 1 115

379 219 3 157

404 218 186

341 171 170

Lapsia hoitosuhteessa 0-2 vuotiaat 3-6 vuotiaat 7 ja yli vuotiaat

308 127 181 -

357 117 240 -

379 128 251 -

404 154 250 -

336 117 219 -

55 068 13 718 3 468

54 811 10 560 2 624

60 322 11 946 3 363

67 539 15 050 4 283

62 201 14 609 3 568

Ryhmäperhepäiväkodit Hoitopaikat tavallinen perhepäivähoito kolmiperhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito Ryhmäperhepäiväkotien hoitopaikat Koivukoti Käpäläkoti Mäkikujan vuorokoti Saarikoti Lemmikkikoti Niittyvilla Tähtikoti Heinähattu (perustettu 8/2004) Vilttitossu (perustettu 1/2007) Haapakoti I (perustettu 2/2007) Haapakoti II (perustettu 2/2007) Paimenpoika I (perustettu 8/2007) Paimenpoika II (perustettu 8/2007) Tupasvilla (perustettu 3/2008) Suovilla (perustettu 4/2008)

Läsnäolopäivät Poissaolopäivät Sairauspäivät Lähde: Perusturvakeskus

10.5 Perhepäivähoidon käyttökustannukset Ryhmäperhepäivähoito

31.12. Paikat yhteensä 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Käyttökustannukset €/hoitopaikka/v 2004 2005 2006 2007 2008 2009

84 84 84 136 160 176 9 940 10 426 10 990 10 118 11 873 11 452

Lähde: Perusturvakeskus

Tilastokirja

36


SOSIAALIPALVELUT 10.6 Muu päivähoito 2005

2006

2007

2008

2009

Leikkikenttätoiminta (puistot) läsnäolopäivät lasten lkm keskimäärin/pv

1 349 34

1 184 30

1 231 32

962 25

553 29

Kerhotoiminta Läsnäolopäivät Lapsia yhteensä 1-2 vuotiaita 3-6-vuotiaita

2 712 67 12 55

3 077 76 14 62

1 196 66 20 46

2 297 43 43

2 759 68 9 59

2005 2 109 988 46,8 182 989

2006 2 176 1 001 46,0 172 631

2007 2 248 1 106 49,2 202 421

2008 2 348 1 126 48,0 247 770

2009 2 339 1 084 46,3 282 776

37

40

37

35

33

2005 640

2006 599

2007 664

2008 669

2009 715

636 212 92 2 383

601 190 100 2 394

627 238 118 2 555

667 235 122 2 545

659 255 139 2 787

Lähde: Perusturvakeskus

10.7 Päivähoito Lasten lukum. 0-6 vuotiaat 31.12. Riihimäellä Lapsia päivähoidossa osuus ikäluokasta 0-6 v., % Hoitopäivien lukumäärä Päivähoidon nettokäyttömenot läsnäolopäivää kohden, €/hoitopäivä Lähde: Perusturvakeskus

10.8 Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki 31.12. Tukea saaneita perheitä Lapsia tuen piirissä Kotihoidon ja osittaisen tuen piirissä Kotihoidon tuen kuntalisä (Riihimäki-lisä) Yksityisen hoidon tuen piirissä Maksettu tuki yhteensä (1000 €) Lähde:Perusturvakeskus

Tilastokirja

37


SOSIAALIPALVELUT 10.9 Kotipalvelu Kodinhoitoapu Kodinhoitoapua saaneet kotitaloudet lapsiperheet vanhukset 65-74 v. 75-84 v. 85- v. vammaiset muut Tukipalvelut Vähintään 65-vuotiaat tukipalveluasiakkaat vuoden aikana ateriapalvelu päiväkeskus kylvetyspalvelu asumishuolto siivouspalvelu turvapalvelu kuljetuspalvelut lounassetelit tilapäishoito pyykkipalvelu asiointipalvelu ostoskassi Alle 65-vuotiaat tukipalveluasiakkaat vuoden aikana ateriapalvelu päiväkeskus kylvetyspalvelu asumishuolto siivouspalvelu turvapalvelu kuljetuspalvelut lounassetelit tilapäishoito pyykkipalvelu asiointipalvelu ostoskassi Omaishoidon tuki Asiakkaat vuoden aikana 0-17 vuotiaat 18-64 vuotiaat 65-74 vuotiaat 75-84 vuotiaat 85 ja yli 85 vuotiaat Omaishoitajien lukumäärä vuoden aikana, josta 65- ja yli 65-vuotiaat hoitajat

2005

2006

2007

2008

2009

438 4

360 2

427 19

428 27

455 27

45 166 158 23 42

30 139 141 14 34

43 166 158 13 28

41 165 159 10 26

53 163 160 13 39

64 124 36 44 26 21 71 31 7 81 116

63 129 32 40 23 19 73 29 4 69 84

97 148 19 51 21 27 73 29 6 28 143 95

46 141 20 42 20 14 99 27 4 36 161 85

232 184 23 35 16 11 110 18 10 27 136 94

11 2 7 6 5 1 11 11

6 2 6 7 3 1 9 9

3 2 11 15 11

4 2 5 7 21 11

29 1 3 6 1 7 25 11

117 10 28 21 44 14

128 14 30 22 45 17

140 11 33 25 52 19

158 14 42 27 58 17

144 12 37 23 54 18

119

128

140

158

145

61

68

77

84

81

Lähde: Perusturvakeskus

Tilastokirja

38


SOSIAALIPALVELUT 10.10 Vanhainkoti 31.12 Hoitopaikat lyhytaikainen hoitopaikka pitkäaikaispaikat Hoitopäivät lyhytaikaishoito pitkäaikaishoito Asukkaat vuoden aikana lyhytaikaishoito pitkäaikaishoito päivä- ja yöhoito Pitkäaikaispaikkatiedot Tulleet yhteensä kotoa palveluasunnosta laitoksista Poistuneet yhteensä toiseen laitokseen kotiin palveluasuntoon kuolleet Asukkaat alle 65-vuotiaat 65-74 vuotiaat 75-84 vuotiaat 85 ja yli 85 vuotiaat Vanhainkodin käyttöaste % Asukkaiden keski-ikä Vanhainkotipaikkoja 75-vuotta täyttäneitä kohti

2005 142 12 130

2006 143 12 131

2007 139 10 129

2008 139 10 129

2009 139 10 129

51 526 3 840 47 677

51 170 3 453 47 717

50 126 3 351 46 775

50 262 3 152 47 110

50 145 3152 46993

257 82 174 2

239 72 165 4

252 85 164 3

259 94 165 0

251 74 177 0

47 1 44 48 17 1 30

32 1 31 32 2 1 29

38 3 4 27 16 2 2 1 29

37 7 25 37 11 26

45 3 2 40 48 14 1 2 31

19 74 81 101,56 83

1 16 68 79 100,86 83

2 16 43 78 98,79 84

2 17 33 82 98,79 84

0 19 27 90 98,84 85

0,066

0,066

0,063

0,063

0,062

2005 139 51 526 3 856 27 738 75

2006 139 51 170 3 933 28 296 76

2007 139 50 126 4 700 33 811 94

21

21

21

Lähde: Perusturvakeskus

10.11 Vanhainkotihoidon nettokäyttömenot

Paikkoja yhteensä Hoitopäivien lukumäärä Nettokäyttökustannukset, 1000 € hoitopaikka vuodessa, € netto hoitopäivä, € netto Asukkaan maksaman hoitomaksun keskiarvo hoitopäivältä Lähde: Perusturvakeskus 1) sisältää hallinnon vyörytyserät

Tilastokirja

39

1)

2008 139 50 262 5 032 36 203 100 24

1)

2009 139 50 145 5 544 39 884 111 26

1)


SOSIAALIPALVELUT 10.12 Suojatyö ja työhön kuntoutus 2005

2006

2007

2008

2009

64 23

57 22

59 25

66 24

67 18

10 294 4 229

9 737 4 368

8 775 3 975

11 271 3 277

11 151 3 229

Henkilökunta Työntekijöitä vuoden aikana

8,5

8,5

8,5

9,5

9,5

Psykiatrian työtoiminta Asiakkaita 31.12.

25

25

22

28

27

Työpäivät vuoden aikana

2 960

3 109

2 845

2 976

3 228

2

2

2

2

2

Kehitysvammaisten työtoiminta Asiakkaita 31.12. työkeskuksessa työkeskuksen ulkopuolella Työpäivät vuoden aikana työkeskuksessa työkeskuksen ulkopuolella

Henkilökunta Työntekijöitä vuoden aikana Lähde: Perusturvakeskus

Tilastokirja

40


SOSIAALIPALVELUT 10.13 Vammaispalvelut 2005

2006

2007

2008

2009

Kehitysvammaisten päivähoito ja opetus Asiakkaat 31.12. 0-5 vuotiaat 6-16 vuotiaat 17 ja yli 17-vuotiaat

25 3 22 -

26 5 19 2

29 6 23 -

25 2 23 -

29 2 27 -

Kehitysvammaisten erityisopetus Oppilaat 31.12. 0-5 vuotiaat 6-16 vuotiaat

10 1 9

5 5

8 3 5

9 3 6

7 1 6

29 417 10 15

32 430 8 21

43 457 8 21

46 484 9 24

56 519 30 24

76

73

44

82

61

Kehitysvammaisten perhehoito Kodit 31.12. Hoitopäivät vuoden aikana

6 2 652

6 3 114

4 3 169

8 3 033

6 2 717

Kehitysvammalaitokset Asiakkaat 31.12. Hoitopäivät vuoden aikana

10 5 156

13 5 561

16 5 843

9 3 556

7 3 230

Kehitysvammaisten palveluasuminen Asukkaat 31.12. Asumispäivät vuoden aikana

33 11 773

37 12 800

39 12 961

53 22 437

55 20 290

Vaikeavammaisten palveluasuminen Asukkaat 31.12. Asumispäivät vuoden aikana

27 8 804

29 10 207

41 14 102

44 14 473

49 17 754

Mielenterveysongelmaisten palveluasuminen Asukkaat 31.12. Asumispäivät vuoden aikana

23 7 227

27 9 224

22 6 666

22 6 868

23 6 438

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja avustusten saajat Vaikeavammaisten palveluasuminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Henkilökohtainen avustajatoiminta Tulkkipalvelut Asunnon muutostyöt ja siihen kuuluvat välineet ja laitteet

Lähde: Perusturvakeskus, koulutuspalvelukeskus

Tilastokirja

41


SOSIAALIPALVELUT 10.14 Lastensuojelu ja perhehoito 2005

2006

2007

2008

2009

418

422

353

367

319

58

53

55

56

68

Mäkikujan perhekoti Asiakkaat 31.12. Asiakkaat vuoden aikana Hoitopäivät vuoden aikana

10 25 3 318

6 24 3 106

12 28 3 894

10 32 3 970

11 32 3 667

Koulukodit Asiakkaat 31.12. Hoitopäivät vuoden aikana

1 365

1 365

1 365

153

2 143

Perhekodit Asiakkaat 31.12. Hoitopäivät vuoden aikana

17 7 154

16 6 506

17 5 839

25 8 090

26 9 969

Perhehoito Kodit 31.12. Perhehoidon asiakkaat 31.12. Hoitopäivät vuodena aikana

20 27 9 963

18 24 8 210

17 21 7 434

17 22 8 350

19 25 8 653

2

2

4

3

2

Hoitopäivät vuoden aikana

96

319

107

123

23

Turvakodit Asiakkaat vuoden aikana Hoitopäivät vuoden aikana

14 99

15 127

26 185

6 140

8 167

2005

2006

2007

2008

2009

1 515 2 303 1 520

1 560 2 437 1 562

1 430 2 648 1 852

1 421 2 777 1 954

1 543 3 057 1 981

820 14,0 460 460 938

792 12,8 457 439 893

784 12,5 447 444 953

734 11,5 405 412 893

606 9,6 226

Lastensuojelu Asiakkaat vuoden aikana Sijoitetut 31.12. laitos- ja perhoidossa

Ensikodit Asiakkaat vuoden aikana

Lähde: Perusturvakeskus

10.15 Toimeentuloturva Toimeentulotuki Kotitaloudet Toimeentulotukimenot (1000 €) Toimeentulotukimenot kotitaloutta kohti, € Elatustuki Lapset osuus ikäluokasta (0-18 v), % Elatusvelvolliset 31.12. Elatustuen nostajat 31.12. Elatustukimenot (1000 €)1) Lähde: Perusturvakeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Elatustuki siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.4.2009

1)

Tilastokirja

42

1) 1) 1) 1) 1)


KOULUTUSPALVELUT

11 KOULUTUS- JA KIRJASTOPALVELUT 11.1 Peruskoulun oppilasmäärät¹) 2005 1 970

2006 2 037

2007 1 997

2008 1 933

2009 1 895

Eteläinen koulu

347

317

314

307

308

Haapahuhdan koulu josta esiopetusta

141 22

151 21

148 19

143 19

137 21

Herajoen koulu josta esiopetus

146 21

152 22

131 16

150 37

159 23

Hiivolan koulu josta esiopetus

40 4

42 8

37 3

31 3

32 4

Jukolan koulu ²) josta esiopetus

69 22

138 40

Lasitehtaan koulu josta esiopetus

185 20

182 22

161 19

155 20

149 19

Patastenmäen koulu josta esiopetus

266 21

260 20

393 55

336 36

313 40

Peltosaaren koulu josta esiopetus

257 3

239 1

233 1

227 2

218 5

Pohjoinen koulu josta esiopetus

209 28

243 30

256 23

277 28

280 39

Uramon koulu

310

313

324

307

299

1 178

1 107

1 115

1 116

1 180

Harjunrinteen koulu

337

284

268

296

297

Karan koulu

396

386

433

416

428

Pohjolanrinteen koulu

445

437

414

404

455

3 148

3 144

3 112

3 049

3 075

Ala-asteet yhteensä

Yläasteet yhteensä

Peruskoulut yhteensä Lähde: Koulutuspalvelukeskus ¹) 20.9. tilanteen mukaan ²) yhdistynyt Patastenmäen kouluun 1.1.2007

Tilastokirja

43


KOULUTUSPALVELUT 11.2 Peruskoulun opetustunnit 2005 112 146

2006 112 705

2007 102 177

2008 108 225

2009 109 632

16 180 47

15 610 49

14 498 46

15 688 51

16 812 55

Haapahuhdan koulu oppilasta kohden

7 702 55

7 738 51

6 961 47

6 674 47

6 940 51

Herajoen koulu oppilasta kohden

7 792 53

7 792 51

7 042 54

6 134 41

6 874 43

Hiivolan koulu oppilasta kohden

2 474 62

2 398 57

2 434 66

2 664 86

2 242 70

Lasitehtaan koulu oppilasta kohden

10 618 57

10 143 56

8 409 52

7 765 50

8 228 55

Patastenmäen ja Jukolan koulu oppilasta kohden

17 822 53

18 260 46

18 049 46

18 000 54

16 725 53

Peltosaaren koulu oppilasta kohden

21 534 84

21 774 91

16 451 71

19 632 86

18 518 85

Pohjoinen koulu oppilasta kohden

11 744 56

12 914 53

13 145 51

15 356 55

15 901 57

Uramon koulu oppilasta kohden

16 280 53

16 076 51

15 188 47

16 312 53

17 392 58

Yläasteet yhteensä

86 776

85 691

82 076

83 006

85 893

Harjunrinteen koulu oppilasta kohden

26 224 78

24 780 87

22 261 83

24 865 84

23 866 80

Karan koulu oppilasta kohden

29 956 76

29 654 77

29 314 68

28 468 68

30 764 72

Pohjolanrinteen koulu oppilasta kohden

30 596 69

31 257 72

30 501 74

29 673 73

31 263 69

198 922 63

198 396 63

184 253 59

191 231 63

195 525 64

Ala-asteet yhteensä Eteläinen koulu oppilasta kohden

Peruskoulut yhteensä oppilasta kohden Lähde: Koulutuspalvelukeskus

Tilastokirja

44


KOULUTUSPALVELUT 11.3 Peruskoulujen käyttömenot Ala-aste Eteläinen koulu käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas Haapahuhdan koulu käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas Herajoen koulu käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas Hiivolan koulu käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas Lasitehtaan koulu käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas Patastenmäen ja Jukolan koulu käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas Peltosaaren koulu käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas Pohjoinen koulu käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas Uramon koulu käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas Ala-asteet yhteensä käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas Yläaste Harjunrinteen koulu käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas Karan koulu käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas Pohjolanrinteen koulu käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas Yläasteet yhteensä käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas Peruskoulut yhteensä Käyttömenot/opetustunti Käyttömenot/oppilas

2005

2006

1 317 082 81 3 796 558 346 72 3 960 620 067 80 4 247 243 575 99 6 094 826 035 78 4 465 1 413 905 79 4 221 1 842 103 86 7 168 911 258 78 4 360 1 224 647 75 3 950 8 957 200 80 4 547

1 375 193 88 4 338 595 243 77 3 942 626 442 80 4 121 236 743 99 5 637 857 097 85 4 709 1 596 624 87 4 012 1 926 048 88 8 059 1 214 626 94 4 998 1 267 224 79 4 049 9 695 239 86 4 760

1 393 711 1 449 367 1 669 804 96 92 99 4 439 4 721 5 421 631 386 717 553 812 389 91 108 117 4 266 5 018 5 930 639 972 638 264 800 811 91 104 116 4 885 4 255 5 037 246 050 238 320 261 485 101 89 117 6 650 7 688 8 171 808 510 817 693 865 603 96 105 105 5 022 5 275 5 809 1 765 556 1 813 498 2 019 855 98 101 121 4 493 5 397 6 453 1 920 939 1 949 748 2 074 232 117 99 112 8 244 8 589 9 515 1 123 761 1 459 016 1 566 984 85 95 99 4 390 5 267 5 596 1 350 338 1 413 385 1 574 268 89 87 91 4 168 4 604 5 265 9 880 224 10 496 845 11 645 431 97 97 106 4 948 5 430 6 145

2 012 505 77 5 972 2 163 570 72 5 464 2 331 543 76 5 239 6 507 618 75 5 524

2 046 424 83 7 206 2 222 946 75 5 759 2 502 955 80 5 728 6 772 324 79 6 118

1 983 864 89 7 402 2 334 122 80 5 391 2 520 880 83 6 089 6 911 336 84 6 199

2008

1 984 624 80 6 705 2 448 426 86 5 886 2 731 618 92 6 761 7 164 668 86 6 420

2009

2 261 160 95 7 613 2 968 817 97 6 936 2 902 197 93 6 378 8 132 174 95 6 892

15 464 818 16 467 563 16 791 560 17 661 513 19 777 605 78 83 91 92 101 4 913 5 238 5 396 5 793 6 432

Lähde: Koulutuspalvelukeskus

Tilastokirja

2007

45


KOULUTUSPALVELUT 11.4 Lukion oppilasmäärät, perusopetusryhmät ja opetustunnit Riihimäen lukio Varsinaiset opiskelijat josta vieraskuntalaisia Perusopetusryhmiä kpl/vuosi Opetustunnit Opetustunnit/oppilas Aikuislukio Varsinaiset opiskelijat josta vieraskuntalaisia Aineopiskelijat Opetustunnit

2005

2006

2007

2008

2009

503 79

503 91

495 96

491 90

491 94

19 21 546 43

19 22 268 42

19 21 660 44

19 21 280 43

19 20 786 42

141 54

149 48

143 63

150 71

173 68

133 5 473

147 5 891

166 5 706

171 5 608

180 5 465

Lähde: Koulutuspalvelukeskus, Tilastokeskus kuntien talous- ja toimintatilasto Oppilasmäärä 20.1. ja 20.9. keskiarvona

11.5 Lukioiden käyttömenot 2005

2006

2007

2008

2009

Lukio Riihimäen lukio käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas

2 210 400 103 4 394

2 527 064 118 5 024

2 516 452 116 5 084

2 693 958 127 5 487

2 927 600 141 5 963

Aikuislukio käyttömenot/opetustunti käyttömenot/oppilas

694 782 127 3 340

671 843 113 2 979

662 681 116 2 145

815 251 145 2 540

881 526 161 2 497

Lähde: Koulutuspalvelukeskus

Tilastokirja

46


KOULUTUSPALVELUT 11.6 Riihimäen musiikkiopiston varsinaiset oppilaat osastoittain ja kotikunnittain Soitinvalmennus Hausjärvi 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Kärkölä 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Loppi 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Riihimäki 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Yhteensä 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Perustaso

Opistotaso

-

41 41 38 37

-

1 1 1 2

-

-

32 28 26 31

-

1 1 -

6 7 6 5

Yhteensä

47 48 44 42 1 1 1 2

2 4 4

32 30 30 35

200 209 205 195

20 17 20 23

220 227 225 218

274 279 270 265

26 26 30 32

300 306 300 297

Lähde: Musiikkiopisto

11.7 Musiikkileikkikoululaiset kotikunnittain

Yhteensä Hausjärvi Hyvinkää Janakkala Loppi Riihimäki

2005 - 06 190 35 45 110

2006 - 07 207 41 43 123

Lähde: Musiikkiopisto

Tilastokirja

47

2007 - 08 244 33 1 92 118

2008 - 09 193 26 5 68 94


KOULUTUSPALVELUT

11.8 Oppilaiden ikäjakauma

Perustaso 0-6 7-10 11-15 16Yhteensä Opistotaso 0-15 16-20 21-25 26Yhteensä Musiikkileikkikoulu 2-vuotiaita 3-vuotiaita 4-vuotiaita 5-vuotiaita 6-vuotiaita 7-vuotiaita 8-vuotiaita 9-vuotiaita 10-vuotiaita Yhteensä Avoin opetus sisältää musiikkileikkikoululaisia

2004 - 05

2005 - 06

2006 - 07

2007 - 08

2 86 142 49 279

3 74 143 54 274

2 78 140 60 280

2 67 141 60 270

13 2

2 21 3

1 22 3

15

26

26

30

23 49 49 34 19 15 3 2

23 39 45 47 19 10 4 3

17 41 39 46 32 18 9 5

17 48 52 37 53 26 11

194

190

207

244

193

71 32

84 43

59 18

93 51

84 48

-

26 4

2008 - 09

1 69 139 56 265

1 27 3 1 32

26 30 42 35 26 24 8 2

Lähde: Musiikkiopisto

11.9 Riihimäen kansalaisopiston opetus- ja opiskelijamäärät Opetustuntien lukumäärä

2005 8 199

2006 8 224

2007 9 359

2008 9 425

2009 8 624

3 630

3 690

3 584

3 729

3 797

(sis. yleisöluennot+kesäyliopisto)

Opiskelijamäärä (ei yleisöluennolle osallistuneet)¹ Lähde: Kansalaisopisto, lukuvuositietoja ¹yksi henkilö on yksi tilastoyksikkö, vaikka opiskelisi useammassa opintoryhmässä

Tilastokirja

48


KOULUTUSPALVELUT 11.10 Opetustunnit, opintoryhmät ja opiskelijat aineiden mukaan Kasvatus ja psykologia opetustunnit opintoryhmät opiskelijat Yhteiskunta opetustunnit opintoryhmät opiskelijat Matematiikka, luonnontieteet opetustunnit opintoryhmät opiskelijat Tietotekniikka opetustunnit opintoryhmät opiskelijat Kielet opetustunnit opintoryhmät opiskelijat Taide (sis.kuvataidekoulu) opetustunnit opintoryhmät opiskelijat Musiikki opetustunnit opintoryhmät opiskelijat Liikunta ja terveys opetustunnit opintoryhmät opiskelijat Käytännön taidot opetustunnit opintoryhmät opiskelijat Kuljetus, liikenne ja huolinta opetustunnit opintoryhmät opiskelijat

2005

2006

2007

2008

2009

0 0 0

0 0 0

0 0 0

24 1 1

0 0 0

222 12 201

253 11 194

308 17 212

283 13 165

252 12 469

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8 1 7

0 0 0

105 7 65

127 9 68

186 13 119

126 9 71

164 11 87

1 791 85 993

1 542 73 912

1 580 74 1 027

1 506 71 930

1 440 63 894

1 630 54 383

1 887 60 735

2 586 60 725

2 403 76 690

3 130 91 1 127

368 14 155

356 14 138

468 18 180

538 24 232

787 37 316

2 211 132 4 297

2 200 141 4 947

2 282 140 4 227

2 348 143 4 043

2 080 131 3 956

1 841 58 680

1 794 63 694

1 843 62 691

2 053 74 765

1 892 70 844

31 1 22

31 1 10

0 0 0

30 1 22

93 2 30

2005 19 565 1 349 1 306 368 8 15 3 630

2006 97 554 1 324 1 335 361 9 10 3 690

2007 91 268 616 1 228 1 259 118 4 3 584

2008 131 343 978 1 351 804 72 50 3 729

2009 184 365 928 1 329 865 84 42 3 797

Lähde: Kansalaisopisto

11.11 Opiskelijat ikäryhmittäin (sis.kuvataidekoulu) 00-09 10-19 20-39 40-59 60-79 80Ikä tuntematon Yhteensä Lähde: Kansalaisopisto

Tilastokirja

49


KOULUTUSPALVELUT

11.12 Käynnit kirjastossa Paikan päällä käynnit Verkkokäynnit Aukiolotunnit yhteensä/vuosi

2005 328 453 3 452

2006 321 481 104 689 3 528

2007 299 541 117 982 3 076

2008 282 478 175 877 3 052

2009 246 820 183 476 2 890

2005

2006

2007

2008

2009

13 025

12 311

11 264

11 769

11 571

581 352 566 878 6 364 7 482 628

581 110 571 153 3 233 6 270 454

591 033 584 667

601 546 596 097

589 449 586 539

5 838 528

4 777 672

2 130 780

22 20 48 47,69

21 20 50 48,71

21 19 52 50,33

21 19 52 52,91

21 19 53 54,55

2005 218 261 52 328

2006 224 329 49 352

2007 231 850 49 354

2008 238 235 51 358

2009 245 208 51 358

Lähde: Kirjasto

11.13 Lainaustoiminta Lainaajat Yhteensä Lainat toimipisteittäin Yhteensä Pääkirjasto + siirtokokoelmat 1) Laitoskirjasto 2) Kirjastoautot Kotipalveluasiakkaat Lainat/asukas Laina asukas koko maassa Käyttömenot/asukas Käyttömenot/ asukas koko maassa Lähde: Kirjasto 1) 2)

lakkautettu 1.6.2006 lakkautettu 1.8.2009

11.14 Kirjastoaineisto 31.12. Kirjastoaineisto yhteensä, kpl Sanomalehdet (vuosikerrat) Aikakauslehdet (vuosikerrat) Lähde: Kirjasto

Tilastokirja

50


KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA

12 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA 12.1 Kulttuuritoimen järjestämät tilaisuudet

Kulttuuritapahtumat Yleiset juhlat kävijämäärä

2005 1) 9 5 14 800

2006 24 4 6 650

2007 26 4 11 000

2008 20 4 8 600

2009 19 5 8 750

134 980 63 200 48 043

2006 144 032 35 754 175 945 72 186 48 900

2007 134 467 32 590 2) 41 910 81 305 66 050

2008 146 285 27 505 61 324 93 219 67 265

2009 142 173 36 687 115 742 89 855 64 361

774 1 056 3 200

1 134 1 021 4 000

1 134 1 021 2 577

1 024 1 043 2 359

948 1 000 1 824

3)

3)

819

489

1 782

2007 13 440 3 264 25 2 711 8

2008 22 653 3 415 32 2 692 1

2009 22 663 1 477 21 1 738 1

Lähde: Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Allinnan näyttelyt

1)

12.2 Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden käyttö Kävijämäärät Uimahalli Maauimala Urheilutalo Tekojää/jäähalli Ulkoliikuntapaikat (kävijät) Virkistysalueet Riihisalo majoitusvrk. saunat/h tilauskävijät Riutta kausikortit ja hissiliput

2005 139 665 1)

Lähde: Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus 1) Maauimala suljettu peruskorjauksen vuoksi kesän 2005 2) Urheilutalon peruskorjaus 1.5.2007-30.4.2008 3) ei tilastoitu

12.3 Nuorisotoimen järjestämät tilaisuudet Kävijämäärät Nuorisotilat Nuorisokahvila Toffeli 1 Nuorisotapahtumat lkm Harrastekerhot, kävijämäärä Katupäivystysoperaatiot, lkm

2005 11 329 3 101 10 1 053 12

2006 12 110 3 107 25 2 612 17

Lähde: Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus

Tilastokirja

51


MUSEOT, TAPAHTUMAT JA NÄHTÄVYYDET

13 MUSEOT, TAPAHTUMAT JA NÄHTÄVYYDET 13.1 Suomen lasimuseo Vuosi 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Kävijämäärä 21 959 21 383 19 428 17 688 20 460 22 534

Esinemäärä 25 444 27 417 27 771 28 979 30 632 30 992

Työvälineitä 1 412 1 425 1 426 1 433 1 582 1 583

Kirjat, luettelot 8 153 10 320 10 614 10 876 11 285 9423*

Valokuvakokoelma 18 812 27 083 30 050 30 050 30 273 30 273

Kansainväliset 5 5 6 4 4 4

Näyttelyt Kotimaiset 1 2 3 5 4 4

Ulkomailla 2 1 1 2 3

Lähde: Suomen lasimuseo * Yhteistyössä Taideteollisuusmuseon kanssa Tapio Wirkkala "silmä,käsi,ajatus"

13.2 Taidemuseo Vuosi

Kävijämäärä

Teosten määrä

2000 2005 2006 2007 2008 2009

12 795 8 147 10 158 19 338 14 500 8 638

2 153 2 352 2 353 2 360 2 365 2 397

Kansainväliset näyttelyt 2 1 -

Kotimaiset näyttelyt 4 5 6 5 5 3

Lähde: Taidemuseo

13.3 Kaupunginmuseo Vuosi 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Kävijämäärä 6 594 5 409 4 223 4 538 5 796 3.907

Esinekokoelmat Riihimäki Antrea 8 607 492 9 473 500 10 111 505 10 620 530 10 928 580 10 920 544

Valokuvakokoelmat Riihimäki Antrea 21 503 1113 21 506 2 430 21 506 2 430 21 506 2 430 21 506 2 430 21 506 2 423

Kirjat Riihimäki Antrea 2 375 2 506 2 628 2 631 2 635 2 704

38 57 64 64 67 67

Lähde: Kaupunginmuseo

13.4 Muut museot Suomen Metsästysmuseo

Valtakunnallinen

Viestimuseo

työväentalomuseo Vuosi 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Kävijämäärä 13 386 11 725 14 304 15 416 16 026 13 703

Lähde: Metsästysmuseo

Tilastokirja

Näyttelyt 6 6 6 6 7 9

Vuosi 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Kävijämäärä 1 269 344 455 377 471 694

Lähde: Valtakunnallinen työväentalomuseo

52

Vuosi 2000 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Viestimuseo

Kävijämäärä 1 364 2 710 2 282 4 955 3 604 3 681

Näyttelyt 4 6 7 6 7 5


MUSEOT, TAPAHTUMAT JA NÄHTÄVYYDET 13.5 Riihimäen teatteri Vuosi 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Bruttomenot 1 000 € 845 1033 1191 1398 1505 1510

Valtion ja kaupungin avustus 1 000 € % kokonaismenoista 715 84,6 832 80,5 857 72,0 886 63,4 950 63,1 1118 74,0

Lähde: Riihimäen teatteri

Eniten katsojia keränneet näytelmät Juokse lempesi edestä Kalle Aaltosen morsian Kreivitär Mariza Rakas Lotta Anita-musikaali Hulvaton hotelli Hotelli Humina Kamelianainen Hyvää syntymäpäivää, Vivian! Lily Piper yllättää

farssi laulunäytelmä operetti puhenäytelmä musikaali laulunäytelmä laulunäytelmä musiikkinäytelmä komedia jännityskomedia

1994-97 1985-88 1989-91 1991-93 2007-08 1998-99 1993-95 1992-93 2009 2000-01

25 033 21 865 21 634 19 727 19 034 16 038 13 618 12 283 11 247 11 175

Lähde: Riihimäen teatteri

Esitykset ja katsojat 2009 yhteenveto

esityksiä 156

katsojia 25 969

Konsertteja 22 18 16 17 22 18

Kuulijoita 2 615 2 100 2 210 2 620 2 850 2 250

Lähde: Riihimäen teatteri

13.6 Kesäkonsertit Vuosi 2000 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Kesäkonserttien tuki ry

Tilastokirja

53


MUSEOT, TAPAHTUMAT JA NÄHTÄVYYDET 13.7 Kansainväliset Erämessut Vuosi 1972 1975 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Näytteilleasettajia 173 192 286 364 364 529 613 589 642 657 681 700 700 700 569 584 541 640

Ulkomaisia osastoja 0 0 7 10 12 11 12 12 12 10 10 5 9 10 6 8 8 10

Näyttelytilaa 2 m 0 0 2 859 4 815 5 847 5 157 6 796 6 600 7 500 7 800 8 900 13 202 12 055 12 500 14 500 15 323 17 000 18 100

Kävijöitä

Näyttelytilaa 2 m 2 924 3 352 3 099 3 569 3 759 3 780 3 800 2 640 5 495 5 560 5 000 4 550 4 600 2 372 2 800 2 700

Kävijöitä

34 000 59 500 53 937 50 234 53 803 65 615 61 048 58 844 60 803 57 930 68 715 62 060 62 000 57 000 51 000 54 000 52 000 51 000

Lähde: Riihimäen Messut Oy

13.8 Pihamessut Vuosi 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007

Näytteilleasettajia 187 296 301 304 304 306 302 180 202 170 188 157 175 170 150 130

Lähde: Riihimäen Messut Oy

Pihamessuja ei ole vuoden 2007 jälkeen järjestetty.

Tilastokirja

54

20 730 21 555 20 313 22 632 25 060 17 200 18 400 21 300 20 000 21 000 17 000 13 500 15 000 13 500 11 000 8 700


MUSEOT, TAPAHTUMAT JA NÄHTÄVYYDET 13.9 Patsaat, veistokset, reliefit Vuosi 1948 1951 1955 1960 1961 1963 1964 1967

1968 1969 1971 1971 1978 1984 1984 1984 1985 1986 1987 1992

Tilastokirja

Teos Sankaripatsas Äiti ja lapsi Kalapoika Lasinpuhaltaja H.G. Paloheimon muotokuva Lasinpuhaltaja-patsaan pienoismalli Lapsenlikka Venäläisen tarkk`ampujan rykmentin komentaja eversi Feodor Snamenskyn reliefi Pukkihyppy Kurki Aseseppä Sirkusratsastaja Krusifiksi Syntyminen Tilateos Vesi vilvoittaa Tiedon puu Veikko Sinisalon reliefi Matkan varrella Lohikäärme

Suunnittelija Kalervo Kallio Jyrki Sailo Jyrki Sailo Kalervo Kallio Wäinö Aaltonen Kalervo Kallio

Sijaintipaikka Itsenäisyydenpuisto Karlskoga-talo Kirkkopuisto Kaupunginpuisto Asema-aukio Suomen lasimuseo

Jyrki Sailo Jyrki Sailo

Pääskypuisto Varuskuntakirkko

Heikki Nieminen Armas Hutri Lauri Leppänen Nina Terno Pentti Ylösjoki Erkki Mykrä Martti Aiha Risto Salonen Veikko Eskolin Radoslaw Gryta Anneli Sipiläinen Janel Johnson, Mikko Kirjavainen

Urheilutalo J.V. Jorman puisto Asesepän puisto Uramon koulu Hautausmaa Keskusvarikko Kirjauksenmäen palvelukeskus Suomen lasimuseo Novo Group Oyj Herajoen työväentalo Terveyskeskus Lasitehtaan koulu

55


MUSEOT, TAPAHTUMAT JA NÄHTÄVYYDET 13.10 Muistolaatat, muistomerkit ja seinämaalaukse Vuosi 1914 1920 1922 1929 1948 1954 1955 1958 1962-67

1963 1967 1968 1968 1968 1970 1970 1970 1971 1979 1979 1979 1979 1981 1982 1983 1985 1985 1988 1988 1994 1994 1994 1995 1996

1997 1999 2000 2000 2002 2002 2005 2007 2008

Tilastokirja

Teos Venäläisen tarkk'ampujarykmentin muistokirjoitus V. 1918 kaatuneitten saksalaisten muistomerkki V. 1918 kaatuneitten punaisten muistomerkki V. 1918 kaatuneitten valkoisten muistomerkki Riihimäen vaakuna V. 1918 kaatuneitten punaisten muistomerkki Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki Riihimäen-Lopen radan muistomerkki Aurinkokellot

Riihikivi Eversti Feodor Znamenskij'n reliefi 100-vuotisplaketti Riihimäen kenttätykistöperinteiden 1914-1959 muistomerkki Viestimuistomerkki Höyryveturi 554 Riihimäen-Pietarin radan 100-vuotismuistolaatta Riihimäen-Pietarin radan 100-vuotismuistomerkki "Topparoikka" Erämessut ja luontovuosi 1971 muistolaatta Unohdettujen vainajien muistomerkki Riihimäen koululaitoksen 100-vuotismuistolaatta Suomalainen teema Seinämaalaus Veteraanien muistopaasi Viesti- ja tykistöjoukkojen muistolaatta Raskas patteristo 14-muistolaatta Riihimäki-Seuran 50-vuotismuistolaatta Sodan ajan tykkimiesten muistolaatta ja tykki Seinämaalaus Kenttätykistörykmentti 3:n muistolaatta Kotka Sanan säilät Kevyt patteristo 16-muistolaatta Teatterin muistolaatta Aliupseerikoulun muistolaatta Riihimäen Lasi Oy:n 1939-45 kaatuneitten työntekijöiden muistotaulu Kauppalan valtuuston ensimmäisen istunnon muistolaatta Viestikivi Laguksen esikunnan muistolaatta Yrittäjyyden puu (tammi) Tykistökoulutuskeskus 3:n Korpraalikoulun muistolaatta Heijastuksia Heimoveteraanien muistolaatta Niilo Suomisen muistolaatta Ragnar Granitin muistolaatta

Suunnittelija

Sijaintipaikka Varuskunnan etukasarmi Hautausmaa Hautausmaa Hautausmaa

Arttu Brummer

Kaupungintalo Juppala

Kirsti Liimatainen

Kirkkopuisto

Usko Walve

Kalevi Väyrynen, jalusta Heikki Varja Tampella 1915 Kari Juva Kari Juva

Palosema Ammattioppilaitos, Riihimäen lukio Karan- ja Pohjolanrinteen koulu Kauppaoppilaitos Luokkipuisto Varuskuntakirkko Valtuuston istuntosali Kirjastopuisto Vehnäpuisto Saranpään liikennejakaja Rautatieasema Keskuspuisto Urheilupuisto Hautausmaa entinen Rautatien koulu

Risto Salonen Howard Smith

Milla Huotari Elisa Talja Pertti Räsänen Radoslaw Gryta

Radoslaw Gryta

Uimahalli Uimahalli Hautausmaa Varuskunnan etukasarmi Pohjoinen koulu Kansalaisopisto Varuskunnan etukasarmi Uudenmaankadun nuorisokeskus Varuskunnan takakasarmi Kuvataidekoulu Kirjapainotalo Viestirykmentin aliupseerikoulu Riihimäen teatteri Varuskunnan takakasarmi Suomen lasimuseo Eteläinen koulu Varuskunnan pääportti Viestirykmentin esikunta Lasipuhaltajan patsas Varuskunnan etukasarmi

Jukka Korpihete

56

Uimahalli Rautatieaseman seinä Pääskypuisto Graniitin aukio


TEKNISET PALVELUT

14 KUNNALLISTEKNIIKKA 14.1 Kaupungin hoidossa olevat kadut ja tiet Kaupungin hoidossa olevat kadut ja tiet yhteensä, km kokonaan kaupungin hoidossa, km osittain kaupungin hoidossa, km Päällystettyjä katuja ja teitä pinta-ala, 1000 m² pituus, km Päällystejakauma asfaltti kevytasfaltti kivi sora soratien pintaus

2005

2006

2007

2008

2009

237,1 179,5 57,7

239,2 182,8 57,7

243,2 185,3 57,7

246,1 188,1 57,7

246,5 188,8 57,7

863 119,1

882,0 122,6

909 127,0

930 128,1

945 130,4

105,3 10,9 1,1 60,4 1,5 179,2

108,9 10,9 1,1 60,4 1,5 182,8

113,5 10,7 1,1 58,6 1,5 185,4

115,7 10,7 1,1 59,2 1,5 188,2

118,0 10,7 1,1 57,3 1,5 188,5

2005 444,7 71 33,8 340,1

2006 479,7 71 35,5 373,2

2007 485,3 71,7 36,5 377,1

2008 668,9 71,9 37,1 438,9 121,0

2009 670,9 72,0 39,1 438,9 121,0

2005 6 508 12

2006 6 611 12

2007 6 800 13

2008 7 023 13

2009 7163 13

Lähde: Tekninen keskus

14.2 Hoidettavat viheralueet Hoidettavat viheralueet yhteensä, ha rakennetut puistot, ha katuvihreys, ha puistometsät ja niityt, ha luonnonsuojelualueet Lähde: Tekninen keskus

14.3 Katuvalaistus ja liikennevalot Katuvalaistuksen valopisteitä Liikennevalopisteitä Lähde: Tekninen keskus

Tilastokirja

57


TEKNISET PALVELUT 14.4 Vesilaitos 2005 192 683 4 800 2 732 2 231 25 580 95 7 480 293

2006 200 932 4 915 2 659 2 282 25 980 95 7 284 280

2007 215 746 5 015 2 722 2 416 26 620 95 7 458 280

2008 220 006 5 090 2 615 2 235 27 400 96 7 164 260

2009 222 391 5 129 2 698 2 176 27 500 96 7 391 265

2005 2 732 1 307,3 47,8 739,2 27,1 500,5 18,3

2006 2 659 1 310,2 49,3 777,1 29,2 376,2 14,2

2007 2 722 1 411,0 51,8 794,3 29,2 305,9 11,2

2008 2 615 1 352,9 51,7 704,9 27,0 380 14,6

2009 2 698 1 482,1 55,0 694,3 25,7 521,6 19,3

2005 1,01 1,76

2006 1,01 1,76

2007 1,13 1,76

2008 1,32 1,82

2009 1,34 1,82

2005 172 899 88 970

2006 176 502 92 815

2007 180 175 97 018

2008 183 271 101 623

2009 184 834 105 460

4 582 310 12 554

4 649 665 12 739

4 837 607 13 254

5 599 576 15 341

4 334 529 11 875

636 497 0,14

686 618 0,15

807 297 0,17

964 432 0,17

1 209 900 0,28

2005 4 786

2006 4 786

2007 4 883

2008 4 966

2009 5074

4,3 6,94

4,4 7,04

4,7 7,68

4,7 7,68

5,4 9,00

Vesijohtoverkoston pituus, m Tilaajien lukumäärä Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m³/v Myyty vesimäärä 1000 m³/v Kuluttajia Liittymis % Keskimääräinen kulutus m³/vrk Ominaiskulutus 1/as/vrk Lähde: Riihimäen Vesihuoltoliikelaitos

14.5 Vesijohtoveden käyttö Yhteensä 1000 m³ Talousvesi 1000 m³ % Teollisuuden käyttämä vesi % Yleisiin tarpeisiin käytetty vesi % Lähde: Riihimäen Vesihuoltoliikelaitos

14.6 Vesi- ja jätevesimaksutaksat Veden käyttömaksu €/m³ Jäteveden käsittelymaksu €/m³ Lähde: Riihimäen Vesihuoltoliikelaitos

14.7 Viemäriverkosto ja jätevedenpuhdistamo Jätevesiverkoston pituus, m Putkitetun sadevesiviemäriverkoston pituus, m Jätevedenpuhdistamolla biologisesti käsitelty jätevesimäärä m³/v m³/v/vrk Puhdistuskustannukset €/v €/m³ Lähde: Riihimäen Vesihuoltoliikelaitos

14.8 Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Kiinteistöjen lukumäärä Jätemaksutaksa jäteastia 240 l/tyhjennyskerta jäteastia 600 l/tyhjennyskerta Lähde: Tekninen keskus/jätehuolto

Tilastokirja

58


HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

15 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 15.1 Kaupungin johtoryhmä Kaupunginjohtaja, puheenjohtaja Hallintojohtaja Perusturvajohtaja Koulutoimenjohtaja Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Tekninen johtaja Ympäristökeskuksen päällikkö Vesihuoltoliikelaitoksen johtaja Talousjohtaja Henkilöstöpäällikkö Viestintäpäällikkö Sisäinen tarkastaja Pääluottamusmiesten edustaja Kehittämispäällikkö, sihteeri

15.2 Toimialojen johtajat Nimike

Nimi

Koulutus

Tullut kaupungin palvelukseen

Tullut nykyiseen virkaan

Hallintokeskus Hallintojohtaja

Jussi Savola

OTL, VTM, VT

2005

2009

Perusturvakeskus Perusturvajohtaja

Marja-Liisa Lindfors

YTM

1976

2002

Koulutuspalvelukeskus Koulutoimenjohtaja

Esa Santakallio

KM

2001

2001

Jari Lehtoväre

Ups.yl.kkt

2005

2006

Tekninen keskus Tekninen johtaja

Jouko Lehtonen

DI

2008

2009

Ympäristökeskuksen päällikkö Rakennustarkastaja

Seppo Lehtonen

DI

1976

1976

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Kulttuuri- ja vapaaaikajohtaja

Tilastokirja

59


HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 15.3 Johtavassa ja siihen rinnastettavassa sekä itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät 31.12.2009

KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginjohtaja

Seppo Keskiruokanen

HALLINTOKESKUS Yleiset hallintotehtävät (kaupunginkanslia) Hallintojohtaja Jussi Savola Kaupunginlakimies Hannu Tuominen Kaupunginsihteeri Sirpa Mäki Vs. viestintäpäällikkö Tuula Panula Sisäinen tarkastaja Tuula Lehtonen Velkaneuvoja Sari Lilja Kehittämistehtävät Kehittämispäällikkö

Vammaispalvelut Psykiatriantyötoim.joht./ Jukka Hokkila Toimintakeskus Rivakan johtaja

Ritva Mustonen

Taina Köninki Päivi Ojanen Marja Nissinen

YMPÄRISTÖKESKUS Rakennusvalvontayksikkö Rakennustarkastaja Seppo Lehtonen Apul. rakennustarkastaja Jorma Leponokka Tarkastusinsinööri Seija Myntti Ympäristönsuojeluyksikkö Ymp.suojelupäällikkö Elina Mäenpää Vs. ymp.suojelusuunn. Heli Kanto Ympäristösihteeri Markku Kyöstilä PERUSTURVAKESKUS Perusturvajohtaja Palvelualuepäällikkö Palvelualuepäällikkö Palvelualuepäällikkö

Marja-Liisa Lindfors Rauni Lanamäki Olli-Pekka Alapiessa Marjut Helenius

Sosiaalityö Vs. perheneuvolan johtaja A-klinikan johtaja Mäkikujan perhekodin Johtava sosiaalityöntekijä

Merja Soljanne Anneli Härmä Seija Kauhanen-Basoglu Heli Pekkalin

Päiväkoti- ja perhepäivähoito Päiväkodinjohtaja Outi Hunnius Vs. päiväkodinjohtaja Hanna Perkiö Päiväkodinjohtaja Merja Lindeman Päiväkodinjohtaja Anne Luostarinmäki Päiväkodinjohtaja Tuija Salonen Päiväkodinjohtaja Miila Ylä-Tuuhonen Päiväkodinjohtaja Outi Takala Päiväkodinjohtaja Sari Vihervaara

Tilastokirja

Pirjo Kaleva Leena Ojala Anneli Pyttynen Heli Mansikkamäki Mirjami Salmela Anne Pullinen

Kirjauksenmäen palvelukeskus Johtaja Marja-Liisa Suontausta

Konserniohjaus ja taloushallinto Talousjohtaja Aila Ylioja Henkilöstöhallinto Henkilöstöpäällikkö Työsuojelupäällikkö Toimistonhoitaja

Vs. päiväkodinjohtaja Päivähoidon ohjaaja Päivähoidon ohjaaja Päivähoidon ohjaaja Päivähoidon ohjaaja Erityislastentarhaopettaja

Koti- ja vanhuspalvelut Johtava sosiaalityöntekijä Kotipalvelunohjaaja Kotipalvelunohjaaja Kotipalvelunohjaaja Kotipalvelunohjaaja

Riitta Uronen Satu Ryhänen Kirsi Selin Hannele Mäki Sirkka Valkonen

KOULUTUSPALVELUKESKUS Koulutoimenjohtaja Esa Santakallio Hallintopäällikkö Merja Viitanen Koulutuspäällikkö Elina Kahila Koulukuraattori Riikka Tainio Koulukuraattori Helena Salminen Koulupsykologi Nanamaria Kärkkäinen Koulupsykologi Kati Häkkinen Vs.ip-koordinaattori Tiina Järvinen Keskuskeittiö Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalveluesimies

Ritva Pitkänen Niina Niskanen

Peruskoulut Rehtori Rehtori Rehtori Rehtori Rehtori Rehtori Rehtori Rehtori Rehtori Rehtori Rehtori

Kari Heinonen Tomi Aaltonen Leena Heimonen Sirkka Ojaniemi Hilkka-Liisa Lähdetniemi Virve Jämsén Veijo Koistinen Jyrki Mutta Kari Hämäläinen Kari Sandberg Taina Koistinen

Lukiot Rehtori Rehtori (aikuuislukio)

Sinikka Hämäläinen Usko Saraneva

Kansalaisopisto Apul. rehtori Kudonnanneuvoja

Vuokko Lyytinen Liisa Seuranen

60


HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Musiikkiopisto Rehtori

Sakari Hildén

Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja Informaatikko Osastonjohtaja Osastonjohtaja Osastonjohtaja

Riitta Maajärvi Sirkku Seinä Kaija Viskari Arja Liutta Tarja Taponen

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUS Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Jari Lehtoväre Palvelujohtaja Pertti Kosonen Nuorisotoimenjohtaja Marko Laitinen Liikuntatoimenjohtaja Pasi Koistinen Rakennusmestari Pentti Ojala Laitosesimies Tarmo Vallin Museot Taidemuseo: Museojohtaja Museoamanuenssi Suomen Lasimuseo: Museojohtaja Intendentti Tutkija Kaupunginmuseo: Museojohtaja Museoamanuenssi Tutkija

Heikki Matiskainen Helena Lindsten Päivi Yli-Karhula

TEKNINEN KESKUS Tekninen johtaja

Jouko Lehtonen

Hallintoyksikkö Hallintopäällikkö Asuntosihteeri Korjausneuvoja Isännöitsijä

Sinikka Peltola Leena Ravantti Risto Lahdensalo Timo Heinonen

Kaavoitusyksikkö Kaavoituspäällikkö Toimistoarkkitehti Suunnitteluinsinööri

Raija Niemi Jari Jokivuo Ilpo Lehtinen

Kartta- ja tonttiyksikkö Kaupungingeodeetti Maanmittausteknikko Maanmittausteknikko Maanmittausteknikko Maanmittausteknikko

Matti Nissinen Veijo Tolvanen Esko Heiskanen Juha Vilhunen Kauko Peltonen

Tilayksikkö Rakennuspäällikkö Rakennusarkkitehti Rakennusmestari Rakennusmestari Rakennusmestari

Hannu Mattila Outi Jääseläinen Antero Kainulainen Vesa-Pekka Heimo Kalevi Pöllänen

Tilastokirja

Timo Simanainen Katja Vuorinen-Parm Heikki Matiskainen Kaisa Koivisto Hannele Viilomaa

Projekti-insinööri Toimistorakennusmestari Kiinteistönhoitomestari LVI-teknikko Siivoustyönjohtaja

Visa Hämäläinen Kirsi Partanen Esko Stenberg Pentti Muukkonen Nina Hirsioja

Katu- ja puistoyksikkö Kunn. tekn. suunn. pääll. Suunnitteluinsinööri Rakennusmestari Rakennusmestari Rakennusmestari Rakennusmestari Suunnittelija Suunnittelija Suunnittelija Sähköteknikko Kaupunginpuutarhuri

Heikki Kantinkoski Aili Tuppurainen Esa Kivikoski Pertti Hellsten Arto Rämäkkö Arja Leppänen Kimmo Palmu Erkki Laitila Kari Ikävalko Asko Paajanen Tero Westerlund

RIIHIMÄEN VESIHUOLTOLIIKELAITOS Vesihuoltolaitoksen johtaja Kari Korhonen Vesihuoltoinsinööri Sirpa Aulio Johtomestari Markku Lamminsivu Tarkastusteknikko Jukka Seuranen Käyttöpäällikkkö Tiina Oksanen Verkostoteknikko Tommi Virtanen

61


HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 15.4 Kauppalan- ja kaupunginvaltuustojen puheenjohtajat Oksanen Vieno Ilo Vennäkoski Max Oksanen Vieno Ilo Sinisalo Väinö Elomaa Hjalmar Koskinen Urho Sirén Helge Virta Reino Lapiolahti Arto Österdahl Lasse Mänty Marjatta Lapiolahti Arto Heimonen Kai Puputti Olli Höök Jorma

rehtori pankinjohtaja rehtori esimies kunnallisneuvos kauppaneuvos palomestari työnjohtaja tarkastaja opetusneuvos fil. maist. tarkastaja everstiluutnantti liikkeenharjoittaja palomies evp.

1922-23.01.1927 24.01.1924-28.01.1925 29.01.1925-21.10.1940 08.11.1940-27.03.1951 26.04.1951-31.12.1976 01.04.1977-31.12.1978 01.01.1979-31.12.1980 01.01.1981-31.12.1984 01.01.1985-31.12.1994 01.01.1995-31.12.1996 01.01.1997-31.12.1998 01.01.1999-31.12.2004 01.01.2005-31.12.2006 01.01.2007-31.12.2008 01.01.2009-

15.5 Kaupunginhallituksen puheenjohtajat Kaistinen Aulis Österdahl Lasse Lapiolahti Arto Puputti Olli Lahdensalo Sirpa Puputti Olli Höök Jorma Heimonen Kai

alueisännöitsijä opetusneuvos tarkastaja liikkeenharjoittaja osastonhoitaja liikkeenharjoittaja palomies evp. evl. evp., kehitysjohtaja

01.01.1977-31.12.1984 01.01.1985-31.12.1994 01.01.1995-31.12.1998 01.01.1999-31.12.2000 01.01.2001-31.12.2002 01.01.2003-31.12.2004 01.01.2005-31.12.2008 01.01.2009-

15.6 Kauppalan- ja kaupunginjohtajat Gestrin A. R. Tikkanen V. S. Salminen K. L. Leino Väinö J. Mäkinen V. O. Vuorinen Pentti Hanninen Esko Keskiruokanen Seppo

kunnallisneuvos pankinjohtaja dipl. ins. varatuomari dipl. ins. dipl. ins. varatuomari tekn.tri.

1922-26.02.1932 27.02.1932-15.09.1932 16.09.1932-31.12.1957 01.03.1957-15.07.1962 17.07.1962-31.08.1974 01.09.1974-15.02.1983 01.08.1983-31.12.1999 01.08.2000-

dipl. ins. arkkitehti tekn. tri.

01.08.1962-31.08.1974 01.03.1975-14.08.1984 05.11.1984-31.07.2000

15.7 Apulaiskaupunginjohtajat Vuorinen Pentti Louhiluoto Ensi R. Keskiruokanen Seppo

Tilastokirja

62


HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 15.9 Riihimäkikonserni 2009 (määräysvalta)

Tytäryhteisöt I

Kuntayhtymät I Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen ky Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky Hämeen maakuntaliitto ky Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky Eteva ky Hämeen päihdehuollon ky

Osakeyhtiöt Riihimäen Teollisuuskylä Oy konserni 100 %: * Kiinteistö Oy Riihimäen Mattilanpuisto100 % * Riihimäen Messut Oy 99 % * Kiinteistö Oy Lyhty Havunlinna 80 % * Kiinteistö Oy Riihimäen Kynttilätie 17 65 % * First Round Oy 51,5 %

Riihimäen Kotikulma Oy konserni 100 %: * Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy 100 %

Riihimäen Linja-autoasema Oy 86,75 % RHL-Data Oy 56,51 % Kiinteistöosakeyhtiöt Kiinteistö Oy Riihimäen Veturi 100 % Kiinteistö Oy Riihimäen Yritystalo 100 % Kiinteistö Oy Riihimäen Teatterihotelli 88,12 % Kiinteistö Oy Riihenkatto 53,16 % Kiinteistö Oy Paimenpolku 2 51 % Kiinteistö Oy Riihenperä 50,63 % Asunto-osakeyhtiöt Asunto Oy Riihimäen Tarmoke 94,44 % Säätiöt Riihimäen Teatterisäätiö 100 %

Yhteisyhteisö I Osakeyhtiö Riihimäen Kaukolämpö Oy 50 %

Osakkuusyhteisöt I Osakeyhtiöt YritysVoimala Oy 31,6 % Hyria koulutus Oy 25,12 % Kaartjärven Vesihuolto Oy 25 % Ilves-halli Oy 24,88 % Ekokierto Oy 21,40 % Kiinteistöosakeyhtiöt Kiinteistö Oy Ritylä 50 % Kiinteistö Oy Riihenmetsä 40 % Kiinteistö Oy Riihimäen Museokatu 4 31,23 % Asunto-osakeyhtiöt Asunto Oy Telluksentienoo 26,23 % Asunto Oy Mikonriihi 23,20 %

Tilastokirja

64


HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 15.10 Kaupungin virat ja toimet sekä päätoimiset tuntipalkkaiset työntekijät 31.12. Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Koulutuslautakunta - päätoimiset tuntipalkkaiset Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - päätoimiset tuntipalkkaiset Tekninen lautakunta - päätoimiset tuntipalkkaiset Vesilaitos - päätoimiset tuntipalkkaiset Virat ja palvelussuhteet - päätoimiset tuntipalkkaiset Yhteensä Lähde: Henkilöstöyksikkö

15.11 Kaupungin henkilöstö (ilman työllistettyjä) Toimiala Hallintokeskus Ympäristökeskus Perusturvakeskus Koulutuspalvelukeskus Kulttuuri- ja vapaaaikakeskus Tekninen virasto Vesihuoltolaitos Yhteensä Lähde: Henkilöstöyksikkö

2005 0,50 62,35 9,00 446,5 390,36 35,00 30,13 9,00 155,12 73,00 5,00 11,00

2006 0,10 46,25 8,50 456,50 387,36 36,00 48,13 8,00 156,12 73,00 5,00 11,00

2007 0,10 49,68 9,50 473,50 377,63 35,00 49,63 8,00 156,12 73,00 5,00 11,00

2008 0,30 54,48 10,40 524,50 383,63 35,00 50,63 8,00 150,12 73,00 8,00 11,00

2009 0,30 32,48 10,40 526,50 408,63 35,00 51,63 8,00 153,12 73,00 8,00 11,00

1 098,96 128,00 1 226,96

1 107,96 128,00 1 235,96

1 121,16 127,00 1 248,16

1 182,06 127,00 1 309,06

1 191,06 127,00 1 318,06

2005

2006

2007

2008

2009

78 11 562 453

55 12 580 456

56 12 594 435

59 15 644 446

38 12 607 486

55 220 17 1 396

74 220 18 1 415

76 220 19 1 412

71 208 22 1 465

75 199 24 1 441

15.12 Kaupungin henkilöstön poissaolot 2005-2009¹ (kalenteripäivää)

Poissaolon syy Sairausloma/tapaturma Äitiys- ja isyysloma sekä vanhempainloma Hoitovapaa Sairaan lapsen hoito Vuorotteluvapaa Opintovapaa Aslak/TYK-kuntoutus Palkkiovapaa (pitkä palvelu) Muut kirjatut poissaolot Yhteensä Lähde: Henkilöstöyksikkö 1) Lukuihin sisältyy koko henkilöstö

Tilastokirja

2005

2006

2007

2008

2009

20 651

23 705

24 909

26 166

26 183

6 295 5 167 1 045 1 688 2 137 49 285 4 234 41 551

6 258 10 452 1 043 2 893 2 792 171 380 4 180 51 874

8 923 8 899 1 406 2 848 2 444 196 300 3 102 53 027

11 106 9 496 1 669 4 119 2 049 274 297 7 957 63 133

9 558 10 626 1 245 4 172 734 869 205 10 070 63 662

65


HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 15.13 Kaupungin henkilöstön ikäjakauma toimialoittain 31.12.2009

Hallintokeskus Ympäristökeskus Perusturvakeskus Koulutuspalvelukeskus Kulttuuri- ja vapaaaikakeskus Tekninen virasto Vesilaitos Yhteensä

0- 29 Naiset Miehet 1 26 17

30- 39 Naiset Miehet 3 1 113 2 74 22 7 2

40- 49 Naiset Miehet 11 1 1 1 143 3 100 31 4 11

60- 65 Naiset Miehet 3 3 43 1 18 5 3 3

5

2 2

2 1

4 1

12 1

12 2

28 1

22 6

43 2

43 5

7

19 2

52

9

208

43

288

75

308

90

74

33

Lähde: Henkilöstöyksikkö

15.14 Kunnalliset luottamustehtävät (ei varajäseniä) 31.12. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus

2009 43 9

Lautakunnat Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Koulutuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta

7 5 11 11 11 11 11

Kaupungin edustajat kuntayhtymien ylimmässä toimielimessä Hyvria Koulutus Oy:n hallitus Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän yhtymävaltuusto Hämeen maakunta, maakuntavaltuusto Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuslautakunta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto RHL-Data Oy:n hallitus Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen kuntayhtymän yhtymähallitus Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän hallitus YritysVoimala Oy:n hallitus

Tilastokirja

50- 59 Naiset Miehet 9 4 4 1 149 3 91 20 10 14

3 6 10 1 2 4 2 4 6 2

66


HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Muu edustus Hyvinkään-Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiön hallitus ja aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta Kutsuntalautakunta Vammaisneuvosto Vanhusneuvosto Riihimäen teatterisäätiön hallitus Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta Kiinteistö Oy Riihimäen Teatterihotelli Kiinteistö Oy Riihimäen Yritystalon yhtiökokoukset Riihimäen Linja-autoasema Oy Riihimäen Kaukolämpö Oy:n yhtiökokoukset Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n vuosikokoukset Riihimäen Messut ry:n vuosikokoukset Riihimäen Teollisuuskylä Oy:n yhtiökokoukset Kiertokapula Oy:n yhtiökokoukset Sosiaalikehitys Oy:n yhtiökokoukset Riihimäen kaupunkiyhdistys ViRiKe ry:n vuosikokoukset Hämen Matkailu ry:n vuosikokoukset Riihimäen vanhus-, vammais- ja veteraanitoiminnan tuki ry:n vuosikokoukset RHL-Data Oy:n vuosikokoukset Ekokierto Oy:n yhtiökokoukset Räyskäläsäätiön hallintoneuvosto Poliisipiirin neuvottelukunta Hämeen virkistysalueyhdistys ry. Maaseututoimen neuvottelukunta

1 1 1 1 7 1 2 2 1 5 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 8 2

Toimikunnat, kaupunginhallituksen nimeämät jäsenet Hankintatoimikunta Hyvinkään-Riihimäen talousalueen kuntien talousaluetoimikunta Kehittämistoimikunta Kestävän kehityksen toimikunta Kotipihatoimikunta Nimistötoimikunta Pentti Vuorisen rahaston hoitotoimikunta Suojeluskunnan lahjoitusrahaston hoitotoimikunta

Tilastokirja

2 3 2 2 1 3 3 5

67


VAALIT

16 VAALIT 16.1 Kunnallisvaalien äänimäärät 2000, 2004 ja 2008 Puolue Yhteensä Sosialidemokraattinen puolue Kansallinen Kokoomus Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen Keskusta Suomen Kristillisdemokraatit Liberaalit Suomen Kansan Sinivalkoiset Suomen Kommunistinen Puolue Perussuomalaiset

Äänet 2000 10 294 3 658 2 794 931 801 642 1 329 .. .. .. 44

Äänioikeutettuja Hylättyjä ääniä Äänestysprosentti

20 490 95 50,2

% 100,0 35,5 27,1 9,0 7,8 6,2 12,9 .. .. .. 0,4

0,9

Äänet 2004 11 081 4 071 2 925 1 227 779 692 1 148 .. 59 67 46 21 061 67 52,6

% 100,0 36,7 26,4 11,1 7,0 6,2 10,4 .. 0,5 0,6 0,4

0,6

Äänet 2008 12 409 3 672 3 259 1 631 643 1 097 1 521 .. .. 76 411 22 395 99 55,4

% 100,0 29,6 26,3 13,1 5,2 8,8 12,3 .. .. 0,6 3,3

0,8

Lähde: Keskusvaalilautakunta

16.2 Kunnallisvaaleissa valitut valtuutetut puolueittain 2000, 2004 ja 2008 Puolue Yhteensä Sosialidemokraattinen puolue Kansallinen Kokoomus Vihreä liitto Suomen Keskusta Suomen Kristillisdemokraatit Vasemmistoliitto Perussuomalaiset

Paikat 2000 43 16 12 3 2 6 4

% 100,0 37,2 27,9 7,0 4,7 14,0 9,3

Paikat 2004 43 17 12 3 2 4 5

% 100,0 39,5 27,9 7,0 4,7 9,3 11,6

Lähde: Keskusvaalilautakunta

16.3 Tasavallan presidentin vaalit 2006

Äänioikeutettuja Äänestäneet ennakkoon vaalipäivänä hylätyt äänet Bjarne Kallis Sauli Niinistö Timo Soini Heidi Hautala Henrik Lax Matti Vanhanen Arto Lahti Tarja Halonen

Lkm 1. kierros 21 607 15 387 5 737 9 650 44 360 3 766 520 415 55 1 568 82 8 577

%

71,2 37,3 62,7 0,3

6 366

9 840

Lähde: Keskusvaalilautakunta

Tilastokirja

Lkm 2. kierros 21 607 16 286 6 530 9 756 80

68

%

75,4 40,1 59,9 0,5

Paikat 2008 43 13 12 2 4 5 6 1

% 100,0 30,2 27,9 4,7 9,3 11,6 14,0 2,3


VAALIT 16.4 Kansanedustajain vaalit 1999, 2003 ja 2007 16.1 Kunnallisvaalien äänimäärät 2000, 2 Äänioikeutettuja Äänestäneet ennakkoon vaalipäivänä Hylätyt äänet Hyväksytyt äänet

Lkm 1999 20 635 13 179 4 384 8 795 148 13 031

%

63,9 33,3 66,7 1,1 98,9

Lkm 2003 21 050 13 673 4 201 9 472 157 13 516

%

2004

20 623 5 652 32 5 620 27,4 1 797 .. 485 456 16 314 1 402 51 .. 849 22 .. 18 .. 210 .. ..

%

65,0 30,7 69,3 1,1 98,9

Lkm 2007 22 006 13 804 5 237 8 567 143 13 661

%

62,7 37,9 62,1 1,0 99,0

%

2009

%

32,0 .. 8,6 8,1 0,3 5,6

21 361 7 954 60 7 894 37,2 2018 34 702 974 50 400

25,6 0,4 8,9 12,3 0,6 5,1

22 692 8 389 47 8 342 37,0 2133 .. 810 800 906 495

25,6 .. 9,7 9,6 10,9 5,9

24,9 0,9 .. 15,1 0,4 .. 0,3 .. 3,7 .. ..

2819 32 15 740 48 15 12 35 .. .. ..

35,7 0,4 0,2 9,4 0,6 0,2 0,2 0,4 .. .. ..

2204 35 .. 803 56 .. .. 15 .. 12 51

26,4 0,4 .. 9,6 0,7 .. .. 0,2 .. 0,1 0,6

Lähde: Keskusvaalilautakunta

16.5 Europarlamenttivaalit 1999, 2004 ja 2009 1999 Puolue Äänioikeutettuja Äänestäneet Hylätyt äänet Hyväksytyt äänet Äänestysprosentti Kansallinen Kokoomus Suomi-Isänmaa Vasemmistoliitto Suomen Keskusta Perussuomalaiset Suomen Kristillisdemokraatit Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Ruotsalainen kansanpuolue Liberaalit Vihreä liitto Suomen Kommunistinen Puolue Suomen Kansan Sinivalkoiset Eläkeläiset Kansan Asialla Köyhien Asialla Kirjava "Puolue" Elonkehän Puolesta Suomen Työväen puolue Liisa Sulkakoski

Lähde: Oikeusministeriö

Tilastokirja

69


TALOUS 17 KUNNALLISTALOUS 17.1 Tuloslaskelma Tilinpäätös ei sisällä sisäisiä meno- ja tuloeriä Toimintatuotot (+) Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut (-) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut

TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut

VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ

Toimintatuotot/Toimintakulut Vuosikate/poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

Tilastokirja

2006

2007

2008

2009

8 223 735 4 767 424 2 487 064 2 377 349 4 319 094 22 174 666

8 566 046 4 954 870 2 519 874 2 761 923 5 506 397 24 309 111

8 859 841 5 111 447 2 682 916 2 976 461 2 260 331 21 890 997

8 595 516 6 206 540 2 784 985 3 773 631 2 568 522 23 929 194

-37 251 801 -9 450 307 -2 819 951 -50 928 779 -6 732 269 -9 027 975 -1 496 713 -487 507 -118 195 301

-38 414 391 -10 121 418 -2 735 001 -54 955 827 -7 263 760 -9 439 656 -1 453 698 -576 514 -124 960 265

-41 611 955 -10 824 983 -3 032 726 -63 676 421 -7 577 734 -9 701 198 -1 732 303 -532 767 -138 690 088

-42 715 742 -11 057 694 -2 720 871 -67 283 607 -7 492 698 -10 465 655 -2 566 006 -437 659 -144 739 931

-96 020 635

-100 651 155

-116 799 091

-120 810 736

77 863 280 25 646 085

83 464 406 25 635 046

92 445 440 29 712 995

94 862 521 32 420 794

104 780 272 246 -1 195 541 -22 805 -841 320

161 896 118 751 -1 713 218 -10 581 -1 443 152

125 122 405 982 -2 918 344 -28 159 -2 415 399

49 140 287 156 -3 031 871 -56 923 -2 752 498

6 647 410

7 005 146

2 943 944

3 720 080

-6 275 758

-6 638 026

-7 815 792

-7 686 159

0 0

0 0

118 400 0

-153 755

371 652

367 120

-4 753 448

-4 119 834

64 016 0 0

64 016 0 0

64 016 -118 400 0

54 565 578 000 0

435 668

431 135

-4 807 832

-3 487 269

19 106 242 27 503

19 106 250 28 023

16 38 103 28 536

17 48 130 28 587

70


TALOUS 17.2 Rahoituslaskelma Tilinpäätös

2006

2007

2008

2009

6 647 410 0 -3 398 156 3 249 253

7 005 146 0 -3 391 747 3 613 399

2 943 944 118 400 -1 308 170 1 754 174

3 720 080 -153 755 -1 843 875 1 722 450

-11 645 441 373 424 3 619 910 -7 652 107

-26 195 214 702 423 3 512 870 -21 979 920

-30 953 795 2 928 235 1 363 017 -26 662 543

-21 778 688 1 872 718 3 131 627 -16 774 343

-4 402 854

-18 366 522

-24 908 369

-15 051 893

-75 000 69 422 -5 578

-278 909 44 234 -234 675

-20 279 36 094 15 815

-34 244 76 026 41 782

9 500 000 -7 562 089 0 1 937 911

26 400 000 -8 389 478 0 18 010 522

36 000 000 -11 406 058 0 24 593 942

30 000 000 -14 974 692 0 15 025 308

-25 766 -9 656 565 308 1 438 364 1 968 250

28 219 -19 283 -152 046 2 470 135 2 327 025

16 042 3 616 -1 405 856 512 334 -873 864

29 001 -59 601 -2 124 643 500 241 -1 655 002

Rahoituksen rahavirta

3 900 582

20 102 872

23 735 893

13 412 088

Rahavarojen muutos

-502 271

1 736 351

-1 172 476

-1 639 806

5 451 837 5 954 108 -502 271

7 188 187 5 451 837 1 736 351

6 015 711,33 7 188 187,31 -1 172 476

4 375 905 6 015 711 -1 639 806

59 44 0,9 14 27 503

27 23 0,9 16 28 023

11 8 0,4 12 28 536

19 11 0,4 9 28587

VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos

Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1.

Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

Tilastokirja

71


TALOUS 17.3 Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit 2006 18,50

2007 18,50

2008 19,00

2009 19,00

2010 19,75

18,40

18,46

18,55

18,59

18,98

21,00 16,00

21,00 16,00

21,00 16,00

21,00 16,50

21,00 16,25

Kiinteistöveroprosentit Yleinen kiinteistöveroprosentti, Riihimäki Keskiarvo koko maa

0,70 0,74

0,70 0,75

0,80 0,74

0,80 0,74

0,85 0,87

Vakituiset asuinrakennukset, Riihimäki Keskiarvo koko maa

0,25 0,29

0,25 0,29

0,27 0,29

0,27 0,29

0,32 0,38

Muut asuinrakennukset, Riihimäki Keskiarvo koko maa

0,80 0,86

0,80 0,87

0,80 0,88

0,80 0,89

0,80 0,98

2006 69 149 7,6 3 094 5,2 5 603 8,8 19 -5,0 77 865

2007 73 568 6,4 3 417 10,5 6 480 15,6 0

2008 81 901 11,3 4 191 22,6 6 354 -1,9 0

2009 85 737 4,7 4 771 13,8 4 355 -31,5 0

83 464

92 446

94 863

2006 39 468 5,2 8 736 23,3 1 435

2007 57 479 45,6 10 017 14,7 2 051

2008 82 073 42,8 14 197 41,7 2 876

2009 97098 18,3 17 993 26,7 3 397

Tuloveroprosentti, Riihimäki Äyrimäärällä painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti koko maa Korkeimmat ja alhaisimmat tuloveroprosentit korkein tuloveroprosentti alhaisin tuloveroprosentti

Lähde: Riihimäen kaupunki, verohallitus

17.4 Verotulot

Kunnallisvero, 1000 € muutos % Kiinteistövero, 1000 € muutos % Yhteisövero, 1000 € muutos % Koiravero, 1000 € muutos % Yhteensä Lähde: Riihimäen kaupungin tilinpäätös

17.5 Talousarviolainat 31.12. Lainakanta, 1000 € muutos % Hoitokustannukset, 1000 € muutos % Lainat €/asukas Lähde: Riihimäen kaupungin tilinpäätös

Tarkempia tietoja taloudesta saatavana Riihimäen kaupungin tilinpäätöskertomuksesta.

Tilastokirja

72


Riihimäen kaupungin tilastokirja 2010  

Riihimäen kaupungin tilastokirja 2010.