Page 1

1/2013

Riihimäen kaupungin henkilöstölehti

Hyvä työyhteisö 2013 -palkinto haussa

Tule mukaan liikkumaan!

Kullan arvoista yhteistyötä taloustiimin kanssa


Kevättä ilmassa Pitkähkö talvi on viimein kääntynyt kevääksi, ja ilmassa alkaa olla jo orastavan kesän ensimmäisiä merkkejä. Samalla uusi kaupunginvaltuusto ja muut uudet luottamushenkilöt ovat päässeet kiinni tehtäväänsä osaltaan kehittää Riihimäen kaupunkia meidän kaikkien hyväksi. Tällaisessa tilanteessa on tyypillistä arvioida sitä, miten uudet luottamuselimet käytännössä tulevat työskentelemään ja samalla arvioidaan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden keskinäistä yhteistyökykyä. Yleisenä havaintona voisi tässä vaiheessa todeta, että erityisesti kaupunginhallituksen osalta työskentely on käynnistynyt hyvin. Erityisen myönteistä on se, että johtavien virkamiesten ja kaupunginhallituksen keskinäinen vuoropuhelu on varsin tiivistä, luontevaa ja tuloksellista. Tämä kaikki on tärkeää vaiheessa, jolloin olemme laatimassa Riihimäen kaupungille valtuustokauden mittaista strategiaa ja siihen perustuvaa strategista toimenpideohjelmaa. Strategiatyötä on valmisteltu koko alkuvuoden hallintokunnissa, kaupungin johtoryhmässä ja kaupunginhallituksessa. Toukokuun aikana pidettävän kaupunginvaltuuston seminaarin jälkeen tavoitteena on tuoda uusi Riihimäki-strategia kaupunginvaltuuston käsittelyyn kesäkuussa. Oleellinen osa tätä työtä on palvelustrategia, jota on työstetty pitkin kevättä. Olen vakuuttunut siitä, että kesäkuisen kaupunginvaltuuston päätösten jälkeen meillä on selvät askelmerkit kehittää Riihimäkeä vireänä ja viihtyisänä kotikaupunkina, jossa palvelut pelaavat. Myönteinen kehitys edellyttää tervettä työilmapiiriä, henkilöstön aitoa sitoutumista strategiaan, avainhenkilöiden vahvaa johtamistyötä ja johtajuutta sekä tervettä asennetta yhteistyössä ja kotikaupunkimme kehittämisessä. Teitä kaikkia keväisesti tervehtien

Seppo Keskiruokanen kaupunginjohtaja

Heinäkuu asiakaspalvelulta suljettuna

Riihimäen kaupungin henkilöstölehti RihVeli 1/2013 Kevättä ilmassa .......................... 2 Kaupungin hallinto- ja johtamisjärjestelmän kehittämistyön valmistelu jatkuu ......................... 3 Hyvä työyhteisö 2013 -palkinto haussa ........................................ 3 Työsuojelun toimintaohjelma 2013–2015 ............................... 4 Sairauspoissaolot vähenivät vuonna 2012 ............................. 4 Opetusalan sopimusmääräysmuutokset ........ 4 Riihimäen kaupungin Ikäohjelma .................................. 5 Koulutukset .............................. 6-7 Tule mukaan liikkumaan! ........... 8 Kuulalla kuosiin kesäksi! ............ 8 Kevät sisällä ............................... 9 Työterveyshuolto ........................ 9 30-vuotias Kotaniemi ................ 10 Siisti Työ -kilpailun voittajat ....... 10 Kesäteatteri .............................. 10 Henkilöhaastattelut ............... 11–12

•••• Päätoimittaja: Anna Availa Toimitussihteeri: Anna Availa Taitto: Jaana Hodju Toimituskunta: Pirjo Ansamaa, Sirpa Aulio, Anna Availa, Eija Heinonen, Taina Köninki, Merja Lehtonen, Anneli Vähämaa. Kannen kuva: Orava, Jaana Hodju Paino: Riihimäen kaupungin monistamo

Kaupungin virastot ja toimistot pidetään asiakaspalvelulta suljettuina 1.–28.7., ja niissä työskentelevän henkilöstön vuosilomia ja palkattomia vapaita keskitetään näille viikoille ja niiden ympärille.

Seuraava Rihveli ilmestyy: Marraskuu 2013 Seuraavaan Rihveliin aineisto: 1.10.2013 mennessä, susanna.kuusi@riihimaki.fi

Hallintokuntien on myös tuolloin huolehdittava välttämättömistä päivystys- ym. tehtävistä.
Kaupungin hallinto- ja johtamisjärjestelmän kehittämistyön valmistelu jatkuu Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 8.4.2013 ja merkitsi kehittämistyöryhmän loppuraportin tiedoksi ja totesi työn päättyneeksi. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus nimesi uuden yhdeksänhenkisen työryhmän jatkovalmistelemaan muita asiakohdassa esitettyjä hallinto- ja johtamisjärjestelmään liittyviä asioita. Työryhmän tulee saada työnsä päätökseen 30.5. mennessä. Työryhmätyöskentelyn tiukan aikataulun vuoksi työryhmän tuloksista kerrotaan niiden valmistuttua.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.6.2012 yhtenä talouden tasapainottamistoimenpiteenä käynnistää kaupungin hallinto- ja johtamisjärjestelmän kehittämistyön ja perusti tätä varten työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella esitys kaupungin hallintojärjestelmän uudistamiseksi. Työn tavoitteena on selkeyttää hallintojärjestelmää sekä tehostaa palveluprosesseja ja sitä kautta saavuttaa taloudellisia säästöjä. Valmistelutyön lähtökohtana on ajatus kolmen vahvan toimialan järjestelmästä, jotka olisivat sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi sekä tekniikan ja ympäristön toimiala.

Alustava tavoite on ollut saada hallinnon uudistus toteutettua 1.1.2014 alkaen.

Hyvä työyhteisö 2013 -palkinto haussa Kaupungilla on jaettu vuodesta 2005 lähtien vuosittain Hyvä työyhteisö -palkinto ja kunniamainintoja tunnustuksena työyhteisöjen ansiokkaasta työhyvinvoinnin edistämisestä. Hyvä työyhteisö -palkinnon suuruus on 500 € ja se kohdennetaan työyksikölle ns. ylimääräisenä virkistysmäärärahana. Lisäksi on mahdollista jakaa kunniamainintoja.

Ilmoita työyhteisösi palkinnonsaaja ehdokkaaksi 31.10.2013 mennessä yhteydenotolla henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Ojaseen, paivi.ojanen@riihimaki.fi, p. 4086. Ilmoittautumisen perusteella työsuojeluhenkilöstö tekee työyksikköön työpaikkakäynnin tutustuakseen sen tekemään kehitystyöhön. Työsuojelujaos voi nimetä myös muita palkinnonsaajaehdokkaita työpaikkojen tuntemuksen perusteella.

Palkinto luovutetaan työyhteisölle, joka on vuoden 2013 aikana ansiokkaasti edistänyt työhyvinvointia jollain tai useammalla seuraavista osa-alueista: – työyhteisön toimivuuden ja yhteistoiminnallisuuden kehittäminen – työntekijöiden terveyden ja työturvallisuuden edistäminen – työympäristön huomiointi ja parantaminen – työn organisoinnin kehittäminen – työyhteisön ammatilliseen osaamiseen panostaminen.

Valinnan palkinnon saajasta tekee kaupungin työhyvinvointi eli Tyhy-työryhmä. Palkinnon saaja julkistetaan ja palkitaan vuoden viimeisen kehittämistoimikunnan kokouksen yhteydessä joulukuussa.

���

�����

�����

�����

����

���

����

����

����

��

Muistathan täyttää lähtöpalautekyselyn, jos työpaikka muuttuu!

������� ������� ���������� ������ ��� �������� ����� ������ ������������� ��������� ������������� ��������� ������������

���� ���� ���� �����

���

����

������

�����

Henkilöstöhallinto kokoaa keskitetysti palautetta kaupungin palveluksesta pois siirtyviltä työntekijöiltä, oli sitten kyseessä määräaikaisen työsuhteen päättyminen, eläköityminen tai muu työn vaihto. Palautteet tulevat suoraan henkilöstöhallintoon ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Esimiesten toivotaan muistuttavan poissiirtyviä työntekijöitään kyselyn täyttämisesta.

��

����

�� ��

����

���

����

����� ����� ������ ���������� ��� ����� ��

����

������

�������

������

��

����

����

���� ����

� ��� �� ����

���������� ������ ������ ������ �� ��������� �������� ������ �� ������ ��������� ������������ ������ ������� �� ���� ������ ������������ ��������� � �������� ������ �������� ����

��������������������������� ���

���� ���� ����� ���� ���� ���� �����

������

�����������

� ������ ������ ������ ���� �� �������� ������� ����������������� �������� ������ �������� ������ ����� ��������� �� �� �� ���� �� ����� �������� ��������� ������������ ����� ��

����

��

�����

��������������������

���

��� ����

������

�����

����

����

���������

�����

����

����

����

�����

�� ������ ������ ������ �� ������ ����������� ��������

������

����

���� ����� ���� ����

����

��������

��������

������

������

����

�����

����

���� ������

������

����

����

��������

�������

����������������������������� ������������� ���������������������

Lähtöpalautekysely: intra/lomakkeet/työntekijän lähtöpalautekysely

������������������������������������������������������� ������������������������ ������������������������������� �� ����������������� �����������������������
Sairauspoissaolot vähenivät vuonna 2012 Vuoden 2012 henkilöstöraportti kertoo, että vuoden 2012 lopussa – kaupungin palveluksessa 1 540 oli henkilöä – vakituista henkilöstöä 1 227 – vakinaisista henkilöstöstä naisia 81 % – vakinaisen henkilöstön keski-ikä 46,7 vuotta – keskimääräinen palvelusaika kaupungilla 13,7 vuotta. Suurin hallintokunta eli Kasvatus- ja opetuskeskus työllisti 52 % kaupungin koko henkilöstöstä. Henkilöstö sairauspoissaolojen määrä oli laskenut edellisestä vuodesta, sillä sairauspoissaoloja oli 12,6 työpäivää/henkilö (2011:13,8 pv). Sairauslomaan johtaneita työtapaturmia sattui yhteensä 74 (61). Pysyvästi kokoaikaiselle eläkkeelle kaupungin palveluksesta siirtyi 39 henkilöä. Vuoden 2012 henkilöstöraportti on kokonaisuudessaan luettavissa intra/henkilöstöasiat/henkilöstöraportti 2012.

Työsuojelun toimintaohjelma 2013–2015

Opetusalalle keskitetysti sovitut sopimusmuutokset 1.2.2013 lukien

Kaupungilla on laadittu Työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2013–2015. Toimintaohjelma koostuu koko kaupungin yhteisestä osiosta, johon on koottu keskeiset turvalliseen ja terveelliseen työskentelyyn liittyvät ohjeistukset sekä yleiset koko kaupunkia koskevat työsuojelutoiminnan tavoitteet. Lisäksi ohjelma sisältää hallintokuntakohtaiset toimintaohjelmat konkreettisine kehittämistarpeineen ja tavoitteineen, jotka pohjautuvat työpaikoilla syksyllä 2012 tehtyihin työpaikkojen vaarojen ja riskien arviointeihin.

Vuosiloman B-taulukon poisto Maksettaessa kuukausipalkkaisille työntekijöille lomakorvausta pitämättömistä vuosilomista ei enää sovelleta B-taulukkoa, joten korvattavien lomapäivien määrä kasvaa.

Palkallinen isyysvapaa

Työsuojelun toimintaohjelma on toimitettu työpaikkojen ilmoitustauluille ja se löytyy myös intrasta: Henkilöstöasiat/Työsuojelu/Työsuojelun toimintaohjelma 2013–2015. Toimintaohjelma on hyvä liittää osaksi työpaikkojen uuden työntekijän perehdyttämisaineistoa.

Isillä oikeus halutessaan saada kuuden arkipäivän palkallinen isyysvapaa, jota on haettava 1–2 kk ennen vapaan aiottua alkamista. Edellytyksenä on, että hakija on ollut kunnan palveluksessa välittömästi ennen vapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta. Palkallinen isyysvapaa on pidettävä äitiys- tai vanhempainrahakaudella.

Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttaa myös yrittäjän työ, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä. Aikaa hyväksytään enintään viisi vuotta. Pelkkä yrityksen omistaminen tai osakkuus ei riitä vuosisidonnaista lisää kartuttavaksi ajaksi.
Ikäohjelma on toimitettu kaikille työpaikoille vihkomallisena, jonka lisäksi se löytyy intrasta. Ikäohjelma tulee käsitellä kaikilla työpaikoilla työpaikkakokouksissa.

Häämöttääkö eläkkeelle lähtö muutaman vuoden päässä?

Parasta ikää koko työura

Riihimäen kaupungin Ikäohjelma

Lähde mukaan mentorointivalmennukseen!

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.3.2013 kaupungin henkilöstöä koskevan Ikäohjelman. Ikäohjelman tavoitteena on tukea työpaikoilla myönteisen asenneilmapiirin syntymistä ikääntymistä, eri-ikäisyyttä ja erilaisuutta kohtaan sekä nostaa esille jokaisen ikäluokan erityistarpeiden huomioimisen tärkeyttä. Ikäohjelman toimenpideohjelmassa kaudelle 2013–2016 on linjattu keinoja, joilla tuetaan sekä uusien työntekijöiden työnantajaan sitouttamista että ikääntyvien työntekijöiden työssä jatkamista. Jatkossa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Kaupungin uusille työntekijöille annetaan syksystä lähtien yhteisessä perehdyttämistilaisuudessa Riihimäki-aiheinen lahja. 1.4.2013 lukien otettiin käyttöön uusi palkkiovapaapäivä eli ns. ”kymppipäivä” 10 vuoden palveluksesta omassa kunnassa.

– Saat eväitä oman osaamiseen siirtoon muille – Valmistaudu ryhmän tuella eläkkeelle siirtymiseen Tule mukaan ryhmään, jossa yhdessä haemme keinoja kiteyttää omaa osaamista ja siirtää sitä työyhteisössä eteenpäin ennen eläkkeelle lähtemistä. Ryhmän toinen teema on valmentautua eläkkeelle siirtymiseen ja jakaa siitä ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Ryhmän koko on 5–10 henkilöä. Ryhmä kokoontuu syyskuusta lähtien syksyn ajan kerran kuukaudessa kaksi tuntia kerrallaan. Tapaamisiin käytetty aika luetaan työajaksi esimiehen kanssa osallistumisesta etukäteen sopien. Lisäksi kaikille ryhmään mukaan lähteville tarjotaan yhteistyössä liikuntatoimen kanssa mahdollisuutta oman kunnon testaukseen ja henkilökohtaisen liikuntaohjelman laatimiseen.

+55-vuotiaille on otettu käyttöön tehostetut terveystarkastukset, joihin työterveyshuolto lähettää kutsut ko. iän täyttäneille. Myös kehityskeskustelulomaketta on kehitetty siten, että kehityskeskusteluissa olisi entistä luontevampaa ottaa keskusteluun myös työssä jaksamiseen tai työn muutostarpeisiin liittyvät teemat.

Mentorointivalmennus liittyy Opetushallituksen rahoittamaan Osaajat työssä -hankkeeseen, jota Edupoli koordinoi. Ilmoittautuminen henkilöstöhallintoon Päivi Ojaselle 31.5.2013 mennessä sähköpostitse paivi.ojanen@riihimaki.fi tai p. 4086.

50+ osaajat työssä -hankkeesta palveluja Kaupunki on myös mukana valtakunnallisessa Tyke-hankkeessa ”50+ Osaajat työssä”. Hankkeessa kehitetään yhdessä työpaikkojen kanssa palveluita, joiden avulla voidaan tukea yli 50-vuotiaita työntekijöitä työssä jatkamiseen sekä tukea eri-ikäisten yhteistyötä työpaikalla.

Lisätietoja henkilöstöhallinnosta sekä Taina Paananen Edupoli, taina.paananen@edupoli.fi, p. 040 7266 903

Ikääntyminen ja terveyskoulutustilaisuus Aika: Paikka: Kouluttaja:

Toivomme, että Ikäohjelma osaltaan innostaa työpaikkojamme nostamaan yhdessä tekemisen, erilaisuuden ja eri-ikäisyyden teemoja positiivisessa hengessä esille työpaikkojen arjessa.

8.10.2013 klo 14–15.30 (alussa päiväkahvit) kaupungintalo, valtuustosali työterveyslääkäri Maritta Mustala, Terveystalo Oy

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan ikääntymisen vaikutuksista terveyteen ja erityisesti siitä, miten voimme terveyttämme tukea ja edistää. Ilmoittautumiset 27.9. mennessä sirpa.bitter @riihimaki.fi, p. 4088.
HENKILÖSTÖKOULUTUS

Office 2010 – uudet ominaisuudet Aika: Paikka: Kouluttaja:

keskiviikkona 5.6.2013 klo 12–16 Riihimäen lukion auditorio Riitta Malminen, Hyria Oy

Koulutus on suunnattu sille osalle kaupungin henkilöstöä, joiden työkoneella on otettu jo käyttöön Office 2010 -ohjelmistot. Koulutuksen sisältö: Koulutuksen aikana käydään esittelynomaisesti kouluttajan johdolla läpi MS Office 2010 -ohjelmien uudet ominaisuudet ja toimintatavat ja keskitytään oleellisimpiin muutoksiin aikaisempaan versioon verrattuna.

Kuntoremontti Haikon kartanossa 9.9.-13.9.2013 Tämänvuotinen Kuntoremontti-kurssi paneutuu hyvinvointiin hyvän nukkumisen kannalta. Unikoulu-nimellä järjestettävä Kuntoremontti sopii kaikille ja on erityisen hyödyllinen lievistä univaikeuksista kärsiville. Kurssilla paneudutaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja sitä kautta parempaan uneen tietoiskujen, ryhmäkeskustelujen, liikunnan, rentoutus- ja hengitysharjoitusten muodossa. Ohjelmassa on myös fyysisen kunnon mittauksia.

– MS Office 2010 -ohjelmien yhteiset piirteet • Valintanauhat ja pikavalikkorivi • Tiedosto-valinta ja siihen liittyvät toiminnot • Uudet tiedostomuodot ja yhteensopivuus – Wordin, Excelin ja PowerPointin uudet ominaisuudet • Vanhat toiminnot – uudet sijainnit – Outlook-sähköpostin pääpiirteet Ilmoittautumiset 24.5. mennessä henkilöstöhallintoon sirpa.bitter@riihimaki.fi, p. 4088.

Kurssin koko on kymmenen henkilöä ja hinta kaupungin työntekijälle on 296 € (kurssin kokonaishinta on 592 €, josta työnantaja maksaa puolet). Kurssiajalta ei makseta palkkaa, vaan sille osallistutaan vuosilomaa tai palkatonta työlomaa käyttäen. Kurssiajalta voi anoa Kelan kuntoutusrahaa.

Mosaiikki-projekti on maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontaprojekti, jonka rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastolta sekä Hyvinkään, Riihimäen ja Nurmijärven kunnilta. Hankkeen osatoteuttajana on Riihimäen Aikuislukio. Mosaiikkiprojekti järjestää

Hinta sisältää: – 4 yön majoituksen kylpylähotellissa kahden hen gen huoneessa. Kurssilainen voi valita halutessaan myös yhden hengen huoneen 21 € lisämaksusta, lisämaksu kattaa koko kurssin aikaisen majoituksen. – Tulo- ja lähtökahvit sekä sämpylä/suolainen kahvileipä – 4 x aamiaisbuffet Kartanossa – 5 x kevyt lounasbuffet Spa Bistro & Cafeessa: salaattipöytä, keittoa, leipää ja levitteet, vesi, maito, kahvi sekä hedelmiä iltapäivän välipalaksi – 4 x päivällisbuffet kartanossa/saunabuffet: salaattia, lämmin ruoka, lämmin kasvislisäke, jälkiruoka

Monikulttuurisuuskoulutuksen Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kuntien työntekijöille, jotka ovat halukkaita lisäämään osaamistaan maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusasioissa. Koulutuksen kesto on 2 x 90 minuuttia. Teemat ovat: – Keitä ovat maahanmuuttajat? Mitä on kulttuuri? – Maahanmuuttajan kohtaaminen asiakkaana, työkaverina ja alaisena.

Ilmoittaudu Kuntoremonttiin 31.5. mennessä henkilöstöhallintoon, paivi.ojanen@riihimaki.fi, p. 4086. Ilmoittautumisen yhteydessä muista mainita nimesi, työpaikkasi, kotiosoitteesi ja sähköpostiosoitteesi, jos valinnasta voi tiedottaa sinulle sähköpostitse. Valinnat kurssille tekee työterveyshuolto. Ensisijalla ovat tällöin he, jotka eivät ole ennen osallistuneet työnantajan järjestämille Kuntoremontti-kursseille.

Koulutusaika: tiistai 24.9.2013 kello 12–16 Koulutuspaikka: Hyria koulutus, Sakonkatu 1, Riihimäki, päärakennus A-talo, auditorio Ilmoittautuminen koulutuskokonaisuuteen ja erikoisruokavaliot 30.8. mennessä sekä lisätiedot: miina.pyylehto@hyria.fi

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta kirjeitse kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Koulutus on maksuton.
Ota 1. askel kunnon ylläpitoon ja virkistykseen Tule ottamaan ensimmäinen askel omaan, hyvää arkeen, kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan ja arjessa jaksamiseen. 1.askel-hyvinvointijaksot on suunnattu työikäisille, ja ne tarjoavat tukea oman kunnon ylläpitoon ja virkistykseen. Jaksot koostuvat viiden vuorokauden pääjaksosta sekä myöhemmin toteutettavasta kahden vuorokauden seurantajaksosta. Jaksojen omavastuu RAY:n tuen jälkeen 5 vuorokauden pääjaksolla 150 € ja seurantajaksolla 60 € sisältäen täysihoidon yhden hengen huoneessa sekä teeman mukaisen ohjelman.

Tervetuloa hallitsemaan painoa elämäntapamuutoksilla!

Jaksolle haetaan sähköisessä järjestelmässä PHT:n verkkosivujen kautta osoitteessa: www.pht.fi. Toimintaan haetaan ja tullaan valituksi yksilöinä eikä kaupunki työnantajana tai työterveyshuolto ole mukana hakeutumisessa tai valinnoissa. 1.askel-toiminta ei ole kuntoutusta vaan ennaltaehkäisevää, terveyttä edistävää toimintaa, joten sen ajalta ei ole mahdollista hakea Kelan kuntoutusrahaa.

Painonhallintaryhmä aloittaa kokoontumiset keskiviikkona 4.9.2013 Ryhmässä tavoitteena ovat pysyvät elämäntapamuutokset. Ravitsemustiedon ja muiden elämäntapojen pohtimisen lisäksi ryhmässä liikutaan ahkerasti. Tapaamisissa on noin joka toinen kerta liikuntakoordinaattorin ohjaamaa liikuntaa eri lajeihin tutustuen. Tukea elämäntapamuutosten toteutumiseen tuovat ravitsemusterapeutin, psykologin ja fysioterapeutin luennot sekä ravitsemusterapeutin yksilökäynnit.

1.askel-hyvinvointitoiminta on Palkansaajien hyvinvointi- ja terveys PHT ry:n järjestämää työikäisten terveyttä edistävää ja hyvinvointia tukevaa. PHT:n 1.askel-toimintaa tukee Raha-automaattiyhdistys. Lisätietoja osoitteessa: www.pht.fi.

Tavoitteena ei ole nopea ja helppo pikalaihtuminen, vaan antaa tukea ja kannustusta pysyviin elämätapamuutoksiin. Prosessin tavoitteena on hyvä olo ja pysyvä painonhallinta. Mukaan otetaan 15–20 henkilöä, joiden painoindeksi on vähintään 30 (ylipainoa vähintään 12–15kg). Mikäli halukkaita on enemmän kuin voidaan ottaa mukaan, valitaan osallistujat terveydellisin kriteerein ja motivaation perusteella. Ryhmään osallistutaan omalla ajalla. Ennen ryhmän aloitusta on työterveyshoitajan haastattelu. Elämäntapamuutoksessa tukena käytetään kirjaa ”Keventäjän kunto- ja ravintokirja”. Osallistujan tulee ostaa tämä kirja (n. 20 €). Maksu toimii samalla omavastuuosuutena. Tarkemmat ohjeet kirjan hankkimisesta tulevat myöhemmin. Tapaamiset ovat keskiviikkoisin klo 16–17, ryhmä kokoontuu aikavälillä 4.9.–4.12. Lähde rohkeasti muuttamaan elämäsi suuntaa kohti hyvinvointia ja ilmoittaudu mukaan 16.8. mennessä lähettämällä sähköpostia tai jättämällä soittopyyntöä. Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Suvi Pitkänen, työterveyshoitaja suvi.pitkanen@terveystalo.com, p.030 6000/soittopyynnöt.
Kuulalla kuosiin kesäksi!

Tule mukaan liikkumaan!

Kahvakuula eli girya on pyöreä kahvallinen metallipallo, jota voi käyttää monipuoliseen vastusharjoitteluun. Kahvakuulalla harjoittelu sopii sekä naisille että miehille, eikä sen aloittaminen vaadi jo valmiiksi hyvää kuntoa tai liikkuvuutta. Kuulia on eri kokoja, perinteiset koot ovat 8, 16, 24 ja 32 kiloa, mutta Suomesta saa paljon välikokojakin. Tyypillinen aloituspaino naisille on 8 kg ja miehille 12 kg.

Kaupungin henkilöstön liikuntailtapäivää vietetään tiistaina 14.5. klo 12–19 Liikuntailtapäivänä kaupungin henkilöstö voi käyttää enintään 4 h/työntekijä yhdessä liikkumiseen. Sovi osallistumisesta etukäteen esimiehesi kanssa. Voit koota oman liikuntailtapäiväsi ohjelmassa olevasta tarjonnasta. Varaudu tapahtumiin iloisella mielellä sekä rennolla liikuntaan ja säähän sopivalla asulla!

Kahvakuulaharjoitteet kehittävät lihaskuntoa, kehonhallintaa, tasapainoa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Lisäksi kahvakuulalla harjoittelu opettaa tuntemaan omaa kehoa. Kehontuntemus puolestaan on tärkeä osa itsetuntemusta ja -luottamusta.

Aurinkoista liikuntailtapäivää toivottaen Henkilöstöhallinto ja liikuntayksikkö Lisätietoja henkilöstöhallinto Päivi Ojanen, p. 4086 ja liikuntayksikkö Sanna Sten p. 4744

Kahvakuulalla treenaaminen onnistuu lähes missä tahansa, ja aloituskustannukset ovat edulliset. Kahvakuulaharjoitteita voi tehdä mainiosti: kotona, kotipihassa, puistossa tai vaikkapa rannalla. Myös lenkkeilyyn voi kätevästi lisätä kahvakuulatreenin: reippaan ulkoilun päätteeksi voi kotona tehdä kahvakuulaliikkeitä, näin saat treeniin monipuolisuutta!

Kaupunkisuunnistusta kuvavihjeiden avulla Lähtö non-stoppina klo 12–17 Kaupunginmuseolta Kartan avulla etsitään entisiä urheilupaikkoja. Reitti kestää noin tunnin verran. Alkupiste on kaupunginmuseolla, jossa jaetaan kartta ja ohjeet. Kaupunginmuseossa ja viimeisellä rastipaikalla voi tarkistaa oikeat vastaukset. Ennen reitille lähtöä on mahdollista tutustua myös juuri avattuun liikuntakasvatusnäyttelyyn.

Enemmän kuin käsipainot Kahvakuula on paljon enemmän kuin käsipainot. Kahvakuulalla harjoittelu eli sillä tehtävät heilautukset vaativat enemmän tasapainoa ja kehonhallintaa kuin käsipainoilla tehtävät liikkeet. Kuulan ja sen kahvan muoto mahdollistavat monipuolisemman heiluttelun ja liikuttelun kuin käsipainot.

Frisbee liitää Riutassa Omatoimisesti yksin/pareittain/ryhmissä lähtö non-stoppina klo 12–19

Käsipainoilla harjoitetaan usein vain jotain tiettyä lihasta, kahvaharjoitteilla puolestaan kehitetään koko kehon lihasvoimaa. Kuula toimii harjoitteissa tavallaan kropan jatkeena.

Frisbeet sekä ohjeet omatoimista harjoittelua varten ovat haettavissa ja palautettavissa allekirjoitusta vastaan uimahallin aulasta klo 11.30–19.30.

Hanki sopiva kuula!

Puistossa jumppaa Urheilutalon nurmialueella klo 14–15, ohjaajana Heidi Leppäniemi

- Paras kuula on metallinen, pyöreä ja pyöreäkahvainen. Kahvakuulan tulisi tuntua kädessä miellyttävältä. - Kahvaosassa ei saisi olla maalia, koska se aiheuttaa kitkaa ja saattaa saada aikaan polttavan tunteen. - Kuulan pitää painaa. Sitä ei ole tarkoitus nostaa käsivoimin, vaan heilauttaa koko vartalon voimaa käyttäen.

Sateen sattuessa jumppa siirtyy maauimalan yläsaliin.

Kroolaten uimahallilla Vapaasti henkilökunnan käytössä klo 13–20

Kuntosalilla nousee rauta Uimahallin kuntosali naisille ja miehille klo 14–18 ja naisten vuoro klo 18–20.15 Kirjoita nimesi uimahallin kassalla olevaan listaan.

Kimpassa lenkille tai pyöräilemään Voit myös koota työkavereistasi lenkki- tai pyöräiluporukan ja osallistua esimerkiksi Pyörillä ilman moottoreita -kampanjaan pyöräillen Hyvinkäälle!

Kuvassa kahvakuulailun mallia näyttää Panu Tavisalo.
Työterveyshuolto Terveystalossa

Kevät sisällä Kevät on tullut! Pimeä aika on jälleen kerran voitettu, ja luonto herää talviunilta. Lintujen liverryksen huomaa kävellessä aamulla töihin ja lumi paljastaa altaan maan jota ei ole näkynyt kuukausiin. Uusi elämä alkaa. Kevät herättää myös monet ihmiset. Alkaa vaatekaappien siivous, aloitetaan laihdutuskuuri, ostetaan uusia vaatteita, pestään ikkunat, ulkoillaan enemmän, opetetaan lapsia ajamaan pyörällä, tavataan kavereita ja sosiaalinen elämä vireytyy. Ihmisiä näkee enemmän ulkona liikkuessa. Auringon lämmön voi jo tuntea.

Aukioloajat Lääkärikeskus Temppelikatu 10 B, 11100 Riihimäki ma–ti klo 7.30–20.00, ke–to, klo 7.30–18.00, pe klo 7.30–16.00

Ajanvaraus p. 030 6000, ma–pe 7.00–21.00, la–su 9.00–20.00 www.terveystalo.com/ajanvaraus (tarvitset sosiaaliturvatunnuksen tehdäksesi varauksen netin kautta) Laboratorio ajanvarauksella ma–pe klo 7.30–11.00

Joillekin kevät merkitsee monia deadlineja, suoriutumista ja päätöksentekoa. Se voi pitää sisällään iloa, surua, riemua, ahdistusta tai tuoda mieleen voimakkaita muistoja. Kevät voi myös muistuttaa kipeästi menetyksistä tai saavuttamattomista haaveista. Jokainen ja jokaisen kevät on erilainen.

Akuuteissa ja lievissä sairaustilanteissa asioi aina ensisijaisesti päivystävän työterveyshoitajan vastaanotolla arkisin klo 8–16. Varaa aika soittamalla keskitettyyn ajanvaraukseen tai netissä www.terveystalo.com/ajanvaraus/työterveyshoitajat

Kevään voi ajatella tarkoittavan myös sisäistä uudistumista, joka alkaa oman elämänhallinnan pohtimisella. Olenko tyytyväinen siinä missä olen nyt? Olenko tyytyväinen siihen mitä teen? Nautinko elämästäni tai työstäni? Kaikki ovat tärkeitä kysymyksiä pohdittavaksi aika ajoin. Erityisen tärkeää on pohtia myös seuraavia kysymyksiä. Mitä voin tehdä parantaakseni omaa elämänlaatuani? Mitä asioita pidän tärkeänä? Miten voin tukea oman yhteisön toimivuutta tai parantaa omaa työssä jaksamista? Miten voin vaikuttaa siihen että kanssaihmisillä on lähelläni hyvä olla?

Työterveyshuollostanne Terveystalossa vastaavat Työterveyshuollon palvelun sisältö: Kaupungin henkilöstön työterveyshuoltosopimukseen sisältyy lakisääteisten työterveyshuoltopalvelujen lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito siihen liittyvine tutkimuksineen. Huom! 1.6.2013 lukien tuoreisiin (alle 2 viikkoa) vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät käynnit tapahtuvat aina omalla kustannuksella.

Työpaikan, perheen tai vaikkapa harrastusporukan hyvä yhteishenki ei useinkaan tarvitse suuria tekoja. Pienet asiat riittävät - hymy, tervehtiminen, aito välittäminen. Niillä voi huomaamattakin tehdä toisen päivästä hieman paremman. Yhteisen tavoitteen tai päämäärän selkiyttäminen helpottaa yhteen hiileen puhaltamista. Kuitenkin vastuu omasta hyvinvoinnista on vain itsellä. Toista ei voi muuttaa – muutos on aloitettava omasta sisimmästä.

Työterveyslääkärit: Juhani Kulmala, p. 030 6000, soittopyynnöt Vastuualueena: Hallintokeskus, Perusturvakeskus, Varhaiskasvatus, Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus, Riihimäen Vesi Päivi Härkönen, p. 030 6000, soittopyynnöt Vastuualueena: Perusturvakeskus, Varhaiskasvatus Maritta Mustala, puh 030 6000, soittopyynnöt Vastuualueena: Kasvatus- ja opetustoimi (paitsi varhaiskasvatus), Tekniikan ja ympäristön toimiala

Onneksemme kevät on uudistuva luonnonvara. Siihen on lupa palata aina uudelleen. Suomessa luonto tuo sen meille säännöllisesti joka vuosi. Sisäinen kevät voi alkaa milloin vain, vaikka keskellä pimeintä syksyä. Se ei katso aikaa eikä paikkaa. Oleellista on, että itselle hetki on oikea.

Työterveyshoitajat: Heli-Kirsi Pekkarinen p. 030 6000, soittopyynnöt Hallintokeskus, Kasvatus- ja opetustoimi (paitsi varhaiskasvatus), Tekniikan ja ympäristön toimiala, Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus, Riihimäen vesi

Alkusyksystä alkaa kaupungin oma elämäntapamuutoksiin tähtäävä painonhallintaryhmä liikalihavuudesta kärsiville työntekijöille. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Ryhmään osallistuminen voi olla yksi tapa aloittaa sisäinen kevät ja pohtia oman elämän suuntaa. Ryhmä voi tukea myös elämänhallintaan liittyvissä asioissa ja auttaa kääntämään kokkaa kohti terveellisempää ja nautinnollisempaa elämää.

Suvi Pitkänen, p. 030 6000, soittopyynnöt Perusturvakeskus, Varhaiskasvatus

Haasta itsesi kevääseen! Riihimäellä 10.4.2013 Suvi Pitkänen, työterveyshoitaja
– Lasitehtaan 2A-luokan työ ”Porrasohjeet” on visuaaliseta ilmeeltään hauska, selkeä, ja siitä näkyy lasten oma aiheen miettiminen ja ajatusten toteuttaminen. Uramon koulun 3Bluokan tekemä Siisti Riksu -laulu on mukaansa tempaava, kertosäe jää mieleen, ja sanoissa on osuvia oppilaiden ilmauksia kilpailun aiheesta, luonnehtii ympäristönsuojelusuunnittelija Jenni Lehtonen voittajatöitä. Kilpailutöitä voi ihastella kirjaston ala-aulassa. Kilpailua koordinoi Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö, ja sponsoreina toimivat Ekokem Oy Ab ja Kiertokapula Oy.

Lasitehtaan 2A ja Uramon 3B voittoon Siisti Työ -kilpailussa Siisti Riksu -kampanjan Siisti Työ -kilpailun eskari-2.lk -sarjan voitti Lasitehtaan koulun 2A-luokka ja 3.-5.lk -sarjan Uramon koulun 3B (kuvassa). Siisti Riksu -kampanja kutsui Riihimäen peruskoulujen luokat viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja yleiseen siisteyteen liittyvään Siisti Työ -kilpailuun syksyllä 2012.

30-vuotias Kotaniemi kaikkien käytettävissä koko kesän Kotaniemen mökki Hirsijärven rannalla on kaikkien Riihimäen kaupungin työntekijöiden ja heidän perheidensä käytössä koko kesän kesäkuun 3. päivästä elokuun viimeiseen viikkoon saakka. Kotaniemen isäntä Veikko Auvinen kertoo, että Kotaniemi on ollut vilkkaassa käytössä. Sen vieraskirjaan nimensä rustaa yli 4 000 kävijää vuodessa. Kotaniemen puomi avautuu kello 8 ja sulkeutuu kello 22. Kotaniemen valvoja lämmittää saunan keskiviikkoisin ja lauantaisin kylpykuntoon kello 16:ksi, mutta muinakin päivinä voi saunaa alkaa lämmittää kello 15 alkaen.

– Kotaniemessä kesäpäivät sujuvat useimmiten aurinkoa ottaen, uiden ja saunoen. Pihalla voi heittää tikkaa tai pelata rantalentopalloa. Rannasta voi ottaa pariksi tunniksi käyttöön veneen. Jos kalastuslupa on kunnossa, saa merkit kahta verkkoa varten. Sateisempien säiden varalle on sisälle hankittu lautapelejä, kuvaa kesäpäivän viettoa Veikko. Kotaniemi on täysin ilmainen. Sen käyttö ei vaadi varauksia tai ilmoittautumisia. Kotaniemi täyttää tänä kesänä 30 vuotta, joten Kotaniemikerholla onkin juhlamietintä käynnissä. Kannattaa siis seurata intran ilmoituksia. Jos Kotaniemestä on kysyttävää, isäntä Veikko Auvinen p. 044 530 4827 vastaa mielellään kysymyksiin. Myös muiden Kotaniemen kerholaisten puoleen voi kääntyä.

Henkilöstö 7 eurolla kesäteatteriin Riihimäen nuorisoteatteri valloittaa Allinnan montun uusin kujein. Tänä kesänä on vuorossa Kenneth Grahamin ikiklassikko Kaislikossa suhisee. Ensimmäistä kertaa Riihimäen kesäteatterissa esitettävän näytelmän ohjaa Sami Sahlman. Näytelmän ensi-ilta on lauantaina 8.6. klo 15, ja sitä esitetään kesä–heinäkuun aikana. Esityksen kesto on noin 1,5 tuntia. Kaupungin henkilöstölle myydään esityksiin lippuja 7 €:lla (normaalihinnat 15/13 €). Lippuja voi ostaa käteisellä kaupungintalon Tietotuvasta 2.5. lähtien niin pitkään kuin lippuja riittää. Lippuja myydään 2 lippua/työntekijä. Yhteensä lippuja on myynnissä 200 kappaletta. Kesäteatterin osoite: Allinnan monttu, Penttilänkatu 5, Riihimäki Lisätiedot: www.rnt.fi

10


HAASTATTELUT

Kehittäminen kiikarissa Eeva Saarinen vs. liikuntatoimenjohtaja, Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Helmikuun alussa vs. liikuntatoimenjohtajana aloitti Eeva Saarinen. 28-vuotias Eeva työskenteli viimeksi Punkalaitumen kunnan vapaa-aikasihteerinä, kokemusta on myös vapaa-aikajohtajan sijaisuudesta Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella. Hän on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja viimeistelee liikuntatieteiden maisterin tutkintoa. Eeva Saarinen on tunnettu uimarin urastaan. Takana ovat Ateenan olympialaiset vuonna 2004, useita MM-kisoja mm. Montrealissa vuonna 2005 sekä 23 Suomen ennätystä. Liikunta on edelleen iso osa vapaa-ajanviettoa, sillä triathlon-lajien lisäksi hän harrastaa hiihtoa. Liikuntatoimenjohtajan työssä Eevaa kiinnostaa erityisesti kehittämistehtävät. Ensivaikutelma uudesta työympäristöstä on ollut erittäin positiivinen: hän on ollut yllättynyt ihmisten avoimuudesta ja vastaanottavaisuudesta kaupungintalolla.

Sosiaalialan konkari Marjo Lindgren palvelualuepäällikkö, Perusturvakeskus Sosiaalityön ja vammaispalveluiden palvelualuepäällikkönä on huhtikuun alussa aloittanut Marjo Lindgren. 41-vuotias Marjo on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja sosiaalityöntekijä. Marjo asuu nykyisin Hauhon Eteläisten kylässä, mutta on syntyjään Etelä-Pohjanmaalta. Perheeseen kuuluu aviomies ja 2,5-vuotias Aava-tyttö. Vapaa-aika kuluukin perheen kanssa arkiaskareissa ja puutarhatöissä. Pienen lapsen äidillä oma aika on vähissä, ja toiveissa olisi päästä lenkkeilemään. Marjo Lindgren on työskennellyt noin 15 vuotta Helsingin kaupungin sosiaaliviraston palveluksessa. Hän toteaa, että Riihimäen kaupungin perusturvakeskuksessa on toimiva perusrakenne ja odottaa kovasti tutustumista luottamushenkilöihin lautakunnan seminaarissa huhtikuussa.

Organisaation viestintä omissa käsissä Anna Availa viestintäpäällikkö, kaupunginkanslia Maaliskuussa viestintäpäällikkönä aloitti hämeenlinnalainen Anna Availa. Annan ensimmäinen työpaikka oli Riihimäen kauppaoppilaitoksessa viestinnän lehtorina. Yli kymmenen vuotta hän on viihtynyt viestintäpäälliköinä mm. Hämeenlinnassa kaupunkikonserniin kuuluvassa teknologiakeskuksessa. Riihimäen kaupungille Anna siirtyi Destialta. Välillä Anna käväisi konsulttinakin. Parhaimmillaan hän on kuitenkin pitäessään koko organisaation viestintää omissa käsissään. Teoriaoppinsa Anna on saanut Helsingin ja Tampereen yliopistoista. Vapaa-aikana on Annan mielestä mukavinta liikkua ja lölliä. Liikunnan ilo irtoaa niin ryhmässä kuin yksin liikkuessa, ja lajiksi sopivat vaikka tanssi ja pumppi, hiihto ja suunnistus. Matkailuunkin on mukavinta yhdistää patikointi, jota on tullut harrastettua ympäri Eurooppaa. Viime kesänä hän kolusi viisi Azorien saarta, ja tänä kesänä hän kuluttaa tossua Sardiniassa. Kun liikkuu paljon, jaksaa sitten levätäkin - mieluiten lukien ja netissä surffaillen. Riihimäellä on iloisesti yllättänyt monet yhteydentotot ja palaveripyynnöt. Joka puolella tuntuu tapahtuvan paljon ja on hienoa, että siitä halutaan kertoa. Viestinnässä Anna innostuu eniten sähköisestä viestinnästä, joten nähtäväksi jää, miten hän sitä Riihimäellä edistää.

11


Kullan arvoista yhteistyötä taloustiimin kanssa Taloussuunnittelusihteeri Marita Hägg tuli kaupungille töihin 35 vuotta sitten heinäkuussa 1978. Nykyisessä työssään hän siirtyi 1989. Marraskuussa Maati jää ensin lomalle, kunnes 1.3.2014 koittaa eläkepäivät. Maatin mukaan suurimmat muutokset ovat vuosien varrella olleet ”jatkuva muutosvaihe” ja tietotekniikka, joka kehittyy isoilla harppauksilla. – Tietotekniikan osaaminen ei kuulu niihin taitoihin, jotka hankitaan vain kerran elämässä. Näitä taitoja olen joutunut pitämään matkan varrella yllä uteliaasti ja vailla ennakkoluuloja. Olin ensimmäinen, joka suoritti meillä toimistotyössä vaaditun tietotekniikan ABC-kortin, kertoo Maati. Työssään Maati on ollut luomassa toimialojen yhteistä talousarviotiimiä. Tiimi edesauttaa toimialojen yhteistyötä budjetoinnissa ja samalla vähentää budjetin työstämiseen liittyvää haavoittuvuutta. – Tiimi on ollut mahtava porukka, ja meidän yhteistyö on ollut kullan arvoista, Maati kiittää. Iloa ja voimaa päivittäiseen työhöni on antanut kannustus, luottamus ja tuki työkavereilta, esimieheltä, hallintokunnalta ja johdolta.

houkuteltua kaupungintalon miehet esiintymään miesmannekiineina. – Arvaattekin, että meillä oli hulvattoman hauskaa, Maati nauraa. Maati toteaa, että totta kai elämä tulee muuttumaan eläkkeelle siirtymisen myötä, ja näyttääkin, että se kallistuu suuren vapauden puolelle. Hänen apuaan tulevat tarvitsemaan niin lapsenlapset kuin iäkäs äiti. Maatin terveiset työkavereille ovat selkeät: Pitäkää huoli toisistanne ja ajatelkaa positiivisesti. ”Minkä väristen silmälasien läpi katsot ihmisiä, työtä ja muuta maailmaa? Mustat silmälasit päässä tapahtumat näyttävät synkiltä ja vaikeilta, kun taas keltaisten lasien läpi tapahtumia tarkkailevalle työ on täynnä voitettavissa olevia haasteita.”

Vajaan 36 vuoden työuran aikana Maatille on kertynyt muistoja valtava määrä, ja ne elävät mielessä eri tilanteissa. Yksi hauskimmista muistoista liittyy pikkujouluihin, jossa Maati sai

Palkanlaskennan kehittäjä Henkilöstöhallinnon henkilöstösuunnittelija Marja Nissinen jää eläkkeelle ensi vuoden alusta alkaen, tai oikeastaan työstä hän jää pois jo hieman aiemmin, sillä ensin hän pitää lomaa. Marja aloitti kaupungilla 12.6.1978 samana keväänä valmistuneena yo-merkonomina palkanlaskennassa kesäapulaisen tehtävässä, joten kesällä hän juhlii 35-vuotista työuraa. Vuonna 1979 Marja vakinaistettiin henkilöstöhallintoon palkanlaskentaan, jossa hän työskenteli vuoteen 2009. Silloin palkanlaskenta ulkoistettiin ja Marja aloitti nykyisessä työssään. Näiden vuosien aikana henkilöstöhallinto on kaikkinensa muuttunut paljon. Ennen se tarkoitti lähinnä palkkahallintoa, nyt se on paljon monimuotoisempaa. – Eniten työtä on muuttanut tietotekniikan vallankumous. 70luvulla tietokonetta käytettiin kyllä vakinaisten työntekijöiden palkanlaskennassa, mutta tietokoneet olivat muualla, tänne tuli vain tulosteet. Omaa työuraani koskeva iso muutos oli palkanlaskennan ulkoistus viitisen vuotta sitten.

Marja on viimeiset viitisen vuotta toiminut myös eläkeasiamiehenä, joten hän on nähnyt monenlaista suhtautumista eläkkeelle lähtöön. Yksi laskee kammasta piikkejä ja toinen vain odottaa ensimmäisen eläkeaamun koittavan. – Itse lähden ensimmäiseksi lomalle. Sitten minulla on mahdollista osallistua enemmän 6- ja 8-vuotiaiden lastenlasteni elämään. Liikuntaa tulen harrastamaan edelleenkin aktiivisesti. Lisäksi vietän varmasti enemmän aikaa mökillämme Keski-Suomessa. Riihimäkeläisille työkavereille hän jättää oman ohjenuoransa: Kun omaan työhön perehtyy kunnolla, sen jälkeen se on helppoa.

Marja on aina pitänyt kehitystyöstä. Hän opiskelikin 90-luvulla vuoden tietotekniikkaa, ja sen jälkeen Riihimäellä otettiin käyttöön palkanlaskentajärjestelmä, joka mahdollisti sen, että palkkasihteerit pystyivät suorittamaan hallintokuntansa palkanlaskennan alustan loppuun omien aikataulujensa mukaan. Uutta järjestelmää oli mielenkiintoista olla kehittämässä järjestelmän toimittajan kanssa yhteistyössä.

12

Rihveli - Henkilöstölehti 1/2013  

Riihimäen kaupungin henkilöstölehti Rihveli

Rihveli - Henkilöstölehti 1/2013  

Riihimäen kaupungin henkilöstölehti Rihveli

Advertisement