Page 1

2/2012

Riihimäen kaupungin henkilöstölehti

Kotisivujen visuaalinen ilme uudistuu! Pysytään

pystyssä työmatkoilla!

Syysjuhlaa vietettiin teatteriesitysten merkeissä


Syksyinen tervehdys Kotikaupunkimme Riihimäen yleinen kehityskuva on tällä hetkellä varsin myönteinen. Vahva ja monipuolinen asukasluvun kasvu sekä uutiset uusista työpaikoista ja elinkeinopoliittisista hankkeista kertovat tästä omalta osaltaan. Myös erilaisten valtakunnallisten selvitysten mukaan Riihimäki on huomattavan elinvoimainen ja myös tulevaisuuden haasteista yksi parhaiten selviävä kaupunki ja kaupunkiseutu. Samalla on toki todettava, että tällä hetkellä tulevaisuuden haasteet ovat varsin kovat. Suomen julkistalous on isojen karsintojen edessä. Niihin on reagoitu kuntakentässä melko yleisesti veroprosenttien korotuksilla ja julkisia palveluja karsimalla. Meillä Riihimäellä ensi vuoden budjetti perustuu nykyiseen veroprosenttiin ja on ylijäämäinen. Suhteellinen velkamäärä myös hivenen laskee nykyisestään. Budjetti on lähtökohdiltaan kunnossa ja se turvaa lakisääteiset palvelut riihimäkeläisille. Samalla kaupungin menot on rajattu voimakkaasti mikä edellyttää meiltä kaikilta venymistä työtehtävissämme. Kaiken kaikkiaan meillä ei kuitenkaan ole syytä erityiseen huoleen Riihimäellä. Antoisia syyspäiviä työn, vapaaajan ja erityisesti liikunnan parissa! Seppo Keskiruokanen kaupunginjohtaja

Tervetuloa joulukirkkoon Kaupungin koko henkilökunnan yhteinen joulukirkko on perjantaina 21.12.2012 klo 7.30 alkaen Keskuskirkossa. Kirkon jälkeen on tarjolla joulukahvit seurakuntatalolla. Seppo KeskiruokanenRiihimäen kaupungin henkilöstölehti RihVeli 2/2012 Syksyinen tervehdys ................... 2 Kotisivujen visuaalinen ilme uudistuu! .................................... 3 Hallinto- ja johtamisjärjestelmän kehittämistyö on käynnistynyt .... 3 Henkilöstöstrategian uusittu toimintasuunnitelma on valmisteilla ................................. 4 Ikäohjelmalla tukea työssä jaksamiseen ................................ 4 Talkoovapaakäytäntö 2013 ......... 4 Terveenä työssä koko työikä ....... 5 ASLAK-kurssi vanhus- ja varhaiskasvatuksen hoitajille .................. 5 Kuntokipinä-ohjelma ................... 5 Sairausloma-ajan palkallisuus .... 6 Pysytään pystyssä työmatkoilla! . 6 Palkkojen tarkistukset 1.2.2013 .. 7 Pidä Helpnet ajan tasalla! ........... 7 Tuetut työpaikkalounaspaikat ..... 7 Ajankohtaista työterveydestä ...... 8 Ajankohtaista talousasioista ....... 9 Syysjuhlaa vietettiin teatteriesitysten merkeissä .................. 10 Kierrätyskeskus uudistuu .......... 10 Henkilöstökuulumisia ................ 11 Suomen Kuntaliiton ansiomerkit 2012 ...................... 12 Avantouintia Kotaniemessä .........12 Taukoliikunnasta puhtia työpäivään ..................................12

•••• Päätoimittaja: Päivi Lazarov Toimitussihteeri: Susanna Kuusi Taitto: Jaana Hodju

Toimituskunta: Sirpa Aulio, Eija Heinonen, Taina Köninki, Päivi Lazarov, Merja Lehtonen, Anneli Vähämaa. Kannen kuva: Maisema syksy 2010, Gary Wornell Paino: Riihimäen kaupungin monistamo Seuraava Rihveli ilmestyy: Toukokuu 2013. Seuraavaan Rihveliin aineisto 15.4.2013 mennessä, susanna.kuusi@riihimaki.fi


Kaupungin kotisivujen visuaalinen ilme uudistuu! Kaupungin kotisivujen ulkoasun uudistamista pohtinut työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Kevättalvesta lähtien aiheen parissa työskennellyt ryhmä valitsi yhteistyökumppaniksi visuaalista ilmettä viilaamaan mainostoimisto Reaktion. Sivu-layoutit ovat parhaillaan Logican työstettävinä. Julkaisukuntoon sivut saataneen vuoden 2013 alussa. Uudella etusivulla tulee olemaan kesä- ja talviversiot. Etusivun rakenne ei vuodenaikaversioissa muutu, mutta taustakuva vaihtuu sesongin mukaan kesäisempään tai talvisempaan. Uuteen ulkoasuun voi tutustua intrassa (Viestintä ja asiakirjapohjat).

Hallinto- ja johtamisjärjestelmän kehittämistyö on käynnistynyt Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.6.2012 yhtenä talouden tasapainottamistoimenpiteenä käynnistää kaupungin hallinto- ja johtamisjärjestelmän kehittämistyön ja perusti tätä varten työryhmän, johon kuuluvat kaupunginjohtaja (pj), hallintojohtaja, kehittämispäällikkö, henkilöstöpäällikkö, kolme kaupunginhallituksen edustajaa sekä henkilöstön edustaja. Kaupunginhallituksen edustajiksi työryhmään nimettiin Ilpo Ropponen, Kai Heimonen ja Timo Sinivuori. Henkilöstön edustajana työryhmässä on JHL ry:n pääluottamusmies Riitta Romu.

Työryhmän työ on nyt käynnistynyt ja se on nimennyt kaksi alatyöryhmää, joihin nimetään myös henkilöstön edustajat. Toinen työryhmä valmistelee sivistystoimen tehtäväkenttään kuuluvia palveluprosesseja ja toinen sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuutta. Näiden työryhmien puheenjohtajana toimii hallintojohtaja. Lisäksi pohditaan erikseen hallintokeskuksen tehtäviä ja kehittämistarpeita, mihin tullaan myös nimeämään oma alatyöryhmä. Alatyöryhmien esitysten odotetaan olevan valmiit tammikuun 2013 loppuun mennessä. Henkilöstölle tiedotetaan kehittämistyön etenemisestä intranetissä hallinto- ja johtamisjärjestelmätyö -sivustolla. Lisäksi valmistelun edetessä aihetta käsitellään työpaikkakokouksissa ja hallintokuntien kehittämisryhmissä yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Tarvittaessa henkilöstölle järjestetään myös tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia hallintouudistuksen vaikutuksista.

Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys kaupungin hallintojärjestelmän uudistamiseksi siten, että se voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa viimeistään keväällä 2013. Työn tavoitteena on selkeyttää hallintojärjestelmää sekä tehostaa palveluprosesseja ja sitä kautta saavuttaa taloudellisia säästöjä. Alustava tavoite on saada hallinnon uudistus toteutettua 1.1.2014 alkaen.

Hallinto- ja johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmä

Valmistelutyön lähtökohtana on ajatus kolmen vahvan toimialan järjestelmästä, jotka olisivat sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi sekä tekniikan ja ympäristön toimiala.
HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstötyön arvot ja visio

Henkilöstöstrategian uudistettu toimintasuunnitelma vuosille 2013–2016 on valmisteilla Kaupungille on laadittu henkilöstöstrategia vuosille 2006–2016. Henkilöstöstrategia on henkilöstötyön suunnannäyttäjä, jossa linjataan keskeiset päämäärät ja tavoitteet niin henkilökunnan saatavuuden, pysyvyyden kuin työviihtyvyyden varmistamiseksi. Henkilöstöstrategian toimintasuunnitelma laaditaan nelivuotiskaudeksi. Toimintasuunnitelma sisältää konkreettisia keinoja, joilla henkilöstötyön tavoitteisiin pyritään. Henkilöstöstrategian toimintasuunnitelma vuosille 2013–2016 on parhaillaan valmisteilla työryhmässä, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista.

HENKILÖSTÖTYÖN ARVOT: OSAAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUS TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS TURVALLISUUS

JOHTAMINEN

TYÖHYVINVOINTI

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN VISIO: Riihimäen kaupunki on turvallinen, oikeudenmukainen ja kannustava työnantaja, jonka palveluksessa on monitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. OSAAMINEN JA AMMATTITAITO

PALKKAUS JA PALKITSEMINEN

HENKILÖSTÖSUUNNITTELU

Talkoovapaakäytäntöä on tarkoitus jatkaa vuonna 2013

Ikäohjelmalla tukea työssä jaksamiseen läpi työuran

Kaupungin henkilöstöä on kannustettu vuosina 2009–2012 pitämään palkatonta talkoovapaata aina, kun se on mahdollista ilman sijaisen palkkaamista palkkamenojen säästämiseksi. Koska kaupungin taloudellinen tilanne jatkuu kireänä, on talkoovapaakäytäntöä tarkoituksenmukaista jatkaa myös ensi vuonna.

Henkilöstöstrategian toimintasuunnitelmaan liittyen laaditaan nyt ensimmäistä kertaa myös ikäohjelma. Ikäohjelmassa linjataan eri ikäisten johtamista ja työssä jaksamista koskevat periaatteet sekä tavoitteet. Ikäohjelma tulee sisältämään konkreettisia keinoja eri ikäisten ja muutoin eri elämäntilanteessa olevien työntekijöiden työnteon tukemiseksi. Näitä keinoja tulevat olemaan esimerkiksi kohdennetut työterveyshuollon toimenpiteet sekä etätyön käyttöönoton valmistelu.

Talkoovapaiden pitämiseen kannustetaan jatkamalla nykyistä palkanpidätyskäytäntöä:

Henkilöstöstrategian toimintasuunnitelma 2013-2016 käsitellään kehittämistoimikunnassa 3.12.2012, jonka jälkeen se etenee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Henkilöstöstrategia kokonaisuudessaan on luettavissa intra / henkilöstöasiat/ henkilöstöstrategia-sivulla.

– Enintään kahden viikon talkoovapaasta kuukausipalkkaa pidätetään vain työpäiviltä. – Tuntipalkkaisten sopimusalalla työskentelevät saavat viikon talkoovapaasta yhden palkallisen kannustevapaapäivän ja kahden viikon talkoovapaasta kaksi kannustevapaapäivää, jotka rinnastetaan vuosilomapäiviin. Esimies voi myöntää talkoovapaata enemmänkin kuin kaksi viikkoa silloin, kun sijaista ei tarvitse palkata, mutta tältä ajalta palkka pidätetään normaalisti eli koko viikon poissaolon ajalta kaikilta viikon päiviltä. Myönnetty talkoovapaa siirtyy pidettäväksi myöhemmin, mikäli työntekijä ilmoittaa sairastumisestaan esimiehelle ennen talkoovapaan alkamista ja toimittaa todistuksen sairaudestaan. Talkoovapaat pyydetään anomaan ja myöntämään entiseen tapaan 30.4. mennessä Populus-palkkaohjelmassa (koodilla 97), mikäli se on mahdollista. Talkoovapaita on mahdollista kuitenkin myöntää myös tämän jälkeen.
Terveenä työssä koko työikä

saolopäivää. Saatuaan viestin asiasta on esimiehen velvollisuutena näissä tilanteissa käynnistää varhaisen tuen toimintamallin mukaiset toimet.

Varhainen tuki työkykyongelmiin ja poissaolohälytystoiminto

Käytännössä esimies kutsuu työntekijän kahdenkeskiseen keskusteluun, jossa pohditaan, onko työllä tai työolosuhteilla osuutta sairastamiseen ja onko työpaikalla löydettävissä keinoja työkyvyn tukemiseksi jatkossa. Yli 30 päivän sairauspoissaolojen suhteen lakimuutos velvoittaa työnantajaa ilmoittamaan sairauspoissaoloista myös työterveyshuoltoon.

Sairausvakuutus- ja työterveyslain muutokset 1.6.2012 lukien edellyttävät työnantajalta aiempaa aktiivisempia toimia henkilöstön työkyvyn ja sairauspoissaolojen seuraamiseksi. Tavoitteena on, että työkykypulmiin päästään puuttumaan mahdollisimman varhain ja siten voidaan tukea työssä jatkamista tai oikea-aikaista sairauslomalta työhön palaamista. Työkykyasioissa esimiesten ja henkilöstön tukena on työterveyshuollon ammattihenkilöstö.

Esimiehille järjestetään aiheeseen liittyvä koulutustilaisuus tammikuussa 2013. Lue aiheesta lisää:

Vuoden 2013 alusta lukien Populus henkilöstöhallinto-ohjelmassa otetaan käyttöön automaattinen poissaolohälytystoiminto. Ohjelma lähettää esimiehelle viestin tilanteissa, joissa työntekijälle on kertynyt lyhyistä sairauspoissaoloista yhteensä yli 10 pv/vuosi tai kahden vuoden sisällä joko yhtäjaksoisesti tai lyhyemmissä jaksoissa yhteensä yli 30 sairauspois-

intra / henkilöstöasiat / henkilöstöpalvelut / varhainen ja tehostettu tuki työntekijän työkyvyn säilyttämiseksi intra / henkilöstöpalvelut / työterveyshuoltopalvelut / esimiesohje koskien pitkittyneitä sairauspoissaoloja.

K K

ASLAK-kurssi vanhus- ja varhaiskasvatuksen hoitajille

unto

Kela on myöntänyt Riihimäen kaupungin vanhus- ja varhaiskasvatuksen hoitajille Aslak-kurssin (kurssinumero 49383) vuosille 2013–2014. Kurssille mahtuu kymmenen kuntoutujaa. Kurssin ajalta maksetaan palkkaa.

Kevätkauden Kuntokipinä-ohjelma jaetaan työpaikoille vuoden vaihteessa. Huolehdittehan, että ohjelma on työpaikan ilmoitustaululla tai vaikkapa kahvihuoneessa koko henkilöstön saatavilla. Toukokuussa järjestetään jälleen koko henkilöstön liikuntailtapäivä, jossa meillä kaikilla on mahdollisuus lähteä joko yksin tai työkavereiden kanssa liikkumaan niin tuttujen kuin uusien lajien parissa. Lisätietoja liikuntailtapäivästä saat Kuntokipinä-ohjelmasta ja kevään kuluessa intrasta.

ASLAK-kuntoutus on tarkoitettu työntekijöille, joilla on työstä johtuvaa fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuormittumista, mikä johtaa helposti terveysongelmien kasautumiseen ja työkyvyn heikkenemiseen. Kurssin avulla on tarkoitus ylläpitää ja parantaa työ- ja toimintakykyä sekä säilyttää työkyky myös silloin, kun työkyvyn heikkenemisen riskejä on jo todettavissa. Kurssi toteutetaan Karjalohjan Päiväkumpu Oy:n kuntoutumiskeskuksessa neljässä laitoskuntoutusjaksossa: I jakso: II-jakso: III-jakso: IV-jakso:

18.–22.03.2013 9.–14.09.2013 20.– 25.01.2014 17.–21.03.2014

ipinä

5 vrk 6 vrk 6 vrk 5 vrk

Työterveyshuolto kokoaa ryhmän loppuvuoden aikana ja hakijoille tehdään sekä terveydenhoitajan että lääkärin terveystarkastus. Terveydenhoitajan tarkastuksessa opastetaan kuntoutushakemuksen teossa. Kela valitsee lopulliset kurssille lähtijät kuntoutujan oman hakemuksen ja lääkärin B-lausunnon perusteella. Jos olet kiinnostunut kuntoutuksesta tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä joko jättämällä soittopyyntö tai yhteydenottopyyntö sähköpostilla terveystarkastusaikojen sopimiseksi 30.11.2012 mennessä. Keskustele asiasta myös esimiehesi kanssa. Yhteistyöterveisin Suvi Pitkänen, työterveyshoitaja soittopyynnöt p. 030 6000, suvi.pitkanen@terveystalo.com
Sairausloma-ajan palkallisuus

Pysytään pystyssä työmatkoilla!

Saman kalenterivuoden aikana on oikeus saada sairausloman ajalta varsinainen palkka 60 kalenteripäivän ajalta ja sen jälkeen 2/3 varsinaisesta palkasta 120 kalenteripäivän ajan. Tämä edellyttää, että palvelussuhde on välittömästi ennen sairauslomaa jatkunut keskeytymättä vähintään 60 kalenteripäivää. Ellei näin ole, oikeus palkalliseen sairauslomaan on vain 14 kalenteripäivän ajan.

Talven tehdessä tuloaan lisääntyvät työmatkaliikenteen riskit. Todennäköisyys työmatkatapaturmiin kasvaa välittömästi, kun ensimmäisten yöpakkasten tai lumisateiden jälkeiset liukkaat ja pimeät aamut koittavat. Kaupungin henkilöstön työtapaturmista neljännes sattuu työmatkoilla ja niistä valtaosa on liukastumisia ja kaatumisia.

Sairausloman ajalta ei makseta palkkaa sen jälkeen, kun sairausloma on myönnetty jatkuvana yhdessä tai useammassa erässä yli 12 kuukaudeksi. Sairausloma katsotaan jatkuvaksi, ellei sitä ole keskeyttänyt vähintään 30 kalenteripäivän yhdenjaksoinen virantoimitus/työssäolo. Työkyvyttömyyden aiheuttajana voi olla sama tai eri sairaus.

Lähtekää työyhteisönne kanssa mukaan talkoisiin tekemään tämän talven työmatkoista turvallisempia! Ottakaa turvallinen työmatkaliikkuminen esille työpaikkakokouksessanne ja pohtikaa omia keinojanne työmatkojenne turvallisuuden parantamiseksi.

Eläketapahtumaan tai kuntoutustukeen johtava sairaus

Kaikkien kampanjaan mukaan lähteneiden työpaikkojen kesken arvotaan joulukuussa 2012 vakuutusyhtiö If:n lahjoittama turvallisuusaiheinen tuotekassi !

Mikäli henkilölle on virkasuhteen/työsuhteen perusteella myönnetty toistaiseksi työkyvyttömyyseläke tai määräajaksi kuntoutustukea, hänelle ei myönnetä sairauslomaa enää palkallisena siitä alkaen, kun hänen ehdoton oikeutensa palkan saamiseen sairausloman ajalta on päättynyt.

Osallistumiseen riittää lyhyt koonti niistä työmatkaturvallisuutta parantavista keinoista, joita juuri teidän työpaikkanne päättää ottaa tänä talvena käyttöön. Lähettäkää koontinne henkilöstöhallintoon marraskuun 2012 loppuun mennessä osoitteella paivi.ojanen@riihimaki.fi.

Ehdoton oikeus palkalliseen sairauslomaan päättyy kalenterivuoden vaihtumisesta riippumatta sen jälkeen, kun eläketapahtumaan tai määräaikaiseen kuntoutustukeen johtaneen sairauden perusteella on myönnetty palkallista sairauslomaa yhteensä 180 kalenteripäivän ajalta. Kalenterivuoden vaihtuminen ei tällöin oikeuta täyteen palkkaan.

Lisävinkkejä turvalliseen työmatkaliikkumiseen www.liikenneturva.fi http://www.kotitapaturma.fi -> Pysy pystyssä -kampanja

Määräyksiä sovelletaan, kun henkilölle on annettu ns. B-todistus eläkkeen/kuntoutustuen hakemista varten, tai kun hakemus on pantu vireille. Viranhaltija/työntekijä on velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan kuntoutushakemuksen vireillepanosta. Sen jälkeen, kun eläke/ kuntoutustuki on lainvoimaisella päätöksellä myönnetty, palkkaus on viimeistään korjattava ja mahdollisesti liikaa maksettu palkka perittävä takaisin. Jos määräaikaiselta kuntoutustuelta palannut sairastuu muuhun kuin kuntoutustuen maksamiseen johtaneeseen sairauteen, hänelle maksetaan normaali sairausajan palkka. Jos kysymyksessä on sama sairaus, joka on johtanut kuntoutustukeen, sairausajan palkka maksetaan vasta, kun on kulunut vähintään vuosi virantoimituksen/työnteon alkamisesta kuntoutustuen päättymisen jälkeen. Tällöin työkyvyttömyyden katsotaan aiheutuvan eri sairaudesta. Esimiesten on tärkeä muistaa, että Populus-ohjelma aloittaa kalenterivuoden vaihtumisesta huolimatta automaattisesti alusta sairausajan palkan maksamisen, vaikka kyseessä olisi eläkkeeseen tai kuntoutustukeen johtava sairaus. Tässä tapauksessa sairausloma pitää ilmoittaa Populukseen palkattomana (koodi 55).
Palkkojen tarkistukset 1.2.2013 Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus KVTES:n, teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusaloilla on 1,46 % ja opetusalalla 1,36 %. Yleiskorotuksella korotetaan tehtäväkohtaisen/peruspalkan lisäksi henkilökohtaista lisää. Helmikuussa 2013 on käytössä myös sopimusalakohtainen järjestelyerä, jonka kohdentamisesta päätetään paikallisneuvotteluissa. Järjestelyerän suuruus on KVTES:n, teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusaloilla 0,6 % ja opetusalalla 0,3 %. Osa opetusalan järjestelyerästä on käytetty keskitetysti.

Pidä Helpnet ajan tasalla!

Asiakkaan tulee saada aina vastaus puheluunsa. Mikäli puhelut eivät siirry esimerkiksi sijaiselle, on käytössä oltava puhelimen vastaaja. Vastaajaan tulleeseen viestiin on reagoitava heti, kun se on mahdollista, samoin puhelimeen tulleeseen vastaamattomaan puheluun.

Helpnetin ajantasaisuus on hyvän palvelun edellytys. Helpnetiin tulee aina merkitä tiedot poissaoloista (kokoukset, koulutukset, lomat jne.). Ohje merkintöjen tekemiselle löytyy Helpnetin aloitussivulta ”Ohje peruskäyttäjälle”, samoin ohjevideo.

Pidempien poissaolojen (lomat jne.) ajaksi puhelimen vastaajaan on saneltava viesti poissaolosta, sen kestosta ja maininta keneen voi kiireellisessä tapauksessa ottaa yhteyttä.

Jos salasana on hukassa, uuden salasanan saa Helpnetin kirjautumissivun ”unohtuiko salasana” -linkin kautta.

Mikäli henkilön tai organisaation tietoihin tulee muutoksia, niistä ilmoitetaan osoitteeseen helpnet@riihimaki.fi.

Tuetut työpaikkalounaspaikat Kaupungin henkilöstöllä on käytössään useita tuettuja työpaikkalounaspaikkoja. Keittiö Telluksen valmistamaa lounasta on tarjolla kaupungintalolla, varikolla ja yritystalolla hintaan 4,15 €/ateria. Aterialipukkeita on myytävänä kaupungintalon Tietotuvassa. Lisäksi henkilöstön käytössä on alla mainitut sopimusruokapaikat, joissa kaupungin henkilöstölle myönnetään 1,20 € alennus/ateria lounasruoan hinnasta. Makoisia lounashetkiä!

Kaupungintalo klo 11.30–12.30 (4,15 €/ateria) Varikko klo 11.00–12.00 (4,15 €/ateria) Yritystalo klo 11.15–12.30 (4,15 €/ateria)

Lasimuseon kahvio, ti–pe klo 11.00–15.00 Teollisuuskylän ruokala, Kylänraitti 6 Kotileipomo Laine Oy, Hämeenkatu 14 Kotileipomo Laine Oy, Etelän Viertotie 1 Kotileipomo Laine Oy, Tehtaankatu 1 Buffa, Voimalankatu 2, Prismakeskus Ravintola Darshan, Hämeenkatu 25–27 (lounaslista: www.darshan.fi) Ravintola AsemaX, Rautatieasema (lounaslista: www.asemax.fi/lounaslista.php) Ravintola Wing Wah, Keskuskatu 8 Ravintola Riihimäen Graniitti, Kauppakuja 6 Riihimäen Seurahuone, Hämeenkatu 29
TYÖTERVEYSHUOLTO

Ajankohtaista työterveyshuoltopalveluista

Muistathan, että akuuteissa ja lievissä sairaustapauksissa, kuten flunssa tai mahatauti, ei työterveyshuollossa asiointi ole tarpeen, vaan voit olla enintään kolme päivää pois työstä esimiehesi luvalla.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2013 on parhaillaan laadittavana ja etenee kehittämistoimikunnan käsittelyyn 3.12.2012. Uusina palvelun sisältöinä on suunnitteilla vuodelle 2013 kohdennettua ryhmätoimintaa esim. niskaja selkävaivoista kärsiville sekä tehostettujen terveystarkastusten käyttöönotto 55-vuotiaille. Uusi toimintasuunnitelma on luettavissa hyväksymisen jälkeen intrasta henkilöstöasiat / henkilöstöpalvelut / työterveyshuolto -sivulla ja se tulee olla saatavilla myös kaikkien työpaikkojen ilmoitustaululla.

Jos kuitenkin tarvitset tilanteeseesi terveydenhuollon ammattilaisen arviota, suositellaan ensisijassa asiointia päivystävän sairaanhoitajan vastaanotolla ja vasta tämän jälkeen tarvittaessa lääkärin vastaanottoajan varaamista.

Flunssakauteen varautuminen

Influenssan (kausi-influenssan) taudinkuva Merkittävien oireiden kesto on yleensä 3–8 vrk. Aikuisilla tyypillistä on äkillinen ja raju alku, korkea kuume, vilunväristykset, päänsärky, lihassärky, huonovointisuus ja kuiva yskä. Nuha ei ole tavallista alkuvaiheessa. Influenssassa antibiooteista ei ole hyötyä. Yleisimpiä jälkitauteja aikuisilla ovat keuhkokuume ja poskiontelotulehdus. Jälkitaudeissa käytetään tarvittaessa antibioottikuuria hoitona.

Suomessa sairastetaan vuosittain arviolta 10–20 miljoonaa hengitystieinfektiota. Näistä tavallisin on nuhakuume eli flunssa. Nuhakuume alkaa tyypillisesti kurkkukivulla tai nenän kirvelyllä ja myöhemmin tulee nuha ja yskä. Aikuisilla on yleensä vain kuumeinen olo (”paikkoja särkee”). Suurin osa nuhakuumepotilaista jatkaa päivittäisiä toimintojaan, vaikka yleiskunto olisikin heikentynyt. Tavallisessa nuhakuumeessa antibiooteista ei ole hyötyä. Nuhakuumeen hoitoon ei ole paranemista nopeuttavaa hoitoa, mutta sen oireita voidaan lievittää lääkkein. Oloa voi helpottaa tulehduskipulääkkeillä (esim. ibuprofeeni) tai kuumetta alentavilla kipulääkkeillä (esim. parasetamoli tai asetyylisalisyylihappo). Nenää avaavia suihkeita voi myös käyttää, sillä ne saattavat helpottaa hengitystä. Allergiseen nuhaan käytetyt tabletit tai kapselit eivät auta flunssan aiheuttamaan nenän tukkoisuuteen. Rankkaa liikuntaa on suositeltavaa välttää flunssaisena.

Kausi-influenssan itämisaika tartunnasta oireiden alkuun on 1–4 vrk, keskimäärin 2–3 vrk. Aikuiset ovat tartuttavia jo päivää ennen oireiden alkua ja 3–7 päivän ajan tämän jälkeen, keskimäärin 5 vrk.

Tartuntatavat Influenssaan tai nuhakuumeeseen sairastunut henkilö erittää virusta hengitysteihinsä ja voi tartuttaa taudin toiseen henkilöön yskiessä tai aivastaessa (pisaratartunta). Tartunta voi tapahtua myös hengitystie-eritteillä tahriintuneiden käsien välityksellä (suora kosketustartunta). Lisäksi tartunta voidaan saada elinympäristön pinnoilta tai materiaaleista, jos ne ovat tahriintuneet hengitystie-eritteillä (epäsuora kosketustartunta). Nuhakuumetta sekä influenssaa voi ehkäistä pesemällä käsiä erityisesti, kun on ollut kontaktissa oireileviin ihmisiin. Kädet kannattaa myös pestä, kun tulee ulkoa sisälle. Nuhaisena kättelyä kannattaa välttää. Altistunutta neuvotaan toteuttamaan huolellista käsihygieniaa ja välttämään jäljellä olevana taudin mahdollisena itämisaikana läheistä kontaktia toisiin henkilöihin. Lisäksi tartuntaa voidaan ehkäistä käyttämällä esimerkiksi apteekista ostettavaa käsidesiä. Sairaana ei pidä mennä työpaikalle! Kuumeisena ei kannata urheilla! Lepo on influenssan ja kuumeisen flunssan paras lääke! (Lähteet: Duodecim Käypä hoito – ohjeet, Terveystalo)

Influenssarokotus Koulujen henkilökunnan influenssarokotukset eivät sisälly työteveyshuoltosopimukseen. Rokotuksen saa kuitenkin Terveystalosta 29,90 € hintaan varaamalla ajan hoitaja Leena Leinon vastaanotolle. Influenssan riskiryhmät saavat rokotuksen oman kotikuntansa terveyskeskuksesta.
Ostolaskut

AJANKOHTAISTA TALOUSASIOISTA

Ostolaskujen asiatarkastajien ja hyväksyjien on hyvä muistaa, että klo 15.00 mennessä asiatarkastetut ja hyväksytyt ostolaskut, sisäiset laskut ja muistiot menevät maksuun ja kirjanpitoon seuraavana päivänä.

Alv-prosenttien muutos Hallitus esittää, että arvonlisäverokantoja nostetaan prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen. Yleinen arvonlisäverokanta nousee 23 prosentista 24 prosenttiin, alennettu 13 prosentin verokanta 14 prosenttiin sekä alennettu 9 prosentin verokanta 10 prosenttiin. Tätä ei ole vielä vahvistettu.

Rondoon liittyvissä asioissa kannattaa soittaa ostoreskontran palvelunumeroon 019 758 5097. Tässä numerossa vastaa aina joku klo 8.00–15.45 välisenä aikana. Rondo-asioita varten on myös sähköposti, ostolaskut@rhl-data.fi. Muistakaa ilmoittaa toimittajille oikea laskutusosoite ja pyytäkää heitä ehdottomasti lisäämään asiatarkastajan nimi ja yksikkö ostolaskuille. Asiatarkastajan nimen puuttuminen hankaloittaa laskun reititystä ja laskun kierto hidastuu. Jos lasku tulee väärällä osoitteella, on laskun asiatarkastajan ilmoitettava toimittajalle oikea laskutusosoite, jotta seuraava lasku tulee oikeaan osoitteeseen.

Vuoden 2013 kirjanpidon ympäristö avataan hyvissä ajoin tammikuun laskutuksia varten. Laskuttajien pitää huomioida laskuissa mahdollinen alv-muutos.

Laskuluetteloiden sähköinen hyväksyntä ja kierrätys RondoR8-järjestelmässä

Toivomme laskujen tulevan ensisijaisesti verkkolaskuina.

Lisätietoja:

Otamme pikkuhiljaa käyttöön laskuluetteloiden kierron Rondossa (Asiakirjat ilman tiliöintiä -kansio). Palvelukeskus ei lähetä enää sähköpostin liitteenä laskuluetteloita vaan niiden kierrätys, hyväksyminen ja arkistointi tapahtuu RondoR8-järjestelmässä.

Nina Åström, taloushallinnon palvelupäällikkö RHL-Data Oy, p.5007

Proe-laskuluetteloiden tiedot eivät siirry kirjanpitoon. Asiakirjat ilman tiliöintiä -kierto Rondoon on tehty teknistä hyväksyntää ja arkistointia varten. Ko. listoja ei tarvitse enää hyväksyttää manuaalisesti eikä tulostaa paperille. Näin säästyy paperia ja arkistointitilaa. Myös operatiivisista järjestelmistä tulevat laskuluettelot on hyvä viedä Rondoon. Jos sinulla ei ole Rondo-oikeuksia ja asiatarkastat ja hyväksytät laskuluetteloita, laita siitä viestiä: nina.astrom@rhl-data.fi. Ohjeet laskuluettelon viemisestä Rondoon löytyvät intrasta kohdasta palvelukeskus/ taloushallintopalvelut/ laskutus/ ohjeet.

Palvelukeskuksen tekemien muistioiden ym. tositteiden hyväksyntä ja kierrätys RondoR8-järjestelmässä Palvelukeskus tekee suoraan kirjanpitojärjestelmään muistioita/oikaisuja, jotka on ennen hyväksytetty manuaalisesti asiakasorganisaatiossa. Ko. tositteet hyväksytetään nyt RondoR8: ssa ja tositteisiin pääsee porautumaan myös Johdon raportoinnista. Rondossa tositteita kierrätetään Asiakirjat ilman tiliöintiä -kansiossa.

Irtaimistokirjanpito Irtaimistokirjanpidon ohjeet on päivitetty ja ne löytyvät intrasta kohdasta palvelukeskus/ taloushallintopalvelut/ irtaimistokirjanpito/ ohjeet.
Syysjuhlaa vietettiin teatteriesitysten merkeissä Tämänvuotista henkilöstön syysjuhlaa vietettiin teatteriesitysten merkeissä Riihimäen teatterilla 4.10. ja 12.10.2012. Molemmat esitykset olivat täyteen varattuja eli esityksissä oli mukana yhteensä 420 henkilöä. Väliajalla nautittiin työkavereiden kanssa seurustelun lomassa kahvitarjoilusta ja kotimatkalle lähdettiin kaupungin tarjoaman ”eväskassin” kera. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille!

Kierrätyskeskus uudistuu Mattilan teollisuusalueella sijaitsevassa Kierrätyskeskuksessa on viime vuosina työskennellyt kierrätyskeskusvastaavan lisäksi kaksi työllisyysvaroin palkattua henkilöä ja avotyöntekijöitä, harjoittelijoita ja opiskelijoita. Kierrätyskeskukselle on pitkään etsitty suurempia tiloja paremmalla sijainnilla, jotta toimintaa voitaisiin kehittää ja laajentaa vastaamaan kysyntää. Samanaikaisesti kaupungin työllisyyden hoidossa on etsitty tiloja ja työtehtäviä lakisääteisen kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä varten. Kuntouttava työtoiminta on kaupungin järjestämisvastuulla olevaa toimintaa pitkään työttömänä olleille ja sen päätavoitteena on parantaa pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia palata työelämään.

Työllistämisnäkökulman lisäksi ympäristövastuullisuus tulee korostumaan toiminnassa entisestään. Kierrätyskeskus palvelee kotitalouksia kierrättämällä käyttökelpoista kodinirtainta, kuten esimerkiksi huonekaluja, taloustavaraa, kodinkoneita, leluja ja polkupyöriä. Kierrätyskeskus toimii myös ympäristöasioiden neuvontapisteenä. Kaupunginhallituksen 10.9.2012 tekemän päätöksen mukaan kierrätyskeskustoiminta tullaan organisoimaan kaupungin työllisyyden hoidon alaisuuteen 1.1.2013 alkaen. Kierrätyskeskuksen henkilökuntaan tulee jatkossa kuulumaan kierrätys-, ohjaus- ja sosiaalialan ammattilaisia, joiden rekrytointi on aloitettu syksyn aikana. Tilaneuvottelut ovat käynnissä ja tavoitteena on, että uudistettu kierrätyskeskus pääsee aloittamaan toimintansa kevään 2013 aikana.

Kierrätyskeskuksen ja kuntouttavan työtoiminnan yhdistäminen on ollut vireillä keväästä 2011 lähtien, yhteistyössä ympäristötoimen, teknisen toimen, perusturvatoimen ja henkilöstöhallinnon kesken. Yhdistämisessä on kysymys synergiaetujen hyödyntämisestä, jotka mahdollistavat molempien toimintojen kehittämisen ja laajentamisen. Uudistunut kierrätyskeskus tulee tarjoamaan yksilöllistä kuntouttavaa työtoimintaa noin 50 aikuiselle, mielekkäiden ja moninaisten kierrätystehtävien parissa, tavaran vastaanotosta työstön kautta myyntiin ja kotiinkuljetukseen asti.

10


Pieta Tukkimäki-Hildén

sai perinnöksi hyvin hoidetun koulun Hämeenlinnalainen Pieta Tukkimäki-Hildén, 46, aloitti Riihimäen lukion rehtorina lokakuun alussa. Eläkkeelle jäänyt Sinikka Hämäläinen jätti Pietalle hänen sanojensa mukaan hyvin hoidetun koulun. Ensimmäiset viikot Pietalla on mennyt tutustuessa taloon ja henkilökuntaan. Hän muun muassa käy läpi kahdenkeskiset keskustelut jokaisen opettajan kanssa. Opettajien vakansseja on kaikkiaan 37, joten puhetta riittää. Pieta on myös esittäytynyt oppilaille ja tehnyt tuttavuutta oppilaskunnan jäsenten kanssa. ”Minut on otettu hienosti vastaan,” hän kiittelee.

Ennen Riihimäen pestiään Pieta luotsasi Hämeenlinnan yhteiskoulun lukiota neljän vuoden ajan.

Ruotsinopettajan koulutuksen saaneen Pietan omat oppitunnit ovat vasta keväällä. Siihen saakka hän on koulun arjessa kiinni esimerkiksi sijaistustilanteissa.

”Olen lukioihminen henkeen ja vereen.” Pieta oli mukana Pro lukio -yhdistyksen perustamistilaisuudessa Helsingissä lokakuussa ja allekirjoittaa yhdistyksen tavoitteet.

”Tavallaan on huojentavaa, kun lukuvuosi on valmiiksi suunniteltu. Minulla on aikaa perehtymiseen ja ennen kaikkea henkilökunnan ja oppilaiden kuuntelemiseen.”

”Nyt on lukiokoulutuksen aika olla valtakunnallisen kehittämisen kohteena!”

Pieta rohkaiseekin henkilökuntaansa tuomaan esille omia ajatuksiaan ja ideoitaan.

Pitkän linjan lukioihminen Pietalla on pitkä ura opettajana ja rehtorina. Hän ehti työskennellä Lammin lukion ruotsinopettajana seitsemän vuotta ja kolme vuotta saman koulun rehtorina. Kokemusta on karttunut myös perusasteen opettajana toimimisesta.

Liikuntapaikkarakennusmestari Pentti ”Pena” Ojala eläkkeelle

Taka-Kalmuntielle vireä ja yhteistyökykyinen vapaaherra Liikuntapaikkarakennusmestari Pentti Ojala jäi syyskuun alussa vuosilomalle ja siitä edelleen vuoden 2013 alusta eläkkeelle. Siirtymisriittiin eli Penan läksiäiskahville kaupungintalolla osallistui suuri joukko työkavereita kaupungin eri toimipisteistä. Suuri ystävien joukko kuvastaa Penan kykyä tulla hyvin toimeen eri ihmisten kanssa ja tietysti yli 30 vuoden palvelusta kaupungin liikuntatoimessa. Vaikka tilaisuudessa kuultiin paljon naurua, ei eron haikeuden kyyneliltäkään vältytty.

Hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat pendelöinnin Pietan perheeseen kuuluu yrittäjäpuoliso ja kaksi tytärtä. Perhe asuu Hämeenlinnassa ja työmatkat sujuvat ainakin toistaiseksi autoillen. ”Tosin junayhteydet paikkakuntien välillä ovat niin hyvät ja asema kummassakin kaupungissa kävelymatkan päässä, joten varmasti tulee taitettua työmatkoja myös junalla.”

Pentti itse muistelee 30 työvuottaan lämmöllä. Työtehtävät olivat mielenkiintoisia ja töitä tehtiin hyvässä hengessä. Väliin mahtui vaikeitakin aikoja, mutta niistä selvittiin työyhteisön tuella. Töistä pois jääminen ei Pentin mukaan ollutkaan niin yksinkertaista kuin hän oli kuvitellut. On vaatinut totuttelua, kun ei enää tarvitse lähteä aamulla mihinkään. Arkiviikkoja on onneksi rytmittänyt lastenlasten hoitaminen ja viikonloppuisin hän suuntaa mökille Luumäelle. Työtoverit toivottavat Penalle hyviä ja terveyttä edistäviä eläkepäiviä!

Kaupungilla liikkuessamme emme voi olla näkemättä Penan ”tekosia” eli monenlaisia liikuntapaikkoja. Paras perintö varmaan Penankin mielestä on nähdä ne kuntalaisten vilkkaassa käytössä. Suurin haaste ”Penan jälkeiselle ajalle” ei työyhteisössämme ole varmaankaan liikuntapaikkojen kunnossapito. Haaste on löytää vastine Penan taitoon toimia rakentavassa yhteistyössä niin kaupungin sisällä kuin muidenkin kumppanien mm. eri liikuntaseurojen kanssa, unohtamatta hänen panostaan työyhteisömme hyvän yhteishengen rakentajana ja ylläpitäjänä.

11


SUOMEN KUNTALIITON ANSIOMERKIT 2012:

Avantouintia Kotaniemessä Kotaniemessä voi harrastaa lauantaisin avantouintia. Sauna on lämpimänä klo 15–17. Avantouimarit lämmittävät saunan vuorotellen. Lisätietoja: Kauko Latvala, Karan koulu, p. 4573.

40 V. ANSIOMERKKI Hämäläinen Sinikka rehtori Pellikka Merja kaavoitusavustaja Pesonen Merja kirjastovirkailija

Tervetuloa! Kotaniemikerholaiset

30 V. ANSIOMERKKI Alavuo Tarja Eloranta Antti Hellsten Pertti Hyppönen Pirjo Itäaho Annu Jaatinen Lasse Juutilainen Anne Kerkelä Tuula Koskinen Leena Kymäläinen Seija Levänen Anne Lundell Aila Luoto Heikki Makkonen Asko Ojala Pentti Parkkinen Anneli Pyttynen Anneli Rössi Anne Salonen Riitta Toiviainen Päivi Vahtila Tarja Vanninen Raili Vilja Seppo Väänänen Sirpa Österdahl Pekka Österman Riitta

Taukoliikunnasta puhtia työpäivään

palvelusihteeri mittausmies rakennusmestari lastenhoitaja taloussihteeri kiinteistönhoitaja lastentarhanopettaja perusopetuksen lehtori lastenhoitaja lastentarhanopettaja osastosihteeri dieettikokki perusopetuksen lehtori luokanopettaja rakennusmestari siivooja päivähoidon ohjaaja lukion lehtori perusopetuksen lehtori ruokapalvelutyöntekijä lastenhoitaja taloushallintosihteeri perusopetuksen lehtori ruokapalvelutyöntekijä erityisopettaja lastenhoitaja

Toistotyö, staattinen lihastyö ja hankalat työasennot kuormittavat tuki- ja liikuntaelimistöä. Työn rasittavuuden aiheuttamia fyysisiä rasitusoireita ovat lihasväsymys, lihaskipu ja lihassärky. Henkisiä rasittumisoireita ovat vastaavasti tarkkuuden ja keskittymiskyvyn heikkeneminen, työtahdin hidastuminen, virhesuoritukset ja jopa päänsärky. Liiallinen istuminen on jatkuvasti kasvava terveysriski, joka kuormittaa tuki- ja liikuntaelimistöä. Tutkimusten mukaan aikuinen istuu keskimäärin 9,3 tuntia päivässä. Suositeltavaa on istua enintään kaksi tuntia kerrallaan ja tauottaa istumisjaksojaan. Taukoliikunnalla tarkoitetaan työpäivän aikana toteutettua jumppatuokiota joko omassa työpisteessä tai yhdessä työkavereiden kanssa. Taukoliikunnassa välineeksi riittää oma keho. Taukoliikkeet on tarkoitettu kohdistettavaksi työssä kuormittuviin, niiden ympärillä oleviin ja työasentoa ylläpitäviin lihaksiin sekä näihin yhteydessä oleviin niveliin ja niiden rakenteisiin.

Taukoliikunnan hyödyt: – edullinen ja helppo tapa ehkäistä niska- ja hartiavaivoja – hyödyllistä luille – rentouttaa ja aktivoi – lisää sosiaalista kanssakäymistä työpaikalla – parantaa työvireyttä – antaa virikkeitä vapaa-ajan liikkumiselle

Kiitokset: Kiitos työtoverit menneistä työvuosista ja muistamisesta siirtyessäni eläkepäivien viettoon. Sinikka Peltola

Hyviä taukojumppavinkkejä löytyy esimerkiksi osoitteista: – www.ttl.fi – www.suomenlatu.fi, www.selkaliitto.fi – www.keltaisennauhanpaiva.fi

Ojalan Pena kiittää kaikkia yhteisistä vuosista sekä niistä monista muistolahjoista, joita sain viimeisinä työpäivinäni.

Kannattaa kokeilla! Teksti: Anu Marttinen Lähde: Työterveyslaitos, www.ttl.fi

Erityisen suuret kiitokset Kuva-keskuksen toimistoväelle ikimuistoisesta eläkejuhlasta. T:1.1.2013 Eläkeläinen Pena

12

Rihveli 2/2012 Riihimäen kaupungin henkilöstölehti  
Rihveli 2/2012 Riihimäen kaupungin henkilöstölehti  

Rihveli 2/2012

Advertisement