Page 1


Kilpailuehdotus “Kontakti” Peltosaaren painopiste siirtyy luoteeseen lähemmäs Riihimäen keskustaa ja aseman seudun kulkuyhteyksiä. Alue kytkeytyy tiiviisti muuhun kaupunkirakenteeseen lisäten uudistettavan alueen vetovoimaisuutta ja eheyttäen kaupunginosien yhteyksiä. Akselikohdaksi muodostuu kulttuurikeskukseksi muutettu historiallinen veturitalli. Sen kautta Riihimäen vanha kaupallinen keskusta liitetään sekä aseman yhteyksien ja palveluiden äärelle että Peltosaaren kaupunginosaan. Uudistettu Peltosaari jakautuu kuuteen typologiseen rakennusvyöhykkeeseen; radanvarren viherkansikortteleihin, townhouse-rivistöön, pistetalovyöhykkeeseen, vihervyöhykkeeseen, tuulimyllykortteleihin ja jokivilloihin. Viherkansikortteleissa liikerakennusten lasijulkisivuun on integroitu aurinkopaneeleista graafinen aihe, joka liittyy visuaalisesti ja teemallisesti viereisten asuinkerrostalojen viherpintoihin. Kannen muodostamat asuin- ja liikerakennusten yhteispihat yhdistävät kortteleita ja synnyttävät monimuotoisia tilasarjoja. Viherkansikortteleita rajaa viihtyisä bulevardi, jonka toisella sivulla on townhouse-tyyppisten kaupunkipientalojen korttelialue. Talotyyppi edustaa urbaania ja muunneltavissa olevaa inhimillisen mittakaavan asumista lähellä palveluita ja kulkuyhteyksiä. Korttelialuetta leimaa myös kiinnostava kattomaailma viherkattoineen, terasseineen ja kattopuutarhoineen. Uudet ja vanhat pistetalot sekä vihervyöhykkeeseen rajautuvat 70-luvun lamellitalot muodostavat asuinvyöhykkeen Peltosaaren keskiosaan. Entisen ostoskeskuksen viereiset korkeat pistetalot muodostavat porttiaiheen, jota korostetaan uusilla hulevettä käsittelevillä vesiaiheilla, veistospuistolla ja porttitalojen julkisivukäsittelyllä. Vihervyöhyke on uuden Peltosaaren virkistysalueiden sarja, jota yhdistää hulevesistä syntyvä maisemoitu vesiaihe. Läpi alueen kulkeva viherreitti luo alueelle laadukkaita virkistysmahdollisuuksia ja samalla kokoaa julkisia lähipalveluita asukkaiden saavutettaville puistomaiseen ympäristöön. Tuulimyllykorttelien viihtyisyyttä parannetaan täydennysrakentamalla ja tuomalla ekoteknologiaa sekä viherpintoja julkisivuihin ja katoille. Kortteleiden pihoista luodaan virkistysarvoiltaan korkeatasoisia, ja monipuolistunut asuntorakenne sekä ennakkoluulottomat korjausrakentamisratkaisut lisäävät kortteleiden vetovoimaisuutta. Alueen kaakkoisosassa Vantaanjoen varsi ja sen toisella puolella oleva kevyen liikenteen reitti ehostetaan. Veden äärelle rakennetaan laadukkaita jokivilloja, jotka luovat mittakaavallisen yhteyden vastarannan pientaloalueeseen. Rivitalomaiset asunnot toimivat saumana uuden rakennuskannan ja olemassa olevan pienimuotoisen rakentamisen välillä, ja rajaavat vehreiksi maisemoituja pysäköintialueita jokivarresta ja tieltä katsottuna. Monipuolinen rakennuskanta ja alueeseen liittyvät maisemataideteokset luovat tunnistettavaa ilmettä Riihimäkeä lähestyttäessä. Peltosaaren eri sivut ovat omaleimaisia; aseman puolen profiili muodostuu sekä liikerakennusten julkisivujen grafiikasta, viherkansien tuomasta puistomaisuudesta että ratapihan funktionaalisesta ja visuaalisesta valotaiteesta. Pohjoisosan viheralueet yhdistyvät saumattomasti olemassa olevaan urheilu- ja virkistysverkostoon. Kaakkoispäädyn jokivarsi toimii luonnonläheisenä mittakaavallisena välivyöhykkeenä vanhan omakotitaloalueen ja tuulimyllykortteleiden saumakohdassa. Ekologiset lähtökohdat ovat olennaisessa osassa Peltosaaren uudistamisessa. Hulevesi suodatetaan viherkattojen- ja kannen sekä vesiaiheiden avulla, ja harmaavedet puhdistetaan kortteleiden omissa pienpuhdistamoissa. Alueella suositaan vettä puhdistavia kasveja. Uudisrakennuksiin yhdistetään luontevasti energiantuotantoa tuulivoimaloiden ja aurinkopaneelien ja -keräinten muodossa. Lämmön talteenotto integroidaan peruskorjauksen yhteydessä myös olemassa oleviin rakennuksiin, samalla kun lämmöneristystä parannetaan ja lämpörappausta otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön. Vettä säästävää ilmanpaineella toimivaa wc-järjestelmää kokeillaan halukkaiden asunto-osakeyhtiöiden kanssa. Lisäksi alueella otetaan vaiheittain käyttöön keskitetty jätteiden imukeräys. Viihtyisät ja riittävät liityntäpysäköintimahdollisuudet myös viherkannen alla kannustavat joukkoliikenteen hyödyntämiseen, ja julkisia yhteyksiä alueen sisällä lisätään. Rakentamisen määrä yhteensä: Työpaikat Lähipalvelut Asuinrakentaminen yhteensä

89400 kem2 24500 kem2 6600 kem2 58300 kem2

Asuinrakentaminen eriteltynä: Täydennys vanhoihin rakennuksiin Viherkansikortteleiden asunnot Townhouse-korttelit Pistetalovyöhyke Jokivillat

9500 kem2 16500 kem2 14200 kem2 12500 kem2 5600 kem2

Kontakti  

Kilpailuehdotus: Kontakti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you