Page 1


VALOA Riihimäen Peltosaari uudistetaan ekologisesti, eettisesti, esteettisesti ja emotionaalisesti mielekkäällä tavalla uudenlaiseksi vetovoimaiseksi alueeksi, joka yhdistää lähiöasumisen ja keskustatoiminnot. Erinomaisten liikenneyhteyksien vuoksi se muodostaa yhden eteläisen Suomen merkittävimmistä kasvupisteistä. Uudis- ja täydennysrakentamisen avain on energiatehokkuus. Ulkovaipan peruskorjaus, julkisivuremontit, talotekniikan peruskorjaus ja täydennysrakentaminen toteutetaan suurempina kokonaisuuksina, jolloin yhtiökohtainen taloudellinen rasite muodostuu mahdollisimman vähäiseksi. Rakennusmateriaalien valinnassa huomioidaan uusiutuvuus, korjattavuus ja kierrätettävyys: pääasiallinen rakennusmateriaali niin täydennys- kuin uudisrakentamisessakin on puu. Hajautetulla energiantuotannolla vastataan alueen energiatarpeisiin: rakennukset liitetään soveltuvin osin kaukolämpöverkkoon, spiraalimallisilla tuuliturbiineilla tuotetaan omaa energiaa, julkisivujen peruskorjauksissa sekä uudisrakennuksissa hyödynnetään aurinkoenergiaa katolle sijoitettavin paneelein sekä päällystämällä esim. parvekelasit aurinkokenno-ohutkalvoin. Peltosaarella on tasaisen ja avaran profiilinsa vuoksi erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää aurinko- ja tuulienergiaa. Hiljaiset spiraalimaiset turbiinit kunnioittavat alueella nykyisinkin vallitsevaa rauhoittavaa äänimaailmaa, ja kattojen suuntaukset ovat ihanteellisia aurinkopaneelin sijoittamiselle. Osalle rakennuksia tulee ekologiset viherkatot. Alueella on vahva kaunis monimuotoinen puusto. Sen rinnalle kasvavat runsaslajiset sisäpihat, joiden 'hulevesisolut' käsittelevät valumavesiä ja muodostavat erinomaisen kasvualustan pienimuotoisille pihametsille. Ne varjostavat asuntoja vähentäen näin kesäisin jäähdytyksen tarvetta, sekä vaalivat luonnon monimuotoisuutta. Virkistymään ei tarvitse lähteä virkistysalueelle, kun oma piha muodostaa ekologisesti ja esteettisesti mielekkään tilan sekä tarjoaa turvallisen ja virikkeellisen ympäristön lapsille. Pihametsät sitovat hiilidioksidia, tuottavat happea ja puhdistavat ilmaa. Ne sitovat ja puhdistavat sade- ja valumavesiä sekä tasaavat kosteus- ja lämpötilavaihteluita. Hyönteis- ja lintulajien runsaus ja mahdollisuus hyötykasvien pienimuotoiseen viljelyyn luovat täysin uudenlaista keskusta-asumisen tapaa. Pihametsät myös eristävät tehokkaasti ääntä, mikä lisää kortteleiden viihtyisyyttä ja vähentää näin sosiaalisia ongelmia. Niiden rinnalla aluetta jäsentävät vahvat puistot, aluetta halkovat viherkaistat sekä Vantaanjoen uudet altaat. Ne muodostavat Peltosaaren 'vihreät keuhkot' ja 'sinisen suoniston'. Lyhyet etäisyysyksiköt ja visuaalisesti järjestyvät tilasarjat sekä toimivat kevyenliikenteen väylät ja julkisen liikenteen yhteydet vähentävät yksityisauton tarvetta alueella. Nykyisellään Peltosaarta hallitsevat laajat parkkipaikat sekä leveät pääkadut, jotka ovat omiaan vähentämään viihtyvyyttä ja näin lisäämään sosiaalisia ongelmia. Pysäköinti viedään pääsääntöisesti kansien alle ja katutason kerroksiin, ja tila vapautetaan puistoille, kevyelle liikenteelle, pihoille ja Vantaanjoen altaille. Jokialtaat muodostavat olennaisen maisemallisen elementin, joka nostaa alueen arvoa ja vetovoimaa, ratkaisee tulvaongelmat, toimii osana hulevesijärjestelmää ja käynnistää kiinnostavia tilasarjoja kortteleiden väliin ja keskustoria kohti. Uusissa liikerakennuksissa vältetään energiaa tuhlaavaa tilojen vajaakäyttöä: koulu toimii illalla kerhotilana, päiväkoti iltapäiväkerhona, vuokrattavissa toimistotiloissa tehdään useaa vuoroa jne. Asuminen, työpaikat, julkiset palvelut ja kaupalliset palvelut sekoittuvat uudessa liikekeskuksessa, joka sijoittuu kiinteään yhteyteen radan toisen puolen keskustan kanssa. Ekologisesti motivoitunut elinympäristö vaikuttaa asukkaiden elintapojen muutokseen. Kun energian, hulevesien ja liikenteen vaikutukset tehdään alueella näkyväksi, muuttuvat myös arkielämän käytännöt. Ympäristöönsä sitoutuva elintapa vähentää poistaa asukkaiden sosiaalisia ja sopeutumisongelmia. Uudessa Peltosaaressa julkiset ja kaupalliset palvelut, työpaikat sekä harrastusmahdollisuudet ovat lähellä. Rautatie palvelee kauempaa tulevia, ja sujuva liityntäpysäköinti on avainasemassa.

Valoa  

Kilpailuehdotus: Valo

Valoa  

Kilpailuehdotus: Valo

Advertisement