Page 1


KAUPUNKIRAKENNE Peltosaaren imago kohenee ja alueesta muodostuu houkutteleva sekä vetovoimainen  kaupunginosa.  Alueen vanha korttelirakenne saa ympärilleen uudenlaista kaupunkirakennetta  ‐ uutta ilmettä  muodostavaa täydennysrakennetta sekä kokonaan uusia kortteleita aluetta rajaavien kulkuväylien sekä  radan varteen. Rakentamisen painopisteet sijoittuvat alueen reunamille, jolloin alueen keskellä sijaitsevasta  puistovyöhykkeestä vesiaiheineen muodostuu luonteva henkireikä ja aktiivinen virkistysalue. Peltosaaren  uudistuneet aluejulkisivut luovat alueelle modernin ilmeen.  Kilpailuehdotuksessa alueen täydennysrakentamista tarkastellaan ideatasolla ja esityksen painopiste syntyy  säilytettävän korttelirakenteen ja uudisrakentamisen välisestä suhteesta. Yksittäisten  rakennusten  säilymistä tai muuttamista tärkeämpänä on pidetty syntyvän korttelirakenteen sisäistä jännitettä ja  syntyvien ulkotilojen houkuttelevuutta. Uudisrakentaminen maamerkkiä lukuun ottamatta on matalaa ja  rakennettu miljöö tilallisesti mielenkiintoista.    TOIMINNALLINEN RAKENNE    RAKENTAMINEN  Rakentamisen jakautuminen selkeisiin korttelikokonaisuuksiin antaa mahdollisuuden viihtyisän ja  turvallisen asuinympäristön muodostamiseen sekä alueen luontevaan vaiheittain rakentamiseen.  Rakentamisessa on ihmisen mittakaava ja erityistä huomiota on kiinnitetty kevyen liikenteen yhteyksien  muodostumiseen ja yhteisten ulkotilojen syntymiseen. Pääosa alueen rakentamisesta on varattu  asumiselle. Peltosaaren kaupunginosan uusi kiintopiste, maamerkki sijoittuu lähelle koillista risteysaluetta.   Säilytettävissä tuulimyllykortteleissa täydennysrakentaminen toteutetaan osana rakennusten  kokonaisvaltaista peruskorjausta sijoittamalla rakennusten päätyihin kaksikerroksisia laajennusosia.   Alueelle sijoittuvat uudet sekä osittaisella täydennysrakentamisella rajatut asuinkorttelit synnyttävät  tilallisesti rikasta miljöötä.     Radan varren visuaalisesti voimakkaat korttelit muodostavat uuden aluejulkisivun keskustaan ja samalla   luontevan melumuurin muulle asuinalueelle. Peltosaaren kaupalliset palvelut sekä muu liike‐ ja  toimistorakentaminen on sijoitettu aseman ja matkakeskuksen kohdalle uusien ali‐ ja ylikulkuyhteyksien  päätteeksi. Kohtaan syntyy aktiivinen kävelykatu ja lähipalveluiden keskittymä.    LIIKENNE  Alueen ajoneuvoliikenne kortteleihin toimii ulkosyöttöisesti. Autopaikat on pääsääntöisesti sijoitettu maan  (kannen) alle tai VJ Oksasen kadun varteen sijoittuviin uusiin paikoitusrakennuksiin. Ajoneuvoliikenne  alueen sisäisillä katualueilla on hallittua ja kortteleiden väliset viheralueet jäävät asukkaiden käyttöön.  Kevyenliikenteen väylästö alueelle on kattava ja väyliltä on jouhevat yhteydet alueen ulkopuolelle.  Alikulkuyhteys uudistetaan ja siitä muodostuu kiinteä osa uutta palvelukeskittymää. Uusi ylikulkusilta  palvelee kevyttä liikennettä.         


VIRKISTYSALUEET Vantaanjoen linjaus palautetaan kulkemaan alueen keskuspuiston läpi ja jokiuoman yhteyteen rakennetaan  huleveden viivytysaltaita kosteikkoineen. Erilaisilla vesiaiheilla ja niihin liittyvällä kasvillisuudella sekä  ylikulkusilloilla lisätään koko puiston houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä. Keskuspuistossa olevat  julkiset  rakennukset ja pelikentät takaavat puiston aktiivisen käytön. Kevyenliikenteen raitti myötäilee uutta  jokiuomaa ja liittää Peltosaaren puistot nauhamaiseksi kokonaisuudeksi. Asuinkortteleiden pihoista  muodostuu asukkaiden yhteisiä puutarhapihoja ja kortteleiden välitilat tarjoavat turvallisen puolijulkisen  liikkumisympäristön.     EKOLOGIA  Peltosaaren täydennysrakentaminen ja kortteleiden uudelleen jäsentely voidaan toteuttaa ekotehokkaasti.  Säilyttävissä rakennuksissa tapahtuvat korjaukset mahdollistavat  uusien normien mukaisen rakentamisen  ja  kortteleiden yhtenäinen kattomaailma antaa mahdollisuuden aurinkoenergian hyödyntämiseen.  Pehmeistä arvoista  kuten alueen viihtyisyydestä ja omaleimaisuudesta, kortteleiden ja rakennusten  yksilöllisyydestä, yhteisöllisyydestä ja toiminnallisuudesta  voi tulla Peltosaaren alueen houkutin.    Turvallinen ja vehreä kevyenliikenteen ympäristö, meluntorjuntaratkaisut sekä kattava hulevesijärjestelmä  osana puistomaisemaa ovat osana syntyvää Peltosaaren ekologista kokonaisuutta.    Kokonaiskerrosala     

asuminen        

78 500 kem2 

as laajennukset  

6 450 kem2 

liike‐ ja toimitilarak. 

54 750 kem2 

 

julk.palv.

koulun laajennus 

3 500 kem2 

korttelitalo / päiväkoti 

   750 kem2   

Park Lane  

Kilpailuehdotus: Park Lane

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you