__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 16

Gwybodaeth

Information

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Box Office Opening Hours

Tocynnau Rhodd

Gift Vouchers

Archebu tocynnau ac Ad-daliadau

Reserving Tickets and Refunds

Gostyngiadau

Concessions

Mae’r Swyddfa Docynnau ar agor o 8.45yb hyd 5:00 ar Ddyddiau Llun a Mawrth a hyd 3:00yp weddill yr wythnos. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch hefyd brynu tocynnau ar-lein 7 diwrnod o’r wythnos. www.theatrfelinfach.cymru Anrheg delfrydol ar gyfer eich teulu a’ch ffrindiau! Ar gael mewn gwerthoedd amrywiol a gallwch eu prynu drwy’r Swyddfa Docynnau. Ni ellir cyfnewid tocyn rhodd am arian. Wrth archebu tocynnau, rhaid talu a chasglu o fewn pump diwrnod. Ni allwn sicrhau cadw’r tocynnau ar ôl hynny. Nid oes modd ad-dalu tocynnau. Fe wnawn ein gorau i newid tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm ond ni allwn addo bydd hyn yn bosibl bob tro. Cynigir tocyn am ddim i bob cynhyrchiad am bob 10 tocyn a brynir (hyd at uchafswm o 4 tocyn). Cofiwch hefyd bod modd arbed mwy yn ystod y flwyddyn wrth ymaelodi fel Cyfaill y Theatr. (Holwch yn y Swyddfa Docynnau am fwy o fanylion).

Yr Adeilad

Mae Theatr Felinfach yn hygyrch i bawb.

Trwydded

Mae gan Theatr Felinfach drwydded i werthu diodydd alcohol.

Cadwch mewn Cysylltiad

Sicrhewch eich bod â’ch bys ar y botwm o ran y newyddion diweddaraf a’ch bod yn ein HOFFI a’n DILYN ar Facebook, Twitter, Pinterest, Snapchat ac Instagram.

The Box Office is open from 8.45am - 5:00pm on Mondays and Tuesdays and until 3:00pm Wednesday to Friday. An answer phone service is available out of office hours. Online booking is available 24 hours a day at www.theatrfelinfach.wales A great gift for family or friends! Available in various amounts and can be bought through the Box Office. Gift vouchers cannot be exchanged for money. Reserved tickets to be paid for and collected within five days. We cannot guarantee the reservation after this period. Tickets are non-refundable. We will do our best to exchange tickets for a more suitable performance of the same show or film. We offer a free ticket to every production for every 10 tickets bought (up to a maxiumum of 4 tickets). Remember also that you can save more during the year by becoming a Friend of the Theatre. (Enquire at the Box Office for further information).

The Building

Theatr Felinfach is accessible to all.

Licence

Theatr Felinfach is now licenced to sell alcoholic beverages.

Keep in Touch

To ensure that you’re a step ahead with the latest news and information, LIKE and Follow us on Facebook, Twitter, Pinterest, Snapchat and Instagram.

Archebu Ar-lein

Online Booking

Cofiwch pan fyddwch yn archebu tocynnau Ar-lein bod angen rhif yr archeb arnom i fedru’ch cyfeirio at eich seddau.

Please remember when ordering tickets Online to make a note of the order number so we can direct you to your seats.

Gallwch naill ai ddangos y cyfeirnod ar eich ffôn symudol, argraffu’r cyfeirnod neu ei nodi ar ddarn o bapur a’i ddod ag e gyda chi i’r cynhyrchiad. Diolch am eich cydweithrediad.

You can either show the reference number on your smart phone, print the reference or make a note of it on a piece of paper and bring it with you to the production. Thank you for your co-operation.

theatrfelinfach.cymru

theatrfelinfach.wales

Profile for Rhian Dafydd

Rhaglen Gwanwyn / Spring Programme 2020  

Rhaglen Gwanwyn / Spring Programme 2020

Rhaglen Gwanwyn / Spring Programme 2020  

Rhaglen Gwanwyn / Spring Programme 2020

Advertisement