Page 1

ÅRSPLAN 2014/2015

DIN BARNEHAGES NAVN


Velkommen til barnehagenavn Vår barnehage ligger sentralt til i sentrum, midt mellom kirken og rådhuset. Barnehagen ble åpnet i august 1989, og menigheten eier og driver barnehagen. De første årene var også menigheten arbeidsgiver, men siden 2002 har kommunen hatt arbeidsgiveransvaret. Barnehagen har 2 avdelinger, en for barn i alderen 0-3 år og en for 3-6 åringer. Grunnbemanningen pr. avd. består av en pedagogisk leder / førskolelærer i 100% stilling og 2 assistentstillinger som også er på 100% hver. I tillegg kommer ansatte for barn med spesielle behov og evt. lærlinger. Styrer har 75% av stillingen på kontoret og er resterende 25% på avdeling. Åpningstiden er kl. 0645 – 1630 mandag til fredag. Vi har tilbud om full plass og delt plass, 6 timer 15min. eller 9 timer pr dag. De barna som har delt plass får også et redusert tilbud. De får med seg de aktivitetene som er de dagene de er i barnehagen. Foreldrebetalingen fastsettes av kommunen. Det betales for 11 måneder pr. år. Barnehagen praktiserer vid tolking av lovens kristne formålsbestemmelse. I praksis vil det si at vi daglig legger ekstra vekt på det kristne budskapet. Vi har en samling pr. uke som vi har kristent innhold. En gang pr. måned er vi også i kirken. Da har presten eller kateketen samling for oss. Høytider som jul, påske og pinse legger vi også vekt på. Vi synger for maten og synger kristne barnesanger.

Vårt motto er:

Barnets behov skal styre våre valg!


Syke barn I utgangspunktet er det alltid barnets allmenntilstand som skal avgjøre om barnet skal gå i barnehagen. I tillegg må det vurderes om barnet skal være hjemme for å unngå smittespredning til andre. Barn med feber og akutt diaré skal være hjemme fra barnehagen. Bleiebarn skal ha minst en symptomfri dag før de kommer tilbake i barnehagen. Barn som kaster opp om natta skal ikke gå i barnehage dagen etter. Har barnet brennkopper eller øyekatarr, kan barnet gå i barnehage dagen etter at det har begynt med behandling (antibiotika). Noen barn kan ha symptomer som ligner er akutt infeksjon, ute uten at dette er noe som smitter. Det er viktig at du informerer barnehagen dersom om barnet ditt har en sl slik tilstand. Dette gjelder elder barn som har løs eller tyntflytende avføring fordi de d har en sykdom i tarmen, eller fordi det er mat de ikke tåle tåler. En del barn rn har det fø første leveåret trange eller tette tårekanaler, rekana er og o har av den en grunn mye rusk og tårer i øynene støtt.. N Når det er slått fast at dette ikkee er øyek øyekatarr, tar kan disse sse barna gå i barnehagen. Passe strenge reg regler gle ler for når barn skal være hjemme fra bbarnehagen arnehagen h ved sykdom, vi vil føre til mindre sykdom blant bar barnehagebarn arnehagebarn og ansatte. Barnehagen Barnehagens hagen agens personale har ikke lov til å gi barn barna medisiner, verken ken øyendråper eller penici penicillin. Barn ansatte må settes med kr kkroniske sykdommer som må ha medisiner jevnlig, må avtales es og opplæring av ansat i gang.


Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett. • Pedagogisk ledermøter: Pedagogisk ledere og styrer møtes for å samordne aktiviteter og samarbeid. • 5 stk. plangleggingsdager: Barnehagen er stengt disse dagene. Disse blir brukt til kurs, planlegging av temaplaner og årplaner, evaluering med mer.


Generell huskeliste Til enhver tid er det alltid mye å huske på. Nedenfor har vi laget en huskeliste til dere som vi håper er til god hjelp i hverdagen. • Byttetøy:

Det bør være to sett med bytte tøy til enhver tid i korgen. Se gjennom korgen jevnlig, husk å fyll på, og merke klærne med navn.

• Regntøy:

Husk å sjekke regntøy/dress jevnlig, og ta med hjem for vask ved behov.

• Syk/ fri:

Ring eller send melding til avdelingen om barnet har fri eller er syk.

• Mat:

Ta med nistemat til eventuelt frokost og ettermiddagsmåltid.

• Informasjon: Informasjon fra avdelingene og barnehagen finner dere i månedsplan, hjemmesiden og i årsplanen. Vi bruker også ytterdøren til generell informasjon. Dagen i dag skriver vi om på tavlen ute i garderobene. • Billedalbum: Vi legger ut bilder fra barnehage hverdagen jevnlig. Passordet for å logge dere på får dere på mail. • Drikkeflaske: Ta med drikkeflaske i barnehagen, og husk å ta den med hjem hver dag for en vask.

Barn er en tredjedel av vår befolkning. Og hele vår fremtid!!!


Vårt satsingsområde Vårt satsningsområde er miljø. Barnehagen vår har hatt grønt flagg siden 2004, og i 2010 ble vi Miljøfyrtårn. Grønt Flagg: Har barnehagen fått for vår innsats i miljøskapende arbeid. Flagget må vi søke om hvert år. Vi kildesorterer med stor vekt på kompostering, og benytter videre avfallet som ressurs ”fra jord til mat.” Vi har en flotte kjøkkenhage der vi dyrker blomster, urter, poteter og grønnsaker. Vi har også et uteområde med blant annet frukttrær, bærbusker og en pilehytte. Vi har plantet vårt eget rognebærtre – som vi har døpt ”Amanda Rognebær” som vi følger vekstprosessen til. Andre tiltak vi vil satse på dette barnehageåret er: grønn samling hver måned der vi tar opp miljøtema, ett miljøtips for foreldre og personal hver måned, og gjøre barn og voksne oppmerksomme på å spare strøm, vann og papir. Miljøfyrtårn: Virksomheten har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Dette er dokumentert ved et eget miljøfyrtårnsertifikat som er påført gyldighetsperiode. Barnehagen skal i tillegg dokumentere virksomhetens konkrete miljøprestasjoner i en årlig miljørapport.


Barns medvirkning Barnehageloven paragraf 3 Barns rett til medvirkning: ”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse, planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”. Barnehagen skal ta hensyn til barns alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. Vi skal tilrettelegge for at ulike individer, minoritetsspråklige barn og barn med nedsatt funksjonsevne skal møtes med respekt for at de er forskjellige. Dersom barnet skal oppleve at det å gi utrykk for meninger og tanker er viktig må det oppleve anerkjennelse for egne tanker og meninger. Det må oppleve å bli hørt og sett. Målet i Amanda Barnehage er at alle barna skal oppleve å bli sett, hørt og tatt på alvor ut fra egne forutsettinger. For å gjennomføre det må vi: • Se hvert enkelt barn og gi det anerkjennelse for egne tanker og meninger • Være positivt innstilt til barns utrykk • Ta barnas innspill med i planlegging • Tilrettelegge for godt foreldresamarbeid Eksempel på praktisk gjennomføring: • Alle barn og foreldre skal bli møtt hver morgen og ettermiddag • Ukas barn. Der hvert barn får komme i fokus, velge sanger, rim regler og aktivitet vere med å dekke bord. • Har lekedag / frilek en dag i uken der barnet får velge aktivitet de vil være med på. • Stille åpne spørsmål der barna kan påvirke beslutninger • Ta hensyn til barnas interesser og innspill. LIKESTILLING (Rammeplanen Kap. 1) Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. Det er viktig å fremme forvalteransvaret overfor natur og kultur og ansvaret for menneskers liv og helse allerede i barnehagen. Forståelse for en bærekraftig utvikling skal fremmes i dagliglivet. Respekten for liv er grunnleggende


Syke barn I utgangspunktet er det alltid barnets allmenntilstand som skal avgjøre om barnet skal gå i barnehagen. I tillegg må det vurderes om barnet skal være hjemme for å unngå smittespredning til andre. Barn med feber og akutt diaré skal være hjemme fra barnehagen. Bleiebarn skal ha minst en symptomfri dag før de kommer tilbake i barnehagen. Barn som kaster opp om natta skal ikke gå i barnehage dagen etter. Har barnet brennkopper eller øyekatarr, kan barnet gå i barnehage dagen etter at det har begynt med behandling (antibiotika). Noen barn kan ha symptomer som ligner er akutt infeksjon, ute uten at dette er noe som smitter. Det er viktig at du informerer barnehagen dersom om barnet ditt har en sl slik tilstand. Dette gjelder elder barn som har løs eller tyntflytende avføring fordi de d har en sykdom i tarmen, eller fordi det er mat de ikke tåle tåler. En del barn rn har det fø første leveåret trange eller tette tårekanaler, rekana er og o har av den en grunn mye rusk og tårer i øynene støtt.. N Når det er slått fast at dette ikkee er øyek øyekatarr, tar kan disse sse barna gå i barnehagen. Passe strenge reg regler gle ler for når barn skal være hjemme fra bbarnehagen arnehagen h ved sykdom, vi vil føre til mindre sykdom blant bar barnehagebarn arnehagebarn og ansatte. Barnehagen Barnehagens hagen agens personale har ikke lov til å gi barn barna medisiner, verken ken øyendråper eller penici penicillin. Barn ansatte må settes med kr kkroniske sykdommer som må ha medisiner jevnlig, må avtales es og opplæring av ansat i gang.


Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett. • Pedagogisk ledermøter: Pedagogisk ledere og styrer møtes for å samordne aktiviteter og samarbeid. • 5 stk. plangleggingsdager: Barnehagen er stengt disse dagene. Disse blir brukt til kurs, planlegging av temaplaner og årplaner, evaluering med mer.


Generell huskeliste Til enhver tid er det alltid mye å huske på. Nedenfor har vi laget en huskeliste til dere som vi håper er til god hjelp i hverdagen. • Byttetøy:

Det bør være to sett med bytte tøy til enhver tid i korgen. Se gjennom korgen jevnlig, husk å fyll på, og merke klærne med navn.

• Regntøy:

Husk å sjekke regntøy/dress jevnlig, og ta med hjem for vask ved behov.

• Syk/ fri:

Ring eller send melding til avdelingen om barnet har fri eller er syk.

• Mat:

Ta med nistemat til eventuelt frokost og ettermiddagsmåltid.

• Informasjon: Informasjon fra avdelingene og barnehagen finner dere i månedsplan, hjemmesiden og i årsplanen. Vi bruker også ytterdøren til generell informasjon. Dagen i dag skriver vi om på tavlen ute i garderobene. • Billedalbum: Vi legger ut bilder fra barnehage hverdagen jevnlig. Passordet for å logge dere på får dere på mail. • Drikkeflaske: Ta med drikkeflaske i barnehagen, og husk å ta den med hjem hver dag for en vask.

Barn er en tredjedel av vår befolkning. Og hele vår fremtid!!!


Vårt satsingsområde Vårt satsningsområde er miljø. Barnehagen vår har hatt grønt flagg siden 2004, og i 2010 ble vi Miljøfyrtårn. Grønt Flagg: Har barnehagen fått for vår innsats i miljøskapende arbeid. Flagget må vi søke om hvert år. Vi kildesorterer med stor vekt på kompostering, og benytter videre avfallet som ressurs ”fra jord til mat.” Vi har en flotte kjøkkenhage der vi dyrker blomster, urter, poteter og grønnsaker. Vi har også et uteområde med blant annet frukttrær, bærbusker og en pilehytte. Vi har plantet vårt eget rognebærtre – som vi har døpt ”Amanda Rognebær” som vi følger vekstprosessen til. Andre tiltak vi vil satse på dette barnehageåret er: grønn samling hver måned der vi tar opp miljøtema, ett miljøtips for foreldre og personal hver måned, og gjøre barn og voksne oppmerksomme på å spare strøm, vann og papir. Miljøfyrtårn: Virksomheten har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Dette er dokumentert ved et eget miljøfyrtårnsertifikat som er påført gyldighetsperiode. Barnehagen skal i tillegg dokumentere virksomhetens konkrete miljøprestasjoner i en årlig miljørapport.


Syke barn I utgangspunktet er det alltid barnets allmenntilstand som skal avgjøre om barnet skal gå i barnehagen. I tillegg må det vurderes om barnet skal være hjemme for å unngå smittespredning til andre. Barn med feber og akutt diaré skal være hjemme fra barnehagen. Bleiebarn skal ha minst en symptomfri dag før de kommer tilbake i barnehagen. Barn som kaster opp om natta skal ikke gå i barnehage dagen etter. Har barnet brennkopper eller øyekatarr, kan barnet gå i barnehage dagen etter at det har begynt med behandling (antibiotika). Noen barn kan ha symptomer som ligner er akutt infeksjon, ute uten at dette er noe som smitter. Det er viktig at du informerer barnehagen dersom om barnet ditt har en sl slik tilstand. Dette gjelder elder barn som har løs eller tyntflytende avføring fordi de d har en sykdom i tarmen, eller fordi det er mat de ikke tåle tåler. En del barn rn har det fø første leveåret trange eller tette tårekanaler, rekana er og o har av den en grunn mye rusk og tårer i øynene støtt.. N Når det er slått fast at dette ikkee er øyek øyekatarr, tar kan disse sse barna gå i barnehagen. Passe strenge reg regler gle ler for når barn skal være hjemme fra bbarnehagen arnehagen h ved sykdom, vi vil føre til mindre sykdom blant bar barnehagebarn arnehagebarn og ansatte. Barnehagen Barnehagens hagen agens personale har ikke lov til å gi barn barna medisiner, verken ken øyendråper eller penici penicillin. Barn ansatte må settes med kr kkroniske sykdommer som må ha medisiner jevnlig, må avtales es og opplæring av ansat i gang.


Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett. • Pedagogisk ledermøter: Pedagogisk ledere og styrer møtes for å samordne aktiviteter og samarbeid. • 5 stk. plangleggingsdager: Barnehagen er stengt disse dagene. Disse blir brukt til kurs, planlegging av temaplaner og årplaner, evaluering med mer.


Generell huskeliste Til enhver tid er det alltid mye å huske på. Nedenfor har vi laget en huskeliste til dere som vi håper er til god hjelp i hverdagen. • Byttetøy:

Det bør være to sett med bytte tøy til enhver tid i korgen. Se gjennom korgen jevnlig, husk å fyll på, og merke klærne med navn.

• Regntøy:

Husk å sjekke regntøy/dress jevnlig, og ta med hjem for vask ved behov.

• Syk/ fri:

Ring eller send melding til avdelingen om barnet har fri eller er syk.

• Mat:

Ta med nistemat til eventuelt frokost og ettermiddagsmåltid.

• Informasjon: Informasjon fra avdelingene og barnehagen finner dere i månedsplan, hjemmesiden og i årsplanen. Vi bruker også ytterdøren til generell informasjon. Dagen i dag skriver vi om på tavlen ute i garderobene. • Billedalbum: Vi legger ut bilder fra barnehage hverdagen jevnlig. Passordet for å logge dere på får dere på mail. • Drikkeflaske: Ta med drikkeflaske i barnehagen, og husk å ta den med hjem hver dag for en vask.

Barn er en tredjedel av vår befolkning. Og hele vår fremtid!!!


Syke barn I utgangspunktet er det alltid barnets allmenntilstand som skal avgjøre om barnet skal gå i barnehagen. I tillegg må det vurderes om barnet skal være hjemme for å unngå smittespredning til andre. Barn med feber og akutt diaré skal være hjemme fra barnehagen. Bleiebarn skal ha minst en symptomfri dag før de kommer tilbake i barnehagen. Barn som kaster opp om natta skal ikke gå i barnehage dagen etter. Har barnet brennkopper eller øyekatarr, kan barnet gå i barnehage dagen etter at det har begynt med behandling (antibiotika). Noen barn kan ha symptomer som ligner er akutt infeksjon, ute uten at dette er noe som smitter. Det er viktig at du informerer barnehagen dersom om barnet ditt har en sl slik tilstand. Dette gjelder elder barn som har løs eller tyntflytende avføring fordi de d har en sykdom i tarmen, eller fordi det er mat de ikke tåle tåler. En del barn rn har det fø første leveåret trange eller tette tårekanaler, rekana er og o har av den en grunn mye rusk og tårer i øynene støtt.. N Når det er slått fast at dette ikkee er øyek øyekatarr, tar kan disse sse barna gå i barnehagen. Passe strenge reg regler gle ler for når barn skal være hjemme fra bbarnehagen arnehagen h ved sykdom, vi vil føre til mindre sykdom blant bar barnehagebarn arnehagebarn og ansatte. Barnehagen Barnehagens hagen agens personale har ikke lov til å gi barn barna medisiner, verken ken øyendråper eller penici penicillin. Barn ansatte må settes med kr kkroniske sykdommer som må ha medisiner jevnlig, må avtales es og opplæring av ansat i gang.


August PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett.


August 2014

Uke 35

Uke 34

Uke 33

Uke 32

Uke 31


September PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett.


September 2014

Uke 40

Uke 39

Uke 38

Uke 37

Uke 36


Oktober PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett.


Oktober 2014

Uke 44

Uke 43

Uke 42

Uke 41

Uke 40


November PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett.


November 2014

Uke 48

Uke 47

Uke 46

Uke 45

Uke 44


Desember PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett.


Desember 2014

Uke 1

Uke 52

Uke 51

Uke 50

Uke 49


Januar PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett.


Januar 2015

Uke 5

Uke 4

Uke 3

Uke 2

Uke 1


Februar PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett.


Februar 2015

Uke 9

Uke 8

Uke 7

Uke 6

Uke 5


Mars PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett.


Uke 14

Mars 2015

Uke 13

Uke 12

Uke 11

Uke 10

Uke 9


April PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett.


April 2015

Uke 18

Uke 17

Uke 16

Uke 15

Uke 14


Mai PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett.


Mai 2015

Uke 22

Uke 21

Uke 20

Uke 19

Uke 18


Juni PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett.


Juni 2015

Uke 27

Uke 26

Uke 25

Uke 24

Uke 23


Juli PEDAGOGISK PLATTFORM: Hos oss vil vi at alle skal ha omsorg for hverandre, ta hensyn og samarbeide. Vi arbeider for at ungene skal få en god selvfølelse, lære å omgås andre og gi dem kunnskaper som de vil ha nytte av. HVA BARNEHAGEN DRIVES ETTER: • Lov om barnehager • Rammeplanen med temahefter • Vedtekter for barnehagen • Barnehagens årsplan • Temaplan og månedsplaner MØTER: • Personalmøter: Disse foregår 1 gang. pr. mnd. på kveldstid. Vi prøver å ha en faglig del, samtidig som vi diskuterer felles aktiviteter og evaluerer. • Avdelingsmøter: 1 time pr. uke i barnehagens åpningstid. Motsatt avdeling passer barna. Her detaljplanlegger vi uka, evaluerer og diskuterer observasjoner som er tatt. • Samarbeidsutvalget: Møter 2-4 ganger pr. år. Består av 2 repr. fra foreldrene, 2 repr. fra ansatte, 2 repr. fra eierne. Alle gruppene har varamedlemmer. Styrer har møte og uttalerett.


Juli 2015

Uke 31

Uke 30

Uke 29

Uke 28

Uke 27

B kalender2  

Årsplan for barnehager, design 2

B kalender2  

Årsplan for barnehager, design 2

Advertisement