Page 1

Informàtica Per: Raquel Gallardo i Andrea martínez

1. Defineix els conceptes de software i hardware. ● Software: equipament lògic o suport tècnic d’un ordinador digital, vol dir tots els programes que ens permeten realitzar un treball específic a l’ordinador, com per exemple un document de text, editar un vídeo els programes de l’ordinador etc.


Hardware: correspon a tots el elements visibles del ordinador: els seus components elèctrics, electrònics, electromagnétics i mecànics.

2. Components d’un ordinador: es divideix principalment en software-hardware que son del hardware: - monitor: també conegut com a pantalla del ordinador, és un dispositiu de sortida que mostra els resultats de l’ordinador - placa de base: és on es connecten tots els component que formen part de l’ordinador. - processador: permet tenir un circuit integrat central, executa instruccions emmagatzemada com a números binaris organitzats continuament en la memòria. - ports ATA: és l’interfaç per on es poden enviar i rebre dades. Pot ser físic o software.


- memòria principal (RAM): memòria on el processador rep y guarda les instruccions - plaquesd’expansió: serveixen per ampliar les capacitats d’un ordinador. - font d’alimentació: la seva funció és convertir la tensió alterna en tensió continua lo més estable possible. - unitat d’emmagatzament òptic:consisteix en la lectura y escriptura a través de feixos de llum com els CD-Rom. - disc dur: dispositiu d’emmagatzamennt de dades que no es perdran que usa un sistema de grabació magmètic per emmagatzemar dades digitals. - teclat:és un dispositiu d’entrada, que s’utilitza per introduir ordres y dades en un ordinador. - ratolí: és un dispositiu d’entrada de dades i control, normalment té dos o tres botons de pulsació i s’activa al fer clic a l'àrea on es troba la puntera.

3. Tipus de xarxes segons l’extensió. Clau WEP. ● PAN (personal àrea network) la seva extensió arriba pocs metres i permet connectar els dispositius dels ordinadors per via bluetooth. ● LAN (local area network) xarxa d’àrea local. La seva extensió es com un edifici. ● CAN (campus area network) la seva extensió arriba divers edificis. ● MAN (metropolitan area network) la seva extensió arriba diversos edificis de la mateixa àrea metropolitana. ● WAN (wina area network) la seva extensió arriba dispositius de la mateixa localitat, província i fins i tot del mateix país.


4. Classificació de software (posar exemples) Els software es pot classificar en dues classes: ● Software bàsic o de sistema: conjunts de programes imprecindibles per el funcionament del sistema. ● Software d’aplicació: conjunt de programes d’una determinada tasca.

5.Definició de xarxa. Avantatges de treballar en xarxa. Definició de targeta de xarxa. Xarxa social és un grup interconectat d’ordinadors. La finalitat principal de la xarxa és compartir els recursos i la informació en la distancia, assegurar la confiabilitat i disponobilitat de la informació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d’aquestes accions. Una targeta de xarxa és, físicament, una targeta d’expansió inserida dins l’ordinador amb una o més obertures externes, per on és connectat al cable de xarxa. 6. Definició i elements del sistema operatiu. Sistema operatiu: es el conjunt de programes que controlen el funcionament d’un ordinador.


per exemple els sistemes operatis d’un ordinador poden ser: Windows, Mac OS, Linux etc. i d’un dispositiu mòbil: Android, BlackBerry OS, Windows phone. Elemements: ● Gestio de processos: es el que crea i destrueix el elements, para i renauda els processos, ofereix mecanismes per que interectüin. ● Gestio de la memòria principal: coneix les part de la memòria qui les utilitza i que fan, decideix quins procesos es cargaran en memòria quan hi hagi espai suficient i assigna i reclama l’espai de la memòria quan això sigui necessari. ● Gestió d’emmegatzament secundari: planifica els discos, gestiona l’espai lliure, asigna l’emmegatzament, verifica que les dades es desin en ordre. ● Sistema E/S: és u sistema d’emmegatzament temporal. ● Sistema d’arxius: les seves funcions es crear y eliminar arxius, oferir funcions per la manipulació d’arxius i directoris, establir la correspondència entre arxius i unitats d’emmagatzament i realitzar copies de seguretat dels arxius. ● Sistema de protecció: distinguiex entre l’ús autoritzat i no autoritzat, especifica els controls de seguretat a realitzar i força l’ús de sistemes de protecció. ● Sistema de comunicacions: serveix per enviar i rebre informació d’altres dispositius i crear y mantenir conexions virtuals entre aplicacions que és realitzen localment y altres remotament. ● Programa de sistema: manipula i modifica arxius, informa de l’estat del sistema, suporta els llenguatges de programació i comunicacions. ● Gestor de recursos: administra la CPU, els dispositius E/S, la memòria principal,la memòria secundaria, els processos y en general tots els recursos del sistema.

7. Tipus de xarxes segons la disposició física dels cables amb fotos (o esquemes) switch (commutador): és un dispositiu digital de lògica de interconecsió de xarxes d’ordinadors que opera en la capa d’enllaç de dades del model OSI. hub (concentrador): és un dispositiu que permet centralitzar el cable d’una xarxa i poder ampliar-la. Tipologies Tipologia en abre: La xarxa en abre és una topologia de xarxa on cada node pot estar a un node superior i del que poden penjar diversos nodes inferiors formant un abre. Avantatges: sencilla d’interpretar i estendre normalment és económica desavantatges difícil d’aministrar la fallada d’un node deshabilita tot el que en penja


Tipologia en anell: la xarxa en anell és una topologia de xarxa on cada node té una única connexio d’entrada i un altre de sortida. Avantatges: el creixemnet del sistema té un mínim impacte en el rendiment tots el nodes tenen el mateix accés. cada node actua com a repetidor, això permet que la xarxa tingui una gran extensió desavantatges: normalment és la més cara. la fallada d’un node afecta a la resta.

Tipologia en estrella: la cxarxa en estrella és una topologia on totes les estacions estan conectades en un punt central y totes les comunicacions s’han de fer al punt central. avantatges: si un PC s’espatlla nomès queda suspès aquell PC. Fàcil de preveure danys. centralització de la red. desaventatges: si el nodo central falla es carrega totra la red. és costosaa.

Tipologia en bus: La xarxa en bus és una topologia de xarxa on els nodes estan connectats a un medi de comunicació comú bidireccional: el bus, on es troben ben definits els punts de terminació. Avantatges


És senzilla d’implementar i estendre Normalment és la més econòmica La fallada d’un node no n’afecta la resta Desavantatges Difícil d’administrar Longitud de cable i nombre d’estacions limitades El rendiment disminueix en afegir-hi nodes Si la fallada en lloc de en un node esdevé en el bus és difícil de detectar

xarxa en malla: La xarxa en malla és una topologia de xarxa on cada node està interconnectat amb un o més nodes avantatges alta disponibilitat si falla un node, hi pot haver rutes alternatives desvantatges és més cara que altres topologia El hardware necesari per conectar-se a internet és: Per una conexió de banda anxa es necesita un modem ADSL o per cable. Normalment el ISP l’inclou com a part d’iniciació del hardwar quan es subscriu en una conta de banda ancha 8. Protocols de xarxa a Windows. L’adreça IP. Un protocol de xarxa és el conjunt de regles que especifiquen l’intercanvi de dades o d’ordres durant la comunicació entre els hosts que formen part de la xarxa. Els protocols de xarxa que proporciona windows xp son els següents: ● Protocol NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) s’utlitza per al sistemes operatius Windows 95 i Windows NT. ● Protocol IPX/SPXI (Internetworck Packet Exchange/ Sequenced Packet Exchange) S’utlitza per a les xarxes locals NetWare. ● Protocol TCP/IP. S’utlitza per a tots els ordinadors que es connecten a internet, perquè puguin comunicar-se entre ells però no és l’únic protocol. Hi ha més protocols dins d’aquest com ara el nivell 5 que consisteix de protocols destinats a porporcionar serveis software a usuaris.

Informàtica  

és el treball de les xarxes de comunicació

Informàtica  

és el treball de les xarxes de comunicació

Advertisement