Page 1

Verksamhetsplan & budget

Framtidsfrågor Gränsöverskridande frågor Hållbarhet och kommunikationer Information och regional profilering Kultur Lärande och kompetensutvecklng AV-Media Näringsliv och tillväxt Välfärd Fokus Ekonomi och budget

2010 Regionförbundet i Kalmar länVerksamhetsplan 2010


Regionförbundet i Kalmar länVerksamhetsplan 2010


Innehåll Framtidsfrågor .............................................................................................................................. 4 Om vårt uppdrag .................................................................................................................. 9 Regionförbundets verksamhet under 2010 .................................................................. 11 Gränsöverskridande frågor .............................................................................................. 12 IT .............................................................................................................................. 13 Internationella området ............................................................................................ 16 Hållbarhet och kommunikationer .................................................................................... 22 Information och regional profilering ................................................................................ 27 Kultur .............................................................................................................................. 29 Lärande och kompetensförsörjning ................................................................................. 31 AV-Media .................................................................................................................. 34 Näringsliv och tillväxt ..................................................................................................... 35 Välfärd ............................................................................................................................ 39 Fokus ....................................................................................................................... 41 Administration ................................................................................................................ 43 Ekonomi ................................................................................................................................ Ekonomiska förutsättningar för verksamheten 2010 ...................................................... Finansiella mål ............................................................................................................... Personal ......................................................................................................................... Budget 2010, plan 2011-2012 ....................................................................................... Noter ............................................................................................................................... Statliga medel för regional utveckling ............................................................................

45 45 46 46 47 49 52

Bilagor .................................................................................................................................. Bilaga 1 – EU:s program och fonder ............................................................................... Bilaga 2 – AV-Medias budget 2010 ................................................................................ Bilaga 3 – FOKUS budget 2010 ...................................................................................... Bilaga 4 – Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar .................................. Bilaga 5 – Mål- och styrdokument .................................................................................

53 54 58 61 64 65

Regionförbundet i Kalmar länVerksamhetsplan 2010


Framtidsfrågor Kraftsamling Kalmar län Lågkonjunkturen vänder men sysselsättningen minskar Konjunkturinstitutet uppskattar hösten 2009 att efterfrågan ska börja öka under 2010, tillväxten i Sverige beräknas till 1,5 procent 2010 och 2,9 procent 2011. Läget på arbetsmarknaden förväntas däremot att försämras; arbetslösheten och utslagningen på arbetsmarknaden spås öka under perioden 2009-2011. Regionförbundets verksamhet och prioriteringar för 2010 kommer i stor utsträckning att präglas av konjunkturläget. Kalmar län har hittills klarat sig hyggligt i rådande lågkonjunktur, antalet varsel ligger på en lägre nivå än för hela Sverige, enligt Arbetsförmedlingens varselstatistik, september 2009. När det gäller situationen för ungdomar ska vi följa utvecklingen extra noga och göra det vi kan för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Bland annat kommer vi att genomföra en hearing om ungdomsarbetslösheten.

Leif Larsson och Sven Lindgren samordnar länets arbete Regeringen har sedan tidigare utsett Regionförbundet ordförande Leif Larsson och landshövding Sven Lindgren att tillsammans, för regeringens räkning, samordna insatserna i länet. Syftet är att underlätta dialogen mellan regeringen och de regioner som berörs av lågkonjunkturen. Regeringen har även utsett en nationell samordningsfunktion i form av en statssekreterargrupp. Ordförande för gruppen är Jöran Hägglund, Näringsdepartementet. I gruppen ingår statssekreterare från berörda departement. I samordningsarbetet kommer insatserna under år 2010 att fokusera på: 1.

Kartläggning av kompetensbehoven i länets företag. På ett par års sikt kommer brist på kvalificerad arbetskraft att uppstå och näringslivet står inför stora utmaningar med anledning av stora pensionsavgångar och en ökad global konkurrens.

2.

Skapa en regional plattform för insatser inom kompetensutvecklingsområdet.

Under året kommer också ett övergripande program att arbetas fram för träindustrin som är en av länets viktigaste näringar. Totalt finns 281 företag inom möbel- och inredningsindustrin, sågverk och trähustillverkning i Kalmar län. Branschen har varit hårt drabbad under den pågående lågkonjunkturen. Det saknas en samordning av de olika insatserna som görs i den träbearbetande industrin och en kraftfull satsning måste till för att utveckla industrin. Industrins kontakter och samarbete med forskningen måste intensifieras för att utveckla såväl nya produkter som nya och rationellare produktionsprocesser. Tillsammans med varselsamordnarna i övriga Småland har Leif Larsson och Sven LindRegionförbundet i Kalmar länVerksamhetsplan 2010


gren, samt företrädare för branschen beslutat att ge Regionförbundet i Kalmar län uppdrag att samordna och driva arbetet vidare.

RUPEN Regionalt utvecklingsprogram RUPEN är Regionförbundets samlade måldokument och ett gemensamt utvecklingsprogram för många aktörer i länet. Här redovisas våra samlade mål för en hållbar regional utveckling och tillväxt samt strategierna för hur vi ska nå dit. Den fungerar som ett paraply under vilket ett antal processer och delprogram samordnas. Under 2010 kommer en halvtidsutvärdering av RUPEN att genomföras och samtidigt kommer en uppdatering av hela måldokumentet att ske. Resultatet från utvärderingen, tillsammans med andra faktorer, kommer att vara vägledande för hur det fortsatta regionala utvecklingsarbetet kommer att se ut de närmaste åren. I arbetet med RUPEN IV har vi utgått från flera rapporter rörande framtidsanalyser. Dessa identifierar flera viktiga framtidsfrågor för att uppnå en hållbar tillväxt i Sverige på lång sikt och som är relevanta för vårt regionala utvecklingsarbete. Det handlar om att: • • • • • •

Bestämma oss för att vi är en del av en större värld . Prioritera och fokusera. Kraftsamla kring investeringar och satsningar. Modernisera det offentliga åtagandet. Ta tillvara, värdera och ge utrymme för varje människas kompetens, kreativitet och engagemang. Ta steg för att förverkliga det hållbara samhället.

Vår omvärld Det finns många skäl till varför vi i Kalmar län i högre utsträckning måste ta hänsyn till det som händer i vår omgivning. Vi är en liten del i en större värld. Samtidigt är vi ett framgångsrikt och internationaliserat län beläget mitt i Östersjöregionen.

Beroende av innovationer Ett centralt moment i den framväxande globala ekonomin är att etablerad och ”kopierbar” produktion allt lättare och allt snabbare söker sig till länder där produktionskostnaderna kan sänkas. Detta gäller främst de verksamheter och produkter som är kopierbara och där produktion kan ske efter rutiner. I länder med växande ekonomier ger det omedelbart effekt i form av ökande inkomster och en förbättrad levnadsstandard. I spåren av globaliseringen blir också vikten av en hållbar samhällsutveckling allt mer tydlig. Innovationer betyder inte bara nya produkter och tekniker, utan också organisatoriska och marknadsmässiga innovationer. Det handlar om att ta tillvara och att sprida kunskap. Förmågan och viljan att arbeta i nätverk och kluster har stor betydelse för de enskilda företagens framgång.

Regionförbundet i Kalmar länVerksamhetsplan 2010


Kunskap viktig produktionsfaktor Med dagens utveckling minskar betydelsen av nationsgränser. Ska vi kunna konkurrera med alla de länder som satsar på kunskapsintensiv verksamhet måste vi följaktligen våga fokusera och specialisera oss, både geografiskt och kunskapsmässigt. Kunskap och kompetens blir allt viktigare som produktionsfaktorer i ett lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv.

Omodern infrastruktur De kommande årens investeringar kommer att vara avgörande för sydöstra Sveriges framtid. Under 2010 kommer regeringen att fatta beslut om fördelningen av medlen för förbättringar inom infrastrukturområdet. Vägledande i arbetet med den regionala Transportplanen för länet är att skapa två arbetsmarknadsregioner och att länet ska bli en Fossilbränslefri region år 2030.

Från fem till två arbetsmarknadsregioner Regeringens beslut under 2010 om hur resurserna fördelas i landet för att förbättra och bygga ut infrastrukturen, påverkar i hög grad målet att skapa två geografiska arbetsmarknadsregioner i norra och södra delen av länet. I den regionala transportplanen föreslår vi åtgärder som ska göra att fler väljer att resa kollektivt framförallt när det gäller resor till och från arbetet. Det handlar om att uppnå kortare restider genom att bygga strategiskt lokaliserade knutpunkter och att göra det enkelt att byta mellan cykel eller bil till kollektivtrafik.

Behov av effektivisering Det är inte enbart den privata sektorn som måste effektiviseras för att klara konkurrensen. En väl fungerande offentlig sektor är en förutsättning, inte bara för enskilda människors trygghet och välfärd, utan också för verksamheter som skapar tillväxt. Sektorn i sig rymmer tillväxtområden med starkt växande efterfrågan inom exempelvis hälso- och vårdområdet. En alltmer åldrande befolkning i Sverige gör att allt fler vill ha allt mer av en sektor som allt färre finansierar. För att i framtiden kunna erbjuda medborgarna samma tjänster och service som i dag, behöver vi utveckla verksamheten och arbeta smartare för att spara på de mänskliga resurserna. Även här krävs innovationer för att utveckla effektivare organisationer. Samtidigt ställer utvecklingen inom IT och telekom nya krav på den offentliga sektorns verksamhet och åtaganden.

Kreativitet och delaktighet Förmågan att utveckla enskilda människors kompetens, lust, nyfikenhet och kreativitet är nyckelfaktorer för en regions utveckling, som kommer att betonas än mer i framtiden. För att kunna konkurrera globalt måste vi uppmuntra innovativ och kunskapsintensiv verksamhet, entreprenörskap, kreativt skapande, risktagande och investeringar. En regions framtid är allt mer beroende av förmågan att locka till sig och behålla kreativa människor. Kreativa människor behövs för utvecklingen inom alla samhällssektorer.

Regionförbundet i Kalmar länVerksamhetsplan 2010


Ökad inflyttning till länet Befolkningsutvecklingen är en av våra största utmaningar framöver. Låga födelsetal under en följd av år kombinerat med en ökad livslängd, har resulterat i att befolkningen i länet stagnerat samtidigt som antalet äldre blir allt fler. Den framtida åldersstrukturen kan få ett antal negativa konsekvenser, som till exempel att vi riskerar att få arbetskraftsbrist inom flera yrkesgrupper och branscher. Ett sätt att kompensera den negativa befolkningsutvecklingen är att öka inflyttningen till länet. En ökad inflyttning är också avgörande för den regionala dynamiken. Personer som flyttar till regionen tillför nya erfarenheter och kompetenser till regionen. Regionförbundet kommer under 2010 att arbeta fram en strategi för hur vi kan öka såväl den nationella som den internationella inflyttningen till länet.

En Fossilbränslefri region 2030 Kännetecknande för miljöfrågorna de senaste decennierna är skiftet från nationellt fokus till ett gränsöverskridande regionalt och globalt perspektiv. Klimathotet är till sin karaktär globalt och måste därför mötas på global nivå. Det svenska klimatarbetet bedrivs på nationell och regional nivå i Sverige, inom EU och globalt. Svensk klimatarbete har under senare år utvecklats mot en starkare EU-integration och ett djupare internationellt samarbete, något som även påverkar hur vi jobbar med frågan regionalt. Andelen förnybar energi uppgår i Kalmar län till 63 % motsvarande siffra för hela landet är 31 %. Vårt arbete med att vara en fossilbränslefri region år 2030, ska fortsätta att utvecklas och verka för en miljödriven tillväxt. Viktiga projekt pågår, vi är till exempel det enda länet i landet där samtliga kommuner deltar i satsningen på uthålliga kommuner. Som nationell nod är vi med och driver utbyggnaden av vindkraften i Sverige. I arbetet med att ta fram den regionala transportplanen för Kalmar län har förutom förslag för att förbättra kollektivtrafiken även planer på förändringsprojekt när det gäller attityder till resor tagits fram. Det handlar om förändringsprojekt för att få bilister i större omfattning att köra sparsamt, cykla till arbetet, samåka eller resa kollektivt.

Internationell strategi Kalmar läns strategiska arbete mitt i Östersjöregionen är en viktig grund för utveckling och internationellt samarbete. Arbetet bedrivs i dag i olika samarbetsformer, både i formaliserade partnerskap och projekt. Det är samarbeten som ständigt utvecklas och tillför mer kompetens till organisationen, både politiskt och kunskapsmässigt. Vår internationella strategi med tillhörande handlingsprogram, anger inriktningen för vårt arbete. Strategin fångar upp den kunskap som finns såväl i organisationen som i länet.

Regionförbundet i Kalmar länVerksamhetsplan 2010


Östersjöstrategin Europeiska Rådet fattar under hösten 2009 beslut om en Östersjöstrategi för EU. Östersjöstrategin har tagits fram för att stimulera utvecklingen i Östersjöregionen och är ett unikt projekt. Det är inte nya lagar eller institutioner som ska byggas, utan ett samarbete mellan medborgare, befintliga institutioner, företag och universitetet i de åtta medlemsstaterna kring Östersjön. Syftet är att maximera utvecklingspotentialen i regionen som har mer än 100 miljoner invånare. Strategin omfattar flera politiska områden där Östersjöländerna kan vinna på utökat samarbete, till exempel miljö, energi och ekonomisk utveckling. Regionförbundet har två projekt som pågår och har direkt koppling till Östersjöstrategin som fortsätter ett par år till. Det är projekten MOMENT och Baltic Master II/Avfallshantering i hamn.

Nya regioner Frågan om hur det regionala styret ska utformas i framtiden pågår. Ansvarskommittén föreslog i början av 2008 en ny regionindelning för att möta de demografiska och samhällsekonomiska förändringarna som Sverige står inför. Finansdepartementet har nu föreslagit att försöksverksamheten i Skåne och Västra Götaland ska permanentas och bilda så kallade regionkommuner den 1 januari 2011. Även Halland och Gotland föreslås bli regionkommuner. I övriga delar av riket pågår en process där principerna om frivillighet och regional samhörighet är utgångspunkten. Regeringen har hittills aviserat att man inte kommer att gå in och styra indelningen utan vill att initiativen ska komma underifrån. Regionförbundets styrelse har beslutat att vi ska studera och analysera möjligheterna för en ny regionindelning med ett öppet förhållningssätt. Regionförbundet arbetar också för en lösning som inkluderar hela länet i en ny regionindelning. Vi kan ingå i en ny större geografisk enhet tidigast år 2015.

Regionförbundet i Kalmar länVerksamhetsplan 2010


Om vårt uppdrag Regionförbundet i Kalmar län är ett kommunalt samverkansorgan. I egenskap av detta, vilket regleras i en särskild lagstiftning , har Regionförbundet dessutom fått ett antal statliga planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Utöver detta finansierar vi olika utvecklingsprojekt via EU-finansiering. Vi arbetar även med uppdrag från olika statliga myndigheter med syfte att förstärka arbetet med regionens utveckling. Regionförbundets övergripande mål och uppgift är att verka för en hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling i Kalmar län. Det är en komplex uppgift inte minst mot bakgrund av att Regionförbundet verkar tillsammans med en rad offentliga och privata aktörer för att kunna föra arbetet framåt. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus vilket ofta är nödvändigt för att olika frågor ska vara möjliga att lösa. Många av de initiativ till förändringar och förbättringar som Regionförbundet tar, förutsätter därför de egna medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan.

Vi ska, enligt lagen om samverkansorgan: • • • • • •

Ta fram program för länets utveckling som kommunerna och landstinget genomför i samarbete med andra aktörer. Samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. Besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur med mera vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur. Följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet. Lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen.

Vi ska också, enligt vår förbundsordning: • • • • • • • •

Ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen Ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur av betydelse för regionen Ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag Verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov Ansvara för regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser och samordna dessa insatser med punkt 3 Ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde Ansvara för regional turismverksamhet Ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde

 Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) och Lag (2004:34) om samverkansorgan i länen Regionförbundet i Kalmar länVerksamhetsplan 2010


• • • • •

Utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde Verka för att organisationer i Kalmar län som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter samordnar sina verksamheter Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet Utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner Svara för den övergripande trafikpolitiken i länet

Vi ska också enligt kommunallagen svara för att verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Regionförbundet i Kalmar län

10

Verksamhetsplan 2010


Verksamhet 2010 Regionförbundets verksamhet delas in i följande områden och resultatenheter. Flera frågor som Regionförbundet arbetar med är gränsöverskridande eller ”horisontella”. Framförallt gäller det IT och de internationella frågorna som beskrivs i ett eget kapitel. Gränsöverskridande frågor Hållbarhet och kommunikationer Information och regional profilering Kultur Lärande och kompetensförsörjning AV-Media (egen resultatenhet) Näringsliv och tillväxt Välfärd Fokus (egen resultatenhet) Administration

Förklaringar Mål För att på ett enkelt och tydligt sätt visa vad som ska genomföras 2010 finns mål beskrivna till de flesta av verksamheternas områden. Detaljerade mål redovisas inte i verksamhetsplanen utan finns i respektive områdes interna dokument eller projektplaner. Extern finansiering definieras i verksamhetsplanen som medel utöver Regionförbundets medlemsintäkter och verksamhetsbidrag från länets 12 kommuner och Landstinget i Kalmar län.

Regionförbundet i Kalmar län

11

Verksamhetsplan 2010


Gränsöverskridande frågor Flera av de frågor som Regionförbundet arbetar med är gränsöverskridande och involverar kompetenser från olika verksamhetsområden. Framförallt gäller det för samarbetet i södra Sverige, IT och de internationella frågorna. SydSams medlemmar beslutade vid ett extra årsmöte juni 2009 om ett fortsatt samarbete under namnet SydSam. Förutsättningarna för det fortsatta sydsvenska samarbetet regleras i ett samarbetsavtal, som gäller fram till 2010-12-31. Avtalet förlängs automatiskt med fyra år, om inte parterna kommer överens om annat. Samarbetet leds av en styrelse med tre representanter för varje part. Ledamöter är regionstyrelsens ordförande samt två ytterligare representanter för respektive part. Ordförande och vice ordförande i styrelsen utses för varje kalenderår, med undantag för år 2009 och 2010. Regionförbundets ordförande Leif Larsson har utsetts till leda arbetet inom SydSam dessa båda år, vilket innebär även att Regionförbundet kommer att vara sekretariat för organisationen under samma period. En viktig princip för SydSams verksamhet är att insatserna ska komplettera den egna verksamheten och ge ett mervärde för medlemmarna. Verksamheten har följande inriktning: 1. 2. 3. 4.

Styrelsen ska vara en mötesplats för ledande regionala företrädare och för strategiska frågor i Sydsverige. Intressebevakning av gemensamma frågor för Sydsverige Aktiviteter för ökad kunskap. Gemensamma interna frågor i Sydsverige.

Regionförbundet i Kalmar län

12

Verksamhetsplan 2010


IT Regionförbundet arbetar övergripande med att skapa förutsättningar för samverkan i länet med hjälp av IT och vi driver projekt där IT-lösningar är en viktig del.

Digital samhällsutveckling Målet i arbetet med digital samhällsutveckling är att med hjälp av IT skapa förutsättningar för en effektiv samverkan i länet, att de organisatoriska gränserna inom vården blir mer osynliga för medborgarna samt att stärka konkurrenskraften för länets näringsliv. Under 2010 koncentreras arbetet till att förbättra möjligheterna för samverkan. IT är ett av de viktigaste instrumenten för att skapa en effektivare och bättre offentlig sektor i vår region och måste därför gå före med sina egna samverkansformer. Vi arbetar med ett antal uppdrag inom detta område från både Regionförbundets styrelse och den primärkommunala nämnden. Tillsammans med nationella uppdrag från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting inom bland annat barnhälsodatapiloten, ger det möjligheter till viktig regional utveckling. Utvecklingen inom IT-samverkan i vår region väcker stort intresse från andra regioner och från den nationella nivån, vilket vi kan dra nytta av i andra frågor. Samtidigt pågår ett antal aktiviteter som kräver intern ITkompetens. Det gäller till exempel projekt inom besöksnäring, affärsutveckling, skolhälsovård eller utveckling av Regionförbundets egna IT-stöd.

Prioriterade områden » Förbättra möjligheterna för samverkan i länet med hjälp av IT. » Besöksnäringens regionala ITarbete. » IT-stöd inom vård- och omsorgssektorn.

Bland medarbetarna

Samordning av informationssäkerhetsfrågor 2010 går policyarbetet inom kommun och landsting vidare. Styrdokument för informationssäkerhet kommer att upprättas, liksom en modell för systemförvaltning. Ett antal workshops kommer att erbjudas kommunerna där en del i arbetet blir att åstadkomma en systemsäkerhetsanalys som i sin tur utgör grunden för en informationssäkerhetsplan.

Projekt Barnhälsodatapiloten

Nya legala krav gör att förändringar är nödvändiga när det gäller hur vi identifierar användare vid åtkomst till känslig data, som personuppgifter och patientinformation. Under 2009 har länet fått utvecklingsmedel från Sveriges kommuner och landsting, SKL, inom ramarna för det nationella ”Barn-

Regionförbundet i Kalmar län

13

Verksamhetsplan 2010

Stephen Dorch Informationssäkerhetssamordnare – 2009 har vi lagt mycket tid på att skapa förutsättningar för hur kommunerna ska klara lagstiftarnas krav och analysera säkerheten i sina system. 2010 handlar det om att göra det här mer konkret. Bland annat genom en ny IT-plattform för samverkan och bättre rutiner för informationssäkerheten.


hälsodataprojektet”, medel som går till att etablera en teknisk IT-plattform för samverkan. Under 2010 kommer denna plattform att realiseras, vilket innebär att vi inför ett säkrare sätt att identifiera användare.  Extern finansiering

Utvecklat IT-stöd för vård och omsorg Under förutsättning att Regionförbundet får stimulansmedel från SKL även 2010 för regional samordning kommer Regionförbundet att bistå kommunerna i arbetet med att förverkliga den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Målet med IT-strategin är, förutom att effektivisera verksamheten, att utveckla en säker digital kommunikation, förenkla informationsutbytet mellan vård- och omsorgsgivare samt öka medborgarens tillgänglighet till information om vård- och omsorgstjänster i kommuner, landsting och hos privata vårdgivare. Konkret arbetar Regionförbundet bl.a. med nedanstående delprojekt. Delprojekt 1: Vårdplanering via videokonferenser Hultsfreds kommun och Västerviks sjukhus har genomfört försök med vårdplanering via videokonferens. Resultat har varit positivt. Regionförbundets uppgift blir att driva på denna utveckling i resten av länet via NITSVO-gruppen (består av representanter från kommunerna och landstinget) samt stimulera och vägleda i utvecklingsarbetet. Målet är effektiva/tidsbesparande vårdplaneringar med hög kvalitet där den enskilde, närstående och olika professioner enkelt kan delta. Ytterligare ett mål är att genom minskad bilkörning skona miljön (d.v.s. kommunens personal behöver inte köra till och från sjukhusen i samma utsträckning som tidigare).  Delvis extern finansiering Delprojekt 2: Cosmic Link Cosmic Link är ett digitalt överrapporteringssystem som bl.a. underlättar informationsöverföringen om färdigbehandlade patienter vid utskrivning från sjukhus. Systemet ska ersätta dagens faxrutin. Införandet av påbörjades under 2009 i form av ett pilotprojekt mellan landstinget och Kalmar kommun. Regionförbundet samordnar breddinförandet i hela länet som planeras ske under 2010. Målet är att uppnå effektivare, säkrare och spårbar överrapportering mellan huvudmännen. Varje deltagande part bär sina egna kostnader. Delprojekt 3: Digital rutin för kontakt mellan vårdgivare Under 2010 kommer Regionförbundet även att arbeta med utveckling av säker och smidig digital rutin för kontakt mellan olika vårdgivare i patientärenden. Målet är att finna enkla, snabba och säkra kontaktvägar.  Delvis extern finansiering.

IT och lärande IT-kunskaper är en förutsättning för utveckling inom många områden, inte minst inom lärandeområdet. Regionförbundet har en hög kompetens inom IT-området. Ett av huvuduppdragen är att arbeta med IT-lärandefrågor både som drivande i projekt/processer och med konsultativa insatser. För att medverka till höjd kompetens hos vuxna inom lärandeområdet finns ambitionen att samla utbildningsutbudet i länet på en gemensam webbaserad plattform.  Delvis extern finansiering

Regionförbundet i Kalmar län

14

Verksamhetsplan 2010


Genom den fristående resultatenheten AV-Media bedrivs arbetet med att höja kompetensen inom IT och kommunikationsteknik i skolan. Detta görs bland annat genom att anordna utbildningar och utgöra en resurs för skolan när det gäller teknik som ett stöd i undervisningen. AV-Media arbetar under 2010 med att höja den digitala kompetensen och öka användningen av IKT (informations- och kommunikationsteknik) inom skolan samt att tydliggöra AV-Medias roll som en resurs i dessa frågor. Bland annat erbjuder AV-Media skolor stöd inom praktisk IT- och mediekompetens (PIM), anordna skräddarsydda kurser och föreläsningar, samt vara en arena för diskussion och reflektion. AV-Media ska också informera om utvecklingen av IT-anpassad teknik och bistå skolans personal och ledning med rådgivning kring tekniska lösningar som kan uppfylla skolans pedagogiska behov.

Besöksnäring IT och webb utgör en stor del av förutsättningarna för hur framtidens besöksnäring kan utvecklas i regionen. Projektet ”Visit South East Sweden” (Visitse), som drivs av Destination Kalmar AB, AB Glasriket och Ölands Turist AB har tagit fram IT-plattformen Visitse.se där besökaren kan hitta och boka bland ett samlat utbud från olika turismaktörer. Regionförbundet har under året gått in som part för att analysera om IT-systemet kan ligga till grund för en gemensam plattform för hela regionen 2010.  Extern finansiering

Regionförbundet i Kalmar län

15

Verksamhetsplan 2010


Internationella området

Regionförbundet har under många år arbetat med internationella frågor och följer en internationell strategi och ett handlingsprogram som revideras varje år. I de internationella aktiviteterna kan Regionförbundet vara den som genomför och samordnar projekt eller fungera som en plattform för andra och förmedla kontakter genom de nätverk vi har. Det internationella arbetet är en viktig del i arbetet med att främja tillväxten i länet.

Sydsveriges Europakontor – Småland och Blekinge

Prioriterade områden » Östersjöstrategin och vår delaktighet i genomförandet av den. » Etableringen av Sydveriges ”nya” Europakontor i Bryssel samt en mottagarorganisation för denna på hemmaplan. » F, G, H och F läns gemensamma satsning på Expo 2010 i Shanghai och genomförandet av China Baltic Business Forum i anslutning till denna.

Bland medarbetarna

Tillsammans med regionförbunden Blekinge, Jönköpings och Kronobergs län har vi ett nytt representationskontor i Bryssel. Diskussioner pågår även med Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Jönköping om deras eventuella deltagande i kontoret i Bryssel. Från 2010 kommer kontoret att finnas i nya lokaler i Sweden House Rue du Luxembourg 3, där till exempel även Vinnova, Tillväxtverket, Region Skåne, West Sweden med flera organisationer finns lokaliserade. Det nya kontoret har fem huvuduppgifter 1. 2. 3. 4. 5.

Service till medlemmarna/parter/intressenter Kontaktskapande verksamhet Intressebevakning av och för regionerna och dess medlemmars prioriterade frågor Bevakning av relevanta program för regionerna. Marknadsföring av regionerna.

Regionförbundet i Kalmar län är huvudman för kontoret oh arbetsgivare för kontorets personal. Verksamheten finansieras av parterna/intressenter/medlemmerna.

Regionala partnerskap Erik Ciardi projektsamordnare – Det som händer i omvärlden påverkar oss alltmer. Därför är det viktigt att vi går vidare under 2010 med det arbete som vi påbörjat, bland annat genom den internationella strategin.

Euroregion Baltic (ERB) Det politiska samarbetet Euroregion Baltic är en viktig plattform för Regionförbundets arbete i Östersjöregionen. Under 2010 sker en översyn av ERB för att effektivisera och prioritera aktiviteter inom samarbetet. För att bidra till ökade kontakter mellan företag i Östersjöregionen och Kalmar län, arbetar vi för att via ERB stärka samarbetet med Enterprise European Network (EEN). RegiRegionförbundet i Kalmar län

16

Verksamhetsplan 2010


onförbundet deltar aktivt i arbetsgrupper inom vatten och transport/infrastruktur.

Partnerskap och samarbeten i Yangtze-deltat Kina Sedan 2004 har Regionförbundet i Kalmar län ett partnerskap med Changxing County i Yangtze-deltat. Kostnaderna för detta har till och med 2008 medfinansierats av SALA-IDA numera ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Ur partnerskapet har flera viktiga projekt, bland andra CBBF, China Baltic Sea Business Forum och TTC, Technology Transfer Center, utvecklats. Under 2009 har det vuxit fram ett behov av att Regionförbundet stärker sin organisatoriska bas i Kina. Kontakter har tagits på såväl provinsnivå som stadsnivå, municipal level, som i Kina är överordnad länsnivå, county level. Inledande möten har under 2009 hållits med följande: • ZTFEC, näringlivsenheten vid provinsregeringen i Zhejiang-provinsen, • Huzhou stad som är stadsnivån där Changxing ingår Vårt tydliga fokus och erfarenhet från Chanxing-partnerskapet är väl känt och är den bas som nya samarbeten utgår ifrån. Vi har i arbetet med att stärka vår organisatoriska bas mycket bra relationer och stöd från det svenska Generalkonsulatet i Shanghai. Mål: Att utveckla vårt befintliga partnerskap i Changxing till att omfatta hela linjen Changxing - Huzhou - Zhejiang vilket översatt till svenska termer motsvarar kommun - region - nation. Under 2009 togs viktiga kontakter med borgmästaren i Huzhou samt motsvarande näringsdepartementet i Zhejiang-provinsen. Under 2010 är ambitionen att teckna samarbetsavtal med dessa organisationer.  Delvis extern finansiering

Partnerskap Cape Winelands, Sydafrika Partnerskapet med Cape Winelands District Municipality är basen för Regionförbundets engagemang i Sydafrika sedan 2004. Samarbetet sker inom kultur, demokrati och miljöteknik. Projekten och styrgruppen har till sin helhet finansierats av Sala Ida.

Time Travel-projektet Kalmar Läns Museum har mycket framgångsrikt infört kulturmiljöpedagogiken ATH, Alla Tiders Historia i Cape Winelands. Under 2010 fortsätter det projekt som syftar till att etablera Worcester Museum i Cape Winelands som ett centrum för ATH i Western Cape och andra delar av Sydafrika. Projektet är kopplat till folkbildningsfrågor och folkhögskolan Wolwekloof Learning Academy.  Extern finansiering

Näringsliv Verksamhet för att öka utländska investeringar Arbetet syftar till att locka utländska investerare att etablera sig i vår region. Målet under 2010 är att 4-5 etableringar/investeringar ska ha genomförts samt att det också ska ske en expansion inom tidigare utländska etableringar.

Regionförbundet i Kalmar län

17

Verksamhetsplan 2010


Samarbetet med ISA, Invest in Sweden Agency fortsätter under 2010. ISA har egen verksamhet i Japan, Indien, USA, Danmark samt Kina. Tillsammans med ISA och flera andra län har Regionförbundet ingått ett avtal om att under 2010 arbeta med ett konsultföretag i Storbritannien. Syftet är att attrahera investerare. Regionförbundet har sedan ett par år tillbaka etablerat ett samarbete med företagsmäklare från Israel och även detta samarbete kommer att fortsätta under året. Exportfrämjande insatser Regionförbundet kommer under 2010 öka fokus på exportfrämjande insatser. Ett exempel på detta är den ändrade inriktningen på företagsstödet, konsultcheckarna. Inför 2010 höjs möjligt stödbelopp från 50 000 kr till 100 000 kr. Kansliet kommer att genomföra riktade informationsinsatser för att visa företagen på möjligheten att få stöd för att gå ut på den internationella marknaden. Ett mål är att kansliet ska ta fram en strategi för hur Regionförbundet ytterligare kan stötta och stimulera företagens internationalisering. VINST Särskilda insatser görs inom besöksnäringen i projektet VINST. I projektet marknadsförs Kalmar län som besöksmål i Danmark, Tyskland, Holland och Norge.  Extern finansiering South Baltic Cross Border Programme (Södra Östersjöprogrammet) South Baltic är ett gränsöverskridande program som löper programperioden 2007 - 2013 och omfattar stora delar av södra Östersjöregionen. Programmet omfattar ca 75 miljoner euro, varav 61 miljoner euro är EU-medfinansiering. I Sverige ingår Kalmar län tillsammans med Skåne, Blekinge och Kronobergs län. På andra sidan Östersjön finns våra samarbetsparter i sydvästra Litauen, nordvästra Polen, delar av Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland och Bornholm samt Själland i Danmark. Regionförbundet är utsett till nationell kontaktnod för programmet. Som nod informerar och bistår vi sökande samt den polska förvaltningsmyndigheten i nära samverkan med de regionala kontaktnoderna i Skåne och Blekinge samt även med EU-Direktkontoret i Växjö. Målet 2010 är att öka andelen ansökningar från Kalmar län.  Extern finansiering Baltic Sciencepark Network Ytterligare samarbete som pågår är Baltic Sciencepark Network, ett samarbete mellan ett antal Science Parks runt Östersjön. Målet under 2010 är att stärka detta samarbete bland annat genom att Kalmar län involverar övriga i det arbete som sker inom ramen för samarbetet med Kina och Technology Transfer Center. Extern finansiering Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai Under perioden 1 maj till 31 oktober 2010 pågår världsutställningen Expo2010 i Shanghai med det övergripande temat ”Better City – Better Life”. Regionförbundet i Kalmar län har beslutat att tillsammans med Kronobergs, Jönköpings och Blekinge län att delta i den svenska paviljongen. Målet är att profilera regionen och ge en plattform för internationalisering av näringslivet. Konkreta mål är att över 60 företag ska delta i arrangemanget samt att minst 10 nya affärsrelationer ska inledas.

Regionförbundet i Kalmar län

18

Verksamhetsplan 2010


En förutsättning för deltagande är att EU-medel från regionala fonden beviljas samt medfinansiering via 1:1 medel från länen. Vår utställning kommer att visas under hela utställningsperioden men tyngdpunkten i regionens medverkan på Expo2010 kommer att vara vecka 40 då vi kommer att få tillgång till den svenska paviljongens samtliga resurser under fyra halvdagar. Vid världsutställningen kommer mer än 200 länder och organisationer att delta och arrangörerna beräknar att Expo 2010 kommer att få 70 miljoner besökare. Ca 95 procent av besökarna förväntas komma från Kina.  Extern finansiering China Baltic Sea Business Forum 2010 (CBBF) I anslutning till vecka 40 kommer det sjätte China Baltic Sea Business Forum att genomföras i Changxing. Ansvaret för genomförandet har länets samarbetsregion Changxing County. Regionförbundet ansvarar för att företag från Östersjöregionen i allmänhet och Kalmar län i synnerhet deltar i arrangemanget. Regionförbundet planerar att bjuda in företag och näringslivsorganisationer till en gemensam resa till Yangtze-deltat där besök på Expo 2010 och CBBF 2010 men även andra aktiviteter som syftar till att skapa affärer ingår. Målet är att tio företag från länet och femtio företag från andra delar av Östersjöregionen deltar i resan. Vi kommer också att under 2010 fortsätta att utveckla samverkan runt forumen med kommersiella partner i både Kina och Sverige.  Extern finansiering Baltic China Technology Transfer Center (TTC) Under CBBF 2009 lanserades TTC - Baltic China Technology Transfer Center i Europa, en digital plattform för kunskapsutbyte och matchmaking mellan företag och organisationer i Östersjöregionen och Kina. Arbetet med att utveckla och sälja in webbplatsen kommer att fortgå under 2010 och en utvärdering kommer att ske i samband med CBBF2010 i Kina. Målet är ett ökat affärsutbyte mellan företag i Östersjöregionen och Kina.  Extern finansiering Samarbetsprojekt med Exportrådet Tack vare våra erfarenheter och arbete med att skapa affärsrelationer i Kina har Exportrådet bjudit in Regionförbundet i Kalmar län att delta som första svenska region i projektet Sino-Swedish Sustainable Business Program. Projektets syfte är att skapa hållbara affärsrelationer mellan svenska och kinesiska företag. Hållbarhet handlar i projektet om affärsetik, miljöhänsyn och arbetsetiska aspekter. Projektets metod är att arbeta med utbildning, konsultinsatser samt metoder för att kvalitetssäkra relationer och affärer. Övriga deltagare i projektet är bland annat Exportkreditnämnden, Näringsdepartementet, Sveriges Generalkonsulat i Shanghai och Rädda Barnen.  Extern finansiering Technical Visits Den stora mängd besök från Kina som bland annat generas av vårt arbete i Kina innehåller en stor outnyttjad potential till utökade kontakter mellan vårt näringsliv och kinesiska myndigheter och representanter för regioner och städer. Tillsammans med i första hand de större kommunerna i länet och även Växjö kommun finns möjlighet att utveckla och ta betalt för denna resurs på ett bättre sätt än vad som sker idag. Clean Tech-projekt Sydafrika En ansökan ska lämnas till ICLD under 2010 för att genomföra projektet Improved Service Delivery Capacity tillsammans med länets gemensamma miljöteknikbolag Sustainable Regionförbundet i Kalmar län

19

Verksamhetsplan 2010


Sweden South East AB. Målet är att skapa affärsmöjligheter för länets miljöteknikföretag samt att bidra till en hållbar utveckling. Fokus är på avfallshantering, men även energi och vattenrelaterade projekt undersöks.  Extern finansiering

Miljö Fossilbränslefri Region 2030 Regionförbundets klimatarbete är internationellt uppmärksammat. Globaliseringsrådet konstaterar att klimatomställningen kan gynna utvecklingen i Sverige om den tas tillvara korrekt. Kalmar län har med sitt internationellt uppmärksammade klimatarbete stora förutsättningar att vara delaktiga i denna process. Det finns ett behov av pilot- och referensanläggningar som kan användas som förebilder. Nätverket Uthållig Kommun är ett lämpligt projekt för att identifiera goda exempel i regionen som kan spridas i internationella sammanhang.  Delvis extern finansiering MOMENT Regionförbundet är Lead Partner för South Baltic-projektet MOMENT – Modern Water Management. Projektet syftar till att utveckla lokala och regionala metoder för en effektiv vattenhantering.  Extern finansiering Baltic Master II Regionförbundet är partner i projektet Baltic Master II. Regionförbundets åtagande under 2010 innebär att utveckla hanteringen av avfall i hamnar genom projektet Baltic Master II/Avfallshantering i hamn. Västervik, Oskarshamn och Kalmar är pilothamnar. Aktiviteten är utpekad som ett s.k. Flagship project i EU:s Östersjöstrategi.  Extern finansiering

Infrastruktur Baltic Tangent – en trasportkorridor i Östersjöregionen Utvecklingen av de öst-västliga transporterna kommer att fortsätta inom projektet Baltic Tangent. Huvudsyftet med EU:s Östersjöstrategi är att närmare knyta ihop länderna och de över 100 miljoner människor som lever i regionen. En fungerande infrastruktur är en av grundförutsättningarna för att vi ska lyckas göra så. Regionförbunden i Kalmar och Jönköpings län har tillsammans med Oskarshamns, Nässjö, Vaggeryds och Jönköpings kommuner och Oskarshamns hamn samt Höglandsterminalen i Nässjö, Torsviksterminalen i Jönköping och Vaggerydsterminalen, beslutat inleda ett samarbeta kring en fast godstransportförbindelse med anslutning i Ventspils, Lettland och vidare österut mot Moskva och Asien. Syftet med samarbetet är att kunna erbjuda näringslivet i regionen effektiva logistiklösningar för godstransporter i Östersjöområdet.  Extern finansiering Regionförbundet i Kalmar län

20

Verksamhetsplan 2010


Ungdomsfrågor Kumulus Regionförbundet är medlem i den ideella föreningen Kumulus. Kumulus arbetar för att fler ungdomar i Kalmar län ska få möjlighet att skaffa sig internationell erfarenhet. Kumulus samordnar volontärer, stöd, rådgivning och verksamhet som riktar sig till unga och de som arbetar med unga till exempel fritidsledare, föreningsledare och skolpersonal. Regionförbundets kansli ansvarar för ledningsfunktionen och den övergripande administrationen. YC3 Inom ramen för ERB Youth Board är Region Blekinge Lead Partner för ungdomsprojektet YC3. Syftet är att lyfta fram ungdomsfrågorna i arbetet inom ERB. Regionförbundet är part i projektet.  Extern finansiering

Regionförbundet i Kalmar län

21

Verksamhetsplan 2010


Hållbarhet och kommunikationer Väl fungerande vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är tillsammans med en utbyggd digital infrastruktur viktiga områden för en positiv utveckling i Kalmar län. Vår uppgift är att planera och samordna de framtida satsningarna. Arbetet skapar förutsättningar för effektiva, säkra och miljöanpassade transporter och samordning av den långsiktiga planeringen av infrastrukturen.

Infrastruktur och kommunikationer Inriktningen för Kalmar län är att åstadkomma en rund och gränslös region med ett modernt och funktionellt transportsystem som ett viktigt medel. Länets mål är att minska antalet arbetsmarknadsregioner till två och att länet är fossilbränslefritt till år 2030. Prioriterade områden » Att infrastrukturprojekt för länet kan åtgärdas och prioriteras av regering, riksdag och trafikverket. » Etableringen av en transportkorridor över Östersjön. » Arbetet med att länet ska vara fossilbränslefritt år 2030.

Bland medarbetarna

Tobias Facchini projektledare för MOMENT – Uppstartsfasen av MOMENTprojektet är över och under 2010 kommer vi att blir mer konkreta i vårt arbete. Bland annat kommer pilotområdena bilda vattenråd som har till uppgift att ta fram en åtgärdslista för att komma till rätta med vattenkvalitetsproblem.

Transportinfrastrukturen har stor betydelse för utvecklingen i Kalmar län. I början av 2010 beslutar regeringen om länets och övriga läns förslag till regionala transportplaner för åren 2010-2021. Regeringen fattar också beslut om den nationella transportplanen, som arbetats fram av trafikverken. Under 2010 startar genomförande av planens åtgärder. Det innebär bland annat byggande av järnvägar och cykelvägar, förbättringar för kollektivtrafiken, mittseparering men också projekt som syftar till attitydpåverkan beträffande färdmedel till arbetet och kompetenshöjning beträffande samordnad planering mellan trafik och bebyggelseutveckling. En viktig del i Regionförbundets arbete är att följa utvecklingen och se till att viktiga infrastrukturfrågor för länet prioriteras hos riksdag, regering och trafikverk. Kontinuerlig lobbying pågår för att få statliga satsningar på infrastruktur och kommunikationer av betydelse för Kalmar län. Med stöd av bland annat strukturfondsmedel driver vi och tar initiativ till nya utredningar och idéstudier för viktiga frågor kring länets infrastruktur.

Utveckling av järnvägstrafiken I länets transportplan finns medel avsatt för att medfinansiera nya mötesstationer på Kust till kust banan samt upprustning av Stångådals- och Tjustbanan. Under 2010 kommer Regionförbundet tillsammans med berörda kommuner, grannlän Regionförbundet i Kalmar län

22

Verksamhetsplan 2010


och Banverket att detaljplanera hur och när åtgärderna ska genomföras. Regionförbundet kommer även att söka strukturfondsmedel för dessa åtgärder.  Mål för 2010: Att detaljplanering och finansiering är klar.  Extern finansiering Regionförbundet är medlem i Stambanan.com, en lobbyorganisation som verkar för en uppgradering av Södra stambanan samt att en ny höghastighetsbana mellan Stockholm och Malmö ska dras i Södra stambanestråket. Regionförbundet deltar aktivt i lobbyarbetet och medverkar i utredningar kring Södra stambanan.

Översyn av kollektivtrafiken Kollektivtrafiken i Kalmar län - Huvudmannaskap och politisk styrning Under de senaste tio-femton åren har frågan om kollektivtrafikens kostnadsfördelning och styrning samt ägarnas inflytande diskuterats utifrån flera olika aspekter. Diskussionerna har lett till att konsortialavtalet har ändrats år 2000 och 2003. Kollektivtrafiken förändras och utvecklas kontinuerligt. Samordningen av skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor har ökat. Likaså har delar av den regionala trafiken fått tydliga stomnätslinjer, till exempel tågtrafiken samt busstrafiken Kalmar-Mönsterås-OskarshamnVästervik. Det finns brister som kan sammanfattas enligt nedan • Bristande samordning över länsgränserna. • Otydligt hur den lokala och inom regionen kollektiva trafiken samordnas. • Otydlig rollfördelning mellan KLT, kommunerna, landstinget och Regionförbundet Av denna anledning lät Regionförbudet utreda frågorna hösten 2009. Utredaren föreslog att olika alternativ till en mer aktiv ägarstyrning behöver diskuteras av alla KLT:s ägare gemensamt. En parlamentarisk beredning bör tillsättas som med stöd av tjänstemän tar fram ett förslag till fortsatt process, där företrädare för alla kommuner och landstinget gemensamt diskuterar och utformar förslag till hur bristerna kan lösas.  Mål: Före 2010-12-31 besluta om en tydligare ägarstyrning av kollektivtrafiken  Delvis extern finansiering

Miljö i balans Miljöfrågorna är en avgörande del i arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt. Definitionen på en hållbar tillväxt är förutom ekonomiskt och mänskligt tillväxt även, miljömässigt hållbar tillväxt.

Fossilbränslefri region Ett av länets miljömål är att vi år 2030 ska vara en fossilbränslefri region. För att uppnå detta samarbetar vi i hela länet inom flera områden, enligt det separata handlingsprogram som antagits av styrelsen. Inom området bedrivs flera projekt med extern finansiering. Några viktiga nationella uppdrag under 2010 är att vidareutveckla noden för näringsliv och affärsutveckling inom det nationella nätverket för vindbruk samt att samordna arbetet inom ”Uthållig kommun - pilotlän Kalmar”. Andra exempel på aktiviteter är den nationella vindkraftskonferensen, fortsatt genomförandet av länets klimatinvesteringsprogram samt vidareutveckling av biogas i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län

23

Verksamhetsplan 2010


Vindkraft Vindkraftsarbetet syftar till att vara en kraft i arbetet för en fossilbränslefri region, och en utvecklande och stärkande kraft för näringslivet nationellt och regionalt. Vindkraftsarbetet är uppdelat i fyra block. •

Projektet ”Noden för Näringslivs- och affärsutveckling” inom Nationella nätverket för Vindbruk”Regionförbundet ansvarar, på uppdrag av Energimyndigheten, för en av fyra noder inom det nationella nätverket för vindbruk -”Näringslivs- och affärsutveckling”. Bakgrunden till nätverket är det nationella planeringsmålet ”30 TWh vindkraft i Sverige år 2020”. Syftet är att sprida kunskap och information för att underlätta utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Uppdraget löper under två år, 2008-2010 och finansiering finns för ytterligare två år. Nodens mål är att medverka till affärer med vindkraftsmarknaden samt främja utveckling och etableringar för tillverkning av vindkraftverk i Sverige.  Extern finansiering

Regionalt projekt för vindkraftsindustri. Projektet samfinansieras med Energimyndigheten och målet är att skapa en välförankrad underleverantörskedja som på affärsmässig grund kan stärka tillverkningen och därmed leveranser av vindkraftsanläggningar samt verka för utveckling och etableringar för tillverkning av kompletta verk i Sverige.  Mål för 2010: Hitta fem potentiella företag och tillsammans med dem arbeta fram leveranserbjudanden för kunder på vindkraftsmarknaden.  Extern finansiering

Den årliga Nationella vindkraftskonferensen  Mål för 2010: Att få minst 500 deltagare med en bra mix från olika målgrupper.  Extern finansiering

Övrigt regionalt arbete.

Uthållig kommun Uthållig kommun är en samverkan i tre år mellan Energimyndigheten, länets kommuner, Landstinget, Linnéuniversitetet, Regionförbundet och Länsstyrelsen. Målet är att göra Sveriges kommuner uthålliga genom att ”använda energin som språngbräda”. Det innebär att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara kommuner. Kalmar län är pilotlän i och med att alla kommuner deltar tillsammans med de fyra regionala parterna. Regionförbundet har Energimyndighetens uppdrag att samordna arbetet för parterna i länet som deltar, bland annat genom länsgemensamma projekt och temadagar. Samverkan innebär också att det finns arbetsgrupper med deltagare från parterna inom biogas, energieffektivisering i fastigheter samt inom beteende. När det gäller arbetet med förändrat klimatbeteende pågår en klimatlöfteskampanj i länet t.o.m. hösten 2010.  Mål för 2010: 10 000 invånare i länet ska avge ett klimatlöfte.  Extern finansiering Miljösamverkan Sydost Arbetet inom Miljösamverkan Sydost, MSO, ska bidra till en god miljö i Kalmar och GotRegionförbundet i Kalmar län

24

Verksamhetsplan 2010


lands län och bidra till att miljömålen uppfylls. Detta görs bland annat genom samverkan och kompetensutveckling kring frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Särskilda projekt som planeras under året är: Tillsyn av gamla deponier, tillsyn av avloppsreningsverk och ett informationsprojekt. Det kommer även att arrangeras en temadag om miljöskydd inom lantbruk. Verksamheten är organiserad enligt föreningsmodell och finansieras genom medlemsavgifter.  Mål för 2010: Att ha genomfört sex temadagar inom området.  Delvis extern finansiering

Vatten, sjöar och hav MOMENT – Modern Water Management in the Baltic Sea Area Regionförbundet i Kalmar leder projektet MOMENT – modern vattenplanering i södra Östersjöområdet. Målet är att, i samarbete mellan parter i Litauen, Ryssland, Polen och Sverige, utveckla det lokala arbetet med vattenråd och åtgärder för minskad övergödning. Inom projektet kommer olika metoder för effektiv och hållbar vattenrening att testas och utvärderas i sju olika pilotområden fördelat mellan länderna. Projektet vill även öka institutionernas förmåga att hantera frågan, öka samarbetet och kompetensen bland tjänstemän och politiker inom ERB när det gäller vattenfrågornas roll i den regionala och transnationella utvecklingen samt att skapa ett gränsöverskridande samarbete. Som en del i MOMENT-projektet ingår även Regionförbundets ansvar för arbetet inom ERBs arbetsgrupp om vatten.  Mål för 2010: Genomfört Vattenforum i Litauen med minst 100 deltagare.  Extern finansiering Avfallshantering i hamn - Baltic Master II Baltic Master II är ett internationellt projekt som syftar till att förbättra säkerheten till havs genom att integrerar lokala och regionala perspektiv. Fokus ligger på Östersjöregionen och åtgärder för att förebygga föroreningar, bättre kustzonsplanering och bättre beredskap på land för att hantera oljeolyckor. Projektet leds av Region Blekinge. Regionförbundet i Kalmar ansvarar, tillsammans med tre kustkommuner i Kalmar län, för den del av projektet som handlar om bättre hantering av avfall i hamn. Denna del av projektet har pekats ut som flaggskeppsprojekt i EU:s förslag till Östersjösstrategi.  Mål för 2010: Hälften av Östersjöns alla hamnar ska delta i ett nätverk.  Extern finansiering

Regionalt nätverk för kommunala vattenförvaltningsfrågor Regionförbundet i Kalmar samordnar det regionala nätverket för kommunala vattenförvaltningsfrågor inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Nätverket är en kommunikationsled mellan vattenmyndigheten/länsstyrelser och nätverkets medlemmar och en diskussionsarena för kommunala vattenförvaltningsfrågor. Nätverket är också referensgrupp till de kommunala vattendelegaterna. Kalmar läns kustvattenkommitté Kalmar läns kustvattenkommitté är ett organ för samordnad så kallad kustrecipientkontroll – det vill säga undersökningar av eventuella miljöeffekter av renat avloppsvatten vid kusten. Kommittén är ett gemensamt organ för Kalmar läns kustkommuner, berörda industrier och Regionförbundet i Kalmar län

25

Verksamhetsplan 2010


vattenvårdsförbund, länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet är sekretariat för kommittén och administrerar arbetet.  Delvis extern finansiering Statistik, analyser och prognoser I verksamhetsområdet för statistik, analyser och prognoser tas långsiktiga och strategiska underlag för politik och planering i Kalmar län fram. Utifrån vissa antaganden kan till exempel en länsprognos över befolkningens och sysselsättningens förväntade utveckling sammanställas.  Mål för 2010: Fakta Kalmar län ska revideras.

Regionförbundet i Kalmar län

26

Verksamhetsplan 2010


Information och regional profilering En väl fungerande informationsverksamhet såväl internt som externt är en viktig förutsättning för att Regionförbundet ska kunna genomföra sitt uppdrag och nå sina verksamhetsmål. Informationsavdelningen är en resurs och stödfunktion för hela Regionförbundet. Arbetet handlar om att ge stöd i informationsfrågor, varumärkesbyggande och kontakter med massmedia. Arbetet ska präglas av en aktiv, korrekt och tydlig hållning.

Marknadsföring av länet Det är viktigt att lyfta fram det som händer i länet, såväl regionalt som nationellt och internationellt. Media är en av våra viktigaste kanaler för detta, men vi använder oss också kontinuerligt av andra kanaler för att tydliggöra bilden av Kalmar län och de utvecklingsfrågor som pågår. Några av de aktiviteter som görs under året är:

Prioriterade områden

Kalmar län i riksdagen

» Marknadsföring av länet med fokus på insatser i Stockholm och Bryssel.

Under våren kommer särskilda temadagar att anordnas i riksdagen med fokus Kalmar län. Genom seminarier och informationsmaterial ska vi förmedla en tydlig bild av aktuella händelser och vad som händer den närmaste framtiden.  Mål för 2010: Att temadagar om Kalmar län genomförs.

Världsutställningen i Shanghai, EXPO 2010

» Profilering av specifika områden som till exempel Fossilbränslefri region och vårt internationella arbete (inklusive Kina-arbetet). » Att synliggöra vårt arbete i såväl nationell som internationell media.

Bland medarbetarna

Vi planerar och genomför kommunikationsaktiviteter för vårt deltagande, tillsammans med regionens näringsliv och övriga parter från Kronobergs-, Jönköping- och Blekinge län.  Mål för 2010: Delta i projektmöten, ta fram pressinformation och material till webben. Kerstin Johansson Samordnare för styrelsens arbete

Dokumentera vårt arbete i Kina Regionförbundet har under ett antal år arbetat med olika projekt och insatser i Kina. För att göra arbetet tydligare och visa på den kunskap vi har ska en sammanställning över arbetet tas fram. Materialet ska spridas i lämpliga sammanhang.  Mål för 2010: Att en sammanställning är framtagen.

Regionförbundet i Kalmar län

27

Verksamhetsplan 2010

– Vi har börjat titta på hur våra politiker kan bli lite mindre anonyma. Under 2010 ska vi ta fram en mer personlig beskrivning av dem på vår webbsida.


Fossilbränslefri region ska profileras nationellt och internationellt Fossilbränslefri region profileras internationellt under No Oil 2030. Ett flertal aktiviteter pågår inom ramen för No Oil 2030 och ska lyftas i vår externa kommunikation till exempel när vi deltar i internationella konferenser.  Mål för 2010: En strategi och kommunikationsplan ska finnas för området.

Nytt informationsmaterial om länet, riktat till investerare och etablerare Under året kommer webbplatsen www.investinkalmarcounty.se att få ett nytt och uppdaterat innehåll. På webbplatsen kommer det även att finnas informationsmaterial om länets olika branschområden, för nedladdning. Detta kommer att kompletteras med tryckt material som man kan använda sig av i kontakter med potentiella investerare och etablerare.  Mål för 2010: Målet är uppnått när webbplatsen samt det tryckta materialet är klart

Platsmarknadsföring av Kalmar län I dag tävlar städer och regioner om att attrahera nya invånare och företag. Detta kallas med ett samlingsbegrepp för platsmarknadsföring. Begreppet innefattar en rad olika aktiviteter men med det gemensamma syftet att tillföra, utveckla och framhålla en regions fördelar så att den blir attraktiv hos olika målgrupper. Under året kommer en kartläggning av hur långt arbetet har kommit i kommunerna att genomföras samt vilket behov av stöd och samverkan man har. Utifrån detta kommer en konferensdag och workshop på temat att arrangeras samt verktyg att tas fram för bland annat länets kommuner och landstinget.  Mål för 2010: Ansökan till Sociala fonden ska göras för att finansiera konferens och workshop.

Medierelationer Bra medierelationer bidrar till att stärka bilden av och förtroendet för Regionförbundet och vårt arbete. Vissa delar av vår verksamhet återspeglas relativt ofta i media, andra syns nästan aldrig. Vi behöver bli bättre på att förmedla nyheter inom alla områden samt följa upp och utvärdera genomförda insatser.  Mål för 2010: Öka antalet presskonferenser.

Klarspråk Inom vår verksamhet produceras en stor mängd texter dagligen, både för internt och externt bruk. Kvaliteten på texterna kan bli bättre. Genom bättre texter höjs effektiviteten i vårt arbete och vi når ut bättre till våra målgrupper.  Mål för 2010: Genomföra ett klarspråksprojekt på Regionförbundet.

Regionförbundet i Kalmar län

28

Verksamhetsplan 2010


Kultur Regionförbundets arbetar med utveckling, samordning, marknadsföring och handläggning av olika kulturärenden. Regionförbundet bidrar med drygt 25 miljoner om året till att stärka och stödja utvecklingen av kulturen i Kalmar län. En stor del av pengarna går till länets kulturinstitutioner och konsulenter. Vi ger också bidrag till kulturprojekt som stärker kulturlivet och utvecklar regionen. Under 2010 stakar vi ut inriktningen för den framtida verksamheten inom kultur och utveckling i Kalmar län för ett par år framåt. Arbetet befästs i tre viktiga dokument som är sammanlänkade. Dokumentens olika mottagare är staten, länet och länets kulturinstitutioner och kommuner. • Avsiktsförklaring med Kulturrådet • Utvecklingsstrategin, Kultur med nya ögon • Överenskommelserna med kulturinstitutionerna

Avsiktsförklaring med Kulturrådet Arbetet med en avsiktsförklaring för regionens kultursatsningar inleddes med statens Kulturråd under hösten 2009 och ska vara klart i början av 2010. Dokumentet gäller verksamheten för 2010 och ska sedan ligga till grund för den gemensamma s.k.”portfölj” som ska tas fram för 2011. Portföljmodellen ingick som ett av förslagen i regeringens kulturutredning som presenterades i maj 2009 och innebär kortfattat att ansvaret för fördelningen av statliga kulturmedel läggs på regionerna själva. Avsiktsförklaringen har sin grund i de nationella målen kopplat mot de regionala målen och ska visa länets viljeinriktning och ambitionsnivå för kulturutveckling och kulturinstitutionernas verksamhet. Avsiktsförklaringen gäller såväl statliga verksamhetsmedel som utvecklingsmedel.  Mål för 2010: En färdig portfölj för 2011 där fördelningen av kulturmedel till regionens institutioner beskrivs ska vara klar under året.

Prioriterade områden » Arbetet med strategin ”Kultur med nya ögon”, som i princip inkluderar de viktigaste frågorna inom kulturområdet.

Bland medarbetarna

Thomas Bjerkman Handläggare kulturfrågor

Utvecklingsstrategin, Kultur med nya ögon Arbetet med en utvecklingsstrategi för länets kultur som utvecklingskraft fortsätter och ska vara klar vintern 2009/2010. Strategin kommer att omfatta ett antal utvecklingsområden med olika insatsområden och redskap. Efter att strategin är

Regionförbundet i Kalmar län

29

Verksamhetsplan 2010

– Just nu pågår flera diskussioner om hur kulturen kan ha betydelse för Regionen i stort. Jag tror att de olika strategiarbetena har stor betydelse 2010 när vi ska ta fram en avsiktsförklaring med Kulturrådet.


antagen politiskt, kommer arbetet under 2010 handla om att omsätta styrdokumentet till praktisk handling.  Mål för 2010: Ansvarsfördelning och resurssättande för verkställande av strategin ska göras.

Överenskommelser och strategier Vid halvårsskiftet 2009 sades alla överenskommelser med kulturinstitutionerna upp. Då uppsägningstiden är 6 månader slutar de att gälla vid årsskiftet 2009/10. På institutionernas begäran har arbetet med en revision skjutits framåt i tiden för att avvakta det arbete som sker inom Kultur med nya ögon. Institutionerna har framfört en önskan om en fördjupad diskussion om vad överenskommelserna ska innehålla och det arbetet inleds under våren 2010. Mål: En diskussion med länets kulturinstitutioner om kommande överenskommelser ska genomföras under våren.  Mål för 2010: Den påbörjade revideringen av konststrategin och scenkonststrategin ska förankras politiskt och genomföras.

Institutionernas långsiktiga finansiering Inom uppdraget för utvecklingsstrategin finns även ett uppdrag att se över institutionernas långsiktiga finansiering. I avsiktsförklaringen med kulturrådet ingår finansieringsfrågan som en del. Vi vill även se över de fria kulturresorna för skolelever och samordningsvinster för institutionerna.  Mål för 2010: Fria kulturresor för skolelever ska utredas och genomlysas avseende inlagda medel, behov och önskad effekt.  Mål för 2010: Samordningsvinster för institutionerna ska utredas klart. Resultatet ska analyseras för att på sikt ge möjlighet till effektivare upphandlingar.

Design Under 2010 ska strategin för Pukebergs fortsatta utveckling, resurssättas och börja förverkligas. Det stora målet är att Pukeberg ska stå välutrustat och attraktivt till 2012 då den stora forskarkonferensen Cumulus 2012 arrangeras. • • • • •

En utsedd resurs som kan arbeta för Cumulus forskarkonferens. Arbetet med att utveckla ett matställe och boende. Att en glasutbildning (en termin) ska starta hösten 2010. En inkubator för nya företag ska etableras Alla aktörer i Pukeberg arbetar för att dra egna internationella möten till Pukeberg, förankra med respektive aktör om omfattning.

Regionförbundet i Kalmar län

30

Verksamhetsplan 2010


Lärande och kompetensförsörjning Lärande, utbildning, kunskap och kompetens är viktiga faktorer för såväl individuell-, lokal- som regional utveckling. Det övergripande målet är att bidra till att höja kompetens- och kunskapsnivån i olika sektorer i samhället framförallt genom samarbete med arbetsmarknads- och utbildningsaktörer i regionen. Ambitionen är att skapa bättre förutsättningar för arbete, anställning och utveckling. Arbetet med ”Kraftsamling Kalmar län” och de företags- och kommunbesök som gjordes i länet under 2008/09 visade att den framtida kompetensförsörjningen är en av de frågor som företagen ser som viktigast för att kunna utvecklas. Förväntningarna på regionala initiativ och aktiviteter kommer att öka under 2010 och i syfte att förtydliga uppdrag och inriktning benämns numera områdesgruppen lärande och kompetensförsörjning. Fokus för arbetet är att utveckla regional samverkan med och mellan aktörer inom området lärande och kompetensförsörjning. Det gäller främst vårt arbete inom området yrkesutbildning och ungdomsfrågor. Utmaningen är också att etablera ett mer strategiskt arbetssätt när det gäller att analysera regionens framtida kompetensbehov. Ett arbete som på sikt kan utvecklas till att omfatta en större region än Kalmar län och få ett Smålandsperspektiv.

Regionbiblioteket

» Bättre fungerande kompetensförsörjning framför allt inom yrkesutbildningsområdet. » Ungdomar som resurs för lokal och regional utveckling. » Etableringen av Linnéuniversitetet och dess integration i regionen.

Bland medarbetarna

Under förutsättning att sökta medel erhålls kommer Regionbiblioteket i samarbete med Länsbibliotek Sydost att prioritera två övergripande projekt: • KOMBIB.EU – kompetensutvecklingsprojekt för biblioteksanställda. • FUTURUM.KOM – ett marknadskommunikationsprojekt i samarbete mellan 25 kommunbibliotek i sydost.  Extern finansiering Alternativ handlingsplan för genomförande av projekten finns om sökta medel inte beviljas. Utöver dessa projekt arbetar Regionbiblioteket i enlighet med ”Biblioteksprogram 2005-2010” med projekten Vuxnas

Regionförbundet i Kalmar län

Prioriterade områden

31

Verksamhetsplan 2010

Ulrika Cederholm Kurs- och konferensarrangör – En av de mest spännande uppgifterna under 2010 blir att arrangera Regiondagarna i slutet av januari. Vi hoppas på uppemot 250 deltagare från landstinget, länets kommuner, företag med flera.


lärande, Barn och Unga samt arbetet med webb 2.0. Regionbiblioteket har också som ett grunduppdrag att arbeta med vuxnas lärande. Se avsnittet om vuxnas lärande och folkbildning. Enligt styrelsens beslut, ska frågan om utökad samverkan eller samgående mellan Länsbibliotek Sydost , Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Jönköping, utredas.  Mål för 2010: En strategi för webbutveckling för länets bibliotek ska tas fram.

Högre utbildning och forskning Regionförbundet spelar en viktig roll när Linnéuniversitetet på olika nivåer ska etableras under 2010. Det gäller kontakter såväl på ledningsnivå som att ge förutsättningar för utbyte mellan studenter och enskilda företag och organisationer. Målsättningen är att Linnéuniversitetet ska få en tydlig regional koppling och delaktighet. Troliga aktiviteter blir utveckling av projekt och verksamheter med koppling till akademiska miljöer, samt medverkan i arbetet med EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling.  Mål för 2010: Att Regionförbundet tillsammans med ledningen Linneuniversitetet har besökt länets kommunledningar.

Yrkesutbildning och analys av framtida kompetensbehov Målet är en bättre fungerande kompetensförsörjning framförallt inom yrkeshögskoleutbildning och yrkesvuxenutbildning. En regional samordning och samverkan för yrkeshögskoleutbildning och yrkesvuxenutbildning ska etableras. Regionförbundets roll inom området ska förtydligas både gentemot utbildnings- och arbetsmarknadsaktörer.  Mål för 2010: Att bidra till att länets aktörer inom utbildningssektorn lämnar in fler ansökningar om att driva yrkeshögskoleutbildningar så att länet får minst lika många Yrkeshögskoleplatser som våra grannlän.

Vuxnas lärande Målet är att höja kompetensnivån hos vuxna samt att skapa fler utbildningsaktiviteter i länets företag. Beredskapen hos aktörer inom området vuxnas lärande att möta befarad högre arbetslöshet ska stärkas genom utveckling och samordning av nätverk och kontakter på regional och nationell nivå. Två målgrupper för särskilda aktiviteter är studie- och yrkesvägledare, samt personer som arbetar med validering av kunskaper och yrkeserfarenhet. En strävan är också att samla utbildningsutbudet i länet på en gemensam webbaserad plattform. Ett årligt möte med studieförbunden och kommunerna ska genomföras för information och erfarenhetsutbyte inom folkbildningsområdet. En reviderad överenskommelse om bidragen till studieförbunden ska utarbetas.  Mål för 2010: Att utreda förutsättningar för en gemensam webb för utbildningsutbudet i länet.

Skolutveckling Målet är koppla utveckling inom lärandeområdet till regional utveckling, genom att etablera nätverk och koordinera regionens aktörer. Viktiga frågor under 2010 är till exempel Regionförbundet i Kalmar län

32

Verksamhetsplan 2010


att öka kunskapen hos länets aktörer inom lärandeområdet, om den nya gymnasiereformen GY11 och propositionen om den nya Skollagen som riksdagsbehandlas under våren 2010 och som förväntas träda i kraft 2011.  Mål för 2010: Att ytterligare regionala och länsövergripande nätverk inom skol- och lärandeområdet har etablerats.

Kurs- och konferensverksamhet Under 2010 planerar Regionförbundet kurser inom bland annat miljö, näringsliv, pedagogik, ekonomi och juridik. Det bedöms bli något färre deltagare än tidigare år på grund av sämre ekonomi hos våra uppdragsgivare. Under året kommer särskilt viktiga insatser vara att utveckla ledarutvecklingsprogrammet och att genomföra konferensen ”Regiondagar” den 27-28 januari.  Mål för 2010: Att minst 3 000 deltagare genomför våra utbildningar och kurser.  Delvis extern finansiering.

Ungdomar som resurs för lokal och regional utveckling Regionförbundet ska vara en tydlig och drivande aktör i regionala ungdomsfrågor. Målet för 2010 är följa upp Regionförbundets pilotregionsarbete och att dra nytta av erfarenheterna vi har fått. I samarbete med föreningen Kumulus ska olika utvecklingsprojekt genomföras inom områdena ungdomars möjligheter och situation. Det gäller frågor som ungdomsarbetslöshet, möjligheter till internationellt utbyte och ungdomars organisering.  Mål för 2010: En utvärdering för att följa upp Regionförbundets pilotregionsarbete ska genomföras.  Delvis extern finansiering LUPP ” Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken” , ungdomsenkäten Lupp används för att ta reda på hur ungdomar i länets kommuner ser på inflytande, skola , fritid, arbete, hälsa och framtidsplaner, en enkät där kommunerna får reda på hur unga har det i sin kommun och i vår region. Ett exempel på varför lupp är så viktig; i vissa kommuner försvinner hälften av våra unga vid 19 års ålder och utflyttningen är konstant fram till 27 års ålder. För att säkra en framtida arbetskraft har det varit av stor vikt att ta reda på hur unga verkligen ser på sina möjligheter. Enkäten blir ett viktigt verktyg i hur vi kan skapa en attraktiv region för de unga som väljer att bo kvar. Hösten 2009 har elva av länets tolv kommuner tillsammans med Eksjö genomfört enkäten LUPP i årskurs 8, 2:a året på gymnasierna samt i vissa pilotkommuner även på 19-25 åringar. Under våren 2010 ska svaren bearbetas och analyseras bland annat i samarbete med Linnéuniversitetet. Arbetet ska ligga till grund för kommunernas och regionens fortsatta arbete med att se ungdomar som en resurs för lokal och regional utveckling. April 2010 kommer slutrapport och slutkonferens kring Lupp 2009 att hållas där politiker och unga möts kring resultat och åtgärder.

Regionförbundet i Kalmar län

33

Verksamhetsplan 2010


AV-Media

Som regionens resurscentrum i skärningspunkten mellan IT, media och pedagogik är AV-Medias uppdrag att främja skolutveckling inom detta område. Film och medier präglar idag vårt samhälle, vår vardag och våra värderingar. Skolan har ett tydligt ansvar att ge barn och ungdomar förutsättningar att bli delaktiga i mediesamhället. Att behärska den ”fjärde basfärdigheten” – digital kompetens – blir allt nödvändigare, enligt EU-kommissionen (2007-1230). Det är ytterst en fråga om yttrandefrihet och en förutsättning för demokrati. Under året kommer AV-Media arbeta för att höja den digitala kompetensen och användningen av IKT (Informations- och kommunikationsteknik). AV-Medias roll ska också göras tydligare. Detta ska bland annat göras genom att erbjuda skolor stöd inom praktisk IT- och mediekompetens (PIM), anordna skräddarsydda kurser och föreläsningar, samt vara en arena för diskussion och reflektion. AV-Media ska också informera om utvecklingen av IT-anpassad teknik och bistå skolans personal och ledning med rådgivning kring tekniska lösningar som kan uppfylla skolans pedagogiska behov. AV-Media ska erbjuda ett brett och pedagogiskt anpassat filmutbud vilket kräver en väl fungerande informationsfunktion. Bland medarbetarna

Johan Engdahl IT-pedagog – Jag ser fram emot att under året vara med och jobba för skolutveckling kopplat till digital kompetens i länets skolor och på Linnéuniversitetets lärarutbildning.

AV-Media arbetar aktivt med olika informationsinsatser mot brukarna, bland annat i form av regelbundna nyhetsbrev och personliga besök, men framförallt genom den nyligen omarbetade och utvecklade hemsidan. Under 2010 kommer en utvärdering av verksamheten att göras i form av en grundlig brukarenkät. Undersökningen är återkommande vart femte år och resultatet påverkar verksamhetens inriktning, till exempel behovet av olika informationsinsatser.  Mål för 2010: Att höja den digitala kompetensen och öka användningen av IKT inom skolan

IKT kan på många sätt minska det onödiga glapp som finns mellan skolan och samhället.

Regionförbundet i Kalmar län

34

Verksamhetsplan 2010


Näringsliv och tillväxt Regionförbundets uppgift är att stödja idéer som kan skapa tillväxt i länet. Det handlar om stöd till enskilda företag och företag i samverkan men också stöd till olika typer av utvecklingsprojekt. På samma sätt som inom Regionförbundet i stort, är arbetet inom näringslivsområdet också inriktat på att driva frågor som är gemensamma inom länet – ett exempel är besöksnäringen.

Företagsstöd Det övergripande målet med företagsstödet är att främja en hållbar tillväxt och öka konkurrenskraften för länets företag. Under 2009 genomfördes en extern utvärdering av företagsstödet. Flera av målsättningarna för 2010 är kopplade till resultatet av denna, • öka antalet ansökningar om innovationsfinansiering från företag ledda av kvinnor och personer med utländsk bakgrund • öka andelen ansökningar som omfattar tjänsteinnovationer. • erbjuda konsultcheckar inom till exempel marknadsutveckling för främjande av export Vidare är målsättningen att medverka till att förkorta processen från idé till marknad genom att bättre följa upp de företag som fått stöd under utvecklingsfasen. Att medverka till god servicenivå på landsbygden är ytterligare exempel på mål för arbetet med företagsstöd. Administrativ eftersträvas kortare handläggningstid.  Mål för 2010: Att antalet ansökningar från utpekade grupper ökar.  Extern finansiering

Prioriterade områden » Åtgärder som kan stärka länet under finanskrisen och lågkonjunkturen » Insatser för näringslivets konkurrenskraft på den globala markanden » Utveckla och förbättra våra företagsstöd

Bland medarbetarna

Projektkontoret

Karin Ekebjär Affärsutvecklare projekt Vinst

Projektkontorets verksamhet ska ge råd till Regionförbundets medlemmar och andra som har projektidéer om hur ett projekt kan sättas upp och var finansiering kan sökas. Det handlar främst om EU-finansiering med även nationella medel. För att nå ut med informationen kommer man under året att besöka samtliga 12 kommuner. Projektkontoret kom-

– Jag hoppas mycket på arbetet med marknadsföringen av besöksnäringen mot Danmark och Tyskland. Vi ligger absolut rätt i tiden med den satsningen.

Regionförbundet i Kalmar län

35

Verksamhetsplan 2010


mer också att vara delaktigt i de informationsaktiviteter som Tillväxtverket och ESF-rådet genomför. Ett av målen är att fler kommuner/aktörer ska beviljas EU-medel eller annan nationell finansiering. Ett ytterligare exempel på mål är en ökad grad av internationella projekt i länet.  Mål för 2010: Att fler internationella projekt genomförs/drivs i länet.  Delvis extern finansiering

Besöksnäringen Förutom ett allmänt besöksfrämjande arbete är verksamhetsområdet delvis styrt och finansierat via EU-projektet VINST, som främst syftar till en ökad internationalisering av besöksnäringen i länet. Genom internationell marknadsföring ska andelen utländska kommersiella gästnätter öka. Ur projekt VINST kommer nya behov och idéer, bl. a. behov av kompetensutveckling riktad till de mindre företagen. Ett mål är att bidra till ökad kompetens hos länets turismaktörer genom att genomföra det länsövergripande projektet ”Kompetensförsörjning av besöksnäringen i Kalmar län”. En förstudie tas fram under hösten och vintern 2009/2010 och projektet som finansieras av sociala fonden beräknas kunna starta i augusti 2010.  Mål för 2010: En strategi ska tas fram för att utveckla besöksnäringen där Regionförbundets roll i arbetet identifieras.  Delvis extern finansiering

Näringspolitiskt arbete Arbetet inom detta område handlar mycket om att skapa strategiska samarbeten och strukturer till stöd för näringslivets utveckling. Regionförbundets roll är inte att vara operativ i första hand utan att genom stöd till andra aktörer bidra till att skapa tillväxt i länets företag.

ALMI Regionförbundet är minoritetsägare i ALMI och en aktiv part i arbetet med att utveckla verksamheten. Kansliet sitter som adjungerad i styrelsen och vi har fyra politiker som är ordinarie ledamöter. För 2010 har vi, tillsammans med ALMI moderbolag, arbetet fram ett nytt ägardirektiv. Regionförbundets ekonomiska åtagande ligger på samma nivå som för 2009, ca 5 miljoner kronor.

ALMI Regioninvest Regionförbundet är också medfinansiär av det nya riskkapitalbolag som startade 2009, ALMI Regioninvest. Tillsammans med Kronbergs, Jönköpings, Gotlands län samt EUmedel från Småland och Öarna byggs detta bolag upp och målet är att öka tillgången till utvecklingskapital i regionen. Under 2010 kommer Regionförbundet tillsammans med bland annat ALMI Regioninvest och ALMI i Kalmar län arrangera ett seminarium för att höja kunskapen hos företag vilka möjligheter som finns när det gäller att få in externt kapital och vad det innebär.  Extern finansiering

Regionförbundet i Kalmar län

36

Verksamhetsplan 2010


Linnéuniversitetet Regionen kommer med start 1 januari 2001 ha tillgång till ett nytt universitet, Linnéuniversitet. Regionförbundet har under ett antal år bidragit till att utveckla kontakterna mellan Högskolan i Kalmar och länets företag via högskolans omvärldsenhet, före detta Näringslivsservice. Samarbete får nu nya former och det är viktigt att Regionförbundet är aktiv i den utveckling som sker. Vi ska ställa tydliga krav kopplade till de insatser som görs, för att det även i fortsättningen ska finns ett nära samband mellan länets företag och det nya universitetet.

RegLab Regionförbundet har ingått i ett samarbete med ett antal län och statliga aktörer som syftar till att fördjupa kunskapen om regionala utvecklingsfrågor. Detta sker genom ett aktivt deltagande i olika analysarbeten som initieras av deltagarna. Det gemensamma projektet RegLab startade hösten -09.  Extern finansiering

Industriellt Utvecklings Centrum – IUC Kalmar län En del i Regionförbundets arbete med att ge stöd till länets näringsliv är att arbeta med aktörer som är direkt operativa gentemot företagen. Under 2009 etablerades en regional plattform för tillverkningsindustrin, IUC i Kalmar län. Målgruppen är tillverkande företag och verksamheten har två huvuduppgifter; företagsutveckling och företagsanpassade utbildningar. Verksamheten ska bedrivas i hela länet i samverkan med lokala aktörer. Målet 2010 är att verksamheten ska vara förankrad i hela länet samt att samverkan har etablerats med lokala aktörer.  Extern finansiering

Lokala Utvecklings Centrum LUC Under 2009 genomfördes en utvärdering av lokala utvecklingscentrum som finns i 8 av länets 12 kommuner. Regionförbundet har medfinansierat dessa under en längre tid och det finns ett gällande beslut för Regionförbundets medfinansiering till och med 2010. Med utvärderingen som grund ska kansliet under början av 2010 ta fram ett förslag till Regionförbundets fortsatta engagemang.  Extern finansiering

Företag i samverkan Regionförbundet stödjer företag i samverkan, ibland kallade kluster. De mest aktiva är för närvarande Sustainable Sweden (miljöteknik) och Träklustret som leds av Träcentrum i Nässjö. I arbetet med Kraftsamling Kalmar län visade sig tydligt att träindustrin var en av de näringar som var mest utsatta. Detta ledde till att samordnarna i Smålands-länen tog initiativ till ett gemensamt utvecklingsprojekt för träindustrin för hela Småland och där Regionförbundet i Kalmar län ska vara projektägare. Att genom olika insatser stärka företagens internationella konkurrenskraft.  Extern finansiering

Regionförbundet i Kalmar län

37

Verksamhetsplan 2010


Forskningsprojekt Kalmar län är utsett av Näringsdepartementet som pilotlän för att öka delaktigheten i forskningsprojekt inom till exempel 7:e ramprogrammet. Näringsdepartementet har identifierat att kunskapen om EUs ramprogram är alltför låg i stora delar av landet och man vill finna metoder för att öka kompetensen. Regionförbundet kommer under 3 år att få stöd i en process där målet är att under samma tid ta fram en ansökan till programmet. Insatserna från Regionförbundet handlar om att identifiera lämpligt fokusområde samt att få igång och samla relevanta aktörer för en gemensam ansökan.

Slutförvar Under 2009 kom beslutet att förlägga slutförvaret till Östhammars kommun. Oskarshamns kommun och Kalmar län blev dock inte lottlösa. En kapselfabrik och en inkapslingsanläggning kommer att förläggas i Oskarshamn. Förutom nämnda investeringar har Oskarshamns och Östhammars kommun gemensamt utverkat ett mervärdesavtal med SKB där Oskarhamn tilldelas 75 % av det totala värdet 1,5 miljarder kr. Samtliga kommande insatser kommer rätt nyttjat att skapa tillväxtförutsättningar för länets företag. Regionförbundet har därför lämnat in en ny ansökan till kärnavfallsfonden för att bedriva insatser bl.a. i syfte att medvetandegöra företagen i länet om möjligheterna de nya investeringarna medför.

Regionala serviceprogram Regeringen har uppdragit åt Regionförbundet att ta fram ett regionalt servviceprogram för Kalmar län under 2009 som ska gälla under perioden 2010-2013. Programmet ska främja tillgången till kommersiell och offentlig service på landsbygden. Programmet ska innehålla en analys av servicetillgången på landsbygden och förslag på konkreta åtgärder för att motverka den utglesning av servicen som pågått under många år. I programmet ska det även finnas en finansieringsplan för åtgärderna. För den enskilde konsumenten är det en rättighet att ha en god tillgång till både kommersiell och offentlig service. För en bygd är tillgången till service en grundläggande förutsättning för lokal tillväxt. Programarbetet sker i ett partnerskap med kommunerna och andra aktörer. Programarbetet ska utformas efter de regionala förutsättningar som råder. Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser stödjer länsstyrelser och regioner när det gäller metodik och utvärdering av programmen. Vilken roll och ansvar Regionförbundet kommer att ha i det fortsatta arbetet kommer att bli tydligt under 2010.

Regionförbundet i Kalmar län

38

Verksamhetsplan 2010


Välfärd Området omfattar framför allt vård- och omsorgsfrågor, IT som verktyg för verksamhetsutveckling samt FoU-arbetet inom socialtjänsten. Oftast görs detta på uppdrag av och i nära samverkan med länets kommuner och landstinget. Målet är att samordna frågor av gemensamt intresse, bistå kommunerna i kompetensutveckling, samt samverka med andra aktörer. Genom primärkommunala nämnden (PKN) kan nya uppdrag initieras och avrapportering av frågor inom området sker kontinuerligt till nämnden.

Hemsjukvård Ansvaret för hemsjukvården i Kalmar län övergick från landstinget till kommunerna den 1 januari 2008. Målet med förändringen var att ge bästa möjliga hemsjukvård ur ett medborgarperspektiv. Under 2010 ska avtalet utvärderas. Särskilt kommer områdena habilitering rehabilitering, hjälpmedel samt specialistsjukvård att analyseras.

Hjälpmedelsförsörjningen i kommunerna I samband med hemsjukvårdsreformen tecknades ett avtal mellan länets kommuner och landstinget om hjälpmedelsförsörjningen. Avtalet löper till och med 2011 med möjlighet till förlängning till och med 2013. En viktig uppgift för Regionförbundet blir att, tillsammans med kommunerna, förbereda en framtida lösning av hjälpmedelsförsörjningen. På uppdrag av PKN planeras därför ett 2-årigt tjänsteutvecklingsprojekt inom Fokus Kalmar län (se verksamhetsplanen för Fokus Kalmar län). Projektet finansieras med medel från kommunerna och Fokus.

Sammanhållet stöd vid psykisk funktionsnedsättning Målet med landstingets och Regionförbundets projekt är att förbättra förutsättningarna för ett samordnat stöd till målgruppen för att individen ska uppleva en förbättrad livskvalitet. Under 2009 har 95 personer (personal, brukare och anhöriga) intervjuats. Arbetet har resulterat i en rapport som kommer att återföras till kommunerna, landstinget, brukare Regionförbundet i Kalmar län

39

Verksamhetsplan 2010

Prioriterade områden » Den framtida hjälpmedelsförsörjningen i kommunerna » Stimulera och aktivt arbeta för en ökad samverkan mellan länets kommuner »Sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Bland medarbetarna

Fredrik Lilja Barnhälsodata-projektet – Jag tror att 2010 blir året då vårdpersonalen i kommunerna märker effekterna av den nationella IT-strategin för vård & omsorg, bland annat genom Cosmic Link och v årdplanering via videokonferensteknik.


och anhöriga under vintern 2010. Resultatet utgör grunden för nedanstående projekt avseende kompetensförstärkning.  Extern finansiering.

Kompetensförstärkning för de som arbetar med personer som har psykisk funktionsnedsättning Projektet utgår ifrån erfarenheter/kunskaper från intervjuerna i ovanstående projekt. Samtliga länets kommuner och landstinget deltar. Målet är • att utveckla kompetensen hos berörd personal • att utveckla ett likvärdigt stöd i hela länet • att därigenom förbättra förutsättningarna för långsiktigt och sammanhållet stöd till målgruppen. I projektet som drivs gemensamt av landstinget och Regionförbundet ingår att arbeta fram en gemensam modell för sammanhållet stöd samt påvisa möjliga organisatoriska strukturer som stödjer modellen. Projektet finansieras med statliga stimulansmedel som förvaltas av landstinget.

Utveckling av missbruks- och beroendevården i länet Det övergripande målet är att utforma missbruks- och beroendevården i länet. Landstingets primärvård och psykiatri, samt sju kommuner ska bland annat införa Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom området. Projektet ska ta fram gemensamt policy- och styrdokument med ansvarsgränser, riktlinjer, rutiner och former för strukturerat samarbete och samverkan. Projektet fortsätter under 2010 om SKL godkänner genomförandeplanen för 2010 och beviljar ytterligare medel.

Prioriterade områden inom PKN de närmaste åren I april 2008 genomfördes ett arbetsseminarium med PKN:s ledamöter för att identifiera viktiga frågor av gemensamt intresse för länets kommuner. Nämnden prioriterade följande områden: • • •

• •

Kommunala arbetsgivarfrågor Kompetensförsörjning, personalrekrytering, karriärvägar i kommunal verksamhet Kommunal samverkan Drift, service, administrativa stödsystem samt kring konkreta verksamheter Finansiering av kommunal verksamhet framöver Omfördelning av resurser i kommunen samt opinionsbildning kring skatteutjämningens betydelse Demokratifrågor Utbildning i att möta media, politiskt ledarskap samt kommunicera med hjälp av IT Relationen till Regionförbundets styrelse och arbetsutskott Initiera angelägna frågor i styrelsen, föreslå överläggningar mellan presidierna i styrelsen och PKN, delta i beredningsprocessen av vissa styrelseärenden.

Under 2010 kommer PKN att ytterligare fördjupa kunskapsinhämtningen och diskussionen inom dessa områden. Regionförbundet i Kalmar län

40

Verksamhetsplan 2010


Fokus

Målet med Fokus verksamhet är att aktivt bidra till utvecklingen av socialtjänstens olika verksamheter, dess tjänster och personalens kompetens. Detta sker genom att i nära samarbete med socialtjänstens personal, ledning och politiker ta fram och förmedla ny kunskap kring frågor som rör socialtjänstens uppdrag i samhället. FoU-projekt och annan verksamhet som Fokus bedriver är resultatet av de prioriteringar som Fokus FoU-råd gör när de sätter de anställda vid Fokus i arbete. I sitt FoU-arbete sysslar Fokus med att utveckla praktisk kunskap utifrån olika yrkesgruppers behov. Konkret sker detta genom att olika gruppers yrkespraktik utforskas tillsammans med de yrkesverksamma, de erbjuds erfarenhetsutbyte i nätverk och erbjuds därigenom delaktighet i utvecklingen av sociala tjänster till brukare/medborgare. Projekten är länsgemensamma och en del av dessa bedrivs i samverkan med socialtjänstens samarbetsparter, såsom Socialstyrelsen, Landstinget i Kalmar län, Högskolan i Kalmar och i några fall även med brukarorganisationer och andra FoUenheter. Fokus arrangerar regionala och nationella mötesplatser för praktiker och skildrar praktiken i rapporter och skrifter. Fokus/Regionförbundet utgör sedan två år Nationellt kompetenscentrum för anhörigfrågor. Flera aktuella FoU-projekt rör barnperspektivet vid utredning av barn- och ungdomars behov. Ett annat tema i flera projekt är kvalitetsutveckling av utredningsmetoder, implementering av nationella riktlinjer och utredningsinstrument (BBIC), liksom kvalitetssäkring av myndighets¬utövande handläggning (Kollegiala granskningar av beslutsunderlag och arbetsprocesser) och social dokumentation av utförda tjänster. I samverkan med Högskolan i Kalmar bedrivs Utvärderingsverkstad där projektledare från kommunerna får vägledning i projektarbete och utvärderingsmetoder. Några ytterligare teman handlar om betydelsen av utvecklingsinriktat ledarskap, förnyad undersökning av ungdomars drogvanor, trygghetsskapande tjänster till äldre och framtida hjälpmedelsförsörjning. Fokus arrangerar även under 2010 regionala och nationella mötesplatser.

Regionförbundet i Kalmar län

41

Verksamhetsplan 2010

Bland medarbetarna

Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson, verksamhetschef respektive FoU-ledare vid Nationellt kompetenscentrum för Anhöriga

– Vi ser fram emot att under 2010 sprida den kunskap som sammanställts av oss vid Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och att stimulera och stödja Sveriges kommuner i att vidareutveckla stödet till anhörigvårdare.


Under 2010 avrapporteras resultat från flera genomförda FoU-projekt. Det sker genom skrif¬ter, nyhetsbrev, seminarier och föreläsningar på regionala och nationella mötesplatser. Kom¬munikation av resultat gäller avslutade projekt om Kvarboendeprincipen och äldres flyttning till särskilt boende, Salutogen rehabilitering, Socialt stöd till personer med psykisk funktions¬nedsättning, Kommunernas hemsjukvård, Utvecklingen av anhörigstödet, Brukarnas upple¬velser av arbetsinriktad rehabilitering, Utvärdering av utbildning om våld i nära relationer, samt forskningscirkelrapporterna: Att leva med knapp ekonomi och Socialarbetarnas föreställ¬ningar om kön och hur föreställningarna påverkar barnvårdsutredningar.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Verksamhet vid Nationellt kompetenscentrum Anhöriga sker enligt plan och omfattar bl.a. Regionala mötesdagar och framställning av kunskapsöversikter. Dessa spänner över fem prioriterade områden • • • • •

individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd samverkan och partnerskap i stöd och hjälp för anhöriga kombination förvärvsarbete och anhörigomsorg e-tjänster och ny teknik för anhörigvårdare bibehållen hälsa och förebyggande av ohälsa  Extern finansiering

Regionförbundet i Kalmar län

42

Verksamhetsplan 2010


Administration Arbetet inom den administrativa verksamheten på Regionförbundet består i huvudsak av uppgifter av intern och förvaltande karaktär. Arbetet ska bidra till att målen i RUPEN uppnås. Bemanningen inom administrationen på Regionförbundet kommer att minska med en person 2010. Med anledning av detta ska vi gå igenom arbetsuppgifterna och genomföra omprioriteringar och effektiviseringar. Nedan presenteras exempel på insatser som Regionförbundet kommer att göra inom det administrativa området 2010.

Arkiv, diarium och post Målet för arkiv, diarium och post är att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet till inkomna och upprättade handlingar. För att åstadkomma detta ska vi bl.a. fortsätta att öka antalet medarbetare som kan hantera diariet.

Energi- och klimat Hösten 2009 antog Regionförbundet en energi- och klimatstrategi för det interna arbetet. Strategin är inriktad på lokaler, köpta varor och tjänster samt resor. Det övergripande målet är att minimera den egna verksamhetens negativa påverkan.

Bland medarbetarna

IT Under 2010 ska Regionförbundet anta en policy för informations- och IT-säkerhetsfrågor. Vid sidan av detta ska den beslutade övergången till OpenOffice slutföras, och ett OpenSource-baserat mötesverktyg introduceras.

Personalfrågor Målet är att Regionförbundet ska vara en hälsofrämjande arbetsplats. För att nå målet ska våra värderingar stärkas.

Regionförbundet i Kalmar län

43

Verksamhetsplan 2010

Carina Ericsson Kontorsvärdinna – För min del tror jag att den nybyggda receptionen på Regionförbundets kansli kan bli bra. Det kommer att bli tydligare och enklare för de som besöker oss.


De värderingar vi enats kring är: • Arbetet på Regionförbundet präglas av öppenhet. • Vi tar stort personligt ansvar och respekterar varandra. • Vi är positiva och gör alltid vårt bästa. • Bemötandet på arbetsplatsen kännetecknas av prestigelöshet, rättvisa, förståelse och ärlighet. • Vi värderar nyfikenhet och är öppna för förändring. Inom området lön och anställningsvillkor ska det alltid finnas uppdaterade policys och handlingsplaner kring arbetsmiljö, diskriminering, jämställdhet, kompetensutveckling, kris, lön, områdesansvarig och medarbetare. Arbetet med planerna ska utgå från en årlig medarbetarenkät.

Upphandling Styrelsen antog 2008 uppdaterade upphandlingsregler för Regionförbundet och Kommunernas Hus i Kalmar AB. Det övergripande målet avseende Regionförbundets upphandlingar är att med förbättrad eller bibehållen kvalitet, få bästa möjliga pris på inköpta varor och tjänster. Behovet av inköp och upphandlingar ska alltid vara inventerat och upphandlingarna genomförda eller planerade. Regionförbundet ska tillsammans med medlemmarna vid behov delta i eventuella gemensamma upphandlingar i regionen och i utvecklingen av en eventuellt kommande gemensam e-handelsportal.

Regionförbundet i Kalmar län

44

Verksamhetsplan 2010


Ekonomi Ekonomiska förutsättningar för verksamheten 2010 Utgångspunkten för budget 2010 är verksamheten 2009 samt planerad utveckling av verk­samheten. Denna beskrivs utförligt i verksamhetsplanen. Det är här värt att notera att mycket av verksamheten finansieras av externa medel, helt eller delvis. Utöver den samlade verksamhetsplanen finns mer detaljerade mål- och aktivitetsbeskrivningar för respektive område. Årets budgeterade intäkter, 101 miljoner kronor, utgörs av medlemsavgifter (ca 30 %), medlemsbidrag (drygt 50 %), statlig ersättning och bidrag (närmare 15 %) samt övriga intäkter och ersättningar för särskilda ändamål (knappt 5 %). Årets budgeterade kostnader utgörs av löpande kostnader för verksamheten (ca 55%) och utbetalade institutions- och organisationsbidrag (ca 45%). Underskott uppstår dels på kansliet med 518 000 kronor, dels på Fokus med 922 000 kronor. Underskottet på Fokus uppkommer på grund av att kostnader för genomförande av prioriterade projekt 2010 inte längre helt kan finansieras av externa bidrag och försäljningsinkomster. Kansliets projektverksamhet budgeteras, med något undantag, inte i Regionförbundets årliga budget. Varje projekt budgeteras i samband med ansökan om extern finansiering. Dessa budgetar skall per definition vare sig ge vinst eller förlust, det vill säga inte vara resultatpåverkande. Sammantaget redovisar Regionförbundet efter avskrivningar och finansnetto ett budgeterat underskott på 1,4 miljoner kronor. Större förändringar jämfört med 2009 är att medlemsavgifterna till kansli och AV-Media ligger kvar på samma nominella belopp åren 2009 och 2010. Avgiften som tagits ut för bidrag till Baltic Business School upphör 2010. Landstinget minskar vidare verksamhetsbidraget med 1 miljon kronor och gör ingen indexuppräkning. Under 2010 kommer Sydsveriges Europakontor-Småland & Blekinge att ingå som ett verksamhetsområde i Regionförbundets verksamhet. Verksamhetens kostnader ska bäras av parterna. Varje parts kostnad bedöms ligga i nivå med den medlemsavgift som tidigare tagits ut genom Sydsam. I budgeten har verksamheten nettobudgeterats. En separat verksamhetsbudget kommer att upprättas under 2010 när kontorets omfattning och kostnadsläge är bättre känt. Kommunallagen ställer balanskrav på budgeten. Kravet innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag från principen om budget i balans får göras om det finns synnerliga skäl. Underbalansering ska göras med restriktivitet och helst endast något enstaka år. Synnerliga skäl kan exempelvis vara ett eget kapital med realiserbara tillgångar som överstiger vad som kan bedömas utgöra rimliga krav på finansiell handlingsberedskap. Regionförbundet har vid delårsbokslutet 30 juni 2009 ett eget kapital 

(Kommunallagen kap 8 § 4) Regionförbundet i Kalmar län

45

Verksamhetsplan 2010


på 15 miljoner kronor och finansiella måltal som överstiger fastlagda mål. Finansiell analys av nuläge och bedömt läge vid budgetåret 2010 års slut ger vid handen att budgeterat underskott på 1,4 miljoner kronor kommer att innebära sänkt soliditet och likviditet, dock bedömningvis fortfarande i nivå med måltalen. Regionförbundet planerar därför att använda eget kapital för att finansiera verksamheten 2010. Planerna för 2011 och 2012 motsvarar 2010 års budget i fast värde. De förändringar som är kända idag har inte kunnat beräknas och därmed inte läggas in i planerna. Osäkerhet avseende medlemmarnas skatteunderlag och centrala löneavtal gör läget svårbedömt. Den planerade flytten av Fokus till Kommunernas Hus kommer att innebära viss besparing avseende hyror.

Finansiella mål I budgeten ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Styrelsen fastställde 2006 nedanstående finansiella mål: • • •

Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt) över 100 %. Avser kvoten kortfristiga fordringar+kassa+bank och kortfristiga skulder. Utfall 2008 var 119 %. Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) över 20 %. Avser kvoten eget kapital och balansomslutning. Utfall 2008 var 26 %. Projektfinansiering (visar betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av extern medfinansiering) över 100 %. Avser kvoten förutbetalda projektintäkter + eget kapital och upplupna projektintäkter. Utfall 2008 var 378 %.

Dessa mål gäller även för 2009 och 2010. Utfall 2009 bedöms komma att ligga något under 2008 års utfall, möjligen att projektfinansieringsgraden blir lägre, dock inte under måltalet. Den höga projektfinansieringsgraden 2008 beror på stora för­skotts­finansieringar i några enskilda projekt.

Personal Enligt budget och verksamhetsplan för 2010 kommer kansliets personal under året att bestå av 38 tillsvidareanställda medarbetare (13 män och 25 kvinnor). Till detta kommer 6 tillsvidareanställningar på regionbiblioteket (2 män och 4 kvinnor). På AV-Media kommer 9 tillsvidareanställda personer att arbeta (4 män och 5 kvinnor) och på FOKUS 7 medarbetare (6 kvinnor, en vakans). Kansli och regionbibliotek har vardera en pensionsavgång (en förtida) som inte ersätts. Totalt kommer 60 personer (59 årsarbetskrafter) med tillsvidareanställning att arbeta på regionförbundet. Budget 2009 omfattar 61 personer (60 årsarbetskrafter). Till detta kommer enligt den nuvarande bedömningen mellan 10 och 20 visstidsanställningar. Tillkommande personal, 2-3 tjänster, på Sydsveriges Europakontor ingår inte i dessa uppgifter.(Kommunallagen kap 8 § 5) Regionförbundet i Kalmar län

46

Verksamhetsplan 2010


Budget 2010, Plan 2011-2012 (löpvärde)

(fast värde)

(fast värde)

Utfall Prognos Budget Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012 (tkr)

INTÄKTER OCH BIDRAG Medlemsavgifter kansli Medlemsavgift AV Media Medlemsavgift FOKUS Delsumma medlemsavgifter Medlemsavg, Baltic Business School Kansliersättning fr staten Kurs- och konferensverksamheten Övriga adm ersättningar till kansliet Bidrag från Statens kulturråd (Regionbibl) Bidrag från landstinget AV-Media övrigt FOKUS övrigt Delsumma Övriga intäkter, ej budgeterade Diverse kostnadsställe kansli Summa inkomster

KOSTNADER OCH BIDRAG Administration Politiska organisationen Revisionen Kanslipersonal Kansli övriga kostnader ” , uppföljning reg projmedel Sydsveriges Europakontor Summa Övrig verksamhet Information och regional profilering Kulturstipendier Regional kulturresurs Regional biblioteksresurs Summa Resultatenheter AV-Media FOKUS Summa Övriga kostnader, ej budgeterade Projektverksamhet (underskott)

Regionförbundet i Kalmar län

(tkr)

19 815 6 488 4 294 30 597 2 735 5 473 601 3 820 1 070 51 520 415 6 534 72 168

      102 765         3 135 246 25 157 8 355   423 37 316     314 118 800 231 1 463     6 445 10 080 16 525     525

47

           

 

 

 

(tkr)

20 576 6 783 4 402 31 761

20 576 6 783 4 512 31 871

2 846 5 255 900 4 332 1 082 52 551 450 7 009 74 425

0 5 255 750 5 170 1 082 51 551 417 5 150 69 375

553 106 739

101 246

3 200 200 26 344 7 700 600 430 38 474

3 300 210 26 850 7 600 800 448 39 208

400 120 647 250 1 417

400 120 653 250 1 423

7 233 11 911 19 144

7 080 10 584 17 664

237

Verksamhetsplan 2010

(tkr)

Not 0

(tkr)

20 576 6 783 4 512 31 871 0 5 255 750 5 170 1 082 51 551 417 5 150 69 375

      101 246         3 300 210 26 850 7 600 800 448 39 208     400 120 653 250 1 423     7 080 10 584 17 664      

             

 

 

   

20 576 6 783 4 512 31 871

1 2 3

0 5 255 750 5 170 1 082 51 551 417 5 150 69 375

4 5 6 7 8 9 10 11

101 246

3 300 210 26 850 7 600 800 448 39 208

12 13 14 15 16 17

400 120 653 250 1 423

18 19 20 21

7 080 10 584 17 664

22 23


Budget 2010, Plan 2011-2012

(löpvärde)

(fast värde)

(fast värde)

Utfall Prognos Budget Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012 (tkr)

Institutionsbidrag näringsliv/politik ALMI Baltic Business School Connect Euroregion Baltics kansli Summa

5 000 2 735 3 65 7 803

Institutions- och organisationsbidrag kultur   Byteatern 6264 Capellagården 205 Danskonsulent 116 Designarkivet 917 Kalmar läns arkivförbund 140 Kalmar läns hemslöjd 686 Kalmar läns musikstiftelse 3940 Kalmar läns museum 6759 Kalmar konstmuseum 2361 Reaktor 680 Riksteaterföreningen i Kalmar län 1131 Virserums konsthall 1350 Regionala kulturorganisationer 381 Summa 24 930   Organisationsbidrag övriga   Folkbildningsorganisationer 9492 Regionala idrottsorganisationer och SISU 2798 Regionala ungdomsorganisationer 1747 Pensionärsorganisationer 619 Summa 14 656   Avskrivningar 259   Finansiella kostnader/intäkter (inkomst) -1 884     Summa utgifter 101 593   RESULTAT 1 172

Regionförbundet i Kalmar län

48

(tkr)

 

 

       

(tkr)

4 983 2 846 3 80 7 912

4 983 0 3 80 5 066

6 389 209 200 935 140 700 4 019 6 894 2 413 790 1 154 1 350 389 25 582

6 389 209 200 935 140 700 4 019 6 894 2 413 790 1 154 1 350 383 25 576

9 682 2 854 1 782 631 14 949

9 382 2 754 1 482 331 13 949

400

400

-550

-600

107 565 -826

Verksamhetsplan 2010

(tkr)

 

 

Not

(tkr)

4 983 0 3 80 5 066 6 389 209 200 935 140 700 4 019 6 894 2 413 790 1 154 1 350 383 25 576 9 382 2 754 1 482 331 13 949

 

 

4 983 0 3 80 5 066

24 25 26 27

6 389 209 200 935 140 700 4 019 6 894 2 413 790 1 154 1 350 383 25 576

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

9 382 2 754 1 482 331 13 949

41 42 43 44 45

400

46

-600 -600       102 686 102 686 102 686     -1 440 -1 440 -1 440

47

400

48


Noter 0 1

Prognos 2009 är upprättad i samband med Delårsbokslut jan- juni 2009.

2

Medlemsavgifter från länets kommuner baseras på summa skatter och bidrag. En ligt överläggning 4 maj 2009 Landstingets och PKNs presidier debiteras samma nominella belopp som 2009.

3

Medlemsavgifter från länets kommuner regleras enligt särskilt avtal 2008-2010.

4

Avtalet upphör från och med 2010.

5

Finansdepartementet har inte föranstaltat om ytterligare nedskärningar. Samman- lagt uppgår nedskärningar 2007-2009 till 1.383 tkr.

6

Ersättningen motsvarar inte budgeterade kostnader. Kommunerna bedöms inte ha ekonomiska möjligheter till lika många kursdagar som tidigare. (Kostnadstäckning krävs för kurs- och konferensverksamheten enligt styrelsebeslut 2005-04-14 §49.)

7

Ersättningar och bidrag avseende Kommunernas Hus 120 tkr, KLP 45 tkr, informa- tionssäkerhetsamordnare 735 tkr, Miljösamverkan Sydost 668 tkr, projektkontor 2.200 tkr, ansl uppf/utv 1.000 tkr, projektadministration 400 tkr.

8

Trots personalneddragning med en befattning (talboksverksamheten minskar), budgeteras bidraget till belopp erhållet för 2009 med tanke på det omfattande utvecklingsarbete som görs.

9

Enligt landstingets beslut att minska bidraget med 1,0 mkr samt att utesluta index uppräkning.

Medlemsavgifter från länets kommuner och landsting baseras på summa skatter och bidrag. Enligt överläggning 4 maj 2009 Landstingets och PKNs presidier debiteras samma nominella belopp som 2009.

10 Intäkten avser anslutningsavgifter, kursintäkter, försäljning och uthyrning. 11 Intäkterna avser Socialstyrelsens bidrag till Nationellt Kompetenscentrum Anhö riga 5 mkr, konferenser, försäljning av FoU-rapporter mm 150 tkr. Förväntade inkomster är betydligt lägre än tidigare år. 12 Arvodena till ordförande och AU-ledamöter utgör 70% respektive 40% av genom snittlig månadslön för kommunstyrelsernas ordföranden i länet. Övriga styrelsele damöters dagsarvode utgör 2% av riksdagsledamöternas månadslön. 13 Kostnad för extern revision utgör ca 25% av revisionsbudget. 14 Löneavtal 2009 har fallit ut med 2,61%. För 2010 budgeteras 2,0 %. Ej återbesatta pensionsavgångar 1,75 tjänst innebär färre anställda. 15

Kostnaderna har detaljbudgeterats, vissa tjänster har omförhandlats under året vilket bedöms få effekt 2010.

Regionförbundet i Kalmar län

49

Verksamhetsplan 2010


16 Avser konsulttjänster för uppföljning och utvärdering av anslaget för tillväxtåtgär der samt Tillväxtverkets debiterade kostnad för NYPS, 240 tkr. Posten finansieras i helhet av anslaget. 17 Bedömd nettokostnad för 2010, motsvarar den tidigare medlemsavgiften till Syd sam 18 Regionförbundet gör fortlöpande insatser på området. Delar av insatserna sker i samband med projektverksamhet. 19 Stipendierna fördelas efter förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor. 20 Budgetpostens storlek utgör förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor. 300 000 kronor ska disponeras för särskilda insatser riktade till kulturändamål i skolan. Projektbidrag beviljas av kansliet i överensstämmelse med rupen och styrelsens riktlinjer. 21 Utvecklingsresurs för regionbiblioteket. 22 Budgeten bereds av PKN, se bilaga. 23 Budgeten bereds av PKN, se bilaga. Notera kommentar angående nyttjande av eget kapital. 24 Verksamhetsbidrag enligt avtal med ALMI moderbolag. 25 Anslaget har avsett professorsprogrammet, forskningsuppbyggnad samt återkopp lande verksamhet för hela länet. Avtalet gällde t.o.m. 2009. 26 Avser medlemsavgift. 27 Avser medlemsavgift. 28 Bidrag enligt förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor. 29 Bidrag enligt förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor. 30 Bidrag enligt förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor. 31 Bidrag enligt förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor. 32 Bidrag enligt förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor. 33 Bidrag enligt förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor. 34 Bidrag enligt förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor. 35 Bidrag enligt förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor. 36 Bidrag enligt förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor, medel för konstkonsulent är inkluderat.

Regionförbundet i Kalmar län

50

Verksamhetsplan 2010


37 Bidrag enligt förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor. 38 Bidrag enligt förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor. 39 Bidrag enligt förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor. 40 Bidrag enligt förslag från kulturrapportörer och referensgruppen för kulturfrågor. Bidraget fördelas till Kalmar läns hembygdsförbund med 243 500 kr, Sveriges Konstföreningar Kalmar län med 49 000 kr, Folkrörelsernas konstfrämjande i Kalmar län med 43 500 kr, Sjöfararkusten Småland och Öland med 30 500 kr, Stranda Suzukiförening med 10 500 kr, samt Smålands Spelmansförbund med 5 700 kr. 41 Överenskommelserna är uppsagda per 31 december 2009. Nya håller på att utarbe tas. Landstingets minskade verksamhetsbidrag, 1 mkr, har allokerats till organisatio nerna enligt nedan. 42

Bidraget fördelas efter förslag från rapportörer för biblioteksfrågor, studiefrågor och vuxnas lärande. Medlen lämnas till studieförbund inom folkbildningsgruppen som grundanslag, utvecklingsanslag och särskilt anslag för handikappverksamhet.

43 Bidraget fördelas efter förslag från rapportörerna för vuxnas lärande. 44 Bidraget fördelas efter förslag från rapportörer för ungdomsfrågor. Bidraget ska fördelas på grundanslag och medel för utvecklingsarbete efter särskilda beslut i anslutning till dialogsamtal. 45 Bidraget fördelas efter förslag från presidiet. Bidraget ska fördelas på grundanslag och medel för utvecklingsarbete efter särskilda beslut i anslutning till dialogsamtal. 46 Avskrivning görs på anskaffningar över 25 tkr. 47 Posten utgörs av ränteinkomst på banktillgodohavande samt för lån till Kommu nernas Hus AB, 280 tkr. 48 Se särskild kommentar under ”Ekonomiska förutsättningar”

Regionförbundet i Kalmar län

51

Verksamhetsplan 2010


Statliga medel för regional utveckling Regionförbundet har regeringens uppdrag att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling. Medlen härrör från statsbudgetens utgiftsområde 19 Regional tillväxt, anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. De får användas till medfinansiering av projekt och företagsstöd, inklusive forskning, utveckling och innovation samt kommersiell service. Stödändamål med mera regleras i författningar. Huvudinriktningen är att beviljade stöd ska främja hållbar regional tillväxt som den beskrivs i regionala utvecklingsprogram. Regionalpolitiska projektmedel handläggs inom kansliets samtliga verksamhetsområden. Regionförbundet har beslutanderätt över anslaget och administrerar allt utom utbetalningen. De ekonomiska medlen finns på Tillväxtverkets konto och anslaget berör därför inte Regionförbundets egna ekonomiska redovisning. Projekt som bedrivs av Regionförbundet med stöd från detta anslag redovisas i ordinarie bokföring. Särskilda redovisningar avseende hur anslaget används lämnas till Tillväxtverket och näringsdepartementet. Regionförbundets styrelse fattar vid budgetårets första styrelsemöte 2010 beslut om prioriteringsgrunder och riktlinjer för hur mycket medel som får beviljas till projekt- respektive företagsstöd. Regeringens beslut om anslaget brukar tillkännages i slutet av december året före budgetåret. Medlen regleras dels i en anslagsram (definierat som sammantagna utbetalningar under året), dels i en bemyndiganderam (innebärande högsta tillåtna sammanlagda skuld per 31 december avseende beviljade stöd). Regeringens anslagsram för 2009 är 40 miljoner kronor (med möjlighet till ytterligare 4 miljoner kronor) och bemyndiganderamen 51 miljoner kronor. Regeringen fattar samtidigt beslut om villkor för regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan inom utgiftsområdet. Återrapporteringen görs bland annat utifrån • • • • • •

Regionförbundets insatser och resultat avseende prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 20072013 resultat av medverkan i det regionala tillväxtarbetet inom vilka områden och hur samverkan sker med länsstyrelsen och andra statliga myndigheter hur lokala och regionala resurscentra för kvinnor har uppmärksammats i det regionala tillväxtarbetet företagsstödets bidrag till det regionala tillväxtarbetet insatser och finansiella stöd samt resultat av arbetet avseende tillgång till kommersiell service för medborgare och företag

I villkoren formuleras också särskilda uppdrag till Regionförbundet. Vi ska • •

medverka i arbetet med utveckling och driftssättning av datasystemet NYPS utarbeta ett regionalt serviceprogram i syfte att stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer med strategisk betydelse

Utöver de regionala tillväxtanslaget har Regionförbundet under 2009 haft regeringens uppdrag att fatta beslut om medfinansiering av affärs- och innovationsutvecklingsinsatser för att främja kvinnors företagande och om investeringsmedel till drivmedelsstationer på landsbygden. Av sistnämnda anslag återstår 250 000 kronor att fatta beslut om 2010. Eventuellt nya uppdrag för 2010 är inte kända.  SFS 2002:34  SFS 2003:596, 2000:283, 2008:762, 2000:284 Regionförbundet i Kalmar län

52

Verksamhetsplan 2010


Bilagor Bilaga 1 – EU:s program och fonder Bilaga 2 – AV-Medias budget 2010 Bilaga 3 – FOKUS budget 2010 Bilaga 4 – Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar Bilaga 5 – Mål- och styrdokument

Regionförbundet i Kalmar län

53

Verksamhetsplan 2010


Bilaga 1

EUs program och fonder Regionförbundet har under EU:s tidigare programperiod varit beredningssekretariat för Mål 2 Södra och Mål 2 Öarna med ansvar för beredning, rekvisitionshantering och uppföljning av projekt. Med den nya programperioden, 2007-2013, upphör beredningssekretariatet samtidigt som en rad nya aktörer får möjlighet att delta i EU:s strukturfondsprogram. Detta ställer nya och utökade krav på stödfunktioner, rådgivning och informationsinsatser på lokal och regional nivå. För att möta dessa krav beslutade regionförbundets styrelse den 14 juni 2007 att inrätta ett projektkontor. Syftet med kontoret är att främja utveckling och tillväxt i Kalmar län och uppgiften är att underlätta för kommunerna, näringslivet och övriga aktörer i länet att söka finansiering inom EU:s program och fonder. Aktiviteterna inom projektkontoret är främst kopplade till de program och fonder som är aktuella för länet: • • • •

Regionala fonden, Småland och öarna 2007-2013 Sociala fonden, Småland och öarna 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Territoriella målet: South Baltic

Regionala fonden, Småland och Öarna 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland och Öarna . Målet med programmet är att stärka regional konkurrenskraft för att uppnå hållbar tillväxt. Ansatsen i programmet är att ta tillvara de resurser och den förmåga som programområdet har för att skapa en hållbar tillväxt och en utvecklingsbefrämjande miljö. Ledord i programskrivningen är: hållbar utveckling, regionalt mervärde, gränsöverskridande, strukturpåverkande och internationalisering. Programmet ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och företag. Programmet består av två insatsområden, tillgänglighet respektive innovation och förnyelse. Insatsområdet tillgänglighet har som syfte att ”stärka den regionala konkurrenskraften genom att utveckla ett programområde med väl utbyggd och tillförlitlig infrastruktur för att få till stånd en regionförstoring och regionförstärkning med minsta tänkbara miljöbelastning och på lika villkor för kvinnor och män.” Insatsområdet innovation och förnyelse har som syfte att ”genom ett hållbart förnyelsearbete bidra till konkurrenskraftiga företag i tillväxt på en internationell marknad samt ge användbara verktyg för att stimulera framväxten av ett bra entreprenörsklimat i hela programområdet.”  Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län Regionförbundet i Kalmar län

54

Verksamhetsplan 2010


Under perioden kommer hela länet att omfattas av programmet och detta innebär att Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn och Torsås tillkommer jämfört med de tidigare perioderna. Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med cirka 607 miljoner kr till Småland och öarna under perioden. Regionförbundets arbete med strukturfonderna kommer även fortsättningsvis att vara omfattande. Det finns dock risk för att resurserna kommer att minska. De uppgifter som åligger regionförbundet i samband med regionala fonden är följande: • • • • •

Vara bollplank åt projektägare i länet gentemot Tillväxtverket. Hantera ansökningar om medfinansiering. Delta i dialogmöten med Tillväxtverket tillsammans med övriga län i programområdet. Vara remissinstans för strukturfondspartnerskapet inför prioriteringsbeslut. Utse en kontaktperson på tjänstemannanivå gentemot strukturfondspartnerskapet samt att delta på deras prioriteringsmöten.

Sociala fonden, Småland och öarna 2007-2013 Det nationella programmet har som övergripande mål att uppnå ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftutbud. Företagande samt bättre integration i arbetslivet ska särskilt prioriteras. Programmet har två övergripande programområden: 1. Kompetensförsörjning • Bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. • Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas. • Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas. 2. Ökat arbetskraftsutbud • Bidra till att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas. • Bidra till att underlätta unga etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i utanförskap. • Bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. • Bidra till att underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna. Det finns fyra kriterier för vilka projekt som kan få stöd: • • • •

lärande miljöer innovativ verksamhet samverkan strategiskt påverkansarbete

Regionförbundet i Kalmar län

55

Verksamhetsplan 2010


Strukturfondspartnerskapet är det samma som för regionala fonden och sociala fonden. Därför kommer flera av de uppgifter som åligger Regionförbundet för regionala fonden sammanfalla med sociala fonden.

Landsbygdsprogrammet Varje medlemsstat inom EU har ett landsbygdsprogram för perioden 2007-2013. Det övergripande målet för Sveriges landsbygdsprogram är att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Målet ska uppnås genom fyra insatsområden som innehåller flera olika åtgärder: • • • •

stimulera företagens konkurrenskraft, främst genom utveckling av kompetens och lärande, ny teknik och nya produkter bevara och utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd öka bredden av landsbygdens näringsliv samt att livskvaliteten för de som bor på landsbygden ska vara god. Leader - med det övergripande målet att främja ett effektivt genomförande av landsbygdsprogrammet genom lokal förankring, inflytande och samarbete.

Huvudansvaret för programmet, inkl. Leader, finns på länsstyrelsen och Regionförbundets arbetsinsats kommer främst att ske i beslutsgruppen och i viss mån under beredningsfasen av inkomna ansökningar.

Det territoriella målet Interreg har i tre budgetperioder varit ett av EU:s gemenskapsinitiativ för att stödja territoriellt samarbete över nationsgränserna. Under strukturfondsperioden 2007-2013 har detta gemenskapinitiativ övergått till att bli ett av strukturfondernas tre huvudmål - det territoriella målet. Sverige kommer denna period att omfattas av upp till 13 program för territoriellt samarbete. Programmen omfattar aktiviteter som ska främja samarbete över nationsgränserna. Territoriellt samarbete är för regionen en vardaglig del i det lokala och regionala utvecklingsarbetet. Målet territoriellt samarbete delas upp i tre olika typer av program: • • •

Interreg IV A - Gränsöverskridande Interreg IV B - Transnationella Interreg IV C – Interregionala

Gränsöverskridande program (Interreg IV A) omfattar NUTS III-regioner (län i Sverige) belägna längs interna eller externa gränser och även vissa vattengränser. Kalmar län ingår tillsammans med Skåne, Blekinge och Kronobergs län i det gränsöverskridande programmet South Baltic Cross-border Co-operation Programme (Södra Östersjöprogrammet). På andra sidan Östersjön finns våra samarbetsparter i sydvästra Litauen, nordvästra Polen, delar av Mecklenburg- Vorpommern i Tyskland och Bornholm, samt Själland i Danmark. Programmets ERDFfinansiering är ca 60 MEuro under 7 år. Det transnationella program som berör oss är programmet Baltic Sea Region Programme (Östersjöprogrammet). Det omfattar 11 länder i Östersjöregionen, även icke EU-medRegionförbundet i Kalmar län

56

Verksamhetsplan 2010


lemmarna Norge, Ryssland och Vitryssland. Programmet omfattar 121 MEuro ERDF. Det interregionala programmet gäller för samarbete mellan regioner som geografiskt inte behöver angränsa till varandra, programmet är mer relaterat till samarbetsteman. Programmet omfattar ca 300 MEuro i ERDF.

Sjunde ramprogrammet EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling löper från 2007 till 2013 och omfattar mer än 54 miljarder euro. Målen är: • •

att skapa EU-täckande plattformar för spetsforskning och finansiera forskningsprogram, att effektivisera genomförandet av EU:s politik på områden som t.ex. informationsoch kommunikationsteknik, hälsa, transport, inklusive flygteknik, nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, energi, livsmedel, jordbruk och bioteknik, miljö och klimatförändringar, rymdforskning, säkerhetsforskning, samhällsvetenskap och humaniora.

Genom programmet finns det en möjlighet för regionförbundet att arbeta för att stärka och profilera forskning och utveckling i Kalmar län.

Regionförbundet i Kalmar län

57

Verksamhetsplan 2010


Bilaga 2

AV-Media, förslag till budget 2010 1 000 - tal kronor Bokslut 2008

Intäkter

Budget 2009

     

1210 FINANSIERING 3001 3007 3110

Medlemsavgift kommuner Anslutningsavgift landsting, högskola m fl Övriga intäkter

6 487 204 212

6 903

6 783 200 217  

7 200

       

Kostnader

6 783 1) 200 217 2)   7 200  

   

GEMENSAMT 1209 Personal (inkl PO, rikskup) 1200 Övriga ext.rörelsekostnader(se sep spec)

3 357 1 629

3 900 2 065

1201 REFERENSGRUPPEN

11

15

1203 MEDIEPRODUKTION

123

120

1 365

1 100

1204 MEDIA - läromedel

Regionförbundet i Kalmar län

Budget 2010

58

6 485

 

Verksamhetsplan 2010

7 200

   

     

4 000 1 935   15 3)   150 4) 1 100 5)

7 200


Bokslut 2008

1200 Övriga ext.rörelsekostnader

5010 5410 5710 5801 6110 6202 6540 6990 7610 7830

Lokal och fastighetskostnader Förbrukningsinventarier och mtrl Transporter och frakter Resekostnader Kontorsmaterial och trycksaker Post, tele, datakommunikation ADB-tjänster Övriga externa kostnader Utbildning, hälsovård Avskrivning inventarier

Budget 2009

1 629

2 065

417 236 273 89 79 282 58 95 60 40

430 330 290 155 120 360 100 200 80 -

 

Budget 2010 1 935   430 280 290 120 110 320 80 120 65 120

Noter 1.

2. 3. 4. 5.

Medlemsavgifter Vid överläggning med landstingets och primärkommunala nämndens presidier den 4 maj 2009 föreslogs att medlemsavgiften för 2010 bibehålls på samma nivå som 2009 års nominella värde. (Au, § 62/09) Noterbart är att 2009 års nominella värde för AV-Medias del bygger på en temporär neddragning med 200 tkr under 2009. Övriga intäkter Avser kursintäkter, uthyrning, försäljning, (ljud, video, redigering, teknik). Referensgruppen Resekostnader, traktamenten samt representationskostnader i samband med möten. Medieproduktion Inköp av masterband, kassetter, cd- och dvd-skivor för produktion av UR-program (radio och tv). Media - läromedel Inköp av inspelad skol/spel/dokumentärfilm samt pedagogisk programvara.

Regionförbundet i Kalmar län

59

Verksamhetsplan 2010


Kommentar till budget 2010 för AV-Media Inledningsvis några korta påpekanden om delårsbokslutet-09 för AV-Medias del. Det resultatmässiga överskottet på 600 tkr beror på att stora delar av läromedelsinköpen, liksom uppskjutna teknikinvesteringar genomförs först under hösten. Med de i dag kända omständigheterna ser 2009 års resultat ut att överensstämma med gällande budget. Det föreliggande budgetförslaget för 2010 utgår från förslaget från landstingets och primärkommunala nämndens presidier att medlemsavgiften för 2010 ska bibehållas på samma nivå som 2009 års nominella värde. (Au, § 62/09). För AV-Medias del bygger 2009 års nivå i sin tur på en beslutad temporär neddragning med 200 tkr. (PKN 08-09-11) När det gäller intäktssidan i övrigt råder osäkerhet kring vad som händer med högskolans anslutning till AV-Media när Linnéuniversitetet blir verklighet 2010. Den försämrade finansiella situationen för kommunerna kan också komma att innebära minskade kursintäkter. Eftersom det i dagsläget är omöjligt att förutsäga om eller i vilken grad detta kommer att påverka AV-Medias intäkter utgår förslaget från samma nivå som under 2009. Förslaget till budget 2010 skiljer sig därför inte i några väsentliga delar från innevarande års budget. Viktigt har varit att i görligaste mån försöka tillgodose brukarnas behov av nya läromedel och teknik trots rådande omständigheter. Eva Maly-Stutterheim, verksamhetschef AV-Media

Förslag till beslut: Primärkommunala nämnden tillstyrker AV-Medias budgetförslag för 2010 och föreslår styrelsen att godkänna det

Regionförbundet i Kalmar län

60

Verksamhetsplan 2010


Bilaga 3

Fokus Kalmar län, förslag till budget 2010 1 000 - tal kronor Bokslut 2008 3001 3009 3110

Intäkter

Anslag från kommunerna Projektmedel Övriga intäkter Eget kapital

Budget 2009

4 295 4 396 2 138   10 829

Summa intäkter

4 402 6 209 600 300 11 511

Budget 2010

     

Kostnader 1101, 1105

4 512 5 000 500 922 10 934

1) 2) 3) 4)

IFO

5)

Personalkostnader Övr rörelsekostnader inkl projektkostn.

706 659

1 963 375

1 862 593

1102 m.fl

ÄHO

6)

Personalkostnader

1 826

2685

1831

Övr rörelsekostnader inkl projektkostn.

2 056

488

1226

1107

Gemensam drift, avskr

776

1107

Gemensam personal

950

633 7)

8)

1109

9)

Nat. Kompetenscentrum Anhöriga Personalkostnader Övriga rörelsekostnader inkl konsultkostnader

4700

739

2 492

1300

4050

  10 116

Summa kostnader

Regionförbundet i Kalmar län

651

61

Verksamhetsplan 2010

11 511

  10 934


Bokslut 2008

1107

Noter 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Budget 2009

Övriga rörelsekostnader Gemensam drift

776

633

Hyra, städ, el kontorsmaterial, förbrukning, tryck förbrukn.inventarier, utställning/mässor Tele, post Datakommunikation Leasingbil, hyrbil Försäkring, representation Avskrivningar Summa

282 241

286 90

82 54 61 20 36 776

80 80 77 20 633

Budget 2010

Anslag från kommunerna Anslag enligt avtal om FoU-verksamhet med länets kommuner. Projektmedel Socialstyrelsen utbetalar till kompetenscentrat 5 mkr inför år 2010 Övriga intäkter Försäljning tjänster, rapporter 150 tkr samt intäkt från länets kommuner 350 tkr för finansiering av utvecklingsprojekt Hjälpmedelsförsörjning inom ÄHO. Eget kapital Uttag från Eget kapital finanseriar genomförandet av projekt och kunskapsutveckling i länets kommuner. Av summan 922 tkr kommer 500 tkr att användas till tjänsteutvecklingsprojektet Hjälpmedelsförsörjning inom ÄHO för år 2010. Resterande 422 tkr används för övriga FoU-projekt med 82 tkr inom ÄHO och 340 tkr inom IFO. Individ- och familjeomsorg I Personalkostnader ingår kostnad för tv-anställd personal samt gemensam personal Övriga rörelsekostnader består av projektomkostnader Äldre- och handikappomsorg I Personalkostnader ingår även kostnad för tv-anställd personal samt gemensam personal Övriga rörelsekostnader består av projektomkostnader Gemensam drift och avskrivningar Gemensamma driftskostnader och avskrivningar. Anm. 2008 års kostnader är högre pga aktivt konferensår. De ökade kostnaderna täcks emellertid av ökade intäkter. Gemensam personal Gemensamma personalkostnaderna ingår i IFO:s och ÄHO:s budget. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga I Personalkostnader ingår kostnad för gemensam personal samt projektanställd personal I Övr. kostnader ingår även personalkostnader med 3,3 milj för projektarbetare som har anställning i annan organisation. Dessa kostnader bokförs som konsulttjänster.

Regionförbundet i Kalmar län

62

Verksamhetsplan 2010

633   286 70   80 70 77 20 30 633  


Kommentarer till budget 2010 för Fokus Kalmar län Fokus basanslag från kommunerna i länet finansierar de fasta kostnaderna år 2010. De fasta kostnader består av personalkostnader och fasta driftskostnader. Basanslaget finansierar däremot inte övriga projektkostnader. Dessa har under tidigare år täckts med intjänade medel. År 2009 märks en markant skillnad när det gäller att skapa ekonomiska tillgångar. Fokus har tidigare år med framgång sålt tjänster, såsom konferenser, rapporter och föreläsningar samt kunnat få extern finansiering för egna FoU-projekt. Vikande försäljning av tjänster beror troligtvis på det ekonomiska läget i landets kommuner och vi räknar med att effekterna kommer att bestå under år 2010. Första halvåret 2009 visar Fokus underskott med 459 tkr varav 300 tkr skall balanseras mot Eget kapital enligt tidigare beslut om finansiering av Kommunernas hemsjukvårdsprojekt. Underskott kommer att kvarstå vid årsskiftet. Åtgärder har vidtagits för att undvika underskott för 2010. En anställning (0,5 tjänst) som FoU-ledare med inriktning mot kommunernas hälso- och sjukvård är vakant tillsvidare. Projekt som rör hälso- och sjukvård ingår dock fortsatt i ÄHO, t.ex. ovannämnda Kommunernas hemsjukvårdsprojekt och det planerade tjänsteutvecklingsprojektet, Hjälpmedelsförsörjning i länet. En f.n. vakant anställning som FoU-sekreterare (0,75 tjänst) är under omprövning när det gäller omfattning och inriktning och budgeteras som 0,5 tjänst. Till Nationellt kompetenscentrum Anhöriga utbetalas statliga projektmedel med 5 miljoner kronor under 2010. NkA medfinansierar Fokus fasta driftskostnader. Under tidigare år har Fokus inte behövt använda medel från Eget kapital på grund av att tillgångar har skapats fortlöpande och dessa har täckt projektkostnaderna. Till genomförandet av FoU-projekt enligt uppdrag under 2010 tvingas Fokus således att lyfta medel från Eget kapital motsvarande 922 tkr enligt förslag till budget år 2010. Fokus äldre och funktionshinder. Inom ÄHO-området budgeteras 582 tkr ur Eget kapital för att finansiera genomförandet av FoU-projekt. Av denna summa reserveras 500 tkr till tjänsteutvecklingsprojektet Hjälpmedelsförsörjning i länet under 2010. (Projektet är 2årigt och budgeteras 500 tkr för år 2009 och 500 tkr för år 2010.) Resterande 82 tkr avser komplettering av medel till genomförandet av pågående projekt såsom Utvärderingsverkstad, Omsorgens språk, Kollegial granskning av biståndsbeslut inom äldreomsorgen, Social dokumentation och Trygghetsskapande tjänster i äldreomsorg. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga fortsätter sitt arbete med kartläggningar och inventeringar av forskning och utvecklingsarbete inom anhörigområdet samt genomför lärande närverk inom prioriterade områden enligt verksamhetsplan. Under 2009–2010 kommer kunskapsöversikter publiceras och informationsspridning ske genom kompetenscentrats webbsida, skrifter och regionala mötesdagar. Fokus individ- och familjeomsorg. Fokus har rekryterat FoU-ledare inom området och inlett samverkan med socionomprogrammet inom Högskolan i Kalmar bl a inom projekt Utvärderingsverkstad. Inom IFO-området budgeteras 340 tkr ur Eget kapital för komplettering av medel till genomförande av prioriterade FoU-projekt. Dessa handlar bl a om redovisning av resultat om ungdomars drogvanor, ledarskap samt metodutveckling i samband med införande av nya instrument för uppföljning och utredning inom beroendevården och barnavården. Ritva Gough Verksamhetschef Fokus Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län

63

Verksamhetsplan 2010


Bilaga 4

Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar 2010 Årsarvode Styrelseordförandes arvode uppgår till 70% av genomsnittligt arvode för kommunstyrelsens ordförande i länets kommuner. Arvodet för övriga ordinarie ledamöter i arbetsutskottet uppgår till 40 % av genomsnittligt arvode för kommunstyrelsens ordförande i länets kommuner. Uppgifterna inhämtas per 1 januari budgetåret och revideras inte under året. Revisionsordförandes arvode är 30 000 kronor per år och övriga revisorers arvode är 25 000 kr. Revisorerna erhåller inga dagarvoden.

Dagarvode Dagarvode utgår med belopp motsvarande 2 % av månadsersättningen för en riksdagsledamot. Varar sammanträdet/förrättningen mindre än fyra timmar inklusive färdtid utgår arvode med belopp motsvarande 75 % av dagarvodet. Uppgifterna inhämtas per 1 januari budgetåret och revideras inte under året. I beloppen ingår ersättning för tjänstepension och semester. Dagarvode utgår • • • •

vid sammanträden med styrelsens arbetsutskott till närvarande ersättare. vid sammanträden med styrelsen, nämnder och beredningar till närvarande ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare. vid sammanträde/förrättning för Regionförbundets räkning till av styrelsen utsedda rapportörer. vid sammanträde/förrättning för Regionförbundets räkning till av styrelsen utsedda förtroendemän för övriga uppdrag, såvitt inte arvode utgår från annan huvudman.

Begränsningar Dagarvode utgår inte till heltidsarvoderade förtroendevalda i länets kommuner och i landstinget. Inte heller till arbetsutskottets ordinarie ledamöter och förbundets revisorer.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst Ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 4 kap 12 § kommunallagen (1991:900) utgår, om inkomstbortfallet kan påvisas genom styrkt löneavdrag, med det belopp som löneavdraget överstiger dagarvodet. Den som inte kan styrka inkomstbortfallet erhåller i stället som ersättning för förlorad arbetsinkomst mellanskillnaden mellan den högsta sjukpenning som förtroendemannen är berättigad till enligt lagen om allmän försäkring och dagarvodet.

Reseersättning, traktamenten och färdtidsersättning Rese- och traktamentsersättning utgår enligt gällande kollektivavtal om resor och traktamenten, Bil 01 och Trakt 04. Med hänvisning till att färdtiden inkluderas i tiden för beräkning av dagarvode, utgår inte färdtidsersättning i något fall. Regionförbundet i Kalmar län

64

Verksamhetsplan 2010


Bilaga 5

Styrdokument 2009 Riksdag och regering SFS 2002:34 SFS 2007:713 2008-12-19

Lag om samverkansorgan i länen Förordning om regionalt tillväxtarbete Regeringsbeslut: Villkor m.m. för budgetåret 2009 för regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan

Ekonomi 2003-01-09

Styrelsen § 20/03

2008-06-04 2008-03-19 2008-12-03

Styrelsen § 65/08 Styrelsen § 24/08 Styrelsen § 150/08

Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar Avgiftsunderlag för förbundsavgiften Budgetunderlag inför medlemsavgift 2009 Budget och verksamhetsplan 2009

Policy, regler och riktlinjer 2009-09-24

Styrelsen § 106/09

2009-09-24 2008-10-23

Styrelsen § 109/09 Styrelsen § 112/08

2008-06-04

Styrelsen § 75/08

2008-06-04

Styrelsen § 67/08

2008-06-04 2007-12-13 2008-12-03 2007-11-07 2007-11-07

Styrelsen § 66/08 (53/07) Styrelsen § 164/07 Styrelsen § 142/08 Styrelsen § 137/07 Styrelsen § 132/07

2007-09-20

Styrelsen § 115/07

2007-02-08

Styrelsen § 36/07

2007-01-11 2007-01-11 2006-09-21 2006-09-21 2006-05-03/04 2005-09-22/23 2004-03-11

Styrelsen § 14/07 Styrelsen § 13/07 Styrelsen § 95/06 Styrelsen § 89 Styrelsen § 59/06 Styrelsen § 125/05 Styrelsen § 29/04

2004-03-11

Styrelsen § 29/04

2003-05-15

Styrelsen § 82/03

2003-02-28 2003-02-28 2003-02-28 2003-01-09 2001-04-11

Styrelsen § 48/03 Styrelsen § 47/03 Styrelsen § 43/03 Styrelsen § 10/03 Styrelsen § 32/01

Regionförbundet i Kalmar län

Uppsägning av avtal för revidering (Institutioner och organisationer) SydSveriges ”nya” Europakontor Småland-Blekinge Ägardirektiv samt budget 2009 för ALMI Företagspartner AB Revidering av reglemente för Primär­kommunala nämnden Policy för anställningsform, företrädesrätt och övertalighet Förändrade regler avseende upphandling Modell för stöd till Lokala Utvecklings­centrum Regionförbundets företagsstöd 2009 Reviderade stadgar för Euroregion Baltic Samråd inom ramen för regionala fonden, Småland & Öarna Policy för projektstöd till Landsbygds­programmet samt policy för region­förbundets stöd till de kommande Leader-områdena i Kalmar län Direktiv för kulturrapportörer och referens­gruppen för kulturfrågor för perioden 2007-2010 Delegationsordning Firmateckning 2007-2010 Delegation av beslut i brådskande ärenden Kulturpengar för regional utveckling Rapportörer inom området vuxnas lärande, direktiv Policy för regionförbundets utbildnings­verk­samhet Kulturfrågor: Riktlinjer för kulturpengar – regional utveckling 2004 Kulturfrågor: Stadgar för regionförbundets kulturstipendium Kommunernas Hus i Kalmar AB ‑ Ändring i bolagsordningen samt företagspolicy och ägardirektiv. Reglemente för Fokus Kalmar län Reglemente för primärkommunala nämnden Styrelsens arbetsformer Reglemente för regionförbundets styrelse Policy för investeringsstöd för lanthandeln

65

Verksamhetsplan 2010


2001-02-28

Styrelsen § 12/01

2001-02-28

Styrelsen § 12/01

1998-12-03 2009-02-27

Styrelsen § 122/98 Styrelsen § 33/09

1998-02-12

Styrelsen § 11/98

1997-12-08 1997-09-04 1997-09-04 1997-07-01

Fullmäktige § 33/97 Styrelsen § 14/97 Styrelsen § 16/97 Styrelsen § 9/97

1997-07-01 1997-07-01

Styrelsen § 7/97 Styrelsen § 2/97

Policy för finansieringen av allmänna och breda projekt för kommunal utveckling Policy för medfinansiering av projekt med kommun som huvudman Internkontrollprogram för arbetsmiljön Arkiv- och dokumenthanteringsplan för region­ förbundet Överenskommelse om anställningsvillkor för arbetstagare som övergår till anställning vid regionförbundet i Kalmar län Offentliga sammanträden. Nya arbetsformer förbundsstyrelsen Organisations- och bemanningsplan Regiondirektören delegerar beslut i ärenden om att lämna ut allmän handling. Tillsättande av regiondirektör Turordning för protokollsjusterare

Verksamhetsmål och program 2008-10-31 2009-06-03 2008-06-04 2008-04-17

Primärkommunala nämnden § 43/08 Styrelsen § 71/08 Styrelsen § 63/08

2007-11-07

Primärkommunala nämnden § 16/08 Styrelsen § 130/07

2007-06-14

Styrelsen § 96/07

2007-03-24 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-15

Styrelsen § 48/07 Styrelsen § 156/06 Styrelsen § 154/06 Styrelsen § 152/06

2006-11-08 2006-05-03/04

Styrelsen § 11/06 Styrelsen § 46/06

2006-02-09 2006-02-09

Styrelsen § 7/06 Styrelsen § 6/06

2005-12-08

Styrelsen § 146/05

2005-12-08

Styrelsen § 143/05

2005-09-22/23 2005-09-22/23

Styrelsen § 117/05 Styrelsen § 116/05

2004-06-16

Styrelsen § 79/04

2004-06-16 2004-04-29 2003-06-19 2009-10-23 2003-06-19

Styrelsen § 58/04 Styrelsen § 42/04 (117/03, 37/03) Styrelsen § 97/03 Styrelsen § 117/09 Styrelsen § 108/03

2003-01-09

Styrelsen § 12/03

2002-11-06

Styrelsen § 116/02

2008-03-19

Styrelsen § 33/08

Regionförbundet i Kalmar län

66

Viktiga områden och teman för PKN de närmaste åren Digital samhällsutveckling Fossilbränslefri region – reviderade mål samt handlingsprogram 2008-2009 AV-Medias uppdrag i Kalmar län Projektet Vinst – Utveckling av Kalmar läns besöksnäring Övergripande mål och strategi för biblioteks­ verksamhet för barn och ungdom Regionförstoring med kollektivtrafik Handlingsplan för Vindkraft 2007 Handlingsprogram för Vuxnas lärande Policy för regionförbundets arbete med ungdoms­ frågor Handlingsprogram för den träbearbetande industrin Fastställande av RUPEN IV – Regionalt utvecklings­ program för Kalmar län Innovationsstrategi för Kalmar län Kriterier för Regionförbundets i Kalmar län innovationsstipendier Gemensamt utvecklingsprogram för Euroregion Baltic Regional överenskommelse Kalmar län – Gemensam utveckling av introduktion för nyanlända invandrare Biblioteksutveckling i Kalmar län Revidering av prioriterade områden i den strategiska planen för Regionbiblioteket i Kalmar Avsiktsförklaring Scenkonst: ”att gå över ån – arrangörsfrågor i Sydost” Konststrategi för Kalmar län Lokalt utvecklingsprogram för kommersiell service för Kalmar län Regional musikplan Regional transportplan för Kalmar län 2010-2021 Förslag till ändring i det regionala tillväxtprogrammet för Kalmar län Principer för val av beredningar, rapportörer och kontaktpersoner Kultur i Sydost – avsiktsförklaring för regional kulturverksamhet i GHK-län Överenskommelse avseende danskonsulent

Verksamhetsplan 2010


2001-04-11

Styrelsen § 38/01

Strategi för profilering av Kalmarregionen som designregion

2008-01-31 2007-12-13

Styrelsen § 7/08 Styrelsen § 155/07

2007-11-07 2007-09-20

Styrelsen § 142/07 Styrelsen § 111/07

2006-05-03/04 2006-05-03/04

Styrelsen § 63/06 Styrelsen § 57/06

2005-12-08

Styrelsen § 181/05

2005-12-08 2004-10-21 2004-09-09 2004-04-29

Styrelsen § 165/05 Styrelsen§ 114/04 Styrelsen § 91/04 Styrelsen § 40/04

2001-06-20

Styrelsen § 57/01

Samarbetsavtal Miljösamverkan Sydost Uppbyggnad och utveckling av Nationellt kompetenscentrum för anhörigfrågor Avtal med Högskolan i Kalmar Samverkansprojekt E22 AB (bolagsordning, konsortialavtal och avtal om betalnings­åtagande) Bredbandsnät i Kalmar län, avtal Avtal med Högskolans i Kalmar avdelning för omvärldskommunikation 2006-2007 Överenskommelse mellan SydSam och det sydsvenska nätverket av Europa Direkt-kontor Baltic-Link Association, medlemskap i Samarbetsavtal med Cape Winelands, Sydafrika Avtal med Changxing County, Kina Beslut om samarbete med Cape Winelands District Municipality, Sydafrika Avtal med Kalmar Läns Trafik AB om kulturresor

Övrigt

Regionförbundet i Kalmar län

67

Verksamhetsplan 2010


Regionförbundet i Kalmar län

68

Verksamhetsplan 2010

Verksamhetsplan 2010 - Regionförbundet i Kalmar län  
Verksamhetsplan 2010 - Regionförbundet i Kalmar län  

Verksamhetsplan och budget för Regionförbundet i Kalmar län 2010. Rubriker: Framtidsfrågor, Gränsöverskridande frågor, Hållbarhet och kommun...

Advertisement