Page 1

Tervezôi információk

Aktualitások a legionella fertôzés megelôzéséhez


AZ ALÁBECSÜLT KOCKÁZAT ... ... ÉS AHOGYAN EZ KIKÜSZÖBÖLHETÔ Ez a kórokozó ismét a közérdeklôdés középpontjába került, nem utolsósorban a médiában megjelenô riportoknak köszönhetôen, amelyek arról tudósítanak, hogy középületeket kellett idôlegesen lezárni a legionella okozta megbetegedések és halálesetek miatt. Az épületgépészek számára mindez új kihívást jelent, egyúttal azonban lehetôség is a magasabb hozzáadott érték megteremtésére. A német DVGW* egyesület W 551-es munkalapja „Vízmelegítôk és vízvezetékek; mûszaki intézkedések a legionella baktériumok szaporodásának csökkentésére; ivóvíz-berendezések tervezése, létesítése, üzemeltetése és felújítása” (2004. április) címmel aktualizált formában foglalja össze az eddigi W 551-es és W 552-es munkalapok 1993. márciusa és 1996. áprilisa között megjelent kiadásait. Az alábbiakban a fenti munkalapon túlmenôen bemutatatásra kerülnek mindazon tudnivalók, amelyek a legionella baktériummal és fertôzés megelôzésével kapcsolatosak, s amelyek a tervezô és az ügyfél szempontjából lényegesek.

Erre már oda kell figyelni!

számának csökkentését szolgálják a ter-

A fertôzés a bejelentési kötelezettség alá

vezés, a létesítés és a felújítás során.

esô betegségek közé tartozik. A neves Robert Koch Intézet szerint

Amire gondolnia kell –

Németországban a szakemberek körülbelül

kis- és nagyberendezések esetén:

évi 6–10 ezer megbetegedéssel számolnak.

Kisberendezések azok a berendezések,

A halálozási arány az alapbetegségtôl és a

amelyek tároló rendszerû ivóvizes

terápiától függôen 15 % körül van, azon-

vízmelegítôvel vagy központi átfolyó rend-

ban a kezeletlen immunhiányos betegek

szerû ivóvizes vízmelegítôvel rendelkeznek

esetében akár a 80 %-ot is elérheti. A

• családi és ikerházakban, függetlenül a

baktériumok gyors szaporodásához ideális

vízmelegítô és a csôvezetékek ûrtar-

a 30–45°C közötti hômérséklet. Más bak-

talmától, valamint

tériumokhoz képest viszonylag lassan sza-

• maximum 400 l ûrtartalommal és az

porodnak, így például kifogástalan higié-

egyes csôvezetékekben a vízmelegítô

niai körülmények esetén a cirkulációs szi-

kilépô csonkja s a vízvétel helye között

vattyú maximum napi 8 órás idôtartamra

maximum 3 liter ûrtartalommal, az

kikapcsolható. A gyakorlatban mindennek

esetleges cirkulációs vezetékektôl

ismeretében kétféle megoldási stratégia

függetlenül.

vezethetô le: • a hideg- és a meleg víz esetében is el kell kerülni ezt a hômérsékleti tartományt, • az ivóvizes-berendezésben a víz pangási idejének rövidebbnek kell lennie, mint amennyi idôre a legionellának a szaporodáshoz szüksége van. Ezeken az alapvetô felismeréseken alapszanak a W 551 munkalapban bemutatott intézkedések, amelyek a baktériumok

2

* DVGW: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches, Német Gáz- és Vízügyi Egyesület


A TISZTA TERVEZÉS ... ... ÍGY BIZTOSAN SIKERÜL Nagyberendezések azok, amelyek tároló

van-e szó. Mindazonáltal kisberendezések

rendszerû ivóvizes vízmelegítôvel vagy

vízmelegítôit nem kell így üzemeltetni (ld.

központi átfolyó rendszerû ivóvizes

„üzemeltetés”). Ezek a követelmények

vízmelegítôvel rendelkeznek,

hivatottak biztosítani, hogy szükség esetén

• pl. többlakásos házakban, hotelekben,

kisberendezésekben is lehetséges mûszaki-

idôsek otthonában, kórházakban,

lag a termikus fertôtlenítés. Egy másik

fürdôkben, sport- és ipari létesít-

változás a szabályozási körrel kapcsolatos

ményekben, kempingekben, uszodákban,

elôírásokat érinti. Míg korábban az

valamint

ivóvízben (melegvíz) a kapcsolási

• olyan berendezések, amelyek olyan

tûréshatár miatt az 55°C-os hômérsék-

vízmelegítôket alkalmaznak, amelyek

leteket is tolerálták, ma már nem elfogad-

400 liternél nagyobb ûrtartalommal,

ható, ha a hômérséklet a vízmelegítô

és/vagy a csôvezetékek a vízmelegítô

kilépési helyénél szisztematikusan 60°C

kilépô csonkja és a vízvétel helye között

alatt marad. Csak a néhány percen belüli

3 liternél nagyobb ûrtartalommal ren-

rövid idejû eltérések fogadhatók el (ld. DIN

delkeznek.

4708).

Amire ügyelni kell!

 Védjük a hideg vizet a felmelegedéstôl

 Kerüljük a pangást, a pangás idejét minimalizáljuk

 A vízmelegítô a lehetô legkisebb legyen

 A vízvételi helyek csatlakozó csövének ûrtartalma maximum 3 liter

 A 3 liternél nagyobb ûrtartalmú ivóvizes vízmelegítôk minden ponton tartani tudják

Ami újdonság, hogy a 3 literes víztérfogat

a 60 °C-t

képviseli a felsô határt, és célértékként

Cirkulációs rendszerek és kísérô fûtôberen-

alacsonyabb víztérfogat (cirkulációs vagy

dezések

kísérô fûtés nélkül) van megadva. Így

Higiéniai szempontok miatt is – és már

minden tervezônek javasolható, hogy ne

nem csupán kényelmi okokból – kife-

vállaljon (jogi) kockázatokat, és ne lépje

jezetten követelmény 3 liternél nagyobb

túl a 3 literes térfogathatárt.

kapacitású csôvezetékkel rendelkezô kisberendezések cirkulációs rendszerrel

 Legyen lehetôség termikus fertôtlenítésre

T

min

a vízmelegítôn 60 °C

 A 3 liternél nagyobb ûrtartalmú csôvezeték esetén

Az ivóvizes vízmelegítôk és átfolyó rend-

és/vagy kísérô fûtéssel történô ellátása a

legyen cirkuláció vagy kísérô

szerû ivóvizes vízmelegítôk mûszaki

vízmelegítô kivezetô csonkja és a vízvétel

fûtés

követelményei

helye között. A cirkulációs rendszerben,

3 liternél nagyobb víztérfogatú ivóvizes

illetve a kísérô fûtéssel ellátott rendszer-

vízmelegítôk és átfolyó rendszerû

ben a hômérséklet nem süllyedhet a tároló

vízmelegítôk melegvíz kilépési helyénél

kilépési hômérsékleténél 5 K-nel alacso-

minimum 60°C-os hômérsékletet kell tudni

nyabbra.

tartani. 400 liternél nagyobb ûrtartalom

Mind a kis- mind a nagyberendezésekre

esetén a tároló minden pontján biztosítani

érvényes, hogy maximum 3 liter kapa-

kell a víz egyenletes melegítését.

citású ágvezetéki és/vagy egyedi betápláló

Elômelegítô fokozatoknál (pl. hôvissza-

csövek esetében ettôl el lehet tekinteni.

 ∆TT

max

= 5 K a vízmelegítô

és a vízvétel helye között

nyerô berendezés, napenergiás berendezés) esetében ezt a vizet naponta egy alkalommal legalább 60°C-ra fel kell melegíteni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csak ezekkel a mûszaki paraméterekkel (pl. hôilletve idôkapcsoló, átkapcsoló) szabad vízmelegítôket beállítani, függetlenül attól, hogy nagy-, avagy kisberendezésrôl

3


Szerelvények

mértékben képesek az egyszerû és szak-

Ajánlatos a vízvételi hely szerelvényeit

szerû mintavétel biztonságát, és ezáltal

egyedi biztonsági elzáróval ellátni és a

megbízható eredményeket garantálni, a

közös biztonsági elzárókról lemondani,

kereskedelemben is kaphatók (ld. az

mivel ez utóbbiak szerkezeti okokból túl-

ábrákat). Ezek a mikrobiológiai vizsgála-

ságosan nagy holttérrel bírnak.

tokhoz kiégethetôek (pl. fémtömítések

Annak érdekében, hogy a berendezés

használatával).

hidraulikus kiegyenlítését kifogástalanul el lehessen végezni, megfelelô szelepeket kell

Fennálló berendezések

alkalmazni, illetve utólag felszerelni. Erre

Neves kutatóintézetek információi szerint

dolgozták ki a DVGW VP 554 (1)-t

a következô tényezôk gyakran okoznak

(Termosztatikus cirkulációs szabályozó

fertôzést – hidegvizes helyeken is.

szelepek az ivóvizes melegvízrendszereken

• Egyedi biztonsági elzárók helyett közös

belül a hidraulikus kiegyenlítéshez). Ez a munkalap a szabályozó szelepek

biztonsági elzárók • Az oltóvíz-vezetékek és az ivóvizes-

besorolását szolgálja szabályozó tulajdon-

berendezések hiányos vagy elégtelen

ságaikat illetôen. Az átfolyó rendszerû

elválasztása

keverôket a végpontra kell felszerelni. Ebben az esetben is érvényes a „maximum 3 liter szabály”!

• Hidegvizes berendezések elégtelen vagy hiányos szigetelése • Végponti helyett központi átfolyó keverô

Lakások vízmérôi Mivel vízmérôt érthetô okokból csak a cirkulációs vezeték után lehet beépíteni, így azok beépítését csak közvetlenül a vízvétel helye elôtt lehet megoldani, vagy kísérô fûtést kell alkalmazni. A lakások vízmérôi utáni vezetékekre is érvényes a 3 literes szabály (1. táblázat).

Mintavételi helyek A német elôírások szerint középületekben évente egyszer vizsgálatokat kell végezni (TrinkwasserVerordnung – (Ivóvíz törvény) – 4 §, 14 (6) és 19(7) a 4. melléklettel együttesen). Ezért ajánlatos, hogy a DVGW W 551 munkalapban elôírt helyeken az ivóvizes berendezésben megfelelô mintavételi szerelvényeket építsenek be, illetve szereljenek utólag be. Ilyen mintavételi szerelvények, amelyek a legnagyobb

4

• Túlméretezett vízmelegítôk és vezetékrendszerek


ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI JEGYZÔKÖNYV ... ... ... ÍGY BIZTOSÍTSA BE MAGÁT. Amire ügyelni kell!

Ezt kell közölnie az üzemeltetôkkel

Üzemeltetés

Ajánlatos, hogy az épületgépész tervezô és

Egy ivóvizes berendezés higiéniára figyelô

a szerelô a DIN 1988-8 szerint az üzembe

üzemeltetésének legfôbb célja, hogy gon-

helyezési és átadás-átvételi

doskodjon a rendszeres és teljes körû víz-

jegyzôkönyvben az üzemeltetô figyelmét

cserérôl a berendezés minden részében.

felhívja a további kötelezettségekre, és

Higiéniai szakemberek heti háromszori

ennek tudomásulvételét aláírással iga-

vízcserét javasolnak. Ezen túlmenôen az

zoltassa. Ezt a jegyzôkönyvet a dokumen-

üzemeltetônek további kötelezettségeket

tumokhoz csatolják, és jogi óvintézkedés-

is teljesítenie kell, például

ként szolgál.

• Az ellenôrzési és karbantartási munkák

Ilyen kötelezettségek például, hogy az üzemeltetônek

kivitelezése/kiadása • Középületekben rendszeres vizsgálatok

• higiéniai okokból feltétlenül gondoskodnia kell a rendszeres és teljes körû

megrendelése, pl. legionellára, • Bejelentési kötelezettség az Ivóvíz

vízcserérôl az ivóvizes berendezés min-

törvény 13. § szerint, pl. a használati

den részében,

jog megváltozása esetén, valamint

• magasabb a kockázata, ha kisberen-

• különleges bejelentési és kezelési

dezéseknél 60°C-nál alacsonyabb

kötelezettség a Ivóvíz törvény 16. §

hômérsékletet választanak,

szerint.

• középületekben legalább évente egyszer meg kell rendelni a vizsgálatot.

Az alábbiakban felsoroljuk a megelôzése

 Termosztatikus cirkuláció szabályozó szelepeket alkalmazni

 Átfolyó keverôket a végpontra helyezni

 A vízmérôt közvetlenül a vízvétel helye elé tervezni

 Középületekbe mintavételi szerelvényeket tervezni

 Üzembe helyezési és üzemeltetési utasítási jegyzôkönyvet kiállítani és jóváhagyatni

 Az üzemeltetô kötelezettségeit írásban megadni

szempontjából fontos üzemeltetési

Ezen túlmenôen az üzemeltetô figyelmét

paramétereket.

fel kell hívni a DIN 1988-8 szerinti ellenôrzési és karbantartási kötelezettségekre, továbbá javasolni karbantartási szerzôdés megkötését.

1. táblázat

Milyen csôhosszúság felel meg 1 liter ûrtartalomnak? Rézcsô mérete [mm]

1 méter csô víztartalma [l]

1 liter megfelel [m]

12 x 1

0,079

ca. 12,0

15 x 1

0,133

ca. 7,5

18 x 1

0,201

ca. 5,0

22 x 1

0,314

ca. 3,0

28 x 1,5

0,491

ca. 2,0

5


A ZAVARTALAN ÜZEMELTETÉS ... ... ÉS A TARTÓS MEGELÔZÉS KÖTELEZETTSÉGE

Amire az üzemeltetôknek ügyelniük kell:

Cirkulációs rendszerek

Kisberendezések

Cirkulációs rendszerekben a hômérséklet

Kisberendezések esetében a korábbiakhoz

nem lehet a tároló kilépési hômérsék-

hasonlóan a vízmelegítô 60°C-ra történô

leténél több mint 5 K-nel alacsonyabb. Ez

beállítása ajánlott. Azonban most már

nagy berendezések esetében csak a teljes

nem lehetséges, hogy hômérséklet átlag-

cirkuláció hidraulikus kiegyenlítésével

ban 60°C alatt maradjon, hanem alulról

lehetséges. Ezért a szivattyúhoz közeli fel-

korlátozzák azt. Ez azt jelenti, hogy 50°C-

szálló csôvezetékekben el kell kerülni a

nál semmi esetre sem lehet alacsonyabb a

rövidzárlati áramlásokat. Ez elôfeltétele

hômérséklet.

annak, hogy a szivattyútól távol esô felszálló vezetékben is megfelelôen magas

Nagyberendezések

legyen a hômérséklet.

Nagyberendezések esetén a vízmelegítô

A cirkulációs rendszereket napi maximum

kilépési helyénél minimálisan 60°C-os

8 órára szabad kikapcsolni, ha kifogástalan

hômérsékletnek kell lennie, és ugyanez

higiéniai körülmények állnak fenn. Ezt a

érvényes az elômelegítô fokozat legalább

követelményt csak megfelelô vizsgálati

naponkénti felmelegítésére is.

eredményekkel lehet alátámasztani.

Ezeknek a hômérsékleteknek az alsóbb hômérsékleti tartományokba való átlépése nem megengedett, csak néhány percnyi idôn belül, ha elkerülhetetlen. Az ivóvizes berendezések üzemeltetôinek, amennyiben a berendezésbôl ivóvíz közszolgáltatást végeznek, információadási kötelezettségeik vannak a közegészségügyi hivatallal szemben (Ivóvíz törvény 13. §). Így pl. a következô esetekben: • A tulajdon vagy a használati jog másik személyre történô átruházása • Ivóvizes berendezés létesítése, vagy üzembe helyezése illetve újbóli üzembe helyezése • építési vagy mûszaki üzemeltetési változtatások, amelyek befolyással lehetnek a vízminôségre.

A tervezô a szakszerû tervezéssel hozzájárulhat a túlságosan hosszú pangási idôk minimalizálásához, ezt elkerülni azonban csak az üzemeltetô tudja.

6


A LEGIONELLA FERTÔZÉS MEGELÔZÉSE ... ... HATÉKONYAN VÉDI AZ ÉLETET ÉS AZ ÉRTÉKEKET Fertôtlenítés?

A legfontosabb dolog amit egy üzemeltetô

A DVGW W 551-es munkalap szerint ter-

a mûszaki higiénia érdekében tenni tud,

vezett és üzemeltetett berendezés

annak biztosítása, hogy hetente háromszor

esetében általában nincs szükség további

rendszeres és teljes körû vízcsere történjék

intézkedésekre a megelôzéshez. Egyes

minden vízvételi helyen.

területeken, pl. intenzív osztályokon azon-

Amire ügyelni kell!

 Kisberendezések Tkötelezô = 60 °C; Tmin = 50 °C

 Nagyberendezések

ban értelme lehet különleges intézkedéseknek.

A neves holland kutatóintézet, a KIWA

Felújítás esetére megfelelô utasítások

eredményei világosan jelzik a különb-

találhatók a DVGW W 551-es munkalap 8.

séget a különbözô anyagok között, ami

fejezetében.

ezek biofilm kialakítására vonatkozó potenciálját illeti. Így az alkalmazott

Higiéniai-mikrobiológiai vizsgálatok

PE-X mûanyagcsô jelentôsen több

A higiéniai-mikrobiológiai vizsgálatok ter-

biofilmet mutatott a felületén, mint az

jedelmére és értékelésére vonatkozóan a

acél, és még ez is valamelyest többet,

DVGW W 551-es munkalap 9. fejezetében

mint a réz.

találhatók utasítások.

Jelentôs különbségek adódtak a vízben

Tmin = 60 °C

 Cirkuláció

∆TTmax = 5 K

 Rövidzárlati áramlások elkerülendôk

a legionellák számát illetôen is. Így a Összegzés

rézcsövekbôl vett vízmintákban tízszer

A megelôzése nem ördöngösség, ha az új

kevesebb legionellát találtak, mint nem

építmények tervezésénél, illetve a régi

fémes anyagok esetében. Mivel a

épületek átépítésénél mûszaki

DVGW W 551 munkalap szerint szük-

intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy

séges intézkedések ilyen 10-szeres

a hideg- és melegvizes tartományokban a

lépésekbe vannak beosztva, ez min-

megfelelô hômérsékletek betarthatók

denképpen lényeges nagyságrend.

legyenek. Továbbá a tervezôk és az

Ez azt mutatja, hogy a rézcsövek és

üzemeltetôk közös érdeke, hogy a beren-

szerelvények hozzájárulhatnak az

dezéseket alkalmas mintavételi

ivóvíz-berendezésekben a baktériumok

készülékekkel lássák el, illetve ezeket

szaporodásának csökkentéséhez.

utólag felszereljék. Annak érdekében, hogy a tervezô saját magát bebiztosítsa, írásban informálnia kell az üzemeltetôt a kötelezettségeirôl. Ezzel és egyéb témákkal kapcsolatban mintadokumentumok beszerezhetôk többek között az egyesületeknél és az interneten. Így pl. a www.kupfer.de/praxistipps/faq.html (német nyelvû) weboldalon.

7


Az International Copper Association és a European Copper Institute támogatásával

Kiadja: Initiative Kupfer Postafiók 10 30 42, 40021 Düsseldorf, Németország Internet: www.kupfer.dee E-Mail: mail@kupfer.de

Magyar fordítás: Magyar Rézpiaci Központ 1053 Budapest, Képíró u. 9. Tel: (1) 266-4810, Fax: (1) 2666-4804 Internet: www.rezinfo.hu www.hcpcinfo.org e-mail: info@hcpcinfo.org

Fotó: Deutsches Kupferinstitut, Initiative Kupfer F. W. Oventrop GmbH & Co. KG Gebr. Kemper GmbH + Co. KG

Aktualitások a legionella fertőzés megelőzéséhez  

Ez a kórokozó ismét a közérdeklődés középpontjába került, nem utolsósorban a médiában megjelenő riportoknak köszönhetően, amelyek arról tudó...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you