__MAIN_TEXT__

Page 1

Dr Marija Obradovi Institut za noviju istoriju Srbije Kneza Miloša 101 Beograd

POTPUNA PROMENA SVOJINE I EKONOMSKE STRUKTURE U ISTOČNO EVROPSKIM ZEMLJAMA POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA (1945-1952)

APSTRAKT: Predmet rada je prikaz mera konfiskacije, nacionalizacije, agrarne reforme i kolonizacije kojima je stvorena državna svojina u zemljama "narodne demokratije" posle Drugog svetskog rata. Komparativnom analizom opisane su sli nosti i razlike procesa stvaranja državne svojine u isto no-evropskim zemljama u periodu 1945-1948. godine. Šire je elaboriran postupak nastojanja državno-svojinskog monopola u Jugoslaviji.

Nakon Drugog svetskog rata u zemljama Isto ne Evrope, tj. zemljama "narodne demokratije", partijska država nije bila stvorena direktnom revolucionarnom akcijom (rušenjem postoje ih i izgradnjom novih politi kih i državnih institucija vlasti), ve strukturalnom transformacijom politi kih institucija. Zadobijanje ekonomske mo i od strane partijske države bilo je veoma složeno, a obzirom na "postepenu i obazrivu" poltiku vršenja politi kih i ekonomskih promena u tim zemljama zbog medjunarodnih ali i unutrašnjih odnosa. Sa druge strane, za "narodnu državu" osvajanje ekonomske mo 1

Profile for RexFiles

Potpuna promena svojinske i ekonomske strukture u istočnim evropskim zemljama  

Potpuna promena svojinske i ekonomske strukture u istočnim evropskim zemljama  

Profile for rexfiles
Advertisement