Page 1

IInnffo ma attiie orrm eb buullle ettiinn vva ann d de e W Wa atte errb buuuurrttvve erre enniig giinng g


Spraakwater november 2008

Van de voorzitter Wat gaat een jaar toch snel, voor u ligt alweer het tweede nummer van het Spraakwater 2008, dat betekent dat wij de herfst in al zijn kleuren mogen aanschouwen. Het was een druk bestuurdersjaar. Met veel, maar vooral leuke (nieuwe) uitdagingen. Door optimale communicatie tussen bestuur, gemeentelijke instanties (de wijkpost) en de leden van de Waterbuurt, is het mogelijk om veel zaken te realiseren. Echter, wij staan altijd open voor verbetering en nieuwe ideeën. Zo hebben wij middels het budget van “wijk aan zet”, een aantal leuke evenementen kunnen organiseren, zoals de Nieuwjaarsreceptie en het Zomerfeest/Waterbuurtsale. In de Postiljon heeft u kunnen lezen over het “Olifantenpad”. Mede dankzij de inspanningen van o.a. de werkgroep wonen is dit bewerkstelligd. U kunt op www.deWeekkrant.nl diverse artikelen terugvinden betreffende de activiteiten van de Waterbuurtvereniging. Welke onderwerpen treft u o.a. aan in dit Spraakwater? Dit zijn: -Resultaten van de werkgroep wonen -Verslag viering Koninginnedag -Verslag Zomerfeest / Waterbuurtsale -Uitslag Zomertuinprijs -Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie -Viering St. Maarten -Kort verslag ALV 2008 -Onderhoudscontracten/ inschrijfformulieren/wijzigingen onderhoudscontracten -Jaarplan -Verslag Burenhulpcentrale -Bijdrage Bewonerscommissie En nog veel meer wat zeker de moeite waard is om te lezen. Noteert u alvast een aantal belangrijke data in uw agenda zodat u deze niet kan vergeten:   

Dinsdag 11 november- St. Maarten Zondag 11 januari 2009- Nieuwjaarsreceptie Dinsdag 14 april 2009- Algemene Leden Vergadering

2


Spraakwater november 2008

In de Waterbuurt kunnen wij weer veel nieuwe bewoners verwelkomen. Wij hopen dat u zich net zo prettig zal gaan voelen als de meesten van ons in deze buurt. U kunt uw steentje bijdragen door lid te worden en actief deel te nemen aan de activiteiten, die plaatsvinden in de Waterbuurt. Het is in ons aller belang dat de Waterbuurt een prettige, leefbare en veilige woonomgeving is voor jong en oud. Belangrijke uitgangspunten hierin kunnen zijn:  “Een prettige “buur” zijn voor elkaar”,  “Ik ben trots op onze buurt, ik hoop u ook!” Het bestuur doet er alles aan om het bovengenoemde te bewerkstelligen, maar wij kunnen dit niet alleen. Hierbij hebben wij uw enthousiasme en deelname nodig. Wij hopen u allen in grote getale te mogen ontmoeten op of bij één of meerdere activiteiten. Wilt u volgend jaar weer een Zomerfeest? Misschien wordt dit wel een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Aan ons zal het niet liggen! Ik wens u veel plezier met het lezen van dit Spraakwater.

Yvonne Schols

Kort verslag van de Algemene Leden Vergadering van 08 april 2008 Het volledige verslag van deze vergadering staat op de website en wordt in het Spraakwater van april 2009 gepubliceerd. Aan de orde is gekomen:  De voorzitter van WAS3ZICHT heeft een uiteenzetting gegeven wat WAS3ZICHT inhoudt en wat dit voor de Waterbuurt kan betekenen. Hierbij heeft hij ook aangegeven dat de bewoners zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan WAS3ZICHT.  Het financiële verslag 2007, Jaarverslag 2007, Jaarplan 2008 en begroting 2008 zijn ongewijzigd goedgekeurd.  Er is een voorstel gedaan voor aanpassing van de contributie inning. Unaniem is met het voorstel ingestemd.  In het bestuur hebben een aantal mutaties plaatsgevonden. Afgetreden zijn Annie Hogerwaard, Kick de Wolff en Hans van der Nol. Toegetreden zijn Aad Bontje, Hans Schiermeier, als penningmeester Evelien van der Hulst en als secretaris Patrick Bergs.  Er is aandacht gevraagd voor de ‘pannenlappenactie’. De pannenlappen zijn te vinden in de wijkpost van Meerzicht.

3


Spraakwater november 2008

Koninginnedag 2008 Koninginnedag 2008 is al weer voorbij‌.maar wat kijken we er met veel plezier op terug. Het weer werkte mee en zoals elk jaar konden de kinderen van alle spelletjes genieten, de loopskiÍn, 4 op een rij, pedalo en dit jaar was er ook een mooie tafeltennistafel.

Voor de kleintjes was er een gezellige clown helemaal uit Noord-Brabant gekomen!!! Naast de traditionele kaas en oranjebitter waren er ook chips en snoepjes. En dit jaar was er iets nieuws; een pop-corn machine!! Het was een zeer geslaagde dag. Iedereen hierbij hartelijk bedankt, vooral ook de vrijwilligers die dit allemaal weer mogelijk gemaakt hebben. Cristina Vrijkorte

Cristina met de prijswinnaars van de Koninginnedagprijsvraag

4


Spraakwater november 2008

JAARPLAN 2009 WATERBUURTVERENIGING Uitgangspunt van het bestuur is dat de activiteiten een positieve invloed hebben op de cohesie binnen de wijk.

Nieuwjaarsreceptie 11 januari De receptie staat in het teken van een betere kennismaking met de bewoners in de Waterbuurt. Als uiting van deze samenwerking worden dan ook alle bewoners van de Waterbuurt uitgenodigd. Voor deze receptie zal ook een financiĂŤle bijdrage van de gemeente worden gevraagd om zo deze belangrijke en succesvolle bijeenkomst te kunnen voortzetten. Gelukkig is er de laatste jaren een stijgende belangstelling waar te nemen, het bestuur hoopt dan ook dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren zal voortzetten. ALV 7 april Uiteraard staat ook de algemene ledenvergadering op het programma. Voor de pauze zal er een lezing worden gegeven met een actueel onderwerp. Na de pauze zal verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en de plannen van het bestuur voor het huidige jaar. Daarnaast zal veel ruimte worden gegeven aan een discussie over nieuwe activiteiten welke naar wij hopen door leden zullen worden voorgesteld. Koninginnedagviering 30 april Ook de Koninginnedagviering zal dit jaar worden georganiseerd. Gezien de positieve reacties op de veranderingen welke in de afgelopen jaren werden doorgevoerd zullen deze aanpassingen verder worden uitgewerkt. Zomertuinprijs juni/september In de afgelopen jaren hebben al veel bewoners in de Waterbuurt hun voortuin onderhanden genomen. Niet alleen prettig voor deze bewoners, maar daarmee wordt ook het aanzicht van de buurt een stuk mooier. Zowel het bestuur van de Waterbuurtvereniging, de Bewonerscommissie alsmede Vidomes en Intratuin waarderen deze inspanningen zeer en beogen met de Zomertuinprijs het opknappen van de voortuinen nog verder te stimuleren. Zomerfeest september Na het grote succes in 2008 van de Waterbuurtsale en het Zomerfeest, zal de Waterbuurtvereniging tezamen met de bewonerscommissie alles in het werk stellen om weer een geweldig Zomerfeest te organiseren. Sint Maarten 11 november Zoals gebruikelijk zal ook dit jaar op 11 november weer de viering van Sint Maarten plaatsvinden. Een feest geheel door en voor kinderen. Als bewoners kunt u meedoen door een kaarsje voor uw raam te plaatsen dan wel uw gang- of voordeurlamp aan te laten. Kinderen uit de buurt zullen dan mogelijk bij u aanbellen waarna zij na het zingen van een wijsje graag een kleine traktatie ontvangen. De vereniging zal in haar Spraakwater van november 2009 nogmaals een oproep plaatsen om iedereen zoveel mogelijk mee te laten doen. 5


Spraakwater november 2008

Bewonersschouw najaar 2008 Waterbuurt Samen kijken = samen werken Onder deze titel stond begin augustus een oproep in de krant om bewoners van een aantal buurten in Zoetermeer, uit te nodigen voor een bewonersschouw. In 2006 is in Buytenwegh de Leyens een pilotschouw gestart en naar aanleiding van positieve resultaten hieruit is dit langzamerhand uitgebreid tot ongeveer 30 buurten in Zoetermeer. Wat is het doel van zo’n bewonersschouw? Het woord schouwen zegt het al: kijken. Het op een gerichte manier leren kijken naar de kwaliteit van het openbare gebied (straat, fiets/voetpad, groen, meubilair, verlichting, graffiti, etc.) in eigen wijk. Indien een bepaalde kwaliteitsnorm niet gehaald wordt, weten dat je dit kunt doorgeven aan de wijkpost. Daar wordt het weer doorgespeeld naar de diverse diensten en gekeken in hoeverre de aangemelde zaken, indien mogelijk, snel of op een langere termijn opgelost of verbeterd kunnen worden. Begin september konden belangstellenden uit de wijken Centrum, Meerzicht en Rokkeveen de eerste theorie avond bijwonen. Na een algemene uitleg over de doelstelling en de uitvoering kreeg iedereen een rugzakje met informatieboekjes en beoordelingsformulieren en werden we in groepjes de straat op gestuurd om het ‘schouwen’ te leren. Op dat moment bleken er acht deelnemers uit de Waterbuurt te zijn die meteen zoiets hadden van: wij gaan straks schouwen in ‘onze’ wijk. Na het invullen van een proefbeoordelingsformulier kregen we de laatste informatie mee en mochten we zelfstandig gaan schouwen, oftewel: aan de hand van criteria rondkijken en hier een rapport van opmaken. Tussen half september en half oktober heeft u misschien enkele ‘koppels’ door de buurt zien rondlopen en stilstaan. Aan de hand van de beschreven normeringen en plaatjes in de zeer fraaie en handzame kwaliteitscatalogus, werd er op vijf voorgeschreven plaatsen gekeken naar de ‘staat’ van de Waterbuurt. Elk koppel kon er zelf nog een aantal schouwpunten aan toevoegen. Per schouwpunt en de 16 onderdelen konden de volgende beoordelingen gegeven worden: A+ (heel goed en niets op aan te merken), A, B, C en D (heel slecht en onvoldoende). De volgende onderdelen werden beoordeeld:  VERHARDING: de tegels en het asfalt van voetpad, fietspad, de rijbaan en parkeerplaatsen, de wegmarkering en evt. aanwezig onkruid binnen dit terrein.  GROEN: aangebrachte en natuurlijke beplanting, ruig en vlak gras.  MEUBILAIR: verlichting en de technische staat van bankjes en afvalbakken.  SCHOON: zwerfvuil, graffiti, beplakking en de verzorgde staat van bankjes en afvalbakken. Tot slot was er nog een enquêteformulier toegevoegd met de onderwerpen: veiligheid, toegankelijkheid en parkeren.

6


Spraakwater november 2008

Bepalend voor de diverse schouwrapporten zijn onder andere:  De datum van schouwing: In week 37 stond op verschillende plaatsen nog zeer hoog gras. In week 38 was dit allemaal perfect gemaaid. In week 39 en volgende bleken een aantal van onze geconstateerde kritiekpunten al te zijn aangepakt. Eventueel vanwege regulier onderhoud of geconstateerde urgentie.  De fysieke plaats van schouwing: Bijvoorbeeld: bij schouwpunt 1 (Leiwater) zijn verschillende openbare perkjes. De staat van een aantal is niet gek. Daarentegen zijn perkjes elders in de straat veel minder van kwaliteit. Meer open plekken, enigszins onkruid, geringere groei of toe aan een snoeibeurt.  Soms is het onduidelijk of het bijhouden van ‘groen’ hoort bij de taak van de gemeente, dat bewoners hier zelf verantwoordelijk voor zijn òf dat zij ervoor hebben gekozen om dit zelf bij te houden. Half oktober zijn de Waterbuurters: Bo Logiantara, Una Hooft, Patrick Bergs, Yvonne Schols, Hans Schiermeier, Judy Krug, André Krens en Marion Verweij bij elkaar gekomen en hebben gezamenlijk naar hun bevindingen gekeken. Allereerst gaven we de gemeente Zoetermeer complimenten. In vergelijking met enkele andere steden valt op hoe goed het groen, onkruid en andere elementen bijgehouden worden en hoe gevarieerd de boomaanplant, parken, etc. zijn. Daarnaast een compliment voor de openheid en het betrekken van inwoners van Zoetermeer bij allerlei projecten. Naast alle complimenten waren er ook zeker punten voor verbetering vatbaar. Doormiddel van deze schouw hebben we aandacht gevraagd voor bv. los- of scheef liggende tegels of trottoirbanden, door boomstronken opgeduwd asfalt, overhangend groen, plaats van glasbakken, hondenuitlaatgebied, veiligheid, toegankelijkheid en parkeren. Als grote aandachtspunten zijn in ieder geval overgebleven:  de oversteek bij de Meerzichtlaan. (blijkt ondertussen als proef voor een jaar aangepast en wordt nu aangeduid als olifantenpad)  het ‘lekken’ van het Randstadrailviaduct bij de Meerzichtlaan (wordt/is al aangepakt)  het terrein aan het Schuitwater bij het Merelnest. Dit lijkt nu echt een vergeten achterstandsgebied i.p.v. een zeer aantrekkelijke speelplek en ontmoetingsruimte.  een deel van het fietspad aan weerszijden van het Bredewater en een deel van het ernaast liggende voetpad. Eind oktober zijn alle formulieren ingeleverd. De gemeente en wijkposten zullen de gegevens allemaal op een rijtje zetten. De bedoeling is dat er op een vervolgavond in november een terugkoppeling gemaakt wordt. Wij, als schouwkoppels, zijn natuurlijk zeer benieuwd naar de resultaten. Mocht er nadere informatie komen dan zullen wij u daarvan in een volgend Spraakwater informeren. Marion Verweij Bewoner Leiwater

7


Spraakwater november 2008

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE 11 JANUARI 2009 Vorig jaar in de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie schreef ik “Nieuwjaar, een nieuwe start”, en “Wat heeft het nieuwe jaar in petto, wat zijn de verwachtingen?”  Hoe zit het met u?  Heeft het afgelopen jaar u mooie herinneringen gegeven?  Heeft het aan uw verwachtingen voldaan?  Of juist niet? Het mooie van het leven is dat het vol verrassingen zit. Dus dat geluk en verdriet hand in hand gaan. Deze twee ingrediënten zorgen ervoor dat het leven op zijn minst intenser en interessanter wordt. Voor de Waterbuurtvereniging geldt dit natuurlijk ook. Het “nieuwe” bestuur is goed op weg. De inzet van deze mensen om de Waterbuurt een fijne, veilige en vooral gezellige omgeving te laten zijn om in te wonen, is buitengewoon. Mooie herinneringen hebben wij aan 2008. Wij gaan elkaar steeds beter leren kennen, de samenwerking hierdoor intensiveren en verbeteren. Wij zijn benieuwd naar u! Hoe is het met u! Wij horen graag wat er zoal bij u leeft als bewoner van de Waterbuurt. Daarom nodigen wij u uit om op zondag 11 januari 2009, van 16.30 uur tot 18.30, wederom in “de Amaliaschool”, samen met ons een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. Ik spreek de wens uit vele buurtgenoten te mogen ontvangen. Graag tot dan! Namens het bestuur, Yvonne Schols

8


Spraakwater november 2008

Uitreiking van de Zomertuinprijs 2008 Een jaarlijks terugkerend fenomeen in de Waterbuurt is de uitreiking van de Zomertuinprijs. Niet alle prijswinnaars waren aanwezig bij de uitreiking aan het eind van het Zomerfeest. Daarom is tijdens een gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje bij de voorzitter van de Waterbuurtvereniging thuis, de rest van de prijzen verdeeld. De Zomertuinprijs is een prijs die in de Waterbuurt wordt uitgereikt. Degenen die hierop kans maken zijn de bewoners waarvan de tuin zichtbaar is vanaf de openbare weg, en waarvan de tuin goed onderhouden is. Dit heeft als doel de wijk een gezellige uitstraling te geven. Ieder jaar komt er weer een ander thema, zodat de prijswinnaars variëren. Dit jaar was het thema “kleur”. Twee rondes zijn er gelopen en deskundig beoordeeld door Dave van Luijken (Intratuin Zoetermeer) en twee bestuursleden van de Waterbuurtvereniging. De 1ste, 2de en 3de prijs zijn uitgedeeld aan de kleurrijkste tuinen, mede mogelijk gemaakt door Vidomes. Daarnaast zijn er 10 aanmoedigingsprijzen uitgedeeld, deze zijn ter beschikking gesteld door Intratuin Zoetermeer. Waarvoor hartelijke dank!

Eerste prijs, Ganzewater 41

9


Spraakwater november 2008

Tweede prijs: Kooienswater 75

Derde prijs: Leiwater 7

10


Spraakwater november 2008

“Van Waterbrug tot Olifantenpad” Bewoners blij Vóór de reconstructie van het winkelcentrum Meerzicht had de Waterbuurt de “Waterbrug” als veilige ontsluitingsroute naar het wijkcentrum, winkels, etcetera. Deze brug fungeerde als oversteekplaats voor jong en oud. Echter, de tijd schrijdt voort en vernieuwing is niet tegen te houden en aldus geschiedde. Het winkelcentrum Meerzicht en een gedeelte van de omgeving werden vernieuwd met als resultaat een mooi en functioneel winkelcentrum en mooie nieuwbouw, te weten Appartementengebouw Cerca en Woonzorgcentrum Albrandswaard. De plaatsing van het Cerca-gebouw maakte de Waterbrug feitelijk onbruikbaar en dit was aanleiding voor intensief overleg tussen gemeente, Waterbuurtvereniging, de Vereniging van Eigenaren van Cerca en Vidomes, de projectontwikkelaar van het Cerca-gebouw. Dit overleg resulteerde uiteindelijk in het besluit dat de Waterbrug kon en mocht verdwijnen. Hierbij werd echter wel aangegeven dat de behoefte aan een behoorlijke ontsluitingsroute vanuit de Waterbuurt bleef bestaan. De Gemeente nam hierop het standpunt in dat deze ontsluitingsroute bestaat uit de oversteek bij de rotonde Kerkenbos. Maar het gevolg van het verdwijnen van de Waterbrug en het feit dat de route via de rotonde Kerkenbos wordt gevoeld als een grote omweg, is dat de mensen toch een plaatsvervangende, korte route gaan zoeken. Dit leidde tot het ontstaan van het zgn. “Olifantenpad” ter hoogte van het benzinestation. Daar dit pad zelfstandig en tegen de wil van de gemeente gecreëerd werd, heeft de gemeente daar een stokje voor gestoken door de overgang te blokkeren met o.a. een hek, maar dit was een kort leven beschoren. Na diverse malen overleg van Pim Clotscher (woordvoerder namens de VvE Cerca), Hans Schiermeier (bestuurslid Waterbuurtvereniging) met Elsje van Dijk (wijkmanager Meerzicht) en in een later stadium Pieter Smit (wethouder Verkeer en Vervoer) is er door de gemeente tot onze vreugde besloten om het “Olifantenpad” voor ca. 1 jaar als proef te gedogen. De gemeente verwijdert daarom een klein gedeelte van het hekwerk, maar zorgt niet voor verharding in de middenberm. Dit alles betekent voor de bewoners een kortere doorsteek naar het Winkelcentrum Meerzicht, het openbaar vervoer, het Gezondheidscentrum, de Wijkpost, etc.. Het oversteken middels het “Olifantenpad” is en blijft echter een individuele verantwoordelijkheid. Het verkeer op de Meerzichtlaan heeft in alle gevallen voorrang! In dat kader is het dan ook sterk af te raden om met (boodschappen)karretjes, kinderwagens, rollators, rolstoelen, etc. via het “Olifantenpad” te gaan oversteken. Laten we zorgvuldig met deze geboden kans omgaan, zodat het misschien na de evaluatie een permanent karakter krijgt. Bron: Pim Clotscher - VvE Cerca 11


Spraakwater november 2008

BEWONERSCOMMISSIE WATERBUURT (laagbouw) (Informatie ten behoeve van de huurders van Vidomes in de Waterbuurt) Geachte medehuurders, Vervanging keukens Wij kunnen u thans met zekerheid vertellen dat de keukens in 2009 zullen worden vervangen. Vidomes zal een avond organiseren om u te informeren over de vervanging van de keukens. Naast deze informatieavond zal er ook een schouw in elke woning gaan plaatsvinden. U kunt eventuele wensen naar voren brengen over bijvoorbeeld kleur van de kasten en (tegen betaling) extra kasten. In het kantoor van Vidomes aan de van Denemarkenlaan is reeds een opstelling van de keuken te zien. Stand van zaken conditiemeting Voor 2009 staat gepland het schilderwerk van de deuren, het houtwerk en kozijnen bij deuren, alsmede het verfwerk aan de achterzijde van de woning. Vervanging mechanische ventilatie Voor 2009 staat eveneens de vervanging van de mechanische ventilatie gepland. Onderhoud c.v. ketel Het onderhoud is geregeld in een prestatiecontract. Dat wil zeggen dat er een minimale eis is met betrekking tot de frequentie van het preventief onderhoud. De ketels moeten aan de gestelde prestatie-eisen voldoen. Ook dit jaar is wederom onderhoud gepleegd aan de c.v.-ketel in diverse woningen. Brandgang Leiwater/Zwanewater Vidomes is van plan om in samenwerking met de huiseigenaren de brandgang van het Leiwater/Zwanewater te laten ophogen, mits de huiseigenaren meedoen. Vervanging deuren huurgarages ( Hormann deuren) Het project van de vervanging van de garagedeuren is dit jaar afgrond. Dakgoten Dit jaar zijn bij de huurwoningen de dakgoten gereinigd. Leefbaarheid Wij zullen ons ook in 2009 inzetten voor de leefbaarheid van de buurt. Daarover heeft reeds overleg plaatsgevonden met Vidomes. Overlegwet Met ingang van 1 januari 2009 zal de Wet overleg huurders verhuurder worden gewijzigd. Die wijziging houdt een versterking van de positie van ouderorganisaties en bewonerscommissies in. De huurders krijgen informatierecht over diverse onderwerpen. Met vriendelijke groeten, De Bewonerscommissie Waterbuurt (laagbouw), H.J.A. Steijger, C. Huisman, voorzitter/secretaris penningmeester

A. Krens lid 12


Spraakwater november 2008

Burenhulp Verslag van de bijeenkomst door de gemeente Zoetermeer voor bewoners en bewonersverenigingen ten behoeve van het peilen van belangstelling voor het opzetten van "burenhulp"in de wijk Meerzicht Zoetermeer d.d. 8 oktober 2008, locatie J.C.PLeysierschool, Schansbos 1-2, 2716 GV Zoetermeer. Welkomstwoord door wethouder F.Speel van de gemeente Zoetermeer. Hierin wordt toegelicht het ontstaan van de wens door de gemeente tot het opzetten van "burenhulp", mede naar aanleiding van de gehouden enquĂŞte in de Waterbuurt. Toelichting van Ron Bos van de Burenhulpcentrale 1. waarom burenhulp ? - om er even uit te zijn - om een boodschap te doen als je zelf dat niet kan doen - menselijke wens om iets voor een ander te betekenen 2. we doen al veel voor elkaar:

- familie en vrienden - mantelzorg (in Nederland 3,7 miljoen) - vrijwilligers (in Nederland 4 miljoen) - burenhulp Nederland staat hiermee aan de top van Europa 3. wat is "burenhulp" ?

Algemeen men wil wel wat doen als je er maar niet aan vast zit Organisatie - informeel buren onderling - via vrijwilligersorganisatie - opgave via telefooncentrale* (*: met keuzemogelijkheid als vrijwilliger opgebeld wordt: - komt het uit dat u nu gebeld wordt ? nee: gesprek stopt/ ja : verbindt maar door) 4. men kan bellen voor kortdurende hulp via helpdesk - boodschap(pen) doen - hond uitlaten/kat verzorgen - kleine klusjes in- en om het huis - een keer ergens naar toe gaan - behoefte om een praatje te maken - oppas voor een uur - andere vragen 5. waarde burenhulpcentrale - praktisch hulpmiddel om "burenhulp" feitelijk mogelijk te maken - het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk 6. eerste resultaten van de reeds in werking zijnde "burenhulp" elders: - werven van deelnemers met als respons: 1 op 3 - vraagt samenwerking en medewerking van de deelnemers - niet bij onzekerheid (verbouw/sloop) - onderling contact is bevorderd

13


Spraakwater november 2008

7. aantal vragers - op dit moment minder dan verwacht - men moet nog wennen aan mogelijke landelijke trend 8. succesfactoren - steun en samenwerking bewoners/organisatie - enthousiasme - professionaliteit - bereidheid om te leren - mikken op de langere termijn - doel voor ogen houden De wijkcoĂśrdinator mevrouw E. van Dijk vraagt de bezoekers of er in hun wijk al burenhulp bestaat. Het blijkt dat her en der al "burenhulp" bestaat. Hierna worden uit de bezoekers drie groepen gevormd die over de "burenhulp" nader discussiĂŤren. Hieruit blijkt toch wel dat het wenselijk is om "burenhulp" verder uit te breiden. De gemeente Zoetermeer heeft een kaart ontworpen waarop een behoefte als vrager/aanbieder kan worden aangegeven. Deze kaart treft u in dit Spraakwater aan. Het bestuur van de Waterbuurt juicht dit initiatief voor "burenhulp" van harte toe. Wilt u, als het voorgaande u op een of andere wijze aanspreekt, deze kaart voor 1 december 2008 retourneren aan de gemeente Zoetermeer dan wel afgeven in de wijkpost? (vrijwel onder Randstadrailstation Meerzicht) Alvast bedankt voor de medewerking Yvonne Schols Aad Bontje

Sint Maarten Beste Buurtgenoten, Alweer een jaar voorbij, dus is het bijna Sint Maarten. Op dinsdag 11 november is het zover. Het is al jaren een traditie in de wijk om Sint Maarten te vieren. Dus ook dit jaar zullen de kinderen met hun lampionnen langs de deuren gaan om een mooi liedje te zingen en daarna natuurlijk een lekkere beloning van u te krijgen. Laat zien dat u meedoet (en de kinderen dus bij u aan mogen bellen) door bijvoorbeeld uw gang- of buitenverlichting aan te doen of een brandende kaars voor uw raam te zetten. Laten we allemaal meedoen aan dit gezellige kinderfeest! Van 19.00 tot 20.00 uur kunt u de kinderen verwachten.

14


Spraakwater november 2008

Contributie, RRS en CV Onderhoudsbedragen voor 2009 Hiermee informeren wij u over de contributie van de Waterbuurtvereniging, van het onderhoudscontract RRS (Riool Reinigings Service) en het CV - onderhoudscontract met de firma Ouwens. Contributie De contributie van de Waterbuurtvereniging bedraagt evenals vorig jaar € 7,50. ---*--Riool Reiniging Service (RRS) contract Deelname aan het collectieve contract kan bijzonder lucratief zijn en aanzienlijke kosten besparen. Indien een particulier zonder deelname aan het contract de diensten van RRS moet inhuren om bijvoorbeeld een verstopping van het riool in huis te verhelpen, is men ongeveer € 200,-- kwijt. Wanneer u bent aangesloten bij het collectieve contract, kost de service van RRS niets extra dan de jaarlijkse RRS-contributiebijdrage van € 9,72. Deelname aan het collectieve RRScontract loont dus de moeite. Deelnemer worden aan het RRS-contract, op het moment dat zich een rioolverstopping voordoet, is NIET mogelijk. Als deelnemer kunt u de storing rechtstreeks aanmelden bij de firma RRS. ---*--CV Onderhoudscontract (Ouwens) Sedert 1999 heeft het bestuur van de Waterbuurtvereniging een CV onderhoudscontract met de firma Ouwens. Ook voor het komende jaar kunt u als eigenaar van uw woning weer gebruik maken van de diensten van deze firma. De essenties van het onderhoudscontract en de wijze waarop c.q. de condities waaronder u gebruik kunt maken van de diensten van de firma Ouwens volgen hieronder. N.B. Huurders behoeven niet deel te nemen aan het CV-onderhoudscontract. Het onderhoud komt voor rekening van verhuurder Vidomes. CV Onderhouds- en storingsabonnement -In het onderhouds- en storingsabonnement is de jaarlijkse onderhoudsbeurt van de CV ketel opgenomen als ook het verhelpen van storingen (24 uur service) in het toestel, zonder dat daarvoor voorrijkosten en/of arbeidsloon in rekening worden gebracht. - De firma Ouwens heeft laten weten de tarieven van 2009 enigszins te verhogen (tarieven waren al minimaal 4 jaar niet meer gecorrigeerd voor inflatie). - De onderhoudskosten voor een normale (VR) CV installatie voor het jaar 2009 bedragen € 48,- In alle gevallen waarin sprake is van een HR (hoog rendement ) installatie wordt ongewijzigd een toeslag van € 7,- berekend.

15


Spraakwater november 2008 - Wanneer naast de CV ook aan een boiler onderhoud en service verleend moet worden, komt er nog een bedrag van € 27,- bij. - Voor de jaarlijkse servicebeurt wordt vooraf door de firma Ouwens telefonisch contact opgenomen. - Ingeval van storing kunt u, als u deelnemer bent, de storing zelf aanmelden bij de firma Ouwens. Contractueel moeten wij RRS en Ouwens uiterlijk 31 december laten weten wat de mutaties zijn. Het zal duidelijk zijn dat nieuwe deelnemers eerst vanaf 1 januari 2009, nadat zij hun financiële bijdrage hebben voldaan, gebruik kunnen maken van deze servicecontracten. Nadere informatie over deze servicecontracten kunt u verkrijgen bij de Penningmeester. Denkt u er om dat u zelf erop moet letten of er onderhoud is gepleegd. Het gebeurt doorgaans in het voorjaar dus als u in september nog niets gehoord heeft van Ouwens moet u ze zelf even bellen voor een afspraak. Lidmaatschap van de Waterbuurtvereniging Iedereen kan in de loop van een jaar toetreden als lid van onze vereniging door het zelf overmaken van het contributiebedrag naar onze postbankrekening 330 1135 met vermelding van straat en huisnummer of liever door het invullen van het Aanmeld- / Incasso Machtigingsformulier. Nieuwe bewoners mogen alleen toetreden tot één of beide servicecontracten door het invullen van het Aanmeld- / Incasso Machtigingsformulier. Is dit in de loop van het jaar dan zal de incasso, inclusief de contributie, z.s.m. na ontvangst van het formulier bij de penningmeester, worden uitgevoerd. Is dit aan het eind van een jaar dan zal de incasso meegenomen worden voor het volgende jaar. Het formulier moet dan uiterlijk 15 december bij de penningmeester zijn. Van alle bestaande leden die een Incasso Machtiging hebben afgegeven wordt het verschuldigde bedrag in de tweede helft van december automatisch van hun (post)bankrekening afgeschreven. Mutaties in het lidmaatschap en/of het soort serviceabonnement moeten jaarlijks schriftelijk voor 15 december bij de penningmeester zijn ingediend. Ook weer via het Aanmeld- / Incasso Machtigingsformulier. Zoals in de ALV van 8 april 2008 unaniem is aangenomen, dienen alle leden met een servicecontract de betaling middels een automatisch incasso te laten plaatsvinden. Het is dus niet meer mogelijk om zelf het verschuldigde bedrag over te maken aan de vereniging. Indien u nog geen Incasso Machtiging heeft afgegeven, graag dit voor 30 november alsnog inleveren bij de penningmeester. Leden waarvan niet tijdig een Incasso Machtigingsformulier is ontvangen worden uitgesloten van deelname aan de servicecontracten. Het Aanmeld- / Incasso Machtigingsformulier staat elk jaar in het Spraakwater van november, maar u kunt het ook downloaden van de website. Inleveren bij de penningmeester kan door het formulier bij haar in de brievenbus te doen of het op te sturen. Het adres van de penningmeester staat vermeld op de achterkant van dit Spraakwater.

16


Spraakwater november 2008 Aangezien u binnen dertig dagen een incasso van uw rekening via uw bank of giro kunt laten terugboeken blijft u altijd volledige zeggenschap houden over uw rekening. Bewoners die zelf hun incasso terugboeken, c.q. waar de incasso niet lukt omdat deze door de (post)bank geweigerd blijft worden wegens o.a. saldotekort, worden afgevoerd voor het nieuwe contributiejaar en kunnen pas na ĂŠĂŠn jaar weer opnieuw toetreden als lid. Een eenmaal afgegeven Incasso Machtiging blijft tot wederopzegging geldig. U behoeft dus niet ieder jaar opnieuw een machtiging aan de vereniging af te geven.

Wat te doen met uw RRS en/of CV onderhoudscontract bij verhuizing of aanschaf nieuwe ketel? Bent u van plan om het a.s. jaar uw woning in de verkoop te doen, betaal dan gewoon uw servicebijdrage voor dat jaar dan is dit gelijk geregeld voor de nieuwe eigenaar. Het is anders moeilijk voor de nieuwe bewoner om in de loop van het jaar alsnog toe te treden tot het servicecontract. Dit geldt ook als u een nieuwe CV gaat aanschaffen. U heeft dan wel een jaar garantie, maar meteen daarna moet er eigenlijk weer onderhoud gepleegd worden wat niet onder de garantie valt. Ook het risico van problemen meteen na afloop van de garantieperiode tot aan het einde van het kalenderjaar is dan gedekt.

Evelien van der Hulst

17


Spraakwater november 2008 Tarieven 2009 WBV-lidmaatschap en contracten RRS en Ouwens (CV)

U wilt

Contributie

Contributie

RRS

CV CV onderhoud onderhoud – VR ketel - HR ketel

Boiler

€ 7,50

U betaalt totaal € 7,50

Contributie+ RRS

€ 7,50

Contributie + CV onderhoud

€ 7,50

Contributie + CV onderhoud + HR ketel

€ 7,50

Contributie + RRS + CV onderhoud

€ 7,50

€ 9,72

Contributie + RRS + CV onderhoud + HR

€ 7,50

€ 9,72

Contributie + CV onderhoud + Boiler

€ 7,50

Contributie + CV onderhoud HR + Boiler

€ 7,50

Contributie + RRS + CV onderhoud + Boiler

€ 7,50

€ 9,72

Contributie + RRS + CV onderhoud + HR + Boiler

€ 7,50

€ 9,72

€ 9,72

€ 17,22

€ 48,-

€ 55,50

€ 55,-

€ 62,50

€ 48,-

€ 65,22

€ 55,-

€ 48,-

€ 55,-

€ 48,-

€ 55,-

€ 72,22

€ 27,-

€ 82,50

€ 27,-

€ 89,50

€ 27,-

€ 92,22

€ 27,-

€ 99,22

18


Spraakwater november 2008

Met de buren dansen op het schoolplein, wie had dat gedacht? Afgelopen zaterdag, 13 september, was het eindelijk zover "het Zomerfeest / de Waterbuurtsale". Na maanden van voorbereiding heeft de Waterbuurtvereniging voor haar buurtgenoten een geweldige dag verzorgd. Deze dag is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zoetermeer, sponsoring van diverse winkeliers uit winkelcentrum Meerzicht waaronder de eigenaar van de C1000, AndrĂŠ Verbeek, die zich tot een gezellige, zeer adremme bingomaster ontwikkelde, met zijn charmante assistente Yvonne. De middag begon met kraampjes waar buurtgenoten eigen spulletjes konden verkopen.

Ook was er pony rijden, werden er oud Hollandse spelletjes gedaan, waaronder het beroemde Waterbuurtspel “vang het water�, werden de kleintjes geschminkt, en was er een bingo met diverse mooie prijzen die door de winkeliers van Meerzicht beschikbaar waren gesteld.

19


Spraakwater november 2008

Na de bingo werd er een barbecue verzorgd door onze keurslager Rudolf Alblas.

Vervolgens was er een open podium met optredens door de kinderen en een verrassend stukje gitaarspel van twee oudere jongeren. Tijdens de trekking van de flitsende hoofdprijs (een digitale fotocamera) werd de Zomertuinprijs uitgereikt, (mede mogelijk gemaakt door Vidomes en Intratuin). Tot slot was er een kinderdisco die uitliep in een disco voor alle leeftijden. Gelukkig zat het weer mee en was het een gezellige dag. Hierbij willen we ook van de gelegenheid gebruik maken om de vrijwilligers te bedanken, zonder jullie was het nooit zo’n mooi feest geworden! We hebben veel positieve reacties ontvangen van buurtgenoten, waaronder: "met je buren dansen op het schoolplein, wie had dat gedacht" en "volgend jaar weer?". Wat het Waterbuurtbestuur betreft zeer zeker volgend jaar weer. Het welbevinden van onze buurtgenoten in de Waterbuurt gaat ons aan ons hart en wij willen als bestuur graag een steentje bijdragen aan de cohesie in de Waterbuurt!

20


Spraakwater november 2008

www.waterbuurtvereniging.nl webmaster@waterbuurtvereniging.nl

Bestuur: Voorzitter Yvonne Schols – Meijer Kooienswater 55 e-mail: voorzitter@waterbuurtvereniging.nl

3517290

Secretaris Patrick Bergs Leiwater 76 e-mail: secretaris@waterbuurtvereniging.nl

3229344

Penningmeester Evelien van der Hulst Zwanewater 41 e-mail: penningmeester@waterbuurtvereniging.nl

3518804

Leden Cristina Vrijkorte Kromwater 18 e-mail: cristina@waterbuurtvereniging.nl

3518557

Erik van Boheemen Groenewater 17 e-mail: erik@waterbuurtvereniging.nl

8882721

Aad Bontje Nieuwewater 41 e-mail: aad@waterbuurtvereniging.nl Hans Schiermeier Zwanewater 65 e-mail: hans@waterbuurtvereniging.nl

3219875

Redactieadres Spraakwater: e-mail: redactie@waterbuurtvereniging.nl

Bewoners Commissie laagbouw: Henk Steijger (Voorzitter) Ganzewater 5

3214044

CV onderhoudsdienst Firma Ouwens

Landelijk servicenr.

078-6818166

Riool Reinigings Service RRS

RRS servicenr.

0800-0991313

21


Spraakwater november 2008

OPTIMALISATIE LEDENBESTAND Graag vraagt het bestuur van de Waterbuurtvereniging uw aandacht voor het volgende: Zoals u weet heeft de Waterbuurtvereniging thans een nieuwe penningmeester. Om alle betalingen, wijzigen etc. in het ledenbestand te kunnen verwerken is het noodzakelijk het ledenbestand te optimaliseren. Wij verzoeken alle leden hieraan mee te werken, ook indien u van mening bent dat uw gegevens bij de administratie juist zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande gegevens in te vullen en: 

via e-mail te zenden naar de penningmeester en de webmaster van de Waterbuurtvereniging (e-mail gegevens staan vermeld op de achterzijde van dit Spraakwater);

danwel 

onderstaande gegevens in te vullen, dit blad los te maken en in de brievenbus te deponeren van één van de leden van het bestuur van de Waterbuurtvereniging (adressen staan tevens vermeld op bladzijde 20 van dit Spraakwater).

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. naam:

..................................................

voorletters:

..................................................

adres:

...................water nr. ................

postcode:

2715 .........................................

e-mail-adres:

..................................................

telefoonnr. thuis:

..................................................

mobielnr.:

……………………………………

bank-gironummer t.b.v. reeds afgegeven automatische incasso: ten name van:

..........................

……….......................................

Dit blad losmaken en in de brievenbus van één van de bestuursleden deponeren

22


Spraakwater november 2008

Penningmeester: Zwanewater 41 - 2715 BH ZOETERMEER - Telefoon: 079 351 88 04

Aanmelding/wijziging en Incasso Machtigingsformulier Hiermee meld ik mij tot wederopzegging aan voor het lidmaatschap van de vereniging en voor de volgende service onderdelen. Per jaar o Lidmaatschap € 7,50 o Lidmaatschap + RRS € 17,22 o Lidmaatschap + CV-VR ketel € 55,50 o Lidmaatschap + CV-HR ketel € 62,50 o Lidmaatschap + RRS + CV-VR ketel € 65.22 o Lidmaatschap + RRS + CV-HR ketel € 72,22 o Lidmaatschap + CV-VR ketel + Onderhoud boiler € 82,50 o Lidmaatschap + CV-HR ketel + Onderhoud boiler € 89,50 o Lidmaatschap + RRS + CV-VR ketel + Onderhoud boiler € 92,22 o Lidmaatschap + RRS + CV-HR ketel + Onderhoud boiler € 99,22 o Geen van bovenstaande keuzes (Ik zeg dus op) Er kan maar één regel gekozen worden.

0,00

De bedragen zijn voor het kalenderjaar 2009. Elk jaar zal het bedrag kunnen worden aangepast op basis van de wijziging die de vereniging vaststelt in de ALV t.b.v. de contributie of door de serviceleverancier voor zijn product.  Ik machtig de Waterbuurtvereniging om het voor mij verschuldigde bedrag elk jaar automatisch van mijn bank/girorekening te incasseren. (Ik weet dat ik een incasso binnen 30 dagen na afboeking weer door mijn (post)bank kan laten terugboeken.)  Ik weet dat deze aanmelding blijft doorlopen totdat ik deze schriftelijk opzeg.  Ik weet dat ik opzeggingen of wijzigingen schriftelijk voor 15 december, voorafgaande aan het nieuwe contributie/servicejaar, moet doorgeven aan de penningmeester van de vereniging. De contributie c.q. servicebedragen zijn voor de volgende laagbouwwoning: Straat en huisnummer

:…………………………… in de Waterbuurt te Zoetermeer

Telefoonnummer

: ……………………………

Bank/gironummer

:………………………

Naam rekeninghouder

:……………………………

Email adres

: ……………………………

Handtekening

Zoetermeer

Datum: .…/… /20.. 23


Spraakwater november 2008

Aan: Bewoners Waterbuurt. Betreft: Tevredenheidsenquête firma’s Ouwens en RRS. In navolging van de enkele jaren geleden gehouden enquête willen we ook dit jaar weer de firma’s, welke voor onze vereniging het onderhoud met betrekking tot het cven rioolonderhoud verzorgen, door u laten beoordelen. Het is voor ons allen van groot belang dat we zoveel mogelijk reacties krijgen, daar we het resultaat van deze enquête bespreken met beide firma’s met het doel om een (nog) betere service te krijgen. Firma Ouwens Algehele indruk Afspraken worden Correcte afhandeling van het onderhoud Prijs / kwaliteitsverhouding Deskundigheid monteur Bereikbaarheid Hulp bij spoedgevallen

Tevreden / Matig / Niet tevreden / N.v.t. * Wel / Soms / Niet nagekomen / N.v.t.* Tevreden / Matig / Niet tevreden / N.v.t. * Goed / Te hoog / N.v.t. * Goed / Matig / Slecht / N.v.t. * Goed / Matig / Slecht / N.v.t. * Goed / Matig / Slecht / N.v.t. *

Eventuele toelichting: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Welk merk / type cv ketel heeft u en is dit een VR of HR ketel. ........................................................................................................................................ Kunt u aangeven, wanneer noodzakelijk, welke onderdelen er in de loop van de tijd vervangen zijn en wat u voor deze onderdelen betaald heeft. .................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

€ 24


Spraakwater november 2008

Firma RRS Algehele indruk Afspraken worden Correcte afhandeling van het onderhoud Prijs / kwaliteitsverhouding Deskundigheid monteur Bereikbaarheid Hulp bij spoedgevallen *(Doorhalen wat niet van toepassing is).

Tevreden / Matig / Niet tevreden / N.v.t. * Wel / Soms / Niet nagekomen / N.v.t. * Tevreden / Matig / Niet tevreden / N.v.t. * Goed / Te hoog / N.v.t. * Goed / Matig / Slecht / N.v.t. * Goed / Matig / Slecht / N.v.t. * Goed / Matig / Slecht / N.v.t. *

Eventuele toelichting: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

Naam

: ....................................................................

Adres

: ....................................................................

Tel.

: ....................................................................

Emailadres : ....................................................................

Dit blad losmaken en inleveren v贸贸r 1 januari 2009 bij:

Aad Bontje - Nieuwewater 41 Hans Schiermeier - Zwanewater 65

- Tel.: 3518246 - Tel.: 3219875

25


Spraakwater november 2008

www.waterbuurtvereniging.nl webmaster@waterbuurtvereniging.nl

Bestuur:

Voorzitter Yvonne Schols – Meijer

Kooienswater 55

3517290

e-mail: voorzitter@waterbuurtvereniging.nl Secretaris Patrick Bergs

Leiwater 76

3229344

e-mail: secretaris@waterbuurtvereniging.nl Penningmeester Evelien van der Hulst

Zwanewater 41

3518804

e-mail: penningmeester@waterbuurtvereniging.nl Leden Cristina Vrijkorte

Kromwater 18

3518557

e-mail: cristina@waterbuurtvereniging.nl Erik van Boheemen

Groenewater 17

8882721

e-mail: erik@waterbuurtvereniging.nl Aad Bontje

Nieuwewater 41

e-mail: aad@waterbuurtvereniging.nl Hans Schiermeier

Zwanewater 65

3219875

e-mail: hans@waterbuurtvereniging.nl

Redactieadres Spraakwater: e-mail: redactie@waterbuurtvereniging.nl Bewoners Commissie laagbouw: Henk Steijger (Voorzitter)

Ganzewater 5

3214044 26


Spraakwater november 2008 CV onderhoudsdienst Firma Ouwens

Landelijk servicenr.

078-6818166

RRS servicenr.

0800-0991313

Riool Reinigings Service RRS

Plaatsingsmogelijkheden van een advertentie in het Spraakwater. Frequentie van verschijnen: 2x per jaar. De prijzen voor het plaatsen van een advertentie zijn:  Voor een advertentie van ½ A4 voor 1x Spraakwater - € 50, Voor een advertentie van ½ A4 voor 2x Spraakwater - € 75, Voor een advertentie van 1x A4 voor 1x Spraakwater - € 75, Voor een advertentie van 1x A4 voor 2x Spraakwater - € 125,Advertentiereglement: Advertentie wordt door het bestuur op inhoud bekeken. Advertentie mag geen politieke, religieuze en/of discriminerende inhoud bevatten. Het bestuur behoudt zich ten alle tijde het recht voor om een advertentie niet te plaatsen. Aan het plaatsen van een advertentie mogen/kunnen geen rechten worden ontleend. Vóór plaatsing van de (1e) advertentie moet de betaling zijn ontvangen op het gironummer van de Waterbuurtvereniging (3301135) De advertentie wordt ten alle tijde in zwart/wit afgedrukt. De door u opgegeven advertentie zal ook duidelijk als advertentie gekenmerkt worden. Tevens wordt bij de advertentie duidelijk de tekst vermeld “het bestuur draagt geen enkele verantwoording voor de advertenties en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en / of de gevolgen daarvan”.

27

Informatiebulletin waterbuurt: november 2008  

-Resultaten van de werkgroep wonen -Verslag viering Koninginnedag -Verslag Zomerfeest / Waterbuurtsale -Uitslag Zomertuinprijs -Uitnodiging...

Advertisement