Page 1

Verslag van de kascommissie 2007 van de Waterbuurtvereniging De controle door de kascommissie voor het jaar 2007 is uitgevoerd door de heer R.A.P. van der Hulst, de heer N. Smit en mevrouw Y. Huisman. De kascommissie heeft op 25 februari 2008 zijn controle verricht ten huize van de penningmeester, de heer C.P. de Wolff. Gecontroleerd werden de balans van de Waterbuurtvereniging per 31 december 2007 en de staat van baten en lasten over 2007. De gegevens in de balans en de staat van baten en lasten zijn gecontroleerd uitgaande van de balans van het voorafgaande jaar, en met een systematische controle van de door de penningmeester gevoerde geautomatiseerde administratie van inkomsten en uitgaven, van de afschriften van de bankrekeningen van de Waterbuurtvereniging en de onderliggende facturen. Het positieve saldo is â‚Ź 165,7 en het nieuwe kapitaal van de vereniging bedraagt aan het eind van 2007 â‚Ź 8.433,26 De kascommissie heeft geconstateerd dat de inkomsten en uitgaven van de Waterbuurtvereniging toereikend zijn verantwoord. De kascommissie adviseert de vergadering het bestuur over het jaar 2007 dĂŠcharge te verlenen onder dankzegging aan de penningmeester voor de verrichte werkzaamheden. Zoetermeer, 25 februari 2008 Namens de kascommissie R.A.P. van der Hulst, Y.A. Huisman, N. Smit Het originele getekende verslag is zowel bij de penningmeester als bij de secretaris aanwezig

http://www.waterbuurtvereniging.nl/versie5/spraakwater/spraakwater%202008-04/verslag%20kas%20commissie.htm[14-4-2009 13:26:27]

http://www.waterbuurtvereniging.nl/versie5/spraakw  

De kascommissie heeft geconstateerd dat de inkomsten en uitgaven van de Waterbuurtvereniging toereikend zijn verantwoord.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you