Page 1

78'262%5(281,9(5620$7(512(,1)$17,/('2878%52

2878%52526$

&kQFHUGHPDPDSUHFLVDPRVIDODUGLVVR 7$0%e01(66$(',d®2 *XUJHNFQ)NFIFX(WNFSÁFXJSYWJ[NXYFXJUÃWTQFXIJXYJXXJWJXY½TJXUJHNFNX 9JRUTIJ(JQJGWFW&,JSYNQJ_F2FYJWSF 5JWKNQ2TRR^HTR2FWF&WFÔOT


*=5*).*39*

8:2›7.4 (GLWRULDO$SUHQGHQGRD DSUHQGHUDYLYHU3DODYUDVTXH$OLPHQWDP&DSD2XWXEUR5RVD'LUHWRUD([HFXWLYD 0DULDQD%LFDOKR PDULDQD#UHYLVWDPRPP\VFRPEU (GLWRUDH-RUQDOLVWD5HVSRQVÊYHO &DURO%HUQDUGHV FDUROEHUQDUGHV#UHYLVWDPRPP\VFRPEU &RPHUFLDO *DEULHOD%LFDOKR FRPHUFLDO#UHYLVWDPRPP\VFRPEU

0DWHUQLGDGHH$XWRHVWLPD0RPP\VHP&HQD3HGDFLQKRVGDV0RPP\V(VSHFLDO'LDGDV&ULDQ¸DV 7HPSRGH&HOHEUDU

 

&ULDQ¸D6DXG²YHO¹&ULDQ¸D)HOL]&DQWLQKRGR3DSDL

 

3URMHWR*UÊILFRH'LDJUDPDÐÏR )DELDQD&ULVWLQD IDELDQD#DGJHUDLVFRPEU &RODERUDGRUHVGHVVD(GLÐÏR $OLQH)UDJD $QLQKD$WD½GH +DWDQQH6DUGDJQD -ÇQLRU)RQVHFD /XL]D)LRULQL 0DUD$UDÇMR 9LQ½FLXV'LJ»QRYD )RWR&DSD $FHUYR3HVVRDO )DOHFRPDUHYLVWD FRQWDWR#UHYLVWDPRPP\VFRPEU

3HUILO0RPP\

2VWH[WRVDVVLQDGRVV¶RGH UHVSRQVDELOLGDGHGRDXWRUHQ¶RUHIOHWHP QHFHVVDULDPHQWHDRSLQL¶RGDUHYLVWD 1¶R¹SHUPLWLGDDUHSURGX¸¶RWRWDORX SDUFLDOGRVWH[WRVSRUTXDOTXHUPHLR VHPSU¹YLDDXWRUL]D¸¶R


(',725,$/

2878%52(6(86 9É5,26$6681726

1RVVD WHUFHLUD HGL¸¶R FKHJD HP XP P»V TXH WHP WXGR D YHU FRP R QRVVR XQLYHUVR$O¹PGHVHUXPP»VGHFRQVFLHQWL]D¸¶RFHOHEUDPRVRGLDGDVQRVVDV FULDQ¸DVHRGLDGRVSURIHVVRUHV 1RVVD PDW¹ULD GH FDSD ¹ GHGLFDGD DR RXWXEUR URVD GHYLGR D JUDQGH LPSRUW´QFLD GD FDXVD H SHOD QRVVD SUHRFXSD¸¶R FRP WRGDV DV PXOKHUHV 4XHUHPRVWRGDVHODVFRPVDÇGHSDUDFXUWLURVVHXVILOKRVQHWRVHELVQHWRV 'HGLFDPRVQHVWDHGL¸¶RXPDVHVV¶RVXSHUIRIDHGHVFRQWUD½GDSDUDDVQRVVDV FULDQ¸DVDPDGDVFRPXPDHQWUHYLVWDPLULPHVXDVGLYHUWLGDVS¹URODV 3RUILPILFDQRVVDKRPHQDJHPHVSHFLDODRVPHVWUHVTXHGHP¶RVGDGDVFRP DIDP½OLDDJUHJDPWDQWRQDIRUPD¸¶RGDVQRVVDVFULDQ¸DV $SURYHLWHP D OHLWXUD GH XPD UHYLVWD TXH ¹ VHPSUH SUHSDUDGD FRP XP LQJUHGLHQWHWRGRHVSHFLDORDPRU

0DULDQD%LFDOKR_2XWXEUR


&$57$6 3DUDE¹QV PHQLQDV5HYLVWD HPRFLRQDQWH GR LQ½FLR DR ILP 2 FDSULFKR GH YRF»V FRP DV PDW¹ULDV¹LQFU½YHO6XFHVVR 6´PDUD0HUULJKL $PHLHVVDHGL¸¶R$UHYLVWD¹XPDSUHQGL]DGR $GRUHL DV GLFDV VREUH FRQJHODPHQWR 6XSHU SU²WLFDVHIXQFLRQDLV )DELROD'LFNVRQ 'HYRUHLDVHJXQGDHGL¸¶RGDUHYLVWD+DWDQQH 6DUGDJQD PH IH] FKRUDU FRPR VHPSUH 7² GLI½FLO HVFROKHU D PHOKRU PDW¹ULD DPHL WXGR SULQFLSDOPHQWHDVGLFDVGHFRPRQRVYHVWLUHR DUWLJRVREUHDGR¸¶R3DUDE¹QV $QGUHLD*XLPDU¶HV

)RL FRP PXLWR SUD]HU TXH UHFHEL D HGL¸¶R QÇPHUR GD 5HYLVWD 0RPP\V $ UHYLVWD HVW² OLQGD JRVWRVD GH OHU H FKHLD GH FRQWHÇGR LQWHUHVVDQWH $GRUHL R WH[WR GD +DWDQQH HVFUHYHVXSHUEHP GD$OLQH)UDJDFRPVXDV GLFDV GH EHOH]D H GD $QLQKD 2EULJDGD SHOR FDULQKR FRP WRGDV QÂV PRPP\V 0DULDQD %LFDOKR &O²XGLD0DUTXHV 'HLXPDIROKHDGDU²SLGDHPHGHXYRQWDGHGH OHU W X G R  ( VS H FL DO PHQ WH D V GL FDV GR FRQJHODPHQWRHGHLPDJHPSHVVRDO

0HX'HXVTXHKRQUDVHU0RPP\4XHGHO½FLD QRPHLRGHXPDWDUGHWXPXOWXDGDGHVH[WDOHUR WH[WR /,1'2 ( ,163,5$'25 GD +DWDQQH 6DUGDJQD®LVVRD½VHUPRPP\¹HPPHLR³ ORXFXUDGRGLDDGLDVHDWHQWDUDRVGHWDOKHV YDORUL]DU FDGD PRPHQWR 2EULJDGD 0DULDQD %LFDOKRSRUPHSHUPLWLUID]HUSDUWHGHVWHHORGH DPRU TXH ¹ HVVH JUXSR ( SDUDE¹QV D WRGD HTXLSH GD UHYLVWD HVW² OLQGD OHYH H QRV SURSRUFLRQDXPPRPHQWRPHJDSUD]HURVRGH OHLWXUDERDHGHTXDOLGDGH $KYRXPDQGDUIRWRVGRVILOKRWHVTXHPVDEH HOHVQ¶RDSDUHFHPQXPDSUÂ[LPDHGL¸¶R 2EULJDGDPHQLQDV *UD]LHOD&RWWD

3DWU½FLD&XQKD$]HYHGR (XDPHLDUHSRUWDJHPGDDGR¸¶R3DUDE¹QVD PRPP\)HUQDQGD3UDWHV 3ULVFLOD3LW\

,Q ORYH 4XHP Q¶R OHX FRUUH SUD OHU ,PSUHVVLRQDQWH FRPR WRGDV DV PDW¹ULDV WH SUHQGHPQDGDFDQVDWLYR'HO½FLDGHOHLWXUD &\QWKLD5DPRV*RQ¸DOYHV _2XWXEUR
38%/,(',725,$/

&57*3)*3)4 &&57*3)*7 &;.;*7&RQVWUXLQGRXPDSRQWHSDUDRIXWXUR SURWHJLGRVVREDWHQGDGHQRVVDVHPR¸ÆHV )RWRV'LYXOJDomR$FRPSDQKDU

1DGDWLUDPDLVRVRQRGRVSDLVGRTXHSHQVDUDUHVSHLWR GRIXWXURGHVHXVILOKRV$JUDQGHVDFDGDGHKRMH¹D PRGHUQD YHUWHQWH GD SVLFRORJLD DOLDGD ³ SURJUDPDV FRPSOHWRVHPFRDFKLQJIRUPDQGRXPSURFHVVRPDLV HILFD]SDUDGHVHQYROYHUSHVVRDV $WHQWDV³VQHFHVVLGDGHVGRPXQGRDRVHXUHGRUDV SVLFÂORJDVHFRDFKV5HQDWD/RWWH0DULD)HUQDQGD0DLD GHVHQYROYHP K² DQRV XP EHO½VVLPR WUDEDOKR GH GHVSHUWDUFRPDVFULDQ¸DVHDGROHVFHQWHVDWUDY¹VGR GHVHMRSHORDSUHQGHUDVXSHUD¸¶RGDVGLILFXOGDGHVHD FDSDFLGDGHGHVHRUJDQL]DUHPPHOKRUGHPHOKRUDUHP R GHVHPSHQKR HVFRODU H FRQVHTXHQWHPHQWH D DXWRHVWLPD 2 WUDEDOKR ¹ GHVHQYROYLGR SHOR $FRPSDQKDUIXQGDGRSHODVGXDVSVLFÂORJDV®RPDLV FRPSOHWR1ÇFOHRGHDFRPSDQKDPHQWR³FULDQ¸DHDR DGROHVFHQWH GH %HOR +RUL]RQWH &RQWD FRP TXDWUR XQLGDGHVHVSDOKDGDVSHODFLGDGH_2XWXEUR


38%/,(',725,$/ ROKDU PDLV KRO½VWLFR H FRPSOHWR} FRQWD 0DULD)HUQDQGD0DLD$QD3DXOD9HORVR FRDFK H SVLFÂORJD FRP H[SHUL»QFLD HP HGXFD¸¶R VXSHULRU H PXQGR FRUSRUDWLYR WUD] FRQVLJR R ROKDU GR PHUFDGR GH WUDEDOKRGDYLGDQDVRUJDQL]D¸ÆHVHQDV UHOD¸ÆHVHVWDEHOHFLGDVQHVWHFRQWH[WR $QD3DXOD9HORVRFRQWDTXHQRWUDEDOKR 5HFHQWHPHQWH 5HQDWD /RWW H 0DULD

FRP H[HFXWLYRV H XQLYHUVLW²ULRV

)HUQDQGD 0DLD FRP D PDHVWULD GH

SHUFHEHX TXH D SUHSDUD¸¶R SDUD XPD

VHPSUH LQRYDUDP R HVFRSR GH VXDV

YLGDDGXOWDPDLVUHDOL]DGRUDHVDWLVIDWÂULD

DWLYLGDGHV SDUD WUDEDOKDUHP GH IRUPD

GHYH VHU LQLFLDGD FHGR $OJXPDV

PDLV HIHWLYD DLQGD FRP DV FULDQ¸DV H

FRPSHW»QFLDV FRPSRUWDPHQWDLV GHYHP

DGROHVFHQWHV LPHUVRV HP XP PXQGR

VHU GHVHQYROYLGDV R TXDQWR DQWHV SDUD

TXHPXGDFRQVWDQWHPHQWH2REMHWLYR¹

TXH UHFHEDPRV MRYHQV DGXOWRV PDLV

ID]HU FKHJDU D PDLV SHVVRDV DV

PDGXURVHSUHSDUDGRVSDUDDYLGDHP

SRVVLELOLGDGHV TXH R $FRPSDQKDU

JHUDO$XWRFRQKHFLPHQWRHSURWDJRQLVPR

VHPSUH SURSLFLRX (QW¶R LU¶R DJRUD

QD SUÂSULD YLGD V¶R DOJXPDV GDV

SDUDDO¹PGRVHVSD¸RVGR$FRPSDQKDU

SULQFLSDLVFDUDFWHU½VWLFDVTXHGHYHPVHU

|$WXDOPHQWH RV SDLV H[LJHP PDLV D

HVWLPXODGDVHPTXDOTXHUIDVHGDYLGD

HVFRODH[LJHPDLVDYLGDH[LJHPDLVGH

$ HTXLSH FUHVFHX R ROKDU ILFRX

WRGRVGHVGHFULDQ¸D2PXQGRHPTXH

VLVW»PLFRHPUHOD¸¶R³VIDVHVGHYLGD

HOHVVHHQFRQWUDPGHILQLWLYDPHQWHQ¶R¹

GR VHU KXPDQR H QDVFHUDP PDLV

R PHVPR PXQGR D TXH SHUWHQFHPRV

SRVVLELOLGDGHV GH WUDEDOKR SDUD TXH

TXDQGR¹UDPRVFULDQ¸DVHDGROHVFHQWHV}

TXHVWÆHV LPSRUWDQWHV Q¶R VHMDP

REVHUYD 5HQDWD /RWW 3HQVDQGR QLVVR D

GHL[DGDV GH ODGR -XQWDV GHFLGLUDP

HTXLSHFUHVFHX|)L]HPRVQRYDVSDUFHULDV

UHDOL]DUZRUNVKRSVHPTXHXWLOL]DPD

GH WUDEDOKR SDUD WDPE¹P WRUQDU QRVVR

SVLFRORJLD DOLDGD DR FRDFKLQJ _2XWXEUR
38%/,(',725,$/

YLVDQGRDEULUDPHQWHHFRQWULEXLUFRPR

&RPRID]HULVVR"$LGHLD¹WUDEDOKDUFRP

IXQFLRQDPHQWR PDLV HIHWLYR GR VLVWHPD

RV ZRUNVKRSV GLUHFLRQDGRV H FRP ILQV

IDPLOLDU

HVSHF½ILFRV &ULDQ¸DV DGROHVFHQWHV H

|4XHUHPRV TXH FULDQ¸DV H DGROHVFHQWHV WHQKDPIHUUDPHQWDVSDUDTXHFRQKH¸DPD VL PHVPRV H FRP LVVR GHVHQYROYDP KDELOLGDGHV LPSRUWDQWHV SDUD D YLGD HP JHUDO (VSHUDPRV HVWLPXODU VHPSUH R DXWRFRQKHFLPHQWR H DPDGXUHFLPHQWR FRQVFLHQWH}GL]5HQDWD/RWW|&RPLVVRD UHDOL]D¸¶R GH YLGD LQFOXLQGR D SDUWH SURILVVLRQDO SDVVD D VHU XPD FRQVHTX»QFLDQDWXUDOHHQW¶RDVFKDQFHV GH WHUPRV QR PHUFDGR DGXOWRV SURILVVLRQDLV PHOKRU SUHSDUDGRV H UHDOL]DGRV ¹ PXLWR PDLRU} FRPSOHWD $QD 3DXOD_2XWXEUR

M R Y H Q V G H Y H P V H U F X L G D G R V H DFRPSDQKDGRV GH IRUPDV GLIHUHQWHV 'HYHP VHU HVWLPXODGRV FRP D OLQJXDJHP H VLPERORJLD DGHTXDGDV LQFOXVLYH SRU VXD FDSDFLGDGH H PDWXUD¸¶R ILVLROÂJLFD H HPRFLRQDO $ HTXLSH GHFLGLX HQW¶R GLUHFLRQDU R WUDEDOKR HP WU»V IUHQWHV 7HQGD GDV (PR¸ÆHV $SUHQGHQGR D $SUHQGHU D 9LYHU H 3RQWH SDUD R )XWXUR z $GROHVFHQWHVHP$¸¶RV¶RRVSURGXWRV TXH QDVFHUDP GHVVD QHFHVVLGDGH GH FRQWULEXLU VLJQLILFDWLYDPHQWH FRP R GHVHQYROYLPHQWRGHWRGRV


38%/,(',725,$/ 2V ZRUNVKRSV VHU¶R UHDOL]DGRV DLQGD

SRWHQFLDOPHQWH PDLV SURGXWLYDV H

QHVWHDQRHVHU¶RGLUHFLRQDGRVSDUDWU»V

YDOLRVDVDQRVVDVRFLHGDGHDRIXWXUR

IDL[DV HW²ULDV 8P GHOHV VHU² YROWDGR SDUD FULDQ¸DV DILQDO WHU XP ILOKR RX WUDEDOKDUFRPFULDQ¸DV¹WHUQDVP¶RV XPD UHVSRQVDELOLGDGH TXH YDL PXLWR DO¹P GD HGXFD¸¶R IRUPDO GH HQVLQDU QRUPDVE²VLFDVGHFRQY½YLRVRFLDO0DULD )HUQDQGD0DLDDILUPDTXH|LQFHQWLYDUDV FULDQ¸DV D IDODUHP VREUH VHXV VHQWLPHQWRV ¹ DOJR TXH GHYHULD VHU SUDWLFDGRGHVGHRPRPHQWRHPTXHHODV FRQVHJXHP FRPSUHHQGHU FRQFHLWRV FRPR DOHJULD PHGR WULVWH]D UDLYD H FLÇPHV 6HQWLPHQWRV TXH SRGHP VHU SHUFHELGRV SRU QÂV DGXOWRV TXH DV URGHLDP PDV TXH XVXDOPHQWH GHL[DPRV SDVVDU} 2 |7HQGD GDV (PR¸ÆHV} WHP R SURSÂVLWR GH HQVLQDU DRV SHTXHQRV FRPR LGHQWLILFDU H OLGDU FRP VHXV VHQWLPHQWRV ( R PHOKRU DWUDY¹VGDEULQFDGHLUD|2XQLYHUVRGDV FULDQ¸DV DLQGD ¹ OÇGLFR H ¹ ERP TXH VHMD ® DVVLP TXH HODV HQWHQGHP H DSUHQGHP}IDOD0DULD)HUQDQGD

2V RXWURV GRLV ZRUNVKRSV VHU¶R GLUHFLRQDGRV SDUD DGROHVFHQWHV $ DGROHVF»QFLD ¹ XPD GDV IDVHV PDLV FRPSOH[DVGDYLGDWDQWRSDUDRVSDLV TXDQWR SDUD RV ILOKRV 1HVWH SHU½RGR HOHV HVW¶R HP SURFHVVR GH IRUPD¸¶R GH VXD LGHQWLGDGH $V UHOD¸ÆHV ILFDP PDLV FRPSOLFDGDV DV SUHRFXSD¸ÆHV DXPHQWDPH¹SUHFLVRJHUHQFLDUFRP FDOPD HVVH SHU½RGR UHSOHWR GH QRYDV H[SHUL»QFLDV6HJXQGR5HQDWD/RWW|R ZRUNVKRS |3RQWH SDUD R )XWXUR z $ G R O H V F H Q W H V H P $ ¸ ¶ R } Y L V D GHVHQYROYHU QRV DGROHVFHQWHV KDELOLGDGHVSDUDTXHVHFRQHFWHPFRP VHXV YDORUHV H SURSÂVLWRV 3DUD LVVR RIHUHFHUHPRV IHUUDPHQWDV SDUD TXH HOHV ID¸DP HVFROKDV PDLV DGHTXDGDV GXUDQWHDYLGDPDLVVDXG²YHLVHTXH WUDJDP VDWLVID¸¶R QR GLD D GLD H QR SODQHMDPHQWR GH QRYRV SURMHWRV DWUDY¹V GR DXWRFRQKHFLPHQWR GD LGHQWLILFD¸¶RGRVYDORUHVTXHUHJHPDV

&RQKHFHURTXHDVHPRFLRQDHFRPRVH

VXDV YLGDV SURSRUFLRQDQGR D HOHV

HPRFLRQDPDVWRUQDPPDLVOLYUHVPDLV

QRYDVLGHLDVQRYDVDWLWXGHVID]HQGR

FULDWLYDV PHQRV UHSULPLGDV H

RV VHJXLU HP IUHQWH PDLV IRUWHV H _2XWXEUR
38%/,(',725,$/ IHOL]HV DILQDO QLQJX¹P SUHFLVD SDVVDU

7 R G D V H V V D V I H U U D P H Q W D V H

SHOD YLGD GDQGR WLURV QR HVFXUR DW¹

LQYHVWLPHQWRV HPRFLRQDLV V¶R PXLWR

GHVFREULU R TXH ID] D VXD YLGD PRYHU

Y²OLGRV TXDQGR TXHUHPRV GHL[DU

1¶R ¹ XP ZRUNVKRS GH RULHQWD¸¶R

QRVVRVILOKRVVHJXURVVHFRQKHFHQGR

SURILVVLRQDO ® XP ZRUNVKRS GH

EHP H VDEHQGR OLGDU FRP VHXV

RULHQWD¸¶RSDUDDYLGD}

VHQWLPHQWRV UHDJLQGR GH PDQHLUD

|$SUHQGHQGR D $SUHQGHU D 9LYHU} RXWUR ZRUNVKRS D VHU UHDOL]DGR FRP DGROHVFHQWHV YHP SDUD DMXG²ORV D

QDWXUDO D WRGDV HVVDV FREUDQ¸DV GR PXQGRDWXDODSWRVHVDWLVIHLWRVFRPR VHXIXWXURSURILVVLRQDO

UHVSRQGHU DOJXQV GRV VHXV Y²ULRV

-²SHQVRXVHYRF»SXGHVVHYROWDUQR

TXHVWLRQDPHQWRV 4XHP VRX HX"

WHPSR"6HQGRFULDQ¸DRXDGROHVFHQWH

2QGH HVWRX" 3DUD RQGH YRX" (VVHV

QRYDPHQWH" ( WHU D LGHLD GRV VHXV

M R Y H Q V H V W ¶ R Q D T X H O D I D V H G H

YHUGDGHLURVYDORUHVHRTXHWHJXLDULD

FRPH¸DUHP D DVVXPLU R SDSHO GH

SDUD R VHX SURSÂVLWR GH YLGD" ( TXH

SURWDJRQLVWDV GD VXD SUÂSULD YLGD

SURSÂVLWR¹HVVH"

6HJXQGR $QD 3DXOD 9HORVR |R REMHWLYR¹ID]HUFRPTXHHVVHVMRYHQV WHQKDPFRQVFL»QFLDGHVHXSURFHVVR GH DSUHQGL]DJHP H TXH FRP LVVR WUDQVIRUPHP R PXQGR DR VHX UHGRU GD PHOKRU PDQHLUD SRVV½YHO &RPR" $SUHQGHQGR D DSUHQGHU D YLYHU )DODUHPRV GH DSUHQGL]DJHQV GH WRGDV DV IRUPDV GHVGH R SURFHVVR HGXFDWLYRIRUPDOHVFRODUFKHJDQGR³ DSUHQGL]DJHPLQIRUPDOTXHWDPE¹P UHJHDIRUPDGHFRPRQRFRORFDPRV IUHQWHDQRVVDYLGD}_2XWXEUR

2N1¶RSRGHPRVYROWDUQRWHPSR 0DV¹RWHPSRGRVHXILOKR(VHYRF» SXGHVVH SURSRUFLRQDU D HOH HVVD RSRUWXQLGDGH"


38%/,(',725,$/ (175((0&217$72&20(/$6 5HQDWD/RWW 3 V L F Â O R J D  F R D F K H HPSUHHQGHGRUD FRP PDLV GH TXLQ]HDQRVGHH[SHUL»QFLDHP DMXGDUDGROHVFHQWHVHMRYHQVD Y L Y H Q F L D U H P V X D V Q R Y D V G H V F R E H U W D V D W U D Y ¹ V G R SURFHVVRGHDXWRFRQKHFLPHQWR H GHVHQYROYLPHQWR HPRFLRQDO DMXGDQGRRV D GHVHQYROYHU QRYDV KDELOLGDGHV GH OLGDU FRP R DPELHQWHDRVHXUHGRUHRULHQWDQGRRVSDLVQHVVDQRYD MRUQDGDUHQDWD#DFRPSDQKDUFRPEU 0DULD)HUQDQGD0DLD 3VLFÂORJD DWXD K² PDLV GH TXLQ]H DQRV FRP FULDQ¸DV VHXV FXLGDGRUHV H D HVFROD (OD ID] R FRQYLWH SDUD WHUHP X P R O K D U P D L V D W H Q W R H FDULQKRVRVREUHHVVDIDVHH

:25.6+236

GHVVDIRUPDDMXGDUHPDFULDQ¸DDHQIUHQWDUVHXV PHGRVGLILFXOGDGHVHIUXVWUD¸ÆHVSHUPLWLQGRDHOD XPDSHUFHS¸¶RGHVLHGHXPPXQGRPDLVVDXG²YHO HIHOL]$WXDQDFRQVWUX¸¶RGHXPDPELHQWHIDPLOLDU TXHSHUPLWDXPDUHOD¸¶RGHLQWLPLGDGHHGHDIHWR TXHV¶REDVHVSDUDRHQIUHQWDPHQWRGDVH[LJ»QFLDV GRPXQGRPDULDIHUQDQGD#DFRPSDQKDUFRPEU $QD3DXOD9HORVR S V L F  O R J D H F R D F K  7 H P H[SHUL»QFLD HP 3VLFRORJLD 2UJDQL]DFLRQDOH(GXFDFLRQDO D F R P S D Q K D Q G R M R Y H Q V GXUDQWHDHVFROKDSURILVVLRQDO H FRQVWUX¸¶R GD FDUUHLUD 7UDEDOKDHPGHVHQYROYLPHQWR G H F R P S H W » Q F L D V L P S R U W D Q W H V S D U D DPDGXUHFLPHQWR HPRFLRQDO H SRVLFLRQDPHQWR GH YLGD DQDSDXODYHORVR#DFRPSDQKDUFRPEU

,16&5,³Á(6DFRPSDQKDU#DFRPSDQKDUFRPEU

3RQWHSDUDR)XWXUR $GROHVFHQWHVHP$ÐÏR 3UÂ[LPDWXUPD³VK 3ÇEOLFRDOYR$GROHVFHQWHVGHD DQRV /RFDO*8$-Úz$YHQLGD$IRQVR3HQD 7HQGDGDV(PRÐÞHV 3UÂ[LPDWXUPD³VK 3ÇEOLFRDOYR&ULDQ¸DVGHDDQRV /RFDO9LOD5LFDz$YHQLGD)OHPLQJz %DLUUR2XUR3UHWR $SUHQGHQGRD$SUHQGHU$9LYHU 3UÂ[LPDWXUPD³VK 3ÇEOLFRDOYR$GROHVFHQWHVGHD DQRV /RFDO*8$-$z$YHQLGD$IRQVR3HQD 

$0,*263$5&(,526:25.6+23 '(6&21726(63(&,$,6 8VLPLQDV )'&z)XQGD¸¶R'RP&DEUDO (VSD¸R9LOD5LFD &XOWXUD,QJOHVD *XDQD7UDLQQHU &1$z8QLGDGH2XUR3UHWRz3DPSXOKD $66%(0* $HURQ²XWLFD -RUQDO27HPSRz$VVLQDQWHV 6HUHQLW² $FU½OLFRV%HOR+RUL]RQWH_2XWXEUR


3$/$95$648($/,0(17$0

62%5($025(*5$7,'®2

SRU+DWDQQH6DUGDJQD

1¶RDFKHPHVWUDQKRRTXHYRXGL]HU SRLVPHH[SOLFRDPRUGHILOKR¹RPDLV LQJUDWRGRPXQGR

3DUDPLP¹ 3HUGLPLQKDP¶HDRVDQRVQRDXJH GDVFULVHVGDDGROHVF»QFLDHLQ½FLRGH

®SRVV½YHOTXHHOHWHDPHRTXDQWRYRF»

MXYHQWXGH 4XDQGR YRF» DFKD TXH

R DPD" 9RF» DPRX VHXV SDLV DVVLP"

SRGH WXGR H TXH RV SDLV V¶R DSHQDV

9RF» RV YDORUL]RX UHFRQKHFHX RV

YHOKRVHXOWUDSDVVDGRV

VDFULI½FLRVTXHIL]HUDPHID]HP"&RPR SDLVFRPRDYÂV" (QDDGROHVF»QFLDRQGHWXGRTXHHOHV ID]HPQRVHQYHUJRQKDP"9RF»OHPEUD GDV QRLWHV HP FODUR GDV FRUULGDV SUR KRVSLWDO GRV PHGRV GDV FULVHV

3H¸R GHVFXOSDV PHQWDOPHQWH WDQWDV YH]HV&KRUR (ODVÂYLXDSDUWHFKDWD(ODQ¶RYLXDV FRLVDVEDFDQDVTXHUHDOL]HLGHSRLV(OD Q¶RYLXRTXHIL]GHPHOKRU

ILQDQFHLUDV VREUH DV TXDLV YRF» Q¶R

4XDQGRROKRSDUDRPHXSHTXHQR³V

VRXEHSRUTXHHOHVWHSURWHJHUDP"

YH]HVROKRSURF¹XHSHUJXQWR|9RF»

®IDWR(VVH¹XPDPRULQJUDWR

HVW² YHQGR P¶H" (X GHL FHUWR (X IL] DOJRGHPXLWRERP(VWRXHQVLQDQGR

7DOYH] SHUFHEDPRV DJRUD GHSRLV GH

SDUDHOHWXGRDTXLORTXHYRF»IDODYDH

VHUPRV P¶HV &RP FHUWH]D PDLV GR

HXUHFODPDYDPDVHVWDYDFHUWD}

TXH DQWHV 0DV SRGH VHU WDUGH SDUD DFHUWDURVSRQWHLURV_2XWXEUR

(OHVY¶RYLUDUDFDUDSDUDQÂV6HUHPRV DVFKDWDVDVFDUHWDV


3$/$95$648($/,0(17$0 (X TXHUR WDQWR HQVLQDU VÂ DV FRLVDV ERDV HX GRX WDQWR DPRU H DLQGD DVVLP HOH IDU² FRLVDV UXLQV HUUDGDV 9RXPHSHUJXQWDURQGHHUUHLPDVQ¶R YRXDFKDUHVVDUHVSRVWD 2OKR SDUD HOH DJRUD W¶R SHTXHQR DLQGD W¶R EHE» H ¹ GLI½FLO DFUHGLWDU TXH XP GLD VHU² PDLRU TXH HX FRP EDUEDFRPYHUJRQKDGHPLP 6LPSOHVPHQWH SRUTXH VRX VXD P¶H H XPGRVPHXVSDS¹LV¹HQYHUJRQK²OR ®RGHWRGDP¶H )LOKRWHGHVFXOSRHWHHQWHQGR6HQ¶R GHUWHPSRGHDFHUWDUQRVVRVSRQWHLURV VDLED TXH WH DPHL D FDGD PLQXWR 0HVPRTXDQGRQ¶RSDUHFLD 6DLEDTXHYRF»SDVVRXSRUIDVHVRQGH WDPE¹PSDUHFHXQ¶RPHDPDUPDVQR IXQGRHXWDPE¹PDLQGDHUDDVXDP¶H TXHULGD 2 TXH TXHUR TXH YRF» OHYH SDUD VHPSUH¹DDWLWXGHGHDPRUHUHVSHLWR

GHDFHUWDUHID]HURPHXPHOKRU 7DPE¹P HVWRX DSUHQGHQGR HPERUD SDUD YRF» SDUH¸D TXH HX WHQKD TXH VDEHUWXGR (XWDPE¹PVRXOHJDOPDV¹PHXSDSHO WHHGXFDUWHRULHQWDUHWHPRVWUDURTXH ¹FHUWRHQW¶RSRULVVRPXLWDVYH]HV YRXVHUVÂXPDYHOKDFKDWD0DVM²IXL MRYHP H OHJDO (PERUD WDPE¹P Q¶R SDUH¸D 7HDPRDFLPDGHWXGRDSHVDUGHWXGR HSDUDWRGRRVHPSUH(SDUDDO¹PGH WRGDVDVYLGDV 4XDQGRHXQ¶RHVWLYHUPDLVDTXLSRGH ROKDUSUDFLPDTXHHXHVWDUHLROKDQGR SDUDYRF» (VWLYHFRPYRF»GHVGHRSULPHLURGLDH HVWDUHLDW¹RÇOWLPR 6LPSOHVPHQWH SRUTXH VRX VXD P¶H H HVVH¹XPGRVPHXVSDS¹LV ®RGHWRGDP¶H

SHUDQWHRVRXWURVFRPRHXVHPSUHIL] SRUYRF» (VHWDPE¹PHUUHLHFHUWDPHQWHHUUHL H HUUDUHL WDQWDV YH]HV IRL QD LQWHQ¸¶R

+DWDQQH

0mHGR*XLOKHUPH*HPLQLDQDDPDIRWRJUDÀDH IDOD GHPDLV $ IDYRU GD PDWHUQLGDGH UHDO H SRVVtYHO 6HP FXOSDV VHP H[WUHPLVPRV 3DUD OHPEUDUFRPSDUWLOKDUHQmRWUDQVERUGDUHVFUHYH

ZZZIDFHERRNFRPHQTXDQWRPHXÀOKRGRUPH_2XWXEUR


&$3$

&Ç1&(5'(0$0$

e35(&,62)$/$5',662


&$3$ )RWR$FHUYR3HVVRDO

1¶R ¹ SUHFLVR IHFKDU RV ROKRV

$ HVSHFLDOLVWD

WDPSRXFR WDSDU RV RXYLGRV RX WHU

HVFODUHFH TXH

PHGRGHSURQXQFLDUDSDODYUDSRUTXH

| R F ´ Q F H U

SRGHWUD]HURPDXDJRXURGDGRHQ¸D

L Q Y D V R U G H

&´QFHUGHPDPDWHPFXUD$EHPGD

PDPD ¹ XPD

Y H U G D G H  V H G L D J Q R V W L F D G R

G R H Q ¸ D

SUHFRFHPHQWH DV FKDQFHV GH VH

K H W H U R J » Q H D

OLYUDUGDGRHQ¸DXOWUDSDVVDPRV

TXH UHVXOWD GD

0HVPR DVVLP D P² QRW½FLD ¹ TXH D

PXOWLSOLFD¸¶R

FDPSDQKD 2XWXEUR 5RVD z DQXDO H

D Q R U P D O G D V$QQDPDULD0DVVDKXG

TXH DOHUWD VREUH D SUHYHQ¸¶R DR

F¹OXODV GD PDPD TXH VH WRUQDP

F´QFHUGHPDPDzFKHJDDFRP

DW½SLFDV RX VHMD GLIHUHQWHV GH XPD

QÇPHURV DLQGD DVVXVWDGRUHV 1HVWH

F¹OXOD QRUPDO FRP FDSDFLGDGH GH

D Q R  T X D V H   P L O E U D V L O H L U D V

FUHVFHUHP ORFDOPHQWH LQYDGLQGR RV

WHUPLQDU¶R R DQR FRP R GLDJQÂVWLFR

WHFLGRV H ÂUJ¶RV YL]LQKRV H FRP

GDGRHQ¸D6HRVQÇPHURVSRGHULDP

SRVVLELOLGDGHGHDWLQJLUHPDFRUUHQWH

G L P L Q X L U " $ H V S H F L D O L V W D H P

VDQJX½QHD HRX OLQI²WLFD H GH VH

PDVWRORJLDHJLQHFRORJLDHREVWHWU½FLD

P X O W L S O L F D U H P I R U D G D P D P D 

$QQDPDULD0DVVDKXGDSRVWDTXHVLP

SURGX]LQGR PHW²VWDVH} 6HJXQGR

$VSDODYUDVP²JLFDVV¶RDGHWHF¸¶R

$QQDPDULD|DSULQFLSDOPDQLIHVWD¸¶R

SUHFRFH H D SUHYHQ¸¶R 4XH WDO VH

GD GRHQ¸D ¹ FRPR QÂGXOR ILUPH

YRF» PXGDVVH GH SRVL¸¶R H VH

JHUDOPHQWH IL[R H LQGRORU 2XWURV

HQJDMDVVHQDOXWDFRQWUDDGRHQ¸DH

VLQDLVHVLQWRPDVV¶RSHOHGDPDPD

GHSRLVDUHSHUFXWLVVHSDUDVXDDPLJD

DYHUPHOKDGD D SHOH GD PDPD SRGH

FRQKHFLGD P¶H ILOKD QHWD HVSRVD

WRUQDUVH SDUHFLGD FRP FDVFD GH

QDPRUDGDDYÂHWLD"

ODUDQMD SRGH DFRQWHFHU UHWUD¸¶R GD

® SUHFLVR VDEHU H HQWHQGHU R TXH ¹ F´QFHU GH PDPD H TXDLV RV VHXV VLQDLV

PDPD1DDWXDOLGDGHFRPRDGYHQWR GDPDPRJUDILDGHUDVWUHDPHQWRFDGD YH]PDLVWHPVLGRIHLWRRGLDJQÂVWLFR _2XWXEUR
&$3$ GR F´QFHU GH PDPD QD PXOKHU VHP

QXOLSDULGDGH DO¹P GR XVR GH

VLQWRPDV}3RULVVRWXGRSUHFLVDPRV

FRQWUDFHSWLYRV RUDLV H GH WHUDSLD GH

I D O D U  G H V P L W L I L F D U  V D E H U G D V

U H S R V L ¸ ¶ R K R U P R Q D O D S Â V D

SRVVLELOLGDGHV H IRU¸DV TXDQGR R

PHQRSDXVD}HVFODUHFHDHVSHFLDOLVWD

DVVXQWR ¹ D SUHYHQ¸¶R H GHWHF¸¶R

(OD FRPSOHWD DLQGD TXH H[LVWHP

SUHFRFH GR F´QFHU GH PDPD (

IDWRUHVDPELHQWDLVHFRPSRUWDPHQWDLV

LQFHQWLYDU R DXWRH[DPH SDUD TXH DV

TXH LQFOXHP D LQJHVW¶R GH EHELGD

PXOKHUHV FRQKH¸DP PHOKRU R VHX

DOFRÂOLFDRVREUHSHVRHDREHVLGDGH

F R U S R  S D U D T X H F R O R T X H P D V

DSÂV D PHQRSDXVD H D H[SRVL¸¶R ³

FRQVXOWDVHH[DPHVGHJLQHFRORJLVWDV

UDGLD¸¶R $QQDPDULD ID] TXHVW¶R GH

FRPR SULRULGDGHV HP VXDV YLGDV H

IULVDUTXHTXDQWRPDLVSUHFRFHIRUR

H V W H M D P D W H Q W D V D R V K ² E L W R V

GLDJQÂVWLFR PDLRUHV DV FKDQFHV GH

VDXG²YHLV GH VH H[HUFLWDU H VH

FXUD|2VH[DPHVUHJXODUHVV¶RPXLWR

DOLPHQWDUPHOKRU

LPSRUWDQWHV7RGDVDVPXOKHUHVW»PD

1¶RK²XPDUHVSRVWDÇQLFDWDPSRXFR I²FLOTXDQGRVHWUDWDGDFDXVDGHXP

QHFHVVLGDGHHRGLUHLWR³PDPRJUDILD DQXDODSDUWLUGRV}REVHUYD

F´QFHUGHPDPD|([LVWHPIDWRUHVGH

2 2XWXEUR 5RVD FRORFD WRGDV HVVDV

ULVFRFRQKHFLGRVHRSULQFLSDOGHOHV¹

TXHVWÆHV QD SDXWD GH GLVFXVVÆHV

VHUPXOKHU(PVHJXLGDHQFRQWUDVHR

&RPR IDODPRV DFLPD ¹ SUHFLVR

IDWRU LGDGH 2XWUR IDWRUHV UHIHUHPVH

D P S O L D U D V Q R V V D V D ¸ Æ H V Q D

DR HVW½PXOR GR KRUPÄQLR HVWURJ»QLR

SUHYHQ¸¶R GR F´QFHU GH PDPD

SURGX]LGRSHORSUÂSULRRUJDQLVPRRX

4XHP DJUDGHFH" &DGD XPD GDV

F R Q V X P L G R S R U P H L R G R X V R

PXOKHUHVTXHYDLWHUFKDQFHGHFXUD

FRQWLQXDGRGHVXEVW´QFLDVFRPHVVH

RX DLQGD GH Q¶R WHU D GRHQ¸D SRU

KRUPÄQLR IDWRUHV HQGÂFULQRV RX

FDXVDGDVXDLQIRUPD¸¶R

UHODWLYRV ³ KLVWÂULD UHSURGXWLYD PHQDUFDSUHFRFHPHQRSDXVDWDUGLD SULPHLUD JUDYLGH] DSÂV RV DQRV_2XWXEUR

9DPRV FRQWDU DTXL D KLVWÂULD GH PXOKHUHV PDUDYLOKRVDV FRP LGDGHV GLVWLQWDV TXH IRUDP GLDJQRVWLFDGDV


&$3$ FRPF´QFHUGHPDPD6¶RUHODWRVTXH

WXPRUFRPPDLRULQFLG»QFLDHPWRGRR

SRGHULDPVHUPHXVVHXVHGHWDQWDV

PXQGR $ PHQVDJHP ¹ GH TXH D

RXWUDVPXOKHUHVFRQKHFLGDVRXQ¶R2

LQIRUPD¸¶R ¹ D PHOKRU DUPD SDUD

F´QFHUGHPDPD¹RVHJXQGRWLSRGH

YHQFHUTXDOTXHUPHGR

,5$0$5$'(&$6752&$3,675$12$5$Ô-2 6HPSUH VRQKHL HP VHU P¶H VHPSUH VRXEHTXHRPDLRUSURSÂVLWRGDPLQKD YLGDVHULDVHUP¶H(TXDQGRGHFLGLPRV HQJUDYLGDU ORJR QD SULPHLUD WHQWDWLYD HVW²YDPRV JU²YLGRV ( PDLV XPD HQRUPHVXUSUHVDHUDPJ»PHRV'HXV JHQHURVR FRPR VHPSUH IRL HP PLQKD YLGD DLQGD QRV SUHVHQWHRX FRP XP FDVDO $ LQVHJXUDQ¸D GR PRPHQWR IRL JLJDQWHVFDPDVFRQVHJXLPRVPHVPR

)RWRV$FHUYR3HVVRDO

ORQJH GD IDP½OLD HQFDPLQKDUPRV

URWLQDHVWUHVVDQWHHDFDEHLFHGHQGR³

QRVVDVYLGDVFRPOHYH]DHKDUPRQLD

PDPDGHLUD )RL D½ TXH PLQKD PDPD

2VPHQLQRVFUHVFLDPEHPJRVWDYDP GD HVFROD Q¶R SUHFLVDPRV SDUDOLVDU QRVVRV WUDEDOKRV PHVPR FRP RV GRLV

FRPH¸RX D ILFDU HVWUDQKD )XL D XP PDVWRORJLVWD IL]HPRV XOWUDVVRP FROKHPRVRO½TXLGRDPDUURQ]DGRPDV QHP XP QHP RXWUR DFXVDUDP QDGD JUDYH (VWDYD FRP XPD PDVWLWH

$PDPHQWHLSRXFR/XL]IRLSUHJXL¸RVR

FUÄQLFD 6XVSHQGL DQWLFRQFHSFLRQDO

SDUD SHJDU R PHX SHLWR H $QD

H UHDOPHQWH D PDPD GHX XPD

GHPRUDYDGHPDLVSDUDVXJDU8PD

PHOKRUDGD

_2XWXEUR
&$3$ )RL TXDQGR XP DQR H TXDWUR PHVHV

IUHQWH ILTXHL JU²YLGD H FRP RV

DSÂVDSURFXUDSHORP¹GLFRGHVFREUL

PHQLQRVDW¹TXHHQWUDVVHHPWUDEDOKR

TXH HVWDYD JU²YLGD QRYDPHQWH (QWUHL

GH SDUWR 6D½PRV GH I¹ULDV HP

HPS´QLFR+DYLDDFDEDGRGHFKHJDU

PDLRDPDPDSLRUDYDFDGDGLD

GH %+ H FKDPHL PHX PDULGR SDUD

PDLVDW¹TXHTXDQGRHXHVWDYDHP

UHWRUQDUPRV SDUD GHVFREULUPRV TXH

%+ QR ILP GDV PLQKDV I¹ULDV

HUDP J»PHRV GH QRYR /HYDPRV RV

FRQVHJXL XPD YDJD FRP PLQKD

PHQLQRV (UD |VÂ} XP )LTXHL PDO

PDVWRORJLVWD PHVPR VXD DJHQGD

GHSUHVVLYDQ¶RTXHULDDFHLWDUQDTXHOH

VHQGR H[WUHPDPHQWH DSHUWDGD 1D

P R P H Q W R P D L V X P D J U D Y L G H ] 

FRQVXOWDH[SUHVV¶RGHSUHRFXSD¸¶R

'HPRUDPRV D FRQWDU SDUD D IDP½OLD

3HGLGR GH QRYR XOWUDVVRP FRP XPD

DOJXPDVSHVVRDVVÂILFDUDPVDEHQGR

P¹GLFD GH VXD FRQILDQ¸D SRU¹P D

GD PLQKD JUDYLGH] QR ILQDO GHOD 0DV

PDUFD¸¶R GHPRUDYD HP P¹GLD 

'HXV QRYDPHQWH HP VXD LQILQLWD

GLDV5HFHELXPDOLJD¸¶RGHODQRGLD

ERQGDGH PDQGRX HVVH EHE» SDUD

VHJXLQWH QXPD VH[WDIHLUD 7LQKD

VDOYDUPLQKDYLGD0LQKDPDPDSLRURX

FRQVHJXLGRHQFDL[HSDUDPLPSDUDD

LQFULYHOPHQWHHPSRXTX½VVLPRWHPSR

SUÂ[LPD WHU¸DIHLUD %DWL R FDUUR

9ROWHLDRPDVWRORJLVWDIL]GRLVFLFORVGH

TXDQGRRXYLVXDSUHRFXSD¸¶RHPPH

DQWLELÂWLFR VHP VXFHVVR QRYR

H Q F D L [ D U F R P X U J » Q F L D  3 Q H X

XOWUDVVRP TXH DFXVRX XPD OHYH

HVYD]LRXHHXJU²YLGDVR]LQKDFRP

LQIODPD¸¶R EHQLJQD H SRU ILP R

RV J»PHRV QR FDUUR 5HVROYLGR R

P D V W R O R J L V W D Q ¶ R P D L V W L Q K D

SUREOHPDFRPRSQHXIRPRVEULQFDU

FRPSHW»QFLDSDUDFRQGX]LUPHXFDVR

QDFDVDGDWLD/X

1HVVHPHLRWHPSRDFULVHEUDVLOHLUD

'HYROWD³URWLQDGDHVFRODDRWUDEDOKR

QRVREULJRXDID]HUPRVXPDHVFROKD

GHL[HLRVPHQLQRVQDDXODHP0DULDQD

GH SHUPDQHFHU HP 0DULDQD RX QRV

FRQYHUVHLFRPPLQKDTXHULGDWLD'DQL

PXGDUPRV SDUD 0DWLSÂ 'HFLGLPRV

SDUD R FDVR GH HX Q¶R FRQVHJXLU

SRU QRV PXGDUPRV 0DULGR IRL QD

F K H J D U D W H P S R G H E X V F ² O R V_2XWXEUR


&$3$

H HOD SRGHU OHY²ORV SDUD D VXD FDVD

F´QFHU GH PDPD &RPR DVVLP" (X

PDV WLQKD FHUWH]D TXH LVVR Q¶R

HVWDYDJU²YLGDWLQKDDSHQDVDQRV

DFRQWHFHULDXPDYH]TXHRH[DPHHUD

HUDP¶HGHXPFDVDOGHEHE»VDLQGD

³V KRUDV H HX JDVWDYD HP P¹GLD

1¶R HUD MXVWR FRPLJR Q¶R TXHULD

GXDVKRUDVGHYLDJHPQRUHWRUQR0DV

PRUUHU(QFKLPHGHFRUDJHPHVHJXL

Q¶RHUDPDLVHXTXHPID]LDSODQRVDOL

PLQKDURWLQDGDVHPDQD$SHQDVGLVVH

8OWUDVVRP FRPSOLFDG½VVLPR WU»V

DRPHXPDULGRTXHWLQKDFHUWH]DTXH

P¹GLFRV QD VDOD FRP H[SUHVV¶R GH

PLQKD P¹GLFD PH FKDPDULD SDUD

S ´ Q L F R  P H X T X H U L G R P ¹ G L F R

FRQVXOWDSDUDOHLWXUDGRODXGRHTXHR

UHVSRQV²YHO SHORV PHXV XOWUDVVRQV

TXHULDFRPLJR

JHVWDFLRQDLVHQWURXHPHLQIRUPRXTXH LULD PH PRQLWRUDU XPD YH] TXH VHULD FROKLGDELÂSVLD6D½VR]LQKDGRKRVSLWDO ³VKRUDVHVWUDGDFRPFKXYDVHP FHOXODU %XVTXHL RV PHQLQRV TXH M² HVWDYDP GRUPLQGR ³V KRUDV QD FDVDGDWLD'DQLHIXLSUDFDVD0LQKD FDEH¸D GHX XP QÂ 6RX HQIHUPHLUD VDELDTXHQ¶RHUDFRLVDERD2ODXGR GRXOWUDVVRPGL]LDGHFKDQFHGH

'LWR H IHLWR 1D TXLQWDIHLUD UHFHEL D OLJD¸¶R GD VXD VHFUHW²ULD UHVXOWDGR HP FRQVXOWD -² VDELD R TXH PH DJXDUGDYD(VWDYDSUHSDUDGD6H[WD IHLUD GLD GLD GRV QDPRUDGRV 4XDQGR D P¹GLFD FRQILUPRX R GLDJQÂVWLFR GHVDEHL 1¶R HX Q¶R HVWDYD SUHSDUDGD 0HX PDLRU PHGR Q¶R HUD VRIUHU Q¶R HUD SHUGHU RV

_2XWXEUR
&$3$

6LPRFDEHORLPSRUWD VHPSUHLPSRUWDUÊQÏR DGLDQWDGL]HUHPTXHÑ RGHPHQRV$EULU PÏRGHOHVIRLXPGRV SLRUHVPRPHQWRV FDEHORVQ¶RHUDSDVVDUPDOPDVVLP HUD TXH D GRHQ¸D H WXGR R TXH HX YLYHULD FRP HOD IL]HVVH FRP TXH DV SHVVRDVTXHHXPDLVDPRVRIUHVVHP )RUDPDVPLQKDVSULPHLUDVSDODYUDVDR PHXPDULGR

TXLPLRWHU²SLFR IRUWH HP XPD JU²YLGD 6HJXUHL PLQKD EDUULJD 5H]HL MXQWR DR PHX PDULGR PHX ILHO FRPSDQKHLUR /XFLDQLQKRLULDDJXHQWDU 0XGDPRVSDUDDFDVDGRVPHXVSDLV HP%+SULPHLUDJUDQGHPXGDQ¸DHP QRVVDVYLGDV4XLQ]HGLDVGHSRLVHUD KRUDGHGHFLGLUSHORVFDEHORV3DVVHL PDO QD *DOHULD GR 2XYLGRU 1¶R FRQVHJXLDYHUSHUXFDVQ¶RFRQVHJXLD PH LPDJLQDU FRP OHQ¸RV 6LP R FDEHORLPSRUWDVHPSUHLPSRUWDU²Q¶R DGLDQWDGL]HUHPTXH¹RGHPHQRV

$TXHOH IRL R PRPHQWR GH GHVHVSHUR

$EULU P¶R GHOHV IRL XP GRV SLRUHV

JHUDO PDV Q¶R R PHX &KRUHL SRXFR

PRPHQWRV)XLDSUHVHQWDGD³SUÂWHVH

HQFRQWUHL RV PHQLQRV PH DSHJXHL D

UHYROXFLRQ²ULD TXH DGHUH DR FRXUR

HOHV(XYLYHULDRTXHWLYHVVHTXHYLYHU

FDEHOXGR 0DQGHL ID]HU 1¶RFKRUHL

SRU HOHV 0DV H R EHE»" (VVH IRL R

PDVVLPILTXHLWULVWH(XHUDDORLULQKD

PRPHQWRGHPDLRUHVWUHVVH'HFLGLURX

GR PHX PDULGR 3HUGL RV PHXV

Q¶R SHOR VHX QDVFLPHQWR SUHFRFH 

FDEHORVXPDGDVFRLVDVHPPLPTXH

SDUDVHPDQDVRXSHODTXLPLRWHUDSLD

HX PDLV JRVWDYD $ SUÂWHVH ILFRX

JU²YLGD $FUHGLWHL QR PHX P¹GLFR

ÂWLPD $V PHQLQDV GR VDO¶R V¶R

FRQILHL WXGR D HOH H IXL SDUD D

LQDFUHGLW²YHLV3DVVRX

TXLPLRWHUDSLD JU²YLGD &RP WRGD D FHUWH]DGHWRGRRPHXWUDWDPHQWRYLYHU DTXHOH PRPHQWR IRL R PDLV GLI½FLO H LPSDFWDQWHSDUDWRGRVLQFOXVLYHSDUDD HTXLSH GH HQIHUPDJHP ,QIXQGLU XP_2XWXEUR

8OWUDVVRPGHURWLQDTXHGDLPSRUWDQWH GHO½TXLGRDPQLÂWLFR+RUDGHGHFLGLU SRUPDLVXPFLFORGHTXLPLRWHUDSLDH /XFLDQRQDVFHUGHVHPDQDVQHP XP GLD DQWHV RX UHWLU²OR FRP 


&$3$ VHPDQDV 2SWDPRV SHOD UHWLUDGD (OH

SRU WRGRV QÂV ILFDUPRV MXQWRV HP

VHQWLXDGHVLGUDWD¸¶R

0DWLSÂ1RVGLDVGDTXLPLRHP%+HX

/X QDVFHX &KRURX IRUWH IRL SDUD R TXDUWRFRQRVFRUHFHEHXRVLUP¶RVH PXLWD JHQWH GD IDP½OLD (QWURX HP

LD H YROWDYD QR PHVPR GLD H PLQKD VRJUD TXHULGD DMXGDYD FRP RV PHQLQRV

GHVFRQIRUWRUHVSLUDWÂULR'HVFHXSDUD

-²GLVVHXPDYH]TXHVDELDTXHQ¶R

D87,³VQRYHKRUDVGDQRLWH7LYHPRV

VRPRVQÂVTXHPFRQGX]LPRVQRVVRV

TXH LU HPERUD H GHL[²OR O² )RPRV

SODQRV Q¶R ¹ PHVPR" 0DLV XPD

SDUDDFDVDGDPLQKDP¶H'H]HVVHLV

UHYLUDYROWD 8P WHUU½YHO DFLGHQWH

GLDV GH XQLGDGH LQWHUPHGL²ULD

DPELHQWDOQDHPSUHVDHPTXHRPHX

1HVVHPHLRWHPSRKRUDGHID]HURSHW

PDULGR WUDEDOKDYD R IH] UHWRUQDU ³

VFDQH[DPHTXHDLQGDQ¶RWLQKDIHLWR

0DULDQD QR ILQDO GR DQR GH 

GHYLGR ³ JUDYLGH] PDV LPSRUWDQWH

0LQKD VRJUD ILFRX FRPLJR DW¹ TXH R

SDUDYHULILFDUPHW²VWDVHV³GLVW´QFLD

DQROHWLYRGRVPHQLQRVVHHQFHUUDVVH

8PD ORQJD VHPDQD GH HVSHUD SHOR

H TXH HX PH UHFXSHUDVVH GD PLQKD

ODXGR )XL EXVFDU FRP PHX LUP¶R

FLUXUJLD6LPIL]DPDVWHFWRPLDUDGLFDO

DEULPRVMXQWRVQRHVWDFLRQDPHQWRGR

GD PDPD GLUHLWD H HVYD]LDPHQWR

ODERUDWÂULR 7XGR QRUPDO VHP

D[LODU (VWDYD VHP XPD PDPD 8PD

PHW²VWDVHV 3ULPHLUR PRPHQWR GH

GRU VXUUHDO 0LQKD P¶H VRIUHX

YLEUD¸¶R

FRPLJR3DVVRX

0DLV XPD TXLPLR HQTXDQWR /X DLQGD

9ROWDPRVDPRUDUHP%+QDFDVDGRV

SHUPDQHFLDLQWHUQDGR$OWDKRVSLWDODU

PHXV SDLV (P MDQHLUR LQLFLHL D

GHSRLV GD H[FHOHQWH DMXGD GH XP

U D G L R W H U D S L D   V H V V Æ H V  T X H

HQGÂFULQR SHGL²WULFR PDUDYLOKRVR

GHYHULDPVHUGL²ULDV1¶RHQFRQWUDPRV

(VW²YDPRV FRPSOHWRV PHVPR PHX

DMXGDQWH QHVVH SHU½RGR HP %+

PDULGR DLQGD HP 0DWLSÂ ORQJH GH

ILFDPRVVRPHQWHPLQKDP¶HHHXFRP

QÂV(XHVWDYDEHPDJXHQWDQGRILUPH

RVWU»VPHQLQRVHDPLQKDUDGLRWHUDSLD

D TXLPLRWHUDSLD 'HFLGLPRV HQW¶R

GL²ULD (QWUHL HP GHSUHVV¶R 1¶R _2XWXEUR
&$3$ DJXHQWDYD YHU GLDULDPHQWH W¶R GH

GH SHOR PHQRV XP DQR H PHLR GH

SHUWRWDQWRVFDVRVGHF´QFHUDRPHX

WUDWDPHQWRVHJXLGRSRUFLQFRDQRVGH

ODGR,QIHOL]PHQWHHXVRPDWL]RWXGR

PDQXWHQ¸¶R PHQVDO FRP RXWUD

'HFLGLPRVLUPRUDUQDFDVDGRVPHXV

PHGLFD¸¶R8PVRFRQRHVWÄPDJR

VRJURVQRLQWHULRU1DGDQRVPRVWUDYD

(PPHLRDWXGRLVVRFULVHQDHPSUHVD

TXH R SUREOHPD VHULD UHVROYLGR QD

G R P H X P D U L G R  3 U R J U D P D G H

H P S U H V D H P T X H P H X P D U L G R

GHPLVV¶R YROXQW²ULD $GHULU RX Q¶R"

WUDEDOKDYD QHP TXH VHULD SRVV½YHO

$GHULPRV 0HVPR VHP HPSUHJR HP

QRVVRUHWRUQR³0DULDQD)HFKDPRVR

YLVWD LQIHOL]PHQWH Q¶R SRG½DPRV

DSDUWDPHQWR W¶R FDULQKRVDPHQWH

PDLVDFUHGLWDUTXHRFHQ²ULRPXGDULD

P R Q W D G R H P 0 D W L S Â  H I R P R V

FRPR DW¹ R PRPHQWR DWXDO Q¶R

DFROKLGRVLQFULYHOPHQWHEHPQDFDVD

PXGRX +RMH QRVVD UHDOLGDGH ¹

G R V P H X V V R J U R V  7 ¹ U P L Q R G D

SRUWDQWRDVFLQFRSHVVRDVGDPLQKD

UDGLRWHUDSLD HP IHYHUHLUR ,Q½FLR GH

IDP½OLD PRUDQGR QD FDVD GRV PHXV

X P D V ¹ U L H G H F L U X U J L D V G H

VRJURVHXUHWUDWDQGRXPF´QFHUHR

UHFRQVWUX¸¶RGDPDPD

PDULGRDLQGDGHVHPSUHJDGR

1XPDGHVVDVFLUXUJLDVSHUFHEHPRV

(P PHLR D WDQWRV DOWRV H EDL[RV

XPD PDQFKD SHUVLVWHQWH H TXH VÂ

WULVWH]DV SHU½RGRV GH DXV»QFLD FRP

DXPHQWDYD QD PDPD WUDWDGD 3HGL D

R V P H Q L Q R V G X U D Q W H D V Y ² U L D V

ELÂSVLD UHWLUHL RV RY²ULRV GHL XPD

UHFXSHUD¸ÆHV GDV FLUXUJLDV R

UHFDXFKXWDGD QD EDUULJD 5HVXOWDGR

0RPP\V PH DSRLRX )L] DPLJDV

GDELÂSVLDF´QFHU5HFLGLYDSUHFRFH

YHUGDGHLUDV DPLJDV FRP TXHP HX

GHF´QFHUGHPDPD3HUGLDFRQILDQ¸D

FRQWR GLDULDPHQWH DPLJDV TXH PH

QR PHX WUDWDPHQWR H HQFRQWUHL HP

VXVWHQWDP QRV SLRUHV PRPHQWRV H

6¶R3DXORDPLQKDOX]QRILPGRWÇQHO

FRPTXHPGLYLGRWDPE¹PWRGDVDV

5HWRUQR ³ TXLPLRWHUDSLD GHVVD YH]

PLQKDVDOHJULDV7LYHDRSRUWXQLGDGH

VHP TXHGD GH FDEHOR H RXWURV

GH UHYHU JUDQGHV DPL]DGHV TXH R

VLQWRPDV SRU¹P FRP SURJQÂVWLFR

WXPXOWRGRGLDDGLDQ¶RPHSHUPLWLD_2XWXEUR


&$3$ UHYHU *DQKHL QRYDV DPLJDV GR SHLWR

FRQKHFLGRVGRVFRQKHFLGRVHQILPD

O X W D G R U D V S H O D P H V P D F D X V D 

WRGRVTXHWRUFHPSHODPLQKDYLWÂULD

YHQFHGRUDVGHVVDGRHQ¸D $O¹PGHWXGRLVVRRVVRUULVRGL²ULRV GDV FULDQ¸DV R GHVHQYROYLPHQWR VDGLR GH /XFLDQLQKR HP PHLR ³V WDQWDV SURYD¸ÆHV QRV LOXPLQDP H DOLPHQWDP SDUD FRQWLQXDUPRV QRVVD OXWD SDUD FRQWLQXDUPRV D VRUULU D SURFXUDUQRVVDIHOLFLGDGHHPPHLRD WDQWRVWRUPHQWRV7HPRVXPDIDP½OLD LQFU½YHO H FHUWDPHQWH ¹ R TXH QRV IRUWDOHFHGLDULDPHQWH $JUDGH¸RD'HXVSHODRSRUWXQLGDGH GH PH WUDWDU SRU WRGR R DSRLR LQFRQGLFLRQDO TXH UHFHER GR PHX TXHULGRPDULGRHGRVPHXVSHTXHQRV ILOKRV GH WRGD D PLQKD IDP½OLD H GD IDP½OLDGRPHXPDULGRTXHPHDFROKHX F R P R I L O K D  T X H Y L Y H F R P L J R GLDULDPHQWHWRGDVDVGLILFXOGDGHVGR WUDWDPHQWR $JUDGH¸R SRU WRGD D DMXGD UHFHELGD QR 0RPP\V ³V DPLJDV TXH HX IL] H TXH GLYLGHP FRPLJR WRGRV RV PHXV PRPHQWRV $JUDGH¸RSRUILPDWRGDVDVRUD¸ÆHV TXH HX UHFHER GLDULDPHQWH GRV DPLJRVIDPLOLDUHVFRQKHFLGRV

5HFHEHQGRRFDULQKRGDDPLJD0RPP\/tYLD'XWUD_2XWXEUR
&$3$

.$5,1$&+$021( 2XWXEUR¹XPP»VHVSHFLDO 2XWXEUR VHU² VHPSUH WHPSR GH DJUDGHFHUDJUDGHFHUDJUDGHFHU )RLQHVWHP»VTXHGHVFREULXPQÂGXOR QDPLQKDPDPDHH[DWDPHQWHXPDQR GHSRLVPHXWUDWDPHQWRWHUPLQRXFRP PXLWDFRPHPRUD¸¶R 'HL[DHXWHFRQWDUXPSRXTXLQKRGD PLQKDKLVWÂULD 6RX P¶H GH ILOKRV OLQGRV 'HVGH D JHVWD¸¶R RSWHL SRU ILFDU QR SULPHLUR DQR SÂV SDUWR FXLGDQGR GHOHV 0HX WUDEDOKR¹FXLGDUGDIDP½OLDGRVPHXV FOLHQWHV HQW¶R QDGD PDLV MXVWR TXH HXFXLGDUGDPLQKDIDP½OLDWDPE¹P

)RWRV$FHUYR3HVVRDO

HPSHGUDGRPDVDSÂVPDVVDJH²ORH HODPDPDUR OHLWH Q¶RGHVHPSHGURX 1DPDQK¶VHJXLQWHHXM²HVWDYDFRP R V S H G L G R V G H P D P R J U D I L D H

)LFR PDUDYLOKDGD DR OHPEUDU FRPR

XOWUDVVRQRJUDILDHPP¶RV$JHQGHLRV

WXGRRFRUUHX0LQKDILOKDKDYLDUHF¹P

H[DPHVSDUDHVWHPHVPRGLD$ROHUR

FRPSOHWDGRVHWHPHVHVHQHVWDIDVH

ODXGR GD 86 M² HQWHQGL TXH YLQKD

HVWDYD PDPDQGR VRPHQWH SHOD

|FKXPER JURVVR} SRU D½ 1D PHVPD

PDQK¶ H DQWHV GH GRUPLU (P XPD

VHPDQDIL]DELÂSVLD2UHVXOWDGRVDLX

QRLWH HQTXDQWR HX D DPDPHQWDYD

GLDVGHSRLVHQDTXHOHPRPHQWRHX

VHQWL XP QÂGXOR QR PHX VHLR 1XP

WLYH D FHUWH]D &DUFLQRPD GXFWDO

SULPHLURPRPHQWRSHQVHLVHUOHLWH

LQYDVLYR LVVR PHVPR HX HVWDYD FRP_2XWXEUR


&$3$

F´QFHUGHPDPD &RP HVWD LQIRUPD¸¶R HP P¶RV H SDVVDGR R VXVWR GRV SULPHLURV PLQXWRVHXPHQWDOL]HLEHPIRUWHQDGD LU²PHGHWHUUVUV3DVVDUHLSRUWXGRH O² QD IUHQWH DLQGD VHQWLUHL PXLWR RUJXOKRGHPLP(DVVLPHXIXLSDUDR

DPDPHQWDYD ( HOD VÂ DPDPHQWDYD SRUTXHHXPHGHLXPDQRGHOLFHQ¸D P D W H U Q L G D G H  ( X M D P D L V W H U L D DSDOSDGR HVWH QÂGXOR HP RXWUDV FLUFXQVW´QFLDV 3UHFLVR FRQIHVVDU TXH DWH HQW¶R HX Q¶R ID]LD R DXWR H[DPH

DOWR H DYDQWH &ODUR TXH WLYH PHXV

 (X SRGHULD WHU VHQWLGR R QÂGXOR H

PRPHQWRV GH WULVWH]D PDV HOHV Q¶R

GHL[DGRSUDO²DOJRGRWLSR|GHSRLVHX

S U H Y D O H F H U D P S H U D Q W H R P H X

UHVROYR LVVR} PDV HVW²YDPRV HP

RWLPLVPR

RXWXEURHPSOHQR2XWXEUR5RVD$

7XGR TXH QRV DFRQWHFH QHVVD YLGD WHP XP ODGR ERP H HX WUDWHL GH SURFXU²ORRTXDQWRDQWHV

WRGRPRPHQWRHXHUDERPEDUGHDGDH VXUSUHHQGLGDSRUFDPSDQKDVVREUHD SUHYHQ¸¶RDRF´QFHUGHPDPD6HP VRPEUD GH GÇYLGD LVVR PH IH] DJLU

9HMDPEHP

FRPUDSLGH]

 (XVÂFRQVHJXLID]HURGLDJQÂVWLFR

,QLFLDGRRWUDWDPHQWRIL]TXHVW¶RGH

SUHFRFH SRUTXH PLQKD ILOKD DLQGD

UHJLVWUDU WRGRV RV PRPHQWRV TXH

_2XWXEUR
&$3$ SDVVHLDLGDDREORFRFLUÇUJLFRSDUD

$JRUDM²FXUDGDVLQWRPHEHPYLGD

UHDOL]DUDFLUXUJLDDSULPHLUDHDÇOWLPD

QRUPDO

JRWDGHTXLPLRWHU²SLFRTXHUHFHELD LGDDRVDO¶RSDUDUDVSDURFDEHORR FDEHORFUHVFHQGR+RMHROKDQGRSDUD WU²V QHP FRQVLJR LPDJLQDU FRPR SXGHUHDJLUGHPDQHLUDW¶RQDWXUDOD WXGRTXHPHIRLDFRQWHFHQGR

$LQGD TXH HX WHQKD SDVVDGR SRU P R P H Q W R V G L I ½ F H L V G X U D Q W H R WUDWDPHQWRRTXHILFRXGHQWURGHPLP IRLDUHFRUGD¸¶RGRVERQVPRPHQWRV TXH V YLYL SRU WHU SDVVDGR SHOR F´QFHU)L]QRYRVDPLJRVIRUWDOHFLDV

6HPSUHDFUHGLWHLTXHWXGRLVVRVHULD

DPL]DGHV DQWLJDV H PH IRUWDOHFL

VRPHQWHXPDIDVHHDVVLPFRQVHJXL

WDPE¹P 8PD OL¸¶R TXH ILFRX" /LGDU

SDVVDU SRU WXGR GH PDQHLUD PDLV

F R P D I D O W D G H F R Q W U R O H G R V

VHUHQDPHQRVVRIULGD1¶RIRLI²FLOR

DFRQWHFLPHQWRV QRV OLEHUWD H QRV

WUDWDPHQWR¹SHVDGR(VWDUFRPGRLV

HQFRUDMD

ILOKRV SHTXHQRV QHVWD IDVH IRL UHDOPHQWHGHVDILDGRU (PRFLRQRPHDROHPEUDUGHWRGRDPRU TXHPHXPDULGRGHGLFRXDPLPQHVWH SHU½RGR 5HFHEL WDPE¹P XP JUDQGH DSRLRHVXSRUWHGRVPHXVSDLV0LQKDV DPLJDV IRUDP VHQVDFLRQDLV $O¹P GHODV FXLGDUHP GH PLP GXUDQWH R WUDWDPHQWR IL]HUDP XPD VXSHU IHVWD H P P L Q K D Ç O W L P D V H V V ¶ R G H TXLPLRWHUDSLD GHQWUR GR TXDUWR GD FO½QLFDRQGHHXPHWUDWDYD)HVWD9,3 5 H J D G D D P X L W D D O H J U L D FRPHPRUD¸¶R EDOÆHV IORUHV H HVSXPDQWH_2XWXEUR


0$7(51,'$'(($872(67,0$

$35$7,&,'$'('$0$48,$*(0 6(0,3(50$1(17(

SRU$OLQH)UDJD

6HP GÇYLGD D PDTXLDJHP VHPL S H U P D Q H Q W H R X D W ¶ R I D O D G D PLFURSLJPHQWD¸¶R YHP JDQKDQGR FDGD YH] PDLV HVSD¸R HQWUH DV P X O K H U H V H W H P V H W R U Q D G R D TXHULGLQKD HQWUH DV PDLV SU²WLFDV H YDLGRVDV ® FODUR TXH DLQGD H[LVWH XP JUDQGH SUHFRQFHLWR SRU D½ HP GHFRUU»QFLD G R V W U D E D O K R V D Q W L J R V  T X H REVHUYDPRV DW¹ KRMH GHVILODQGR SRU D½QRVURVWRVGDVQRVVDVDYÂVWLDVH DW¹P¶HV

GLVFUHWR7XGRDRPHVPRWHPSR 2TXHDVPXOKHUHVPDLVWHPHP¹DFRU HORJRSHUJXQWDP 9DLILFDUYHUGHD]XO" 1¶RQ¶RYDL (QW¶RSDUDHVFODUHFHUDVGÇYLGDVGH XPDYH]SRUWRGDVUHVROYLUHVSRQGHU ³V SHUJXQWLQKDV PDLV IUHTXHQWHV 9DPRVO² 9DLGRHU" 1¶R Q¶R GÂL 2 TXH RFRUUH ¹ XP

1¶R ¹ GH VH HVSDQWDU TXH PXLWDV

GHVFRQIRUWR VXSRUW²YHO ® FODUR TXH

DLQGD W»P PHGR GH VH UHQGHU DR

WHP SHVVRDV PDLV VHQV½YHLV PDV D

SURFHGLPHQWRPDV¹FODURTXHVHD

JUDQGH PDLRULD WROHUD PXLWR EHP H

W¹FQLFDHRSURILVVLRQDOHVFROKLGRIRU

QXQFDQLQJX¹PGHVLVWLX3DUDGLPLQXLU

GHTXDOLGDGHQ¶RK²RTXHWHPHU

WDO GHVFRQIRUWR ¹ DSOLFDGR XP

)LFD OLQGR SRGHURVR QDWXUDO H_2XWXEUR

DQHVW¹VLFR WÂSLFR PLQXWRV DQWHV


0$7(51,'$'(($872(67,0$

GRSURFHGLPHQWR

9DLPXGDUGHFRU"

9DLGXUDUTXDQWRWHPSR"

1¶R(ODYDLFODUHDQGRJUDGDWLYDPHQWH

$ GXUDELOLGDGH GR UHVXOWDGR ILQDO YDL YDULDUGHDPHVHV(VVDYDULD¸¶R VHG²GHYLGRDXPDV¹ULHGHIDWRUHV SDUWLFXODUHV FRPR WLSR GH SHOH K²ELWRVGL²ULRVHDHVFROKDGDW¹FQLFD FRUUHWD &RPR Ñ R SÚV H TXDQWR WHPSR GHYHPRVDJXDUGDUDWÑRUHVXOWDGR ILQDO"

GHQWURGRWRPXWLOL]DGRSHORSURILVVLRQDO (P DQRV DSUR[LPDGDPHQWH SRGH VXPLUFRPSOHWDPHQWH *HVWDQWHSRGHID]HU" 3UHIHUHQFLDOPHQWHQ¶RSRLVRHGHPD SUHMXGLFDDIL[D¸¶RGRSLJPHQWR (ODFWDQWH"

)LFDU² PDLV HVFXUD QRV SULPHLURV

&RPDXWRUL]D¸¶RGRSHGLDWUDVLP +RMHHPGLDH[LVWHXPDLQILQLGDGHGH

GLDV H SRGH RFRUUHU XPD VXDYH

DSOLFD¸ÆHVSDUDDPLFURSLJPHQWD¸¶R

G H V F D P D ¸ ¶ R Q R O R F D O  1 H V W H

LQGR GHVGH DV VREUDQFHOKDV DW¹ D

SURFHVVR SRGHP DSDUHFHU IDOKDV

UHWUD¸¶R GH HVWULDV 9RF» SRGH

GHYLGR³TXHGDGDVFDVTXLQKDVPDV

DFRUGDU OLQGD FRP XP GHOLQHDGR GH

F R P D F L F D W U L ] D ¸ ¶ R W R W D O 

J D W L Q K R  S R G H F R U U L J L U D O J X P D

GHVDSDUHFHP FRPSOHWDPHQWH 7RGR

LPSHUIHL¸¶R QRV O²ELRV H SRGH ID]HU

HVVH SURFHVVR GH FLFDWUL]D¸¶R

SUHHQFKLPHQWRFRPHIHLWRGHEDWRP

GHPRUDGLDV

DO¹P GH FRUULJLU FLFDWUL]HV H FDOY½FLH _2XWXEUR
0$7(51,'$'(($872(67,0$ QR FRXUR FDEHOXGR DVVLP FRPR

1HVVD (GL¸¶R TXHUR GHL[DU XPD

UHFRQVWUXLU D DXU¹ROD PDP²ULD DSÂV

PLVV¶R

PDVWHFWRPLD

9DPRVQRVDPDU"7LUDUXPWHPSLQKR

2 PDLV LPSRUWDQWH ¹ HVFROKHU XP

SRUVHPDQDSDUDFXLGDUGDVXQKDVH

SURILVVLRQDOKDELOLWDGRHUHVSRQV²YHO

GRVFDEHORV"9RF»SRGHID]HULVVRHP

TXHWHQKDDPRUHPXLWRUHVSHLWRSHOR

FDVDPHVPRVHPJDVWDUPXLWRRVHX

VHXURVWRHSHODVXDSHOHDILQDOYRF»

WHPSRHRVHXGLQKHLUR (VFUHYDSDUDPLPHWLUHVXDVGÇYLGDV 

ILFDU²DOJXQVPHVHVFRPRUHVXOWDGR Q¶R¹PHVPR" 'LFDV  3DUD PHOKRUDU DV IDOKDV GDV VREUDQFHOKDV YRF» SRGH UHFRUUHU D XPD HVFRYD¸¶R GL²ULD GRV ILRV FRP XPD HVFRYLQKD HVSHF½ILFD RX DW¹ PHVPRXPDHVFRYLQKDGHGHQWHV2 LGHDO¹HVFRYDUXQVVHJXQGRVGH F D G D O D G R  [ D R G L D  ( V V H SURFHGLPHQWRDXPHQWDDR[LJHQD¸¶R QD UHJL¶R DX[LOLDQGR R FUHVFLPHQWR GRVS»ORV 1¶R VH HVTXH¸D GH ODYDU DV VREUDQFHOKDV FRP XP VKDPSRR RX VDERQHWH LQIDQWLO (ODV GHYHP VHU KLJLHQL]DGDVWRGRVRVGLDV _2XWXEUR

$OLQH)UDJDDQRVPmHGHHPSUHViULD(VSHFLDOLVWD 0iVWHU ,QWHUQDFLRQDO HP PLFURSLJPHQWDomR EDFKDUHO HP(VWpWLFDH&RVPpWLFDSHOD8QLYHUVLGDGH6DOJDGRGH 2OLYHLUDSyVJUDGXDGDHP(VWpWLFDH&RVPHWRORJLDSHOD 8QLYHUVLGDGH *DPD )LOKR DSDL[RQDGD SRU DWLYLGDGH ItVLFDYLGDVDXGiYHOFXOLQiULDÀWHpFODURPDWHUQLGDGH 5HGHVVRFLDLV ,QVWDJUDP#DOLQHIUDJDHVWHWLFD 6QDSFKDWDOLQHIUDJDVWHF


0200<6(0&(1$

&255,'$,1)$17,/5(9,67$0200<6 3HJDQGR FDURQD QDV 2OLPS½DGDV UHDOL]DPRV D n &RUULGD ,QIDQWLO GD 5HYLVWD 0RPP\VQRGLDGHVHWHPEURQD$UHQD3DPSXOKD)RLXPHYHQWRPDUDYLOKRVRRQGH SXGHPRV HQVLQDU DV QRVVDV FULDQ¸DV R DPRU SHOR HVSRUWH H UHIRU¸DU YDORUHV FRPR UHVSHLWR LJXDOGDGH GLVFLSOLQD H VXSHUD¸¶R )DP½OLDV LQWHLUDV IL]HUDP GD FRUULGD XP VXFHVVRHXPHYHQWRLQHVTXHF½YHO$JUDGHFHPRVDSUHVHQ¸DGHWRGRVRVSDUWLFLSDQWHV HHPEUHYHPDLVHYHQWRVDVVLPVHU¶RUHDOL]DGRV1¶RSHUFDRVSUÃ&#x201A;[LPRV 3DWURFÃ&#x2022;QLR&9&$FRPSDQKDU9LS'HQW&URVVILWQHVV6WXGLR&O½QLFD$OLQKDU&ODUD*RXUPHW $SRLR $UHQD 3DPSXOKD 7LQLQKD &DQDEUDYD 3HUVRQDO 5HQDWD %HUQDUGLQR -XVVDUD %HUWROXFFL0XVW0RYH:ILWQHVV:HQGHU&DOL[WR_-XOKR )RWRV)DELDQD&ULVWLQD _2XWXEUR


0200<6(0&(1$

_2XWXEUR
3('$&,1+26'$60200<6

&DLR LD0 DUTXHV O²XG

)LOKRGD&

*XLOKHUPH DP

)LOKDGD3DWU½FLD'L

QL]

PHVHVHV

$OLFH LU D/XL]D3 )LOKDG

9DOHQWL

QD D 

)LOKD

GD/X

FLQ¹LD

P

4XHUYHUDIRWRGRVHXILOKRDTXL"

(QYLHSDUDRHPDLOFRQWDWR#UHYLVWDPRPP\VFRPEU MXQWRFRPVHXQRPHQRPHHLGDGHGRVHXILOKR_2XWXEUR


(63(&,$/',$'$6&5,$1&$6

(QWUHYLVWD0LULP EHGK; *  7 ~ D 7 ? H R ;I;H9 + :  $ 7 J I  E + = 4   . * 4 & 0E9 q(4 ' 4 ' % 4 4 . * + ( 4 R ,#  (+( , *  , # ,#(  /  & G/ (%+4($R ;<7P;H IJ7: E = ?I 7 C  EGK;LE9 ' (4(&4&!' 4&&qR

!+4%+.GK! ;€7C?P7:; E 4,4),,(,R4

:?=7KCFH;I;DJ;GK;DzE I;9ECFH7;CBE@7I GK;LE9=EIJ7H?7:;=7D>7H D;IJ;:?7:79H?7D~7

&4+(±4(4&.4-&' (4*.4$S4 '44-!+4($!' R4

 . " 4 ' % 4 4 . * (S4 ' ! +  4 y 4 . * 4 , ! ( 4 ã4.& I;LE9

FK:;II ;CK:7H D E .4%(,-+!4* CKD:EEG 7B=KC79E?I7 .4-((,4(,4) K;I;H?7 ™,,4(,,& GK7BIK F 4)+-(4(4+ ; .)+4/$(! HFE:;HLE , ! S4)+4(', 9=EIJ7 $R H ? % 7 . !+4 %+4'(, :;J;H EGK;L 4$.%+,4& .!-(4$%$R4 E979>7 4+m)!(R .4))!43 :7IK7< 4,4(!,,4) 7C„B?7 .4"(%+4'(4 +4&!& $.$+

4$S4&!' 4 S4&!' 4/(/¯4 ! + & !1 q4y4&.!-(4%(, q4&4.-(+!3 44"(%+4(4"( -(,!' %.!' (44/(/ ¯R4R

4&!' 4&&

&/-7DEI<?B>E:7',#(#&")

_2XWXEUR

'


(63(&,$/',$'$6&5,$1&$6 0#)&+/,)/-- $#.)*),+/0)b#2)/&#, ([)-#'[/([)'&',) / .(")#2''k,# X-04-

E87BzE:;=xI>€B?EI7?KLE7D:E

;C8KHH7:E9ECEF7?

*7?FH7GK;LE9IEBJEKE87BzE

Cz;L7?Bx8H?=7H9EC;B;

/7?7L?C7I<E?LE9GK;C7D:EK

;KDzE:7L?Jx:E?:E

K@x:?II;FH7LE9DzE9ED<?7H

C7ILE9GK;I78;

;CC?C;KIEKKC8KHHE

B?:7H9EC;B;€I;KC7H?:E

/'-+/_).a0)b)**# '-,*#'(.'&',)()0) 

*7F7?;NFB?97D:E7:?DyC?97:;KC:?77J„F?9E

7L?LE9L7?7:EH7H?HDE@E=E 

DJzE7L?GK7D:E;K9>;=7H@xJ;9EBE9E

&x€=H7D:;J;CCK?J7IF;IIE7I

L7CEIJEH9;HFHE!7BEL7?I;HCK?JE:?L;HJ?:E

&xJ;C9E?I7FH79EC;HCz;

DE87D>E7=;DJ;7BCE~7;LE9 FŒ;7HEKF7FH7?HFH7;I9EB7

/7?DzE*7?KJECE87D>EJHE9E:;HEKF7

0E9D;CJ;CF7H797I7'7H? 

;:;FE?I7BCE~E -;DzE:;II;@;?JE

-K7L?:7€8E7:;C7?I

;KLEK7BCE~7HF;B7:E

?DL7:?D:E797C7:EI F7?IDEC;?E:7DE?J; DzEC;@KB=K;C

'z;EB>7IŠ;K;C7=H;9?D€ C7=H;9;KC;ICE7L? 9>EGK;;IJEK79EH:7D:EIEDyC8KBE:KH7DJ; 7DE?J;;9EC;D:EL;=;J7?ICz; ;L;I;H?IIE

7L?;NF;H?C;DJ779EKL;<BEH

lCz;L7CEI;IGK;9;H;II;7IIKDJE; LEBJ7H7<7B7H:EFH?C;?HE:?7:;7KB7Jx8EC

3©URODVGR

'DYL]£R

7C?D>7D:E9ECE*7F7? (EII7F7?L7CEIHxF?:EJ‹9EC<EC; 7BC7;IJ7CEIGK7I;9>;=7D:E $xI;?€IŠ;K<7B7H)&--.)/,)/ 0?DKC<?BC;GK;GK7D:E7IF;IIE7I <7B7C?IIEJCGK;I7?H9EHH;D:ECK?JEHxF?:E :7L?LE9FE:?77FHEL;?J7HGK;;IJxE8;:?;DJ;>E@; ;;NF;H?C;DJ7H778Š8EH7GK;7C7Cz;<;PFHE7BCE~E

$xJ;:;?CK?J77B;=H?7FEH>E@;Cz; 

:7L?7DEI <?B>E:7<78?7D79H?IJ?D7

LE9DzEC;H;9;C7?I

_2XWXEUR
7(032'(&(/(%5$5

$*(17,/(=$0$7(51$

SRU$QLQKD$WD½GH

6HUP¶HQ¶R¹XPDWDUHIDI²FLO3RGH

SDUDRVHXILOKRFXVWHRTXHFXVWDUHOD

SHUJXQWDU SDUD TXDOTXHU P¶H $W¹

¹ HQ[HUJDGD SRU PXLWRV FRPR XPD

SDUDDTXHODTXHQÃ&#x201A;VMXOJDPRVQ¶RVHU

P¶H LQFDSD] LQHILFD] LQHILFLHQWH RX

XPD ERD P¶H $OL²V FRPR MXOJDPRV

VHMDD|P¶H,Q}VÃ&#x201A;TXHPDLVRXWTXH

DVSHVVRDVQ¶R¹PHVPR"

RPEUHLUDGHOXUH[

®QDWXUDOGRVHUKXPDQRGHVHQYROYHU

6HULD GHVOHDO GH QRVVD SDUWH Q¶R

XPDFRQGL¸¶RGHMXOJDPHQWRVHPSUH

DVVXPLU TXH SHQVDPHQWRV FRPR

FRPSDUDQGR FRP D VXD UHDOLGDGH

HVVHVV¶RW¶RKDELWXDLVHQRVFHUFDP

2UD VH D P¶H Q¶R DEGLFRX GD VXD

LQFRQVFLHQWHPHQWH HP QRVVD URWLQD

YLGDSURILVVLRQDOSDUDILFDUPDLVWHPSR

0DVFULDUHVVHFHQ²ULRHGHVHQYROYHU

FRPVHXILOKRHYRF»VLPHOD¹XPD

HVVDV SHUFHS¸Ã&#x2020;HV VREUH WHUFHLURV

S¹VVLPDP¶HRUDVHDP¶HPHVPR

GLDQWHGHQRVVDH[LVW»QFLDLQGLYLGXDO¹

VHQGR XPD SURILVVLRQDO IRUPLG²YHO

GHQRVVDH[WUHPDUHVSRQVDELOLGDGH

Q¶R FRQVHJXH JHUHQFLDU D DJHQGD SDUDFKHJDUFHGRHPFDVDHFRORFDUD VXD SULQFHVD QD FDPD HOD Q¶R GHVHPSHQKD EHP D VXD IXQ¸¶R H PDLVVHDP¶HRSWDSRUXPDPDQHLUD TXH HOD DFUHGLWD H VH HVIRU¸D DR P²[LPR SDUD DOFDQ¸DU VHU D PHOKRU_2XWXEUR

2 JUDQGH GHVDILR HVW² H[DWDPHQWH QHVVHSRQWRURPSHUFRPHVVHFLFORH VH HVIRU¸DU SDUD VHU PDLV JHQWLO 6HU JHQWLO QDGD PDLV ¹ TXH VHU DP²YHO $P²YHOQRVDWRVQDVSDODYUDVHQRV SHQVDPHQWRV6RPRVRUHIOH[RGRTXH


7(032'(&(/(%5$5 DWLWXGHV $ PDLRU SDUWH GH QRVVR

8JWLJSYNQSFIFRFNXÃ&#x192; VZJXJWFR»[JQ &R»[JQSTXFYTXSFX UFQF[WFXJSTX UJSXFRJSYTX

DSUHQGL]DGRQDVFHQRQRVVRGLDDGLD $SUHQGHPRV XP SRXFR WRGR GLD H SRU PDLV TXH RV OLYURV QRV HQVLQHP FDWHJRULFDPHQWH TXDLV RV SDVVRV SDUDDPHOKRUPDQHLUDGHOLGDUFRPR G H V D I L R G D P D W H U Q L G D G H  ¹ D V D E H G R U L D G D H [ L V W » Q F L D T X H DEVRUYHPRV D FDGD GLD TXH QRV WUDQVIRUPDHPXPDSHVVRDPHOKRU-²

SHQVDPRVQRVVDVSDODYUDVV¶RIUXWRV

GL]LD 0DULVD 0RQWH HP VXD UHWÃ&#x201A;ULFD

GRV SHQVDPHQWRV H QRVVDV D¸Ã&#x2020;HV

|4XHP¹PDLVLQWHOLJHQWHROLYURRXD

V¶R DV FRQVWUX¸Ã&#x2020;HV UHDLV GR TXH

VDEHGRULD"}$ILQDODPDWXULGDGH¹R

DFUHGLWDPRV

F R Q M X Q W R G H W X G R D T X L O R T X H

$JHQWLOH]DWHPRULJHPH[HPSODURX VHMDDSUHQGHPRVFRPDFRQYLY»QFLD (GDPHVPDIRUPDTXHDSUHQGHPRV WDPE¹P HQVLQDPRV 6RPRV DV FDWDOL]DGRUDV UHVSRQV²YHLV SRU UHSOLFDU R H[HPSOR GRV QRVVRV SDLV SDUD RV QRVVRV ILOKRV GD PHOKRU PDQHLUDSRVV½YHO 2 GHVDILR H D GHO½FLD GH VHU P¶H

DSUHQGHPRV H Q¶R HVWULWDPHQWH DSHQDV R TXH FDSWDPRV QD WHRULD &RQVHJXLUDEVRUYHURVDSUHQGL]DGRV H WUDQVIRUP²ORV QDV PHOKRUHV SU²WLFDVH[DODQGRJHQWLOH]D¹VHQ¶R R P D L R U  R J U D Q G H G H V D I L R FRQWHPSRU´QHRGDP¶HURWXODGDSRU |,Q}PDVTXH¹HVVHQFLDOPHQWHSD] HDPRU 

H[LJH PXLWD HQHUJLD GLVSRVL¸¶R VDEHGRULD UHVLOL»QFLD FDULQKR H GHGLFD¸¶R 'HILQLWLYDPHQWH Q¶R ¹ WDUHIDI²FLOFRQVHJXLUVHPSUHWRPDUD PHOKRU GHFLV¶R H WHU DV PHOKRUHV

$QLQKD$WDtGHpVyFLDSURSULHWiULDGR&DUURVVHO %XIIHW,QIDQWLOHDFUHGLWDTXHDIDPtOLDpDQRVVD PDLRUFRQTXLVWD_2XWXEUR


a

a

  &5,$1&$6$8'$9(/(&5,$1&$)(/,=

35(&,6$0265(720$5 2+É%,72'(&20(5­0(6$

SRU/XL]D)LRULQL

$ K R U D G D F R P L G D V H P S U H I R L

UHIHL¸ÆHV ³ PHVD H SHGLU SDUD TXH

DVVRFLDGDDXPPRPHQWRGHUHVSHLWR

WRGRVFRPHFHPDVHDOLPHQWDUMXQWRV

DRDOLPHQWR³VWUDGL¸ÆHVH³IDP½OLD

$SDUWLUGD½

3HORPHQRVDQWLJDPHQWHHUDDVVLP 1¶R HUDP SHUPLWLGDV EULQFDGHLUDV IRUDGHKRUDHQ¶RSRG½DPRVOHYDQWDU

$JUDGH¸D SHOR DOLPHQWR SHOR PRPHQWR LQGHSHQGHQWHGHVXDUHOLJL¶R

GDPHVDHQTXDQWRQ¶RUDVS²VVHPRV

(VWDEHOHFHPRV Y½QFXORV PDLRUHV H

RSUDWR

GDPRVPDLVYDORUDRTXHHVW²VHQGR

$FRQWHFH TXH DEDQGRQDPRV DV

VHUYLGRHYLYLGR

WUDGL¸ÆHVDRVSRXFRV1¶RDVVHQWDPRV

2 DEULU GDV SDQHODV ¹ XP PRPHQWR

PDLV³PHVD(TXDQGRDVVHQWDPRV

P²JLFR

FRPHPRVFRUUHQGRHORJRVD½PRVSDUD UHVROYHU SUREOHPDV &RPHU DVVLVWLQGR 79 YLURX URWLQD Q¶R WHPRV WHPSR GH VDERUHDU 6LPSOHVPHQWH HQJROLPRV $KK TXH WULVWH UHDOLGDGH DV UHIHL¸ÆHV WHPHQIUHQWDGR 8PDERDIRUPDGHVDOYDUHVVDSDUWH W¶R SUD]HURVD GR GLD ¹ VHUYLU DV_2XWXEUR

$TXHOD IXPD¸D VDLQGR R FKHLUR GD FRPLGDLQYDGLQGRRDPELHQWHFKHJR D PH WUDQVSRUWDU GLUHWDPHQWH SDUD D VDODGDFDVDGDPLQKDDYÂFRPHVVD OHPEUDQ¸D


a

a

  &5,$1&$6$8'$9(/(&5,$1&$)(/,=

1mRDVVHQWDPRVPDLVjPHVD (TXDQGRDVVHQWDPRVFRPHPRV FRUUHQGRHORJRVDtPRVSDUD UHVROYHUSUREOHPDV

6LUYDRVSUDWRVFRPWXGRRTXHIRLIHLWR $FULDQ¸DSRGHDW¹UHMHLWDUPDVYRF» IH] VXD SDUWH H Q¶R GHL[RX GH RIHUHFHU &ULDQ¸DV PDLRUHV GHYHP VH VHUYLU VR]LQKDV (ODV G¶R FRQWD H VDEHP

'XUDQWH D UHIHL¸¶R G» »QIDVH ³ TXDOLGDGHGRTXHHVW²VHQGRVHUYLGR &RPRHVW²GHOLFLRVRHVWHMDQWDU 4XHVDODGDFURFDQWH 8PDERDFRQYHUVDWDPE¹PYDLEHP

TXDQWRTXHUHPFRPHU0DVILTXHGH

3UDPLP¹DKRUDLGHDOGHFRQYHUVDU

ROKR VH HVW¶R GDQGR RSRUWXQLGDGH D

VREUH FRPR IRL R GLD H VREUH RV

WRGRVRVDOLPHQWRVGHVHUHPFRPLGRV

GLOHPDVLQIDQWLV

_2XWXEUR
a

a

  &5,$1&$6$8'$9(/(&5,$1&$)(/,=

6HVHXILOKRHVWLYHUVDWLVIHLWRUHVSHLWH 'DPHVPDIRUPDTXHFRQILDPRVDXP

SDUD TXH GHVFXEUDP DWUDY¹V GR ROIDWRRXGHDGLYLQKD¸ÆHV

E H E » D O L Y U H G H P D Q G D Q D

(OHMDDFROKHU]LQKDGHH[SHULPHQWDU

DPDPHQWD¸¶R GHYHPRV FRQILDU DRV

'»DFULDQ¸DGHSUHVHQWHDFROKHUGH

QRVVRV ILOKRV D TXDQWLGDGH TXH VH

H[SHULPHQWDU 7RGD YH] TXH IRU

VHQWHP FRQIRUW²YHLV HP FRPHU

H[SHULPHQWDU DOJR QRYR SH¸D SDUD

/ÂJLFRTXHHVVDGLFDVÂVHDSOLFDVH

TXHHODH[SHULPHQWHFRPHVWDFROKHU

YRF»WHPXPILOKRTXHVHDOLPHQWDEHP JHUDOPHQWH WHP XP ERP UDGDU

(ODYDLWHFREUDUWRGDYH] &DG»DPLQKDFROKHU""" 3UDWRV H FRSRV GLYHUWLGRV DMXGDP

GHWHFWRUGHHQUROD¸ÆHV

PXLWRDDOHJUDUDKRUDGDUHIHL¸¶R

6H XP WHUPLQDU SULPHLUR SH¸D TXH

'HILQDP R DOPRÐR GR GLD VHJXLQWH

DFRPSDQKH D UHIHL¸¶R VRPHQWH

HP JUXSR /HPEUDQGR VHPSUH GH

FRQYHUVDQGR

LQFOXLUFRUHVQRVSUDWRVSURSRVWRV

H Q¶R HVW² WH HQURODQGR 0¶H

0DV VHP IRU¸DU D EDUUD $LQGD T X H U H P R V X P P R P H Q W R G H FRQYLY»QFLDHSD]³PHVD $ O J X P D V E U L Q F D G H L U D V S R G H P DFRQWHFHUFRPR

(OHVVHVHQWHPSDUWLFLSDQWHVDWLYRVGR SURFHVVRHVHQ¶RFRPHUHPDRILFDU SURQWRRSUREOHPDWDPE¹P¹GHOHV (OHVTXHDMXGDUDPDHVFROKHU ( QR PDLV GLYLUWDVH HP IDPÕOLD &RPHU SURSRUFLRQD RV PHOKRUHV

%LQJRGRVSUDWRV4XHPG²PDLVSRU

PRPHQWRVGDYLGD'HL[HTXHVHXILOKR

H V W H S U D W R F R P H V W D D E Â E R U D

VDLED FRPR ¹ ERP WHU PHPÂULDV

GHOLFLRVD DUUR]LQKR EHP TXHQWLQKR

DIHWLYDV DOLPHQWDUHV $ VDÇGH GHOH

IHLM¶RFRPFDURFLQKRV*DQKDTXHP

DJUDGHFH

DSRVWDUXPYDORUPDLRU $GLYLQKH R HOHPHQWR VXUSUHVD 'HL[H XPD SDQHOD WDPSDGD H SH¸D_2XWXEUR

/Xt]D )LRULQL p JDVWU{QRPD HVSHFLDOLVWD HP HGXFDomR DOLPHQWDULQIDQWLO'iFXUVRVHSDOHVWUDVSDUDFULDQoDV DGROHVFHQWHV H SDLV VHPSUH FRP R REMHWLYR GH GHVHQYROYHU ERQV KiELWRV GH DOLPHQWDomR H FRQVXPR (OD WDPEpP p XPD GDV HPEDL[DGRUDV GR )RRG 5HYROXWLRQ'D\QR%UDVLOXPSURMHWRTXHHVWLPXODDYROWD jFRPLGDGHYHUGDGHKWWSDOLPHQWDFDRLQIDQWLORUJ


&$17,1+2'23$3$,

&$0$5ยฎ21$ 025$1*$

5HQGLPHQWRSRUยธร†HV

)RWR$FHUYR3HVVRDO

2Oยฒ0RPP\V +RMHDUHFHLWDยนPXLWRHVSHFLDOSRLVIRL FRPHODTXHDUULVTXHLDFRORFDUDPยถRQD FR]LQKD SHOD SULPHLUD YH] Oยฒ HP HPXPGLDGRVQDPRUDGRVHPTXHWLYH TXHVDOYDUDWXUPD /HPEURTXHIXLยณDQWLJDORMDGD&ODVVH$ )UXWRV GR 0DU FRPSUHL XQV FDPDUร†HV

,QJHGLHQWHV y PRUDQJDPยนGLD y .JGHFDPDUยถRURVDPยนGLROLPSR y FROVRSDGHD]HLWH y FHERODVSLFDGDV y FROFKยฒGHDOKRJUDQXODGR y WRPDWHVSHODWLSLFDGRV y SLPHQWD GHGR GH PRยธD VHP

VHPVDEHURTXHLDID]HUHDRFKHJDUQR FDL[DGLVVH 0RยธDYRFยปWHPDOJXPDUHFHLWDERDSUD ID]HUFRPFDPDUยถR" (QWยถR HOD PH GHX HVVD PDUDYLOKRVD

y y y y y

VHPHQWHVSLFDGD FROVRSDGHIDULQKDGHWULJR [ยฝFDUDGHOHLWHGHFร„FR POGHFUHPHGHOHLWHGHFDL[LQKD POGHFUHPHGHOHLWHIUHVFR VDOVLQKDDJRVWR JUGHFDWXSLU\

UHFHLWDGHFDPDUยถRQDPRUDQJD 6HJXL SDVVR D SDVVR H QยถR ยน TXH QยถR

y

VREURXQDGDSUDFRQWDUKLVWร‚ULD" &RP R WHPSR H D H[SHULยปQFLD IXL

3DUDWHPSHUDURFDPDUรR

DSULPRUDQGRDOJXPDVFRLVDV 9RFยปWDPEยนP ยน FDSD] GH ID]HU HQWยถR

y FROVRSDGHDOKREHPSLFDGR

YDPRVOยฒ

y SLWDGDGHQR]PRVFDGDUDODGDQD

KRUD_2XWXEUR


&$17,1+2'23$3$, y D]HLWH

W U D Q V S D U H Q W H  D F U H V F H Q W H R D O K R

y FROFK²GHD¸DIU¶RHPSÃ&#x201A;

JUDQXODGR DSLPHQWDGHGRGHPR¸DH

y SLWDGDGHWHPSHURGHOLP¶RHHUYDV

RVWRPDWHVSHODWL'HL[HDSXUDUSRUXQV

9HUGHPDU

y SLPHQWDGRUHLQRPR½GDQDKRUD y VDO y ILRGHD]HLWH

PLQXWRV

&RPRID]HU 5HWLUH D WDPSD GD PRUDQJD FRP FXLGDGRID]HQGRRFRUWHFRPXPDIDFD HPF½UFXOR5HWLUHDVVHPHQWHVFRPXPD FROKHU (P XPD SDQHOD IXQGD FRORTXH D PRUDQJDHFXEUDFRP²JXD'HL[HIHUYHU SRUXQVPLQXWRVRXDW¹DPROHFHUXP SRXFR SRU GHQWUR 1¶R GHL[H FR]LQKDU

'LOXDDVFROKHUHVGHIDULQKDGHWULJRQR OHLWH GH FÃ&#x201E;FR XWLOL]DQGR XP FRSR 0LVWXUHDRUHVWDQWHHGHL[HFR]LQKDUSRU PDLVPLQXWRV9ROWHFRPRVFDPDUÃ&#x2020;HV SDUDDSDQHOD -XQWHRFUHPHGHOHLWHHRFUHPHGHOHLWH IUHVFR SDUD GDU XPD OHYH]D DR PROKR 'HVOLJXH R IRJR PLVWXUH GHYDJDU H WHPSHUHFRPPDLVXPSRXFRGHVDO )LQDOL]HFRPDVDOVLQKDSLFDGD

GHPDLV SDUD TXH HOD Q¶R GHVPDQFKH

&RP XP SDSHO WRDOKD ODPEX]H D

7HVWH FRP XP JDUIR (VFRUUD D ²JXD

PRUDQJDFRPPDQWHLJDSRUIRUDSDUDGDU

TXHQWH UHWLUHD FRP FXLGDGR FRORTXH

EULOKR %HVXQWH D PRUDQJD SRU GHQWUR

EDVWDQWH ²JXD IULD SDUD LQWHUURPSHU R

FRP R FDWXSLU\ FRORTXH R UHIRJDGR H

FR]LPHQWRHUHVHUYH

OHYHDRIRUQRSRUPLQXWRVSDUDDVVDU

7HPSHUHRVFDPDUÃ&#x2020;HVPLQXWRVDQWHV

6LUYD FRP DUUR] FR]LGR FRP D¸DIU¶R H

HGHL[HQDJHODGHLUDGHVFDQVDQGR$SÃ&#x201A;V

EDWDWDSDOKDHGHFRUHFRPVDOVLQKDRX

HVVH WHPSR DTXH¸D EHP R D]HLWH HP

FHEROLQKDSLFDGD

XPD SDQHOD DQWLDGHUHQWH H VHOH RV FDPDUÃ&#x2020;HV OHYHPHQWH DW¹ GDU XPD FRU 5HVHUYH 1D PHVPD SDQHOD DLQGD FRP D ERUUD DTXH¸D PDLV XP SRXFR GH D]HLWH UHIRJXH D FHEROD SLFDGD DW¹ ILFDU

%RPDSHWLWHHDW¹DSUÃ&#x201A;[LPD 9LQtFLXV'LJrQRYDpSDLGR%rHPDULGRGD*DE\&R]LQKHLUR DPDGRUJRVWDGHVHPSUHDSUHQGHUXPDUHFHLWDQRYDDPD WHPSHUDU FDUQHV IUXWRV GR PDU H QmR YLYH VHP XPD FRPLGLQKDPLQHLUD0DLVUHFHLWDVQRLQVWDJUDP#YLQDFR]LQKD

_2XWXEUR
&$17,1+2'23$3$,

2081'2'(0(/

3$,'(0(1,1$

3RU-~QLRU)RQVHFD ([LVWHP QD LQWHUQHW FHQWHQDV GH

ILOKRV H Q¶R ILOKDV 3DUD IDODU D

PLOKDUHVGHY½GHRVHQJUD¸DGRVVREUHD

YHUGDGHHXQXQFDIXLDVVLP6HPSUH

DUWHGHVHUSDLGHPHQLQDV$PDLRULD¹

TXLVVHUSDLGHPHQLQD1¶RK²UD]¶R

WXGRYHUGDGH$LQGDTXHH[LVWDPUDUDV

HVSHF½ILFD SDUD LVVR (X DSHQDV

H[FH¸Ã&#x2020;HV SDUD QÃ&#x201A;V SDLV R XQLYHUVR

SUHIHULDXPDJDURWLQKDFRUUHQGRSHOD

IHPLQLQR¹XPDLQFÃ&#x201A;JQLWDTXHSUHFLVD

FDVDGRTXHXPJDURWRHVFDODQGRRV

VHU GHVYHQGDGR FRWLGLDQDPHQWH

V R I ² V H P H V D V  $ T X H O D Y H O K D

TXDQGRVHWHPXPDJDURWLQKDHPFDVD ([LVWHP KRPHQV TXH DQVHLDP SRU

FRQYHQ¸¶R PDFKLVWD TXH R ILOKR_2XWXEUR

KRPHP¹RHVSHOKRGRSDLQXQFDPH


&$17,1+2'23$3$, VHGX]LX $PR VHU SDL GH PHQLQD 6H

X P U H V W D X U D Q W H  T X H W H P X P

SXGHVVH H WDOYH] WHQKDPRV XP

SDUTXLQKR TXHUR ORJR FRORFDU XPD

VHJXQGR ILOKR JRVWDULD GH VHU SDL GH

FDO¸DVXUUDGDXPDEOXVDVLPSOHV QD

PHQLQDGHQRYR0DVLVVRQ¶RHVW²HP PLQKDVP¶RV

YHUGDGHDSULPHLUDTXHHVWLYHU³P¶R 

0DVVHPSUHWHPPDVDLQGDEHPTXH

H SURQWR 'D½ ROKR SDUD D PLQKD SHTXHQDHHPVHJXLGDGLJRDHOD

D 0HO WHP XPD P¶H (X DW¹ PH

 0HO DFKR PHOKRU YRF» SHGLU D

HVIRU¸RSURFXURVHPSUHID]HURPHX

PDP¶H SDUD WH DUUXPDU SRUTXH R

PHOKRU0DVJHQWHID]HUXPDWUDQ¸D

SDSDLQ¶R¹ERPQLVVRQ¶R

HPEXWLGDRXDW¹PHVPRXPDWUDQ¸D FRPXP HVFROKHU XP YHVWLGR TXH FRPELQH RX Q¶R FRP GHWHUPLQDGR VDSDWRHVFROKHUXPFRQMXQWRGHVDLD HEOXVDTXHILTXHDSUHVHQW²YHOID]HUR FRTXH QD KRUD GR EDO¹ Q¶R ¹ SDUD QÃ&#x201A;V SDLV 4XH PH SHUGRHP RV KRPHQVTXHVDEHPID]HULVVRPDVHX Q¶RVHL 1DPDLRULDGDVYH]HVTXHWHQWRID]HU DOJR PDLV UHEXVFDGR FRP XPD HVW¹WLFDPDLVYDORUL]DGDDRLQY¹VGH SDUHFHUXPDSULQFHVLQKD0HODFDED PDLV SUÃ&#x201A;[LPD GD (P½OLD GR 6½WLR GR 3LFD3DX $PDUHOR GR TXH TXDOTXHU RXWUDFRLVD

(OD GR DOWR GRV VHXV TXDWURV DQRV WDPE¹PM²SHUFHEHXLVVR1RHQWDQWR³V YH]HVHVÃ&#x201A;³VYH]HVDGRUDRPHXMHLWR VXUUHDOLVWD GH YHVW½OD SULQFLSDOPHQWH TXDQGRHODQ¶RTXHUXVDUDTXHODURXSD OLQGD XP SRXFR GHVFRQIRUW²YHO HVFROKLGDSHODP¶H 0DV VHU SDL GH PHQLQD YDL DO¹P GH HVFROKHU URXSDV YDL DO¹P GH RXYLU FRPHQW²ULRVMRFRVRVGHRXWURVSDLVGH PHQLQRV YDL DO¹P GH Q¶R VDEHU DUUXPDU R FDEHOR RX VDLU SDUD LU WUDEDOKDUFRPUHVWRVGHXPDVHVV¶R GH PDTXLDJHP UHDOL]DGD GXUDQWH R LQWHUYDOR GR DOPR¸R 6HU SDL GH PHQLQD ¹ WHU GLILFXOGDGHV HP GDU

(VW² QD HVV»QFLD GH QÃ&#x201A;V KRPHQV

EDQKR ¹ Q¶R VDEHU ODYDU D |OHOHFD}

VLPSOLILFDUPRVDVFRLVDV6HYDPRVD

GLUHLWR ¹ GHVFREULU TXH HP FDEHORV_2XWXEUR


&$17,1+2'23$3$, ORQJRV D TXDQWLGDGH GH VKDPSRR

$FUHGLWHP VHU SDL GH PHQLQD ¹ QRV

HVWDU² LQWLPDPHQWH OLJDGD DR YROXPH

WRUQDUPRV PDLV SUÃ&#x201A;[LPRV GH QRVVDV

GHHVSXPDSURGX]LGRQREDQKHLUR

HVSRVDVHP¶HVDLQGDTXHDV730V

6HU SDL GH PHQLQD ¹ FRPH¸DU D HQWHQGHU HVVH XQLYHUVR SRGHU DQDOLVDU R TX¶R PDFKLVWD ¹ QRVVR PXQGR H TXH DSHVDU GH WRGRV RV DYDQ¸RV DLQGD GHPRUDU² DOJXPDV JHUD¸Ã&#x2020;HVSDUDTXHDVPXOKHUHVVHMDP HIHWLYDPHQWHYDORUL]DGDVHPWRGDVDV FXOWXUDV )D¸DPRV HQW¶R D QRVVD SDUWHSDUDTXHLVVRDFRQWH¸DRPDLV U²SLGRSRVV½YHO

3LQWXUD)DFLDO 6DOmR)DVKLRQ 7HUHUr)RWR0DOXFD (VFXOWXUDGH%DOmR 7DWXDJHQV %ULQTXHGRVHP*HUDO $OJRGmR'RFH3LSRFD 6RP$PELHQWH %ULQFDGHLUDV 5HFHSFLRQLVWD 2Ã&#x20AC;FLQDVHP*HUDO &DPDULP0DOXFR UHYHODomRQDKRUD

3HUVRQDJHQV9LYRV (PXLWRPDLV

VHMDP GLI½FHLV GH DWXUDU (X DPR VHU S D L G H P H Q L Q D  H P W R G R V R V PRPHQWRV PDV ³V YH]HV WDPE¹P SHQVR HP XWLOL]DU R DVSLUDGRU SDUD ID]HUXPUDERGHFDYDORSHUIHLWR3HQD TXH R FDEHOR GD 0HO DLQGD ¹ FXUWR GHPDLVSDUDLVVR -~QLRU )RQVHFD p IRUPDGR HP &RPXQLFDomR 6RFLDO HVSHFLDOLVWD HP $UWHV 9LVXDLV FXOWXUD H FULDomR H HP $GPLQLVWUDomRH0DUNHWLQJ3DOKDoRGHRItFLRDUWLVWDYLVXDO FURQLVWD VXD REUD QRUWHLDVH SHOD SURGXomR GH WH[WRV LOXVWUDo}HV JUiÃ&#x20AC;FDV H IRWRJUDÃ&#x20AC;DV SRUpP R TXH PHOKRU OKH GHÃ&#x20AC;QHpVHXDPRUSHODVXDSHTXHQD0HO$WXDOPHQWHYLYHH WUDEDOKDHP,WD~QD0*

D o Q D L U U F U H 6 ULQFDUDQWLGD pEGLYHUV£RJDGDGHV L © $TXL WRGDVDV SDUD

1mRILTXHGHIRUD JDUDQWDMiVXDYDJD

EULQFDQFDUHFUHDFRHV EULQFDQFDUHFUHDFRHV#KRWPDLOFRP 


3(5),/0200<

0$5$$5$Ô-2 )DPÕOLDÑ(VVHQFLDOHPWRGRVRVPRPHQWRV PLQKDPRWLYD¸¶RGL²ULDSDUDFRQWLQXDU HQIUHQWDQGRWRGRVRVGHVDILRVHSDUDDSUHQGHUD VHUPHOKRUVHPSUH $PLJRVVÏR$IDP½OLDTXHHXHVFROKLWHUHTXH SUH]RPXLWRPHVPRHVWDQGRORQJH 'HIHLWRV$QVLRVDHFLXPHQWDFRPWRGRVRVTXH HXDPR 4XDOLGDGHV3HUVLVWHQWHHVIRU¸DGDIRUWH 1XQFDYRXHVTXHFHU'RGLDHPTXHHX GHVFREULRF´QFHUGHPDPDHWRGRRDSRLRTXH HXUHFHELGDPLQKDIDP½OLDGDIDP½OLD$UDÇMRTXH PHDFROKHXHTXHVXSHUDWRGRVRVGHVDILRV GL²ULRVGDORXFXUDTXHPLQKDYLGDVHWRUQRXGDV 0RPP\VTXHGLYLGLUDPFRPLJRRVPHXVPDLRUHV PRPHQWRVGHDQJÇVWLDDMXGDQGRDPLQLPL]DUR PHXVRIULPHQWRHGHWRGRVRVDPLJRVTXHHXIL] GHSRLVGLVVRWXGRHGRVDQWLJRVDPLJRVTXHD GRHQ¸DPHSURSRUFLRQRXUHDSUR[LPDU $GRURLUSDUD/XJDUHVGHVFRQKHFLGRV DYHQWXUDQGRFRPPLQKDJUDQGHIDP½OLD 3DUDILFDUPDLVEHOD$WXDOPHQWHFXLGRGRV PHXVFDEHORVQRYRVTXHQDVFHUDPWRWDOPHQWH GLIHUHQWHV &RPHULDWRGRVRVGLDV6RUYHWH 1ÏRIDOWDQDEROVD)LRGHQWDOFDUWHLUDHFHOXODU 6HUPRPP\Ñ7HUDFHUWH]DGHSRGHUFRQWDU FRPSHVVRDVLQFULYHOPHQWHJHQHURVDVQRV PRPHQWRVGHDQJÇVWLDWULVWH]DPDVWDPE¹P GLYLGLUDOHJULDVYLWÂULDVFRQTXLVWDV®VDEHUTXH ID¸RSDUWHGHXPD|PD¸RQDULD}$PRVHUPRPP\_2XWXEUR


$YRF»TXHFXLGDGRVQRVVRVILOKRVFRPRVHIRVVHPVHXVTXHID]GDVDODGHDXOD XPDH[WHQV¶RGRQRVVRODUHTXHPDLVGRTXHSRUWXJX»VHPDWHP²WLFDHQVLQDD HOHVRDPRUDFLGDGDQLDHRUHVSHLWRDRSUÃ&#x201A;[LPR $YRF»TXHWUDQVPLWHDRVQRVVRVILOKRVRTXHGHPDLVYDOLRVRHOHVSRGHULDP UHFHEHUFRQKHFLPHQWR4XHDSRQWDRFDPLQKRPDVGHL[DTXHHOHVDQGHPFRP VHXVSUÃ&#x201A;SULRVS¹V 9RF»ID]WRGDDGLIHUHQ¸DHPQRVVDVYLGDV)LFDDTXLQRVVDVLQJHODKRPHQDJHP UHSOHWDGHFDULQKRDGPLUD¸¶RHJUDWLG¶R3DUDE¹QVSHORVHXGLD

 V Q © E D U 3D U R V V H I 3UR


4XHWDOXPDOHLWXUDOHYHHDJUDGiYHO VREUHRXQLYHUVRPDWHUQRHLQIDQWLO"

78'262%5(281,9(5620$7(512(,1)$17,/

$FDGDPrVXPDQRYDHGLomRFRP FRQWH~GRIHLWRGHPRPP\VSDUDPRPP\V &DGDVWUHVHSDUDUHFHEHU ZZZUHYLVWDPRPP\VFRPEU $FRPSDQKHQRVQDVUHGHVVRFLDLV )DFHERRN#UHYLVWDPRPP\V_,QVWDJUDP#UHYLVWDPRPP\V 3DUDG~YLGDVRXVXJHVW}HVIDOHFRPDJHQWH FRQWDWR#UHYLVWDPRPP\VFRPEU

Revista Mommys - Edição 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you