Page 1

78'262%5(281,9(5620$7(512(,1)$17,/('6(7(0%52

35e1$7$/2'2172/Ð*,&2

A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE BUCAL NA GESTAÇÃO 7$0%e01(66$(',d®2 )Ô[NIFXXTGWJRTIF$2FWNSF1JSPJXHQFWJHJ 2JSTXWÍYZQTXRFNXFRTWFITÁ½T 5JWKNQ2TRR^HTR&SF5FZQF'NHFQMT (FSYNSMTIT5FUFN4RZSITIJ2JQ


*=5*).*39*

8:2›7.4 (GLWRULDO

'LUHWRUD([HFXWLYD 0DULDQD%LFDOKR PDULDQD#UHYLVWDPRPP\VFRPEU (GLWRUDH-RUQDOLVWD5HVSRQVÊYHO &DURO%HUQDUGHV FDUROEHUQDUGHV#UHYLVWDPRPP\VFRPEU &RPHUFLDO *DEULHOD%LFDOKR FRPHUFLDO#UHYLVWDPRPP\VFRPEU

(QWUHYLVWDFRP0DULQD /HQN0RGD 3DODYUDVTXH$OLPHQWDP &DSD3U¹1DWDO2GRQWROÂJLFR $FRQWHFHXQR0RPP\VGR)DFH 5HODWRVVREUHDGR¸¶R

0DWHUQLGDGHH$XWRHVWLPD

3URMHWR*UÊILFRH'LDJUDPDÐÏR

0RPP\VHP&HQD

$'*HUDLV&RPXQLFD¸¶RH'HVLJQ IDELDQD#DGJHUDLVFRPEU

3HGDFLQKRVGDV0RPP\V

&RODERUDGRUHVGHVVD(GLÐÏR $OLQH)UDJD $QD$WD½GH $QD3DXOD%LFDOKR )HUQDQGD3UDWHV +DWDQQH6DUGDJQD -ÇQLRU)RQVHFD /½YLD6RDUHV /XFLDQD1HYHV /XL]D)LRULQL 9LQ½FLXV'LJ»QRYD )RWR&DSD 6KH\OD3LQKHLUR

7HPSRGH&HOHEUDU &ULDQ¸D6DXG²YHO¹&ULDQ¸D)HOL]

9RF»VDEHFRPRRUJDQL]DU RTXDUWRGRVHXEHE»" &DQWLQKRGR3DSDL 3HUILO0RPP\

)DOHFRPDUHYLVWD FRQWDWR#UHYLVWDPRPP\VFRPEU 2VWH[WRVDVVLQDGRVV¶RGH UHVSRQVDELOLGDGHGRDXWRUHQ¶RUHIOHWHP QHFHVVDULDPHQWHDRSLQL¶RGDUHYLVWD 1¶R¹SHUPLWLGDDUHSURGX¸¶RWRWDORX SDUFLDOGRVWH[WRVSRUTXDOTXHUPHLR VHPSU¹YLDDXWRUL]D¸¶R

      


(',725,$/

80$129$(',d®2)(,7$35$ 92&È6(&2092&È6 $SÂVRVXFHVVRGRQRVVRODQ¸DPHQWRHRFDULQKRFRPTXHD5HYLVWD0RPP\VIRL UHFHELGDHXQ¶RSRGHULDFRPH¸DUGHRXWUDIRUPDDQ¶RVHUGL]HQGRREULJDGD 2IHHGEDFNGHYRF»VOHLWRUHVQRVG²HQHUJLDSDUDID]HUPRVVHPSUHRQRVVR PHOKRU $VHJXQGDHGL¸¶RQ¶RGLIHUHQWHGDSULPHLUDIRLSHQVDGDHSUHSDUDGDFRPPXLWR FXLGDGRHFRPRVDERUHVSHFLDOGHHVWDUID]HQGRDOJRMXQWRGHYRF»V/HPRV FDGDFRPHQW²ULRDFDWDPRVVXJHVWÆHVSURFHVVDPRVFU½WLFDVHHVWDPRVDFDGD GLDDPDGXUHFHQGRRQRVVRSURMHWRSDUDDSUHVHQWDUVHPSUHXPDUHYLVWDPHOKRU GRTXHDDQWHULRUSDUDYRF»V (VVDHGL¸¶RYHPUHFKHDGDGHPXLWDLQIRUPD¸¶RGLFDVHXPDQRYLGDGHDFDGD HGL¸¶RWHUHPRVXP3HUILO0RPP\XPDPDQHLUDTXHHQFRQWUDPRVSDUDFRQKHFHU XP SRXFR PDLV VREUH YRF» PRPP\ TXHULGD DWUDY¹V GH SHUJXQWDV FXUWDV H UHVSRVWDVFHUWHLUDV

%RDOHLWXUDHDW¹DSUÂ[LPD

0DULDQD%LFDOKR_6HWHPEUR


&$57$6 $FDEHLGHUHFHEHUDHGL¸¶RQËGDUHYLVWD-² GHYRUHL 4XH GHO½FLD GH OHLWXUD OHYH GHVFRQWUD½GD LQWLPLVWD H LQWHUHVVDQWH 1RV SUHQGHDDWHQ¸¶R9LVXDOFOHDQ$PHL 2GHWH%LWWHQFRXUW 4XHOLQGH]DGHUHYLVWDTXHDFDEHLGHUHFHEHU QRPHXHPDLO 3DUDE¹QV0DULDQD%LFDOKR$VVXQWRVUHOHYDQWHV HDVSRXFDVPDW¹ULDVTXHOLDW¹DJRUDGHO½FLD GHOHUHHQWHQGHU $OLQH)UDJDYRF»EULOKD(VWDYDSUHFLVDQGROHU WXGRDTXLORTXHYRF»FRORFRXQDHGLWRULDTXH YRF» ¹ UHVSRQV²YHO 'RLGD SDUD DV SUÂ[LPDV GLFDV 4XHUR VDEHU VREUH WXGRGLHWDV PDQFKDV 9DO*RQ¸DOYHV

$PHL GXDV FRLVDV HP HVSHFLDO R WH[WR GD $QLQKD DFKHLIRIRGHPDLV1¶RVDELDTXHHOD HVFUHYLD W¶R OLQGDPHQWH H D SDUWLFLSD¸¶R GR 9LQ½FLXV6HQVDFLRQDO6XFHVVRSUDYRF»V

2FRQWHÇGRHVW²IDQW²VWLFRHWDPE¹PILTXHLIHOL] F R P D S U R S R U ¸ ¶ R P D W ¹ U L D V F R O X Q D V ; DQXQFLDQWHV 3DUDE¹QV $ PDLRU H PHOKRU VXUSUHVDSUDPLPIRLRDUWLJRGD$QLQKD&DUROLQD 0RXUD $WDLGH 6HQVDFLRQDO 0XLWR EHP UHGLJLGRHVHQV½YHO

/LYLD0DIUD

7KDLV$OHQFDU

0 D W ¹ U L D V F R P E R P F R Q W H Ç G R H E H P HVWUXWXUDGDV4XHYHQKDDSUÂ[LPDHGL¸¶RFRP PDLVLQIRUPD¸ÆHVÇWHLV6XFHVVRSDUDYRF»V

$PHL /L WXGR $GRUHL DV HQWUHYLVWDV PDW¹ULDV *DVWDUDP XPD SDJLQD LQWHLUD SHGLQGRGRD¸¶RGHPHGXOD0HHPRFLRQHL 9RF»V HVW¶R GH SDUDE¹QV 4XH 'HXV DEHQ¸RHWXGRHWRGDV

5DTXHO2UVLQL $5HYLVWDILFRXUHDOPHQWHOLQGDOLQJXDJHPOHYH GH I²FLO HQWHQGLPHQWR H WHPDV TXH QRV GHL[DUDP FRP JRVWLQKR GH |TXHUR PDLV} 3DUDE¹QV SRU WRUQDU R VRQKR GH WRGDV DV PRPP\VUHDOLGDGH

*UD]LHOD/HPRV

-XOLDQD&DSRELDQFR _6HWHPEUR
(175(9,67$

08/+(5(6&20(67,/2 )RWR9LQ½FLXV&DUQHLUR

$FRQVXOWRUDGHLPDJHP0DULQD/HQNHVFODUHFH GÇYLGDVFRPXQVDWRGDVDVPXOKHUHV 3RU0DULQD/HQN )RWRV)DELDQD&ULVWLQD_3URGX¸¶RGH0RGD9LOOD%_6HWHPEUR


(175(9,67$ 4XDLVVÏRDVSHÐDVLQGLVSHQVÊYHLV

4XDLV WLSRV GH HVWDPSDV SRGHP

SDUD FRPSRU XP JXDUGDURXSD H

VHU XWLOL]DGDV SDUD FDGD WLSR GH

ID]HUYÊULRVORRNVGLIHUHQWHV"

FRUSR"

& R Q V L G H U R H V V D V  S H ¸ D V

$ O J X P D V H V W D P S D V W » P H I H L W R

LQGLVSHQV²YHLV QR JXDUGDURXSD W

GLODWDGRU H GHYHP VHU HYLWDGDV SRU

VKLUWFDO¸DMHDQVEOD]HUHVFDUSLQ$

PXOKHUHVTXHHVW¶RDFLPDGRSHVR

FDO¸DMHDQVHDWVKLUWV¶RGHVSRMDGDV

4XDQWRPDLRURIRUPDWRGDHVWDPSD

HREOD]HUHRVFDUSLQPDLVFO²VVLFRV

PDLV GLODWD H HQJRUGD 3DUD DV

6¶R SH¸DV YHUV²WHLV SRVVLELOLWDP

P D J U L Q K D V S R G H D M X G D U  3 R U

Y²ULRVORRNVHFRPELQDGDVHQWUHVL

H[HPSOR TXHP WHP D SHUQD PXLWR

SURSRUFLRQDPXPYLVXDOPRGHUQR

ILQDSRGHXVDUXPDFDO¸DHVWDPSDGD TXH GDU² XP HIHLWR GH SHUQDV PDLV J U R V V D V / L V W U D V K R U L ] R Q W D L V HQJRUGDP H OLVWUDV YHUWLFDLV W»P HIHLWR DORQJDGRU HPDJUHFH 8P FRUSR IRUPDWR S»UD PDLV FRPXP HQWUH DV EUDVLOHLUDV GHYH XVDU DV HVWDPSDVQDSDUWHGHFLPDGRFRUSR H HYLWDU HVWH HIHLWR GH YROXPH QD DOWXUDGRTXDGULO ([LVWHP URXSDV TXH GLVIDUÐDP RV TXLOLQKRV H[WUDV SULQFLSDOPHQWH TXDGULOODUJR" $GLFDSDUDGLVIDU¸DUDOJXPDSDUWHGR FRUSRTXHYRF»Q¶RJRVWH¹FKDPDU DWHQ¸¶R SDUD RXWUD SDUWH GR FRUSR

/RRNYHUViWLOHFRULQJDEOD]HUWVKLUWFDOoDMHDQVHVFDUSLQ

6H R TXDGULO IRU PXLWR ODUJR FKDPH _6HWHPEUR
(175(9,67$ D W H Q ¸ ¶ R S D U D R V R P E U R V  X V H

VHU XVDGRV FRPR FLQWR H G¶R XP

DFHVVÂULRVSUÂ[LPRVDRURVWRFRPR

HIHLWRPXLWRPRGHUQR

EULQFRV H FRODUHV 3DUD GLVIDU¸DU RV T X L O L Q K R V H [ W U D V  X V H O R R N V PRQRFURP²WLFRV OLQKDV YHUWLFDLV H VDOWRSDUDDORQJDU 4XDO R PHOKRU WLSR GH URXSD SDUD VHUXWLOL]DGRQRSÚVSDUWRQRFDVR GHUHFHEHUPRVYLVLWDVHHYHQWXDLV VDÕGDVFRPREHEÒ" $PHOKRUURXSDQRSÂVSDUWR¹DPDLV FRQIRUW²YHO SRUWDQWR HYLWH FDO¸DV DSHUWDGDV H LQYLVWD QRV YHVWLGRV OHYHVFRPDEHUWXUDGHERW¶RI²FHLV SDUDDPDPHQWDU &RPR XVDU FLQWRV SDUD FRPSRU R YLVXDO"

4XHWLSRGHFDOÐDÑPDLVDGHTXDGD SDUD GLVIDUÐDU SHUQDV ILQDV" ( SHUQDVJURVVDV" 3DUD GLVIDU¸DU DV SHUQDV ILQDV XVH FDO¸DVFRPHVWDPSDVRXWH[WXUDV2V PRGHORV LGHDLV V¶R R ER\IULHQG H

2V FLQWRV GHL[DP R YLVXDO EHP

GHVWUR\HG FRP UDVJDGRV SRLV FULD

IHPLQLQR H Q¶R VDHP GH PRGD 6¶R

YROXPH 

ÂWLPRVSDUDPDUFDUDFLQWXUDPDVRV PRGHORVJURVVRVGHYHPVHUHYLWDGRV SRU PXOKHUHV GH TXDGULO ODUJR SRLV FULDPDLVYROXPHQDUHJL¶R8PDGLFD L P S R U W D Q W H  V H Y R F » G H L [ D U R SDVVDQWH GD FDO¸DVKRUW ³ PRVWUD XVHFLQWR2VOHQ¸RVWDPE¹PSRGHP6KRUWLQKRFRPFLQWRYLVXDOERQLWRHPRGHUQR

_6HWHPEUR

$V FDO¸DV OLVDV VHP HVWDPSDV GH FRUHVHVFXUDVGLVIDU¸DPDVSHUQDV JURVVDV$VFDO¸DVIODUHVHUHWDVV¶R DVLGHDLV


(175(9,67$

$FDOoDHVWDPSDGDpSHUIHLWDSDUDFULDUYROXPHHPSHUQDVPDLV¿QDV

&RPRXWLOL]DUOHQÐRVSDUDGHL[DUR

7HP FRPR QRV YHVWLUPRV EHP

ORRNPDLVFKDUPRVR"

JDVWDQGRSRXFR"

2 V O H Q ¸ R V S R G H P P X G D U

&ODUR $WXDOPHQWH HQFRQWUDPRV

F R P S O H W D P H Q W H X P O R R N  $ V

S H ¸ D V E R D V H P O R M D V G H

DPDUUD¸ÆHVQRSHVFR¸RV¶RDVPDLV

G H S D U W D P H Q W R F R P S U H ¸ R V

FRPXQV PDV SRGHP VHU XVDGRV

DFHVV½YHLVGHPRGLQKDRXFO²VVLFDV

FRPRFLQWRDPDUUDGRVQRFKDS¹XRX SXQKRID]HQGRXPHIHLWRGHSXOVHLUD

$ GLFD ¹ Q¶R LQYHVWLU DSHQDV HP SH¸DV GH PRGLQKD SRLV HVVDV

( [ S H U L P H Q W H F R O R F D U X P O R R N

HQMRDPU²SLGR2VDFHVVÂULRVSRGHP

PRQRFURP²WLFR WRGR SUHWR RX WRWDO

VHUHQFRQWUDGRVHPÂWLPRVSUH¸RVH

MHDQV FRP XP OHQ¸R GH DFHVVÂULR

S R G H P W U D Q V I R U P D U X P O R R N 

ILFDXPFKDUPH

SRUWDQWRLQYLVWD_6HWHPEUR
(175(9,67$ 4XH WLSR GH URXSD ILFD PHOKRU HP

$FHVVÚULRVVÏRHVVHQFLDLVSDUDVH

PXOKHUHV EDL[LQKDV" (ODV SRGHP

PRQWDUXPORRNEDFDQD"

XVDUVDLDV"

6 L P  2 V D F H V V Â U L R V S R G H P

7RGDVDVSH¸DVHWUXTXHVFRPHIHLWR

WUDQVIRUPDU XP ORRN 8PD URXSD

DORQJDGRU SDUD Q¶R DFKDWDU /RRNV

E²VLFDSRGHVHWUDQVIRUPDUFRPXP

PRQRFURP²WLFRV VDOWRV OLVWUDV

PD[L FRODU 6H D SHVVRD Q¶R IRU

Y H U W L F D L V  G H F R W H 9 H F R O D U H V

DGHSWDDEULQFRVHFRODUHVJUDQGHV

FRPSULGRV $V VDLDV SRGHP VHU

DV EROVDV H VDSDWRV SRGHP ID]HU D

XVDGDVPDVDGLFDSDUDQ¶RDFKDWDU

GLIHUHQ¸DQDSURGX¸¶R

¹ XVDU VDSDWRV QXGH RX TXH Q¶R WDPSHPRSHLWRGRS¹

([HPSORGHYLVXDOEiVLFRTXHIRLWUDQVIRUPDGRSHODXWLOL]DomRGRVDFHVVyULRV_6HWHPEUR


(175(9,67$

&RPRYHVWLUHFRPELQDU

"

3(d$6$'(48$'$6

DRIRUPDWRGHFDGDFRUSR 7LSR)tVLFR

&DUDFWHUtVWLFDV

2TXHXVDU

7UL´QJXOR ,QYHUWLGR

2PEURVPDLVODUJRV TXHRVTXDGULV

&DO¸DVVDLDVRXVKRUWVHVWDPSDGRV FRPGHWDOKHVODWHUDLVRXEROVR&KDPDU DDWHQ¸¶RSDUDDSDUWHGHEDL[RGRFRUSR

4XDGULOPDLVODUJRTXHRV RPEURVHFLQWXUDILQD

%OXVDVFRPGHWDOKHVQRVRPEURVPDQJDV EXIDQWHVEDEDGRVRXERUGDGRV&KDPDUD DWHQ¸¶RSDUDRVRPEURVHURVWRFRP RXVRGHDFHVVÂULRV

5HWDQJXODU

&LQWXUDQ¶RGHILQLGDFRP SRXFDVFXUYDVRXQHQKXPD

&LQWRVSDUDPDUFDUDFLQWXUD 9HVWLGRVHEOXVDVWUDQVSDVVDGDV %OD]HUHFDVDFRVFRP FRPSULPHQWRQDFLQWXUD

$PSXOKHWD

2PEURVHTXDGULV SURSRUFLRQDLV FRPFLQWXUDILQD

%OXVDVTXHPDUFDPDFLQWXUD 6DLDVIOXLGDVRXHYDV» &LQWR¹XPÂWLPRDFHVVÂULR

2YDO

)RUPDVDUUHGRQGDGDV YROXPHQRTXDGULO FLQWXUDHEXVWR FRPEDUULJDSURHPLQHQWH

$ORQJDUDVLOKXHWDXVDQGRGHFRWHV YHORRNVPRQRFURP²WLFRV6DLDVHPFRUWH UHWRRX$9HVWLGRVGHFDLPHQWRVXDYH HWUDQVSDVVDGRVSDUDDILQDU

7ULDQJXODURX3»UD

0DULQD/HQN&RQVXOWRUDGH,PDJHPH3HUVRQDO6W\OLVWFRQWDWR#PDULQDPRGDFRPEU_ZZZPDULQDPRGDFRPEU

_6HWHPEUR
3$/$95$648($/,0(17$0

26(6)25d2648()$=(026

SRU+DWDQQH6DUGDJQD

2V LPHQVRV HVIRU¸RV TXH ID]HPRV SDUD SUHHQFKHU SHTXHQRV GHWDOKHV GDYLGDGRVQRVVRVILOKRV 3 D U D T X H H O H V W H Q K D P E R D V OHPEUDQ¸DVGDLQI´QFLD0HVPRTXH Q¶R SRVVDPRV HVWDU SUHVHQWHV ILVLFDPHQWH GXUDQWH R GLD LQWHLUR

WRGRDPRU &HUWRGLDFKHJXHLQDHVFRODGRPHX ILOKR H TXDQGR HQWUHJXHL HOH ³ SURIHVVRUDHODPHSHUJXQWRX $URXSLQKDEUDQFDSUDFRURD¸¶RW² QDPRFKLOD"

GXUDQWHDVHPDQDGXUDQWHWRGDVDV

5RXSDEUDQFD"&RURD¸¶R"8¹PDV

DWLYLGDGHV TXH GHVHQYROYHP QD

HOH¹PHQLQR

HVFROD TXHUHPRV HVWDU SUHVHQWHV HP SHQVDPHQWR H QR FRUD¸¶R

1¶RYLXRELOKHWLQKRQDDJHQGD"

4XHUHPRV TXH HOHV ID¸DP DTXHOH

 9L PDV Q¶R OL YL TXH HUD GH

W U D E D O K L Q K R S D U D Q R V H Q W U H J D U

FRURD¸¶R DFKHL TXH HUD SDUD DV

SHQVDQGRHPQRVID]HUXPDJUDGR

PHQLQDV

T X H U H Q G R X P V R U U L V R F R P R DJUDGHFLPHQWR 4XHUHPRV HVWDU

 0¶H DQMR Q¶R WHP VH[R WRGRV

S U H V H Q W H V Q R V G H W D O K H V  Q D V

FRURDPDTXL

SHTXHQDV FRLVDV TXH FDUUHJDP

 $L PHX 'HXV Q¶R WURX[H QDGD

FRQVLJRQRGLDDGLDXPUHFRUWHGH MRUQDO XPD URXSLQKD OHJDO SUD LU QD VH[WDIHLUD XP ODQFKLQKR IHLWR FRP_6HWHPEUR

HVSHFLDOPHQWH URXSDV %5$1&$6 TXH QXQFD PDQGR SDUD GHWRQDU QD HVFROD


3$/$95$648($/,0(17$0

*ÃSNXXTVZJSTX KF_JRTXUWJXJSYJX £FXXNRVZJJXYFRTX UJWYTITXSTXXTX UJVZJSTXYTITXTX INFXJUFWFXJRUWJ

SHGLSDUDDPR¸DGDORMDSDVVDUSDUD PLP SRUTXH LD OHYDU GLUHWR SUD HVFROLQKD 1D KRUD GR DOPR¸R IXL HX OHYDU D U R X S L Q K D E U D Q F D  ( Q W U H J R ³ SURIHVVRUD 1¶RGHXWHPSRGHLUHPFDVDPDV FRPSUHLXPDURXSLQKDVLPSOHVSHOR PHQRVSDUDHOHHVWDUGHEUDQFRMXQWR

 2OKD WUD] QD KRUD GR DOPR¸RD

F R P R V R X W U R V Q R H V S ½ U L W R G D

WXUPLQKDGHOH¹³V

FRURD¸¶R

3URQWRHDJRUD"1¶RGDYDWHPSRGH

(IXLHPERUDDOLYLDGD

YROWDUHPFDVD³TXHODKRUD7HQKR KRUDGHDOPR¸RQ¶RLDGDUWHPSRGH YROWDU HP FDVD SHJDU D URXSLQKD OHYDU QD HVFROD H YROWDU HP WHPSR K²ELO $½XPDDPLJDGRWUDEDOKRPHVXJHULX TXH IRVVH DW¹ XPD ORMLQKD EDUDWLQKD SHUWR GR HVFULWÂULR FRPSUDVVH XPD F D O ¸ D H X P D E O X V D G H P D O K D EUDQTXLQKDVHOHYDVVH VÂLUHYROWDU GDHVFRODGDYDWHPSR 1RPHLRGDPDQK¶WXPXOWXDGDO²IXL HXLJXDOXPDORXFDHVEDIRULGDYHUVH DFKDYDDOJREDUDWLQKR$FKHLHDLQGD

8PD FRLVD ERED XPD FRLVD PXLWR VLPSOHV(OHFHUWDPHQWHQ¶RVDEHULD VHHVWDYDRXQ¶RGHEUDQFRHOHLULD SDUWLFLSDUGHTXDOTXHUIRUPD0DVHX TXLV TXH HOH HVWLYHVVH QR FOLPLQKD DQMR (¹QLVVRTXHQRVID]HPRVSUHVHQWHV ® DVVLP TXH HVWDPRV SHUWR GRV QRVVRV SHTXHQRV WRGRV RV GLDV H SDUDVHPSUH 1¶R VHU² ILVLFDPHQWH PDV VHU² QR WHPSRTXHGHGLFDPRVDREHPHVWDU GHOHV ³ VDÇGH GHOHV ³ WHUHP XPD_6HWHPEUR


3$/$95$648($/,0(17$0 LQI´QFLDSOHQDHOHYH(PDOJRTXHHOH OHPEUDUO²QDIUHQWHDGXOWR|PLQKD P¶H FRVWXPDYD ID]HU DVVLP R PHX HUDDVVLPSRUTXHPLQKDP¶HJRVWDYD GHWDOIRUPD} 0LQKDP¶HFRPFHUWH]DHVW²DRPHX ODGRHP&$'$*(672TXHGHGLFRDR PHXILOKR(XDYHMRHPPLP³VYH]HV DW¹QRWRPGHYR]TXHHXXVRFRPHOH 1DVEOXVLQKDVTXHTXHURSDVVDUSDUD HOHQ¶RVDLUDPDUURWDGR1RVOHQ¸ÂLV

)RWR)DELDQD&ULVWLQD

FKHLURVRV QRV SLMDPLQKDV IRIRV QR

6HQ¶RV¶RKSRUGLDVHV¶R

FXLGDGRFRPRVEULQTXHGRV

RX KRUDV 6¶R KRUDV GHGLFDGDV

0HX SDL ¹ WRGD D GHOLFDGH]D GDV PXVLTXLQKDV TXH HX FDQWR SDUD HOH

SUHFLRVDV LQWHUHVVDGDV 'RDGDV H SOHQDV

GRUPLU®FDGDFRPLGLQKDVLPSOHVH

(OH HVWDU² GH EUDQFR QR GLD GD

VDERURVDTXHHXID¸RSUDHOH®FDGD

FRURD¸¶R(OHSRGHQ¶RVHOHPEUDU

SHGDFLQKR GH FDUQH TXH HX VRSUR

PDV(8YRXPHOHPEUDUHVDEHUTXH

SDUD HOH FRPHU H Q¶R TXHLPDU D

IL]FRPWRGRRPHXDPRU

ERTXLQKD ® D WDPSLQKD GD ODUDQMD TXH GHVFDVTXHL SHTXHQLQKD SDUD HOHSRGHUVHJXUDU (OHVHVW¶RFRPLJRRWHPSRWRGRSRLV PHGHUDPRSUHVHQWHPDLVSUHFLRVR T X H S R G H P R V G D U D D O J X ¹ P 35(6(1­$

(¹LVVRTXHHOHOHYDU²FRPHOHSDUD VHPSUH 2QGHTXHUTXHHOHY²HXHVWDUHLO² +DWDQQH

0mHGR*XLOKHUPH*HPLQLDQDDPDIRWRJUDÀDH IDOD GHPDLV $ IDYRU GD PDWHUQLGDGH UHDO H SRVVtYHO 6HP FXOSDV VHP H[WUHPLVPRV 3DUD OHPEUDUFRPSDUWLOKDUHQmRWUDQVERUGDUHVFUHYH

ZZZIDFHERRNFRPHQTXDQWRPHXÀOKRGRUPH_6HWHPEUR


&$3$


&$3$

$,03257Ç1&,$'2 35e1$7$/2'2172/Ð*,&2 (VSHFLDOLVWDVH[SOLFDPRVFXLGDGRVHDLPSRUW´QFLD FRPDVDÇGHEXFDOGXUDQWHDJHVWD¸¶R )RWRV6KH\OD3LQKHLUR


&$3$ 1R SHU½RGR GD JHVWD¸¶R WRUQRXVH FDGD YH] PDLV FRPXP R WUDEDOKR HP FRQMXQWRHQWUHGLYHUVDVHVSHFLDOLGDGHV GD ²UHD GD VDÇGH SDUD SURPRYHU R EHPHVWDU GD P¶H H GR EHE» $ RGRQWRORJLD DGRWD FXLGDGRV FRP D VDÇGHGDJHVWDQWHHGREHE»VHQGR U H V S R Q V ² Y H O S H O R S U ¹ Q D W D O RGRQWROÂJLFR

GHVHQYROYDPJHQJLYLWHHDXPHQWRGD

6HJXQGR $QWRQLHWWD 0DWWRV H 6¹UJLR

V H Q V L E L O L G D G H Q D J H Q J L Y D 

0HQGHV GHQWLVWDV H SURSULHW²ULRV GD

R F D V L R Q D Q G R V D Q J U D P H Q W R Q D

FO½QLFD RGRQWROÂJLFD 9LS'HQW ¹ GH

HVFRYD¸¶R

VXPD LPSRUW´QFLD TXH DV JU²YLGDV WHQKDP PXLWR FXLGDGR FRP D VDÇGH EXFDOGXUDQWHRSHU½RGRGDJHVWD¸¶R SRLV K² FDGD YH] PDLV HYLG»QFLDV VXJHULQGRDH[LVW»QFLDGHXPDUHOD¸¶R HQWUH DV HQIHUPLGDGHV JHQJLYDLV H R QDVFLPHQWR GH EHE»V SUHPDWXURV RX TXH QDVFHP DEDL[R GR SHVR QRUPDO 2V HVSHFLDOLVWDV H[SOLFDP TXH RV SUREOHPDVSHULRGRQWDLV TXHHQYROYHP RV WHFLGRV GH VXSRUWH GRV GHQWHV

1D &O½QLFD 9LS'HQW RV HVSHFLDOLVWDV U H D O L ] D P X P H [ D P H F K D P D G R &KHFNXS'LJLWDO3UHYHQWLYRUHDOL]DGR DWUDY¹V GH XPD PLQXFLRVD DYDOLD¸¶R F O ½ Q L F D D O L D G D D X P U H F X U V R WHFQROÂJLFR TXH ¹ XPD F´PHUD LQWUDRUDOTXHDXPHQWDHPDW¹YH]HV D LPDJHP FDSD] GH GHWHFWDU R DSDUHFLPHQWR GH XPD GRHQ¸D DQWHV PHVPRGRVVLQWRPDVVXUJLUHP

FRPR JHQJLYD H RVVR V¶R RV PDLV

&DSWXUDGDV DV LPDJHQV GH WRGRV RV

FRPXQVGXUDQWHDJUDYLGH]GHYLGRDR

G H Q W H V  R G H Q W L V W D D Q D O L V D 

DXPHQWR GRV Q½YHLV KRUPRQDLV

FXLGDGRVDPHQWH FDGD XPD FRP R

SULQFLSDOPHQWH D SURJHVWHURQD TXH

LQWXLWRGHHQFRQWUDUYHVW½JLRVGRLQ½FLR

ID] FRP TXH PXLWDV PXOKHUHV

GH XPD GRHQ¸D (P VHJXLGD ¹_6HWHPEUR


&$3$ UHDOL]DGRXPODXGRDSRQWDQGRWRGRV RV SUREOHPDV HQFRQWUDGRV FRP XP SODQRGHWUDWDPHQWR(VVHWUDWDPHQWR DFRQWHFH GH IRUPD SUHFRFH VHP WUDXPDV H LVVR SHUPLWH YLVXDOL]DU H GLDJQRVWLFDU SUREOHPDV HP VHX HVW²JLR LQLFLDO R TXH SRVVLELOLWD D U H D O L ] D ¸ ¶ R G H L Q W H U Y H Q ¸ Æ H V PLQLPL]DQGRDGRU$VLPDJHQVILFDP D U P D ] H Q D G D V Q D F O ½ Q L F D  S D U D DFRPSDQKDPHQWR GD HYROX¸¶R GH FDGD FDVR YLVDQGR R FRQWUROH GD VDÇGHEXFDOGDSDFLHQWH

GDFDGHLUDRGRQWROÂJLFD 'U 6¹UJLR 0HQGHV UHVVDOWD TXH HVWXGRV UHYHODP TXH XP JUDQGH Q Ç PHUR GH PX OKHUHV W» P XPD LQIODPD¸¶R QD JHQJLYD GXUDQWH D JUDYLGH]GHYLGRDRDFÇPXORGHSODFD EDFWHULDQD 2V SULQFLSDLV FXLGDGRV SDUD TXH HVVH SUREOHPD Q¶R RFRUUD V¶R PDQWHU RV GHQWHV VHPSUH OLPSRV FRP XPD HVFRYD¸¶R DGHTXDGD H UHJXODU SULQFLSDOPHQWH QD UHJL¶R GR FRORGHQW²ULR ²UHDSUÂ[LPD³JHQJLYD XVRGRILRGHQWDOUHJXODUPHQWHHDO¹P

$ HVSHFLDOLVWD $QWRQLHWWD 0DWWRV

G L V V R  X P D E R D D O L P H Q W D ¸ ¶ R 

DFRQVHOKD TXH R LGHDO FDVR D

VXEVWLWXLQGR GRFHV SRU DOLPHQWRV

JUDYLGH] VHMD SODQHMDGD ¹ LU DR

LQWHJUDLVYHUGXUDVHIUXWDV

GHQWLVWDHUHVROYHUWRGRVRVSUREOHPDV TXHPHVPRDVVLPVHID]QHFHVV²ULD

5DGLRJUDILDHDQHVWHVLDQDJUDYLGH] $JHVWDQWHHPWUDWDPHQWRRGRQWROÂJLFR

SHOR PHQRV XPD FRQVXOWD GXUDQWH D

SRGH WRPDU DQHVWHVLD VHJXQGR 'UD

JHVWD¸¶R$¹SRFDLGHDOSUDVHPDUFDU

$QWRQLHWWD 0DWWRV H 'UD 'DQLHOD

DFRQVXOWDDRGHQWLVWD¹HQWUHRTXDUWR

6LTXHLUD RGRQWRSHGLDWUD GD HTXLSH

H R VH[WR P»V GH JHVWD¸¶R 1R

9LS'HQW (ODV HVFODUHFHP TXH H[LVWH

SULPHLUR WULPHVWUH V¶R FRPXQV

XPDQHVW¹VLFRSUÂSULRLQGLFDGRSDUDDV

Q²XVHDVHYÄPLWRVTXHDWUDSDOKDPR

JU²YLGDV4XDQWR ³ UDGLRJUDILD DV

DWHQGLPHQWR H QR ÇOWLPR WULPHVWUH

HVSHFLDOLVWDVDILUPDPTXHQDPDLRULD

SRGH VHU GHVFRQIRUW²YHO SDUD D

GDVYH]HV¹FRQWUDLQGLFDGDGXUDQWHR

JHVWDQWH GHYLGR DR SRVLFLRQDPHQWR

SULPHLURWULPHVWUHGDJUDYLGH]DPHQRV

EXFDLV DQWHV GH ILFDU JU²YLGD PDV_6HWHPEUR
&$3$ TXH VHMD DEVROXWDPHQWH QHFHVV²ULD FDVRVGHXUJ»QFLDV /LPSH]DEXFDOGRVEHEÒV 'U$QWRQLHWWDH'UD'DQLHODHVFODUHFHP TXH D OLPSH]D EXFDO GRV EHE»V GHYH VHU IHLWD GHVGH R QDVFLPHQWR 'HVVH LQ½FLR DW¹ D HUXS¸¶R GRV SULPHLURV GHQWHVGHOHLWHDOLPSH]D¹IHLWDFRP JD]H RX IUDOGLQKD HPEHELGD HP ²JXD

$ 9LS'HQW &O½QLFD 2GRQWROÂJLFD IRL IXQGDGD HPFRPDYLV¶RGHVHWRUQDUUHIHU»QFLD Q D ² U H D R G R Q W R O  J L F D Q D U H J L ¶ R G H 9HVSDVLDQR 6XD HTXLSH HVW² HP FRQVWDQWH HYROX¸¶R FRP DV H[LJ»QFLDV GR PHUFDGR EXVFDQGR VHPSUH RIHUHFHU R TXH K² GH PHOKRUDRVVHXVFOLHQWHV3RVVXLHVSHFLDOLVWDV QD ²UHD GH HQGRGRQWLD LPSODQWRGRQWLD SHULRGRQWLD RGRQWRSHGLDWULD SDFLHQWHV HVSHFLDLVRUWRGRQWLDHSUÂWHVH$FO½QLFDHVW² ORFDOL]DGD QR FHQWUR GH 9HVSDVLDQR H DWXDOPHQWHSDVVDSRUUHIRUPDVGHDPSOLD¸¶R H PRGHUQL]D¸¶R SDUD PHOKRU DWHQGHU VHXV FOLHQWHV7HPSRUDULDPHQWHHVW²IXQFLRQDQGR HPQRYRHQGHUH¸R

ILOWUDGDSDVVDQGRQRUHERUGRJHQJLYDOH O½QJXD1HVVHSHU½RGRREHE»HVW²QD

5XD1RVVD6HQKRUDGH/RXUGHV&HQWUR

IDVH GH VXF¸¶R H HVVD OLPSH]D ¹

7HO_:KDWVDSS

DJUDG²YHO SUD HOH $SÂV R QDVFLPHQWR

6LWHZZZYLSGHQWFRPEU )DFHERRNFOLQLFDYLSGHQW

GRV SULPHLURV GHQWLQKRV SRGHVH FRQWLQXDURXVRGDIUDOGDRXHQW¶RXVDU HVFRYDVGHVLOLFRQHFRORFDGDVQRGHGR GD P¶H 4XDQGR RV PRODUHV GHQWHV SRVWHULRUHV DSDUHFHPM²HVW²LQGLFDGR RXVRGDHVFRYDFRPFDEH¸DSHTXHQD H DUUHGRQGDGD 7HPRV KRMH QR PHUFDGRHVFRYDVGHQWDLVSUÂSULDVSDUD FDGD LGDGH 'HVGH R DQR SDVVDGR DWUDY¹V GH QRYRV HVWXGRV R FUHPH GHQWDOFRPIOÇRUM²SRGHVHULQWURGX]LGR GHVGH R LQ½FLR GD HVFRYD¸¶R GRV SULPHLURVGHQWHVSRGHQGRVHUXWLOL]DGR XPDYH]DRGLDHQDTXDQWLGDGHGHXP JU¶RGHDUUR]_6HWHPEUR

'U6ÑUJLR/XFLDQL1HYHV0HQGHV&520* *UDGXDGR SHOD 8QLYHUVLGDGH GH ,WDÇQDHPGH]HPEURGH3ÂVJUDGXDGR HP 3HULRGRGRQWLD SHOD 8QLYHUVLGDGH GH ,WDÇQDHPGH]HPEURGH3ÂVJUDGXDGR HP ,PSODQWRGRQWLD SHOD )($' HP MXQKR GH 'UD $QWRQLHWWD 0DULD $OYHV GH 0DWWRV & 5 2 0 *     * U D G X D G D S H O D 8QLYHUVLGDGHGH,WDÇQDHPMXOKRGH3ÂV JUDGXDGD HP 2UWRGRQWLD H 2UWRSHGLD )DFLDO SHOD 8QLYHUVLGDGH GH ,WDÇQD HP MXOKR GH 'UD 'DQLHOD 6LTXHLUD &RVWD &520* *UDGXDGD SHOD 8QLYHUVLGDGH GH ,WDÇQDHPMXOKRGH3ÂVJUDGXDGDHP 2GRQWRSHGLDWULD SHOD )$)(,' z )DFXOGDGHV )HGHUDLV,QWHJUDGDVGH'LDPDQWLQD0*HP DEULO


3$038/+$

$Y+HUiFOLWR0RXUmRGH0LUDQGD%DQGHLUDQWHV7HO 


$&217(&(8120200<6'2)$&(

0(1265Ð78/26 0$,6$025

SRU)HUQDQGD3UDWHV

SRLV DFKR TXH R GRPLQR PXLWR EHP DILQDOVRXP¶HGHGRLV )DODUVREUHDGR¸¶RQ¶R¹SUREOHPDR SUREOHPD ¹ R TXH IDODU VREUH D DGR¸¶R XPD YH] TXH V¶R WDQWRV WHPDVGHQWURGHXPVÂ3RU¹PFRPR ROHPDGRJUXSR0RPP\VGR)DFH¹D PDWHUQLGDGH UHVROYL VHJXLU HVVH FDPLQKR XP FDPLQKR TXH WRGDV QR JUXSR FRQKHFHPRV DILQDO QRV WRUQDPRV P¶HV D SDUWLU GR PRPHQWR TXH HQJUDYLGDPRV H Q¶R TXDQGR WHPRVRVQRVVRVILOKRVQRVEUD¸RV 4XDQGRGHFLGLWHUILOKRVSHODDGR¸¶R

)RWR6KH\OD3LQKHLUR

GHVFREULTXHQ¶RVHULDVRPHQWHP¶H PDVXPDP¶HDGRWLYD0¶HDGRWLYD"

4XDQGR D 5HYLVWD 0RPP\V IRL

4XDODGLIHUHQ¸DHQWUHDP¶HDGRWLYDH

ODQ¸DGD ILTXHL PXLWR IHOL] FRP D

XPDP¶H"6LPP¶HSRUTXHQ¶RYHMR

SULPHLUD HGL¸¶R 3HQVHL D 0DULDQD

QLQJX¹PIDODQGRP¶HELROÂJLFDDQ¶R

DFHUWRXHPFKHLRWRGRVRVDVVXQWRV

VHUTXDQGRRDVVXQWRDGR¸¶RHVW²HP

PXLWR SHUWLQHQWHV ³ PDWHUQLGDGH 1D

SDXWDD½DGLVWLQ¸¶RILFDFODUD0DVD

HPSROJD¸¶R PDQGHL D HOD XPD

UHF½SURFD Q¶R ¹ YHUGDGHLUD 3HUFHEL

P H Q V D J H P V X J H U L Q G R R W H P D

TXHDSDUWLUGHVVHPRPHQWRWHULDXP

|$'2­Ó2}HHODORJRPHUHVSRQGHX

UÂWXORFUDYDGRQDWHVWD

TXHWDPE¹PHVWDYDSHQVDQGRQHVVH WHPDSDUDDVHJXQGDHGL¸¶RHKDYLD OHPEUDGRGHPLPSDUDIDODUVREUHHOH /ÂJLFR TXH PH GLVSXV SURQWDPHQWH_6HWHPEUR

(IRUDPWDQWDVDVGHVFREHUWDVPXLWDV GHODVDFRQWHFHUDPPXLWRDQWHVGHWHU PHXSULPHLURILOKRQRVEUD¸RV3HUFHEL


$&217(&(8120200<6'2)$&( TXHHXM²HVWDYDURWXODGDFRPRP¶H

LQVFUL¸¶R QD ILOD SDUD DGR¸¶R H

DGRWLYDJUD¸DV³VWDQWDVSHUJXQWDVH

GHFUHWDPRV Q¶R LPSRUWD FRPR YLU² H

FRPHQW²ULRV DOJXQV EHLUDQGR D

VLP TXH YLU² 'HFLGLPRV TXH D QRVVD

FRP¹GLDRXWURVWULVWH]DSRUYHUTXHR

Ã&#x2021;QLFD H[LJ»QFLD VHULD D LGDGH GD

SUHFRQFHLWR ¹ DLQGD PXLWR PDUFDQWH

FULDQ¸DDW¹DQRV

TXDQGRIDODPRVHPDGR¸¶R|9RF»¹ FRUDMRVD KHLQ"} |3HJDU ILOKRV GRV RXWURV SDUD FULDU"} |9RF» YDL TXHUHU FRQKHFHUDP¶H"}|1RVVDYRF»GHX VRUWHFRPHVVHPHQLQR D }zSRUTXH M²V¶RGRLVzHDGHVHPSUH|9RF»YDL FRQWDU TXH HOHV V¶R DGRWDGRV"} 5HVSRQGR D WRGDV UHSHWLGDV YH]HV FRPFDUDGHSDLVDJHPSRUTXHWHQKR SUHJXL¸D GH ILFDU GDQGR OL¸¶R GH PRUDO1¶RVRXHXTXHPYDLPRVWUDUR SUHFRQFHLWR HPEXWLGR QHVVDV IDODV 'HYHULD"3RGHVHUPDVQ¶RYRX

$PLQKDSULPHLUD|JHVWD¸¶R}GXURX PHVHVGHVGHDPLQKDLQVFUL¸¶RQDILOD DW¹DOLJD¸¶RDYLVDQGRTXHPHXILOKR KDYLDFKHJDGR$½ID¸RXPSDUDOHORD LQVFUL¸¶R ¹ R H[DPH SRVLWLYR H D OLJD¸¶R R URPSLPHQWR GD EROVD 2 SURFHVVR GH LQVFUL¸¶R SDUD D ILOD ¹ DQJXVWLDQWH WDOYH] PDLV GR TXH D HVSHUD HP VL 3DVVHL SRU HQWUHYLVWDV YLVLWDVQDPLQKDFDVDIXLDYDOLDGDVH SRGHULD RX Q¶R VHU P¶H RUD HX ¹ TXHPVHLRTXHHVW²GHQWURGHPLP 4 X D Q G R X P D P X O K H U G H F L G H

9ROWDQGRDRVHQWLPHQWRGHPDWHUQLGDGH

HQJUDYLGDUQ¶RSDVVDSRUXPDEDWHULD

VHPSUH TXLV VHU P¶H H QXQFD PH

GH TXHVWLRQ²ULRV QHP HQWUHYLVWDV

SUHRFXSHL GH TXH PDQHLUD PHX ILOKR

QHP YLVLWDV 6LPSOHVPHQWH R ID]

FKHJDULD D PLP $ LGHLD GD DGR¸¶R

LQGHSHQGHQWHPHQWHGHVXDFRQGL¸¶R

VHPSUH IRL YLYD HP PLQKDV RS¸Ã&#x2020;HV

I L Q D Q F H L U D R X H V W D E L O L G D G H Q R

4XDQGR HX H PHX SULPHLUR PDULGR

FDVDPHQWR(QILPIRPRVDFHLWRVHD½

UHVROYHPRV WHU ILOKRV SHUFHEHPRV TXH

F R P H ¸ D P D V V H P H O K D Q ¸ D V  $

WHU½DPRVGLILFXOGDGHVSDUDHQJUDYLGDUH

FXULRVLGDGH HP VDEHU R VH[R GD

IRPRV SURFXUDU XP WUDWDPHQWR

FULDQ¸D FRPR VHU¶R VXDV IHL¸Ã&#x2020;HV D

6LPXOWDQHDPHQWH IL]HPRV D QRVVD

DQJÃ&#x2021;VWLDDRSHQVDUVHGDUHPRVFRQWD _6HWHPEUR
$&217(&(8120200<6'2)$&( GH FXLGDU GH XPD SHVVRLQKD W¶R GHSHQGHQWHGHQÃ&#x201A;V4XHP¶HQXQFD VHSHJRXFRPHVVHVTXHVWLRQDPHQWRV GXUDQWHDVXDJHVWD¸¶R"3RLVEHPHX WDPE¹P SHQVDYD QLVVR WXGR ( GH UHSHQWHUHFHERRWHOHIRQHPDRPDLV HVSHUDGRGHWRGDDPLQKDYLGD1XQFD VRXEH TXDQGR VHULD DSHQDV TXH DFRQWHFHULD $ UHD¸¶R D PHVPD GH XPD PXOKHU D FDPLQKR GR KRVSLWDO SDUD GDU D OX] FKHJRX R PRPHQWR FKRURDQVLHGDGHPHGRFXULRVLGDGH WRGRV RV VHQWLPHQWRV MXQWRV H PLVWXUDGRVXPWXUEL OK¶R9DLIDODUTXH Q¶RIRLDVVLPFRPYRF»WDPE¹P"

P¶HDGRWLYD $ URWLQD SDVVRX D VHU FRPR VH HX H PHX ILOKR IÃ&#x201E;VVHPRV XP DQLPDO UDUR WRGRV TXHULDP YHU TXHP HUD DTXHOD D O P D E R D H D S R E U H F U L D Q ¸ D DEDQGRQDGD 6LP ¹ DVVLP TXH DV SHVVRDV HP VXD PDLRULD QRV ROKDYDP $TXHODV TXH SURIHULUDP DV IUDVHV O² GR LQ½FLR GR WH[WR )XL D S U H Q G H Q G R D O L G D U F R P H V V D UHDOLGDGH DR PHVPR WHPSR HP TXH DSUHQGLDDVHUP¶H&RPSDUWLOKDQGR FRP RXWUDV P¶HV YL TXH DV PLQKDV SUHRFXSD¸Ã&#x2020;HV HUDPDVPHVPDVGDV GHODVTXHDVIDVHVSHODVTXDLVRPHX

&RQKHFHU R PHX ILOKR H SHJ²OR QRV

ILOKR SDVVDYD HUDP DV PHVPDV GRV

EUD¸RVIRLDVHQVD¸¶RPDLVIDQW²VWLFD

ILOKRV GHODV $ DOHJULD SRU FDGD

TXHM²VHQWLXPDPRULQH[SOLF²YHO)RL

FRQTXLVWD SRU PHQRU TXH IRVVH HUD

LQVWDQW´QHR VHPSUH GLJR TXH IRL

SHORV PHVPRV PRWLYRV 3HUFHEL

FRPR VH XP ERW¶R]LQKR WLYHVVH VLGR

WDPE¹PTXHRDPRUFHUWDPHQWHHUD

OLJDGR HP PLP PDV RXWUR GLD

R PHVPR SRLV VRPHQWH R DPRU GH

WUDGX]LUDP PHOKRU HVVH PLODJUH

P¶H QRV G² D FHUWH]D GH TXH

GLVVHUDP VHU R VRSUR GH 'HXV H HX

GDU½DPRVDQRVVDYLGDSHODGHRXWUD

FRQFRUGHL 1¶R K² H[SOLFD¸¶R PDLV

SHVVRD

FODUDSDUDXPVHQWLPHQWRTXHQDVFH DVVLPW¶RGHUHSHQWH (GHVVHGLD HP GLDQWH SDUD D VRFLHGDGH PH WRUQHL P¶H PDV Q¶R VRPHQWH P¶H_6HWHPEUR

( DJRUD FKHJR DR SRQWR VH DV HWDSDV V¶R DV PHVPDV VH RV VHQWLPHQWRVV¶RRVPHVPRVSRUTXH URWXODU"3DUDTX»"4XHGLIHUHQ¸DID]D


$&217(&(8120200<6'2)$&( PDQHLUD FRP TXH RV QRVVRV ILOKRV

UHFHEHPRV D $QQD FRP GLDV GH

FKHJDP D QÂV" 2 LPSRUWDQWH Q¶R ¹

YLGDXPDPHQLQDOLQGD0HXPDULGR

TXHHOHVFKHJDPDQÂV"4XHHOHVQRV

W H P G R L V I L O K R V G R S U L P H L U R

WUDQVIRUPDP"4XHHOHVQRVHQVLQDP"

FDVDPHQWR )LFR LPDJLQDQGR D

4XHSRUHOHVFDUUHJDPRVRPXQGRVH

FHQD HVVHV VÏR *XLOKHUPH H

QHFHVV²ULR" (QW¶R P¶H ¹ P¶H H

&DPLOD PHXV ILOKRV ELROÚJLFRV H

SURQWR)LOKR¹ILOKRHSURQWR

HVVDÑD$QQDDGRWDGD2L"2DPRU

+ÊGRLVPHVHVHXHPHXPDULGR HVWRX QR VHJXQGR FDVDPHQWR 

TXH YHMR TXH HOH VHQWH SRU HOD PH HPRFLRQD

'HKLVWyULDSDUDGRUPLUD OLYURLQIDQWLOVREUHDGRomR Por Luciana Neves

8PDGDVJUDQGHVSUHRFXSD¸ÆHVGHTXHPDGRWDXPD FULDQ¸D¹FRPRFRQW²ODTXHQDVFHXGRFRUD¸¶R$V PDLV YHOKDV V¶R FDSD]HV GH FRPSUHHQGHU PHOKRU HPERUD R FXLGDGR HP UHYHODU D RULJHP GHODV H[LMD LJXDOPHQWHWDWRHGHOLFDGH]D 6RXP¶HGRFRUD¸¶RGH0DUFHORTXHFKHJRXDPLQKD IDP½OLDDRVVHLVGLDVGHYLGD4XDQGRHOHFRPSOHWRX GRLVDQRVDFKHLTXHGHYHULDFRPH¸DUDLQWURGX]LUR DVVXQWRDGR¸¶RHPERUDDLQGDIRVVHXPEHE»(XH PHXPDULGRVHPSUHGHIHQGHPRVFRQWDUDYHUGDGHH TXDQWRPDLVFHGRPHOKRU )RLDVVLPTXHHPXPDQRLWHDRFRORF²ORSDUDGRUPLU LQYHQWHLXPDKLVWRULQKDGHXPPHQLQLQKRTXHPRUDYD QDQXYHPHILFDYDO²GHFLPDROKDQGRDVSHVVRDVDTXL HPEDL[RQD7HUUD(OHSUHVWDYDEDVWDQWHDWHQ¸¶R(P RXWUDQRLWHIXLVXUSUHHQGLGDFRPHOHPHSHUJXQWDQGR VHRPHQLQRHUDHOHHDPR¸DWULVWLQKDHUDHX0DUFHOR PHGHXXPDEUD¸REHPIRUWHHPHGHL[RXHQFDQWDGD FRPVXDUHD¸¶R 1¶R WLYH GÇYLGDV GH TXH HUD QHFHVV²ULR UHJLVWUDU D KLVWÂULDHPXPDIROKDGHSDSHOSDUDVHUJXDUGDGDHP XPDFDL[DGHOHPEUDQ¸DVGDLQI´QFLDPDVDPLQKD

LQWXL¸¶R XP GLD PH VRSURX SRU TXH YRF» Q¶R HVFUHYHXPOLYURFRPLOXVWUD¸ÆHVEHPERQLWDVSDUD VHUFRPSDUWLOKDGRFRPDIDP½OLD" )RLDVVLPTXHVXUJLXROLYUR2PHQLQRTXHPRUDYDQD QXYHP3XEOLFDGRSHOD(GLWRUD5DPDOKHWHWRGDVDV FHQDV IRUDP FRQIHFFLRQDGDV FRP PDVVLQKDV GH PRGHODU SHODV P¶RV WDOHQWRVDV GR PHX FXQKDGR )O²YLR GH 6RX]D H IRWRJUDIDGDV SHOD OHQWH GR PHX PDULGR 5LYD 0RUHLUD ® XP OLYUR FHUFDGR GH PXLWR DPRU 0HX GHVHMR ¹ TXH HVVD SXEOLFD¸¶R DMXGH D RXWUDVIDP½OLDVDFRQWDUHPFRPPXLWRDPRUHFDULQKR DRVVHXVILOKRVFRPR¹QDVFHUGRFRUD¸¶R 6HUYLÐR 2OLYURSRGHVHUDGTXLULGRSHORVLWH ZZZQXYHPGHDPRUFRPEUHHVW²GLVSRQ½YHOWDPE¹P QDVOLYUDULDVD5

_6HWHPEUR
0$7(51,'$'(($872(67,0$

'(5(3(17( SRU$OLQH)UDJD

'H UHSHQWH 6DOYR H[FH¸Ã&#x2020;HV D

WHPRVY²ULDVPDUFDVGLVSRQ½YHLVDW¹

PDLRUSDUWHGDVPDP¶HVGHVVHV¹FXOR

PHVPRFRPFRUVXEVWLWXLQGRRXVRGD

M² HVW¶R QD FDVD GRV WULQWD $V

EDVH$VTXHHXWHVWHLHDSURYHLV¶R

SUHRFXSD¸Ã&#x2020;HV H D IDOWD GH WHPSR

$GFRVJHOFUHPHFRPFRU SRVVXLERD

I D ] H P F R P T X H D F D E H P R V

FREHUWXUD H WH[WXUD DJUDG²YHO 

HQYHOKHFHQGR RX DSDUHQWDQGR PDLV

$QWKHOLRVDLUOLFLXP WRTXHVHTXLQKRH

YHOKDVGRTXHVRPRV(VVD¹XPDGDV

FREHUWXUD OHYH H 0LQHVRO RLO FRQWURO

TXHL[DV TXH PDLV UHFHER VREUH R

WRTXHVHFR 3DUDUHWRFDULQGLFRDV

HQYHOKHFLPHQWRRX D |SLRUD}GD SHOH

RS¸Ã&#x2020;HVHPSÃ&#x201A;FRPSDFWR2VTXHPDLV

DSÃ&#x201A;V D FKHJDGD GRV ILOKRV VHMD HP

JRVWRV¶RR$GFRVHR6KLVHLGR

UD]¶R GR DSDUHFLPHQWR GH PDQFKDV RXSRUPDUFDVHOLQKDVGHH[SUHVV¶R 1HVVD HGL¸¶R TXHUR IDODU VREUH RV WUDWDPHQWRV SDUD HQYHOKHFLPHQWR WLVVXODUGHPHOKRUFXVWREHQHI½FLR

3DUDWUDWDUDSHOHDOJXPDVGLFDVV¶R LPSRUWDQWHVDSULPHLUDFRLVD¹PDQWHU DSHOHOLPSD'HSHQGHQGRGRVHXWLSR GHSHOHXPDOLPSH]DDFDGDRX PHVHV¹LPSUHVFLQG½YHO1DGDDGLDQWD

-²GL]LDDVDEHGRULDSRSXODUSUHYHQLU

LQYHVWLUHPFRVP¹WLFRVVHDSHOHQ¶R

¹RPHOKRUUHP¹GLR3RULVVRSDUDR

HVW² SUHSDUDGD SDUD UHFHEHU H

FRPEDWH DR HQYHOKHFLPHQWR Q¶R

DEVRUYHUHVVHVDWLYRV

SRGHPRV GHL[DU GH FLWDU R SURWHWRU VRODU,QYLVWDHPXPERPHRUHDSOLTXH SHORPHQRVGXDVYH]HVDRGLD+RMH_6HWHPEUR

(QWUH DV RS¸Ã&#x2020;HV GH WUDWDPHQWRV DQWLDJLQJRVTXHHXPDLVJRVWRV¶RRV


0$7(51,'$'(($872(67,0$ SHHOLQJV ([LVWHP PXLWRV WLSRV GRV PDLV VXDYHV H VXSHUILFLDLV DRV PDLV LQYDVLYRV H UHVWULWLYRV $ LQGLFD¸¶R GHSHQGHGRJUDXGHHQYHOKHFLPHQWR WLSRGHSHOHIRWRWLSRHVWLORGHYLGDH HVWD¸¶R GR DQR 1HVVD OLQKD WHPRV DLQGD R GHUPD UROOHU H RV ODVHUV DEODWLYRV 3 D U D I O D F L G H ] J R V W R P X L W R G D UDGLRIUHTX»QFLD H GD FDUER[LWHUDSLD TXH HVWLPXODP D SURGX¸¶R GH FRO²JHQR 3DUDOHODPHQWH DRV WUDWDPHQWRV HP FO½QLFD ¹ GH VXPD LPSRUW´QFLD R KRPHFDUH 1DGD PHOKRU QD YLGD GH

FOHDUVNLQGD$YRQ SHOHVROHRVDV ODYDURURVWRXPDYH]DRGLDFRPXP VDERQHWH D EDVH GH ²FLGR JOLFÃ&#x201A;OLFR JDUDQWH XPD UHQRYD¸¶R FHOXODU PDLV HILFLHQWH 8PURWHLURE²VLFR +LJLHQL]DUDSHOHFRPVDERQHWHRX OHLWHGHOLPSH]D (VIROLDU 7RQLILFDU $SOLFDUDP²VFDUDGHFDI¹HGHL[DU DJLUSRUPLQXWRV  5HWLUDU FRP PRYLPHQWRV OHYHV H FLUFXODUHV (Q[DJXDUHSURWHJHUDSHOH

XPDPXOKHUFRPPDLVGHGRTXHR

0²VFDUD GH FDI¹ FROKHU GH PHO

XVR GH XPD YLWDPLQD F H XP ²FLGR

KLGUDWDQWH FROKHUGHSÃ&#x201A;GHFDI¹

UHWLQÃ&#x201A;LFR 9LVLWH VXD FO½QLFD GH

HVWLPXODQWHHUHQRYDGRU 

FRQILDQ¸D H SH¸D DV LQGLFD¸Ã&#x2020;HV TXH PDLVVHDGHTXDPDYRF»'HTXDOTXHU IRUPDSDUDTXHPHVW²VHPWHPSRH VHPJUDQDWHQKRDOJXPDVGLFDV HVIROLDUDSHOHXPDYH]SRUVHPDQD DMXGDQDUHQRYD¸¶RFHOXODUHPDQWHP REULOKR3DUDLVVRLQGLFRSHHOLQJGH KRUWHO¶ GD $GFRV SHHOLQJ GH ODUDQMD GD YLWDGHUP SHOHV PDLV HVSHVVDV 

6HWHVWRXHDSURYRXPHFRQWH4XHUR VDEHU VXD RSLQL¶R %HLMRV H DW¹ D SUÃ&#x201A;[LPD $OLQH)UDJDDQRVPmHGHHPSUHViULD(VSHFLDOLVWD 0iVWHU ,QWHUQDFLRQDO HP PLFURSLJPHQWDomR EDFKDUHO HP(VWpWLFDH&RVPpWLFDSHOD8QLYHUVLGDGH6DOJDGRGH 2OLYHLUDSyVJUDGXDGDHP(VWpWLFDH&RVPHWRORJLDSHOD 8QLYHUVLGDGH *DPD )LOKR DSDL[RQDGD SRU DWLYLGDGH ItVLFDYLGDVDXGiYHOFXOLQiULDÃ&#x20AC;WHpFODURPDWHUQLGDGH 5HGHVVRFLDLV ,QVWDJUDP#DOLQHIUDJDHVWHWLFD 6QDSFKDWDOLQHIUDJDVWHF

_6HWHPEUR
0200<6(0&(1$

3,48(1,48('(35e/$1d$0(172'$5(9,67$0200<6 2SLTXHQLTXHGH3U¹/DQ¸DPHQWRGD5HYLVWD0RPP\VDFRQWHFHXQRGLDGHMXOKRQR (VSD¸R&RUUH&XWLD 5(GXDUGR3RUWR&LGDGH-DUGLP GH³VKHFRQWRXFRP DSUHVHQ¸DGHPXLWDVPRPP\VTXHULGDV)RLXPVXFHVVR)DP½OLDVLQWHLUDVSXGHUDPVH GLYHUWLUHVHGHOLFLDUFRPPXLWDFRPLGDJRVWRVD1RVVRVSDUFHLURVEULOKDUDP 3DUFHLURV&DUURVVHO/HWV&HOHEUDWH6DOJDGHULD'HOLYHU\77&DNH0LUDERODQGR5 0 3URPR¸Ã&#x2020;HVH(YHQWRV'HO½YLDV'HF²SUDO²%HOOH*RXUPHW0HX3RPDU0DQM»6XFRV 6KH\OD3LQKHLUR&HUYHMDV,QFU½YHLVH/LOL3RSV_6HWHPEUR

)RWRV6KH\OD3LQKHLUR


0200<6(0&(1$

/$1d$0(172'$5(9,67$0200<6 2ODQ¸DPHQWRGD5HYLVWD0RPP\VIRLXPVXFHVVRHDFRQWHFHXQR%RXOHYDUG6KRSSLQJQRGLD GH-XOKRGH³VKQR)R\HUGR&LQHPD0RPP\VSDUFHLURVDQXQFLDQWHVHWRGDD HTXLSHGD5HYLVWDVHUHXQLUDPHIL]HUDPXPDJUDQGHIHVWD1¶RSHUFDRQRVVRSUÃ&#x201A;[LPRHYHQWR 3DWURFÃ&#x2022;QLR &DUURVVHO 3DUFHLURV 0LQL 5RXSDULD 6HPD[ 'HS\O $FWLRQ 7RS /LIH 6W\OH 6K\HOD3LQKHLUR)ORULFXOWXUD0DUFHOOH_-XOKR )RWRV6KH\OD3LQKHLUR

_6HWHPEUR
3('$&,1+26'$60200<6

R P

U G H 3 R £ R H $O­FLD GD$GULDQD)HUUHLUD

PWR 5DULV D  U X W U $ 3DXOD1RYD

)LOKRV

/DUD 

$QD

)LOKRGD

)LOKDGD0DUFHOD'L

QL]

LVFR 

F Q D U ) H 

 0DULD-ºOLD QLQKD$WD½GH D$

)LOKRVG

HF­OLD & H 

 U R D LW Q +H &ULVWL D5HQDWD )LOKRVG

*LRYDQD H*XLOKHUPH )LOKRVGD$QD3DXOD%

LFDOKR

4XHUYHUDIRWRGRVHXILOKRDTXL"

(QYLHSDUDRHPDLOFRQWDWR#UHYLVWDPRPP\VFRPEU MXQWRFRPVHXQRPHQRPHHLGDGHGRVHXILOKR_6HWHPEUR


3DWUtFLD9LOOHOD  WLP

 FODUR

SDWULFLDYLOOHODVHPLMRLDV


7(032'(&(/(%5$5

2&216802'(0(0Ð5,$6 ($)(/,&,'$'(

SRU$QLQKD$WD½GH

-²SDURXSDUDSHQVDUQDTXDQWLGDGH

GR SUHFLVR XUJHQWHPHQWH SDUD R

GHEHQVPDWHULDLVTXHID]HPSDUWHGD

SDUDTX»VHUYHPHVPR" 

QRVVD URWLQD DR ORQJR GD YLGD" 4XDQWRV DSDUHOKRV FHOXODUHV M² WLYHPRV TXDQWDV WHOHYLVÆHV M² HQWUDUDP HP QRVVD FDVD TXDQWRV VDSDWRV M² SDVVDUDP SHORV QRVVRV JXDUGDURXSDV H PXLWRV VD½UDP DLQGD FRP R VRODGR EHP QRYLQKR GLJDVH GH SDVVDJHP TXDQWRV OLYURVHUHYLVWDVHVWDPSDPDVQRVVDV HVWDQWHV"

(¹H[DWDPHQWHGHVVDIRUPDTXHQRV FRQHFWDPRVFRPRVREMHWRV&RLVDV V¶R HI»PHUDV 2V VHQWLPHQWRV TXH HODV QRV SURSRUFLRQDP V¶R PXLWR S D V V D J H L U R V  $ Q R Y L G D G H LQGLVFXWLYHOPHQWH QRV SURSRUFLRQD DOHJULD D Q¶R VHU TXH D IDWXUD GR F D U W ¶ R G H F U ¹ G L W R W H O H P E U H PHQVDOPHQWH GD ORXFXUD TXH YRF» SRGHWHUIHLWR PDVJHUDOPHQWHQRV

6H IRUPRV SDUDU SDUD FRPSDUDU RV

WUD] XPD VHQVD¸¶R GH EHPHVWDU H

J D V W R V T X H W H P R V F R P D

VDWLVID¸¶R PXLWR FRQIRUWDQWH 0DV

PDWHULDOL]D¸¶RGRTXHDFKDPRVTXH

IDWR¹Q¶RQRVWUD]HPPHPÂULDV

V¶R VRQKRV ³ TXDQWLGDGH GH ERDV PHPÂULDV TXH HVVHV EHQV QRV WURX[HUDPDPLJDPLQKDYRF»YDLVH HVSDQWDU FRP D FDSDFLGDGH GH WUDQVIRUPD¸¶R U²SLGD GHVVHV LWHQV_6HWHPEUR

1HQKXPD FRLVD JHUD GHQWUR GD JHQWH HPR¸ÆHV YHUGDGHLUDV 1DGD GLVVRSRGHVHUFRQWDGRFRP»[WDVH HP XP DOPR¸R HP IDP½OLD ,PDJLQH


7(032'(&(/(%5$5

YRF» FRQWDQGR FRP PXLWD HPR¸¶R

GLVFXW½YHO TXH DTXHOH [ TXH

H V E D Q M D Q G R R V H Q W L P H Q W R G H

OHYDPRVGD$OHPDQKD 1 D V F H P R V H Y L Y H P R V F R P D

UHDOL]D¸¶R TXDQGR D FDIHWHLUD FRPSUDGD RQOLQH IRL ILQDOPHQWH HQWUHJXH 1¶R WHP JUD¸D QHQKXPD

QHFHVVLGDGH GH QRV UHODFLRQDUPRV 2 V H U + X P D Q R ¹ V R F L ² Y H O S R U

FHUWR"(VHWLYHUSDUDYRF»QRFDVR

FRQGL¸¶RHQDGDPDLVRVXVWHQWDGH

Q¶RYDLGXUDUPDLVTXHDOJXQVGLDV

P D Q H L U D W ¶ R V D X G ² Y H O G R T X H

$RFRQWU²ULRGLVVRWHQKRFHUWH]DTXH

UHODFLRQDPHQWRV ( D IHOLFLGDGH

RVSDSRVTXHHVVHVFDI¹VUHQGHUDP

P L Q K D D P L J D  M ² G L V V H $ O H [

IRUDP PXLWR PDLV SUD]HURVRV H

6 X S H U W U D P S H P | 1 D Q D W X U H ] D

UHFKHDGRV SRU ERDV ULVDGDV H

VHOYDJHP} VÃ&#x201A; ¹ YHUGDGHLUD TXDQGR

GHOLFLRVDV PHPÃ&#x201A;ULDV ( TXDQGR IDOR

FRPSDUWLOKDGD

GH H[SHUL»QFLD Q¶R PH UHVWULQMR ³TXHOD TXH ¹ LQGLYLGXDO 'LULD TXH SHOR FRQWU²ULR GLVVR TXDQGR QRV

$QLQKD$WDtGHpVyFLDSURSULHWiULDGR&DUURVVHO %XIIHW,QIDQWLOHDFUHGLWDTXHDIDPtOLDpDQRVVD PDLRUFRQTXLVWD

HQYROYHPRVHVRPRVFRDGMXYDQWHVR VHQWLPHQWRVÃ&#x201A;DXPHQWD 2UJDQL]DU D IHVWD GH IRUPDWXUD GR I L O K R P D L V Y H O K R  U H D O L ] D U D FRPHPRUD¸¶R GH DQLYHUV²ULR GR SHTXHQRDTXHOHDOPR¸RQDFDVDGD PHOKRUDPLJDGRVWHPSRVGHFRO¹JLR V R P D P X P D L Q I L Q L G D G H G H VHQWLPHQWRV TXH WUD]HP ³ WRQD XP PLVWRGHUHDOL]D¸¶RHIHOLFLGDGHTXH TXDQGR FRPSDUDGRV ³ WXGR GH S D O S ² Y H O T X H W H P R V ¹ P H Q R V_6HWHPEUR


a

a

ย ย &5,$1&$6$8'$9(/(&5,$1&$)(/,=

$35$7,&,'$'('2 &21*(/$0(172 SRU/XL]D)LRULQL ยฎPXLWRGLIยฝFLOHQFRQWUDUSHVVRDVTXH

F K ยฒ G H I U D O G D V  1 R F K ยฒ G H

HQFDUHP R GHVDILR 0DVWHU &KHI GH

FRQJHODPHQWRFDGDFRQYLGDGROHYD

OLGDU FRP XPD FR]LQKD H VHXV

XPSUDWRSDUDRIUHH]HUGDJUยฒYLGDRX

GLOHPDV WRGRV RV GLDV 0XLWR GLIยฝFLO

OHYDRVDOLPHQWRVSDUDSUHSDUยฒORVH

DFKDUDOJXยนPTXHVร‚GHROKDUSDUD

HVVHV VHUยถR FRQJHODGRV D ILP GH

RVLQJUHGLHQWHVQDJHODGHLUDPRQWH

I D F L O L W D U R V S U L P H L U R V G L D V

S U D W R V J R V W R V R V  L Q R Y D G R U H V 

FRQWXUEDGRV GH TXHP DFDED GH

FRORULGRVHQXWULFLRQDOPHQWHLGHDLVยฎ

SDULU 0RUUL GH DPRUHV SRU HVVH

GLIยฝFLO PHVPR (X PHVPD PH VLQWR

PRGHORGHIHVWD

FDQVDGD GHPDLV GLYHUVDV YH]HV SDUD HQFDUDU RV LQJUHGLHQWHV GD PLQKD JHODGHLUD 3DUD LVVR H[LVWHP W ยน F Q L F D V G H F R Q V H U Y D ยธ ยถ R G H DOLPHQWRV TXH SRGHP WH DMXGDU D RWLPL]DURWHPSRQDFR]LQKDHYLWDUR G H V S H U G ยฝ F L R H P D Q W H U X P D DOLPHQWDยธยถRVDXGยฒYHOPDLVDFHVVยฝYHO DRGLDDGLD

&RP XP SRXFR GH SODQHMDPHQWR H DWUDYยนVGHWยนFQLFDVFRUUHWDVYRFยปYDL VH DSDL[RQDU H XP IUHH]HU JUDQGH V H U ยฒ V H X V R Q K R G H F R Q V X P R 9HMDPRV $OLPHQWRV&UXV y ) R O K D V H W D O R V S R G H P V H U

FRQJHODGRV FUXV H XVDGRV SDUD

2&21*(/$0(172ยนDWยนFQLFDGH

VXFRVGLUHWDPHQWHGRFRQJHODGRU

FRQVHUYDยธยถRPDLVXVDGDDWXDOPHQWH

R X X V D G R V H P S U H S D U D ยธ ร† H V

HWHPVHWRUQDGRLQFOXVLYHWHPDGH

FR]LGDV JRVWR PXLWR GH FRQJHODU_6HWHPEUR


a

a

  &5,$1&$6$8'$9(/(&5,$1&$)(/,=

DOJXPDVIROKDVFRPRFRXYHIROKDV

3DUD YHJHWDLV YHUGHV DPDUHORV H

GHEUÂFROLVHHVSLQDIUHQRVDTXLQKR

ODUDQMDV R LGHDO ¹ VDOJDU D ²JXD

GH FRQJHODPHQWR H TXHEU²ODV

DQWHV3DUDYHJHWDLVEUDQFRVHUR[RV

GHQWUR GR SUÂSULR VDTXLQKR SDUD

FRORTXH DOJXP ²FLGR FRPR YLQDJUH

GDU DTXHOH WRTXH YHUGLQKR HP

RXOLP¶RQD²JXDSDUDTXHHOHVQ¶R

DOJXQV SUDWRV TXH SUHFLVDP GH

HVFXUH¸DP

XPD FRU HVSHFLDO 1¶R SUHFLVD QHPILFDUUHSLFDQGRQDGD'HSRLV

3XUÒV

GH XVDU ¹ VÂ GDU XP QR]LQKR QD

2V SXU»V IDFLOLWDP PXLWR D YLGD GH

SRQWDGRVDTXLQKRRXSUHQGHUFRP

TXHPJRVWDGHXPDVRSLQKDQRILQDO

XPDUDPH

GR GLD RX XP HVFRQGLGLQKR QD KRUD

y 6DOV¶RFHQRXUDHDEÂERUDSRGHP

VHUFRQJHODGRVQDIRUPDTXHYRF» IRU XVDU GHSRLV 3RU H[HPSOR U D O D G R V  H P F X E R V R X E H P SHTXHQLQLQKRVSDUDVRSD %UDQTXHDPHQWR %UDQTXHDU¹SDVVDUXPDOLPHQWRSRU XPD U²SLGD FRF¸¶R H VXEPHW»OR D FKRTXH W¹UPLFR GHSRLV 8VDPRV JHUDOPHQWH SDUD LQDWLYDU HQ]LPDV TXH GHWHULRUDP R DOLPHQWR H SDUD

G R D O P R ¸ R  $ E Â E R U D  L Q K D P H PDQGLRTXLQKD H EDWDWD GRFH ID]HP ERQV SXU»V ÒV YH]HV SRGHP ILFDU HVIDUHODQGR DR FRQJHODU PDV DR VHUHPOHYDGRVDRIRJRM²YROWDPDR QRUPDO 0DVVDV $V PDVVDV FRQJHODP EHP TXDQGR HQYROWDV HP EDVWDQWH PROKR $UUR]HIHLMÏR

PDQWHUYLYDDFRUHXPDERDWH[WXUD

7²SUDQDVFHUGXSODTXHVDOYHPDLV

GHSRLV GH GHVFRQJHODGR

TXH HVVD &R]LQKDU NJ GH IHLM¶R

3DUDEUDQTXHDUXPDOLPHQWR¹PHOKRU

UHIRJDU GLYLGLU SRU¸ÆHV H FRQJHODU

M² XV²OR GR WDPDQKR H IRUPDWR

DMXGDPXLWRDSURJUDPDUDVHPDQDH

GHVHMDGR

Q¶R WHU TXH ILFDU UHIRJDQGR IHLM¶R _6HWHPEUR
a

a

  &5,$1&$6$8'$9(/(&5,$1&$)(/,=

WRGRV RV GLDV 2 DUUR] Q¶R VH

SDQHODOLQGDVÂHVSHUDQGRYRF»OHY²

FRPSDUD DR QRYLQKR PDV DMXGD

ODDRPLFURRQGDVRX³SDQHOD"

PXLWR SULQFLSDOPHQWH SUD YRF» TXH XVD R WLSR LQWHJUDO H HVTXHFHX TXH WLQKDDFDEDGR

3ÏHV &RQJHOHRS¶RHOHYHGLUHWRDRIRUQR SDUD GHVFRQJHODU (OH ILFD FRPR

)UXWDV

QRYRDRVHUDTXHFLGR6ÂUHVSHLWHR

) U X W D V F R P R E D Q D Q D  P D Q J D 

WHPSR SDUD D ²JXD HYDSRUDU H HOH

DEDFD[L PDP¶R H PRUDQJR ID]HP

FRQVHJXLU IRUPDU XPD FDVTXLQKD

ERQV VRUYHWHV TXDQGR EDWLGRV FRP

FURFDQWHQRYDPHQWH

SDFL»QFLD QR OLTXLGLILFDGRU ([LVWH DOJR PDLV GHOLFLRVR TXH WRPDU PLONVKDNHGHEDQDQDFRQJHODGD" &DUQHVSURQWDV

/DQFKLQKRV 3¶RGHTXHLMRERORSURQWRPDVVDGH ELVFRLWRFUXDSDVWHL]LQKRVDVVDGRV PLQL SL]]D KDPEÇUJXHUHV FDVHLURV

6HPSUH TXH IL]HU XP SUDWR FRP

QXJXHWV FDVHLURV HPSDGLQKDV H

FDUQH ID¸D D PDLV H FRQJHOH XPD

HPSDGÆHV V¶R DOJXQV GRV PXLWRV

SDUWH 3UHSDUD¸ÆHV FRP PROKR

LWHQV TXH YRF» SRGH VH SURJUDPDU

PDQW¹PPHOKRURVDERUHQ¶RGHL[DP

SDUD ID]HU GH HP GLDV H LU VÂ

DFDUQHUHVVHFDU,PDJLQHVÂDEULUR

U H D E D V W H F H Q G R F R Q I R U P H D

FRQJHODGRU H WHU XPD FDUQH GH

QHFHVVLGDGH_6HWHPEUR


&RFNTWNFITXFQNRJSYTXIZWF YWÄXRJXJXHTSLJQFITXRFX UWTLWFRJXJUFWFVZJKNVZJR XTRJSYJINFX5WFRNRYZIT VZJKNHFRFNXIJZRRÄXST HTSLJQFITWYJRLTXYT IJLJQFIJNWF

a

a

  &5,$1&$6$8'$9(/(&5,$1&$)(/,=

VRPHQWH GLDV 3DUD PLP WXGR TXH ILFD PDLV GH XP P»V QR F R Q J H O D G R U W H P J R V W R G H JHODGHLUD y &RQJHODU Q¶R PDWD EDFW¹ULD HOD

D S H Q D V K L E H U Q D  ( Q W ¶ R GHVFRQJHOH QD JHODGHLUD FRP DQWHFHG»QFLD GLUHWR QR IRJR RX

3DUDQÏRHVTXHFHU y /HJXPHV H YHUGXUDV SRGHP VHU

FRQJHODGRVFUXVEUDQTXHDGRVRX

PLFURRQGDV1DGDGHFRORFDUQR VRO %DFW¹ULD DPD FDORU]LQKR DPELHQWH

F R ] L G R V  P D V S U H F L V D P 

y $OLPHQWRV ³ EDVH GH FUHPH GH

QHFHVVDULDPHQWHSDVVDUSRUFDORU

O H L W H  E D W D W D  D E R E U L Q K D R X

SDUDGHVFRQJHODUHP1¶RSRGHP

EHULQMHODQ¶RFRQJHODPEHP

VLPSOHVPHQWH VHUHP FRORFDGRV DR DU OLYUH SDUD GHVFRQJHODUHP SRLV DO¹P GR ULVFR PDLRU GH FRQWDPLQD¸¶R R DOLPHQWR SHUGH PXLWDGDVXDUHDOWH[WXUD y 2VDOLPHQWRVIUHVFRVVHU¶RVHPSUH

P D L V V D E R U R V R V T X H R V FRQJHODGRV PHQRV D IHLMRDGD HVVD ILFD PHOKRU GHSRLV GH FRQJHODGD y $PDLRULDGRVDOLPHQWRVGXUDWU»V

P H V H V F R Q J H O D G R V  P D V SURJUDPHVH SDUD TXH ILTXHP

y 1D KRUD GH FRQJHODU UHWLUH DR

P²[LPRRH[FHVVRGHDU$UGHQWUR GR SRWH RX VDTXLQKR SURGX] FULVWDLVGHJHOR y 1¶RFRQJHOHQDGDVDLQGRYDSRU2

YDSRU FRQGHQVD H YLUD JHOR QD WDPSDHH[FHVVRGH²JXDQRVHX DOLPHQWRDRGHVFRQJHODU /Xt]D )LRULQL p JDVWU{QRPD HVSHFLDOLVWD HP HGXFDomR DOLPHQWDULQIDQWLO'iFXUVRVHSDOHVWUDVSDUDFULDQoDV DGROHVFHQWHV H SDLV VHPSUH FRP R REMHWLYR GH GHVHQYROYHU ERQV KiELWRV GH DOLPHQWDomR H FRQVXPR (OD WDPEpP p XPD GDV HPEDL[DGRUDV GR )RRG 5HYROXWLRQ'D\QR%UDVLOXPSURMHWRTXHHVWLPXODDYROWD jFRPLGDGHYHUGDGHKWWSDOLPHQWDFDRLQIDQWLORUJ

_6HWHPEUR
(VSHFLDOLVWDHP FDEHORVORLURV

5XDÃ&#x161;UWLFD&DL¸DUD%HOR+RUL]RQWH0*7HO 


+#+# +Ÿ*Â-'$!"(Š+*Š+ $Š"!#ŠE -!##

 Ţ Ţ  E!- !,+

§ ŢŢާš ŢŢ F $ FRQVXOWRULD HP ),1$1d$6 3(662$,6 WHP FRPR SULQFLSDO REMHWLYR DMXGDU D IDPtOLD D ID]HU XP XVR DGHTXDGRGRVHXGLQKHLURSHUPLWLQGRDVDWLVIDomRGDVQHFHVVLGDGHVGDIDPtOLDGHDFRUGRFRPDVVXDV SULRULGDGHV $ FDSDFLGDGH GH DQDOLVDU D PHOKRU DORFDomR GR GLQKHLUR QR WHPSR p XP GRV SULQFLSDLV LQVWUXPHQWRV GH VXFHVVR GH TXDOTXHU FLGDGmR $ PDQHLUD UHVSRQViYHO H SURILVVLRQDO HP OLGDU FRP RV UHFXUVRVILQDQFHLURVSHUPLWHRHTXLOtEULRQRRUoDPHQWRHRDOFDQFHGHPHWDVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R 3HGUR5HVHQGHpIRUPDGRHP$PLQLVWUDomRGH(PSUHVDVHSRVVXLH[SHULrQFLDGHPDLVGHPDLVGH HPSUHVDVOtGHUHVGHPHUFDGRDWXDQGRQRVHJPHQWRGHFRQVXOWRULDILQDQFHLUDHHPSUHVDULDO'HVHQYROYH VROXo}HVPHUFDGROyJLFDVRXGHILQDQoDVSHVVRDLVGHDFRUGRFRPDQHFHVVLGDGHHSHUILOGHFDGDFOLHQWH

Ţ U ŢŢŢ ŢŢŢ Ţ§ŢŢޜ»  Ţ F (175((0&217$72 7HO  (PDLOFRQWDWR#SHGURUHVHQGHFRPEU


',&$6'$60200<6

92&Ã&#x2C6;6$%(&20225*$1,=$5 248$572'26(8%(%Ã&#x2C6;" 3RU/½YLD6RDUHV

2O²

9DPRVDRSDVVRDSDVVR"

+RMH HP GLD PXLWDV PDP¶HV RSWDP SRU FRPSUDU RV LWHQV GR HQ[RYDO GR EHE» QR H[WHULRU TXH YDL GR UHF¹P

$SULPHLUDFRLVDDVHID]HU¹HVYD]LDUR DUP²ULR H VHSDUDU DV URXSDV SRU

QDVFLGRDW¹DQRVRXPDLV&RPWDQWR

LGDGH

YROXPH ILFD GLI½FLO RUJDQL]DU WXGR GH

&RP R DUP²ULR YD]LR ¹ LPSRUWDQWH

IRUPDSU²WLFD 6HOHFLRQHL DV PHOKRUHV GLFDV SDUD DMXGDU YRF» D RUJDQL]DU R TXDUWR GR VHXEHE»GHIRUPDSU²WLFDHIXQFLRQDO_6HWHPEUR

OLPSDU WRGR R HVSD¸R FRP SDQR Ã&#x2021;PLGR (YLWH R XVR GH PDWHULDO GH OLPSH]D SDUD Q¶R GHL[DU FKHLUR RX UHV½GXR


',&$6'$60200<6 ,GHQWLILFDU DV URXSDV SRU WDPDQKR ¹

2VFDELGHLURVGHYHPVHUXVDGRVSDUD

IXQGDPHQWDO SDUD IDFLOLWDU R XVR H

SHQGXUDUYHVWLGRVFDPLVDVPDFDFÃ&#x2020;HV

JDQKDU WHPSR 6HSDUH DV URXSDV H

HFDVDTXLQKRV®OHJDOXVDUXPGLYLVRU

FDO¸DGRVGDVHJXLQWHIRUPD51D

RXHWLTXHWDVSDUDLGHQWLILFDURVPHVHV

PHVHVDPHVHVDPHVHVD

GDVURXSDV

DQRDFLPDGHDQR 2VPDOHLURVSRGHPVHUXVDGRVSDUD JXDUGDURVSURGXWRVGHSXHULFXOWXUD IUDOGDV TXH PXLWDV PDP¶HV JDQKDP QRFK²GHIUDOGDVHDVURXSDVPDLRUHV $V URXSDV PDLRUHV GHYHP VHU JXDUGDGDV HP FDSDV GH 717 RX V D F R V ³ Y ² F X R  G H Y L G D P H Q W H

$V SUDWHOHLUDV GHYHP DFRPRGDU DV

HWLTXHWDGDVFRPRWDPDQKR

IUDOGDV PDQWDV FRQMXQWR GR EHU¸R URXSD GH FDPD H EDQKR 6H WLYHU

)RWRV$FHUYRSHVVRDO/tYLD6RDUHV

HVSD¸R R HQ[RYDO GD FDPD GD EDE² WDPE¹PSRGHILFDUQDSUDWHOHLUD

_6HWHPEUR
',&$6'$60200<6 $V JDYHWDV GHYHP RUJDQL]DU RV

2VEHE»VFUHVFHPPXLWRU²SLGRHSRU

SURGXWRV GH FXLGDGR GL²ULR FRP R

LVVR R JXDUGD URXSD ¹ WURFDGR

EHE» H DV URXSLQKDV VHSDUDGDV SRU

EDVLFDPHQWHGHHPPHVHV2LGHDO

WDPDQKR ERGLHV FDO¸DV EHUPXGDV

¹ TXH KDMD XP URG½]LR HQWUH DV

VKRUWHWF 

JDYHWDV SRUWDQWR DV URXSDV GHYHP VHPSUHVHURUJDQL]DGDVGHFLPDSDUD

([HPSOR

EDL[RRXVHMDQDÃ&#x2021;OWLPDJDYHWDILFDP

*DYHWDzSRPDGDVIUDOGDV KLJLHQH

DVURXSDVPDLRUHVHQDVSULPHLUDVDV

*DYHWDzSDQLQKRGHERFDPHLDV EDEDGRUHVOXYDV

*RVWDUDP"(VSHURWHUDMXGDGRYRF»V

*DYHWDzURXSDVGH51DPHVHV

URXSDVHPXVRQRPRPHQWR

8PDEUD¸RHDW¹DSUÃ&#x201A;[LPD

*DYHWDzURXSDVGHDPHVHV

/tYLD6RDUHVFDVDGDHPmHGD-~OLDGHDQRVHPHLRp )RQRDXGLyORJD IRUPDGD SHOD 38&0LQDV FRP 3yV *UDGXDomR HP )RQRDXGLRORJLD (VWpWLFD GD )DFH SHOR &HIDF63&RQVXOWRUDGH,PDJHPH0DTXLDGRUDIRUPDGD SHOR 6HQDF0* IRUPDomR HP 2UJDQL]DomR GH &ORVHW SHOR 6HQDF0* &HUWLÃ&#x20AC;FDGD FRPR 2UJDQL]DGRUD 3URÃ&#x20AC;VVLRQDO H%DE\ 2UJDQL]HU SHOD 2=63 HHP*HVWmR 5HVLGHQFLDOH5RWLQD'RPpVWLFDSHOD$)GXR63 ZZZHOHJUHFRPEU &RQWDWR ,QVWDJUDP#HOHJHUHBRUJDQL]DFDR )DFHERRNHOHJHUHRUJDQL]DFDR_6HWHPEUR


3URPRà ½RSDUDOHLWRUDV GD5HYLVWD0RPP\V

,ULQD)+ROW]DSSOH Terapeuta em Reiki & Professional Coach LULQDIHU#JPDLOFRP _ GHVHQYROYHVHU


&$17,1+2'23$3$,

5,6272'(/,0®2 6,&,/,$12(0('$/+®2 '(),/e&2002/+2'( -$%87,&$%$($025$ 5HQGLPHQWRSRU¸Ã&#x2020;HV )RWR$UTXLYR3HVVRDO

2O²0RPP\V

5,6272'(/,0²26,&,/,$12

+RMH YDPRV GH XPD UHFHLWD TXH

,QJUHGLHQWHV

DJUDGDDPDLRULDGDVSHVVRDVDO¹P G H V H U X P D R S R U W X Q L G D G H G H D S U H Q G L ] D G R S D U D T X H P H V W ² LQLFLDQGR QD FR]LQKD 2 WUDGLFLRQDO ULVRWR

y [FGHDUUR]DUEÃ&#x201A;UHR y [FGHYLQKREUDQFRVHFR y FHERODJUDQGHSLFDGD y GHQWHVGHDOKRSLFDGRV y FROKHU GH VRSD GH PDQWHLJD

3DUDDFRPSDQK²ORIL]XPPHGDOK¶R

JHODGD

GH ILO¹ FRP PROKR GH MDEXWLFDED H

y JUGHTXHLMRSDUPHV¶RJUDQD

DPRUD

SDGDQRUDODGR

3UDTXHPJRVWDGRFRQWUDVWHGRGRFH FRP R VDOJDGR H DLQGD R F½WULFR GR OLP¶RVLFLOLDQR¹SHUIHLWR

y JUGHTXHLMREULHSLFDGR y D]HLWHGHROLYD y VXFRGHOLPÃ&#x2020;HVVLFLOLDQR UHVHUYHD

UDVSDGDVFDVFDV

y FROKHUGHFK²GHD¸DIU¶RHPSÃ&#x201A;

9DPRVO²

y VDODJRVWR_6HWHPEUR


&$17,1+2'23$3$, &DOGRGH/HJXPHV &RORTXHHOLWURGH²JXDHPXPD

$FHUWH R VDO GHL[H EHP OHYH SRLV DLQGDWHPRTXHLMRHDPDQWHLJD 

SDQHODM²FRPRD¸DIU¶R$FUHVFHQWH

$EDL[H R IRJR &RORTXH R TXHLMR

RV OHJXPHV WDOR GH DOKR SRUÂ

SDUPHV¶R UDODGR R EULH SLFDGR H

FHQRXUDGHQWHVGHDOKRWDORGH

PH[DSDUDLQFRUSRU²ORDRDUUR]DW¹

VDOV¶R H FHEROD 'HL[H IHUYHU H

GHUUHWHU $FUHVFHQWH D PDQWHLJD QR

FR]LQKH SRU DSUR[LPDGDPHQWH XPD

FHQWUR GD SDQHOD GHVOLJXH R IRJR H

KRUD

WDPSHSRUDOJXQVPLQXWRV

3UHSDUR

0HGDOKÏR GH ILOÑ FRP PROKR GH

$TXH¸D R D]HLWH HP XPD SDQHOD 5 H I R J X H D F H E R O D D W ¹ I L F D U

JHOÑLDGHMDEXWLFDEDHDPRUD ,QJUHGLHQWHV

WUDQVSDUHQWH&RORTXHRDOKRSLFDGR $FUHVFHQWH R DUUR] UHIRJXH SRU

y PHGDOKÆHVGHILO¹PLJQRQ

DOJXQV PLQXWRV H GHVSHMH R YLQKR

y 6DO H SLPHQWD GR UHLQR PR½GD QD

EUDQFR SDUD VROWDU R DPLGR 'HL[H

KRUD

HYDSRUDUR²OFRRO9²DFUHVFHQWDQGRR

y $OHFULP

FDOGRGHOHJXPHV SHQHLUHSDUDUHWLUDU

y 7RPLOKR

RV UHV½GXRV GRV OHJXPHV FRP XPD

y FROKHUGHVRSDGHPDQWHLJD

FRQFKDGHGXDVHPGXDV&RQIRUPH

y D]HLWHGHROLYD

IRUVHFDQGRFRORTXHPDLV 9² PH[HQGR H VHQWLQGR R SRQWR GR DUUR] $SUR[LPDGDPHQWH PLQXWRV SDUDILFDUDOGHQWH &RORTXHRVXFRGRVOLPÆHV 8VHDVÇOWLPDVFRQFKDVGHFDOGRSDUD GHL[²OREHPPROKDGLQKR

0ROKR y POGHYLQKRWLQWR0DOEHF y POGHYLQDJUH%DOV´PLFR y FROKHUHV GH VRSD GH JHO¹LD GH

D P R U D F R P M D E X W L F D E D $ 4XHHQVEHUU\WHPXPDPDUDYLOKRVD

y $OHFULP y 7RPLOKR y 3LPHQWDURVD_6HWHPEUR


&$17,1+2'23$3$, 3UHSDUR

$PRQWDJHPGRSUDWR

2V PHGDOKÃ&#x2020;HV GH ILO¹ GHYHP WHU

(P XPD PHWDGH GR SUDWR FRORTXH R

D S U R [ L P D G D P H Q W H   F P G H

ULVRWRHQDRXWUDRILO¹FRPRPROKRGH

HVSHVVXUD

MDEXWLFDEDHDPRUDSRUFLPD

7HPSHUHRVILO¹VFRPVDOSLPHQWDGR

'HFRUHRULVRWRFRPUDVSDVGHOLP¶R

UHLQR DOJXQV UDPRV GH WRPLOKR

VLFLOLDQRHXPILRGHD]HLWH

DOHFULPHXPILRGHD]HLWH

&RORTXHXPUDPRGHDOHFULPVREUHR

'HL[HGHVFDQVDUSRUPLQXWRV

ILO¹

(P XPD IULJLGHLUD EHP TXHQWH

%RPDSHWLWH

DTXH¸DXPILRGHD]HLWHHDPDQWHLJD VHOH RV PHGDOKÃ&#x2020;HV LQFOXVLYH DV ODWHUDLV SDUDFDUQHDRSRQWRSDUDPDO S D V V D G D  D S U R [ L P D G D P H Q W H  PLQXWRV GH FDGD ODGR LQLFLDQGR HP IRJR DOWR H GHSRLV HP IRJR P¹GLR 5HVHUYHRV 1DPHVPDIULJLGHLUDFRPDERUUDGD FDUQH HP IRJR P¹GLR FRORTXH D PDQWHLJDXPSRXFRGHD]HLWHRYLQKR WLQWRRYLQDJUHEDOV´PLFRDJHO¹LDR DOHFULPHRWRPLOKRDOJXPDVSLPHQWDV URVDV H GHL[H IHUYHU DW¹ R PROKR UHGX]LUHHQFRUSDU$FHUWHRVDO 5HWLUHRVUDPRVGHDOHFULPHWRPLOKR GDSDQHODHGHVOLJXHRIRJR_6HWHPEUR

9LQtFLXV'LJrQRYDpSDLGR%rHPDULGRGD*DE\&R]LQKHLUR DPDGRUJRVWDGHVHPSUHDSUHQGHUXPDUHFHLWDQRYDDPD WHPSHUDU FDUQHV IUXWRV GR PDU H QmR YLYH VHP XPD FRPLGLQKDPLQHLUD0DLVUHFHLWDVQRLQVWDJUDP#YLQDFR]LQKD


&$17,1+2'23$3$,

2081'2'(0(/ 35Ð/2*2

)RWR$UTXLYR3HVVRDO

3RU-~QLRU)RQVHFD 0DVW²

4XDQGRHOHROKRXSDUDDJHQWHFRP DTXHOD FDUD ERD RV ROKRV SRU FLPD GRV ÂFXORV H HVWHQGHX D VXD P¶R SDUD QRV FXPSULPHQWDU IRL R ÇOWLPR LQVWDQWHDQWHVGHLQILQLWRVVHJXQGRV GHXPDORQJDHVSHUDTXHGXUDULD VHPDQDV 7XGR EHP TXH IRL PHLR HVWUDQKR UHFHEHU D QRW½FLD GH XP JDVWURHQWHURORJLVWD PDV DR ORQJR GHVWH HVSD¸R QD |0RPP\V} YRF»V

-~QLRU)RQVHFD

PHVPR Q¶R GLPLQXWLYR GH 0HOLVVD RX 0HOLQGD FRPR DOJXQV SRVVDP VXSRU IHLWRSRUXPJDVWURDRLQY¹V GHXPJLQHFRORJLVWDIRLKLO²ULD

SHUFHEHU¶RTXHRH[WUDRUGLQ²ULRHR

1R IXQGR H DW¹ KRMH HX ILFR S» GD

H[F»QWULFR SHUPHLDP D YLGD GHVVH

Y L G D F R P T X H P L Q Y H Q W R X D

FROXQLVWD

QRPHQFODWXUD SDUD RV WHVWHV GH

$ YHUGDGH ¹ TXH D FRQILUPD¸¶R GD SDWHUQLGDGHVRRXHVWUDQKR$W¹TXH HOD FRPH¸RX FHUWLQKD IRPRV DR JLQHFRORJLVWD H WRPH ²FLGR IÂOLFR )L]HPRV QRVVD SDUWH SDUD TXH R UHVXOWDGRILQDOIRVVHDOFDQ¸DGRPDLV U²SLGR 0DV R DQÇQFLR GD FKHJDGD G D S H T X H Q D 0 H O  0 H O

JUDYLGH] 6LQFHUDPHQWH HX WHQKR YRQWDGH GH WUXFLGDU TXHP FRPSOLFD DVFRLVDV3DUDTX»JHQWH"3DUDTX» FRPSOLFDU XPD FRLVD TXH SUHFLVD GHVFRPSOLFDU" 6HU² TXH TXHP FULD RVSURFHGLPHQWRVDFKDLVVRERQLWR" (XH[SOLFR 6 H Q K R U H V U H V S R Q V ² Y H L V S H O D_6HWHPEUR


&$17,1+2'23$3$,

FULD¸¶RGRVUHVXOWDGRVGHWHVWHVGH

QRUPDO0LQKDHVSRVDQXQFDIRLERD

JUDYLGH] HP ODERUDWÃ&#x201A;ULR DQWHV GH

GRHVWÃ&#x201E;PDJRPHVPR8PDQRDQWHV

FULDUHP WH[WRV TXH Q¶R V¶R FODURV

W½QKDPRVIHLWRXPDV¹ULHGHH[DPHV

FULHPXPWH[WRVLPSOHV%HPGLG²WLFR

G H Y L G R D H V V H V S U R E O H P D V

PHVPR'RWLSR

HVWRPDFDLV H FRPR D |YLVLWD} GHOD

|*U²YLGD}2X

WLQKD FKHJDGR QDTXHOH P»V GRLV GLDV DSHQDV SDUD QÃ&#x201A;V D JUDYLGH]

|7LUHRVHXFDYDOLQKRGDFKXYD}2X

HVWDYDGHVFDUWDGD

|3DUDDDDDDDE¹QVSURSDSDL}2X

7RPRXDOJXQVUHP¹GLRVRPDOHVWDU

|,[LDJRUDDFDVDFDLX}

PHOKRURX PDV ORJR GHSRLV SLRURX RXWUD YH] 1HP GHVFRQIL²YDPRV

6 H Q ¶ R T X L V H U H P  S R G H P

D I L Q D O Q X Q F D W ½ Q K D P R V I L F D G R

VLPSOHVPHQWHHVFUHYHUXP|SRVLWLYR}

JU²YLGRV $ ILFKD VÃ&#x201A; FDLX HP XP

RX|QHJDWLYRTXHM²DWHQGH

GRPLQJR (OD WLQKD SDVVDGR PDO

'HVFXOSHPPH FDURV OHLWRUHV 1¶R GHYHP HVWDU HQWHQGHQGR QDGD Q¹" 9DPRVO² $ PLQKD SULPHLUD H[SHUL»QFLD FRP H[DPHVODERUDWRULDLVGHJUDYLGH]IRL TXDQGR GHVFREUL TXH VHULD SDL 0LQKD HVSRVD M² HVWDYD SDVVDQGR PDO GR HVWÃ&#x201E;PDJR K² DOJXQV GLDV )LFDYD HQMRDGD FRP R FRUSR PROH XP VRQR GH GDU LQYHMD D TXDOTXHU

GXUDQWHRGLDH³QRLWHIRPRV³FDVD G D P L Q K D V R J U D S D U D X P D |FDQMLTXLQKD} (VW²YDPRV GHLWDGRV QR TXDUWR DVVLVWLQGR 79 'HX D SURSDJDQGD H HODFRPH¸RXD]DSHDUSHORVFDQDLV $SURYHLWHL R LQWHUYDOR H OHYDQWHLPH SDUD LU DR EDQKHLUR 4XDQGR YROWHL HOD HVWDYD VHQWDGD FKRUDQGR DEUD¸DGDDRWUDYHVVHLUR

SHVVRD SLFDGD SHOD PRVFD WV¹WV¹

4X»LVVR"7²SDVVDQGRPXLWRPDO

3DUDQÃ&#x201A;VXPFDVDOVHPILOKRVWXGR

TXHUXPUHP¹GLR"_6HWHPEUR


&$17,1+2'23$3$,

 1¶R ® TXH VLQWRQL]HL D 79 HVW²

GHVFRQILDGRV$ILQDO|ODVHFXULGDG}

SDVVDQGR R |'H YROWD SDUD PLQKD

( HOD HVWDYD FRP XP SRXFR GH

FDVD}HFRPHFHLDFKRUDUQ¶RVHLSRU

VDQJUDPHQWR

TX»

8P IHULDGR QXQFD GHPRURX WDQWR

&² SDUD QÃ&#x201A;V FKRUDU DVVLVWLQGR R

SDUDSDVVDU1DTXDUWD ILQDOPHQWH 

*XJX M² HUD GHPDLV $W¹ XP FHJR

IRPRVDRODERUDWÃ&#x201A;ULR3HQVHLTXHHOD

HQ[HUJDULDRTXHQ¶RW½QKDPRVYLVWR

IRVVH GHVPDLDU GH DQVLHGDGH H GH

DLQGD )RPRV ³ IDUP²FLD PDLV

YRQWDGH GH VRFDU D HQIHUPHLUD

SUÃ&#x201A;[LPD1DIDUP²FLDR###

TXDQGRDIXQFLRQ²ULDSHUJXQWRX

G R Y H Q G H G R U G L V V H T X H | / D VHFXULGDG} GR WHVWH VHULD PHOKRU VH

9RF»HVW²DWUDVDGD"

I R V V H I H L W R G H P D Q K ¶ 1 R G L D

0LQKDHVSRVDUHVSRQGHXTXHQ¶RHD

VHJXLQWH HVW²YDPRV GH IROJD HUD

PXOKHU IH] DTXHOD FDUD GH |,[L

I H U L D G R S U R O R Q J D G R H D P L Q K D

'XYLGRTXHHODHVWHMDJU²YLGD}

LQWHQ¸¶R HUD GRUPLU DW¹ PDLV WDUGH 3UDPLQKDVXUSUHVDIXLDFRUGDGR³V KRUDVGDPDQK¶FRPPLQKDHVSRVD OHYDQWDQGR FRP D FDL[LQKD QD P¶R SDUD LU DR EDQKHLUR ,QWHUPLQ²YHLV PLQXWRVGHSRLVDSRUWDVHDEULX ® 6H GHSHQGHU GH WUDFLQKR SDUD VDEHUVHYRF»VHU²SDLYRF»M²WHP GRLV &RPR ¹ TXH GRUPH GHSRLV GH XPD Q R W ½ F L D G H V V D " 0 H V P R F R P D SRVLWLYLGDGHGRH[DPHDLQGDILFDPRV

3HJXHLRUHVXOWDGRQRPHVPRGLDQD KRUD GR DOPR¸R 1¶R DJXHQWHL &RQIHVVR 7½QKDPRV FRPELQDGR GH DEULUPRV MXQWRV R H[DPH 0DV H D DQVLHGDGHRQGHILFD" $EULRH[DPHHOLGHDPXOKHUQ¶R JU²YLGDGHDJUDYLGH]SURY²YHO DFLPDGHJUDYLGH]3432GHOD WLQKDGDGR 1DTXHODHXIRULDHXDFKHLTXH HUD XP  Q¶R JU²YLGD 1¶R_6HWHPEUR


~ &$17,1+2'23$3$,

´6HGHSHQGHUGH WUDFLQKRSDUDVDEHU VHYRFÃ&#x2019;VHUÃ&#x160;SDL YRFÃ&#x2019;MÃ&#x160;WHPGRLV

,VVRIRLK²TXDVHFLQFRDQRVHPXLWR HP EUHYH QHVVH HVSD¸R HX FRQWR FRPR ¹ VHU SDL GH XPD JDURWLQKD FKDPDGD 0HO 6XDV GHVFREHUWDV VXDVELUUDVRVPHXVHUURVHRVPHXV DFHUWRV FRPR SDL %HP YLQGRV DR

QDGDGHPLOQRSDSHO(XO²VDELDTXH

0XQGRGH0HODJDURWLQKDPDLVOLQGD

D UHD¸¶R SRGLD FKHJDU QHVVHV

GHVVHHGHRXWURVPXQGRVWDPE¹P

SDWDPDUHV"

5DELVFRVGRHVFULWRU$QWHVTXHHX

& K D W H D G R  O L J X H L S D U D R

PHHVTXH¸DRVDQJUDPHQWROHYHTXH

JDVWURHQWHURORJLVWD PDUTXHL XPD

PLQKD HVSRVD WHYH HUD R TXH RV

FRQVXOWD GH XUJ»QFLD $ GÃ&#x2021;YLGD VÃ&#x201A;

P¹GLFRV FKDPDP GH VDQJUDPHQWR

DFDERXGHSRLVTXHRP¹GLFRSHJRX

GHHVFDSHRÃ&#x2021;WHURVHDFRPRGDQGR

RH[DPHROKRXSRUFLPDGRVÃ&#x201A;FXORVH

SDUDDEULJDURIHWR3RUWDQWRVHYRF»

GLVVH FRP D FDUD PDLV ERD GR

HVW²GHVFRQILDGDTXHHVWHMDJU²YLGD

PXQGR

PDV WHP XP OHYH VDQJUDPHQWR ¹

 0DV W² JU²YLGD VLP 3DUDE¹QV DRV GRLV

PHOKRU SURFXUDU XP ODERUDWÃ&#x201A;ULR H PDUFDU XP JDVWURHQWHURORJLVWD 3RUTXH QR H[DPH Q¶R YDL HVWDU

%RPQDYHUGDGHDGÃ&#x2021;YLGDVÃ&#x201A;DFDERX

VLPSOHVPHQWH HVFULWR |(VVD ¹ D

PHVPR GHSRLV TXH R GRXWRU OLJRX

PHOKRU QRW½FLD GR PXQGR} RX |,LLLLLL

SDUD R ODERUDWÃ&#x201A;ULR H FRQILUPRX TXH

DJRUDYDLWHUTXHFDVDU}

Q¶RHUD FKXXXXXSDTXHP HVWDYD DFKDQGR TXH VÃ&#x201A; HX HVWDYD HTXLYRFDGR $W¹ R P¹GLFR ILFRX QD GHVFRQILDQ¸D _6HWHPEUR

-~QLRU )RQVHFD p IRUPDGR HP &RPXQLFDomR 6RFLDO HVSHFLDOLVWD HP $UWHV 9LVXDLV FXOWXUD H FULDomR H HP $GPLQLVWUDomRH0DUNHWLQJ3DOKDoRGHRItFLRDUWLVWDYLVXDO FURQLVWD VXD REUD QRUWHLDVH SHOD SURGXomR GH WH[WRV LOXVWUDo}HV JUiÃ&#x20AC;FDV H IRWRJUDÃ&#x20AC;DV SRUpP R TXH PHOKRU OKH GHÃ&#x20AC;QHpVHXDPRUSHODVXDSHTXHQD0HO$WXDOPHQWHYLYHH WUDEDOKDHP,WD~QD0*


3(5),/0200<

$1$3$8/$%,&$/+2 )DPร•OLDร‘DPLQKDPDLRUUD]ยถRGHTXHUHU VHUPHOKRUWRGRVRVGLDV3RUTXHPYLYR SRUTXHPPHVXSHURHSRUTXHPPRUURGH DPRU $PLJRVVรRSRXFRVPDVRVYHUGDGHLURV FRQVLGHUR FRPR IDPยฝOLD SRU TXHP IDยธR WXGR 'HIHLWRV QRVVD 6ยถR PXLWRV 6RX DQVLRVDLPSXOVLYDHFRPLORQDUVUVUV 4XDOLGDGHVVRXDPLJDILHOHSUHVWDWLYD 1XQFD YRX HVTXHFHU TXH PHVPR HP PHLR D TXDOTXHU GLILFXOGDGH WXGR SRVVR 1DTXHOHTXHPHIRUWDOHFH $GRURLUSDUDPLQKDFDVD 3DUD ILFDU PDLV EHOD SLQWR RV FDEHORV EUDQFRVPHQVDOPHQWH &RPHULDWRGRVRVGLDVGRFHGRFHGRFH HGRFH 1รRIDOWDQDEROVDEDWRPGRFXPHQWRH FDUWยถRGHFUยนGLWR 6HU PRPP\ ร‘ VDEHU TXH VHPSUH WHQKR RQGHUHFRUUHUVHMDQRVPRPHQWRVPDLV IHOL]HV PDLV WULVWHV H RX DWยน QRV PDLV DQJXVWLDQWHVHLQFHUWRV6HU0RPP\QยถR ยน PDLV RSยธยถR ยฎ XP HVWLOR GH YLGD $PR PXLWR

_6HWHPEUR


25*$1,=(68$)(67$6(035(2&83$d¯(6 '(&25$d®2(%8))(73$5$ y y y y y y

+20()(67 $1,9(56É5,26(0*(5$/ &+É6 '(%(%È3$1(/$(7&

)(67$6'(&$6$0(172 (9(1726(035(6$5,$,6 &$)e'$0$1+®$/02d2628-$17$5(6

7HO  (PDLOEHOOHJRXUPHWEK#KRWPDLOFRP )DFHERRNEHOOHJRXUPHWEK


, 8 4 $ ( , & 1 $18 *DUDQWDDYLVLELOLGDGHGHVXDPDUFDHPXPYHtFXORWRWDOPHQWH YROWDGRSDUDDVVXQWRVUHODFLRQDGRVDRXQLYHUVRPDWHUQRIDPLOLDUHLQIDQWLO (QWUHHPFRQWDWRFRQRVFRHFRQKHoDWRGDVDVIRUPDVGHDQ~QFLRVHSDUFHULD FRPHUFLDO#UHYLVWDPRPP\VFRPEU *DEULHOD%LFDOKR

FRPHUFLDO#UHYLVWDPRPP\VFRPEU /HWtFLD%HUJDPR

ZZZUHYLVWDPRPP\VFRPEU


4XHWDOXPDOHLWXUDOHYHHDJUDGiYHO VREUHRXQLYHUVRPDWHUQRHLQIDQWLO"

78'262%5(281,9(5620$7(512(,1)$17,/

$FDGDPrVXPDQRYDHGLomRFRP FRQWH~GRIHLWRGHPRPP\VSDUDPRPP\V &DGDVWUHVHSDUDUHFHEHU ZZZUHYLVWDPRPP\VFRPEU $FRPSDQKHQRVQDVUHGHVVRFLDLV )DFHERRN#UHYLVWDPRPP\V_,QVWDJUDP#UHYLVWDPRPP\V 3DUDG~YLGDVRXVXJHVW}HVIDOHFRPDJHQWH FRQWDWR#UHYLVWDPRPP\VFRPEU

Revista Mommys - Edição 2 - Setembro/2016  
Revista Mommys - Edição 2 - Setembro/2016  
Advertisement