Page 1

voces indignadas A REVISTA DO moVEMENTO 15m de Lugo.

e ditorial A presente publicación nace como

unha necesidade expresa do 15M Lugo para retratar e expresar información que chega ás nosas mans e por razóns de maior peso non están abertas á masa social da cidade. A nosa intención é clara, informar e formar conciencia entre os cidadáns para que eles despois libremente sexan capaces de analizar e creárense a súa propia opinión.

ED. DIXITAL - Nº0-AGOSTO -2011

s umario Sabías que....

páx.2 Política municipal páx.3 Pacto do Euro páx.6 Que acontece no teu barrio páx.8 Actividades páx.16 Opinión páx.20 Fe de erratas páx.23 Cultura páx.24 Quen somos páx.25 Axenda páx.26 Participa contraportada

En Lugo diante do Concello Asemblea Aberta os Xoves e Domingos ás 21:00h. INFO de Actividades e Concentracións en acampadalugo.blogspot.com


sabías que...

A

localización da depuradora de augas en Nadela é ilegal? O Tribunal Supremo fallou contra o Concello de Lugo, dándolle a razón aos veciños. Dos 45 millóns que custou, o Ministerio de Medio Ambiente aportou máis do 80% para unha obra irrespectuosa co contorno do río e da poboación de Nadela.

N

upel e o seu xerente e director comercial, Jorge Dorribo, está a ser investigada por unha trama de fraude en subvenciones públicas? Nupel endebeda á Administración máis de 200.000 € en 2009, e aínda así declarou 865.000 euros en subvenciones e doazóns no mesmo ano. O Igape (Instituto Galego de Promoción Económica) aportou cartos a Nupel sen que constara a fin concreta dos mesmos. A situación acabou con máis de 15 detidos neste ano.

V

arios dos responsables do PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) están a ser investigados polas presuntas recualificacións irregulares de bens da súa propiedade? O Alcalde terá que render contas por suposta prevaricación ao ter entregado productividade a funcionarios para que, presuntamente, emitiran informes favorables sobre o PXOM.

A

información máis relevante da Operación Muralla, que investiga adxudicacións irregulares da Deputación na Era Cacharro, non se está a estudar? Tras incautarse de miles de documentos en varios discos duros, pasaron catro anos e ninguén se encargou de revisalos. Pola súa banda, en 2008, o PSOE de Besteiro gastou 106.000 € nun novo vehículo para o Presidente.?.

2


infórmate POLÍTICA MUNICIPAL.

Lexislación básica que rexe o Concello: * Lei 7/1985 do 2 de abril de Bases de Réxime Local. Nivel Estatal. Establece: Organización e funcionamento básico das Corporacións locais Competencias e relación destas coas outras dúas Administracións Públicas Territoriais. * Regulamento dos órganos municipais do pleno do concello de Lugo, BOP nº105 do Martes 8 de Maio do 2007. Nivel local Documento legal que dita a orde e función dos plenos. * Regulamento orgánico municipal do goberno e administración do concello de Lugo, BOP nº140 do Martes 21 de Xuño do 2005 Nivel local Rexe o órgano executivo municipal. Outra lexislación

* Regulamento do órgano municipal de participación cidadá (BOP nº93 do 24 de Abril do 2000). * Lei 57/2003 do 16 de Decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local. * Lei 30/2007 do 30 de Outubro, de Contratos do sector público. Regula como debe ser contratado o persoal eventual. Organigrama do Concello

Pleno do Concello: -Máximo órgano de representación política dos cidadáns no goberno municipal - Constituído polo Alcalde e os concelleiros - Representaría o poder lexislativo a nivel municipal. - A presidencia do Pleno correspóndelle ao Alcalde, quen convoca e preside as súas sesións, as cales se celebran na Casa Consistorial. - Atribucións do Pleno: Fiscalización e control dos órganos de goberno Elección e destitución do Alcalde Aprobación e modificación das ordenanzas e regulamentos municipais Aprobación dos orzamentos Acordos relativos á delimitación e alteración do termo municipal 3


Determinación das formas de xestión dos servizos Acordos de participación en organizacións supramunicipais O Pleno conta cunha serie de Comisións especiais ou ordinarias que son as contempladas na Lei 7/1985, obrigatorias en todos os concellos, mais outras creadas ad hoc para trataren problemáticas concretas. Comisións do Pleno no Concello en Lugo: Comisión permanente ordinaria de urbanismo e infraestruturas, medio ambiente e zona rural Comisión permanente ordinaria de cultura, turismo e educación Comisión permanente ordinaria de muller e benestar social Comisión permanente ordinaria de asuntos e servizos xerais Comisión permanente especial de contas e ordinaria de economía e emprego Comisión especial de suxestións e reclamacións. Xunta de Goberno Local:

- Representa o poder executivo - Compételle colaborar na función de dirección política que recae sobre o Alcalde, o cal é tamén responsábel de nomear aos membros que integran este órgano (estes poden ser concelleiros ou non). - Aproba os proxectos relativos a ordenanzas, orzamentos, regulamentos ou relación de postos de traballo. - Ten competencias na concesión e contratación de licencias así como no nomeamento e cese dos titulares dos órganos directivos do Concello. - Nalgúns casos, este órgano municipal pode levar a cabo accións xudiciais e administrativas. - A Xunta de Goberno Local debe responder ante o Pleno das súas actividades, aínda cando a responsabilidade directa dalgunha delas correspondese a un dos membros da Xunta. - Todos os seus membros teñen o dereito a participar nos debates das sesións plenarias, sexan ou non concelleiros. Xunta de Compras e Contratacións: -Órgano complementario da organización municipal con carácter fiscalizador e cuxa principal función e encargarse das obras menores, tanto de subministración de servizos municipais como de aprobación de contratacións Mesa de Contratación: -Órgano independente e obrigatorio encargado de asistir ao órgano de contratación para as adxudicación dos contratos de obra pública. 4


Salarios Alcalde: 4.222,80 € de salario base Tenente de alcalde e concelleiros con dedicación exclusiva: 3.172,40 € de salario base. Concelleiros con dedicación parcial: 1.620,31 € de salario base.. Os concelleiros con dedicación parcial reciben 12 € pola asistencia aos Plenos, 60 € da Xunta de Goberno e 30 € da Xunta de Compras e Mesa de Contratacións. Alén disto, existe unha compensación de 0,19 euros por quilómetro para desprazamentos en coche e 0,078 euros por quilómetro para desprazamentos en motocicleta. Existe unha serie de asignacións salariais para cada un dos grupos municipais. Este concepto é de 13.500 euros mensuais para o grupo do PP e de 1.110 euros mensuais para o grupo do PSOE. Comisión de Mediación, Movemento 15M Lugo.

en verán, o noso concello cerra por vacacións

5


infórmate pacto do euro: isto é un atraco! O ÚLTIMO ATENTADO CONTRA A CIDADANÍA: QUE É? Un acordo que os países membros da zona Euro asinaron o día 27 de xuño para ''facer fronte a crise financeira”, recomendando unha serie de medidas de axuste económico. EN QUE CONSISTE? Os países que asinaron o Pacto veranse obrigados a cumprir coas esixencias en materia económica do Banco Central Europeo, o Banco Mundial e o Fondo Monetario Internacional. Os Estados perderán autonomía e os bancos poderán esixir cambios en leis ata nas Constitucións dos países asinantes.

COMO VAI AFECTAR? Os prexudicados imos ser os de sempre. O Pacto practicamente imporá recortes sociais e empeorará as condicións laborais dos traballadores: - Aumento da idade de xubilación - Abaratamento dos despedimentos - Fomento do traballo temporal e precario - Recortes aos salarios do sector público e reducción do número de funcionarios - Redución do gasto en educación, axudas sociais, Seguridade Social... coa consecuente baixada da calidade destes servizos e a súa paulatina privatización - Limitación constitucional ao déficit público: submisión das soberanías nacionais aos bancos -Aumento dos impostos directos e indirectos á cidadanía e PEMEs - Conxelación de todas as pensións E QUE FAN ELES? - Os políticos rexeitan diminuír os seus salarios e abolir os seus privilexios - Os banqueiros que financian guerras e escravizan á xente mediante hipotecas sóbense os salarios - As grandes empresas despiden traballadores mesmo cando obteñen amplos beneficios - As grandes fortunas pagan impostos irrisorios.

6


7


E

Que acontece no teu barrio

ntrevista a los miembros de la “Asociación pola defensa do Parque Rosalía” por Alba Villar Vázquez

Para empezar, ¿cuándo surgió la asociación y por qué? María José: La asociación surgió precisamente cuando nos empezamos a enterar de que se iba a empezar a construir la urbanización de las cuestas del parque. Se pusieron unos carteles por las calles de alrededor del parque que nos citaban a la gente interesada en el bar O Pousadoiro. Allí se hizo la primera reunión y allí surgió la Asociación. ¿Cuándo fue? M.J: En mayo del 2006.

¿Cómo fueron los comienzos? M.J: Cuando empezamos todo el mundo nos decía que estábamos locos, que nunca lo íbamos a lograr, que era una lucha de David contra Goliat... Y lo que les decíamos era: ¿en la lucha de David contra Goliat quién ganó? Luego decían también que desde María Castaña en Lugo no se había levantado nadie contra el Ayuntamiento. Y las simpatías que tenemos de la gente vienen un poco de ahí, que rompimos el tradicional conformismo de los lucenses. No nos conformamos con lo que se había hecho y por mucho que nos dijeran que no había nada que hacer... pues mira, peleando y trabajando mucho ha habido resultados. Ha sido un trabajo agotador, hemos estado muchas veces a punto de tirar la toalla, pero hemos seguido.

¿Qué es exactamente lo que están haciendo en el parque? M.J.: Se puede ver que han empezado a construir tres de las seis torres. La altura es la que ya está, más o menos son nueve plantas más todo lo que se construye bajo cubierta con el agravante de que están construyendo en la parte de arriba y no abajo, con lo que las vistas desde el Mirador y desde la Pérgola han desaparecido. Y por otra parte, otro agravante es que, si os fijáis, la construcción va sobre unos pilotes con lo cual el muro que queda mide más de treinta metros y entre lo que mide la edificación y lo que mide sobre los pilares... La planta baja no está a la altura de la calle. Hay unos pilotes y a partir de ahí empiezan a construir las alturas que les han dado. ¿Qué estáis haciendo para intentar solucionarlo? M.J: Empezamos haciendo mucha calle para que la gente se concienciara, recogimos más de doce mil firmas tanto a pie de calle como vía Internet y luego cuando la calle ya estaba un poco agotada empezamos la vía judicial. Tenemos ya una sentencia firme del TSJ (Tribunal superior de Justicia) que anula la ur8


banización y otra que no es firme porque está recurrida por el constructor, que no por el Concello, anula las licencias de edificación. Y ahora mismo, ¿qué pasa con la obra? M.J: La obra está paralizada desde noviembre del año pasado por otra diligencias penales que tenemos. Las dos que ya he nombrado están en vía contenciosa-administrativa. Luego tenemos también unas diligencias penales en las que tenemos también denunciadas cinco zonas de Lugo. Tenemos dos contenciosos-administrativos por República Argentina 8. Uno en el que ya tenemos sentencia que está ya en el TSJ que anula la licencia de edificación de República Argentina 8 y tenemos otro que estás más o menos empezando porque lo metimos en el TSJ en el que pedimos la anulación del estudio de calle de República Argentina 8.

¿Qué va a pasar con los edificios? M.J: Está instada la ejecución de la obra y aunque el Concello ha pedido el informe a Patrimonio para ejecutarla ellos nosotros hemos pedido nuestra propia ejecución porque lo que pide la Asociación es más o menos lo que dice la sentencia: que se reponga el terreno al estado anterior al de la construcción. Es decir, que tiren los edificios, porque mediante una sentencia se ha reconocido que la construcción es ilegal. Todo lo construido sobra porque para aprobar las licencias era necesario un informe de Patrimonio que no se había pedido. Ahora mismo hay tal informe, informe que es totalmente contrario a la edificación en las cuestas del parque. Ha salido hace poco un artículo que dice que el Concello va a recurrir ese informe de Patrimonio. ¿Y creéis que van a quitar las torres? M.J: Nosotros es lo que vamos a intentar. Ya hemos instado la ejecución de la sentencia. Es por lo que vamos a pelear, por que desaparezcan esas torres.

¿Qué tenéis pensado hacer a partir de ahora? M.J: Este mes creo que ha sido, hemos instado la ejecución de la sentencia firme. Seguimos con los contenciosos de los que ya hemos hablado y las diligencias penales. Las diligencias penales más que nada las abrimos porque lo que queremos es que esa indemnización de la que tanto se habla y que hay que darle al constructor (que habría mucho que hablar sobre esa indemnización) sean los propios técnicos, que han firmado a sabiendas de las irregularidades, que paguen lo que se tenga que indemnizar, no que lo paguemos la gente de Lugo. Nosotros no hemos hecho la chapuza, no tenemos por qué cargar con su resultado. ¿Qué pasa con la gente que ya ha comprado viviendas en esa edificación? M.J: La gente que compró viviendas allí, tanto en República Argentina 8 (que ya está acabada y hay alguna habitada) como la gente que compró en el Garañón (en CS-5), era conocedora de dónde se estaban metiendo porque nos9


otros intentamos anotar las demandas en el Registro de la Propiedad (y se nos denegó). Y también, para que la gente no se metiera a comprar un piso y luego se quede sin él, todos los pasos que ha ido dando la Asociación se han ido publicando. Desde que nacimos hasta ahora todo ha ido saliendo en la prensa. Ángel: Todo el que diga que no se ha enterado es mentira. M.J: Hemos dado también varias charlas informativas, hemos hecho audiovisuales, hemos hecho manifestaciones, hemos pegado carteles, hemos hecho buzoneo... ¡hemos hecho de todo! Hoy por hoy, quien haya comprado en CS5 o en República Argentina 8 lo ha hecho a sabiendas de lo que ocurría. A más de uno le hemos dicho: “pide avales, pide que te devuelvan el dinero... pero nosotros vamos a seguir adelante porque el parque y sus vistas son de todos los lucenses, no de los cuatro privilegiados que puedan comprar ahí una casa”. Además que las vistas de interés pintoresco o vistas tan importantes como pueden ser las del parque están protegidas por el artículo 104 de la LOUGA. Nos han acusado mucho de ser vecinos interesados en las vistas, pero no a todos los de la Asociación nos afecta lo del CS-5. Hay además un informe, que se habían saltado, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, que no del Concello, que es totalmente contrario a la construcción. Con respecto a República Argentina... se han pasado tanto y han hecho tantas trampas que unos cuantos bloques de Armando Durán nos hemos quedado fuera de ordenación. Nuestras viviendas han perdido la condición de vivienda exterior. Y además de eso, ahora mi terraza es completamente ilegal, se ha quedado fuera de ordenación. Pero no solamente mi terraza, porque si ahora pasa cualquier cosa tengo que retranquearme hacia atrás, es decir, yo perdería prácticamente todo el salón de mi casa, perdería el comedor y la cocina de mi casa. O sea, le tendríamos que ceder unos cuantos metros a la edificación nueva. Ángel: Ellos tenían que dejar desde la fachada de su casa a la fachada del edificio nuevo, trazando un círculo, dieciséis metros. M.J: Pero de mi fachada a la fachada de ellos hay siete con algo metros. Ángel: Con lo cual hay nueve metros que se los birlan a ellos. M.J: Pero no solamente nos los birlan a nosotros, si no que si nos pasa algo nosotros perdemos metros de nuestra casa. Ángel: Imagínate que mañana hay un terremoto en el que se te cae la casa y entonces tú quieres hacer una casa nueva ahí. ¡Ah! Pero resulta que tú tenías un piso de ciento cincuenta metros y se te queda en ciento veinte en el mejor de los casos.

10


M.J: Los vecinos de República Argentina 8 nos han acusado de tenerle manía al constructor y nos han dicho que nos metamos con otros. Les hemos intentado aclarar, citándolos a reuniones a las que no han comparecido nunca, que nosotros lo único que hacemos es defender nuestro patrimonio. Porque si mi piso, por poner un ejemplo, estuviera valorado en treinta millones de Pesetas ahora mismo por tener esa casa delante ha perdido más de la mitad del valor que tenía. Con lo cual nos ha acarreados una pérdida de patrimonio muy importante a los vecinos de Armando Durán. Ángel: Hubo gente a la que le tenían que dar el crédito al día siguiente de haber la sentencia condenatoria. Esta sentencia anuló la licencia y resulta que al día siguiente tenían que firmar el crédito dos compradores. Al enterarse por la prensa de la problemática ya no firmaron el crédito, ya ni lo pidieron. Pero es que además hubo dos personas amigas mías que intentaron comprar y yo le dije a una amiga mía: “te doy una documentación y con ella consulta a tu abogado”. Su abogado le dijo que no comprara. Conozco otro caso, de una persona que también quiso comprar y que me vino a preguntar por la problemática. Le di también la documentación para que fuera a consultarlo con un abogado, o eso dijo que iba a hacer, pero resulta que lo que hizo fue consultarlo con una pariente que tiene en el Ayuntamiento, en Urbanismo. Ella le dijo que no se preocupara, que eso lo iban a meter por debajo de la alfombra... Y entonces el hombre compró... M.J: Es que la gente, estando avisada, no se fía. Nadie creía que íbamos a conseguir lo que hemos conseguido. Entonces mucha gente, a sabiendas de lo que había, se ha metido, porque saben lo que ha pasado siempre en Lugo: que los constructores son intocables, que son los dueños de Lugo. Es que en su momento tenían la licencia, pero eran conocedores de que nosotros teníamos impugnadas esas licencias. Pero esta licencia es ilegal desde el momento que la han anulado en el juzgado de lo contencioso-administrativo. Hemos tenido un montón de diligencias penales más que no archivaron. Se ha trabajado mucho, hemos ido al Ayuntamiento a pedir expedientes y un día te enseñaban uno, al día siguiente faltaban papeles de ese expediente... A veces cuando pedías un expediente era totalmente distinto de lo que habías visto, porque por ejemplo sin ir más lejos con República Argentina 8, que fue lo primero por lo que empezamos luchando... O sea, la Asociación nació a raíz de CS-5, de las cuestas del parque, pero la primera prioridad, porque se estaba empezando ya a construir fue República Argentina 8. Ángel: Es que además la problemática de República Argentina 8 es que el constructor tenía sólo licencia para abajo y seis alturas. Y entonces este señor, durante el movimiento de tierra... Es que allí hay un problema y es que esa zona está toda invadida por riachuelos que pasan por allí abajo. 11


M.J: El problema que tiene República Argentina es que la franja de terreno que le da frente, cuando se le pidió certificación al Concello de quién era el propietario de esa franja de terreno, el propio Concello dijo que parte (setenta y pico metros cuadrados de los ciento cincuenta y nueve) pertenece a CS-5 y la otra a la unidad de actuación CS-9, que se iba a desarrollar al mismo tiempo que CS-5. Entonces eso nunca podría haber sido una licencia directa para construir un edificio, si no que ese terreno tendría que haber ido a reparto con las unidades de actuación a las que les corresponde y a lo mejor en ese reparto no nos hubiera tocado un edificio delante a los vecinos de Armando Durán. Además de eso se han pasado tres pueblos construyendo, porque las copias de los planos no coinciden. Una fotocopia de un plano no coincide con la original para nada. O sea, hay trampas por todos los sitios. Pero a parte de todas esas trampas, seguramente ahí no hubiera ido nunca un edificio, le hubiera tocado una zona verde, una zona dotacional... pero sería raro que hubiera tocado ahí un edificio. Precisamente porque la zona que le da frente, al ser de dos zonas distintas, no podría haber ahí un edificio. Bueno, y la zona del CS-5 tiene muchos más problemas. Las anulaciones de las licencias tanto de edificación como de urbanización las hemos conseguido precisamente porque faltaba el informe preceptivo y vinculante de Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Pero a parte de eso, uno de los edificios que ya está en construcción está sobre una parcela que es zona verde que se compró en 1937 o 1938 por el mismo alcalde que compró el Garañón para hacer el parque. Y se compró esa parcela única y exclusivamente para que no se taparan las vistas del parque y para su día ampliarlo. O sea, que desde los años treinta se están protegiendo las vistas del parque. Y además ahí se ha arrasado con castaños centenarios, había un acueducto del siglo XVII que según nos dijo un arqueólogo estos acueductos se construían normalmente sobre restos de anteriores. Se ha arrasado con todo eso. Luego, nunca tuvieron licencia de desmonte, que es una de las cosas que también aparece en el informe de Patrimonio, que ese desmonte no estaba autorizado en ningún momento y el desmonte ha sido terrible. Han tenido que rellenar la pendiente con tierra traída de otros lugares y han tenido problemas con que se les fue para abajo, han tenido que hacer muros de contención y. según el informe de Patrimonio. no han explicado cómo han hecho esos muros de contención, con lo cual no está claro que venga una lluvia salvaje de estas que vienen de vez en cuando y se deslice todo hacia República Argentina. Ángel: Otra cosa que había ahí es que no había propietario único, lo que hace que lleve más tiempo. M.J: Las prisas de no pedir el informe a Patrimonio y de hacer todas las chapuzas que se hicieron fue porque se tenía que aprobar antes del 31 de diciembre de 2005 porque el día 1 de enero del 2006 entraba en vigor la LOUGA, que le quitaba muchísima edificabilidad con respecto a la ley anterior.

12


Ángel: Le rebajaban la edificabilidad de la zona casi un 25%. M.J: Sábado 31 de diciembre se aprobaron hasta catorce unidades de actuación. Ese día en el Concello de Lugo tuvo que tener unas cincuenta horas, porque en un día normal no pudieron hacer todo lo que tuvieron que hacer.

¿Y qué era lo que cambiaba exactamente de una ley a otra?

M.J: ¡EL 25% de edificabilidad, sin ir más lejos! Se rebajaba la edificabilidad, por lo que volvemos a lo mismo de antes. Si ahora mismo ya está en vigor la LOUGA no pueden mantener esas edificaciones que hay porque según la ley que está ahora mismo en vigor no tiene derecho a la edificabilidad que tienen, con lo cual tienen que deshacerse de eso- Eso a parte del informe totalmente contrario que ha emitido Patrimonio. Ángel: Además que firmó el convenio comprometiéndose, en caso de que no se pudieran construir, a una indemnización. Que ya no es que la indemnización venga porque metimos nosotros las narices ahí, que es lo que tratan ellos de hacer ver a la gente, viene recogida en ese convenio. M.J: Que firmó el Concello según el cual, hablando coloquialmente, el Concello se bajaba los pantalones, dándole todas las ventajas del mundo al constructor a cambio de nada.

¿En qué consiste la indemnización?

M.J: Eso está por discutir. En el convenio pone “se indemnizará” si por culpa del Concello no se lleva a cabo. Ángel: No creemos que al firmar el convenio el promotor pueda alegar que desconocía la situación y decir que tiene una licencia... que es a lo que se agarran todos los constructores y promotores. M.J: Es que además nosotros hemos ido al Concello, a la Policía Local, hemos hecho escritos a cultura, hemos estado en reuniones en Santiago con la gente del Organismo Autonómico... hemos movido absolutamente todos los hilos que hemos podido. Incluso mandamos, antes de que se firmaran las licencias, burafax a todos los técnicos del Ayuntamiento avisándoles de que en caso de firmar esa licencia podían incurrir en prevalicación porque había una serie de defectos y tal... Eso ya lo hicimos en 2006. Ángel: Lo hicimos además con los políticos también. 13


M.J: Los avisamos a todos. Avisamos a Cultura de aquí, a Cultura de Santiago... Ángel: A todo esto, hay una orden de paralización dictada por la Consellería de Cultura cuando estaban iniciando el desmonte. En julio del 2007 creo que fue. M.J: Y la incumplieron. Con lo cual con lo de la indemnización tenemos primero las penales para intentar que paguen los que han firmado, tanto los políticos como los técnicos. Además con la reforma del Código Penal tenemos apoyo suficiente como para que paguen ellos. Y segundo, en caso de que no lográramos eso, la indemnización sería muy discutible porque no tendría derecho el constructor nada más a que le indemnizaran el terreno porque todo lo construido a raíz de que desoyeron la orden de paralización ha sido por su cuenta y riesgo. Si llevaban dos días de desbroce habría que pagarles dos días de máquina. Ángel: Hay una cosa con respecto a República Argentina... Ellos tenían la licencia para abajo y seis alturas. M.J: ¡Esto es muy gracioso! La licencia de construcción de República Argentina es del 2005 o 2006, pero la licencia para la construcción de los sótanos es de julio del 2007. O sea, según los papeles, primero se hizo el edificio y luego se excavaron los sótanos. Además, como ya hemos dicho, por la zona hay acuíferos, pues según gente que vive allí tienen inundado el garaje. No han logrado dominar el agua. El garaje se les inunda. Ángel: Todas las edificaciones que se hicieron allí tuvieron el mismo problema cpn el agua. Y se lo fueron, digamos traspasando de unos a otros. Digamos que se lo fueron traspasando unos a otros. Y el problema se lo llevaba el último. M.J: En esa zona no consiguieron nunca dominar el agua. Cuando empezaron con CS-5 se les inundó de tal forma que hasta les cortaron el ascensor a los por el agua. Lo que les dijeron a los de República Argentina 6 fue que que no se preocuparan, que cuando se empezara a construir República Argentina 8 el agua les iría a ellos. ¡Y los arquitectos son los mismos que los de República Argentina 8! Ángel: La solución para que ese edificio no emprendiera acciones legales contra la promotora fue decidir hacer los dos sótanos. Nosotros sabíamos que tenían solo licencia para 6 altura y un bajo y que como no se ajustaban a ella nosotros podíamos pedir orden de paralización. Estuvimos entonces buscando en el Ayuntamiento, pero algo se debieron de oler que a los pocos días apareció

14


la ampliación de licencia para los sótanos. M.J: Eso ya nos pasó cuando les pedimos ver la licencia del edificio. Nos dijeron palabras bonitas y cuando nos la quisieron enseñar nos dimos cuenta que la licencia era del día de después de que nosotros se la pidiéramos. Para que veáis cómo funcionan: cuando empezaron a construir en CS-5 nosotros nos pusimos por donde entraban y salían los camiones. Era una zona pública sin vado ni nada, por lo que la Policía no nos podía echar. Después pintaron un vado y nosotros nos poníamos a un lado y a otro para dificultarles el paso. Fuimos a denunciar que al día siguiente iban a ampliar el vado... y eso hicieron, al día siguiente apareció el vado de ocho metros, y eso que cuando lo vas a pedir tú para tu casa tardan sobre un año en dártelo. Luego aparcábamos los coches a un lado y al otro del vado y fuimos a denunciar que iban a prohibir aparcar allí.. y eso hicieron también. Pero ese no es el acceso natural a la edificación. La calle, el acceso del edificio no lo pueden terminar de hacer porque hay como un pequeño precipicio con zarzas que se lo impide, además de un par de casas. Si Xacobe Tercero es una calle tan estrecha y la del Garañón no se puede ampliar, ¿por dónde entra y sale toda la gente de los edificios? Tendrían que desviarlo todo a Armando Durán, pero es una calle muy pequeña que no puede acoger tanto tráfico. Lo que tendrían que haber hecho es darle entrada y salida por República Argentina, pero no van a poner la salida de un garaje en una vía rápida, después de una curva además. Algunhas infografías que amosan o impacto que poderían chegar a producir os 6 edificios de nove plantas proxectados nas Costas do Parque.

Máis información en : http://www.parquerosalia.es/

15


actividades

O

11 de xuño: Toma de posesión do Alcalde. Movemento 15M Lugo achegouse ao Concello o día da sesión pública, segundo a Lei Orgánica de Réxime Electoral, para asistir á toma de posesión do Alcalde. Malia a lexislación vixente, o Concello deixou claro que somos cidadáns de segunda, que por non ter recibido unha invitación non tiñamos dereito a acceder á sala de plenos. José López Orozco, xa investido novamente como alcalde, afirmou que a situación non se repetirá nas vindeiras eleccións. Aínda así, non saíu pola porta principal, onde a cacerolada de protesta seguía de maneira completamente pacífica.

C

15 de xuño: Marcha pola Humanidade onverxeron dúas situacións: por unha banda cumpliuse un mes do principio do Movemento, pola outra foi o día decidido en asemblea para retira-la acampada na nosa cidade para seguirmos movendo en busca da Dignidade, dende Lugo quixemos facer unha actividade cargada de simbolismo que conmemorara o nacemeneto do Movemento, o despertar da xente e a nosa presenza na rúa por todo isto fixemos unha marcha ó redor da muralla que congregou ó redor de duascentas persoas cada unha coa súa vela para ilumina-la dignidade perdida. A marcha cerrouse nas portas do Concello, onde deixamos depositadas as velas e fixemos lectura dun manifesto.

A

19 de xuño: Marcha Escrava. convocatoria nacional de manifestación contra o Pacto do Euro colleunos en pleno Arde Lucus: o marco ideal para deixar claro que xa non é tempo de escravos. A manifestación percorreu as rúas do centro baixo un intenso sol e máis de mil persoas mostraron a súa indignación ante o goberno dos mercados. A prensa nacional fíxose eco da marcha de Lugo nunha xornada de movilizacións masivas en toda España.

N

Marcha Escrava, contra o Pacto do Euro. Lugo.

23 Xuño: Inauguración popular da nova ponte ós a pagamos, nós a inauguramos. Con esta consigna, o Movemento 15M parodiou as inauguracións por parte dos políticos das infraestructuras. No evento non faltaron nin os pinchos nin as gaitas, e os asistentes escoitaron o discurso de Pepe Blanco, Ministro de Tormentos, que sa16


lientou que a nova ponte "permitirá en un futuro inmediato unir a los ciudadanos de Lugo, no sólo con los de Galicia, España y Europa, sino también con los de otros continentes y hasta, por qué no decirlo, con los de otros planetas", e que "con este nuevo puente sobre el Miño, hemos metido a Lugo en pleno siglo XXI, ni en el XIX ni en el XX, no, en el XXI. En la priInauguración popular da Nova Ponte. Lugo. mera división de los siglos. Algo que sin duda es justo para una ciudad que ahora está donde siempre debió estar, en la primera división de las ciudades".

D

24 Xuño: Protesta na inauguración oficial da nova ponte esta volta o turno era para os políticos. A policía impediu de forma discriminatoria o acceso ao acto segundo idade ou aspecto, e ademáis negouse a ensinar os carnets profesionais regulamentarios, pese a ser a súa obriga. Os que asistimos á protesta vimos como nos desprazaban ata a fin da ponte por motivos de seguridade, xa que remover conciencias diante dun político é bastante perigoso para a estabilidade da súa falsa democracia. Ao finalizar o acto, tivemos a ocasión de achegarnos ao Alcalde, que nos indicou que non tiña nin idea do que acontecera coa policía, nin quen era o responsable desa orde,nin a quen tiñamos que pedir explicacións. Todo un rexedor informado.

O

13 Xullo: Mercado da Conciencia con coloquio sobre Consumo Responsable s asistentes a este mercado aportaron obxectos que non necesitaban e puideron levar outros que lles foran de utilidade. No acto falouse de consumo responsable, obsolescencia programada, medio ambiente, pequeno comercio... Repetirase periódicamente co gallo de fomentar a responsabilidade no consumo e axudar de maneira solidaria a quenes máis o precisan.

P

15 Xullo: Obxectivo 15M ara conmemorar os dous meses dende o 15M organizouse unha exposición fotográfica con imaxes deste tempo na nosa cidade. O megáfono aberto serviu para lanzar mensaxes de ánimo e recordar que, ainda que quede moito por percorrer, non imos abandoar a loita. Finalmente unha merenda serviu de merecido recoñecemento polo traballo feito e para coller forzas ante os novos retos. 17


11 de xuno: Toma de posesi贸n do Alcalde

15 de xuno: Marcha pola Humanidade

19 de xuno: Marcha escrava

18


23 de xuno: inauguraci贸n popular da nova ponte

Discurso Ministro de Tormentos:

https://www.facebook.com/groups/200621709950880/doc/?id=241850702494647

13 de xullo: i Mercado da conciencia

15 de xullo: obxectivo 15M

19


opinión La situación de la justicia en Lugo

H

por Marta Rodríguez

ablemos de la justicia en Lugo. El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, ha dicho estos días algo que aquí ya se sabe, pero que está bien que él lo recuerde: que los juzgados de Lugo se encuentran “al límite de su capacidad”. Es cierto, y basta con leerse la prensa o hablar con algún trabajador/a de los juzgados de esta ciudad. Dos ejemplos claros y bochornosos son el caso Carioca y la Operación Muralla. La falta de medios materiales y humanos para el caso Carioca es sangrante. Y las trabas que supuestamente (hay que poner la palabreja hasta que haya sentencias al respecto) se le han estado poniendo a la jueza instructora provocan una extraña mezcla de rabia, asco y pena. Un ejemplo: ell 27 de junio se publicaba en un diario nacional (El País) que La Confederación Española de Policía había denunciado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo que se había llevado a cabo una reunión en la comisaría de la ciudad en la que diversos representantes policiales, supuestamente, propusieron medidas de presión contra la jueza Pilar de Lara. Cito del diario: “Según la denuncia de la CEP, el entonces comisario jefe advirtió a los representantes sindicales de que había que prepararse para "contrarrestar la investigación". "Agarraos los machos por lo que se nos viene encima", les alertó supuestamente Losada López, según fuentes policiales. Y es igual de indignante el curso que ha seguido el caso de las adjudicaciones irregulares de la operación Muralla, que fracasó porque no hubo refuerzos para la jueza, que debería haberse podido dedicar en exclusiva al caso para sacarlo adelante, por los cambios repetidos de fiscal, y por (vergüenza me da recordarlo) porque se abandonaron todas las pruebas en un sótano sin protección, donde una inundación acabó con los documentos del caso. Hay muchos más casos que muchas personas de Lugo conocemos, para los que no hay espacio en esta revista. La justicia es un pilar básico de una sociedad democrática y habitable. Los poderes legislativo y ejecutivo cuentan con medios mucho más generosos y con muchas más facilidades para llevar a cabo su trabajo. El poder judicial es el gran abandonado, y en esta ciudad ya hemos llegado a un punto en el que la situación de los juzgados es fácilmente confundible con una viñeta de Mortadelo y Filemón. La única diferencia es que las viñetas tienen gracia.

20


Los padres de la corrupción

E

Por Pepe Saavedra

sto no es una crisis, es una estafa". Cuando leí por primera vez este mensaje en una pancarta me pareció un lema brillante. Es sencillo y es cierto, pero es sólo la punta del iceberg. ¿Cómo los bancos pueden ganar más dinero en épocas de crisis? "Una mierda y un diamante son exactamente la misma cosa, la diferencia es que de lo uno hay bastante más que de lo otro". Lo que quiere decir la ley de la oferta y la demanda es que cuanto menos oferta de un producto (diamante) mayor es su precio, cuanta menos demanda (mierda) menor es su precio. Este principio se adapta también al valor del dinero: En un periodo de crisis en el que el dinero es escaso hacerse con él es más caro, los intereses son más altos y la rentabilidad de los usureros es mayor. Si los prestamistas ganan más dinero en épocas de crisis, es lógico que las fomenten. ¿Los prestamistas y los especuladores son seres malignos? No, sólo se adaptan a las leyes de la moneda. Si en un planeta hay condiciones para que surja la vida, pero sólo hay agua, lo más lógico es que aparezcan seres acuáticos. ¿Qué ley de la moneda hace aparecer a los usureros? El interés. El dinero que usamos hoy por hoy no sólo es una herramienta para intercambiar bienes, es un mecanismo con valor propio capaz de atraer más dinero. La corrupción que está destruyendo la sociedad monetarista (llámalo capitalismo o comunismo o cualquier sistema que funcione con dinero) tiene un padre, que es el interés y una madre, que es la deuda. El ente que crea el dinero de la nada exige a los gobiernos la devolución de esta cantidad prestada más otra llamada interés. Como los gobiernos no pueden crear dinero es imposible que sean capaces de devolver el interés, por lo que su única salida para crecer es pedir más dinero. La deuda crece a medida que los gobiernos piden más dinero a los usureros, que son conscientes de que llegará un día en que la deuda no se pueda pagar, entonces, en vez de dinero, exigirán la propiedad. Cuando uno no tiene dinero ni propiedad pero sí deuda, se convierte en esclavo. Esto es el monetarismo. Controlar los mercados, cambiar la ley electoral y demás puntos propuestos está muy bien, pero hay que ir pensando en atacar el origen del problema. Debemos evolucionar el concepto dinero, eliminando el interés. Así el dinero sería una herramienta para intercambiar bienes, nada más. 21


Na espectativa

Q

Por Randi Montero

uixera ter conciencia das persoas que están fóra deste Movemento. Deses cidadáns que seguen expectantes, que esperan un cambio de rumbo da política, do mundo… pero que non cren que o Movemento 15 M poida valer para algo. É doado dicir desde os que estamos dentro, traballando día a día, que as cousas se moven, que está pasando algo. Pois en verdade así é aínda que non o pareza: Algo móvese. Estamos falando de algo que está por riba de nós pois non se trata do que unha cidade faga ou deixe de facer. Hai máis vilas, máis cidades nos que a enerxía do cambio de conciencia está viva. Non se pode entender como segue habendo xente que non crea nisto cando hai demasiada xente que si cre. E tampouco é doado de entender como algúns seguimos loitando nisto cando hai demasiada xente que ignora, non cre e non apoia este Movemento cando sabemos que se ocorre ese cambio será para o deleite e satisfacción de todos. Está claro que todo é cuestión de percepción. O Movemento 15 M non son só as xentes que se xuntan nas prazas, as que van ás manifestacións… Engloba moito máis xa que é un Movemento de Indignados. Pregunta absurda sería: Quen non está indignado? A forza humana daqueles comezos puidera parecer que minguara pero, nos eventos importantes, a xente segue mobilizándose, segue acudindo ás grandes citas. Os periódicos día a día dan motivos de sobra para a Indignación: que se políticos, que se banqueiros… Non podemos caer na autocompracencia e buscar respostas fáciles para todo. É sorprendente q ue aínda haxa xente que non saiba que preto das súas casas algo se está movendo, que na súa cidade, vila… un grupo de xente de diversas idades, ideoloxías, nacionalidades e relixións; decida reunirse nunha asemblea, nun debate buscar chegar a un consenso e recoller diversa información para logo realizar accións e actividades para denunciar inxustizas, espertar conciencias para concluír que a Democracia non só é unha participación nunhas urnas. Que se vivimos nun país igualitario, os delitos deberían ser castigados independentemente de quen os cometa e máis co agravante que se é unha persoa elixida polo pobo aínda é moito máis grave. Evidentemente non perdo a esperanza. O 14 de Maio aínda pensaba e formulaba aquela pregunta: “Por que a xente non se move e non sae á rúa?” Agora xa non fago a mesma, senón outra máis explícita: “Por que a xente que non sae decide non saír?” Seguro que hai moitas respostas. Interesante e formidable sería que houbera unha resposta despois dun debate terminado en consenso nunha asemblea. Que esa xente que mira de esguello, que decide ignorar, que non quere asumir 22


a responsabilidade de falar, de querer facerse oír, nin sequera de escoltar; viñeran unha soa vez a unha das Asembleas e opinase que pensa, que cre, por que non ven, onde está o fallo disto… Se todos responderan o mesmo, saberiamos que é o que lle falta ao 15 M para avanzar. Pero está claro que o 15 M avanza igualmente. Os pasos non son tan lentos como puidera parecer, aínda que sei que hai moita xente que está esperando que estes sexan axigantados para sumarse ao carro da indignación. Porque tamén hai que ter moi claro que o 15 M non xurdiu da nada. Antes del había pequenos Movementos que loitaban, traballaban no que máis tarde se fraguou. Cando foi a eclosión, entón a xente sumouse ao carro deses movementos para quedarse e traballar en algo máis grande e aglutinante. Xente veu, xente marchou, xente regresou… Dentro do Movemento hai movementos que suman e restan dependendo do momento e das circunstancias. Calquera Movemento pacífico está dentro do 15 M pois isto non é máis que un resultado da loita; e ese mesmo resultado converteuse en comezo de algo máis grande, onde movementos afíns deberan sumar forzas pois o cambio non vai ser dun, senón de todos e para todos; incluído para os que están expectantes, que non cren e que aseguran que non vale para nada.

fe de erratas EL PROGRESO

Domingo 3 de Julio de 2011

“Lugo perdería su poco peso político con un distrito electoral único.”

“Una circunscripción estatal frente a las provinciales reduciría la representación de los dos principales partidos y favorecería a los minoritarios de ámbito español”. Dende o 15 de Maio, co xurdimento do Movemento 15 M, entrou en debate xa que é unha das reivindicacións deste Movemento como punto de partida para unha representación máis democrática e real; a Reforma da Lei Electoral. Este enunciado que saíu en portada do Progreso e despois bastante desenvolto en páxinas interiores e firmado por Javier Rivera, no meu parecer penso que máis que dar información é a opinión persoal do periodista pois entre liñas o que hai é unha intención manipuladora ao afirmar que Lugo perdería peso político dándolle voz aos partidos minoritarios. No enunciado da portada destaca que favorecería a partidos minoritarios de ámbito estatal pero é que os partidos principais tamén son estatais pois o BNG tampouco acadou en Lugo votos suficientes para ter representación desta cidade en Madrid. elprogreso.galiciae.com/cache/pdf/portada_progreso_03072011.pdf 23


cultura SE ESPERO UNHA REVOLUCIÓN…

Se espero unha Revolución quizais teña que erguerme e irme. Quizais esa utopía deba abandonala e dirixirme á comodidade do salón e acender o televisor. Se espero unha Revolución tal vez non mirara ben o reloxo e o destino a esta estación ou ben non chegou ou certamente xa pasou. Se espero unha Revolución quizais debo cambiar de habitación, pechar as fiestras, apagar a luz e cunha camisa de forza esquecer a miña emoción. Se espero unha Revolución, seguro é e con razón, que cega está a miña mente e atordado o meu corazón. Tal vez as drogas, tal vez o alcohol; esa sexa a razón. Se espero unha Revolución, contar de un en uno ata un millón, sería menos a desesperación. Se espero unha Revolución, unha boa butaca, forza no corazón, mesura no cerebro… Unha boa canción! Randi Montero.

Cadáver exquisito

Creado el 05/07 por 15 miembros del Movimiento 15M, Lugo.

Tomaremos conciencia de los problemas que rompen los esquemas de los sueños, sueños que no nos dejan vivir pero por los cuales debemos seguir, seguir con nuestra lucha por encima de los prejuicios, aquellos de los que debemos liberarnos, liberarnos de fronteras, liberarnos de gobiernos, alambradas y murallas, pero sobre todo liberarnos. Liberarnos es posible si lo hacemos todos juntos en conjunto; conjunto de personas que merezcan este nombre porque crean en valores como la honradez, la solidaridad y la dignidad del ser humano, como humano es el sentido común, aunque habitualmente no aflore en los gobernantes, tal vez porque padecen falta de riego y olvidan sus compromisos justos para vivir como ciudadanos despertad en busca de vuestros derechos derechos a beberse unos cafés con leche en el café de la Avenida: central sentimental de cada uno de nosotros que unimos nuestras voces mudas. Hace falta limpieza general, general, señor feudal no hay permanente en este malvado mundo, ni siquiera nuestros problemas y sin dichos problemas no tendríamos ansias, no tendríamos lemas. (Este escrito fue realizado sin ningún tipo de premisa, donde cada participante completa al anterior viendo solamente la última palabra de cada frase. Basado en una técnica surrealista)

24


quen somos

S

omos coma ti: xente que se levanta polas mañás para estudar, para traballar ou para buscar traballo, xente que ten familia e amigos. Xente que traballa arreo todos os días para vivir e darlles un futuro mellor aos que nos rodean.

Uns considerámonos máis progresistas, outros máis conservadores.... Pero todos estamos preocupados e indignados polo panorama político, económico e social. Pola corrupción dos políticos, empresarios, banqueiros... pola indefensión do cidadán de a pé. É hora de pórse en movemento, hora de construírmos entre todos unha sociedade mellor: As prioridades de toda sociedade avanzada deben ser a igualdade, o progreso, a solidariedade, o libre acceso á cultura, a sustentabilidade ecolóxica e o desenvolvemento, o benestar e a felicidade das persoas. Existen uns dereitos básicos que deberían estar cubertos nesta sociedade: dereito á vivenda, ao traballo, á cultura, á saúde, á educación, á participación política, ao libre desenvolvemento persoal e ao consumo dos bens necesarios para unha vida saudable e feliz. A democracia parte do pobo, de xeito que o goberno debe ser do pobo. Así e todo, neste país a maior parte da clase política nin sequera nos escoita, atendendo unicamente aos ditados dos grandes poderes económicos e aferrándose ao poder mediante unha ditadura partitocrática encabezada polas inamovibles siglas do PPSOE. A ansia e acumulación de poder nuns poucos xera desigualdade, crispación e inxustiza, o cal conduce á violencia, que nós rexeitamos. Os cidadáns somos parte da engrenaxe dunha máquina destinada a enriquecer unha minoría que non sabe nin das nosas necesidades. Somos anónimos, pero sen nós, nada disto existiría, pois nós movemos o mundo. É necesaria unha revolución ética. Puxemos os cartos por riba do ser humano, mais temos que pólos ao noso servizo. Somos persoas, non produtos do mercado. Eu non son só o que compro, por que o compro e a quen llo compro. Por todo o exposto, estou indignado. Creo que podo mudalo. Creo que podo axudar. Sei que unidos, podemos. Sae connosco. É o teu dereito.

Se queres colaborar ca revista envíanos os teus artigos (coas fontes utilizadas adxuntas se se trata dun artigo de información) a: acampadalugo.info@gmail.com acampadalugo@gmail.com

25


axenda

Agosto: Sábado 06 de 10 a 00h.: III Foro de Acampadas galegas. 20:00h IndignARTE 3.0: Baile, música, monólogos: arte reivindicativo e jam session. Tódolos Mércores ás 19:30h. na Praza Maior: Día 10: Operación Kilo, en favor do Banco de Alimentos de Lugo, Megáfono Aberto. (Trae un kilo de arroz e un xoguete) Día 17: Mercadiño con conciencia, Megáfono Aberto: reciclar e reutilizar. (Trae o que poidas, leva o que necesites) Día 24: Picnic Internacional, Megáfono Aberto: outras culturas, inmigración. (Trae comida típica do teu país e compartamos experiencias) Día 31: Taller de banderolas.

Todo na praza maior

E tódolos Xoves e Domingos ás 21h Asembleas Abertas.

participa

Blog oficial de Acampada Lugo. http://acampadalugo.blogspot.com/

Correo de contacto de Movemento 15M Lugo: acampadalugo@gmail.com

En Facebook: asamblea Lugo Grupo creado para difundi-las actas e outras informacións que se traten nas asambleas do movemento 15M de Lugo. Este grupo é aberto e calquera o pode consultar, pero non admitiremos membros porque é un grupo INFORMATIVO https://www.facebook.com/home.php?sk=group_205468646156164 Para participar, opinar e aportan enlaces, fotos... xa existe o grupo orixinal malestarlugo. http://www.facebook.com/groups/200621709950880/?ap=1 acampada Lugo (páxina oficial) https://www.facebook.com/pages/Acampadalugo/147320708673541?sk=info En twiter #acampadalugo

Edición revista dixital (máis extensa): http://issuu.com/revistam15mlugo

Voces Indignadas Nº1Agosto 2011 Version Digital M15M Lugo  

Somos cidadáns cunha diversidade ideolóxica, pero con un nome común: indignación e rabia. Somos a xeración enganada a cal lle venderon un gr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you