Page 1

voces indignadas FAI POSIBLE A REVISTA: 0,50€

A REVISTA DO moVEMENTO 15m de Lugo.

Nº18/19-FEBREIRO/MARZO-2013

DEUDA

P07

CORRUPCIÓN P13

RIR POR NON CHORAR P16

MOBILIZACIÓNS P17

INFO de Actividades e Concentracións en acampadalugo.blogspot.com


diccionario Para entender mellor a crise, aos políticos e cousas varias do mundo mun(Con humor e sen acritude) dial. 1ª Entrega.

A

Abdicar: Método que teñen os monarcas de cortar a propia diarrea cando o descontento popular chega ao punto de cortarlle a dixestión (Outr@s querrían cortarlle algún que outro apéndice corporal, poñase por exemplo a real cabeza). Aluguer: Pago en cómodas cuotas de algo que nunca será teu. Autonomía: Forma de tomar decisións sen que se note tanto que veñen ditadas dende Alemaña.

B

Banca: Conxunto de Institucións adicadas a cobrarlle á cidadanía por non ter o diñeiro que esta lles confiou e que utilizou para subvencionar oas partidos políticos, para que estes cheguen ao poder e poidan lexislar de tal modo que cobrarlle aos cidadáns por perder seu diñeiro esté dentro do marco legal vixente. Bautismo: ceremonia pola cal os creentes piden ao Home do Espacio que perdoa a un recén nacido por algo, que en realidade, non fixo él senón que é responsabilidade dos seus pais.

C

Caducado: Político franquista que se reciclou no PP despois da Transición. Campaña electoral: Proceso polo cal as/os candidatas/os contan con antónimos o que farán cando cheguen ao poder. Comunidade Económica Europea: Clube de países ricos Europeos que aceptan como socios a países máis pobres do continente, a cambio de que estos lles regalen a súa materia prima para logo venderllela manufacturada a un precio moito maior. Confesionario: Peep-show auditivo para sa-cerdotes.

D

Débeda: Veneno vudú extraido das raices das axencias financieiras e que serve para converter aos hipotecados/as en escravos/as zombies. Detido: Ladrón con un botín que non chega para ser compartido co policia que o arresta e o xuíz que o vai xulgar. Dignidade: Aquelo que se tardou séculos en adquirir e que se perdeu en tan só unha Reforma Laboral.

2


infórmate A Filosofía no ensino medio

Q

UEN TEME ˘ FILOSOF¸A?, é o lema da campaña que está a levar adiante o colectivo dos filósofos en defensa do papel da filosofía nos estudos de secundaria. Profesores, estudantes e intelectuais manifestan así o seu desacordo máis contundente co tratamento que reciben as asignaturas de filosofía no proxecto de LOMCE que o goberno está a tramitar. A campaña está sendo organizada a través da REF (Rede Española de Filosofía), e en Galicia impúlsanna o Grupo DOXA, a Aula Castelao e a SOGAFI, xunto coa Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago. Do comunicado conxunto emitido por estas asociacións o pasado 14 de febreiro, destacamos os seguintes puntos: 1. A LOMCE elimina dúas das tres materias obrigatorias que viñan compondo o ciclo completo dos estudos de Filosofía na Educación Secundaria (a “Educación ÉticoCívica” de 4º de ESO e a “Historia da Filosofía” de 2º de Bacharelato), e deixa só unha materia obrigatoria (a “Filosofía” de 1º de Bacharelato), o que supón unha redución do 66,6% do currículo de Filosofía. É o recorte máis duro e inxustificado que sofren os estudos de Filosofía en toda a historia da democracia española e destrúe o que foi un alicerce básico do sistema educativo español durante o tres últimas décadas. 2. Este recorte entra en contradición cos obxectivos formativos declarados no preámbulo da LOMCE e contradí tamén as recomendacións da UNESCO, que no seu informe A Filosofía, unha escola de liberdade (2007), atribúe á Filosofía un papel formativo fundamental e por iso considera que debe formar parte do currículo básico do alumnado en todos os sistemas educati-

por Grupo DOXA

vos do mundo. 3. Os estudos de Filosofía proporcionan ao estudante catro tipos de formación: a) unha formación instrumental no uso rigoroso da linguaxe oral e escrita, e na comprensión de conceptos e problemas, o que lle axuda a mellorar as súas capacidades de razoamento e comunicación b) unha formación transversal e interdisciplinar, que lle permite conectar os diversos saberes do currículo e desenvolver unha maior capacidade de xuízo para afrontar a complexidade do mundo contemporáneo c) unha formación histórica básica sobre os grandes sistemas de pensamento que configuraron e seguen a configurar a identidade cultural de Occidente d) unha formación integral que lle axuda a conciliar o coñecemento, a moral e a sensibilidade, e que é imprescindible para a súa maduración persoal e cualificación profesional. 4. Diversos estudos empíricos revelan que o alumnado que cursa estudos de Filosofía obtén mellores resultados académicos nas probas de avaliación de competencias. Así o poñen de manifesto as probas de acceso ao posgrao que se realizan en Estados Unidos (Graduate Record Examinations). E o mesmo sucede na Educación Secundaria: os países que mellor puntuación obteñen no informe PISA (Finlandia, Canadá, Nova Zelandia e Xapón) conceden gran importancia á formación en Filosofía. 5. Por tanto, a supresión desas dúas materias filosóficas suporía frustrar unha formación integral do estudante e minguar a súa capacitación persoal e profesional, e comportaría, en contra do que pretende a mesma LOMCE, unha diminución da cali3


dade do sistema educativo español. 6. Ademais, a súa supresión pode asestar un duro golpe ao exercicio da profesión filosófica en España: causaría un dano enorme ao seu actual profesorado de Ensino Secundario e reduciría notablemente as

4

novas vocacións profesionais en Filosofía, de modo que a medio prazo acabaría producíndose o peche de moitas titulacións e Facultades de Filosofía. Isto suporía unha perda gravísima para a cultura española, para a liberdade de pensamento e para a calidade democrática deste país.


Quién vigila a los vigilantes?

Y

olanda González tenía 19 años en 1980. Era una luchadora: su batalla era la educación secundaria universal. Un grupo de militantes de extrema derecha, entre ellos Emilio Hellín fueron condenados dos años después de su secuestro, tortura y asesinato. En la detención se le incautó un arsenal digno de cualquier comando etarra. Hellín, condenado a 43 años de prisión por la Audiencia, en sentencia confirmada por el Supremo, cumplió una cuarta parte de su condena, puesto que a los 13 años fue puesto en libertad, pese a una fuga a Paraguay, donde prestó servicios para el dictador Alfredo Stroessner. Durante esa fuga pretendió hacerse con el estatuto de refugiado político. Tras ser detectado por un periodista y debido a la presión social pudo ser extraditado, pero le fue reducida su condena y en 1996 salió definitivamente de la cárcel y se cambió de nombre. Nunca ha mostrado arrepentimiento. Ni entonces, ni ahora. Estudiando noticias sobre el sumario, se comprueba como ya entonces estaba estrechamente vinculado con miembros de las entonces llamadas FOP (fuerzas del orden público). De hecho, dos implicados en el asesinato no pudieron ser detenidos, según reconoció el Ministerio de Interior, debido a una filtración, lo cual acentúa las sospechas de implicación policial. Ahora, este sujeto, Emilio Hellín, podría trabajar en cualquier cosa menos donde lo hace: colaborando con los cuerpos fuerzas del estado, con acceso a datos confidenciales y con dinero público. También es perito judicial, habiendo participado como tal en casos como el de los niños asesinados en Córdoba. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aclaró que las fuerzas de seguridad contrataron los servicios de la empresa de formación New Technology Forensics, en la que trabaja Hellín como profesor, para realizar una serie de cursos especializados en los años 2006, 2008,

2009 y 2011. No obstante, no consta ningún dato de semejante sociedad en los registros mercantiles españoles. Interior está dispuesto a investigar todo este asunto pero sus responsables han dejado claro a la familia de Yolanda que no se podrá hacer "de hoy para mañana”. De hecho, debía haberse hecho la investigación más bien antes de ayer. En cualquier país civilizado, cuando alguien comienza a trabajar para un ministerio como el de interior, del que depende la seguridad del estado, se le investiga en profundidad. En Inglaterra, por ejemplo, un ingeniero que entra a trabajar en el sistema eléctrico del edificio del ministerio, es investigado durante 3 meses antes de hacer el contrato. Aquí ¿Quién vigila a los vigilantes? El Ministerio, no abrirá una comisión oficial de investigación como le solicitaba la familia y, de momento, el trámite que ha llevado a cabo es solicitar información a la Policía y la Guardia Civil sobre los cursos que impartió Hellín. Este caso pone de manifiesto algo que tal vez hemos intentado olvidar. La ultraderecha española, la misma que perpetró tantos crímenes a través de sus brigadas paramilitares en aquellos primeros años de la democracia. Aquella que ajustició a Yolanda y a tantas otras personas, por el hecho de ser militantes de partidos de izquierdas. Esa parte de la derecha sigue presente en nuestro país. Y sigue estando protegida por nuestro sistema. ¿Alguien duda de que a Emilio Hellín alguien le está devolviendo el favor de haberse comido el marrón hace 30 años? 5


1. El sistema capitalista necesita crisis periódicas para volver a crecer

2. Neoliberalismo: libre circulación capital, no control de gobiernos sobre mercados, flexibilidad laboral

3. Crecimiento basado en consumo: implantación del sistema crediticio: endeudamiento publico y privado

4. Reducción de ingresos por bajada de impuestos a ricos y empresas (28.000 mill. € menos recaudados)

5. MAASTRICH y BCE: no compra deuda de países: prestamos a banca privada al 1% que luego prestan a los países al 5-7%

6. Comienza la crisis: ayudas directas del gobierno a constructoras y banca: 150.000 millones €

7. Desempleo: se reduce la recaudación y aumenta el déficit por prestación desempleo.

8. A mayor déficit, mas intereses a pagar. Intereses regulados por agencias de calificación. Especulación. CDS.

9. Rescate bancario: incrementa déficit 10 a 17% hasta alcanzar 80% del PIB. Suben los intereses a pagar por deuda, más déficit.

10. Pacto del euro: estabilidad presupuestaria exige recortes en pensiones, sanidad y servicios sociales. Mayor flexibilidad laboral.

11. LA SOGA AL CUELLO: Pacto fiscal. Exige priorizar el pago de la deuda. Reforma articulo 135 de la constitución.

¿A cualquier precio?

NO NECESARIAMENTE: ¿Y si los recortes los hacemos nosotros?

NO DEBEMOS AUDITORIA CIUDADANA DE LA DEUDA

6

NO PAGAMOS


deuda: la soga al cuello

1

. El sistema capitalista se basa en el crecimiento competitivo. Al ser los recursos limitados, exige destrucciones periódicas (crisis) con el fin de comenzar para restablecer el terreno de juego.

2

. A partir de los años 70 comienzan en todo el mundo reformas legislativas acordes con la teoría económica neoliberal. Esta exige facilitar la libre circulación de capital, eliminando barreras legales. También la reducción del control estatal sobre el mercado, mediante privatizaciones, y política fiscal regresiva (recortar los impuestos a las grandes fortunas). Es fundamental la flexibilización del mercado laboral, con el fin, dicen, de mejorar la competitividad de las empresas. La realidad es que así mejoran sus beneficios.

3

. La tendencia de crecimiento basado en el consumo, impone a lo largo de los años 70, 80 y 90 el sistema crediticio, del cual las principales beneficiarias son las entidades financieras, por lo que supone de incremento de la circulación del capital.

4

. Reducción de ingresos estatales por la reducción impositiva a las grandes fortunas. En plena crisis el tipo impositivo máximo en el impuesto de sociedades se redujo del 35 al 30% (el tipo impositivo máximo en el IRPF, el que nos imponen a los ciudadanos, es del 56%). Las empresas del IBEX35 (las 35 empresas con mejor cotización en bolsa) tributan de media al 18% (eso traducido al IRPF sería el tipo impuesto a una persona con una base anual de 33.000 €). También han desaparecido impuestos como el de Patrimonio. Se estima que en los 7 años anteriores a la crisis se han dejado de ingresar por este concepto

28.000 euros. Que podemos unir a los 70.000 de fraude fiscal que estiman los inspectores de Hacienda.

5

. Tratado de Maastrich y BCE. La moneda única trajo consigo la creación del Banco Central Europeo. Habitualmente los bancos centrales de los países, tienen como misión emitir moneda y comprar deuda del país a un tipo de interés bajo. El Banco Central Europeo no hace préstamos (no compra deuda) a los países europeos, tampoco a Europa. Se dedica a prestar dinero a los bancos privados a un interés muy bajo: 1%. Luego puesto que no pueden obtener crédito del BCE los países se ven obligados a refinanciarse vendiendo deuda a la banca privada que les impone un interés del 5 al 7%. Es decir: la banca se beneficia (obtiene intereses muy altos) de la deuda de los países. Y estos intereses son tanto más elevados (más beneficios para la banca) cuanto mayor es el déficit.

6

. Comienza la crisis y el gobierno incrementa su déficit entregando ayudas directas a la construcción y la banca por valor de 150.000 euros.

7

. Desempleo: incrementa el déficit tanto por la reducción en las recaudaciones como por el aumento de gasto en prestaciones por desempleo. El aumento del gasto para afrontar la crisis, unido al aumento de carga debido a los intereses de la deuda, hace que España pase de tener un superhabit del 1,9% del PIB a un déficit del 11,1% a finales del 2009.

8

. A mayor déficit, más intereses debe pagar el gobierno por las emisiones de deuda para refinan7


ciarse. El riesgo de impago de esta deuda, incrementa el interés que las entidades compradoras exigen. Y este riesgo lo determinan las agencias privadas de calificación. Además existen unos productos llamados CDS que serían el equivalente a una póliza de seguro de impagos: en caso de que un país no pueda hacer frente a su deuda, los titulares de estas pólizas cobrarían. Lo curioso es que no es necesario estar en posesión de deuda para suscribir una de ellas. De este modo los especuladores ganan en cualquier caso, tanto si pagamos, como si quebramos.

9

. El „rescate‰ bancario: el dinero que Europa entrega, no lo hace directamente a los bancos, sino a través del FROB. De este modo, si no pagan el dinero recibido, nuestro país tendrá que emitir nuevamente deuda por el valor del dinero prestado, a los elevados intereses ya conocidos. Esto incrementa el déficit directamente entre un 10 y un 17%, y lo sitúa en un 80% del PIB (2011) pudiendo llegar a aproximarse o sobrepasar el 100% del PIB. Esto supone una vez más, incremento de los intereses a pagar por la deuda, por el cada vez más elevado riesgo de impago. Intereses

que a su vez incrementan el déficit.

1

0. El pacto del euro: entra en vigor en 2011 y hace referencia a la estabilidad presupuestaria. Dice textualmente “para asegurar la total implementación del pacto de crecimiento y estabilidad se supervisará de forma preferente la sostenibilidad del sistema de pensiones, la sanidad y los servicios sociales”. Es decir: los ajustes presupuestarios necesarios para garantizar el control del déficit se harán principalmente en estas áreas. Además aconseja flexibilizar el mercado laboral.

1

1. Pacto fiscal: pone el foco en el déficit y fuerza a los estados de la zona euro a reducirlo a cualquier precio, hasta un 60% del PIB. Incluye la obligatoriedad del pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto en las constituciones de los países que lo han suscrito. De aquí se deriva la reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada con nocturnidad (a medianoche) un mes de Agosto de 2011 por el PPSOE, sin que, por cierto, el 10% de senadores o diputados necesarios para haber pedido un referéndum, hiciera intención de pedir tal cosa.

Una auditoría ciudadana de la deuda, como la que se ha hecho en Argentina, Ecuador o Islandia, persigue escrutar la deuda. Determinar qué parte corresponde a un gasto que la ciudadanía deba soportar y cuál no. Internacionalmente se considera ilegítima aquella deuda que: -Atenta contra el desarrollo de una vida digna o genera desigualdad en el reparto de la riqueza -La que impone medidas que violan derechos humanos o pone en peligro la convivencia pacífica entre los pueblos. -La que es producto de corrupción o mala gestión del gobierno

8


los cuatro jinetes del apocalipsis

A

partir de 1985 el neoliberalismo toma carta de naturaleza en la CEE. Se generaliza la adhesión de los gobiernos de los países de la UE a los postulados del Consenso de Washington (disciplina presupuestaria, liberalización financiera y desregulación de los mercados, privatización de las empresas públicas, imposición fiscal regresiva- rebajar impuestos a las fortunas-, protección de la propiedad privada) *1987-1993: Del Acta Ðnica al Tratado de Maastricht, por el que se crea la Unión Europea (UE). Impulsa el mercado interior a través de la libre circulación de mercancías y capitales; la Unión Económica y Monetaria (condiciones para el establecimiento del euro) y los criterios de convergencia necesarios para la Unión Monetaria: deuda publica inferior al 60% del PIB; déficit presupuestario inferior al 3% del PIB y tasa de inflación inferior al 1,5%. Se pasa de la transferencia de competencias sectoriales al abandono de la soberanía nacional de amplio calado político (la moneda en primer lugar, pero también la política económica nacional y regional o algunas competencias judiciales o policiales). La moneda única se convierte en un corsé que limita el margen de maniobra con el que cuentan los Estados para adaptar su economía a las circunstancias (mecanismos como la devaluación de la moneda han desaparecido). La política monetaria pasa a ser competencia exclusiva del Banco Central Europeo, entrando en conflicto con el diseño y el control democrático de las políticas macroeconómicas nacionales. *1997: Tratado de ˘msterdam, en el que se desarrollan los criterios de Maastricht a través del Pacto de estabilidad y creci-

miento y se pone en marcha (1998) el Banco Central Europeo (BCE), organismo independiente y opaco sin ningún tipo de control democrático a pesar de ser un banco público. La función tradicional de un Banco Central es emitir moneda y controlar la especulación contra la deuda pública de un país comprando bonos a bajo interés cuando es necesario. De acuerdo con sus estatutos el BCE tiene como principal función el control de la oferta monetaria y el mantenimiento y la estabilidad de los precios. Según el artículo 123 del Tratado de Lisboa, queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los Bancos Centrales de los Estados miembros, en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales. Es decir: se prohíbe que el BCE actúe como haría un banco central, comprando deuda de los estados de la UE con el fin de frenar la especulación. Sin embargo el BCE es una de las principales fuentes de financiación y de préstamos a la banca privada a tipos de interés muy bajos (del 1% durante los últimos años y del 0,75% en la actualidad), este dinero se presta a la banca con el supuesto objetivo de que fluya el crédito hacia las PYMES, con el fin de crear tejido productivo y empleo. Sin embargo para la banca privada, es mucho más rentable comprar con esos fondos deuda de los estados por la que piden unos intereses mucho más elevados, hasta el 5 o el 7%. * 2000-2010: Estrategia de Lisboa y Estrategia Europa 2020. La libertad de movimientos de capitales (desregulación monetaria y financiera) y el imparable pro9


ceso de financiarización de la economía europea, que supone la subordinación de la economía real a la economía especulativa, se convierten en elementos clave de la política neoliberal (Tratado de Lisboa, art. 56 TFUE). Así se termina con cualquier pensamiento de una europa social o solidaria, dando prioridad a la competición en los mercados con EEUU. * 2004-2007-2009: Proyecto de Tratado Constitucional (TC) y Tratado de Lisboa (2007), para sustituir a los tratados existentes e institucionalizar, sin posibilidad de vuelta atrás, las políticas neoliberales de la UE. El TC es rechazado por dos referéndums nacionales (Francia y Países Bajos), y con ello se abre la mayor crisis política de la UE que dura más de tres años. Como resultado de ello los dirigentes de la UE elaboran un nuevo tratado, el Tratado de Lisboa -un refrito del anterior TC, firmado en 2007- cambiando las reglas de aprobación y forzando su imposición por encima de las constituciones nacionales y la voluntad popular de muchos países europeos. En la práctica lo que hizo fue eliminar para su aprobación la necesidad de referéndum vinculante, dejando en manos de los parlamentos su aceptación. * 2011: Semestre europeo: En una votación ajustada el 28 de septiembre de 2011, el Parlamento Europeo aprobó la propuesta de la Comisión, una toma del poder de gran alcance que menoscaba la capacidad de los países de fijar y gestionar sus propios presupuestos y deudas soberanas. A partir de ahora, el Parlamento y el Consejo -y, naturalmente, la Comisión supervisa el proceso- podrán obligar a los gobiernos a cumplir las recomendaciones del Tratado de Maastricht, también conocido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: no se tolerarán ningún déficit mayor del 3% ni una deuda nacional mayor del 60% del 10

PIB. A partir de 2012, los parlamentarios europeos y el Consejo diseccionarán los presupuestos nacionales antes de que los parlamentos nacionales los puedan ver. *2011: Pacto por el Euro. Para salvar la moneda única y ser competitivos a nivel internacional es preciso acabar con la idea de la Europa Social y desmantelar el Estado de Bienestar conquistado por la clase trabajadora: rebajar los salarios, los derechos y las prestaciones sociales y cargarse el llamado “Estado de Bienestar”. Este tratado proponía la elevación a rango constitucional del techo al déficit y de la priorización del pago de la deuda ante cualquier gasto o inversión social (educación, sanidad, etc.). España fue uno de los primeros países en acatar esta norma con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011. * 2012: El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) o Pacto Fiscal. Este tratado, conocido como Pacto Fiscal de Estabilidad, tiene como objetivo fortalecer las reglas para asegurar que los Estados signatarios apliquen unas políticas presupuestarias estrictas (políticas de austeridad presupuestaria), de forma obligatoria pues exige su inclusión en las constituciones nacionales o en lugar preminente de la legislación. En particular, en lo referente a los llamados «déficits estructurales», que están planteados para no sobrepasar un límite de 0,5% del PIB de forma permanente. En el caso de que se observen desviaciones, se activará automáticamente un mecanismo corrector (art. 4), y si las medidas no se cumplen se aplicarán sanciones que pueden alcanzar hasta el 0,1% del PIB del país (art. 8). Este tratado supone que las políticas de austeridad se continuarán aplicando más


allá de la crisis. En caso de que un país no pueda reducir su deuda por debajo del 60% del PIB, deberá ceder gran parte de su soberanía a la Comisión Europea. El Pacto Fiscal restringe gravemente la libertad de los pueblos para elaborar sus presupuestos y decidir sus opciones y su futuro económico. Esta “norma básica” con el pretexto de mantener la estabilidad presupuestaria y el objetivo de reducir el déficit, impone una ortodoxia de la austeridad por encima de todo, garantizando además que estas políticas se mantengan en el tiempo, sea cual sea la situación económica. De esta manera se recortan salarios y gastos sociales -y no la especulación financiera y los beneficios empresariales- para así favorecer la hegemonía de la banca y el gran capital, aunque con ello se ahonde en la recesión económica. * 2012: Mecanismo de Estabilidad Europea (MEDE), que ha entrado en vigor el 27 de septiembre de 2012. No es tanto un mecanismo, sino más bien una nueva administración de la Unión Europea. El objetivo es suministrar préstamos (bajo estrictas condiciones) a los países de la zona euro que no puede cumplir con sus obligaciones financieras. A cambio se imponen estrictas condiciones macroeconómicas y políticas de recortes que llevan al empobrecimiento y la recesión económica de los países que soliciten los préstamos, así como la pérdida de soberanía por la supervisión constante por parte de la Troika. Los miembros del órgano de control del MEDE no serán elegidos democráticamente, sino enviados por los distintos ministerios de Hacienda, con la única condición de que sepan algo de finanzas. Podría ser que Botín, por ejemplo formara parte del mismo. Además las normas por las que se regirá (se pueden consultar en el BOE) especifican que: “los bienes, los recur-

sos financieros y los activos del MEDE estarán exentos de restricciones, regulaciones, medidas de control y moratorias de cualquier naturaleza. El Mede quedará exento de cualquier exigencia de autorización o licencia aplicable a las entidades de crédito, a los prestadores de servicios de inversión o a otras entidades autorizadas”. Es decir: tendrán inmunidad de por vida, en caso incluso de estafa o desfalco. Fiel a sus habituales métodos se aprobaron estas medidas, tratados y pactos permanentes sin apenas comentarios durante todo el procedimiento; hubo poco debate y prácticamente ninguna implicación ciudadana.

La mayoría de los europeos no tiene la menor idea de que esto ha ocurrido y mucho menos del calado de la violación de la soberanía nacional que se ha producido con ellos. Gracias a esta legislación, podemos contar con el poder duradero de la doctrina neoliberal en toda Europa, sobre todo en la zona euro, a medida que los diputados elegidos sean sustituidos por personas nombradas que no tienen que rendir cuentas y despojen a los primeros del derecho de elaborar sus propios presupuestos. No hay más que ver los planes que los cuatro jinetes del apocalipsis presentan para próximos ajustes legislativos en la zona euro. Van Rompuy (presidente del Consejo Europeo), Barroso (presidente de la Comisión Europea), Draghi (presidente del BCE) y Junker el líder de los ministros de economía 11


de la eurozona, han presentado su estrategia para el futuro: La unión fiscal, que supondrá presupuestos pre-aprobados por europa ajustados al presupuesto común de la eurozona. El problema democrático es serio: no hay una estructura electa en la eurozona. El Parlamento legisla para toda la UE, pero eso no es coincidente con la zona euro. Esto significa que nuestro dinero público y la forma en la que lo gastemos vendrá determinado por un organismo no democrático. Estos cuatro individuos proponen que los presupuestos deben incluir re-

quisitos detallados para priorizar las partidas presupuestarias. Pretenden un sistema de contratos entre los países que hagan vinculantes las recomendaciones adoptadas. En cambio, la regulación que pretenden para la banca no puede ser más laxa: no se limita el tamaño de los bancos (terminaría con la necesidad de rescatar a determinada entidad porque es “demasiado grande para dejarla caer”), limita por arriba el capital de reserva que un estado puede exigir a un banco (poner límites altos permite asegurarse que un banco es solvente, y ellos no lo van a permitir).

En definitiva el objetivo al que parecen encaminarse, cada vez con más rapidez y más profundidad todo este cumulo de tratados, leyes y acuerdos hechos a espaldas del pueblo y sin su aprobación, es facilitar cada vez más el control de las élites financieras sobre los gobiernos nacionales de los países de la zona euro. Lo que nos espera, si no ponemos freno, es austeridad perpetua, y control de la troika para todos y para siempre. Debemos salvar Europa de la dictadura de los mercados. Y solo los europeos, los ciudadanos, podemos hacerlo.

el bundesbank y el bce (...)El euro se creó como un mecanismo para integrar la (dividida) Alemania post-nazi dentro de la Europa democrática. La reunificación de las dos Alemanias, deseada por la estructura de poder de aquel país, atemorizaba a la mayoría de países aliados que habían ganado la II Guerra Mundial, temiendo que surgiera de nuevo la Alemania unida frente a los países aliados (como Francia y Gran Bretaña) que habían sufrido dos veces en un siglo las ansias expansionistas de aquel país. De ahí que el presidente Mitterrand (que había dicho que quería tanto a Alemania que quería dos de ellas, en lugar de una) propusiera que el marco alemán fuera sustituido por una moneda europea –el euro-, a fin de anclar la nueva Alemania en la Europa democrática. La condición que puso el gobierno alemán, sin embargo, fue que el euro fuera gobernado por una institución (el Banco Central Europeo, BCE) en el que el Bundesbank (el Banco Central alemán) tuviera la mayor influencia: en realidad, el BCE estaría bajo su control. La otra condición que puso Alemania fue la aprobación del Pacto de Estabilidad, que sometía a todos los países de la Eurozona a condiciones de gran austeridad fiscal, que deberían respetarse incluso en condiciones de recesión, como ahora. Para entender la aceptación de estas dos condiciones (que han tenido un impacto negativo en el crecimiento económico de toda la Eurozona) por parte de los países aliados, hay que entender el dominio hegemónico del neoliberalismo (iniciado por el presidente Reagan en EEUU y por Margaret Thatcher en Gran Bretaña) a los dos lados del Atlántico. Un promotor de tal ideología fue el capital financiero alemán, que estableció el control de la inflación como el objetivo central del establecimiento del sistema financiero europeo, centrado en el BCE, intentando a la vez disminuir el rol de los Estados y en su lugar, favorecer a la banca privada y al mundo empresarial exportador. Y así se hizo. (...) http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2012/08/03/el-sr-draghi-el-euro-el-bce-y-el-bundesbank/ 12


corrupción: no se puede pescar con una raqueta de tenis

M

iles de horas y millones de euros invertidos en seminarios, estudios, informes, cambios legislativos para tratar el asunto de la corrupción política en el mundo, deberían significar que existe realmente una lucha eficaz en este sentido. Sin embargo la evidencia parece demostrar todo lo contrario: ni la corrupción disminuye, ni parece que estemos haciendo mella de ningún modo en ella. Y corremos un riesgo muy real de quedarnos en la retórica y perder el contacto con la realidad. No solo eso, un riesgo aún mayor es que algunas de estas medidas presuntamente anticorrupción sean excusas veladas que a la postre no solo permiten que la corrupción continúe, sino que fortalecen sus mecanismos. Estos mecanismos gozan de una flexibilidad y sofisticación que hace muy difícil luchar contra ellos por el procedimiento de la fiscalización. Es tentador pensar que en países como el nuestro y otros del sur de Europa, los índices de corrupción son elevados porque existe una cultura de la corrupción en la sociedad. Una sociedad en la que el que evade impuestos es un listo y el que paga lo suyo es un pardillo, una sociedad en la que hay gente que critica a los corruptos en el bar, pero en el fondo piensa “y si yo estuviera allí haría lo mismo”, es una sociedad corrupta desde abajo. Pero parece ser que los estudios demuestran que esto no es así: la sociedad se corrompe desde arriba. En países con altos índices de corrupción política se genera una cultura de la corrupción. œQué nos diferencia de los países de nuestro entorno con menores índices de corrupción? Lo más significativo es la cantidad de cargos de libre designación. La cantidad de personas cuyos ingresos dependen de que determinada opción política gane unas elecciones. En una ciudad media sueca de entre 100.000 y 500.000 habitantes, hay tan solo 3 personas en el ayuntamiento, incluido el alcalde, cuyo puesto depende de las elecciones. ¿Cuántas puede haber a sueldo en un ayuntamiento de ese tamaño en España y cuyo puesto cambia con cada elección? Otra de las cuestiones que nos diferencia es el volumen de decisiones discrecionales que se toman en política. Comenzando porque los políticos son los únicos funcionarios públicos que fijan su propio sueldo. Es más fijan también qué parte de su sueldo es fiscalizable como tal y cuál no lo es. No existe interés en que las cuentas públicas sean conocidas y auditadas por la sociedad y por tanto se evita la existencia de los mecanismos precisos para ello. Se nos hurta la información sobre cuánto y de qué forma se invierte el dinero que es de todos. El deterioro en la calidad del gasto público (no tanto la cuantía como la eficiencia) es uno de los principales marcadores de corrupción que manejan los estudiosos del tema. Sería preciso realizar y publicar una contabilidad analítica de los costes reales de las diferentes actividades de la función pública. Un mayor control social sobre el gasto público está en la base de un comportamiento aceptable. Mejorar no solo la información de la que la ciudadanía dispone, sino también su participación en los mecanismos de mejora de la calidad de gasto. ¿Quién sino aquel que desarrolla un trabajo puede dar ideas sobre cómo hacerlo más eficiente? ¿Quién sabe mejor cuáles son las fugas de dinero? Habría que implementar mecanismos mediante los 13


cuales, por ejemplo, los propios funcionarios de la administración pudieran hacer aportaciones en este sentido y ser incentivados por ello. En muchos países de nuestro entorno existen mecanismos para proteger a aquellas personas, funcionarios, que denuncian casos de corrupción. En el nuestro quien hace tal cosa lo hace bajo su sola responsabilidad y no cuenta con respaldo alguno, por lo que es muy difícil que tome la decisión de hacerlo. La sociedad civil es a la postre el principal afectado por el deterioro de la calidad del gasto público que trae consigo la corrupción. Por tanto es imprescindible que como tal esté involucrado en la implementación de las normas necesarias, ya que sólo de este modo pueden ser viables. Y sólo recientemente y en pocos casos se están empezando a evaluar las diversas prácticas de fiscalización ciudadana de la función pública. Estas son más necesarios, por cuanto la evidencia nos muestra que por la vía jurídica como única senda es imposible luchar contra la corrupción (hecha la ley, hecha la trampa). Nos diferencia la legislación sobre financiación de los partidos políticos. El último resumen conocido del Tribunal de Cuentas en este sentido es un mero acúmulo de asientos contables, en el que la frase más repetida es imposible conocer ingresos reales. Elevar los costos morales de la corrupción. El aspecto educativo, si bien a medio plazo, es fundamental. Será necesario incluir la corrupción social y política en los programas escolares, si queremos una sociedad diferente para el futuro. Una sociedad que exija de verdad y a través de la propia honestidad de cada uno de los ciudadanos, con esa fuerza moral, una clase política a la que los corruptos no tengan acceso. España es el único país con más de 1 millón de habitantes en Europa que no cuenta con una ley de transparencia. El anteproyecto aprobado en julio por el Consejo de Ministros y aún no tramitado parlamentariamente, tiene serias carencias, y parece más una excusa que un verdadero intento de mejorar las cosas. Así lo indica el informe de Transparencia Internacional al respecto. En ella no se contemplan sanciones de ningún tipo para quienes violen la ley, establece un régimen de silencio administrativo negativo, nada democrático, no contempla una agencia independiente que garantice el derecho a la transparencia, no reconoce el derecho a la información como derecho fundamental (ignorando, por cierto, la actual Constitución), deja la incoación de expedientes al Gobierno en manos del propio Gobierno, limita el tipo de información que puede ser publicitada y no incluye la publicidad de los informes finales en caso de expedientes. Y esto sólo es parte de sus defectos. Quien desee profundizar más en el conocimiento de esto puede leer el informe de Transparencia Internacional al respecto. De todo este análisis de causas y consecuencias se derivan varias preguntas a las que deberíamos dar respuesta si queremos tener propuestas reales que hacer a la ciudadanía: ¿Se pueden eliminar los puestos de libre designación de la administración? ¿Por qué vía? ¿Se pueden eliminar las decisiones discrecionales en política? ¿Quién debe fijar el sueldo de los políticos? ¿Qué tipo de herramientas de transparencia y mecanismos podemos proponer que posibiliten el control ciudadano sobre las cuentas públicas? ¿Cuáles son las medidas que podríamos implementar con el fin de asegurar la protección de quienes denuncien actos corruptos dentro de las administraciones? Dijo Napoleón que los hombres luchan mejor por sus intereses que por sus derechos. 14


Y eso es cierto también en este momento. Ya es hora de que como parte de la sociedad civil nos demos cuenta de que controlar cuánto y cómo se gasta del dinero de nuestros impuestos, no es solamente un derecho, sino también nuestro interés.

Santiago de Compostela amaneció la mañana del sábado 02 de marzo salpicada de réplicas de señales de tráfico con la palabra "Corrupción" y un símbolo dinerario. A raíz de una llamada anónima la Policía Local se pudieron localizar y desmontar al menos nueve de ellas, pero se calcula que puede haber más de ochenta diseminadas por la ciudad y sus alrededores a tenor de los avisos que se fueron recibiendo de conductores y viandantes. Fuentes policiales han destacado la calidad de las réplicas y solicitaron la colaboración ciudadana para su localización. 15


Los bomberos se han negado a participar en desahucios. El desencadenante se dió en Coruña, cuando los bomberos se negaron a forzar una puerta en el domicilio de una anciana que iba a ser desahuciada. A raíz de este acto se han sucedido las muestras de apoyo y la negativa a “colaborar” en esta sangría. Bomberos de Valencia, Madrid, Murcia, Canarias, Barcelona, Zaragoza, Asturias y por supuesto Galicia han difundido sendos comunicados indicando su posición al respecto. También algunos cerrajeros se han negado a participar en desahucios.

Rir por non chorar

16


Mobilizacións 23f: marea ciudadana

B

autizouse como Marea Cidadá ao proceso de resurrección dun concepto morto: O de conciencia de clase.

Hai tempo que diagnosticamos un conxunto de síntomas que presenta a nosa sociedade: O illamento dos traballadores, o interese particular, o medo ás consecuencias que pode traer expresar as nosas ideas; son só uns poucos exemplos do resultado da táctica que usou o poder para acadar a vitoria na guerra de clases. "O divide e vencerás" que tan habilmente foi empuñado contra a sociedade deixou de ter efecto. Cada medida económica, cada mentira descuberta, cada caso de corrupción, foi virando a arma ata apuntar ao conxunto de goberno-oposición. Son eles agora os que empezan a atacarse entre si, a denunciarse, a pelexar polas cotas de poder dentro dos seus respectivos partidos. As hienas institucionais cheiraron o sangue, sentiron a debilidade dun goberno triste e gris, e tratan de morder para arrincar o seu trisco. Este é o momento inevitable de unirnos na marea cidadá, que non é máis que o rexurdir da conciencia de clase. Xa non somos pequenos burgueses enganados por un sistema económico obcecado en medrar a base de aumentar a débeda. Somos unha clase obreira cada vez máis consciente e escéptica, que esixe aos sucesivos equipos de goberno que se axeonllaron ante os poderes económicos a recuperación inmediata do dereito a exercer a nosa soberanía. Non nos contentamos coa dimisión do goberno e a convocatoria de eleccións, xa que volvemos a comprobar que as promesas electorais son só medios para alcanzar unha posición de poder que permite ás castes ricas impor os seus intereses económicos á gran maioría. As eleccións foron unha fraude. Non recoñecemos ao goberno electo como democrático. Esiximos a apertura dun proceso constituínte que permita redactar as normas legais que trasladen o poder de decisión desde a súa actual localización, os lobbies das grandes corporacións, ao lugar que nunha democracia corresponde: A cidadanía. Non recoñecemos ao Banco Central Europeo como autoridade económica que un pobo soberano non votou. Non vamos aceptar tecnócratas como eufemismo para o concepto de ditador económico. Non desexamos un cambio de protagonista no papel de presidente do goberno, demandamos unha folla en branco para escribir a nosa historia e levar a cabo, dunha vez, a transición que nunca chegou a producirse. É o momento de unirse na marea cidadá. Votantes e abstencionistas, traballadoras e paradas, amas de casa, xubiladas, estudantes, funcionarias; son só palabras que dividen ás persoas, persoas que teñen uns intereses comúns e que foron deliberadamente enfrontadas entre si. Debemos deter esta cegueira colectiva que nos levou a competir entre nós mentres as grandes castes inflaban as súas fortunas, envelenando lexislacións e arrebatando á sociedade o froito do seu esforzo. Os grandes estafadores, os criminais responsables da situación que sufrimos deben ser xulgados, e de demostrarse que as súas fortunas son ile17


xítimas será xusto expropiar os seus patrimonios para devolver ao estado o que lle foi arrebatado. O tempo de irresponsabilidade, de falta de consecuencias xudiciais e de conivencia co delito debe rematar, porque a pesar de ser a norma, é completamente anormal. Hoxe, 23 de febreiro todas temos a oportunidade de saír a esixir un tempo novo, deixando de lado a miopía dos intereses individuais, para unir as nosas forzas nunha gran onda que derrube o castelo de area financeiro que trata de facernos regresar á idade media.

El pasado sábado 23F, desafiando al frio y a la lluvia unas 3.000 personas llenaron las calles de Lugo de DIGNIDAD, muchas gracias a todos los que colaborásteis, ánimo y ya sabeis que nos vemos en las calles, porque esto sólo empieza y no pararemos hasta conseguirlo todo. Juntos, se puede. SOS Sanidade Pública, Stop Desafiuzamentos Lugo, Asamblea Anarquista, Asamblea del IES ollos Grandes, Plataforma Preferentes de Lugo, Plataforma Parque de Rosalía, Plataforma Anticorrupción Lugo, Asamblea Anticapitalista, Asociación Galega de Nais e Pais separados, Na Encrucillada, As Quetas, Asociación Enriqueta Otero, Foro pola Memoria Republicana de Galicia, Asemblea Intercentros, A Cova da Terra, Asamblea de Desempregados de Lugo, Colectivo Encontro Benestar Social, Servicios Sociais Provincia de Lugo, Xuventudes Comunistas, Galiza Nova-Lugo centro, Asemblea de Mulleres de Galiza Nova, BNG, EU, Sindicato de Estudantes de Lugo, CCOO, CNT, CIG, UGT. Y a todos los que individualmente asististeis al acto.


oda al rapto de europa Habló el poeta del rapto de Europa Virgen a quien quiso la fortuna loca que un Dios harto procaz mirara con anhelo, queriendo poner más que la vista bajo su velo. Disfrazado de toro blanco como la sal se trabajó a la dama a la orilla del mar. Y luego, a lomos, se la llevó a Creta. esto es lo que nos contó el poeta. Tras ardua investigación, el 15M de Lugo nos dice que no fue así: la historia tiene más jugo. no era Europa tan grácil doncella empezaba a estar cebada la bella Su falta de pudor no cubre un velo sino paño azul de estrellas lleno. Del color del toro, es bien sabido es del rabo al hocico negro zahíno “La marca esh-paña” lleva el hermoso animal ¡qué puede hacer sino dejarse arrastrar! Por ser pobre el razonar del ganado bovino aquí nos hallamos, víctimas de un desatino Le sedujo sin prisa cual Salomé fatal jurando hacerle rey de la economía mundial cabalgó al toro, porque esto si es verdad y así estamos: jodidos, ritual de fertilidad. Una vez se vio amazona y sin escatimar dulzura le llevó al huerto de Maastrich directo a la sepultura. Al principio pudo el toro retozar con libertad alimentado a placer: subvenciones, fondos… paz. Cegado por la buena vida, le dieron a refrendar

la constitución europea: el documento letal. firmó sin pensar dos veces, el pedazo de animal. Se entregó a la pérfida Europa sentenciando su final. Violó su Constitución introduciendo en esta “me obligo a pagar la deuda”, condición funesta. Engendraron así tres hijos que llamaron sanidad, educación y servicios subastados. Cortadas d’esta manera las dos orejas y el rabo la vuelta al ruedo europea era asunto consumado. Cegado como estaba el toro firmó la fatalidad a manos de los matarifes: el pacto de estabilidad. De pronto, cual Segismundo, descubre que ha soñado, que se vive fatal, destas prisiones cargado, que no hay tal dehesa, que es cochiquera y que la mierda empieza a llegar a su vera. Que no le trataban como a toro bravo sino como a un cerdo en el barro enterrado, y como a otros cochinos de similar pelaje le ceban con pienso de marca ReSKaTe. Puede que todos juntos evoquen que eran soberanos, sin recortes recuerden la dehesa, recuperen la bravura griten su cabreo, bendita cordura. Y renunciando al pienso, y la fácil pitanza empiecen a organizar la rebelión en la granja. Huyamos de Europa, hermanos de rebeldía que si salir suena a caos ¡peor es la carnicería! 19


opinión

Y

a nadie va a escuchar tu remera*. por Lea Escudero

Falleció Hugo Chávez Frías, un dictador que tenía la manía de ganar las elecciones de manera limpia y sin artimañas, un dictador que redujo drásticamente la pobreza en Venezuela, un dictador que puso a su cargo a disposición del pueblo y salió respaldado con el 60 por ciento de los votos. Murió Hugo Chávez Frías ¿un dictador? La muerte tiene esa cosa medio macabra, medio estúpida y buenoide del ser humano en la cual pueden pasar dos cosas, o nos volvemos las personas más buenas del mundo, o bien, nos encumbramos en ejemplo de lo bueno o de lo malo. Con la muerte de Chávez pasa lo segundo, no murió un tipo de cincuenta y tantos años que peleaba con un cáncer bastante jodido, no murió el tipo al cual un heredero de la Inquisición le pidiera que cierre la boca en alguna cumbre latinoamericana, ni siquiera murió el Presidente de Venezuela, murió un hombre, y aunque está frase sea repetida hasta el hartazgo, nació el mito. No me extrañaría que en breve se vendan camisetas con su cara, en cualquier escaparate podríamos disfrutar de El Che y Hugo con la oferta que rece “lleva dos paga sólo una”, porque ese capitalismo anti-chavista que se encarga de llamarle déspota a la primera de cambio es muy bueno para ver el negocio, y el negocio es la revolución de remera, la que hace creer a presos del sistema que por ponerse una camiseta con la cara de Guevara ya eres un símbolo de resistencia. Las publicidades de dichos productos rezarán cosas tales como “Dile no al sistema rebélate, consigue la nueva colección Chávez Gabbana”, y en letra pequeña, porque si algo hace muy bien el sistema es la caligrafía, que permite hacer una letra pequeña, casi ilegible que diga lo siguiente “llega a ser todo lo revolucionario que te permita tu Visa o tu Mastercad”. Pero el problema no es ese, el problema no es que un chico de veintipocos años crea que con el kit oficial de Chávez comprado en ebay se va a transformar en un Subcomandante Marcos, la molestia como siempre queda oculta tras las cosas superfluas. Desde el 5 de marzo de 2013, a Chávez se le acusa de varias cosas de diversa índole, la derecha rancia sigue insistiendo en su carácter asesino y nada demócrata, pero eso no es una novedad. La pseudo-izquierda intentará agenciarse de la imagen del líder de la Revolución Bolivariana, apenas han pasado unas horas desde la muerte y ya escuché mil y una frases que cada uno quiere para su bando asegurando que Chávez se las dijo en algún momento y los iluminó. Pasará con el Comandante lo que se conoce como el Efecto Evita Perón, se pelearán por su imagen, cada partido de pseudo-izquierda querrá tener la cara de Chávez en su cartelería, cada discurso recordará al hombre que generó el cambio en Venezuela, lo convertirán de a poco en un ícono populista, intentarán convencer a los que lleven las camisetas y eso si va a ser peligroso. Como oraba Patricio Rey en sus multitudinarias misas, se intentará un “último secuestro, el de tu estado de ánimo”, hay que estar alerta, aunque gracias a la doctrina del sistema eso es algo que tenemos muy metido dentro y muy lentamente empezamos a ser inmunes.

20

*camiseta


L

ecciones de democracia

por Adrián Fuenteseca

Entre la indignación y la vergüenza ajena he escuchado algunas tertulias. No se me ocurrió poner ninguna abiertamente fascista, de esas que proliferaron a partir del TDT (supongo que la libertad de expresión es dar licencias a televisiones a cada cual más rancia y casposa) En las otras, incluyendo las de televisiones públicas que en teoría deben ser plurales, oí en boca de muchos tertulianos muchas lecciones de democracia a los venezolanos. Bien. Todas tenían varios lugares comunes: 1-Chávez es un dictador (o siendo condescendientes: muy autoritario y populista) Vale, a Chávez lo eligieron en repetidas elecciones con un apoyo popular que nunca ha tenido ningún presidente del gobierno español. Elecciones, por cierto, con índices de participación entre el 80 y 90 por ciento. Aquí la fuerza más votada ha sido la abstención. Cuando por casualidad había un tertuliano mínimamente objetivo que salía al paso comentando algo parecido le respondían "Claro... pero es que allí las elecciones ya me dirás... compran los votos!" Claro, por eso gente tan sospechosa de ser comunista como Jimmy Carter ha dicho que el sistema electoral venezolano es el mejor de toda Latinoamérica. Las sucesivas elecciones en Venezuela han sido más vigiladas por organismos y observadores internacionales que cualquier otra en el mundo. También que las nuestras. En las últimas elecciones al tocarme estar como vocal en una mesa electoral he tenido el privilegio al comprobar como monjas llevaban a gente mayor a votar y les daban el sobre en el colegio electoral. Es sabido la voluntad de la Iglesia por ayudar a la gente. También votando. Además todos vimos las fotos en prensa de miembros destacados del PP de Lugo llevando a gente en sillas de ruedas a votar, es sabido lo católicos que son y su vocación de ayudar también. En Galicia algo sabemos de como se compran votos, por ejemplo lo que se hace en las diputaciones o como ganar unas elecciones después del Prestige. En cuanto a lo de autoritario hemos tenido a gente como Fraga o Aznar. De populismo ya no hablo... ahora parece que para desacreditar cualquier discurso que rompa con el sistema se tacha de populista. Hay una clara perversión de la palabra, igual que ha ocurrido con liberal. Ahora cualquier fascista se define así. Tampoco se habla de las millones de dolares que han llegado de EEUU y Europa para las campañas de sus adversarios políticos. Ni de que ha ganado todas esas elecciones teniendo al 90 por ciento de los medios de comunicación en su contra. Ahí ya entramos en la lección nº2. 2-"En Venezuela no hay libertad de expresión!!" A lo escrito anteriormente, añadir que alguna vez he visto en youtube tertulias de televisiones venezolanas, bueno… en Intereconomía a su lado son aprendices. He escuchado la alegría por su enfermedad o directamente desear su muerte. Esto me hace pensar, que con el anterior gobierno, todos los medios de la derecha se solían quejar de ello, de que no les dejaban expresarse en libertad (no sé qué queja podían tener esos medios del gobierno del PSOE dadas sus políticas neoliberales pero eso ya es otra historia) En cambio sí hemos visto lo sucedido con la revista El Jueves, o el total apagón informativo en todos los medios durante años de las actividades de la Corona (parece que ahora algo está cambiando...) De libertad de expresión sabemos mucho también vistas las actuaciones de la policía en las manifestaciones, la reforma del código penal, el deseo de limitar el derecho de huelga o del caso de Alfon. Ahora hagamos un repaso de los medios de comunicación españoles. Alguien sabe decirme un medio que 21


no sea abiertamente de derechas? Anda! El País, que por cierto es propiedad de un holding norteamericano. Así que no, no vale. La Sexta? Ejem... Además de fusionarse con Antena3 y de ir de la mano de El Mundo en muchos aspectos (hay que ver qué amigos hace el fútbol) el tratamiento hacia Chávez y su gobierno ha cambiado curiosamente desde que el Psoe perdió las elecciones. Ahora que no gobernamos no tenemos que defender al Santander en Venezuela no? No sé de qué libertad pueden hablar estos periodistas que obedecen a intereses empresariales y que se refieren al gobierno venezolano como régimen. No hace falta que los censuren, se autocensuran ellos solitos. El ejercicio de manipulación que han hecho con Chávez da asco. Echo en falta un programa que compare lo que se ha hecho allí y aquí con la sanidad y la educación. Habrá que buscar en medios alternativos, que los hay y cada vez más. 3. Es que en Venezuela hay mucha pobreza!! Claro. Habría que mirar cualquier indicador de pobreza, desigualdades sociales y ver como estaba antes y después. De hecho, Chávez ganó las elecciones por primera vez después de años de bipartidismo (uno conservador y otro socialdemócrata, os suena?), de corrupción generalizada y con tasas de un 85 por ciento de venezolanos que vivían en pobreza o extrema pobreza. Después de ajustes promovidos por el FMI y el banco mundial (os suena?) para pagar una deuda que era inasumible (os suena?) ganó las elecciones. Si buscas en la red cualquier estudio de Venezuela (ONU, UNESCO) puedes comprobarlo por ti mismo. Aquí viene cuando a los intrépidos tertulianos decían: “ya! con petróleo, así cualquiera” Sí, hay petróleo en Venezuela. Mucho. Pero también había antes de Chávez. La diferencia es que antes estaba en manos privadas y ahora está en manos públicas. Igual con otras empresas. Aquí una vez, hace muchos muchos años también hubo empresas públicas... hasta que PP y PSOE las privatizaron. 4- La última elección no es de los tertulianos, es de políticos que he escuchado en tertulias. No me centraré en el PP o en su filial magenta UPYD, porque cualquiera puede imaginar las barbaridades que dicen (“hitler también ganó elecciones!” primero: no las ganó, la democracia cristiana apoyó su gobierno, vuestros hermanos alemanes vamos). Si no en el PSOE. Bien, una de estas mañanas he escuchado a Rodríguez Ibarra, expresidente del PSOE de Extremadura. Para empezar, es de estos políticos, que sigue con ese cuento de hadas que fue la transición, se quedó en los 70. Su solución a la crisis es repetir la Transición. Para hablar de Chávez primero se ha autodefinido como socialista. Es normal el cacao mental que deben de tener en un partido que se llama socialista, que se autodefine como socialdemócrata y que hace políticas neoliberales. Decía que “Chávez no me gusta nada” (análisis profundo) para añadir que “hizo un Golpe de Estado en el 92 así que ya lo pierde todo... yo con golpistas nada..” Habría que decir que no es lo mismo un Golpe de Estado en una dictadura o una dictadura encubierta que en una democracia. Eché en falta también que definiese como golpistas a sus compañeros de partido y al PP después de cambiar la Constitución a traición. Por supuesto tampoco dijo nada del Golpe de Estado que sufrió el gobierno venezolano en 2002, aplaudido y legitimado por el Gobierno de Aznar y los medios de comunicación españoles. A veces pienso que en todas estas tertulias decían la verdad, o casi. Les faltaba cambiar una palabra. Cambiar Venezuela por España, y dirían la verdad. Un país en el que hay una dictadura, porque nos gobierna el FMI y el BCE (quién los ha votado?) con gobernantes 22


autoritarios que no escuchan al pueblo y hacen las cosas porque sí y contradiciendo su programa electoral flagrantemente, es decir, mintiendo. Con la práctica totalidad de los medios de comunicación vendidos a PP o PSOE, con cada vez más pobreza, más recortes, menos sanidad, menos educación y más desahucios y cada vez más represión… y la verdad, como ciudadano no creo que estemos capacitados en dar lecciones de democracia a ningún venezolano.

L

a Usura saltó el charco

por Pepe Saavedra

Chávez ha muerto. Venezuela afronta una nueva fase de la Revolución Bolivariana. Es un buen momento para contemplar el panorama en América latina y tratar de hacerse una idea de lo que está sucediendo, siendo conscientes del terreno resbaladizo en el que nos movemos. Se hace complejo conocer la realidad de un país incluso viviendo en él, no digamos si tratamos de examinar una nación en la que no vivimos. La propaganda que se ha hecho en España a través de los medios de comunicación para ridiculizar y atacar el contexto suramericano ha sido obvio. Las corporaciones han sembrado el ideario colectivo de los lectores-votantes para hacer germinar dos ideas asociadas: Izquierda y poder son fuego y gasolina. Es una estrategia que funciona a las mil maravillas, pues el régimen europeo neoliberal no tiene que invertir energías en luchar contra un candidato de izquierdas, simplemente lo hace desaparecer a través de dos mecanismos: La suplantación por una izquierda neoliberal, como la de Zapatero, Obama u Hollande, y el fomento del miedo a la izquierda real, primero ignorando, más tarde humillando y finalmente descalificando los argumentos que puedan traer cambios en el fructífero orden que algunos disfrutan. Ese orden está codificado en una constitución esquizofrénica, que establece los derechos de la gran mayoría pero que al mismo tiempo se blinda con mecanismos para evitar que esa gran masa social pueda hacer efectivos derechos e intereses comunes. En Venezuela, hogar del caudillo demoníaco (según los medios), se realizó un Referéndum Constituyente en 1999 para modificar la Constitución de 1961. Fue apoyado por más del 80% de la población. En España nuestras modificaciones constitucionales se realizan para asegurar el pago de la deuda a las entidades mundiales que acaparan el negocio de la usura: Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Reserva Federal, etc. No vamos a ignorar los defectos, las corrupciones, y los problemas que se presentan en los gobiernos de América latina. Al igual que ignoramos la propaganda neoliberal ignoraremos también la propaganda que llega desde el otro extremo pero con sentido opuesto. Si algo hay que concluir de la situación que se vive actualmente en ambos continentes es que América latina está más adelantada que Europa. Ellos han intentado expulsar a los usureros del FMI de sus países, con más o menos éxito. En España, con unas reglas constitucionales amañadas, el Partido Popular obtuvo una mayoría absoluta para implantar las políticas neoliberales que ahora mismo no se pueden imponer en Suramérica. Europa es el nuevo continente a expoliar. Los europeos deben ser sumidos en la miseria para que re23


accionen contra la realidad, así lo estamos constatando. Los medios de comunicación tienen el poder de implantar idearios, argumentos y dogmas, pero en ciertos escenarios la gente reconoce la mentira y comienza a anhelar un discurso verdadero. En Italia Beppe Grillo ha obtenido unos resultados extraordinarios con la única estrategia de llamarle a las cosas por su nombre. Esa es la incertidumbre que está creciendo en el viejo continente. Se percibe una potencialidad. Hay un rechazo al proyecto europeísta y esto abre posibilidades para cambios muy profundos. La población asume que el bipartidismo debe ser desarticulado. Este proceso ya ha comenzado. El reto que debe afrontar España para salir de la crisis y comenzar una nueva fase de su historia es alcanzar un Proceso Constituyente Popular del que emerja una nueva Constitución. La soberanía debe ser recuperada, y no a través de un hombre que se mantenga en el poder hasta que la muerte firme el punto y seguido. El problema está en cómo llegar a ese Proceso Constituyente. No va a ser un camino de rosas, lo saben los portugueses. Ellos han elegido el camino de los claveles. Prestemos atención.

L

a canción del verano

por Adrián Fuenteseca

Semanas atrás hemos asistido a un caso de marketing viral extraordinario. El caso de Beatriz Talegón. Desde la derrota en las elecciones generales de 2011 el Partido Socialista Obrero Español está en caída libre. Hemos visto intentos por mejorar su dañada imagen entre los ciudadanos como aquel vídeo en el que pedía perdón por sus políticas. Que al final se volvió en contra de ellos. El caso de Beatriz Talegón ha sido un poco más sofisticado, pero al final, también se ha vuelto en su contra. Beatriz Talegón se convierte en estrella por un día después de la amplísima difusión una corta intervención en un Congreso de las Juventudes Socialistas Europeas. Dicho congreso era presidido por el expresidente Griego Papandreu (no es broma) De un discurso de 10 minutos, el titular informativo fue la crítica de Talegón a que los asistentes a la reunión se alojaran en un hotel de 5 estrellas. Decía que si aspiran a hacer la revolución no se pueden alojar en hoteles de lujo. Aunque comparto lo de los hoteles, esto es anécdotico. Lo que me parece alucinante es que una militante del PSOE hable de hacer una Revolución! De Chiste. Y pone como ejemplo al FMI o al Banco Mundial, que sí les escucha. Solo por esto ya tendría que ser desacreditada, pero claro, los medios y la masa borreguil se quedan en “lo de los hoteles” También se queja de la falta de recurso económicos de las juventudes socialistas. Es una crítica de funcionamiento interno, nada más. Analizando el discurso, lleno de palabras vacías, lugares comunes y ausente de críticas concretas a las políticas de los partidos socialdemócratas europeos he llegado a una conclusión. Realmente Beatriz Talegón no estaba criticando que la Socialdemocracia Europea está totalmente arrodillada ante el neoliberalismo, lo que criticaba es que se les está no24


tando demasiado. Después de la gran repercusión de la intervención de la militante socialista, el propio PSOE le facilitó entrevistas en medios de comunicación. En su tour por todos estos medios tampoco se oyó una verdadera crítica al gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, todo se quedaba en un “tienen que escuchar a los jóvenes” Curiosamente, todos los líderes del PSOE empezando por Rubalcaba aplaudieron su discurso. En cambio exmilitantes del PSOE criticaron a la socialdemócrata e incluso desvelaron las críticas que Talegón tuvo hacia ellos cuando estos decidieron abandonar la militancia desengañados. Pero tuvo que ser Ada Colau quién acabase de desenmascararla ante la opinión pública en un debate televisivo al que Talegón acudió con lágrimas en los ojos después de que fuese abucheada e insultada en la manifestación de la PAH en Madrid. En un intento de criminalizar a la PAH y de dar pena, la socialista de moda acabó siendo puesta en evidencia. A la manifestación acudió con el exministro de Justicia del gobierno del PSOE López Aguilar, responsable de la creación de juzgados para agilizar los desahucios. Supongo que encima esperaban ser aplaudidos. Después de ser el claro ejemplo de canción del verano con todo lo que ello significa, Beatriz Talegón ha vuelto a su cargo internacional remunerado. Sigue siendo militante del PSOE.

L

os mayores no pensábamos en la ecología

por Sole

En una cola del supermercado, el cajero dice a una señora madura que debería traer su propia bolsa de compra porque las bolsas de plástico son dañinas para el medio ambiente. La señora pide disculpas y explica: -" Es que en mis tiempos no pensábamos en la ecología"-. El empleado le contesta: -"Ése es el problema que tenemos ahora. La generación de ustedes no se preocupó de preservar el medio ambiente"-. -"Tiene razón-dijo la señora-. En aquellos tiempos no pensábamos en la ecología. En aquel entonces las botellas de leche, refrescos y cervezas se devolvían a la tienda, la tienda las enviaba de nuevo a la fábrica, donde las lavaban y esterilizaban...antes de llenarlas de nuevo, de manera que se podían utilizar los mismos envases una vez y otra. Así los reciclaban eficaz y económicamente. Pero es verdad, en aquellos tiempos no pensábamos en la ecología. Subíamos y bajábamos las escaleras, porque no había artefactos mecánicos...ibámos andando a la tienda en lugar de usar el coche de 200 caballos cada vez que teníamos que recorrer dos manzanas, pero tiene usted razón, en aquellos tiempos no pensábamos en la ecología. Entonces lavábamos y reutilizábamos los pañales de los bebés, porque no había de un solo uso, secábamos la ropa en tendederos, no en esas máquinas de 200 voltios que consumen mucha energía rugiendo para secar la ropa, las energías solar y eólicas secaban estupendamente. Los niños usaban la ropa de sus hermanos mayores, no siempre modelitos nuevos, cre25


íamos que aparte de un despilfarro era, sobre todo, acostumbrarlos mal si no lo hacíamos así. -Pero tiene usted razón; en aquellos tiempos no pensábamos en la ecología. Por entonces teníamos un televisor o una radio en bastantes casas. No un televisor en cada habitación y un equipo de música de miles de vatios. El televisor tenía el tamaño de un pañuelo. ¿lo recuerdas? no una pantalla del tamaño de un campo de fútbol. En la cocina, molíamos, batíamos y desmenuzábamos a mano, porque no habían tantos aparatos eléctricos que lo hacen todo por nosotros. Cuando embalábamos algo frágil para enviarlo por correo usábamos papel de periódicos arrugados para protegerlo, no en envoltorios de burbujas o bolitas de plástico. En aquellos tiempos no encendíamos un motor y quemábamos gasolina sólo para cortar la hierba. Usábamos unas tijeras cortadoras que funcionaban a músculo, también hacíamos ejercicios trabajando y no necesitábamos ir a un gimnasio para correr sobre una pista mecánica que funcionan con eléctricidad... Pero tiene usted razón, joven: en aquellos tiempos no pensábamos en la ecología. Cuando teníamos sed bebíamos en una fuente en lugar de usar vasos de plásticos, cada vez que queríamos beber agua. Recargábamos las plumas estilográficas con tinta, en lugar de tirarlas y comprar una nueva. Los niños usaban en la escuela para los ejercicios de "mates" la pizarra con su pizarrín, no se despilfarraba papel. Y mi padre y hermano cambiaban la hoja de afeitar en vez de tirar a la basura toda la maquinilla sólo porque la hoja ya no corta, pero, claro, entonces no pensábamos en la ecología, tiene razón. Se comía potajes, arroces, hortalizas, hechos en la "olla", mientras mi madre se duchaba y nosotros poníamos la mesa, se merendaba el riquísimo "hoyo", (pan con aceite de oliva) y una taza de leche...y los niños no estaban obesos. Los chavales iban a la escuela en bicicleta o andando, en lugar de usar a su madre o abuela como "taxista" disponible las 24 horas. En cada habitación teníamos un enchufe, no tantos para alimentar una docena de artefactos. La "comida rápida" era un buen bocata de jamón, queso o filete con aceite y una pieza de fruta, que era y es todavía muy saludable, para una emergencia, pero tiene usted razón... en aquellos tiempos no pensábamos en la ecología. Después de merendar y hacer los deberes, los críos a jugar, hasta que mi madre venía para que nos duchásemos, cenar, mientras les contábamos a los papis qué tal nos fue el día. A las 21,00 a dormir....¡sin rechistar! Sí, muchacho, entonces no pensábamos en la ecología... http://www.casapia.com/foro/los-mayores-antes-no-pensabamos-en-la-ecologia-t12293.html

O día 14 de Marzo na Praza Horta do Seminario en Lugo, o 15M presenta a performance “O rapto de Europa” ás 20:00h. O día 15 de Marzo ás 19h na Casa da Cultura de San Román de Cervantes a Asociación de pais e nais en defensa da educación e da montaña presentan o seu documental “Somos acó” O día 16 de Marzo ás 12h dende o Campo de San Antonio, en Monforte, SOS Sanidade chama á mobilización en defensa da Sanidade pública, gratuita, universal e de calidade. 26


Elecciones en Italia: El Movimiento 5 Estrellas se erige como juez del futuro del país al impedir que tanto Bersani como Berlusconi consigan la mayoría en el Senado. "Con nosotros no habrá apaños, los dos están acabados", dijo Beppe Grillo (lider del partido). Quedan dos opciones en el horizonte: que se pacte un Gobierno de transición para tranquilizar a los mercados o que se vaya directamente a las urnas. Los italianos han hablado claro contra la austeridad, la troika, el BCE, el FMI, sus recortes y sus tecnócratas.

Un buzón de correos situado en la calle José del Hierro de Madrid ha aparecido el 04 de marzo pintado de azul y con el logo del Partido Popular en color blanco en señal de protesta por el llamado caso Bárcenas. Se trata de una protesta ciudadana anónima ante las informaciones que se han publicado desde finales de enero acerca de que parte de la cúpula del PP cobró presuntos sobres en dinero negro a cargo del extesorero Luis Bárcenas.

27


Participa Envía os teus artigos (coas fontes utilizadas adxuntas se se trata dun artigo de información) a: acampadalugo.información@gmail.com ou acampadalugo@gmail.com

Blog oficial de Acampada Lugo. http://acampadalugo.blogspot.com/ Correo de contacto de Movemento 15M Lugo: acampadalugo@gmail.com ou acampadalugo.informacion@gmail.com En Facebook: Para participar, opinar e aportan enlaces, fotos... xa existe o grupo orixinal malestarlugo. http://www.facebook.com/groups/200621709950880/?ap=1 acampada Lugo (páxina oficial) https://www.facebook.com/pages/Acampadalugo/147320708673541?sk=info En twiter #acampadalugo Edición revista dixital (máis extensa): http://issuu.com/revistam15mlugo

28 de Febrero de 2013 -En Barcelona miembros de la PAH´s ocupan el #BancoPopular para obtener soluciones #SíSePuede, después de 2 horas, el Banco aceptó detener 40 ejecuciones hipotecarias. -En toda Cataluña: Huelga Estudiantil -En Andalucía celebran el día de la Comunidad con Manifestaciones contra los recortes -En Madrid hacen una gigante paella popular por la Sanidad Pública -Desgraciadamente un hombre se suicida en Cartagena acuciado por el desempleo y los problemas económicos... -En los Medios de "DES-información" nos hablan del temporal de nieve, de que Urdangarín no puede pagar su hipoteca porque no tiene trabajo, de la guerra interna del PSOE, de si Bárcenas denunció al PP en plazo y del último día como Papa de Benedicto: Vivimos en mundos paralelos, no te dejes engañar!

SEGUE TODAS AS NOSAS ACTIVIDADES/ACCIÓNS E REIVINDICACIÓNS NO BLOG:

acampadalugo.blogspot.com

28

NON ME TIRES: RECÍCLAME OU COMPÁRTEME. GRACIÑAS!

un dia como hoy

Voces Indignadas (febrero/marzo2013)  

Revista Movimiento 15M-LUGO

Advertisement