Page 9

Fig. 10: Aspect al tronsoanelor de peste 600 tf plutind în aer

precum d-na ing. Mihaela Staetu (manager proiect) ºi d-nii ing. Laurenþiu Teodoru, ing. Ion Roºca (responsabili calitate ºi specificaþii tehnice). Mi-au rãmas în memorie nume precum Geo, Marius, Luigi, des pronunþate în timpul manevrelor, specialiºti care dãdeau comenzi sau executau rapid ºi precis comenzile primite. În calitate de proiectant de poduri ºi elaborator de tehnologii de montaj, am participat la nenumãrate asemenea operaþii pentru diverse

Fig. 11: Vedere pod dupã montarea tronsoanelor T1’ ºi T1

lucrãri de artã, dar pe cele desfã-

Totodatã, consider cã operaþiile de

ºurate la podul peste Canal în portul

montaj prezentate constituie un suc-

Constanþa le consider ca fiind cele

ces al constructorilor români, care

mai spectaculoase, datoritã amplorii

dovedesc un înalt profesionalism ºi

deplasãrii ºi a greutãþilor manipulate

nespusã pasiune pentru crearea unor

(fig. 10).

lucrãri cu adevãrat de artã. 

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement