Page 8

 urmare din pagina 6

Fig. 5: Aspect al tronsonului T1’ montat în amplasament

Fig. 8: Aºezarea tronsonului T1 pe reazemele de pe bancheta pilonului mal stâng

Primul tronson de tablier a fost montat pe pilonul de pe malul drept în dimineaþa zilei de 28 iulie 2013, începând cu ora 4 dimineaþa (fig. 3, 4 ºi 5).

Fig. 9: Vedere de ansamblu montare tronson T1’ cu macaraua Neptun

Lucrãrile de montaj s-au desfãºurat sub directa ºi atenta conducere a domnului Cãlin Marinescu – preºedintele TIGITRANS. Operaþiile de transport pe apã ºi montare pe pilonii respectivi s-au desfãºurat pe baza unui proiect Fig. 6: Transport tronson T1 (drept) cu macaraua Neptun

Cel de-al doilea tronson, transportat tot pe apã cu macaraua plutitoare (fig. 6), a fost montat pe pilonul de pe malul stâng doar 12 zile mai târziu, începând tot cu ora 4 dimin e a þ a , î n d a t a d e 8 august a.c. (fig. 7, 8 ºi 9).

tehnologic pus la punct în cele mai mici detalii, cuprinzând procedee deosebit de eficiente ºi sigure, care au permis obþinerea unor economii substanþiale în ceea ce priveºte montajul tablierelor metalice. O contribuþie importantã la succesul acestor operaþiuni a avut reputatul inginer Anghel Stãnescu – rezident din partea firmei de consultanþã LUCA WAY - care, deºi avea doar sarcina urmãririi ºi controlului lucrãrilor, s-a implicat direct ºi activ în procesele de montaj, ca o dovadã a pasiunii pentru un asemenea gen de lucrãri, valorificând experienþa

Fig. 7: Introducerea tronsonului T1 (drept) între stâlpii pilonului mal stâng 8

bogatã dobânditã în decursul anilor petrecuþi pe ºantiere.

În procesele de uzinare ºi montare a acestor elemente au fost implicaþi o serie întreagã de profesioniºti, care au dovedit multã pasiune ºi devotament pentru lucrul bine fãcut. Este drept ºi demn de amintit numele inginerului sudor Ion Topalof – director la TIGITRANS care ºi-a oferit cu dãrnicie toate cunoºtinþele ºi experienþa acumulatã în timp pentru uzinarea de cea mai bunã calitate a elementelor de tablier. Inginerul Topalof a fost responsabil ºi cu amenajarea suporþilor provizorii din metal de pe cele douã maluri. Nu mai mic a fost aportul ºi profesionalismul dovedit al celor care au dirijat macaraua plutitoare – o adevãratã navã de proporþii impresionante - reuºind sã aºeze milimetric pe poziþie elementele uzinate, cu greutãþile lor uriaºe de sute de tone. Responsabil cu manevrele de transport ºi montare ale primului tronson, de pe malul drept, a fost inginerul Marius Petculescu din cadrul compartimentului „Nave tehnice“ de la GSP, iar pentru tronsonul de pe malul stâng aceleaºi manevre de transport ºi montaj au fost coordonate de dl. Ionel Margaritti – director al departamentului „Nave tehnice“ din cadrul GSP. Comandantul navei Neptun, domnul Gheorghe Guci, a dirijat, cu multã mãiestrie, acest colos plutind pe apã împreunã cu întreaga povarã de peste 600 tf pe care o purta parcã în aer, prinsã cu strãºnicie de cabluri super-rezistente. Ca observator al acestor operaþii, fiind implicat ºi în concepþia lucrãrii, pe care o cunosc foarte bine, am fost impresionat de modul cum au decurs manevrele de transport ºi montaj dirijate de cei doi specialiºti. Cu mult interes au participat la aceste montaje ºi reprezentanþi ai beneficiarului CN „APM“ Constanþa,  Revista Construcþiilor  noiembrie 2013

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement