Page 57

de structuri ºi a unor echipamente ºi utilaje la acþiuni statice, dinamice ºi seismice, inclusiv la platforma seismicã cu program. Prof. loan Petru Ciongradi a activat ºi la diferite proiecte internaþionale de cercetare (TEMPUS, PECO), efectuând, în acest scop, deplasãri în Franþa, Grecia, Belgia, Algeria, Israel. Activitatea publicisticã. Se caracterizeazã prin faptul cã a conceput peste 120 de lucrãri pe care le-a publicat în diverse reviste sau le-a prezentat la numeroase manifestãri ºtiinþifice din þarã ºi strãinãtate. De asemenea, a publicat, în calitate de autor sau coautor, 14 manuale didactice dintre care inserãm: Principii ºi aplicaþii în calculul automat al structurilor termodeformabile, Ed. Gh. Asachi, 2000, Iaºi; Reabilitarea construcþiilor, Ed. Vesper, 2001, Iaºi; Metode numerice utilizate în programele de calcul automat al structurilor, Ed. Societãþii Academice Matei-Teiu Botez, 2003, Iaºi; Building Rehabilitation, Ed. Societãþii Academice Matei-Teiu Botez, 2003, Iaºi. A contribuit direct ºi la creºterea gradului de profesionalizare a numeroºi specialiºti din domeniu fiind conducãtor de doctorat - din anul 1990 - în specialitatea Inginerie civilã, unde, sub coordonarea sa, 18 doctoranzi au devenit doctori ingineri. Între anii 1983 - 1984 a acordat asistenþã tehnicã Organismului de control în construcþii al Algeriei în probleme de inginerie seismicã.

Este expert tehnic ºi verificator de proiecte atestat MLPAT, colaborând la elaborarea de proiecte la unele unitãþi de proiectare. Prof. loan Petru Ciongradi a fost membru al mai multor comisii naþionale de specialitate la INCERC ºi IPCT, precum: Comisia de inginerie seismicã, Comisia de structuri, Comisia pentru calculul automat al construcþiilor, iar în prezent este membru al mai multor asociaþii de specialitate din þarã ºi strãinãtate. De asemenea, este membru al Academiei de ªtiinþe Tehnice din România. A depus nemijlocit o activitate prodigioasã de dascãl ºi cercetãtor ºtiinþific ale cãrui rezultate l-au impus în þarã ºi în strãinãtate. De menþionat contribuþia sa la concepþia ºi proiectarea de platforme seismice, care au fost brevetate (activitate de pionierat pe plan mondial), cât ºi la realizarea unui stand modern de încercare a modelelor, elementelor ºi subansamblelor de structuri la acþiuni seismice. De-a lungul întregii sale activitãþi, prof. Ioan Petru Ciongradi s-a remarcat printr-un deosebit talent pedagogic în predarea cursurilor, perseverenþã în cãutarea ineditului în cercetare, capacitate de sintezã, onestitate, obiectivitate, dragoste pentru colaboratori. Acesta este prof. loan Petru Ciongradi, care se înscrie printre cele mai de seamã personalitãþi ale ºtiinþei ºi tehnicii româneºti în construcþii. (Din vol. Personalitãþi româneºti în construcþii - autor Hristache Popescu)

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement