Page 50

Încãlzire prin pardosealã cu ºapã din asfalt turnat Christoph Kämper, Director Marketing - MULTIBETON GmbH Asfaltul are o lungã tradiþie în construcþii: încã din antichitate, aproximativ 700 în. Hr., s-a utilizat pentru asfaltarea strãzilor. Abia în secolul 19, însã, tehnica asfaltului a început sã progreseze. În 1838 s-a asfaltat prima stradã în Germania: Jungfernstieg în Hamburg, iar în 1841 s-a creat asfaltul turnat. Este vorba despre un asfalt cu un procentaj mare de bitum (un amestec natural, elasto-vâscos, obþinut din pãcurã ºi din diverse materiale organice), la care se adaugã agregate cu o granulaþie mai micã de 0,063 mm (aºanumita umpluturã). Aºadar, asfaltul se compune din agregate cu granulaþii fine ºi gro- Instalarea unui sistem de încãlzire MB siere, piatrã zdrobitã ºi o într-un spaþiu exterior cantitate de bitum calculatã astfel încât golurile din pietriº sã fie acoperite integral ºi sã existe ºi un uºor exces de bitum. În aceste condiþii, spre deosebire de alte tipuri de asfalt, acesta devine maleabil ºi poate fi turnat, nemaifiind necesarã compactarea. În anii `20 ai secolului trecut, în Germania au fost testate diverse modalitãþi de realizare a suprafeþelor rutiere folosindu-se materiale cum ar fi: piatra, betonul, gudronul ºi alte tipuri de asfalt (inclusiv pe ºoseaua Wahnbachtal, în apropierea fabricii MULTIBETON – drum inundat mai târziu în urma construirii barajului Wahnbachtal). Concluziile acestor încercãri,

coroborate cu punerea mai rapidã în operã, datoritã noilor utilaje, preþul în scãdere al materialelor ºi scumpirea mâinii de lucru au fãcut ca, dupã Al Doilea Rãzboi Mondial, strãzile cu asfalt sã devinã standard iar pistele din beton sau cele cu piatrã cubicã sã disparã. În anii `80 ai secolului trecut se montau, deja, primele sisteme MULTIBETON de încãlzire în asfalt: iniþial la intrãrile în garaje, care trebuiau þinute curate, fãrã zãpadã sau Christoph Kämper gheaþã, în timpul iernii – la început, la hoteluri din Austria. Ulterior, atenþia s-a îndreptat ºi spre parcãri, la gãri în Elveþia, accese pietonale în Alpii francezi ºi reºedinþe familiale în toatã Europa. Încãlzirea s-a fãcut ºi de la accesul de la ºoseaua principalã la poteci din masivul central, pânã la parcarea unui mare constructor de utilaje sau la clãdirile sanitare ale unui camping.

Casã familialã în Oberursel - sistem montat in 2007, de firma Pfeiffer din Bad Vilbel

Propunere de compunere a stratului de asfalt pentru încãlzirea suprafeþelor libere acoperite cu asfalt turnat: 1. Þeava MB-Euro-Systemrohr 17 2. ªinã metalicã MB-Stahl-Clipsschiene 17 3. Strat separator 4. Pietriº de stabilizare 5. Strat separator 6. Strat suport 7. Asfalt fierbinte 70-90 mm

50

Încãlzirea prin pardosealã a spaþiilor libere rãmâne, desigur, din cauza solicitãrilor energetice, o excepþie. În spaþiile interioare, însã, este întotdeauna necesar un sistem de încãlzire ºi astfel, odatã cu folosirea, pe scarã tot mai largã, a asfaltului în interior, a crescut ºi cererea pentru sisteme de încãlzire sub ºapã asfalticã. Conform DIN 18560-2, „ªapele ºi ºapele încãlzite cu straturi izolatoare (cele flotante)“ trebuie sã aibã, la încãlzirea clãdirilor sau în industrie, un asfalt de GE 10 (în viitor ICH 10) cu o grosime minimã de 3,5 cm ºi o acoperire de 1,5 cm peste elementele de încãlzire. ªapele din asfalt turnat pot fi acoperite cu orice pardosealã. În industrie, ºapele din asfalt turnat se folosesc, de cele mai multe ori, fãrã acoperire. ªi în locuinþe sau clãdiri administrative se foloseºte, tot mai mult, ºapa din asfalt turnat fãrã acoperire dar, de cele mai multe ori, colorat sau ºlefuit. Dacã este ºlefuitã ºapa din asfalt turnat poate crea impresia de terasã, în cazul în care porii sunt acoperiþi corespunzãtor iar ºlefuirea este finã. ªapa din asfalt turnat are ºi unele dezavantaje, precum rezistenþa redusã la uleiuri, grãsimi ºi solvenþi. În cazul interiorului încãperilor acest aspect nu este, însã, relevant.  Revista Construcþiilor  noiembrie 2013

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement