Page 38

 urmare din pagina 36

Protecþii flexibile

Clasa de rezistenþã la fisurare

(R:I = 3:1 p.g. strat asperizant -

pentru structuri netraficabile

IIIT+V (conform RILI-SIB, DafStb).

scratch coat în raport din rãºinã

în contact permanent cu soluþii

Rãºina îºi menþine elasticitatea timp

epoxidicã bicomponentã MC-DUR

agresive: rezervoare de neutralizare

îndelungat, chiar ºi la temperaturi

PRIMER HTR: nisip cuarþos de

Pentru bazine de stocare, în cazul

scãzute. Are o rezistenþã ridicatã la

granulaþie 0,1÷0,3 = 1:1 p.g.);

soluþiilor agresive cu Ph = 1-2 ÷ 12,

rupere, la impact mecanic ºi termic.

• strat asperizant MC DUR

se poate folosi un sistem de pro-

Sistemul este compus din:

PRIMER HTR ºi împrãºtiere prin

tecþie tip rãºinã poliuretanicã bicom-

• amorsã rezistentã la umiditate

suflare Special Sand WR rezistent la

ponentã, rezistentã la fisurare, fãrã

ºi temperaturi, epoxidicã bicom-

solvenþi, cu rezistenþa chimicã ridicatã.

ponentã MC DUR PRIMER HTR

umiditate; • protecþie poliuretanicã bicomponentã MC-FLEX 2098 (R:I = 3:1 p.g.). Pentru straturile aplicate pe verticalã se va adãuga 3-5 % p.g. MCStellmittel TX 19 la rãºina epoxidicã MC DUR PRIMER HTR. Acest sistem se foloseºte la staþiile de desulfurare (cuvã de condens acid) sau la bazine de neutralizare. 3. Protecþii rigide sau flexibile

Fig. 5

pentru zonele traficabile - pardoseli Pardoselile sunt structuri alcãtuite din mai multe straturi, cu funcþii specifice dintre care putem enumera: protejarea elementelor structurale din beton ºi beton armat (plãci de planºee ºi radiere) ºi a terenului,

Fig. 6

în cazul în care sunt amplasate pe umpluturi de pãmânt sau terenuri sensibile la umezire, cu posibilitãþi de îndepãrtare rapidã prin spãlare a deversãrilor produse în timpul proceselor chimice agresive sau a apelor de spãlare etc. În funcþie de solicitãrile din

Fig. 7

exploatare, alcãtuirea constructivã a structurii pardoselilor poate fi continuã sau cu rosturi. Diferenþierea este fãcutã de ultimul strat de uzurã, care, la pardoselile în câmp continuu, este din mase de ºpaclu polimerice, iar la cele cu rosturi, din hidroizolaþii ºi placaje ceramice montate în chituri polimerice rezistente la mediul

Fig. 8 38

solicitat.  Revista Construcþiilor  noiembrie 2013

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement