Page 36

 urmare din pagina 34

Pentru apa uzatã, industrialã ºi agresiv alcalinã Rezervoarele de apã, fie cã sunt deschise (fig. 3a), fie cã sunt închise (fig. 3b), sunt supuse, în contact cu solul, umiditãþii acestuia. Atunci când sunt folosite rãºinile reactive pentru protecþia interioarã a rezervorului, existã posibilitatea ca fenomenul de osmozã sã aparã din cauza umiditãþii din sol (fig. 3c); de aceea, în prezent, cele mai folosite protecþii sunt cele minerale care sunt fãrã risc de osmozã (fig. 3d). Suprafeþele pe bazã mineralã sunt supuse, constant, în contact direct cu apa brutã ºi apa rezidualã, unui proces de hidrolizã, din cauza conþinutului scãzut de compuºi minerali în apã ºi / sau creºterea porozitãþii. Soluþia pentru aceste bazine este un mortar impermeabil la apã ºi rezistent la procese de hidrolizã (prin componentele lor organice ºi anorganice, combinate cu un raport apã – ciment scãzut, fac ca porozitatea sã fie extrem de scãzutã ºi genereazã, de asemenea, o densitate extrem de mare a mortarului), ex: MC RIM. Datoritã combinaþiei unui liant special (fãrã aluminat tricalcic) ºi unor aditivi speciali, produsele de protecþie minerale moderne fac ca rezistenþa chimicã ºi mecanicã sã fie foarte ridicatã: de exemplu MC RIM. Aceste produse au o gamã largã a pH-ului: între 3,5 ºi 14. Pentru hidrocarburi Un alt sistem pentru zonele unde sunt hidrocarburi este Ombran FT, un sistem pe bazã de silicate. În cazul în care betonul este contaminat, se poate decontamina cu Ombran Cl ºi doar apoi se aplicã protecþia Ombran FT. Ombranul FT este aplicabil pe suprafeþe verticale ºi intrados orizontale netraficabile, manual sau prin torcretare umedã. Este un mortar hibrid de protecþie a suprafeþei, tricomponent, fãrã solvenþi; dezvoltã rezistenþe mecanice ridicate dupã terminarea prizei dar ºi o rezistenþã chimicã ridicatã, atât la medii acide cât ºi la medii alcaline. Are aderenþã bunã la beton, oþel, ºi la toate

Fig. 4: Pentru zonele unde sunt hidrocarburi: a. Decontaminare cu Ombran CL; b. Aplicare mortar cu silicate cu Ombran FT

suprafeþele minerale. Este rezistent la benzine, motorinã, uleiuri de motor, fiind foarte apreciat în domeniul centralelor termice ºi nu numai. Este certificat conform EN 858-1 ºi EN 1825-1. 2. Protecþii flexibile Protecþiile flexibile se realizeazã cu materiale clasice sau cu produse speciale. Aºa cum ilustreazã tabelul 3, materialele clasice prezintã o serie de neajunsuri. O soluþie de protecþie pentru bazinele de colectare a apelor

meteorice, a bazinelor cu apã de stins incendiile ºi a bazinelor de la turnurile de rãcire aferente termocentralelor, este MC APC. Sistemul APC a fost special dezvoltat pentru zonele expuse permanent la contactul cu apa. Acesta este alcãtuit din 3 componente: MC-APC Base Coat (Stratul de bazã); MC-APC Top Coat (Stratul de uzurã) ºi MC-APC Liquid, ºi se aplicã în 3 etape. Avantajele sistemului sunt explicitate în tabelul 4.

Tabelul 3

Tabelul 4

continuare în pagina 38 

36

 Revista Construcþiilor  noiembrie 2013

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement