Page 34

 urmare din pagina 32

PROTECÞII PENTRU CONSTRUCÞII FÃRÃ CONTACT PERMANENT CU LICHIDE, PENTRU ZONE NETRAFICABILE Existã douã tipuri de protecþie: protecþii fãrã rezistenþã la fisurare (Tabelul 1) ºi protecþii cu rezistenþã la fisurare, protecþii efective (Tabelul 2). PROTECÞII PENTRU CONSTRUCÞII ÎN CONTACT PERMANENT CU LICHIDE PENTRU ZONE NETRAFICABILE 1. Protecþii rigide Este cazul protecþiilor pentru bazinele din beton armat, care pot fi pentru apã potabilã sau uzatã. Caracteristicile mortarelor pentru apã potabilã sunt: Raport apã–ciment < 0,50; Mortar proaspãt cu porozitate < 5,0%; Volum total pori la P28d < 12 vol.%; Volum total pori la P90d < 10 vol.%; Fãrã aditivi organici. Unul dintre materialele pentru protecþia bazinelor ºi canalelor pentru apã potabilã este cel de tip MC RIM PW.

Porozitatea deosebit de micã, 4,2%, a produsului MC RIM PW se datoreazã silicei - o dispersie finã amorfã de dioxid de siliciu extrasã ca produs secundar al aliajelor de fero-siliciu ºi straturilor de alumo-silicaþi care sunt, la rândul lor, o dispersie finã rezultatã din mineralele selectate prin procese termice specifice (fig. 2). Aceasta este tehnologia DySC. Matricea de legãturã este compactã ºi durã realizându-se printr-un proces complex, ce se defineºte ca „DynamicSynCrystallization(DySC)“ - Cristalizare dinamicã continuã. Utilizarea diverºilor latent hidraulici ºi component puzzolanici conduce la o structurã compactã cu pachete sferice de componente. Nanoparticulele acþioneazã ca germeni de cristalizare conducând, ulterior, la mineralizarea matricei mortarului. În spaþial alcalinporozitatea gelurilor se transformã într-o soluþie care are ca efect suplimentar compactarea spaþiului ºi sigilarea matricei mortarului.

Conceptul de „Dynamic SynCrystallization“ are ca efect compactarea, impermeabilizarea ºi rezistenþa ridicatã a materialelor ce conþin aceastã tehnologie, care este caracterizatã printr-o rezistenþã la hidrolizã ridicatã ºi diluþie redusã.

Fig. 2

Tabelul 1: Protecþii fãrã rezistenþã la fisurare

Tabelul 2: Protecþii cu rezistenþã la fisurare. Protecþii efective

Fig. 3 continuare în pagina 36 

34

 Revista Construcþiilor  noiembrie 2013

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement