Page 18

 urmare din pagina 17

- a doua pe trei deschideri (39,48+40,56+39,96 = 120,01 m), completate cu ziduri din beton armat la baza rampei. Rampa Vãcãreºti supratraverseazã un sens giratoriu, sub care s-a asigurat o înãlþime de gabarit de 5,25 m. În secþiune transversalã, tablierele pe pasajul de acces (fig.1) sunt alcãtuite din patru grinzi prefabricate din beton precomprimat, cu corzi aderente, cu lungimi de 36,00 m - 40,00 m ºi înãlþimea de 1,80 m. Grinzile sunt solidarizate în sens transversal cu placa monolitã turnatã pe un sistem de predale, care acoperã toatã suprafaþa tablierului. Întrucât condiþiile geotehnice în amplasament sunt deosebit de grele (terenuri slabe, nisipoase, bogate în apã), sistemul de fundare ales pentru structurile pasajului constau în fundaþii indirecte, alcãtuite din piloþi foraþi cu diametru mare (1,50 m) cu fiºa de 30,00 m, solidarizaþi la partea superioarã cu radiere din beton armat, în care sunt încastrate elevaþiile infrastructurilor pe care reazemã structura de rezistenþã a tablierelor. Sistemul de rezemare a structurii pe infrastructura pasajelor este un sistem modern care utilizeazã dispozitive de rezemare pe elastomeri, cu proprietãþi de disipare a efectului cutremurului în ansamblul structural (în special în fundaþii). Din punct de vedere al execuþiei, pentru tablierele din beton se utilizeazã o soluþie de grinzi prefabricate cu corzi aderente, continuizate pe pile cu antretoaze din beton armat, rezemate transversal în douã puncte. Între grinzile prefabricate se realizeazã o placã de monolitizare din beton armat, turnatã pe predale prefabricate, care acoperã lãþimea tablierului, urmãrind geometria în plan a acestuia. Tablierul metalic al podului principal pe arce se executã prin rezemare pe palei provizorii metalice, tronsoanele uzinate ale tablierului metalic fiind asamblate prin sudurã sau cu ºuruburi de înaltã rezistenþã (pentru antretoaze). Descintrarea se realizeazã prin tensionarea etapizatã a tiranþilor. Rezultã o lungime totalã a lucrãrii (mãsuratã în axul bulevardelor) de circa 745,00 m, reprezentând, prin soluþiile constructive alese ºi performanþe structurale, una dintre lucrãrile de referinþã realizate în Bucureºti în ultimii ani. Lucrarea va fi finalizatã în decembrie 2014. Nutrim convingerea cã termenul pentru darea în folosinþã a lucrãrii va fi respectat astfel încât circulaþia în zonã sã fie fluidizatã iar cetãþenii Capitalei sã beneficieze de îmbunãtãþirea traficului pe care aceastã investiþie o poate asigura. Pentru detalii suplimentare: i.costinea@astaldi.com 

18

 Revista Construcþiilor  noiembrie 2013

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement