Page 17

În plan, zona centralã a pasajului este amenajatã cu o curbã cu raza de circa 257,00 m ºi urmãreºte traseul celor douã cãi de tramvai. Pentru diminuarea volumului de relocare sau deviere a lucrãrilor utilitare, extrem de extinse în zonã, soluþia aleasã constã în execuþia unei structuri centrale care supratraversezã cele douã bulevarde de pe Splaiul Unirii (fiecare de lãþime 2x2,50 + 14,00 m = 19,00 m) ºi podul existent peste Râul Dâmboviþa. Aceasta reprezintã “Podul principal”, pentru care s-a ales soluþia de structurã pe arce cu calea jos ºi tablier mixt (grinzi metalice ºi placã din beton armat cu conlucrare), cu o singurã deschidere de 103,30 m. Structura de rezistenþã a podului principal este alcãtuitã din douã arce paralele, amplasate la 13,50 m, cu secþiune casetatã, variabilã: • la chee - 1,75 m x 1,00 m • la naºteri - 0,80 m x 2,50 m. Podul pe arce are deschiderea de 103,30 m ºi sãgeata de 15,00 m (raport sãgeatã-deschidere de 1/6,90), fãrã contravântuire transversalã superioarã, iar tablierul este de tip mixt (grinzi casetate cu secþiune cvasiconstantã, 1,30 m x 1,50 m), solidarizat cu placã de beton armat, conectatã cu tablierul ºi un sistem de antretoaze transversale, metalice, amplasate la 2,90 m. Între arce ºi tablier se realizeazã legãturi verticale cu zece tiranþi flexibili, amplasaþi la 8,70 m interax. Întrucât podurile pe arce sunt amplasate pe zonele cu trasee curbe în plan, lãþimea totalã a podului principal este de 16,00 m, partea carosabilã fiind încadratã de borduri de protecþie înalte, care urmãresc pe pod traseul în plan al cãii rutiere. Podul principal (fig. 2) este completat cu cele douã pasaje de acces, cu alcãtuirea urmãtoare: • pasaj Mihai Bravu: L= 183,95 m, alcãtuitã din viaduct de acces din beton precomprimat, cu structurã pe grinzi continue cu trei deschideri (37,20+35,80+ 36,95 = 109,95 m), completat cu ziduri din beton armat la baza rampei. • pasaj Calea Vãcãreºti: L= 357,50 m, alcãtuitã din viaduct de acces din beton precomprimat, cu structurã pe douã grinzi continue: - prima pe patru deschideri (36,95+36,50+2x40,00 = 153,45 m), continuare în pagina 18 

 Revista Construcþiilor  noiembrie 2013

17

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement