Page 16

Pasaj suprateran Bd. Mihai Bravu - Splaiul Unirii project manager ing. Ioan COSTINEA – Asocierea ASTALDI SPA - ASTALROM SA prof. dr. ing. Florian BURTESCU – BETARMEX SRL • Antreprenor general: Asocierea ASTALDI SPA - ASTALROM SA • Fabricant grinzi prefabricate beton: CRH STRUCTURAL CONCRETE • Fabricant structurã metalicã: MARTIFER ºi BAUROM • Fabricant aparate de reazem ºi rosturi: TENSACCIAI, Italia • Proiectant general: BETARMEX SRL • Investitor lucrare: Primãria Generalã a Municipiului Bucureºti

Fig. 1: Secþiune transversalã zonã pasaj de acces

Fig. 2: Secþiune transversalã pod principal 16

Dupã cum se ºtie, Bucureºtiul este, poate, cel mai aglomerat oraº al þãrii, ca urmare ºi a creºterii neîncetate a numãrului de autovehicule care îi strãbat strãzile ºi bulevardele. Lor li se adaugã alte numeroase mijloace de transport ce tranziteazã metropola bucureºteanã. Aºa se face cã circulaþia a devenit din ce în ce mai anevoioasã creând mari probleme fluenþei ºi operativitãþii oricãrei activitãþi economice ºi edilitar-gospodãreºti, dar ºi cetãþenilor. În aceste condiþii orice lucrare care urmeazã sã descongestioneze traficul este binevenitã. O asemenea lucrare, aflatã în plinã desfãºurare, este pasajul suprateran Bd. Mihai Bravu - Splaiul Unirii, investiþie de amploare pusã în valoare de asocierea ASTALDI SPA - ASTALROM SA. Detalii în cele ce urmeazã. Pentru asigurarea fluenþei traficului rutier, pe axa ªoseaua Mihai Bravu - Calea Vãcãreºti, Primãria Generalã a Municipiului Bucureºti a iniþiat în anul 2011 realizarea unui pasaj suprateran, care sã asigure supratraversarea Dâmboviþei ºi a celor douã bulevarde de pe Splaiul Unirii, paralele cu râul menþionat. Soluþia proiectatã (în curs de execuþie), respectã caietul de sarcini propus de investitor (Primãria Municipiului Bucureºti), referitor la: • Execuþia lucrãrilor pe câte un fir, cu pãstrarea circulaþiei rutiere, deviatã pe zonele neafectate de execuþie; • Reluarea circulaþiei pe firul, deja finalizat, pentru eliberarea amplasamentului din firul 2; • Întreruperea circulaþiei tramvaielor pe toatã durata execuþiei; • La finalizarea lucrãrilor, se reia circulaþia tramvaielor pe traseul existent; circulaþia rutierã suprateranã se realizeazã pe cele douã structuri paralele (câte una pe sens), iar circulaþia rutierã, la nivelul terenului, se va desfãºura pe un traseu reorganizat. Întrucât circulaþia tramvaielor se pãstreazã în amplasamentul actual, se vor executa douã lucrãri de supratraversare paralele, care încadreazã zona centralã destinatã circulaþiei tramvaielor (cu o lãþime de circa 6,50 m). Cele douã pasaje paralele asigurã circulaþia rutierã pe douã fire pe sens (cu o parte carosabilã de 7,00 m - 7,80 m) pe toatã lungime lucrãrii. Pentru a diminua suprafeþele expropriate, pe pasajele noi s-au eliminat trotuarele, rezultând o lãþime minimã de pod de circa 9,00 m. Amprenta supratraversãrii se suprapune peste lãþimea bulevardelor existente, fiind necesarã execuþia, la nivelul terenului, a unor completãri rutiere ºi trotuare, lateral pasajelor noi (douã benzi pe sens ºi trotuare de minim 1,50 m).  Revista Construcþiilor  noiembrie 2013

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement