Page 12

Teatrul Naþional I. L. Caragiale Bucureºti (VIII) CONCEPTUL, IDEEA CARE A STAT LA ORIGINEA ELABORÃRII COMPOZIÞIEI VOLUMETRICE A TEATRULUI NAÞIONAL BUCUREªTI acad. prof. dr. arh. Romeo - ªtefan BELEA, membru corespondent al Academiei Române Din punct de vedere al compoziþiei urbane, datele amplasamentului solicitau o expunere cât mai adecvatã ºi generoasã spre un cadru arhitectural existent extrem de valoros: Ministerul Agriculturii, Spitalul Colþea, Palatul ªuþu, Universitatea, ªcoala de Arhitecturã, Blocul Dunãrea (cãzut la cutremurul din anul 1977) ºi seria de clãdiri de raport realizate în perioada interbelicã sau imediat dupã rãzboi de pe Bulevardul Ana Ipãtescu (azi, Lascãr Catargiu) ºi strada Batiºtei, ca ºi realitatea unei zone nestructurate, inexpresive în mare parte, spre estul amplasamentului. De aceea, sub coordonarea prof. dr. arh. Horia Maicu, arhitect ºef al Capitalei la acea vreme, colectivul de proiectare a optat pentru realizarea unui front cât mai neutru, paralel cu Bulevardul Ana Ipãtescu, pe fundalul cãruia sã se exprime volumul Sãlii Principale, volum a cãrui expresie (prin pereþii concavi plini, proiectaþi a fi decoraþi cu fresce apãrate de o largã copertinã din beton aparent), urmãrea sã aminteascã de bisericile mãnãstirilor din Nordul Moldovei. Corniºa generalã ºi, în special, cota copertinei corpului principal (peste care se ridicã numai accentul turnului scenei principale) a fost stabilitã la înãlþimea generalã a corniºelor edificiilor din jur, cca 18,00 m. Acestui volum al Teatrului Naþional Bucureºti (înscris în cotele de înãlþime ale vecinãtãþii), i s-a realizat compoziþional, cu accent pe verticalã, Hotelul Intercontinental.

Cele douã edificii, Teatrul Naþional Bucureºti ºi Hotelul Intercontinental, au fost dispuse pe o dalã verde, cu copaci robuºti, ridicatã faþã de cota trotuarelor, realizându-se astfel un stilobat de liniºte, de relaxare, în mijlocul celei mai aglomerate intersecþii a Capitalei, dalã sub care s-a prevãzut ºi realizat un parcaj pentru cca. 1.000 maºini, având acces direct în holul Teatrului Naþional Bucureºti, parcaj care asigurã caracterul exclusiv pietonal al stilobatului. În cadrul aceluiaºi proiect de ansamblu, s-a realizat ºi giraþia din intersecþia Bulevardului Ana Ipãtescu cu Bulevardul Elisabeta ca ºi pasajul de pietoni (cu funcþiuni nu numai de subtraversare dar ºi cu un restaurant ºi spaþii comerciale). Ansamblul, astfel definitivat în anii ’70, a constituit o ordonare ºi o îmbogãþire a spaþiului urbanistic din aceastã zonã centralã a Capitalei. * * * Într-un viitor foarte apropiat - idee iniþialã care a stat la baza elaborãrii compoziþiei volumetrice ºi de expresie a Teatrului Naþional Bucureºti ºi a Hotelului Intercontinental dispuse pe o platformã - oazã pietonalã într-un cadru foarte înverzit ºi animat - un parc va fi redat Capitalei ºi mai ales acestui centru cu un cadru architectural moºtenit de o valoare deosebitã, scena tumultoasã a vieþii cotidiene contemporane.

TNB - ieri...

TNB - mâine...

12

(Va urma)

 Revista Construcþiilor  noiembrie 2013

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement