Page 10

Constructori români pe piaþa algerianã Tiberiu ANDRIOAIEI - vicepreºedinte PSC O firmã îºi demonstreazã ºi îºi confirmã eficienþa ºi fiabilitatea cu precãdere în situaþiile de crizã economicã. Este ºi cazul celor din construcþii care, sub îndrumarea PSC, s-au preocupat ºi chiar au gãsit posibilitãþi de lucru ºi în strãinãtate, mai ales în situaþia criticã prin care firmele româneºti nu au investiþii în propria þarã. În acest fel, PSC nu-i lasã de izbeliºte pe cei care compun aceastã breaslã ºi cautã ºi gãseºte pentru ei lucrãri în strãinãtate. Despre acest demers ºi rezultatele lui aflãm date de la dl ing. Tiberiu Andrioaiei - vicepreºedinte PSC.

Tiberiu Andrioaiei - vicepreºedinte PSC

Redacþia: Aþi revenit recent din Algeria. Acþiunea face parte din proiectul de internaþionalizare? Tiberiu Andrioaiei: Da, aceasta a fost a treia misiune economicã oficialã, din 2013, organizatã de PSC în colaborare cu Ministerul Economiei. Se încheie, astfel, încã o etapã, în al treilea an consecutiv, în care strategia de export a României, promovatã de PSC, cuprinde pieþe de real interes pentru constructori. Au fost introduse în strategie, cu prioritate, acele zone aflate în plinã dezvoltare - zone post-conflict, cum e cazul Orientului Mijlociu ºi Nordului Africii – sau care dezvoltã programe speciale, cum e cazul Federaþiei Ruse, organizatoare a unei Olimpiade ºi a unui Campionat Mondial de fotbal pânã în 2018. Acestea sunt zone în care sectorul românesc de construcþii are, deja, o imagine bunã ºi în care firmele noastre sunt competitive. Red: Cum aþi gãsit Algeria din punct de vedere economic ºi, deci, al posibilitãþilor privind investiþiile? T.A.: Peste aºteptãri, în sensul cã problemele de securitate mediatizate sunt exagerate, iar autoritãþile ºi 10

mediul de afaceri declarã deschis faptul cã au resurse dar le lipsesc tehnologia ºi ºtiinþa de a realiza programe necesare ºi urgente. Algeria este un stat în plinã dezvoltare ºi cu un înalt grad de stabilitate socialã, care are disponibile în program peste 200 miliarde de USD pentru investiþii, în special în construcþii edilitare ºi infrastructurã. Red: Ce proiecte ar fi posibil de realizat în aceastã þarã în viitorul apropiat? T.A.: În urma vizitelor la Ministerele de resort am aflat cã sunt programate a se construi peste 1.000 km autostrãzi, peste 30 staþii de epurare, 44 baraje colinare, 13 staþii de desalinizare, peste 2 milioane de locuinþe sociale, sisteme de irigaþii, spitale, ºcoli ºi multe altele. Toate acestea, într-un program ambiþios al guvernului, prin care se doreºte reconstrucþia þãrii ºi asigurarea unei stabilitãþi sociale, absolut necesare unui popor trecut prin multe încercãri. Red.: Constructorii români sunt dispuºi sã lucreze pe piaþa algerianã? T.A.: Un factor relevant în decizia constructorilor români de a participa în piaþa algerianã este reprezentat de faptul cã autoritãþile declarã în mod deschis faptul cã deþin resurse imense, cã doresc creºterea cadenþei în dezvoltarea þãrii ºi cã au nevoie de tehnologie ºi transfer de experienþã, factori la care constructorii români se calificã la cel mai înalt nivel. Au “luat pulsul” direct din “piaþã” ºi în aceste condiþii, decizia este mai uºor de luat. Red.: Care ar fi principalele repere de luat în calcul la operarea pe acea piaþã?

T.A.: Peste tot în pieþele internaþionale, dar în mod special în þãrile arabe, funcþioneazã principiul celor 3P: prezenþã, pacienþã, perseverenþã. Fãrã acestea nu pleci de acasã. Dacã totuºi eºti pregãtit sã le accepþi ºi sã le aplici, câºtigul este clar ºi semnificativ. Au fost identificate condiþiile cadru de participare în proiectele locale, iar acum firmele, susþinute de Patronat, vor discuta metodele optime de colaborare, una dintre cerinþele specifice fiind obligaþia de a constitui firma cu identitate juridicã algerianã, împreunã cu un asociat local. PSC a deschis colaborãri cu asociaþiile similare împreunã cu care vor selecþiona ºi promova cei mai relevanþi potenþiali parteneri. Red.: Existã firme româneºti care lucreazã acolo? T.A.: Desigur. Încã din varã, PSC a cumpãrat sindicalizat caietul de sarcini pentru participarea la constituirea unei liste scurte de firme care urmeazã sã lucreze la amplul program de locuinþe sociale. În urma acestui demers, au fost firme din patronat care au aplicat individual ºi una chiar a reuºit sã se califice, iar acum deruleazã restul de formalitãþi. Sunt ºi alte firme, care nu sunt din PSC ºi care sunt prezente de mai mult timp în Algeria. Red.: ªi se mai pot accesa lucrãri, dacã licitaþia s-a închis? T.A.: Da, pentru cã s-a închis doar o secvenþã de program; pentru restul PSC invitã firmele membre, de orice specialitate, sã solicite informaþii detaliate privind opþiunile de  Revista Construcþiilor  noiembrie 2013

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement