Page 12

START

Când muzica are gust CE LEG~TUR~ ARE O INOVA}IE CONTEMPORAN~ CU O POVESTE DE IUBIRE SUPRAREALIST~ A SECOLULUI TRECUT? PASIUNEA {I INVENTIVITATEA A DOU~ TINERE CARE AU DECIS S~ TRANSPUN~ |N REALITATE PIANOCKTAILUL LUI BORIS VIAN. DE LELIA PETRESCU

P

ianina transformat` astfel \ncåt s` dea gust muzicii, pe care Boris Vian o descria \n “Spuma zilelor”, a devenit realitate \n România. Pianocktailul realizat de Antonia Dumitrescu [i Raluca Macale] combin` b`uturi \n func]ie de clapele ap`sate. Inven]ia a avut debutul \n ianuarie 2015, \n cafeneaua La Boheme. Cele dou` tinere au \nceput s` lucreze la pianin` singure, apoi li s-a al`turat un prieten care le-a \ndrumat la partea electric`, fiindc` instrumentul func]ioneaz` pe baza unui impuls electric, declan[at de ap`sarea pe clapele pianinei. Impulsul este transmis prin intermediul unei surse c`tre electrovalve care dozeaz` b`uturile din recipien]i, formând astfel un cocktail. Tinerele au citit manuale despre combinarea b`uturilor [i au aplicat informa]iile despre ce tipuri de alcool [i ce tipuri de sucuri [i siropuri se \mbin` cel mai bine. Pianocktailul este preg`tit inclusiv pentru evenimente dedicate exclusiv copiilor, când se folosesc doar sucuri. Cocktailurile nu sunt cele cunoscute, ci poart` numele melodiilor interpretate. Antonia [i Raluca au hot`rât la \nceput 10 piese la care Pianocktailul r`spundea cu o b`utur` alcoolic`. Playlistul era compus din operele lui Richard Clayderman, Frank Sinatra, Ludwig van Beethoven, U2, Passenger. Lista a fost completat` [i a ajuns la un num`r de 20 de piese \n prezent, dar asta nu limiteaz` num`rul de cocktailuri ce pot fi realizate. Finalul fiec`rui spectacol ofer` posibilitatea celor care [tiu s` cânte la pian de a-[i crea propria b`utur`, interpretând la Pianocktail melodia preferat`. Cocktailurile sunt \n cantit`]i mici, de aproximativ 50 ml, fiind oferite la pre]ul de 10 lei. Cei care nu pot degusta \n bar pot cump`ra esen]` de muzic`, \n sticlu]e decorate, la pre]ul de 15 lei. Dup` dezvoltarea brandului pân` la acest nivel, Raluca [i Antonia iau \n considerare colabor`ri cu firme de transport de pianine sau cu firme de organiz`ri de evenimente inclusiv cu poten]iali investitori. 10

Biz

Exist` deja planuri de viitor pentru Pianocktailul din România. Tinerele consider` c` marketingul este esen]ial, de aceea vor s` participe la cât mai multe evenimente culturale, petreceri corporate, team building-uri al`turi de inven]ia lor. Participarea la târgul “Lord of the Things” a fost un succes, motiv pentru care Raluca [i Antonia s-au hot`rât s` \[i \nscrie pianina [i la Festivalul George Enescu, \n cadrul proiectului Bucure[tiul Creativ, la care vor participa \n septembrie. Organizarea unui turneu \n ora[ele mari din ]ar` [i chiar [i \n afara ]`rii este o perspectiv` care pare din ce \n ce mai u[or de realizat. “Dup` România, probabil vor urma ]`rile din Europa de Vest, poate Germania, Marea Britanie. Spunem acest lucru deoarece am primit un feedback pozitiv, atunci când Pianocktailul a ap`rut \n publica]ia britanic` «Daily Mail»”, spune Antonia Dumitrescu. Pentru deplas`ri \n ]ar` sau \n str`in`tate,

cele dou` tinere au \n vedere pe viitor s` construiasc` un Pianocktail mai u[or de transportat. De asemenea, vor s` realizeze mai multe instrumente, pentru a fi mai u[or din punct de vedere logistic s` le amplaseze \n cât mai multe ora[e din ]ar`, \n func]ie de cerere. Fiecare Pianocktail construit va avea un design diferit, adaptat \n func]ie de specificul localului \n care va fi amplasat, [i va putea fi cump`rat sau doar \nchiriat. Pre]ul nu este \nc` stabilit. “Este dificil s`-l evalu`m, deoarece, exceptând partea financiar`, am investit foarte mult` pasiune, timp, emo]ii [i mai ales munc`”, explic` Raluca Macale]. Pentru ca afacerea s` ating` toate nivelurile, Raluca [i Antonia \[i doresc [i propriul pub, \n care Pianocktailul s` poat` \ntâmpina to]i iubitorii de muzic` [i unde se vor putea sus]ine spectacole \n fiecare sear`. Pianina nu este unic` \n lume, astfel de inven]ii existând [i \n alte ]`ri. Biz

Biz 283  
Biz 283  

Management si adrenalina - Cand pe umerii managerilor de top apasa tot mai mult presiunea businessului, nevoia de reincarcare a bateriilor e...

Advertisement