Page 72

ÜBER-KREATIV, PE PLUS Industria german` de publicitate a avut mai pu]in de suferit de pe urma crizei economice, \ns`, la fel ca peste tot \n lume, se transform` \n ritmul impus de schimb`rile vremurilor actuale. DE LOREDANA S~NDULESCU

R

Reclamele nem]e[ti difuzate la mijlocul anilor ’90 odat` cu \nceputurile televiziunii prin cablu din Romånia erau de-a dreptul fascinante. O oaz` de culoare [i perfec]iune \n cel mai pur stil german, \ntr-o industrie care la noi se zb`tea \ntre anun]uri de mica publicitate [i primele film`ri stinghere. Dou`zeci de ani mai tårziu, decalajul s-a estompat, \ns` emo]ia de a vorbi despre advertisingul german a r`mas, mai ales c` am reu[it s`-i lu`m pulsul chiar la el acas`, \n Berlin. Am stat de vorb` cu trei publicitari din Berlin: un antreprenor care dup` o carier` impresionant` \n mari re]ele de publicitate conduce de doi ani propriul shop de crea]ie; un manager de multina]ional` cu birou la Berlin, cu experien]` pe pia]a britanic`, [i care de un an [i jum`tate s-a \ntors acas`; [i un director de crea]ie expat, de zece ani \n advertisingul german. Fiecare are propria perspectiv` despre ce \nseamn` industria de publicitate german`. Puse laolalt`, acestea nu se contrazic, ci completeaz` tabloul unei industrii care a avut mai pu]in de suferit de pe urma crizei economice decåt cele din alte p`r]i ale lumii. Privind \n urm`, se pare c` s-au luat mai pu]ine decizii pripite [i s-a ac]ionat \ntr-o perspectiv` mai pe termen

70

Biz

“Hammer”, realizat` de Heimat pentru Hornbach, este considerat` una dintre cele mai creative campanii ale anului 2013

INDUSTRIA GERMAN~ DE PUBLICITATE |N CIFRE (2013) TV: +780,7 mil. euro Outdoor: +144,2 mil. euro Online: +136,4 mil. euro Radio: +52,3 mil. euro Print: –348,1 mil. euro, din care cea mai mare sc`dere, –301 mil. euro, a fost \nregistrat` de publica]iile cu apari]ie zilnic` Cre[tere total` ajustat` a pie]ei: +2,0 % Sursa: www.ip-deutschland.de

lung. Clien]ii nu au t`iat bugetele atåt de drastic ca \n alte ]`ri [i, \n general, a contat faptul c`, pe ansamblu, economia a fost mult mai stabil`. La fel ca peste tot \n lume, [i \n Germania publicitatea \n print este \n declin evident \n favoarea online-ului, care cre[te cel mai mult, \ns` nu la fel de mult pe cåt s-ar a[tepta unii. Cu tot dinamismul de care d` dovad`, potrivit estim`rilor din industrie, online-ul nu dep`[e[te 17% din

totalul pie]ei, \n timp ce TV-ul r`måne \n continuare dominant cu peste 50% din volumul total, iar printul scade constant cu aproximativ 5% \n fiecare an. O particularitate a pie]ei este c` agen]iile independente, neafiliate la mari grupuri globale de comunicare, cå[tig` tot mai mult teren [i recunoa[tere interna]ional`, atåt prin cå[tigarea unor conturi mari, cåt [i prin premii. Heimat, considerat` la ora actual` una dintre cele mai creative agen]ii din Germania, autoarea mult aclamatei campanii “Hammer” pentru Hornbach de anul trecut, lucreaz` din Berlin pentru operatorul elve]ian de telefonie Swisscomm. Jung von Matt, cu sediul central \n Hamburg, a preluat comunicarea contului global al Mercedes-Benz [i s-a extins pe mai multe pie]e, inclusiv \n China, lucru ce p`rea aproape de neatins pentru o agen]ie local` \n urm` cu 10 - 15 ani. Invariabil, la polul opus punctelor forte, orice poveste despre industria de publicitate german` nu are cum s` omit` marele e[ec Springer & Jacoby. Dup` ani de glorie, timp \n care a fost o veritabil` [coal` pentru genera]ii de publicitari germani, la mijlocul anilor 2000 agen]ia s-a pr`bu[it din motive de management defectuos, f`r` s` aib` nici m`car o leg`tur` cu criza care avea s` loveasc` apoi \ntreaga industrie, peste tot \n lume. Biz

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement