Page 69

varietatea acestora indic` faptul c` puterea acestor organiza]ii const` \n dezvoltarea [i \mbun`t`]irea semnificativ` a produselor. Mai mult, 85% dintre marile afaceri de familie germane au pus bazele unor proiecte care au ca misiune \mbun`t`]irea serviciilor [i a produselor existente, \n timp ce 76% au scos pe pia]` \n ultimii doi ani produse ori servicii complet noi. 40% dintre companiile participante la sondaj au precizat c` au crescut investi]iile \n cercetare [i dezvoltare comparativ cu anul 2011. Cu toate c` impactul afacerilor de familie asupra economiei statului german este colosal [i se poate resim]i indirect [i asupra \ntregii comunit`]i europene, modelul de business al acestor companii este unul u[or diferit fa]` de cele cu care suntem noi, românii, obi[nui]i. Afacerile de familie graviteaz` \n jurul actualului de]in`tor sau \n jurul fondatorului \n cazul companiilor mai tinere [i nu de pu]ine ori exist` riscul ca agenda antreprenorului s` nu includ` [i un plan de succesiune bine structurat, sau, mai mult, viitorul mo[tenitor s` nu posede acelea[i abilit`]i manageriale precum p`rin]ii sau bunicii s`i de la care va prelua businessul. Dar toate acestea se pot \nv`]a, iar strategia ESMT este direct propor]ional` cu cre[terea exponen]ial` a afacerilor de familie. “European School of Management and Technology va fi cel mai probabil \n urm`torii ani o [coal` de business de dimensiune mic` sau medie, \n compara]ie cu cele din SUA, dar, pe de alt` parte, \[i va consolida pozi]ia ca fiind prima [coal` de business din Germania [i mai ales ca [coala de business care se adreseaz` unui segment al economiei europene specific german, segmentul familiei, aceste companii de dimensiuni

FOTO: BIZ

STRATEGIE MANAGEMENT

|n Germania sunt foarte multe afaceri de familie, acestea sunt motorul economiei. Ace[ti antreprenori \[i protejeaz` mai mult angaja]ii, adic` au preferat s` taie din salarii dac` a fost cazul, dar [i-au p`strat angaja]ii.” ASTRID GOTTWALD, Principal and Country Manager pe Germania la firma de executive search Pedersen & Partners

mici [i medii, aflate foarte adesea \n posesia familiilor \n decurs de genera]ii [i pentru care trebuie s` existe modele de training [i educare specifice”, spune C`t`lina {tef`nescuCuntze. European School of Management and Technology este o [coal` de business la care, \n intervalul 2007 – 2013, au \nv`]at zece studen]i români, unul la programul de Executive MBA [i nou` \n cadrul programului de full-time MBA oferit de institu]ia de \nv`]`mânt din Berlin. Biz . Biz

67

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...