Page 57

SERVICII

Sunt lucruri pe care probabil unii curieri nu le pot face [i vor evita s` vorbeasc` despre ele. Pentru noi este adeseori mai complicat s` vorbim despre toate op]iunile existente [i despre lucrurile pe care le putem face. De aceea este esen]ial` dezvoltarea unei rela]ii pe termen lung, \n care s` \n]elegem mai bine a[tept`rile partenerilor no[tri. Exist`

Germania, unde z`pada era la acel moment un produs deficitar. Un partener de-al nostru ne-a solicitat recent livrarea mai multor mostre de \nghe]at` \n diverse ]`ri europene.

proiecte cu o amprent` special`, la care suntem \ncânta]i s` fim p`rta[i: un exemplu sunt transporturile de celule stem, a c`ror livrare o realiz`m \n re]eaua aerian` proprie \n condi]ii de temperatur` controlat`. Temperatura a fost esen]ial` [i \n “exportul urgent” de z`pad` realizat de echipa TNT România, \n plin cod portocaliu, \n beneficiul redac]iei Biz aflate \n vizit` de lucru \n

Ce poate face [i ce nu poate face un curier? M` gândesc la momentele acelea când a[tep]i o livrare, care \ntârzie f`r` s` [tii de ce. A[teptarea este \ntotdeauna o \ncercare dificil`, \ns` a nu da informa]ii clientului este pentru mine greu de \n]eles [i acceptat. |n cazul nostru, prin intermediul instrumentelor electronice pe care vi le punem la dispozi]ie, ve]i avea posibilitatea s` trimite]i notific`ri via e-mail destinatarilor. V` vom ]ine la curent privind parcursul transportului [i vom aten]iona, de asemenea, clientul final \nainte de livrare via SMS. Tocmai pentru c` \n]elegem importan]a acestui aspect, am lansat anul trecut, \n premier` na]ional`, op]iunea de livrare garantat`, \n urm`toarea zi, pentru expedierile din România. Astfel, dac` expedierea nu se va putea livra din vina noastr` \n 24 de ore, vom fi noi cei care v` vom informa despre acest lucru [i nu va trebui s` pl`ti]i acel transport. |n 2013, procentul aferent livr`rii la timp a fost de 99,84%.

BOGDAN DR~GOTOIU, Sales & Marketing Manager, TNT România

Care este diferen]iatorul TNT România?

Foto: VALI MIREA

Ce nu ne spune, de obicei, curierul?

Cultura de companie [i dorin]a tuturor membrilor echipei de a face lucrurile s` se \ntâmple potrivit a[tept`rilor partenerilor no[tri sunt aspectele care ne diferen]iaz`, mai mult decât orice alte resurse de care dispunem. Ne \ntreba cineva recent, de pild`, care este rostul deschiderii \nc` unui canal de comunicare \n social media, pentru o companie care este “compus`” doar din avioane, ma[ini, telefoane. R`spunsul nostru a fost atunci c` la TNT oamenii sunt cei mai importan]i, atât angaja]ii, cât [i clien]ii [i colaboratorii no[tri. {tim c` deschiderea \n comunicare ne poate ajuta s` construim rela]iile pe care ni le dorim, iar social media este \nc` un instrument \n acest sens. Nu \n ultimul rând, sim]ul umorului [i dorin]a de a face din fiecare interac]iune un moment bun ne ajut` s` leg`m prietenii adev`rate. Biz Biz

55

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement