Page 56

LIVR~RI PESTE A{TEPT~RI De peste 20 de ani \n România, TNT are pe pia]a local` un portofoliu de mii de clien]i, reprezentând mare parte dintre companiile care stabilesc pulsul economiei române[ti. Bogdan Dr`gotoiu, Sales & Marketing Manager la TNT România, ne vorbe[te despre rolul [i locul companiei pe pia]a româneasc`. DE GABRIEL BÂRLIG~ Firmele de curierat sunt parte a sistemului circulator, vital pentru asigurarea s`n`ta]ii economiei. Cine e [i ce face TNT, ast`zi, pe pia]a local`? |mi place mult metafora pe care a]i utilizat-o, pentru c` \ntr-adev`r livr`rile sunt esen]iale pentru activitatea noastr` profesional`, dar [i pentru a r`spunde propriilor noastre a[tept`ri [i dorin]e. Ne \ntâlnim zilnic cu expedieri a c`ror miz` este de fapt \nceperea unui nou proiect, p`strarea unor clien]i importan]i sau asigurarea continuit`]ii pe o linie de produc]ie a c`rei oprire cost` sute de mii de euro pe or`. Alte transporturi pot fi considerate chiar mai aparte: noul model de telefon sau tableta pe care ]i-ai dorit-o demult, cadoul de ziua copilului sau a so]iei. Toate aceste lucruri ajung la noi prin intermediul unui curier, iar resursele companiei care livreaz`, precum [i atitudinea oamenilor implica]i direct \n acest proces sunt cele care fac diferen]a. TNT este partenerul pe care po]i conta, determinat s` asigure servicii la cel mai \nalt nivel [i s` \]i ofere permanent, 24/7, suport [i informa]ii. Gama de solu]ii de curierat pe care le oferim variaz` de la servicii aeriene ultrarapide pân` la variante de transport rutiere, pentru transporturi \n condi]ii de eficien]` a costurilor. Acest model de business, centrat pe client [i solicit`rile lui, ne-a consolidat pozi]ia de top pe pia]a româneasc`, pozi]ie confirmat` de camerele de comer] [i industrie locale [i na]ionale. 54

Biz

Care este profilul clientului TNT România? Clien]ii TNT variaz` de la companii mari, multina]ionale, cu un mix logistic complicat, cu contracte [i parteneriate \n multe ]`ri de pe mapamond, [i pân` la mici companii care se dezvolt` pe pia]a local`. Indiferent de m`rimea afacerii, diversitatea serviciilor pe care le oferim permite clien]ilor s` fac` cea mai bun` alegere, adecvat` vitezei propriului flux de distribu]ie [i \n acord cu propria strategie de afaceri.

Care este calculul pe care ar trebui s` [i-l fac` o companie atunci când alege un curier? Fiecare serviciu de livrare include o serie de componente ale c`ror costuri se reg`sesc \n tariful final. De la preluarea [i livrarea door-to-door pân` la instrumente electronice multifunc]ionale, de la opera]iuni de procesare suplimentar`, conform solicit`rilor clientului final, [i pân` la alegerea modalit`]ii de livrare, trebuie evaluate cu aten]ie toate op]iunile, astfel \ncât serviciul prestat s` reprezinte [i cea mai bun` solu]ie pentru companie. Abordarea TNT este de a oferi clientului posibilitatea s` acceseze un adev`rat “one stop shop”, \n care solu]iile oferite pot varia de la simple livr`ri aeriene [i rutiere pân` la un charter aerian dedicat [i managementul unor opera]iuni logistice complexe. Pe de alt` parte, echipa

dedicat` fiec`rui client \l poate consilia \n privin]a variantelor existente, pentru a-[i optimiza costurile.

Care este ]ara european` cu cea mai mare pondere \n curieratul din [i c`tre România? Aceea[i structur` reg`sit` \n comer]ul interna]ional al României exist` [i \n ceea ce prive[te destina]iile alese preponderent de clien]ii TNT. Germania, tema acestui num`r al revistei Biz, este [i pentru clien]ii TNT o pia]`-cheie, direc]iile preponderente de import-export variind de la domenii industriale de vârf (auto, electronic` etc.) pân` la transporturi dedicate \n domeniul medical [i farmaceutic. Apari]ia unui nou model de ma[in` sau a unui gadget electronic este precedat` de schimburi intense de componente, piese, pân` la finalizarea unui prototip, urmând apoi comenzile din zona comer]ului clasic [i a celui electronic. Acest flux \n ambele sensuri continu` apoi, \n func]ie de ciclul de via]` al produselor, cu perioada de garan]ie, variantele de retur [i repara]ii. Activitatea noastr` se reg`se[te \n fiecare etap` a acestui proces [i, evident, exist` solu]ii specifice fiec`ruia: livr`ri expres urgente sau chiar charter pentru piese de schimb, transporturi rutiere dedicate de produse, cu livrare \n re]elele de magazine, solu]ii de tip Returns Express etc.

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...