Page 48

INOVA}IE

MEDICINA LA DISTAN}~, TOT MAI APROAPE Tehnologia schimb` felul \n care vor evolua serviciile medicale \n urm`toarele decenii. Una dintre cele mai interesante direc]ii este cea de telemedicin`, domeniu \n care Deutsche Telekom deruleaz` proiecte unice la nivel mondial. DE GABRIEL BÅRLIG~

D

De la dou` monitoare a[ezate unul lâng` altul, un medic german afl` \n orice moment starea de s`n`tate a sute de pacien]i care sufer` de insuficien]` cardiac` cronic`. La biroul din fa]a lui se afl` o sta]ie de lucru similar`. Este doar unul dintre zecile de centre de telemedicin` care supravegheaz` 1.500 de pacien]i cu insuficien]` cardiac` cronic` externa]i recent din spital, ca parte a unui studiu amplu care s` arate beneficiile acestui sistem pentru oameni, dar [i pentru bugetul de s`n`tate. “Exist` [i beneficii economice, dac` avem \n vedere c` [apte zile de spitalizare cost` 10.000 de euro \n Germania. Dup` externare derul`m acest program timp de 12 luni tocmai pentru a reduce num`rul zilelor de spitalizare din aceast` perioad` critic` pentru bolnavii de insuficien]` cardiac` cronic`”, spune prof. dr. Friedrich Köhler, directorul centrului pentru telemedicin` cardiovascular` din cadrul spitalului universitar Charité, din Berlin. Doctorul Köhler este coordonatorul acestui program inovator, \n spatele c`ruia se afl` tehnologie dezvoltat` de Deutsche Telekom. “Zona de e-health are mare poten]ial de dezvoltare. Oferim servicii, solu]ii [i produse care s` faciliteze serviciile de s`n`tate”,

46

Biz

spune Marc Droste-Franke, Senior IT Architect pentru telemedicin` \n cadrul T-Systems International, subsidiar` a Deutsche Telekom. Introducerea de noi tehnologii \n sistemul medical presupune numeroase etape preliminare, având \n vedere reglement`rile stricte din domeniu. Dar, mai ales, trebuie dovedit` utilitatea acestor tehnologii \n context medical, prin studii la scar` larg`. “Provocarea pentru telemedicin` e integrarea noilor sisteme electronice \n cele deja existente \n spitale. Suntem \n faza de pre-market. Exist` sute de proiecte-pilot pentru bolile cronice, care au rezultate pozitive. Dar integrarea \n sistemele existente [i construirea unui sistem de business viabil reprezint` adev`rata provocare”, spune Ralph-Georg Wörhl, vicepre[edinte pentru Telemedicin` \n cadrul diviziei de e-Health din Deutsche Telekom.

VIITORUL CU PA{I MICI Proiectele Deutsche Telekom din zona de telemedicin` nu sunt limitate la Germania. Compania lucreaz` cu operatorii na]ionali de telecom din propria re]ea pentru mai multe ini]iative, cum ar fi o solu]ie destinat` diabeticilor \n Ungaria. |n acela[i timp,

compania este aproape de lansarea unui proiect de mai mare amploare \n Gali]ia [i \n }ara Bascilor cofinan]at de Uniunea European`. Una dintre principalele probleme pentru implementarea sistemelor de telemedicin` este legat` de num`rul mare de entit`]i implicate \n zona medical` – autorit`]i locale [i na]ionale, companii de asigur`ri, asocia]ii ale doctorilor, asocia]ii ale pacien]ilor etc. “Avem o echip` interna]ional`, care se ocup` de proiectele din afara Germaniei. |ncerc`m s` comercializ`m astfel de produse localizate pentru diverse pie]e locale. Nu e u[or, mai ales c` sunt reglement`ri diferite pe fiecare pia]`”, subliniaz` Ralph-Georg Wörhl. Proiectele din afara Germaniei sunt realizate prin colaborare cu operatorii locali care fac parte din grupul Deutsche Telekom, care devin hub-uri locale. “Suntem implica]i \n mai multe proiecte regionale \n Sco]ia, Spania sau Danemarca. Vrem s` acoperim pia]a european`, dar ne uit`m [i la Asia – avem \n Singapore un hub pentru aceast` regiune”, adaug` Wörhl. Deutsche Telekom este implicat de peste doi ani \n proiecte de telemedicin` \n Polonia, unde centralizarea sistemului de s`n`tate a ajutat la luarea mai rapid` a deciziilor. Aici, provocarea a fost dat` de bugetele mici disponibile pentru a finan]a aceste programe [i de procedurile de licita]ie destul de lungi. |n plus, trebuie implicate [i companiile locale, nu se poate importa pur [i simplu sistemul din Germania. Dar unul dintre proiectele majore ale Deutsche Telekom \n Germania este \n plin` derulare [i const` \n realizarea

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...