Page 45

\n acest punct, dar a]i reu[it s` ave]i un deficit de cont curent de aproximativ 1%. Exist` [i o plas` de siguran]` cu noul acord cu FMI [i chiar dac` sumele nu sunt trase, func]ioneaz` cu rol preventiv \n actualul climat.” Economistul b`ncii germane crede c` este foarte bine c` avem acord cu Fondul, pentru c` astfel pot fi continuate m`surile necesare pentru restructur`rile fiscale, chiar dac` m`surile nu \i fac pe guvernan]i mai populari. Marion Mühlberger crede c` este posibil ca \n urm`torii ani s` vedem upgrade-uri ale ratingului suveran al Romåniei “chiar dac` temele nu sunt \n totalitate realizate, mai ales \n sectorul bancar, unde trebuie s` fie reluate cre[terea credit`rii [i s` fie rezolvate creditele neperformante”. Ceea ce trebuie s` con[tientizeze Romånia \n peisajul global este c` nu suntem singuri [i c` risc`m o izolare \n termeni economici dac` nu facem reformele structurale necesare [i nu adopt`m o atitudine competitiv`, avånd \n vedere mediul global \n care ne mi[c`m. Guvernan]ii trebuie s` renun]e la luptele politice [i s` fac` ceeea ce trebuie f`cut \n economie, nu s` o strice, ci s` \i g`seasc` calea cea mai bun` pentru dezvoltare. Reformele \n justi]ie, \n agricultur`, \n sectorul fiscal, cel administrativ sunt necesar pentru a convinge investitorii [i pie]ele c` dorim s` fim parte a jocului economic global. Poten]ialul de cre[tere al Romåniei este estimat de economi[tii cu care am discutat la 3% [i este sc`zut fa]` de media poten]ial` a ]`rilor din UE-12, \ns` poate cre[te, dac` sunt continuate reformele \n sectorul \ntreprinderilor de stat, al energiei, al utilit`]ilor. De asemenea, guvernul trebuie s`

Cre[tere PIB % anual CK LV LT PL RO EE RU HU CZ BG HR UA 2

0

-2

4

2013

6

2014

Surs`: IMF, Deutsche Bank Research

estimare 2014 2015 3,5 3,8

Cre[tere PIB % anual SUA

2012 2,8

2013 2,0

Japonia Zona euro

1,4 -0,6

1,5 -0,4

0,7 1,0

1,3 1,4

Germania Fran]a

0,7 0,0 -2,6 -2,6 -1,3

0,4 0,2 -1,8 -1,8 -1,1

1,5 0,9 0,6 0,6 0,7

1,4 1,6 0,7 0,7 1,3

-6,4

-4,3

0,8

2,0

-3,2 0,1 0,3 6,0

-1,6 0,2 1,5 5,9

0,8 1,8 2,7 6,9

0,9 2,2 2,0 6,8

India Europa de Est America Latina

7,8 4,1 2,7 2,8

7,7 4,3 2,3 2,3

8,6 5,5 2,8 2,7

8,2 6,0 3,4 3,1

Global

3,0

2,8

3,8

4,0

Italia Spania Olanda Grecia Portugalia Irlanda Marea Britanie Asia (exc. Japonia) China

Surs`: Federal Statistical Office, Deutsche Bank Research

ia \n calcul [i \mb`trånirea popula]iei [i m`suri de rezolvare a situa]iei viitoare. “Dac` sunt rezolvate aceste trei zone, \mpreun` cu revigoarea credit`rii \n sectorul bancar, am putea asista la un poten]ial de cre[tere mai mare. Pe partea pozitiv` a lucrurilor Romånia este bine integrat` \n fluxul lan]urilor de produc]ie. Bunurile exportate din Romånia au valoare adaugat`. Ceea ce trebuie s` mai fac` ]ara dumneavoastr` este s` se \ndrepte spre zona de R&D [i spre exporturile de bunurile de \nalt` tehnologie, cum face Ungaria, de pild`”, a mai afirmat Marion Mühlberger. Recomand`rile economi[tilor pentru sectorul bancar din Romånia sunt adresarea mult mai bun` a creditelor neperformante [i rezolvarea situa]iei acestora, care ar putea avea efecte pozitive [i asupra relu`rii credit`rii. Economi[tii sunt optimi[ti legat de viitorul economiei Romåniei [i v`d semne bune, cu condi]ia ca reformele s` continue [i s` fie luate toat` msurile necesare pentru a elibera poten]ialul pe care aceast` ]ar` \l are. {i la nivel european [i global prognozele pe care speciali[tii de la Deutsche Bank le-au f`cut sunt pozitive, cu u[oare cre[teri economice \n majoritatea ]`rilor. Semnalele c` mediul interna]ional se \mbun`t`]e[te se v`d. Produc]ia industrial`, de pild`, \n special \n ]`rile emergente din Asia, a crescut \n ultimele luni [i a existat [i un impuls de \ncredere, reflectat \n chestionarele managerilor de achizi]ie. Economi[tii se a[teapt` la o cre[tere economic` de aproape 4% \n acest an, ceea ce ar face ca aceast` cifr` s` fie u[or peste media \nregistrat` \n ultimele trei decade. Biz

Biz 260- Germania, naturlich  
Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement