Page 38

BURS~

O BURS~ EUROPEAN~ PENTRU O PIA}~ GLOBAL~ Bursa de la Frankfurt este una dintre cele mai importante burse din Europa. De[i pare un loc lini[tit, pentru c` celebrul floor unde oamenii strigau ordinele de cump`rare a fost \nlocuit de computere, agita]ia se simte \n aer [i pe ecranele care afi[eaz` \n permanen]` starea ac]iunilor. Ghidul nostru \n aceast` lume a fost Andreas von Brevern, purt`torul de cuvånt al Deutsche Börse Group. DE ALEXANDRU ARDELEAN Cum a fost anul trecut pentru burs`? A fost un an al cre[terii pie]elor, desigur. Indicele DAX (cel mai important indice al bursei de la Frankfurt – n.r.) a crescut cu 25%. {i asta de[i nu am avut decåt [apte oferte publice ini]iale, care au totalizat \ns` un volum de aproximativ 6,2 miliarde de euro. Cineva s-ar a[tepta la mai multe oferte \ntr-un an bun, dar pia]a este \nc` \n a[teptare, cu aversiune la risc [i foarte atent` \n acest moment. Bursa poate oferi platforma, dar nu poate for]a pe nimeni s` lanseze o ofert` public` ini]ial` aici. O afacere \n cre[tere a fost pia]a obliga]iunilor corporatiste, mai ales a companiilor mijlocii, de 50 sau de 100 de milioane de euro. Avem peste 50 de obliga]iuni corporatiste listate aici [i un volum de 2 miliarde de euro. {i exist` de asemenea mult` activitate pe sectorul ETF-urilor (fonduri de investi]ii listate la burs` - n.r.). Bursa de la Frankfurt este cel mai mare loc de tranzac]ionare a ETF-urilor din \ntreaga Europ`, cu aproximativ 10 miliarde de euro pe lun` cifr` de afaceri. {i avem 1.041 de produse \n acest moment. Sunt convins c` investitorii \n ETF-uri au f`cut bani frumo[i anul trecut, pentru c` toat` pia]a a crescut. 36

Biz

Cåte companii sunt \n indicele DAX? Sunt 30 de companii germane \n indicele DAX, cu cea mai mare cifr` de afaceri [i cu cea mai mare capitalizare de pia]`. Indicele poate fi, teoretic, schimbat \n orice moment, \ns` practic avem de patru ori pe an \ntålniri \n care analiz`m indicele [i valoarea diferi]ilor participan]i din DAX, iar o dat` pe an, \n septembrie, decidem asupra structurii sale. Nu prea exist` schimb`ri, poate cåte o companie odat` la doi ani. DAX reprezint` 85% din \ntreaga cifr` de afaceri a bursei. Cele mai importante companii din Germania sunt incluse \n indice, inclusiv Deutsche Bank, BMW, Siemens, chiar [i Deutsche Börse. Indicele DAX este un indicator al economiei germane \n totalitate. Dac` ne uit`m la indice [i vedem c` el cre[te, atunci [tim c` [i economia cre[te. Indicele este un indicator dar [i un instrument de baz` pentru ETF-uri [i alte produse. |n acela[i timp, DAX joac` [i rol de benchmark. Un investitor poate s` \[i compare propriile investi]ii cu cele din acest indice pentru a vedea care sunt performan]ele sale comparativ cu cele din DAX.

Cum este organizat` bursa de la Frankfurt? Avem dou` sec]iuni principale: cea reglementat`, care urm`re[te regulile Uniunii Europene, [i cea deschis`, care este reglementat` de burs` \ns`[i. Majoritatea companiilor, multe str`ine, sunt tranzac]ionate pe pia]a deschis`. Pia]a reglementat` este pentru acele companii blue chip sau pentru cei care vor s` atrag` investitori interna]ionali. |n pia]a reglementat` avem \n jur de 1.000 de list`ri, iar \n pia]a liber` 9.000. Practic, avem ac]iuni de la 10.000 de companii aici. Care este diferen]a dintre cele dou` tipuri de pie]e? Cea deschis` nu are prea multe reglement`ri, doar cele legate de transparen]`, \n timp ce cea reglementat` are diferite cerin]e. Pentru sec]iunea deschis`, cerem un minimum de transparen]`. Capitalul de intrare nu este foarte mare, \ns` compania care vrea s` se listeze trebuie s` \[i publice rapoarte anuale, s` aib` un site, practic s` fac` business. |n plus, trebuie s` aib` un departament de rela]ii cu investitorii sau s` externalizeze aceast` activitate. |n cazul \n care ajungi s` fii inclus la tranzac]ionare pe pia]a deschis`, o alt` cerin]` este legat` de faptul c` trebuie s` mai fii listat [i pe o alt` burs`. De pild`, Coca-Cola este listat` pe bursa de la New York [i poate fi inclus` aici pe pia]a deschis`. |n ceea ce prive[te cerin]ele de capital, este o cerin]` minim` de capital, \n jur de 500.000 de euro. Care sunt avantajele pentru ca o companie s` vin` aici? Pe bursa de la Frankurt, o companie tranzac]ionat` aici g`se[te foarte mult` lichiditate. Spre deosebire de bursa de la

Biz 260- Germania, naturlich  
Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement