Page 32

IMPORTAN}A LUCRULUI BINE F~CUT A[a s-ar caracteriza rela]ia Romåniei cu Germania. Exist` mult` munc` \n spate pentru a convinge partenerii germani c` suntem pe calea cea bun`, mai ales c` nem]ii prefer` stabilitatea, predictibilitatea [i disciplina. Ambasadorul Romåniei la Berlin, Laz`r Com`nescu, ne-a vorbit despre provoc`rile acestei rela]ii. DE ALEXANDRU ARDELEAN Cum caracteriza]i rela]ia Romåniei cu Germania? Rela]iile cu Germania sunt \n momentul de fa]` cele mai complexe [i consistente pe care Romånia le are cu un alt stat membru al UE [i chiar de dincolo de Uniunea European`. Am \n vedere \n mod deosebit substan]a [i con]inutul rela]iilor economice. Germania este de departe principalul partener comercial al Romåniei, dup` datele statistice pe care le avem. Evalu`rile pentru anul trecut nu sunt \ncheiate, dar probabil c` la final vor fi \nregistrate peste 19 miliarde de euro schimburi reciproce, ceea ce \nseamn` peste 18% din comer]ul exterior al Romåniei. Ca termen de compara]ie, dac` ne uit`m la partenerul comercial al Romåniei de pe locul doi, acesta este undeva cam la jum`tate. Aceast` cifr` reprezint` o cifr` record \n schimburile romåno-germane; am asistat \n ultimul timp, \n ciuda crizei economice, la o evolu]ie \n crescendo a comer]ului bilateral. Cum vede]i schimburile economice bilaterale? Schimburile sunt destul de echilibrate, de[i exist` \n continuare un deficit \n defavoarea Romåniei, undeva sub un miliard de euro. Faptul c` schimburile economice sunt echilibrate poate fi v`zut [i ca un indicator al faptului c` produsele romåne[ti sunt competitive pe pia]a german`. {i nu este vorba de produse cu un grad de prelucrare redus, ci inclusiv din domenii \n care Germania exceleaz`, cum este industria auto. Un alt lucru foarte 30

Biz

important este faptul c` firmele germane se afl` printre primele \n privin]a investi]iilor directe \n Romånia. {i mai important, comparativ cu alte investi]ii \n Romånia, este c` cele germane sunt concentrate \n mod deosebit spre economia real`, \n industria auto, \n alte sectoare productive cu efecte benefice pentru dezvoltarea general` a economiei, a brandurilor respective, dar [i \n privin]a cre`rii de locuri de munc`. Sunt, dup` unele estim`ri, undeva la 300.000 de locuri de munc` create \n Romånia de firme germane. Cum decurge cooperarea la nivel politic [i institu]ional? |n ultimii patru-cinci ani, dialogul romåno-german, de la nivel \nalt pån` la cel de lucru, s-a intensificat de o manier` substan]ial`. Un capitol foarte important \n acest dialog este cel legat de colaborarea [i cooperarea \n contextul Uniunii Europene. M` refer, de exemplu, la politica energetic`, la guvernan]a economic`, la configurarea e[afodajului institu]ional al UE \n domeniul economico-financiar astfel \ncåt s` fie un proces incluziv. Adic` nu doar ]`rile membre ale zonei euro s` fie participante la elaborarea unor astfel de decizii, dar [i ]`rile care, precum Romånia, vor deveni membre ale zonei euro, s` fie incluse din start \n acest proces. |n aceast` privin]`, Germania este printre “vechile” state membre un real sus]in`tor al acestei abord`ri romåne[ti [i noi apreciem \n mod deosebit acest lucru. Cånd vorbim de cooperarea

[i dialogul romåno-german, avem \n vedere [i aspecte care ]in de ac]iunea extern` a Uniunii Europene, cum ar fi politica de vecin`tate, cea estic`, de pild`. Un alt areal important de cooperare cu Germania prive[te zona M`rii Negre, dar [i strategia european` pentru regiunea Dun`rii. Acord`m de asemenea o aten]ie deosebit` cooper`rii pe linie cultural-academic`. Un rol deosebit revine leg`turilor pe linia minorit`]ii germane din Romånia, dar [i a germanilor (sa[i, [vabi) originari din Romånia. Minoritatea german` din Romånia este extrem de activ`, iar situa]ia [i rolul ei sunt percepute deosebit de pozitiv aici, \n Germania. La råndul lor, cet`]enii germani de origine romån` constituie un factor tot mai activ \n consolidarea leg`turilor romåno-germane. Cum a fost perceput` \n Germania liberalizarea pie]ei muncii? Au fost la \nceput (\nainte [i imediat dup` 1 ianuarie 2014) anumite dezbateri, unele mai aprinse, au fost folosite anumite concepte generalizatoare care au introdus [i confuzii. Ceea ce este important este faptul c` aceast` dezbatere s-a calmat, inclusiv cu contribu]ia ambasadei Romåniei, a devenit ra]ional`, iar politicienii germani, mass-media german` pun acum accentul pe aportul pozitiv pe care romånii din Germania \l au la dezvoltarea economiei aici. Desigur, acolo unde exist` anumite abateri, cum ar fi tenta]ia de a se utiliza prin c`i mai pu]in adecvate sisteme cum este cel social de aici, evident c` suntem dispu[i [i avem

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...