Page 31

DIPLOMA}IE

linii de studiu cu predare \n limba german` [i care sunt extrem de interesante pentru studen]ii din Germania, al c`ror num`r \n România este \n continu` cre[tere.

Foto: VALI MIREA

WERNER HANS LAUK, Ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucure[ti

Care sunt principalele zone pe care Romånia ar trebui s` le \mbun`t`]easc`? Romånia ofer` investitorilor o serie \ntreag` de avantaje importante, este o pia]` relativ mare, se bucur` de o lung` tradi]ie \n ceea ce prive[te construc]ia de ma[ini [i \n general \n domeniul ingineresc, iar lucrul acesta a atras o serie \ntreag` de companii germane care produc \n Romånia. De pild`, aproape nicio ma[in` care ruleaz` pe str`zile din Europa nu a fost fabricat` f`r` implicarea unor piese auto fabricate \n Romånia. |n acela[i timp, dispune de rezerve energetice proprii, de o mare suprafa]` agricol` [i de o serie \ntreag` de regiuni cu un poten]ial mare turistic. Nu \n ultimul rånd, Romånia de]ine o popula]ie \n mare parte bine preg`tit`, cu \nclina]ie pentru limbi str`ine. Dar pentru Romånia este \n continuare important s` se lucreze la condi]iile-cadru f`r` de care nu \i va fi posibil niciunui investitor pe termen lung s` ob]in` succes economic. M` refer la sistemul judiciar, la strategia guvernamental` \n ceea ce prive[te politica economic` pe termen lung, la o politic` predictibil` care se refer` atåt la subven]ii, cåt [i la \ntreaga fiscalitate. Am constatat c` guvernul a \n]eles cåt de important` este \mbun`t`]irea logisticii, a transportului \n general, fiindc` doar astfel companii amplasate \n vestul Romåniei vor putea s`-[i aduc` m`rfurile produse \n centru [i est. Crearea unor condi]ii investi]ionale atr`g`toare necesit` \ns` mai mult` transparen]` [i mai pu]in` birocra]ie. Dac` Romånia va continua s` lucreze \n mod consecvent la aceste puncte, sunt ferm convins c` rela]iile economice romåno-germane se vor intensifica [i \n continuare. Biz Biz

29

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement