Page 30

INTENSITATEA UNEI RELA}II Colaborarea dintre România [i Germania sub umbrela european` de]ine poten]ialul unor comori ascunse, care au fost revelate de ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucure[ti, Werner Hans Lauk. DE ALEXANDRU ARDELEAN Cum a]i caracteriza rela]ia dintre Romånia [i Germania? Este deosebit`, datorit` istoriei [i tradi]iei, schimburilor culturale [i economice foarte intense [i, nu \n ultimul rånd, datorit` minorit`]ii germane din Romånia. |n plus fa]` de rela]iile bilaterale, iese \n eviden]` din ce \n ce mai mult parteneriatul nostru ca ]`ri membre ale Uniunii Europene. |n aceast` ordine de idei, am impresia c` deseori ne concentr`m prea mult pe acele diferen]e existente \ntre ]`rile noastre, [i nu cred c` este cazul s` ne orient`m [i s` ne focus`m foarte puternic pe aceste elemente. Mai degrab` va trebui s` avem în vedere ceea ce ne leag`, elementele comune pe care putem crea [i cl`di un parteneriat puternic \n Europa. Punem foarte mult accentul pe rela]iile economice, de pild` pe industria auto [i de componente, reprezentat` puternic de ambele ]`ri [i care a creat de-a lungul anilor un num`r foarte mare de locuri de munc`. |n contextul aflat \n profund` schimbare la nivel interna]ional, trebuie s` asigur`m viitorul sectorului agricol \n ambele ]`ri [i s` urm`rim cu interes comun evolu]ia [i dezvoltarea energiei regenerabile [i a unei politici energetice europene transfontaliere. Cåt de puternic` este cooperarea economic` bilateral`? Germania este partenerul comercial num`rul 1 pentru Romånia, atåt la importuri, cåt [i la exporturi, iar 28

Biz

balan]a noastr` comercial` este echilibrat`. Iat` deci un semn pozitiv referitor la rela]iile economice, care demonstreaz` cåt de puternic` este economia romåneasc`, cåt de multe produse [i servicii de calitate poate livra. Pe de alt` parte, economia german` se num`r` printre investitorii cei mai importan]i din Romånia, unde a creat sute de mii de locuri de munc`. Ne afl`m deja la un nivel foarte \nalt. |n principiu, Romånia r`måne pentru companiile germane o loca]ie de investi]ii interesant` [i important`. Dac` Romånia va continua s` extind` propria infrastructur` logistic` [i de transport, dac` guvernul Romåniei va continua implementarea planurilor sale privind privatizarea unor companii mari de stat [i activitatea sa \n ceea ce prive[te îmbun`t`]irea condi]iilor cadru pentru investi]ii, sunt sigur c` putem spera la rela]ii economice [i mai bune. A[ dori s` \ncurajez companiile romåne[ti s` fac` pasul pentru a investi pe pia]a german`, fiindc` sunt multe care \ndeplinesc condi]iile de a avea succes \n Germania. Toat` lumea este cu ochii pe Germania [i perspectivele ei economice. Cum vede]i ]ara dumneavoastr` \n acest an? Din fericire, constat`m \n multe ]`ri membre ale UE c` prognozele economice pentru 2014 sunt pozitive. Conform institutelor de cercetare,

\n Germania se preconizeaz` pentru 2014 o cre[tere economic` cuprins` \ntre 1,5 [i 2%. {i guvernul federal preconizeaz` actualmente o cre[tere de 1,7%. Referitor la investi]ii dar [i la pia]a muncii \n Germania, ne a[tept`m la o continuare a acestei tendin]e pozitive. Sigur c` suntem \ncrez`tori c` Germania, al`turi de alte state din Europa, va reu[i \n continuare s` ias` din criz`. |ns`, \n ciuda tuturor acestor evolu]ii [i tendin]e \ncurajatoare, nu este cazul s` uit`m c` este necesar s` continu`m munca legat` de reforme pentru a evita un recul [i pentru a evita o re\ntoarcere la situa]ia de criz`. Exist` un proverb german care spune c` succesul se afl` deseori ascuns \n e[ec. Va trebui s` evit`m tocmai aceste e[ecuri. Care sunt proiectele principale pe care vre]i s` le promova]i \n mandatul dumneavoastr` de ambasador? Rela]iile dintre Romånia [i Germania sunt pozi]ionate pe doi piloni importan]i pe care eu doresc s` \i reprezint cåt se poate de bine \n cadrul activit`]ii mele. Este vorba, pe de o parte, de prezen]a puternic` a unor companii germane \n Romånia, de acele rela]ii economice reciproce \ntre cele dou` ]`ri [i, pe de alt` parte, de aprofundarea, de \nr`d`cinarea limbii germane [i a culturii germane \n Romånia. M` bucur foarte mult c` rela]iile economice germano-romåne sunt deja foarte bine dezvoltate, c` avem \n Romånia peste 20.000 de companii germane cu capital german, c` avem o camer` de comer] romånogerman` extrem de activ`, cu aproximativ 500 de membri care au creat \ntre timp circa 300.000 de locuri de munc` \n Romånia [i c` avem [i companii germane, antreprenori germani \n Romånia care se angajeaz` pentru viitorul acestei ]`ri. Al doilea obiectiv pe care \l urm`resc este în sprijinul înv`]`mântului în limba german` din România [i al aprofund`rii rela]iilor culturale romåno-germane. Sunt un ambasador care pledeaz` pentru un schimb de experien]` fizic, prin intermediul unor burse. Avem schimb de experien]` prin intermediul a 73 de

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...