Page 28

POLITIC~ Aceasta este principala provocare a UE \n urm`toarea perioad` electoral`. Cum vede]i alegerile europarlamentare? Suntem \nainte de campania electoral` pentru alegerile europarlamentare din 22-25 mai. Pån` cånd noul Parlament European va lucra din nou vor trece cåteva luni. Dup` care noul Parlament European va alege o nou` Comisie. Pån` cånd noua Comisie va \ncepe s` lucreze eficient, vor mai trece cåteva s`pt`måni. Avem a[adar destul` \ntårziere aici. Dar avem destule probleme presante: trebuie s` restabilim \ncrederea care a fost pierdut`

dezvolt`m solu]ii \mpreun`. Fiecare trebuie s` \[i asume partea sa. Avem nevoie de reforme structurale \n toate statele membre pentru a restaura competitivitatea. Cum vede]i noii membri ai UE, precum Romånia, Bulgaria [i Croa]ia? Europa a devenit mai bogat` cu accesul celor trei state, care merit` s` fie parte a Uniunii Europene pentru c` sunt ]`ri europene. Este desigur un avantaj s` ai o pia]` unic`, dar este de asemenea chestiunea demografic`. Avem o Uniune European` mai mare, mai tån`r` [i mai dinamic` de 500 de milioane de oameni [i astfel cont`m \ntr-un lum` care

Avem nevoie ca Romånia, o ]ar` foarte important` [i cu o pozi]ie strategic` \n regiunea M`rii Negre, s` fie con[tient` de influen]a sa. Avem strategii macro \n UE precum strategia Dun`rii [i strategia M`rii Negre [i avem nevoie de Romånia ca partener apropiat pentru a implementa aceste strategii regionale. Romånia trebuie, de asemenea, s` aib` un rol mai activ \n Balcani. [i care a fost poate principalul motiv pentru criza financiar`. Trebuie s` stabiliz`m sistemul nostru bancar. De aceea, trebuie s` finaliz`m Uniunea Bancar1 mai devreme decåt mai tårziu. Am men]ionat deja [omajul \n råndul tinerilor. Oamenii vor s` [tie c` slujbele lor sunt sigure [i c` banii sunt \n siguran]`. Trebuie s` adopt`m ace[ti pa[i necesari pentru a da reasigur`ri pentru acest lucruri. Din acest punct de vedere, Germania este unul dintre cei mai ferven]i protectori ai UE. Nu am c`utat acest rol. Alte ]`ri precum Polonia, Austria sau Romånia ne-au rugat s` ne asum`m acest rol de lider. Germania nu poate face nimic de una singur`, avem nevoie de partenerii no[tri, noi trebuie s` 26

Biz

are 7 miliarde de oameni. Cred c` noile state membre, \n special Romånia, trebuie s` fie mult mai \ncrez`toare. Avem nevoie ca Romånia, o ]ar` foarte important` [i cu o pozi]ie strategic` \n regiunea M`rii Negre, s` fie con[tient` de influen]a sa. Avem strategii macro \n UE precum strategia Dun`rii [i strategia M`rii Negre [i avem nevoie de Romånia ca partener apropiat pentru a implementa aceste strategii regionale. Romånia trebuie, de asemenea, s` aib` un rol mai activ \n Balcani. Cum vede]i Romånia? |n Romånia mai sunt de f`cut o mul]ime de lucruri. Este p`cat c` la [apte ani dup` accesiunea \n UE, avem nevoie \nc` de MCV. Romånia [i Bulgaria sunt \nc` sub

supravegherea UE pentru a garanta statul de drept [i reformele \n justi]ie. Lupta \mpotriva corup]iei este foarte sus pe agenda cu Romånia. Au fost \nregistrate progrese, vreau s` neg acest lucru. Dar uita]i-v` la investitorii germani care vor s` investeasc` \n Romånia. Ei sunt interesa]i \n primul rånd de securitatea legal`. {tim c` \n infrastructur` lucrurile trebuie s` se dezvolte mai bine, dar cadrul legal este mult mai important pentru investitori. România trebuie s` fie mult mai con[tient` de acest fapt, pentru c` are \ntr-adev`r nevoie de investitorii interna]ionali. Care sunt planurile ca pre[edinte al Comisiei pentru Afaceri Europene a Bundestag? Ceea ce m` preocup` este c` oamenii \[i pierd tot mai mult \ncrederea \n faptul c` UE poate lucra ca s` rezolve problemele. Este impresia mea c` oamenii se identific` cu Europa, dar nu se identific` cu institu]iile europene. |n mintea lor, aceste institu]ii creeaz` mult` birocra]ie, sunt ineficiente [i se ocup` de problemele gre[ite. Dac` nu lucr`m la \ncrederea \n aceste institu]ii, \ntr-o bun` zi am putea pierde \ncrederea \n UE. |n acela[i timp \nseamn` c` trebuie s` reform` aceste institu]ii [i trebuie s` reform`m politici europene. Avem nevoie de o divizare a muncii \ntre UE [i statele membre. Trebuie s` revenim la principiile de subsidiaritate. Nu toate problemele din UE sunt probleme care trebuie s` fie rezolvate din UE! Pentru a aplica acest principiu, avem nevoie de parlamente na]ionale puternice. Dar parlamentele na]ionale [i membri lor din Parlament au de asemenea o alt` sarcin`: trebuie s` fim intermediari \ntre aleg`tori [i politicile europene. Trebuie s` explic`m Europa [i institu]iile europene aleg`torilor no[tri. Dar aceasta nu este numai sarcina mea, dar o sarcin` pentru noi to]i c`rora ne pas` de Europa. Biz

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...