Page 26

PROIECTUL EUROPA V~ZUT DE LA BERLIN Germania, ca membru fondator, este dedicat` total proiectului Uniunii Europene. Gunther Krichbaum, pre[edintele Comisiei pentru Afaceri Europene a Bundestag, ne-a vorbit despre proiectul Europa [i Romånia. DE ALEXANDRU ARDELEAN Comisia pentru Afaceri Europene

C

are un statut special. Are 34 de membri ai Bundestag [i 14 membri germani ai Parlamentului European, care nu voteaz`. Statutul acestora este reglementat \n legea fundamental` a Germaniei, iar comisia are drepturi speciale, fiind singura din parlamentul german care poate lua decizii \n numele legislativului, subiect al unor condi]ii speciale definite de Regulile de Procedur`, [i astfel poate oferi opinii pe teme europene Guvernului Federal [i institu]iilor Uniunii Europene. Ce ne pute]i spune despre planurile noului guvern german? Germania este \ntr-o pozi]ie stabil` \n ceea ce prive[te dezvoltarea economic` [i probabil principala noastr` \ndatorire este s` conserv`m aceast` pozi]ie. Cum Germania export` foarte mult \n ]`rile UE, este de datoria noastr` s` stabiliz`m UE [i moneda euro. Principala sarcin` a noului guvern este continuarea recuper`rii \n Europa, pe de o parte, [i pe de alt` parte rezolvarea provoc`rilor interne. Pre]urile la energie sunt foarte mari \n Germania, iar IMM-urile dar [i companiile mari care folosesc foarte mult` energie sunt preocupate de

24

Biz

aceast` problem`. Ne afl`m \n competi]ie cu alte ]`ri din UE, dar [i cu alte state, ca urmare a globaliz`rii. Uita]i-v` la SUA, acolo sunt pre]uri mici la energie, datorit` gazelor de [ist. Ei au \ncercat s` reindustrializeze ]ara. Trebuie s` fim con[tien]i c` suntem \ntr-o competi]ie cu alte ]`ri, astfel c` provocarea major` pentru noi este s` continu`m povestea de succes din ultimii ani. Cum vede]i starea Uniunii Europene \n acest moment? |n opinia mea, tr`im \ntr-o perioad` foarte sensibil`. Avem o Uniune European` cu 28 de state [i este o mare provocare s` le ]inem \mpreun` \ntr-un tot omogen. UE este o poveste de succes. Dup` cel de-al doilea r`zboi mondial, a adus \n Europa pace, bog`]ie social`, securitate [i libertate. Dar multe dintre aceste valori sunt sub presiune acum. Este provocarea noastr` [i are consecin]e profunde legat de modul \n care oamenii accept` UE. Dar nu exist` alternativ` la integrarea european`, trebuie s` r`mânem \mpreun`. Uita]i-v` la dezvolt`rile demografice din Europa – la sfår[itul acestui secol, vom reprezenta doar 4% din popula]ia

total` a globului. Dup` cel de-al doilea r`zboi mondial, reprezentam 25%. Dac` vrem s` p`str`m aceste valori, libertate, pace, democra]ie, trebuie s` st`m \mpreun`, pentru c` \n viitor 96% din popula]ie va tr`i \n afara UE. Trebuie s` fim con[tien]i de faptul c` trebuie s` r`mânem \n joc. Când m` uit la preg`tirea pentru alegerile europarlamentare, observ cu mare preocupare c` partidele radicale [i cele de extrem` dreapta sunt \n cre[tere \n anumite ]`ri europene. Sunt preocupat de faptul c` \n urm`torul parlament european aceste partide vor avea reprezentare la un nivel mult mai ridicat. Este foarte deranjant pentru c` Parlamentul European are un rol tot mai important \n politica european` [i trebuie s` func]ioneze corespunz`tor. Care sunt provoc`rile \n Uniunea European`? {tiu c` \n acest moment oamenii sunt \ngrijora]i, dup` criza financiar` [i economic. Cet`]enii [i-au pierdut \ncrederea \n Europa [i pie]ele de asemenea [i-au pierdut aceast` \ncredere \n Europa. De aceea, trebuie s` restaur`m stabilitatea politic` [i economic` \n Europa. Evident, atunci cånd ai ]`ri precum Spania, Grecia, cu o rat` a [omajului \n råndul tinerilor de peste 50-60%, acestea sunt dinamit` pentru \ntreaga societate. Una dintre priorit`]ile pentru viitoarea Comisie European` este reducerea ratei [omajului \n råndul tinerilor, care sunt instrui]i s` intre \n cåmpul muncii.

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Biz 260- Germania, naturlich  

Este locomotiva revenirii economice europene. In timp ce industria germana da tonul cresterii, explozia de start-up-uri din Berlin consolide...

Advertisement